Kurs waluty w usługach transportowych podatek VAT Biuletyn e-rachunkowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs waluty w usługach transportowych podatek VAT Biuletyn e-rachunkowość"

Transkrypt

1 1 z :40 Kurs waluty w usługach transportowych podatek VAT Biuletyn e-rachunkowość Kurs rachunkowości budŝetowej Kolejna edycja kursu rachunkowości budŝetowej. Świadectwo ukończenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Doradca podatkowy Egzamin bez problemów z Polską Akademia Rachunkowości. Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Samodzielny księgowy - nowy zawód, kurs od podstaw Kurs Od podstaw do samodzielnego księgowego. 140 godz. w tym 16 godz, zajęć komputerowych. Na zakończenie kursu certyfikat PAR i zaświadczenie na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Księgowość małej firmy Podstawy księgowości własnej firmy w 3 weekendy. Księga przychodów i rozchodów, rozliczenia ZUS, podatki.. Główny księgowy NOWOŚĆ: kurs dla głównych księgowych na poziomie zaawansowanym Kursy wakacyjne Wykorzystaj lato na naukę! Sprawdź naszą ofertę kursów wakacyjnych.. Więcej niŝ liczby... NOWOŚĆ! Warsztaty Umiejętności Osobistych dla pracowników działów finansowych i księgowych. Uzupełnij wiedzę o kompetencje miękkie. Skuteczna komunikacja/ Wystąpienia publiczne/ Kierowanie i przewodzenie Letnie szkolenia wyjazdowe Bułgaria, Druskienniki, Praga, Budapeszt, Kazimierz Dolny, Szczyrk, Zakopane. Letnie szkolenia wyjazdowe to nauka + wypoczynek. Promocje FIRST MINUTE Szkolenia komuterowe z programu Warsztaty komputerowe z programu "Płatnik" ZUS. 16 godz., 2 dni. Kompendium terminów rachunkowości Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. Jedyna taka publikacja na rynku! Cena promocyjna:161,00 PLN

2 2 z :40 Vademecum Głównego Księgowego Przedstawienie zakresu czynności i sposobów ich wykonywania przez głównych księgowych. Publikacja przydatna równieŝ dla dyrektorów finansowych i biegłych rewidentów. Konsolidacja - zbiór zadań Zbiór zadań z konsolidacji - dostęp do serewera. 70 zadań z kluczem o róŝnym stopniu trudności. Zbiór jest uzupełnieniem ksiąŝki Konsolidacja sprawozdań finansowych Vademecum Samodzielnego Księgowego Zbiór Zadań Zbiór zadań: sprawdź swoją wiedzę dzięki praktycznym ćwiczeniom NOWOŚĆ - Vademecum Dyrektora Finansowego Długo wyczekiwana publikacja Vademecum Dyrektora Finansowego juŝ w ofercie. Fundament wiedzy kaŝdego dyrektora finansowego Kursy zawodowe: 4/6 Księgowość małej firmy Podstawy księgowości własnej firmy w 3 weekendy. Księga przychodów i rozchodów, rozliczenia ZUS, podatki.. Szkolenia: 1/3 Więcej niŝ liczby... NOWOŚĆ! Warsztaty Umiejętności Osobistych dla pracowników działów finansowych i księgowych. Uzupełnij wiedzę o kompetencje miękkie. Skuteczna komunikacja/ Wystąpienia publiczne/ Kierowanie i przewodzenie Letnie szkolenia wyjazdowe KsiąŜki: 4/5 Vademecum Samodzielnego Księgowego Zbiór Zadań Zbiór zadań: sprawdź swoją wiedzę dzięki praktycznym ćwiczeniom NOWOŚĆ - Vademecum Dyrektora Finansowego Kurs waluty w usługach transportowych podatek VAT

3 3 z :40 Karolina Gierszewska ECDDP Sp. z o.o. Mimo upływu prawie czterech miesięcy od dnia, w którym weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy o podatku od towarów, znaczne grono podatników ma nadal duŝe kłopoty, jak w praktyce stosować regulacje z niej wynikające. Wątpliwości dotyczą wielu nowych uregulowań, m.in. kwestii prawidłowego stosowania kursu waluty przy określaniu podstawy opodatkowania. Problem z prawidłowym kursem posiada w szczególności branŝa transportowa i spedycyjna. Jej przedstawiciele zastanawiają się często czy czynnikiem decydującym o prawidłowym kursie jest moment powstania obowiązku podatkowego, czy teŝ moŝe sam moment wystawienia faktury. Do tego nakłada się wątpliwość, czy do kwestii kursów walut moŝna podejść w identyczny sposób, niezaleŝnie od tego, czy polski podatnik nabywa wyŝej wymienione usługi na zasadzie importu usług, czy teŝ je świadczy. Przykład: Spółka A z siedzibą w Płońsku nabyła 10 lutego 2009 r. od zagranicznego kontrahenta usługę transportową. Jej wykonanie kontrahent udokumentował fakturą wystawioną 23 lutego 2009 r. NaleŜność uiszczono 1 marca 2009 r. Usługa ta powinna zostać rozliczona na zasadzie importu usług. Spółka ma wątpliwości, jaki kurs waluty NBP naleŝy zastosować przy wystawianiu faktury wewnętrznej dotyczącej importu usług transportowych. Czy jest to kurs z daty wystawienia faktury zagranicznej ( r.), kurs z daty wykonania usługi ( r.), czy teŝ moŝe kurs z daty płatności ( r.). Skąd ten problem? Począwszy od 1 grudnia 2008 r. reguły dotyczące przeliczania kwot wykazanych w walutach obcych na walutę krajową zostały określone w art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W myśl ust. 2 przywołanego artykułu 31 a ustawy, w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik moŝe wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Import usług transportowych Jak wynika z cytowanych przepisów prawa, obecnie podstawową zasadą jest przeliczenie kwot wyraŝonych w walutach obcych w oparciu o kurs średni danej waluty obcej ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zatem kaŝdorazowo niezbędne jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabywanej usługi. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit a) ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu Ŝeglugi śródlądowej i przybrzeŝnej, promami, samolotami i śmigłowcami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niŝ 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Przepisy te stosuje się na mocy art. 19 ust. 19 ustawy odpowiednio do importu usług. Jak wynika z przywołanego przykładu usługa transportowa została wykonana w dniu 10 lutego 2009 r. Spółka zapłaciła naleŝność na ww. usługę w dniu 1 marca 2009 r. Obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej usługi powstał zatem w dniu 1 marca 2009 r. (obowiązek powstał w dacie uiszczenia zapłaty). W konsekwencji prawidłowym kursem jaki winno się zastosować do przeliczenia kwoty wykazanej w walucie obcej na walutę krajową (przy wystawianiu faktury wewnętrznej dotyczącej importu usług transportowych) jest kurs z dnia 27 lutego 2009 r. (1 marca 2009 r. to niedziela; 28 lutego to sobota). Jednocześnie wskazać naleŝy, iŝ w przypadku importu usług nie ma znaczenia czy faktura wystawiona przez

4 4 z :40 zagranicznego kontrahenta jest dokumentem wystawionym w prawidłowym terminie. Decydujące znaczenie ma bowiem jedynie moment powstanie obowiązku podatkowego. Faktury wystawiane przez Podatników z tytułu usług transportowych i spedycyjnych Inaczej się dzieje, gdy to spółka świadcząc usługi transportu i spedycji na rzecz zagranicznych kontrahentów musi wystawić fakturę, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej. Wówczas zastosowanie właściwego przeliczenia kursu waluty obcej uzaleŝnione jest od tego czy ww. fakturę wystawiono w prawidłowym terminie. Wyjątek od zasady opisanej powyŝej dotyczy bowiem tych sytuacji, w których zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik moŝe wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego. Zgodnie natomiast z treścią 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie min. wystawiania faktur, przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niŝ z chwilą powstania obowiązku podatkowego i wcześniej niŝ 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (przy czym ograniczenie dotyczące wystawienia faktury nie wcześniej niŝ na 30 dni przed powstaniem obowiązku nie dotyczy usług dostarczania energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług wywozu nieczystości i odpadów). MoŜliwość wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego dotyczy zatem m.in. usług usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu Ŝeglugi śródlądowej i przybrzeŝnej, promami, samolotami i śmigłowcami oraz usług spedycyjnych i przeładunkowych. JeŜeli w wyŝej wymienionych przypadkach faktura wystawiona zostanie przez Spółkę (jako świadczeniobiorcę) terminowo, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone są w walucie obcej, wówczas przeliczenia dokonuje się w oparciu o kurs średni ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. W przypadku nieterminowego wystawienia faktury zastosowanie znajdzie zasada ogólna tj. przeliczenia naleŝy dokonać w oparciu o kurs ogłoszony na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Gdyby zatem Spółka swoją usługę transportową wykonała w dniu 10 lutego 2009 r. i fakt ten udokumentowała fakturą VAT z dnia 23 lutego 2009 r., gdzie jako datę płatności wskazano by dzień 1 marca 2009 r. (czyli faktura została wystawiona w sposób prawidłowy), wówczas kursem waluty jaki naleŝałoby zastosować do przeliczenia podstawy opodatkowania jest kurs z dnia 20 lutego 2009 r. (kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury 22 to niedziela a 21 to sobota). W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na bardzo waŝny aspekt związany z wystawianiem faktur w walucie obcej w sytuacji gdy faktura, która co do zasady moŝe być wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego i która przeliczona została po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, następnie okaŝe się być fakturą wystawioną w sposób nieterminowy. Usługi spedycji i transportu to czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, określony w art. 13 pkt 2 lit a) i b) ustawy, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niŝ 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Jednocześnie faktury z tego tytułu wystawia się nie później niŝ z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niŝ 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ w sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę VAT przed rozpoczęciem usługi (a nie po jej wykonaniu) a kontrahent nie uiści zapłaty za usługę przed upływem 30 dni od dnia wystawienia faktury, wówczas faktura ta uznana zostanie za fakturę wystawioną w sposób nieterminowy (wcześniej aniŝeli 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego). Konsekwencją powyŝszego będzie natomiast stwierdzenie, iŝ podatnik nie powinien był dokonywać przeliczenia według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia takiej faktury, co z kolei oznaczać będzie konieczność korekty wystawionej faktury i dokonanie przeliczenia po kursie z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego (w analizowanym przypadku z dnia roboczego poprzedzającego 30 dzień licząc od dnia wykonania usługi). Podsumowując Podstawową zasadą jest przeliczenie kwot wyraŝonych w walutach obcych w oparciu o kurs średni danej waluty

5 5 z :40 obcej ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zatem kaŝdorazowo niezbędne jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabywanej usługi. W przypadku importu usług nie ma znaczenia czy faktura wystawiona przez zagranicznego kontrahenta jest dokumentem wystawionym w prawidłowym terminie. Decydujące znaczenie ma bowiem jedynie moment powstanie obowiązku podatkowego. W sytuacji natomiast, gdy to podatnik świadcząc usługi spedycji na rzecz zagranicznych kontrahentów musi wystawić fakturę a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, wówczas zastosowanie właściwego przeliczenia kursu waluty obcej uzaleŝnione jest od tego czy ww. fakturę wystawiono w prawidłowym terminie. JeŜeli faktura wystawiona zostanie terminowo, wówczas przeliczenia dokonuje się w oparciu o kurs średni ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. W przypadku nieterminowego wystawienia faktury zastosowanie znajdzie zasada ogólna tj. przeliczenia naleŝy dokonać w oparciu o kurs ogłoszony na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Karolina Gierszewska ECDDP Sp. z o.o. Zapraszamy do udziału w kursach i szkoleniach Polskiej Akademii Rachunkowości Szkolenia dla firm Wrocław: PodróŜe słuŝbowe i delegacje oraz samochód osobowy w firmie - konsekwencje w podatkach dochodowych i VAT Wrocław: Koszty uzyskania przychodów w aspekcie podatków: VAT, CIT, PIT Druskienniki: Przegląd podatkowy aktualności CIT, PIT VAT (5 dni) Międzyzdroje / Stralsund: Przegląd podatkowy 2010 ( 4 dni) Katowice: Podatek u źródła oraz opodatkowanie obrotu międzynarodowego w podatkach dochodowych Jurata: Przegląd podatkowy 2010 ( 4 dni) Pełna lista szkoleń otwartych. Kursy zawodowe Poznań: Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego Szczecin: Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego Wrocław: Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego Katowice: Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego Warszawa: Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego Pełna lista kursów zawodowych. Bezpłatna subskrypcja 1.

6 6 z :40 Typy subskrypcji Biuletyn e-rachunkowość i informacje o szkoleniach dla firm Akceptuję Politykę Prywatności i wyraŝam zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z serwisem PAR Przeglądaj wg kategorii Rachunkowość Podatki Finanse Prawo Finanse europejskie Bankowość Ubezpieczenia Fundusze inwestycyjne Leasing Audyt wewnętrzny Rynek kapitałowy Organizacja pracy ZUS Rozwój kompetencji Rynek pracy i wynagrodzeń Dziś w Księgarni Księgowego Oferta promocyjna Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku Doskonała pomoc dla wszystkich studentów i pracowników rachunkowości pragnących rozwijać swoje kompetencje w dwóch językach

7 7 z :40 Cena detaliczna: 179,00 zł cena promocyjna 161,00 zł Informacje z branŝy Raporty dzienne Spokojna sesja na rynku walutowym Inwestorzy lekko niezdecydowani Zapowiada się spokojna sesja Tydzień pod znakiem umocnienia franka szwajcarskiego Wzrost kursu EUR/USD po danych z USA Archiwum raportów Wydawca Polska Akademia Rachunkowości S.A. Szkolenia otwarte Katowice: Akademia podatkowa VAT - poziom: od podstaw (2 dni) Katowice: Akademia podatkowa VAT - poziom: od podstaw i dla zaawansowanych (4 dni) Warszawa: Faktury Vat - bez błędów Gdańsk: Nowelizacja przepisów kodeksu pracy Pełna lista szkoleń otwartych. Szkolenia wyjazdowe Druskienniki: Przegląd podatkowy aktualności CIT, PIT VAT (5 dni) Międzyzdroje / Stralsund: Przegląd podatkowy 2010 ( 4 dni) Szczyrk: Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. (4 dni) Pełna lista szkoleń wyjazdowych. Kursy zawodowe Wrocław: Główny księgowy Katowice: Główny księgowy Warszawa: Dla kandydatów na analityka finansowego Warszawa: Kontroler finansowy Pełna lista kursów zawodowych. Reklama Partnerzy Biuletynu

8 8 z :40 Lista wszystkich partnerów. Biuletyn Finanse Publiczne Biuletyn e-rachunkowość Archiwum Archiwum raportów Współpraca Partnerzy Polityka Prywatności Reklama Kontakt Kursy i szkolenia Szkolenia zawodowe Kursy zawodowe KsiąŜki księgowego Szkolenia księgowego Samodzielny księgowy Biuletyn Finanse Publiczne Nowości w PAR S.A. Kursy wakacyjne - praktyczna nauka zawodu juŝ w miesiąc Szkolenia wyjazdowe - Praga, Wiedeń, Kazimierz, Wisła Akademia podatkowa VAT - bądź biegły w podatkach Warsztaty umiejętności osobistych Jesteś tutaj: Strona główna» Archiwum» 04/2009» Podatki» Kurs waluty w usługach transportowych podatek VAT Strona główna Archiwum Subskrypcja Współpraca Partnerzy Kontakt kanał RSS

Co pierwsze powinno nastąpić wystawienie faktury korygującej zaliczkę...

Co pierwsze powinno nastąpić wystawienie faktury korygującej zaliczkę... 1 z 7 2010-07-06 10:36 Co pierwsze powinno nastąpić wystawienie faktury korygującej zaliczkę, czy moŝe fakt jej wypłaty Biuletyn e-rachunkowość Kurs rachunkowości budŝetowej Kolejna edycja kursu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady składania informacji podsumowujących od 1 stycznia 2010 r. Biuletyn e-rachunkowość

Nowe zasady składania informacji podsumowujących od 1 stycznia 2010 r. Biuletyn e-rachunkowość 1 z 8 2010-07-06 10:56 Nowe zasady składania informacji podsumowujących od 1 stycznia 2010 r. Biuletyn e-rachunkowość Kurs rachunkowości budŝetowej Kolejna edycja kursu rachunkowości budŝetowej. Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Egzamin bez problemów z Polską Akademia Rachunkowości. Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Egzamin bez problemów z Polską Akademia Rachunkowości. Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. 1 z 7 2010-07-06 10:44 Nabyłeś usługi o charakterze niematerialnym... posiadaj dowody ich wykonania Komentarz: Oprócz faktury zdjęcia, odbitki, nagrania itp. Biuletyn e-rachunkowość Kurs rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Biuletyn e-rachunkowość

Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Biuletyn e-rachunkowość 1 z 9 09-06-02 14:39 Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Biuletyn e-rachunkowość Kontroler finansowy Kurs kontrolera finansowego. Nowość specjalista do spraw podatków Zdobądź nowe kompetencje zawodowe, znajdź

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Nowe przepisy w zakresie VAT od 2014r. 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

1 z 45 2014-01-23 23:23

1 z 45 2014-01-23 23:23 1 z 45 2014-01-23 23:23 Wydruk z 2014.01.23 1. Bartosiewicz Adam - ABC nr 149227 Podatek od towarów i usług - zmiany od 1 stycznia 2014 r. 2. Krywan Tomasz - ABC nr 185084 Szczególne zasady powstawania

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Dla Prenumeratorów MONITORA księgowego książki z cyklu KODEKS księgowego GRATIS!

Dla Prenumeratorów MONITORA księgowego książki z cyklu KODEKS księgowego GRATIS! VI. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1. Jak rozliczyć wydatki ponoszone w związku z uzyskaniem dostępu do sieci energetycznej w budowanym środku trwałym.............................. 82 2. Czy odsetki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska. Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska. Warszawa, 4 grudnia 2014 r. Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska Warszawa, 4 grudnia 2014 r. Agenda (1) Zmiany w zakresie odliczania VAT w 2014 r. od zakupu samochodów oraz wydatków eksploatacyjnych związanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

NUMER 9 (47) Grudzień 2009. wydawca: Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

NUMER 9 (47) Grudzień 2009. wydawca: Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. NUMER 9 (47) Grudzień 2009 wydawca: Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. SPIS TREŚCI PROBLEMATYKA PODATKOWA 3 ARTYKUŁY I KOMENTARZE 3 KONSEKWENCJE WYROKU W SPRAWIE MAGOORA 3 BADANIE I PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku

Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku P U L S R E W I T U Nr 1/2010 Gdańsk, I kwartał 2010 roku Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wznowiliśmy wydawanie Naszego NEWSLETTERA. Mamy nadzieję, iŝ opracowane przez nas informacje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób 1 Bazy informacji o projektach ustaw i rozporządzeń, dostęp do Dziennika Ustaw www.legislacja.rcl.gov.pl www.sejm.gov.pl/sejm.nsf/proces.xsp

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy

VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy dodatek do Biuletynu VAT nr 19/2014 VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy 1. Obowiązek podatkowy 1.1. Obowiązek podatkowy dla dostawy towarów dostarczanych kurierem lub firmą spedycyjną...

Bardziej szczegółowo