Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy"

Transkrypt

1 Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy. Aktualnie coraz więcej firm poszukując nowych rynków zbytu rozszerza swoją działalność, podejmując współpracę nie tylko z kontrahentami z UE ale również z państw trzecich, w szczególności w zakresie usług doradczych. Jeśli usługom świadczonym przez polskiego przedsiębiorcę towarzyszy jednocześnie świadczenie usług na jego rzecz przez kontrahenta zagranicznego, istnieje możliwość potrącenia zobowiązań i należności wynikających z takiego wzajemnego świadczenia usług. Pod pojęciem wypłaty rozumie się również potrącenie (art. 26 ust. 7 CIT). Zatem planując dokonanie potrącenia pomiędzy polskim podatnikiem a innymi podmiotami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, przedsiębiorca winien uwzględnić konieczność poboru podatku u źródła. Przypomnijmy ogólne zasady tego poboru. Przedsiębiorca jako płatnik Nie od dziś wiadomo, iż w przypadkach, gdy podmioty zagraniczne uzyskują na terytorium Polski przychód, to polski podatnik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby fiskus otrzymał należny mu podatek. Zgodnie z art. 41 ust. 4 PIT (podobnie art. 26 ust. 1 CIT) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu m.in. świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a CIT-u lub art. 29 ust. 1 pkt 5 PIT-u). Powyższe oznacza, iż to przedsiębiorca jako podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia za świadczone na jej rzecz usługi tego typu przez podmioty niemające siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski, winien, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w odpowiedniej kwocie (w przypadku powyższych usług jest to 20% przychodu). Podobne też się kwalifikują Warto wskazać, iż ustawodawca po wymienieniu konkretnych typów świadczeń użył sformułowania świadczenia o podobnym charakterze. Tym samym do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a CIT-u lub art. 29 ust. 1 pkt 5 PIT-u należy zaliczyć tylko te świadczenia, które są zbliżone do tych świadczeń, które zostały wprost wymienione w tych przepisach (podobne stanowisko: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 listopada 2009 r., sygn. IBPBII/1/ /09/HK czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2009 roku, sygn. akt I SA/Kr 1484/08). Jeżeli zatem dane świadczenie nie zostało wymienione wprost w powyższych przepisach lub nie jest świadczeniem podobnym do tych świadczeń to polski płatnik nie ma obowiązku poboru podatku u źródła. 1 / 5

2 Ważna umowa i certyfikat Nie zawsze przedsiębiorca będzie obciążony obowiązkiem pobrania podatku u źródła. Ustawodawca przewidział w niektórych okolicznościach brak konieczności jego poboru. Przepisy polskich ustaw stosuje się bowiem z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe jednakże tylko pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Podatnik jako płatnik nie będzie miał obowiązku poboru podatku u źródła jeżeli stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskaże, iż podatek może być pobierany tylko w państwie rezydencji podmiotu świadczącego usługę doradczą czy księgową, a podatnik będzie posiadać certyfikat rezydencji tego podmiotu poświadczający miejsce rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska. W przypadkach, gdy Polska nie zawarła takiej umowy z państwem z którego pochodzi podmiot świadczący usługi, regulując zobowiązania z tytułu ich nabycia podatnik będzie zobowiązany w każdym przypadku do poboru podatku u źródła (w tym również w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji). Spółki Jeśli już polski przedsiębiorca zostanie obarczony obowiązkiem pobrania podatku u źródła, musi pamiętać o rozgraniczeniu dwóch sytuacji: świadczenie usług nastąpiło od podmiotów mających osobowość prawną i od podmiotów osobowości takiej niemających. W stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajdą przepisy CIT-u. Wówczas pobór podatku powinien nastąpić w terminie do 7 dnia miesiąc następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia. Jednocześnie w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpił pobór podatku przedsiębiorca winien złożyć deklarację CIT-10Z. Ponadto, w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku, w którym podatnik pobierze zryczałtowany podatek dochodowy Spółkę zobowiązana będzie do złożenia informacji na druku IFT-2/IFT-2R. Informację tą należy przekazać kontrahentowi (zagranicznej osobie prawnej) oraz złożyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. inaczej niż osoby fizyczne Nieco odmienne zasady obowiązują w przypadku, gdy usługodawcą jest osoba fizyczna lub spółki niemające osobowości prawnej (tzw. podmioty transparentne)- wówczas pobór podatku odbywa się na zasadach określonych w ustawie PIT. Podatnik winien pobrać podatek u źródła do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który dokonał wypłaty wynagrodzenia za usługi. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpił pobór podatku winien złożyć deklarację PIT-8AR do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Z kolei w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym nastąpił pobór podatku podatnik powinien złożyć informację na druku IFT-1/IFT-1R, którą należy przesłać zagranicznej osobie fizycznej i fiskusowi. 2 / 5

3 Więcej zachodu przy podmiotach transparentnych Pierwsze narzędzie on-line do tworzenia dokumentacji cen transferowych Warto zauważyć, iż w przypadku podmiotów transparentnych (podmiotów zagranicznych odpowiadających polskim spółkom osobowym prawa handlowego- np. spółce partnerskiej czy komandytowej) podatnikami będą wspólnicy tych podmiotów a nie same podmioty. Oznacza to, iż to dla wspólników tych podmiotów, nie zaś tych podmiotów przedsiębiorca będzie zobowiązany sporządzić i przekazać druki IFT-1/IFT-1R. Kwota należnego podatku u źródła winna podlegać podziałowi pomiędzy wszystkich wspólników takich podmiotów według ich udziału w zysku tych podmiotów. Jeżeli zatem podatnik uzyska certyfikaty rezydencji tylko od niektórych wspólników tych podmiotów to będzie mógł nie pobierać podatku u źródła tylko od tej części wynagrodzenia, która proporcjonalnie przypada na wspólników, od których pozyskano certyfikaty rezydencji podział proporcjonalny powinien nastąpić według udziału w zysku poszczególnych wspólników podmiotu transparentnego (zasada nie dotyczy podmiotów z państw, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ). Dokonaj kompensaty W sytuacji, gdy kontrahenci są względem siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami, uregulowanie wzajemnych należności może nastąpić w drodze potrącenia. Zgodnie z art KC każdy z nich może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem. uważaj na przedawnienie Według powyższego więc, co do zasady potrąceniu nie powinny podlegać należności i zobowiązania przedawnione. Należy jednak zwrócić uwagę na treść przepisu art. 502 KC. Zgodnie z tym przepisem wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło. Z treści art. 502 KC wynika, że jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, wierzytelność była już przedawniona, to potrącenie, o którym mowa w art. 498 KC, jest wyłączone. Chodzi o wierzytelność osoby, która pragnęłaby - mimo takiej sytuacji - z prawa potrącenia skorzystać. Potrącenie jednak będzie możliwe i dopuszczalne, jeżeli dłużnik zrzeknie się zarzutu przedawnienia.... i uwzględnij kwotę podatku u źródła Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, możliwe będzie dokonanie potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań. Jeżeli podatnik, jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła z tytułu świadczonych na jego rzecz usług doradczych czy księgowych, potrąceniu powinna podlegać kwota X zobowiązania z kwotą 80% kwoty X należności, a pozostałe 20% kwoty X powinno zostać przekazane fiskusowi jako podatek pobrany u źródła. W sytuacji bowiem, gdy zajdzie konieczność odprowadzenia podatku u źródła, zapłata tego podatku powinna nastąpić ze środków należących do kontrahenta (podmiotu zagranicznego) a nie ze środków płatnika (przedsiębiorcy polskiego). W przypadku gdy kwota przysługująca przedsiębiorcy od kontrahenta jest równa temu, co jest on zobowiązany mu zapłacić, dokonując zapłaty 3 / 5

4 podatku podatnik w rzeczywistości zapłaci kwotę podatku ze swoich środków własnych. Wartość zapłaconego w ten sposób podatku ze środków własnych będzie stanowić przychód podmiotów zagranicznych. Konieczne porozumienie Kompensata jest coraz bardziej powszechnym sposobem na uregulowanie wzajemnych zobowiązań. Pamiętajmy jednak, iż dla jej skuteczności konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia (patrz wzór). Warto zawrzeć w nim zapis o tym, po jakim kursie mają być przeliczane na złotówki zobowiązania i należności wyrażone w walucie obcej. Możliwe jest przyjęcie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania kompensaty (o ile strony wskażą, że kompensata stanie się skuteczna z dniem jej zawarcia). Podobne stanowisko można znaleźć w niektórych interpretacja indywidualnych (np. interpretacja indywidualna z dnia 2 września 2009 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/ /09-2/JC). Porozumienie w sprawie kompensaty zawarte w dniu.. pomiędzy: XXX Spółka z o.o., ul. Wąsala 9, Warszawa, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem reprezentowana przez:.., zwana dalej XXX oraz YYY, reprezentowana przez:., zwana dalej YYY 1 1. Zważywszy na fakt, iż XXX oraz YYY są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, XXX potrąca swoje wierzytelność z wierzytelnościami YYY 2. Potrącenie staje się skuteczne z dniem podpisania niniejszego porozumienia. 2 Lista wierzytelności XXX, które podlegają potrąceniu zgodnie z 1 niniejszego porozumienia: 3 Lista wierzytelności YYY, które podlegają potrąceniu zgodnie z 1 niniejszego porozumienia: 4 YYY oraz XXX zgodnie oświadczają, iż wierzytelności wymienione w 2 oraz 3 niniejszego porozumienia są wymagalne i 4 / 5

5 mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, w szczególności nie uległy przedawnieniu. 5 Wartości wierzytelności wskazanych w 2 oraz 3 przelicza się na złotówki stosując do tego średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty ogłoszony w dniu poprzedzającym dzień zawarcia niniejszego porozumienia. 6 Załącznikami do niniejszego porozumienia są aktualne certyfikaty rezydencji XXX oraz YYY. Autor: Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.) 5 / 5

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny Należności

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2013 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) projekt 2011-06-21 USTAWA z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r.

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. Zmiana formy opodatkowania oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Informujemy również, że do 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ALIOR BANK S.A.

WARSZAWA, ALIOR BANK S.A. WARSZAWA, DNIA 17 CZERWCA 2015 R. ALIOR BANK S.A. REGULAMIN EMISJI, OBROTU I PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI KOMERCYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM ALIOR BANK S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LIPCA 2015R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki

Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki TEKST 1 Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki ROZLICZENIA Należności wobec fiskusa są świadczeniami o osobistym charakterze i przeniesienie ich na inną osobę, nawet za jej zgodą, nie wywołuje

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 17(261) 1.09.2014. dodatek internetowy nr 9. Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych

MONITOR księgowego nr 17(261) 1.09.2014. dodatek internetowy nr 9. Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych MONITOR księgowego nr 17(261) 1.09.2014 dodatek internetowy nr 9 Temat na czasie Sponsoring w podatkach i księgach rachunkowych Co to jest sponsoring....................................... 2 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku. Maciej Jurczyga

Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku. Maciej Jurczyga Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku Maciej Jurczyga PIT i CIT/Polski przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz kontrahentów z innych państw, może być obciążony tzw. podatkiem

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ A SPÓŁKĄ 1

OPODATKOWANIE UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ A SPÓŁKĄ 1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 708 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 52 2012 AGNIESZKA SOBIECH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu OPODATKOWANIE UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKIEM

Bardziej szczegółowo