Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 20 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2013 na przeprowadzenie doradztwa dla MMŚ w projekcie Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r. Podstawa prawna: Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.750 z późn.zm.). Wybór Wykonawcy nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. ZAMAWIAJĄCY HR Development Sp. z o.o. ul. Opolska 43 lok Kotórz Mały NIP Tel. 22/ Fax 22/ Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych w sprawie niniejszego zapytania: Bożena Roczniak E- - mail: Zapytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące postępowania prosimy kierować drogą mailową na adres bądź Odpowiedzi będą przesyłane w ciągu 2 dni od wpłynięcia zapytania. W celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, Zamawiający wyznacza termin zadawania pytań dotyczących Przedmiotu Zamówienia, który upływa na trzy dni robocze przed ostatecznym terminem złożenia ofert, czyli pytania można zadawać do 30 lipca 2013 r. Pytania zadane po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi. 1

2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu ofertowym, którego celem jest wyłonienie Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie doradztwa i coachingu dla 54 przedsiębiorstw w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (łącznie godzin) w projekcie zamkniętym Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania); (Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania); (Usługi związane z zarządzaniem); III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Okres realizacji doradztwa: od sierpnia 2013 r. do końca lutego 2015 r. Zamawiający planuje zrealizować w 54 przedsiębiorstwach na terenie całego kraju doradztwo i coaching w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (łącznie godzin). Harmonogram z terminami doradztwa i coachingu zostanie ustalony w umowie ramowej/o współpracy. Miejsce realizacji doradztwa i coachingu: teren całego kraju Zamawiający składa na piśmie Zamówienie na przeprowadzenie doradztwa nie później niż na 10 dni, przed terminem rozpoczęcia danego doradztwa, wskazując w nim w szczególności: a) Miejsce, w którym zorganizowane zostanie doradztwo i coaching, b) Termin realizacji doradztwa i coachingu, c) Planowaną liczbę uczestników biorących udział w doradztwie i coachingu. IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Usługi doradcze w każdym przedsiębiorstwie będą polegały na przeprowadzeniu analizy działalności przedsiębiorstwa w celu zdiagnozowania najistotniejszych problemów, których rozwiązanie stanowić będzie klucz do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem doradztwa powinna być m.in. analiza: (i) najważniejszych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa, (ii) raportów finansowo- podatkowych przygotowywanych na potrzeby zarządcze, (iii) kondycji finansowej przedsiębiorstwa, (iv) poprawności wyceny zapasów i należności, a także (v) identyfikacja istotnych ryzyk podatkowych oraz (vi) weryfikacja kompetencji osób odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe i podatkowe w przedsiębiorstwie. Usługi doradcze będą polegały na cyklu spotkań z właścicielami przedsiębiorstwa bądź osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia finansowe i podatkowe. Wykonawca doradztwa powinien przygotować raport, będący pisemnym podsumowaniem przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem rekomendowanych kierunków dalszych działań. 2

3 Koszty transportu, ewentualnego noclegu i konsumpcji pozostają w gestii Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Faktury/rachunki za realizację doradztwa płatne będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia do siedziby Zamawiającego. Faktury/rachunki za doradztwa mogą być wystawiane jedynie po dacie realizacji usługi doradczej, jednak nie wcześniej niż po przedłożeniu Zamawiającemu raportu podsumowującego przeprowadzone działania. V. KRYTERIA DOSTĘPU W celu zapewnienia odpowiedniej jakości Zamawianych usług oraz dokonania prawidłowego wyboru Wykonawców, ustala się następujące kryteria dostępu: Lp Kryterium Waga 1 Doświadczenie Oferenta w realizacji doradztwa i coachingu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 45 % 2 Znajomość branży motoryzacyjnej 20 % 3 Warunki finansowe 35 % Opis kryteriów: 1. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń - znaczenie kryterium: 45 % punktacji (max 45 pkt) Punkty zostaną przyznane wg zasady: a) Wykazanie doświadczenia do 1 roku realizacji doradztwa i coachingu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 15 pkt b) Wykazanie doświadczenia do 8 lat realizacji doradztwa i coachingu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 30 pkt c) Wykazanie doświadczenia powyżej 8 lat realizacji doradztwa i coachingu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 45 pkt Dodatkowo w kryterium dotyczącym Doświadczenia Oferenta w realizacji doradztwa z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem należy podać czy Oferent posiada doświadczenie w świadczeniu usług w ramach projektów EFS, czy w ostatnich dwóch lat licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania zrealizował doradztwo z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla minimum 3 przedsiębiorstw. 2. Znajomość przez Wykonawcę branży motoryzacyjnej - znaczenie kryterium: 20 % punktacji (max 20 pkt) Punkty zostaną przyznane wg zasady: 3 Projekt Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4 a) Brak znajomości branży motoryzacyjnej 0 pkt b) Słaba znajomości branży motoryzacyjnej 7 pkt c) Dobra znajomości branży motoryzacyjnej 15 pkt d) Bardzo dobra znajomości branży motoryzacyjnej 20 pkt 3. Warunki finansowe - znaczenie kryterium: 35 % punktacji (max 35 pkt) Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 35 pkt, pozostałe wg zależności: C=(Cn/Co)*35 Gdzie Cn cena netto oferty najkorzystniejszej Co cena netto oferty rozpatrywanej Spełnienie kryteriów dostępu będzie weryfikowane na postawie treści przesłanej Oferty, oświadczeń, oraz wszelkiej dołączonej do Oferty dokumentacji, na postawie której jednoznacznie będzie można stwierdzić spełnienie kryteriów. Oferta niespełniająca minimum jednego z wyżej wymienionego kryterium dostępu, zostanie odrzucona i nie będzie podlegać dalszej ocenie punktowej. VI. KRYTERIA OCENY OFERT Ranking wg łącznej liczby punktów uzyskanej przez Oferenta, w którym oferta z największą liczbą punktów wygrywa. Dodatkowo zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria: 1. Cena Oferta nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu/ oferta przekracza kwotę założoną w budżecie projektu. Oferty, których ceny przekraczają kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia nie zostaną odrzucone, jednak docelowo rozpatrywane będą tylko oferty, które nie przekraczają budżetu założonego w projekcie. Zamawiający dopuszcza negocjacje ceny. 2. Doświadczenie w świadczeniu usług w ramach projektów EFS W ramach tego kryterium oferty zostaną ocenione w następujący sposób: 1 punkt oferta spełnia kryterium i posiada doświadczenie w świadczeniu usług w ramach projektów EFS z ostatnich dwóch lat licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania (zrealizowanych doradztw i coachingów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla minimum 3 przedsiębiorstw). 0 punktów oferta nie spełnia kryterium i nie posiada doświadczenia w świadczeniu podobnych usług w ramach projektów EFS z ostatnich dwóch lat licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania (zrealizowanych doradztw i coachingów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla minimum 3 przedsiębiorstw). 4

5 VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Oferta powinna zawierać: a) Dane Oferenta b) Opis potwierdzający spełnienie poszczególnych kryteriów dostępu c) Cenę brutto za godzinę doradztwa dla MMŚ d) Oświadczenie Oferenta wg dołączonego wzoru (załącznik nr 1) Termin i sposób złożenia oferty: 5 sierpnia 2013 r. Oferty należy dostarczyć do HR Development Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres mailowy: lub pocztą zwykłą na adres Zamawiającego lub osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 5 sierpnia 2013 r. VIII. INFORMACJE DODATKOWE HR Development Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w odniesieniu do całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy ramowej z kilkoma Oferentami wyłonionym w drodze konkursu i negocjacji, którzy uzyskają największą lub taką samą liczbę punktów, a zakres umowy będzie obejmował całość lub część prac objętych ofertą. Zamówienia będą udzielane w pierwszej kolejności dostawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. W sytuacji gdy dostawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów nie będzie dysponował dostępnymi terminami do przeprowadzenia doradztwa i coachingu określonych przez Zamawiającego wówczas Zamawiający skorzysta z kolejnej oferty w utworzonym na etapie oceny ofert rankingu. HR Development Sp. z o.o. ponadto zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec HR Development Sp. z o.o. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje HR Development Sp. z o.o. do żadnego określonego działania. HR Development Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, który został wybrany. Szczegółowych informacji udziela: Bożena Roczniak Dane zamawiającego: HR Development Sp. z o.o. ul. Opolska 43 lok Kotórz Mały Fax 22/

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR OŚWIADCZENIA Oświadczenie Oświadczamy, że Oferent: 1. nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, 3. osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 4. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem oferty 5. posiada niezbędny potencjał techniczny, 6. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 7. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podpis i pieczątka Oferenta 6

1 Projekt Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 Projekt Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2013 na realizację usług hotelowych, gastronomicznych i wynajmu sali do przeprowadzenia szkoleń w projekcie Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA Warszawa, dn. 2013.08.02 r. Zaproszenie do składania ofert nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA na realizację usług gastronomicznych i wynajmu sal do przeprowadzenia szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, dnia 29.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na usługi doradztwa w zakresie zarządzania i ewaluacji projektu świadczone w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych, hotelarskich oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 18 grudzień 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 18 grudzień 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 18 grudzień 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń miękkich świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Warszawa, 12 maja 2015 r. Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Ekoinnowacje to się opłaca Znak sprawy: 0002146 I. Postanowienia ogólne 1. W związku

Bardziej szczegółowo

2. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

2. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/T/ZPEWP/2014 z dnia 05.11.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA KADRY TRENERSKIEJ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Royal Unibrew Polska Spółka z o.o.

Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Warszawa, 11.12.2009 ROYAL UNIBREW POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Partnerstwo realizujące Projekt: Wielkopolska Akademia Liderek HR, tj.: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 02.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Partnerstwo realizujące Projekt: Wielkopolska Akademia Liderek HR, tj.: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach Lider Projektu ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP. ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert polegający na przygotowaniu imprezy promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody dla projektu LIFE/3 x Środowisko

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3)

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3) 1 Wrocław, 12.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT (CPV:79212000-3) DOTYCZY: Usługi audytu: Numer CPV: 79212000-3 Agrainvest Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację usługi audytu w

Bardziej szczegółowo