WND-POKL /10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WND-POKL.08.01.01-10-442/10"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, dnia 12 września 2011 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr Usługi szkoleniowe b. nr Szkolenie pracowników c. nr Usługi opracowywania programów szkoleniowych d. nr Oferowanie kursów językowych Słownik uzupełniający, sekcja F: Wskazanie zastosowania: FA04-5 Do celów szkoleniowych POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NR 4 Polskapresse Sp. z o. o. Oddział Prasa Łódzka (dalej: Zamawiający ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi realizacji szkoleń językowych i wynajmu sali Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach realizacji zamkniętego projektu szkoleniowego pt. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników odpowiedzią na wyzwania stojące przed Grupą Wydawniczą Polskapresse, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL. Okres realizacji projektu: r. (24 miesiące) Wartość projektu: ok. 1,1 mln zł Grupa docelowa projektu: 185 osób Termin realizacji szkoleń: październik 2011 czerwiec 2013 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

2 ZAKRES ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres usługi obejmuje realizację następujących szkoleń: A. Realizacja szkolenia z języka angielskiego Szkolenie język angielski Liczba uczestników Liczba grup średnia liczba osób w grupie Liczba szkoleń (semestrów) dla 1 grupy Długość szkolenia (w godzinach lekcyjnych) w jednym semestrze) Realizacja ww. szkoleń obejmuje: a. realizację szkolenia dla podanej przez Zamawiającego liczby osób; b. realizację testu wstępnego mającego na celu podział grup pod względem zaawansowania; c. zapewnienie podręczników do nauki języków (1 podręcznik dla 1 osoby na 2 semestry, razem 40 osób x 2 podręczniki = 80 podręczników) d. zapewnienie innych potrzebnych do realizacji szkolenia materiałów dydaktycznych dla wszystkich uczestników; e. przygotowanie pretestów i posttestów mierzących efektywność szkolenia. Każdy z uczestników musi wypełnić pretest na początku każdego semestru oraz posttest na ostatnich zajęciach każdego semestru. Wzory pretestów i posttestów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. f. prawidłowe wypełnienie i dostarczenie w określonym czasie dokumentacji szkoleniowej zgodnej z wymogami Zamawiającego (dziennik szkoleniowy, karta czasu pracy trenera, zaświadczenia ukończenia szkolenia, ankiety poszkoleniowe oraz komplet pretestów i posttestów wypełnionych przez uczestników szkolenia); g. zapewnienie sali szkoleniowej na wszystkie zajęcia. 2. Dokładny rozkład godzinowy zajęć zostanie uszczegółowiony na etapie podpisywania umowy, Zamawiający planuje realizację ok. 35 dwugodzinnych zajęć w jednym semestrze dla każdej z 4 grup językowych; 3. 1 godzina zajęć oznacza 45-minutową lekcję; 4. Zajęcia dla każdej z grup prowadzone będą w systemie 2 x 45 minut dwa razy w tygodniu, w godzinach porannych lub popołudniowych. 5. Realizację egzaminu końcowego dla wszystkich uczestników szkoleń; 6. Szkolenia zostaną zrealizowane w okresie realizacji projektu.

3 B. Realizacja szkolenia z języka niemieckiego Szkolenie język niemiecki Liczba uczestników Liczba grup średnia liczba osób w grupie Liczba szkoleń (semestrów) dla 1 grupy Długość szkolenia (w godzinach lekcyjnych) w jednym semestrze) Realizacja ww. szkoleń oznacza dla Zamawiającego: a. realizację szkolenia dla podanej przez Zamawiającego liczby osób; b. zapewnienie podręczników do nauki języków (1 podręcznik dla 1 osoby na 2 semestry, razem 5 osób x 2 podręczniki = 10 podręczników) c. zapewnienie innych potrzebnych do realizacji szkolenia materiałów dydaktycznych dla wszystkich uczestników; d. przygotowanie pretestów i posttestów mierzących efektywność szkolenia. Każdy z uczestników musi wypełnić pretest na początku każdego semestru oraz posttest na ostatnich zajęciach każdego semestru. Wzory pretestów i posttestów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. e. prawidłowe wypełnienie i dostarczenie w określonym czasie dokumentacji szkoleniowej zgodnej z wymogami Zamawiającego (dziennik szkoleniowy, karta czasu pracy trenera, zaświadczenia ukończenia szkolenia, ankiety poszkoleniowe oraz komplet pretestów i posttestów wypełnionych przez uczestników szkolenia); f. zapewnienie sali szkoleniowej na wszystkie zajęcia. 2. Dokładny rozkład godzinowy zajęć zostanie uszczegółowiony na etapie podpisywania umowy, Zamawiający planuje realizację ok. 35 dwugodzinnych zajęć w jednym semestrze; 3. 1 godzina zajęć oznacza 45-minutową lekcję; 4. Zajęcia dla każdej z grup prowadzone będą w systemie 2 x 45 minut dwa razy w tygodniu, w godzinach porannych lub popołudniowych. 5. Realizację egzaminu końcowego dla wszystkich uczestników szkoleń; 6. Szkolenia zostaną zrealizowane w okresie realizacji projektu.

4 I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw. wymagania: 1.1. Posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń z danego języka dla sektora przedsiębiorstw; 1.2. Wyznaczeni do realizacji zamówienia lektorzy posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń językowych dla sektora przedsiębiorstw; 1.3. Sala, w której realizowane będą szkolenia językowe musi znajdować się nie dalej, niż 2,5 km (drogą dojazdu pojazdu mechanicznego) od siedziby Zamawiającego (ul. ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/ Łódź) II. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY Do przesłanej oferty należy obowiązkowo dołączyć nw. oświadczenia i dokumenty: 2.1. Aktualny, tj. nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert na niniejsze zapytanie odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 2.2. Oświadczenie wykazujące wymagane do udziału w postępowaniu doświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1 i 1.2 zawierające każdorazowo następujące informacje: a. Nazwa przedsiębiorstwa; b. Przedmiot umowy język, długość szkolenia, liczba osób szkolonych; c. Dane teleadresowe Klienta bądź Instytucji Wdrażającej (w przypadku, gdy Oferent pełnił funkcję Beneficjenta), w tym minimum imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon kontaktowy bądź ; 2.3. CV lektorów wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodne z Załącznikiem nr 1; 2.4. Referencje dla firmy.

5 III. RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW WYBORU O wyborze oferty decydować będą: 3.1. Cena netto usługi (Cena netto razem) podana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego postępowania waga 85%; 3.2. Zaproponowany termin płatności za usługę (najdłuższy maksimum) waga 15%. IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT W ramach niniejszego postępowania rozpatrywane będą wyłączenie oferty, które: 4.1. Wpłynęły w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe; 4.2. Wpłynęły do Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty, o którym mowa w pkt. 4.9 poniżej; 4.3. Zawierają cenę netto usługi realizacji szkoleń językowych; 4.4. Zawierają odległość sali szkoleniowej od siedziby Zamawiającego; 4.5. Zawierają termin płatności za usługę przy fakturowaniu na koniec każdego miesiąca Zostały podpisane przez osobę do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Oferenta, o której mowa w pkt lub przez inną osobę zawierającą stosowne upoważnienie; 4.7. Zawierają komplet wymaganych załączników, o których mowa w pkt. II; 4.8. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres: 4.9. Termin składania ofert: r. do godz ; Możliwe jest przesłanie tylko oferty na całość usług. V. UWAGI KOŃCOWE 5.1. Po otrzymaniu niniejszego zapytania Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenia jego otrzymania na adres mailowy podany w pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez wykonawcę wzoru umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty. W razie pytań prosimy o kontakt z Piotrem Szargut, Tel , mail: Z poważaniem, Piotr Szargut Koordynator projektu

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 A. ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Stanowisko w projekcie: trener języka angielskiego/ niemieckiego (zaznaczyć odpowiednie) 4. Data urodzenia: 5. Wykształcenie: Instytucja Uzyskane stopnie lub dyplomy: Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) 6. Znajomość języków obcych: uzyskane certyfikaty: Język obcy Nazwa certyfikatu Rok uzyskania (i aktualizacji, jeżeli taka miała miejsce) Język angielski Język niemiecki 7. Członkostwo w organizacjach zawodowych: nie dotyczy 8. Inne umiejętności: (np. pisanie komputerowe, itp.) :

7 9. Obecne stanowisko w firmie: 10. Liczba lat pracy w obecnej firmie: 11. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem): 12. Umiejętności trenerskie, realizacja szkoleń w zakresie: 13. Doświadczenie zawodowe Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków

8 14. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.) Imię i nazwisko Podpis Data

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 Informacje do oceny zgodnie z kryteriami wyboru powinny zostać przedstawione zgodnie z poniższych wzorem. Szkolenie NR: Język angielski Język niemiecki Cena netto za 1 godzinę szkoleniową (45 minut) * Liczba godzin szkoleniowych* (= liczba godzin pracy trenera): Zaproponowany termin płatności za usługę Cena netto za całość Odległość sali szkoleniowej od siedziby Zamawiającego (podana w kilometrach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, np. 1,2 km) Oświadczam, iż: posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie i/lub dysponuję kadrą zdolną do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia i akceptuję przedstawione warunki, w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,... Data i podpis *zgodnie z Zakresem Zamówienia cena podręczników powinna zostać ujęta w cenie kursu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KR/2011 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną wartość w złotych równowartości kwoty 14 000

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo