Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową"

Transkrypt

1 Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Tytuł projektu: Mobilny handlowiec w mikro i małej firmie" Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową I. Informacje ogólne 1. Zamawiający: Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska tel.: (091) , fax: (091) adres 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych (CPV: ) w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Tytuł projektu: Mobilny handlowiec w mikro i małej firmie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: Usługa szkoleniowa w zakresie marketingu i wizerunku firmy w sprzedaży dla kat. B: a) Rola i znaczenie marketingu w firmie b) System identyfikacji wizualnej c) System zachowań pracowników d) System prezentacji firmy e) Wizerunek firmy na rynku dlaczego warto o niego dbać? f) System zachowań - standardy profesjonalnej obsługi klienta. g) Reklama jako narzędzie marketingowe. 2) Zakres szkolenia dla jednej grupy obejmuje 10 godzin zegarowych. Szkolenie należy przeprowadzić w 6 grupach szkoleniowych w terminach niezależnych określonych przez Zamawiającego. 1

2 CZĘŚĆ 2: Usługa szkoleniowa w zakresie marketingu i wizerunku firmy w sprzedaży dla kat. B+E: a) Rola i znaczenie marketingu w firmie b) System identyfikacji wizualnej c) System zachowań pracowników d) System prezentacji firmy e) Wizerunek firmy na rynku dlaczego warto o niego dbać? f) System zachowań - standardy profesjonalnej obsługi klienta. g) Reklama jako narzędzie marketingowe. 2) Zakres szkolenia dla jednej grupy obejmuje 5 godzin zegarowych. Szkolenie należy przeprowadzić w 1 grupie szkoleniowej w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) O terminie rozpoczęcia zajęć Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć. CZĘŚĆ 3: Usługa szkoleniowa w zakresie sprzedaży usług i towarów dla kat. B: a) Sprzedaż w nowoczesnej firmie b) Rola sprzedaży i marketingu w pozyskiwaniu stałych klientów c) Motywacja do pracy d) Charakterystyka klientów docelowych e) Poszukiwanie klientów docelowych f) Nawiązywanie kontaktów osobistych z klientem g) Znaczenie ceny produktu h) Pozyskiwanie nowych klientów i) Współpraca ze stałymi klientami 2) Zakres szkolenia dla jednej grupy obejmuje 10 godzin zegarowych. Szkolenie należy przeprowadzić w 6 grupach szkoleniowych w terminach niezależnych określonych przez Zamawiającego. szkolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie majątkowe prawa autorskie do tych utwo- 2

3 rów, CZĘŚĆ 4: Usługa szkoleniowa w zakresie sprzedaży usług i towarów dla kat. B+E: j) Sprzedaż w nowoczesnej firmie k) Rola sprzedaży i marketingu w pozyskiwaniu stałych klientów l) Motywacja do pracy m) Charakterystyka klientów docelowych n) Poszukiwanie klientów docelowych o) Nawiązywanie kontaktów osobistych z klientem p) Znaczenie ceny produktu q) Pozyskiwanie nowych klientów r) Współpraca ze stałymi klientami 2) Zakres szkolenia dla jednej grupy obejmuje 5 godzin zegarowych. Szkolenie należy przeprowadzić w 1 grupie szkoleniowej w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) O terminie rozpoczęcia zajęć Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć. CZĘŚĆ 5: Usługa szkoleniowa w zakresie z zakresu gospodarki magazynowej: a) Podstawowe wiadomości o magazynach b) Przepisy BHP, przeciwpożarowe oraz sanitarne c) Zadnia kalkulacyjne potrzeb magazynowych d) Kalkulacje wyposażenia magazynu e) Kalkulacje wyposażenie i wydajności f) Zarządzanie magazynem g) Zarządzanie zapasami. 2) Zakres szkolenia dla jednej grupy obejmuje 5 godzin zegarowych. Szkolenie należy przeprowadzić w 7 grupach szkoleniowych w terminach niezależnych określonych przez Zamawiającego. 3. Warunki wspólne do wszystkich części zapytania ofertowego: 1) W trakcie szkoleń wszyscy wykładowcy i instruktorzy są zobowiązani do uwzględnienia w treściach i sposobie przekazu zasady równości płci. 2) Szkolenia odbywać się będą w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim oraz opcjonalnie w Świnoujściu i Pyrzycach w przypadku zgłoszeń w tych częściach województwa. 3

4 3) Szkolenie należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 4) Termin realizacji zamówienia do r. 5) W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane oraz informacje dotyczące projektu. 6) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz przestrzegania reguł informacyjnych o Projekcie, zgodnie z aktualną treścią Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej: 7) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) przestrzegania, w ramach realizacji projektu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), b) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, c) poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu, d) umożliwienia kontrolującym wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez Wykonawcę, przez cały okres ich przechowywania określony w lit. b), e) przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych i testów wg potrzeb Zamawiającego. III. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawca musi sporządzić ofertę w języku polskim. 2. Ofertę należy złożyć na wybraną części według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części objętych zapytaniem ofertowym. 4. Wykonawca w ofercie cenowej musi uwzględnić całość wynagrodzenia, które zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 1) koszty przejazdu wykładowców na zajęcia i z powrotem, 2) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, 3) obsługa dokumentacji szkoleniowej, 4) zabezpieczenie odpowiednich pomieszczeń do realizacji zamówienia, materiałów i środków dydaktycznych. 5. Nie uwzględnienie przez wykonawcę wszystkich kosztów usługi nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez zamawiającego w terminie późniejszym. 6. Wykonawca może złożyć jedna ofertę, w języku polskim, pismem czytelnym. 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki lub inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego Zapytania ofertowego. 9. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym 1. Warunkiem udziału Wykonawcy w zapytaniu ofertowym jest: 1) posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia, 4

5 2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) posiadanie wiedzy i doświadczenia, 4) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: Kryterium:Cena brutto 100 pkt 2. W kryterium Cena brutto najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: cena oferty najniżej x 100 pkt = liczba punktów oferty cena oferty ocenianej 3. Oferty zostaną ocenione dla każdej części oddzielnie. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) cenę za 1 godzinę. Cena ta stanowić będzie podstawę do porównania ofert. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena. 6. Rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktycznej ilości przeprowadzonych w ramach szkolenia godzin. 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu: 1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) kopie stosownych uprawnień osób wyznaczonych do realizacji szkolenia (w tym: CV, dyplomy, świadectwa, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenia i inne wskazane przez Zamawiającego). VI. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć do dnia 25 lutego 2011 r. do godziny 12:00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego. 2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te propozycje, które wpłyną do zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym w części lub w całości. 5

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** **

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** Człowiek najlepsza inwestycja ~ UNIA EUROPEJSKA? KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR WNT/POKLJ1/2012 I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo