Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktura powinna dokumentować zdarzenia"

Transkrypt

1 Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest faktura VAT. Obowiązek jej wystawienia dotyczy również otrzymania części należności przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru (art. 106 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT). Co do zasady, faktura powinna zostać wystawiona w ciągu 7 dni od dnia wykonania czynności opodatkowanej. Faktura powinna dokumentować zdarzenia już zaistniałe sprzedaż lub otrzymanie zaliczki na poczet sprzedaży. Nie może być wystawiana w zakresie czynności niedokonanych lub dopiero wzywać do ich wykonania. Wystawiając faktury, podatnicy powinni pamiętać, że jest to dokument o charakterze dowodowym, który potwierdza wystąpienie pewnego zdarzenia gospodarczego. Co więcej, faktura to dokument, który powinien zostać wystawiony w ściśle określonym terminie. niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei ust. 2 określa, iż w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży o charakterze ciągłym, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od Termin wystawienia Prawidłowe terminy wystawiania faktur VAT zostały określone w przepisach rozporządzenia MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur). Podstawową normę dotyczącą terminu wystawiania faktur ustanawia 9 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym fakturę wystawia się nie później 57

2 Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Oczywiście, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy ( 10 ust. 1 rozporządzenia). Od powyższej zasady ogólnej Minister Finansów przyjął wyjątki, które dotyczą m.in. usług budowlanych, transportowych, sprzedaży mediów, dostawy nieruchomości, sprzedaży licencji i praw pokrewnych; fakturę wystawia się wówczas nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktury te nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, chyba że dotyczą dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług rozprowadzania wody i wywozu nieczystości (jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy). Jak widać z powołanych przepisów rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, obok zasady obowiązku wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi, dostawy towarów lub otrzymania części należności (lub każdej kolejnej jej części), istnieją przepisy prawa podatkowego uzależniające termin wystawienia faktur od powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy). Wielu podatników wychodzi z założenia, że to właśnie wystawiona faktura VAT generuje powstanie obowiązku podatkowego. Jest to stanowisko prawidłowe, ale pod warunkiem, że faktura zostanie wystawiona w terminie. W sytuacji, gdy faktura zostaje wystawiona za późno, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty jej wystawienia. Mylne przekonanie co do momentu powstania obowiązku prowadzi bardzo często do zaniżenia zobowiązania podatkowego za...i konsekwencje jego niedotrzymania Nieterminowe wystawienie faktury VAT może mieć wpływ na błędne rozpoznanie przez podatnika momentu powstania obowiązku podatkowego. 58

3 do błędnego (opóźnionego) rozpoznania obowiązku podatkowego i zaniżenia zobowiązania podatkowego. Bez względu na termin wystawienia faktury, Spółka A powinna rozpoznać obowiązek podatkowy najpóźniej 7. dnia od dnia dokonania dostawy. W tym przypadku konieczne będzie złożenie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec i uiszczenie odsetek od powstałej w ten sposób zaległości podatkowej. Zapłata w walucie obcej miesiąc rzeczywistego powstania obowiązku podatkowego i tym samym do zaległości podatkowej w podatku VAT. Przykład 1 23 czerwca br. Spółka A dostarczyła towar do Spółki B. W tym dniu na mocy umowy stron nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Fakturę VAT dokumentującą dostawę wystawiono 1 lipca br. i tego dnia rozpoznano obowiązek podatkowy. Spółka A postąpiła nieprawidłowo, gdyż w analizowanej sprawie fakturę VAT winna wystawić najpóźniej w dniu 30 czerwca br. Tym samym wystawienie wadliwej faktury VAT doprowadziło Nieprawidłowe wystawienie faktury bardzo często prowadzi do zastosowania błędnego kursu waluty w sytuacji, gdy zachodzi konieczność przeliczenia podstawy opodatkowania określonej w walucie innej niż polski złoty. W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w przypadku, gdy faktury zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi mogą być wystawione przed powstaniem obowiązku podatkowego i podatnik wystawi je w przewidzianym terminie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (art. 31a ustawy). Zatem w przypadku przywołanych powyżej usług budowlanych, transportowych, sprzedaży mediów, dostawy nieruchomości, sprzedaży licencji i praw pokrewnych (czynności, w których fakturę wystawia się w terminie innym niż 7 dni Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis art. 19 ustawy o VAT wymienia jednak szereg odstępstw od tej reguły. 59

4 Nieprawidłowe wystawienie faktury bardzo często prowadzi do zastosowania błędnego kursu waluty w sytuacji, gdy zachodzi konieczność przeliczenia podstawy opodatkowania określonej w walucie innej niż polski złoty. od dnia wydania towaru/wykonania usługi), błędne wystawienie faktury rodzi konieczność zastosowania innego niż zazwyczaj kursu przeliczenia waluty, o czym podatnicy często zapominają. Przykład 2 Spółka A świadczyła usługi transportowe w Polsce na rzecz kontrahenta B. W tym zakresie wykonała dwie usługi transportowe, jedną w dniu 1 marca, kolejną 3 marca br. Obie czynności zostały udokumentowane jedną fakturą VAT wystawioną 15 kwietnia. Pierwsza pozycja została wyceniona na kwotę funtów szterlingów, natomiast kolejna na 2000 funtów. Kontrahent nie zapłacił za usługi. Spółka rozpoznała obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury. Do przeliczenia wartości określonych w walucie obcej przyjęła kurs z 14 kwietnia. W analizowanym stanie faktycznym Spółka A wystawiła fakturę w sposób wadliwy, czyli niezgodny z przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami rozporządzenia, w zakresie dokumentowania usług transportowych obowiązek wystawienia faktury powstaje nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Ten zaś, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. A zatem, co do zasady, obowiązek podatkowy dla pierwszego świadczenia transportu powstał 31 marca br. i w tym dniu minął ostatni dzień do wystawienia faktury, natomiast w drugim przypadku odpowiednio w dniu 4 kwietnia. W przypadku obu usług podatnik wystawił fakturę za późno, co ma konsekwencje w zakresie zastosowania kursu waluty obcej. Spółka A powinna w tym przypadku zastosować odrębny kurs waluty dla świadczenia pierwszego i drugiego na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego każdej z tych usług. Odpowiedzialność karna Nie można również zapomnieć o przepisach, jakie zostały zawarte w ustawie Kodeks karny skarbowy, które kwalifikują błędne wystawienie faktury jako przestępstwo skarbowe. Zgodnie z dyspozycją art K.k.s., kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Wyłącznie w przypadku stwierdzenia mniejszej wagi czynu zabronionego, sprawca podlega karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe. Faktura wadliwa to faktura wystawiona niezgodnie z przepisami prawa podatkowego. Tym samym, notoryczne wystawianie faktur 60

5 Faktura wadliwa to faktura wystawiona niezgodnie z przepisami prawa podatkowego. Notoryczne wystawianie faktur wadliwych w zakresie terminu będzie podlegało karze grzywny do 180 stawek dziennych. wadliwych w zakresie terminu będzie podlegało karze grzywny do 180 stawek dziennych. W sytuacji, gdy czyn zabroniony jest incydentalny, podatnik zwykle karany jest jak za wykroczenie skarbowe. Reasumując, wystawienie faktury VAT w terminie ustawowym jest istotne z kilku przyczyn. Może mieć wpływ na prawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego, zastosowanie odpowiedniego kursu waluty obcej do określenia podstawy opodatkowania (a to z kolei na stwierdzenie, czy kwota podatku należnego wobec budżetu została określona w odpowiedniej wysokości). Ponadto, zbyt późne wystawianie faktur VAT stanowi czyn zabroniony penalizowany przepisami K.k.s. Paweł Barnik, Karolina Gierszewska eksperci ECDDP Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 212, poz Ustawa z dn r. Kodeks karny skarbowy tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm. Świadczymy w pełnym wymiarze usługi z zakresu: Auxilium S.A Kraków, Al.Pokoju 84 tel. 12/ , oddział Łódź: ul. Łagiewnicka 54/56 tel. 42/ oddział Gdynia: ul. Starowiejska 47/12 tel. 58/ KSIĘGOWOŚCI księgi handlowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, doradztwo i nadzór księgowy, sporządzamy raporty, analizy i sprawozdania finansowe, prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe, dokumentacje i rozliczenia z ZUS, sporządzamy deklaracje podatkowe, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę, reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej. DORADZTWA PRAWNO PODATKOWEGO zgłaszanie rozpoczęcia działalności gospodarczej nowo zarejestrowanych podmiotów w US, ZUS i Urzędzie Statystycznym, wszelkie połączenia, przekształcenia, podziały podmiotów oraz ich likwidacje, analizę obszarów ryzyka w zakresie działalności przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie podatku dochodowego, VAT-u, akcyzy, należności budżetowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego, planowanie i optymalizacja podatkowa. 61 AUDYTU badanie sprawozdań finansowych

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

KTO MUSI STOSOWAĆ KASY/DRUKARKI FISKALNE? Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących zmieniają się dość często. Kolejne rozporządzenia regulujące tę materię

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Porady dla użytkowników kas fiskalnych

Porady dla użytkowników kas fiskalnych Porady dla użytkowników kas fiskalnych Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. Warto jednak zainstalować ją w terminie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Odsetki stanowią wynagrodzenie wierzyciela za okres oczekiwania na spłatę należności oraz zapewniają pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo