Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /..."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych DZIAŁ A Dostarczone przez KLIENTA informacje, w oparciu o które IP określa go jako klienta profesjonalnego, klienta detalicznego lub uprawnionego kontrahenta. KLIENT zaznacza wszystkie kryteria, którym - jego własnym zdaniem odpowiada. І. Uprawniony kontrahent a) bank, b) firma inwestycyjna, c) zakład ubezpieczeń, d) fundusz inwestycyjny, e) towarzystwo funduszy inwestycyjnych, f) fundusz emerytalny, g) towarzystwo emerytalne, h) towarowy dom maklerski, i) podmiot zawierający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych pochodnych instrumentów finansowych albo na rynkach pienięŝnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub dzialaljących w tym celu na rachunek innych uczestników takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków, j) instytucja finansowa inna niŝ wskazane w lit a) i), k) inny niŝ wskazany w lit a) j) inwestor instytucjonalny, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym, l) podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równowaŝną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit a) k), m) jednostka administracji rządowej lub samorządowej, organ publiczny, zarządzający zadłuŝeniem publicznym, n) bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna organizacja międzynarodowa, o) inna organizacja międzynarodowa pełniąca podobne funkcje jak podmioty w lit n), p) inny inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych; 1

2 ІІ. Klient profesjonalny 1. Osoby, dla których wymaga się posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności na rynkach finansowych albo działalność których na tych rynkach jest w inny sposób regulowana przez krajowe ustawodawstwo państwa członkowskiego, niezaleŝnie od tego, czy jest to zgodne z dyrektywą 2004 / 39 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, oraz osoby uprawnione do wykonywania tych czynności lub w inny sposób podlegające regulowaniu przez krajowe ustawodawstwo państwa trzeciego, które posiadają doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak równieŝ na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, wymienione poniŝej: a) bank, b) firma inwestycyjna, c) zakład ubezpieczeń, d) fundusz inwestycyjny, e) towarzystwo funduszy inwestycyjnych, f) fundusz emerytalny, g) towarzystwo emerytalne, h) towarowy dom maklerski, i) podmiot zawierający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych pochodnych instrumentów finansowych albo na rynkach pienięŝnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub dzialaljących w tym celu na rachunek innych uczestników takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków, j) instytucja finansowa inna niŝ wskazane w lit a) i), k) inny niŝ wskazany w lit a) j) inwestor instytucjonalny, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym, l) podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równowaŝną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit a) k) 2. DuŜe przedsiębiorstwo, które spełnia co najmniej dwa z następujących warunków, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez NBP na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: suma bilansowa - co najmniej równowartość w PLN euro, wartość przychodów ze sprzedaŝy - co najmniej równowartość w PLN euro, kapitał własny lub fundusz własny - co najmniej równowartość w PLN euro; 2

3 3. Inne podmioty inne niŝ wymienione w punktach 1 i 2 powyŝej, które na swój wniosek zostały uznane przez IP za klienta profesjonalnego; ІІІ. Klient detaliczny KLIENT detaliczny nie spełnia powyŝszych warunków uznania go za uprawnionego kontrahena lub klienta profesjonalnego. jako: Według informacji podanych przez Klienta, Firma Inwestycyjna określa KLIENTA Uprawnionego kontrahenta Klienta profesjonalnego Klienta detalicznego KLIENT jest świadomy, Ŝe ma on prawo Ŝądać, by być traktowany jak inny typ KLIENTA, oraz poprosić o zmianę warunków umowy w celu zapewnienia wyŝszego poziomu ochrony. KLIENT uznany przez IP jako uprawniony kontrahent lub jako klient profesjonalny moŝe zwrócić się o traktowanie go jako inny typ KLIENTA w ramach konkretnej transakcji (wniosek w tym przedmiocie naleŝy wpisać do odpowiedniego zlecenia). KLIENT oświadcza, Ŝe przyjmuje traktowaną przez IP definicję typu KLIENTA i zgadza się być traktowany jako taki w swoich stosunkach z IP w ramach stosunków umownych. KLIENT oświadcza, Ŝe chce skorzystać z prawa bycia traktowanym jako inny typ KLIENTA, oraz poprosić o zmianę warunków Umowy w celu zapewnienia wyŝszego poziomu ochrony (w tym celu KLIENT musi wypełnić dział B niniejszego załącznika). Data:.. za IP:... za KLIENTA:... WYPEŁNIĆ JEDYNIE W PRZYPADKU GDY KLIENT CHCE BYĆ TRAKTOWANY JAKO INNY TYP KLIENTA LUB GDY WNIOSKUJE O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY W CELU OSIĄGNIENCIA WYśSZEGO POZIOMU OCHRONY. 3

4 DZIAŁ B KLIENT oświadcza, Ŝe chce skorzystać z prawa bycia traktowanym jako inny typ KLIENTA od wskazanego w dziale A, w następujący sposób: (KLIENT zaznacza wybrany typ) KLIENT traktowany jako uprawniony kontrahent Ŝąda Ŝeby nie był określony w taki sposób i Ŝeby był traktowany jako: Klient profesjonalny Klient detaliczny KLIENT traktowany jako klient profesjonalny, Ŝąda Ŝeby był traktowany jako klient detaliczny instrumentów finansowych: KLIENT, traktowany jako klient detaliczny, Ŝąda Ŝeby był traktowany jako klient profesjonalny instrumentów finansowych: W powyŝszym przypadku KLIENT musi spełniać co najmniej dwa z następujących kryteriów: w ciągu czterech ostatnich kwartałów zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w PLN euro kaŝda na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej po 10 transakcji na kwartał ; wartość portfela inwestycyjnego KLIENTA, obejmującego instrumenty finansowe i środki pienięŝne, wynosi co najmniej równowartość w PLN euro KLIENT pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej na temat transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez IP na jego rzecz na podstawie zawartej Umowy. 4

5 IP i KLIENT porozumieli się o traktowaniu KLIENTA jako: Klienta profesjonalnego Klienta detalicznego co do czynności objętych zakresem niniejszej Umowy: instrumentów finansowych IP ostrzega KLIENTA, który złoŝył Ŝądanie aby być sklasyfikowanym jako klient profesjonalny, Ŝe nie będzie korzystał z odpowiedniej ochrony w trakcie wykonywania wszystkich lub niektórych rodzajów transakcji na instrumentach finansowych, oraz Ŝe nie będzie miał prawa być kompensowany przez Fundusz rekompensat dla inwestorów. KLIENT, który z własnej inicjatywy zdecydował się na traktowanie jako klienta profesjonalnego, składa niniejszym oświadczenie o znajomości zasad traktowania przez Firmę Inwestycyjną klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak klienta profesjonalnego. IP niniejszym zobowiązuje KLIENTA do przekazywania IP informacji o zmianach danych mających wpływ na moŝliwośc traktowania KLIENTA jak klienta profesjonalnego. Data:.. za IP:... ZA KLIENTA:... 5