Kontekst sytuacyjny 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontekst sytuacyjny 1"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Łódź ul. Starorudzka 9 tel ; fax NIP MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMOWIENIA: 1. Siedziba Zamawiającego 2. Strona internetowa Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: usługi szkoleniowe UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Zamówienie powyżej euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie internetowej i siedzibie Zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty 2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VIII Działanie 8.1. Poddziałanie PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji 8 szkoleń menedżerskich w oparciu o opis modułów szkoleniowych projektu pod nazwą: Rozwój kadry menedżerskiej kluczowym czynnikiem sukcesu firmy PROTEKT w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , PRIORYTET VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Zamówienie dotyczy: prowadzenia szkoleń ( Usługi edukacyjne i szkoleniowe) opracowania i druku materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika: o segregator ( Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby) o długopis ( Długopisy kulkowe) o skrypty szkoleniowe ( Pomoce dydaktyczne) przeprowadzenie ewaluacji poszczególnych szkoleń i całego projektu ( usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji) usługi zarządzania projektem w zakresie specjalisty ds. sprawozdawczości ( usługi związane z zarządzaniem) Kontekst sytuacyjny 1

2 Firma Protekt Grzegorz Łaszkiewicz jest prywatnym przedsiębiorstwem o 100% kapitale polskim. Działalność gospodarcza jest prowadzona od 1998 roku. Protekt zdobył pozycję lidera na polskim rynku, posiada unikalne know-how w obszarze technologii produkcji kompletnych systemów i zabezpieczeń do prac na wysokości. Wyzwaniem dla firmy jest rywalizacja z producentami zagranicznymi i zbudowanie polskiej marki poza terytorium Polski. Dla utrzymania pozycji Firmy i dalszego rozwoju opartego o sformułowaną strategię rozwoju przedsiębiorstwa konieczne teraz są działania wzmacniające i stabilizujące zespół kluczowych pracowników. Wszelkie działania i procesy wewnętrzne muszą respektować reżimy jakościowe i służyć stałemu utrzymaniu i wzrostowi jakości. Kluczową grupę stanowi niższa kadra kierownicza: kierownicy zmianowi, brygadziści i mistrzowie. Cel projektu Celem projektu szkoleniowego jest wsparcie Firmy Protekt w stworzeniu z kadry kierowniczej niższego szczebla zespołu samodzielnych i decyzyjnych menedżerów, którzy sprawnie funkcjonują w ramach struktur zarządzania i sprawnie współpracują (komunikacja i koordynacja) zespół ten jest gwarancją sprawnego zarządzania firmą. Zakres zamówienia obejmuje przeszkolenie 11 pracowników o 1 dzień szkolenia stanowi 8 godzin lekcyjnych + 60 min przerwa obiadowa + 2 przerwy kawowe po 15 min = 7,5 godziny o 7 szkoleń 2-dniowych - łącznie105 godz. o 1 szkolenie 1-dniowe 7,5 godz. (moduł 4) o Razem: 8 szkoleń 15 dni szkoleniowych 112,5 godz. o Miejsce realizacji: siedziba firmy PROTEKT o Ewentualne koszty logistyczne trenerów: dojazd i hotel są ujęte w kosztach projektu. Merytoryczny zakres szkolenia - opis modułów szkoleniowych: 1. Mapa kompetencji menedżerskich (budowanie autorytetu szefa, rozwój kompetencji lidera) 2. Współpraca menedżerska (komunikacja i współpraca pomiędzy działami, komunikacja pionowa i pozioma w zarządzaniu, atmosfera współpracy i otwartości kreowanie zaangażowania) 3. Organizacja pracy (zarządzanie czasem, planowanie, zarządzanie celami, wyznaczanie priorytetów) 4. Strategia równości szans kobiet i mężczyzn (zwiększenie świadomości istniejącej zależności pomiędzy efektywnością ekonomiczną a polityką równościową w firmie, stworzenie podstaw strategii równości szans kobiet i mężczyzn w firmie, work life balance) 5. Zarządzanie efektywnością pracy (motywowanie i delegowanie, wyznaczanie celów i rozliczanie, kontrola, egzekwowanie obowiązków i nadzór nad ludźmi) 6. Rozwiązywanie problemów (szybkość działania i decydowania w warunkach stresu, kreatywność) 7. Rozwiązywanie konfliktów (obrona własnych decyzji, jasne wyrażanie myśli i przekonań, radzenie sobie z emocjami i stresem) 8. Prawo pracy (zatrudniane i zwalniane, regulaminy i normy, obowiązki dwustronne, odpowiedzialność materialna i prawna, czas pracy, BHP, rozpatrywanie sporów) 2

3 Szkolenie Mapa kompetencji menedżerskich ze względu na swój charakter prowadzone ma być przez 2 trenerów: kobietę i mężczyznę (K+M). pozostałe szkolenia będzie prowadzić 1 trener (K/M). Szkolenia mają wykorzystywać innowacyjne metody pracy m.in.: studia przypadku, praca z kamerą, przygotowanie prezentacji przez uczestników. Metody szkoleniowe mają być dostosowane do potrzeb uczestników ze szczególnym uwzględnieniem wieku, płci i wykształcenia. Program ma być tak skonstruowany, aby nie powielał treści stereotypowych i promował K w biznesie. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia obowiązkowych logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz na materiałach dydaktycznych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL. W przypadku braku takiej możliwości jest zobowiązany do trwałego oznakowania opakowania zbiorczego tych przedmiotów. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi POKL. Ewaluacja projektu szkoleniowego: Cykl szkoleniowy ma zakończyć się egzaminem wewnętrznym podczas ostatniego dnia realizacji. Rezultaty miękkie projektu (wzrost świadomości znaczenia równości szans kobiet i mężczyzn; wzrost kompetencji menedżerskich; wzrost umiejętności efektywności współpracy) mają być monitorowane na podstawie wyników testów ewaluacyjnych sporządzonych przez psychologa. Badanie ewaluacyjne każdego uczestnika ma mieć miejsce na początku i na końcu cyklu szkoleniowego. Ponadto każde szkolenia ma być ocenione ankietą ewaluacyjną. Sprawozdawczość projektu: Po stronie Wykonawcy jest prowadzenie sprawozdawczości projektu. W zakres prac wchodzą następujące działania: pomoc przy zawieraniu umów z IZ pomoc przy wprowadzeniu zmian do umowy o dofinansowanie w toku realizacji projektu zmiany wniosku o dofinansowanie w związku ze zmianami projekcie bieżące kontakty z IZ monitoring projektu - kontrola zgodności realizacji projektu z budżetem i umową o dofinansowanie opracowanie zasad sposobu oznaczania dokumentów dotyczących projektu (materiałów szkoleniowych, korespondencji, materiałów promocyjnych) i ich kontrola określenie systemu oznaczania dowodów księgowych i ich kontrola Kontrola kompletacji dokumentów dot. poszczególnych wydatków (oferty, faktury, materiały szkoleniowe, ankiety ewaluacyjne) sporządzenie dokumentacji do wypłaty dotacji: o wnioski o płatność częściowe sporządzenie końcowego wniosku o płatność wraz z załącznikami obecność w trakcie wizyt kontrolnych umowy o dofinansowanie CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: IX-XII

4 OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: 1. Cenę 1 dnia szkoleniowego wykonywanego przez 1 trenera 2. Ceną 1 dnia szkoleniowego wykonywanego przez 2 trenerów 3. Cenę kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika na cały cykl (segregator, 8 skryptów szkoleniowych, długopis) 4. Cenę łączną za ewaluację projektu 5. Cenę m-czną za prowadzenie sprawozdawczości 6. Programy merytoryczne 8 modułów szkoleniowych 7. Opracowanie metodologii szkoleń i programu merytorycznego dostosowanych do potrzeb Zamawiającego 8. Koncepcja nadzoru nad zespołem trenerów wykonujących szkolenia 9. Koncepcja przeprowadzenia ewaluacji projektu INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz dedykowanych trenerów, wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych dla należytego wykonania zamówienia. 2. Oświadczenie o dedykowaniu na potrzeby projektu specjalisty do spraw ewaluacji oraz specjalisty do spraw sprawozdawczości 3. Dokumenty Wykonawcy: kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorczości, kopia NIP, kopia Regon 4. Minimum 3 listy referencyjne (kopie) potwierdzające skuteczne działania szkoleniowe w ramach POKL z 3 ostatnich lat kalendarzowych 5. Wykaz minimum 4 projektów w ramach POKL w których Wykonawca w 2010 roku brał udział PROCEDURA: Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe Kryteria oceny ofert: I. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE 1. Oferent w 2010 roku brał udział w minimum 4 projektach w ramach POKL 2. Oferent posiada 3 pozytywne referencje z realizacji projektów w ramach POKL z ostatnich 3 lat kalendarzowych 3. Oferent prowadzi działalność szkoleniową przynajmniej pełne 3 lata 4. Oferent dedykuje przynajmniej 2 trenerów o przynajmniej 10-letnim doświadczeniu 5. Oferent dedykuje trenerów, którzy posiadają certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe Ocena spełnienia kryteriów zostanie dokonana wg metody SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w ofercie. 4

5 II. KRYTERIA OCENIAJĄCE Wagi: Cena 40 % Merytoryka programów szkoleniowych 30% Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń, coachingu i doradztwa w zakresach objętych programem szkoleń niniejszego projektu dla firm posiadających zakłady produkcyjne na terenie Polski 30% Punkty: Każda z ofert w zakresie każdego kryterium otrzymać może od 1 do 5 punktów. Łączna liczba punktów: Iloczyn wagi i przyznanych ofercie punktów w danym kryterium pokaże uzyskaną liczbę punktów w danym kryterium Wybór najkorzystniejszej oferty: Oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą ofertę i wygra przetarg. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Termin składania ofert: godzina miejsce: PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz; Łódź ul. Starorudzka 9. Oferty mogą być złożone osobiście lub przesłane drogą elektroniczną na adres: Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Paweł Szewczyk Tel Termin związania ofertą: 30 dni od dnia Zamawiający poinformuje o wyborze oferty zamieszczając informację na stronie internetowej i wysyłając informację drogą mailową do oferentów, którzy złożyli oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie. Planowany termin wyboru oferty

Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. o wartości powyżej 14.000 euro na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu szkoleniowego Kujawskich Zakładów Poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dnia 26.05.2010 TESCO /POLSKA/ SP. Z O.O. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000016108 NIP 526-10-37-737

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY **

KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY ** Człowiek najlepsza inwestycja UNIA EUROPEJSKA ** * KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR WNT/POKLJ1.1/2012 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo