Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych"

Transkrypt

1 zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształacania odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 380) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. Praktyczna nauka zawodu zmiana rozporządzenia W Dzienniku Ustaw Nr 61, pod pozycją Nr 61, poz. 378 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, którego przepisy wejdą w życie z dniem 5 maja 2010 r. Wprowadzone zmiany rozporządzenia wpłyną na zwiększenie liczby pracodawców uprawnionych do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu i tym samym może wystąpić zwiększenie zainteresowania przez pracodawców do przyjmowania uczniów na realizację praktycznej nauki zawodu do swoich zakładów pracy. Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi, jak zadatek formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie część ceny. Otrzymane od kontrahentów zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług nie powodują powstania przychodu w momencie ich otrzymania. Z kolei wpłacone zaliczki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Stosowanie przedpłat w rozrachunkach z kontrahentami jest powszechną praktyką w obrocie gospodarczym. Zaliczka jest częścią należności wpłacaną z góry na poczet wykonania przyszłej dostawy towaru lub świadczenia usługi. Charakteryzuje się tym, że w momencie wykonania umowy zostaje wliczona w cenę usługi lub towaru, zaś w przypadku gdy umowa zostaje rozwiązana strony umowy zwracają sobie wzajemne świadczenia oraz zaliczkę. Do zaliczki nie stosuje się przepisów art. 394 K.c. dotyczącego zadatku. Żadne też regulacje prawne nie regulują wprost zagadnienia zaliczki. O tym co się dzieje z zaliczką, można wywnioskować z ogólnych przepisów o wykonywaniu wzajemnych umów. Obowiązki odstępującego od umowy wzajemnej określone są w art. 494 K.c. Wynika z niego, iż strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko to, co otrzymała od niej na mocy umowy. W wyroku NSA z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 932/08, stwierdzono, że dla uznania wpłaconej kwoty jako zaliczki na poczet wykonanych usług, istotnym jest, aby przyszłe świadczenie było określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru bądź usługi, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację. Dodatkowo strony tego świadczenia, w momencie wpłaty zaliczki, nie powinny wykazywać woli dokonywania jego zmian w przyszłości. z PODATEK DOCHODOWY Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Właściwym momentem powstania przychodu dla celów podatkowych jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi w całości lub w części, nie później jednak niż w dzień wystawienia faktury lub otrzymania należności. W świetle powyższego, wskazane jest, by przy zawieraniu umów wyraźnie określać, jaki charakter mają kwoty wpłacane przez kontrahentów oraz wskazywać konkretne dostawy towarów i usług, podlegające wykonaniu w przyszłych okresach sprawozdawczych, których te wpłaty dotyczą. W praktyce więc sam fakt otrzymania zaliczki na poczet wykonania usługi nie rodzi jeszcze żadnych konsekwencji w podatku dochodowym. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009 r., Nr ITPB1/ /09/MM, czytamy: ( ) przychodem dla celów podatku dochodowego nie są otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet wykonania usługi (wynajmu pokoju). Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny. ( ) W takiej sytuacji datą powstania przychodu będzie data wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub jeżeli zapłata nastąpi wcześniej, data uregulowania należności (niebędącej zaliczką). ( ). Warto dodać, że niekiedy wpłacona zaliczka może zostać uznana za nieodpłatne świadczenie pieniężne. W wyroku WSA z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. akt Nr I SA/Łd 364/08, czytamy, że jeżeli podmiot otrzymuje środki finansowe na podstawie zawartej z kontrahentem umowy na wykonanie określonego przedmiotu i nie spłaca swoich zobowiązań, przeznaczając zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe na własne potrzeby, i nie ponosi konsekwencji finansowych swoich działań, ponieważ zama- 6 Buchalter Nr

2 Wszystko o wiający nie domaga się zwrotu należności korzyść ekonomiczna spółki jest ewidentna. Zachodzi bowiem sytuacja, w której spółka korzysta nieodpłatnie z cudzego kapitału, dysponując określoną kwotą pieniężną bez potrzeby zaciągnięcia oprocentowanego kredytu. Przykład 1: W dniu 15 kwietnia 2010 r. podatnik otrzymał 50% zaliczkę w wysokości 428 zł (w tym podatek VAT 28 zł) na poczet usługi wynajmu pokoju. Usługa ma zostać wykonana w terminie 1 5 maja 2010 r. Na otrzymaną zaliczkę podatnik wystawił fakturę VAT. Reszta kwoty została zapłacona w dniu 1 maja 2010 r. W tym też dniu podatnik wystawił końcową fakturę VAT. Przychód podatkowy powstał zatem w dniu 1 maja 2010 r. z PODATEK VAT Kwestia zaliczek w została uregulowana w przepisach art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Czytamy w nim, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Podstawą opodatkowania jest kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (zobacz art. 29 ust. 2 ustawy o VAT). Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się również z koniecznością wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia otrzymania części lub całości należności (zobacz 10 ust. 1 rozporządzenia o fakturach). podatku wyliczona powinna być według wzoru: KP = (ZB SP)/100+SP gdzie: KP oznacza kwotę podatku ZB oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto SP oznacza stawkę podatku właściwą dla danego towaru lub usługi Należy podkreślić, że wystawienie faktury zaliczkowej ma wpływ na udokumentowanie faktycznej realizacji dostawy towaru lub usługi. W przypadku bowiem, gdy wpłacono zaliczkę w wysokości 100% wartości umowy, podatnik po dokonaniu dostawy nie ma już obowiązku wystawiania końcowej faktury VAT. Jeśli podatnik wystawi fakturę zaliczkową, to w sytuacji gdy faktura dokumentująca pobraną zaliczkę nie obejmuje całej ceny brutto sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi ma obowiązek wystawić fakturę końcową przy zastosowaniu ogólnych zasad, czyli nie później niż w siódmym dniu od dnia wydania towaru uwzględniając w niej wystawioną wcześniej fakturę zaliczkową. Wystąpienie zapłaty przed wykonaniem dostawy towarów lub świadczenia usług powoduje wymagalność podatku w momencie otrzymania takiej płatności i zależy od jej wysokości. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 932/08, czytamy, iż dla uznania danej wpłaty za zaliczkę istotne jest, aby wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego były znane, tzn. przyszła dostawa lub świadczenie usług muszą być szczegółowo określone już w momencie dokonania takiej zapłaty. Prawidłowa interpretacja art. 19 ust. 11 ustawy o VAT powinna bowiem być dokonywana w kontekście wykładni prowspólnotowej przepisów polskiej ustawy o VAT, a więc uwzględniać wykładnię dokonaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej ETS). Na gruncie polskiego prawa zaliczki i zadatki nie ulegają przekształceniu w odszkodowanie za niewykonanie umowy, zatem nie znajduje zastosowania wyrok ETS w sprawie C-277/05. A zatem, dopóki w stosunku do zaliczki pobranej przez podatnika przed wykonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi nie dojdzie do zmiany przeznaczenia tej kwoty jako zapłaty za towar lub usługę, dopóty podlegać będzie ona opodatkowaniu w momencie jej otrzymania zobacz wyrok WSA z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 609/08. Dla celów bilansowych oraz podatku dochodowego otrzymana zaliczka nie stanowi przychodu, a wpłacona nie jest kosztem dla dostawcy. Dla celów kwota otrzymanych zaliczek stanowi podstawę opodatkowania i na otrzymaną od kontrahenta zaliczkę należy wystawić fakturę VAT. Nabywca towaru lub usługi, który przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi wpłacił zaliczkę i otrzymał fakturę VAT dokumentującą przedpłatę, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w niej określonego, na ogólnych zasadach określonych w ustawie o VAT. Odliczenia tego dokonuje w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury bądź w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. z ZALICZKA OTRZYMANA NA POCZET PRZYSZŁEJ DOSTAWY Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ust. 1 pkt 1 UOR). Ich rozliczenie następuje w momencie wykonania usługi bądź wydania towaru. W praktyce wpływ na rachunek bankowy zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw towarów i usług księguje się na podstawie otrzymanego wyciągu bankowego. Następnym krokiem jest wystawienie faktury na otrzymaną zaliczkę, do którego obligują jednostkę przepisy o VAT. Ewidencja otrzymanej zaliczki i wystawionej faktury zaliczkowej może przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie 1 na str. 8. Przykład 2: Spółka Alfa otrzymała w dniu 1 kwietnia 2010 r zł od kontrahenta Zet tytułem zaliczki na poczet dostawy towarów (20% wartości umowy). W dniu 2 kwietnia 2010 r. wystawiono fakturę VAT zaliczkową. Faktyczna dostawa towaru nastąpiła w dniu 10 kwietnia 2010 r., wtedy też wysta- 7

3 Wszystko o SCHEMAT Otrzymane środki na poczet przyszłych dostaw Rozliczenie należnego wiono fakturę końcową. W przykładzie pominięto księgowanie dotyczące wartości sprzedanych towarów. Ewidencja księgowa powyższych zdarzeń gospodarczych została przedstawiona na poniższym schemacie 2. Otrzymane od odbiorców zaliczki ujęte na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, które po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towarów staną się przychodami ze sprzedaży, jednostka ujmuje w bilansie po stronie pasywów w pozycji B.III.2 lit. e) Zaliczki otrzymane na poczet dostawy towarów lub usług. EWIDENCJA KSIĘGOWA ZALICZKI OTRZYMANEJ OD KONTRAHENTA 201/203 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi 2a 2c Bieżący rachunek bankowy 1. WB otrzymanie zaliczki / Faktura VAT dokumentująca otrzymaną zaliczkę: a) wartość netto otrzymanej zaliczki 842 b) podatek VAT należny c) wartość brutto faktury (wysokość otrzymanej zaliczki na rachunek bankowy) 201/203 Schemat 2 EWIDENCJA KSIĘGOWA W FIRMIE ALFA OTRZYMANEJ ZALICZKI NA POCZet DOSTAWY TOWARÓW 131 Bieżący rachunek bankowy 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi Rozliczenie należnego 1) 5.000,00 2c) 5.000, ,00 (1 901,64 (2b 3c) , ,56 (3b 730 Przychody ze sprzedaży towarów 842 Otrzymane środki na poczet przyszłych dostaw ,44 (3a 4) 4.098, ,36 (2a 4.098,36 (4 2b 1. WB zaliczka od kontrahenta Zet 5.000, Faktura VAT zaliczka: a) wartość netto 4.098, b) 22% podatek VAT 901, c) wartość brutto 5.000, Faktura VAT dokumentująca dostawę towaru: a) wartość netto , b) 22% podatek VAT 3.606, c) wartość brutto , PK przeksięgowanie zrealizowanego przychodu pod datą postawienia produktów do dyspozycji odbiorcy 4.098, z ZALICZKA WPŁACONA NA POCZET PRZYSZŁEJ DOSTAWY Ewidencja wpłaconych zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie nastąpi w następnych okresach rozliczeniowych, księguje się je na podstawie wyciągu bankowego lub innego dowodu potwierdzającego wpłatę środków pieniężnych na koncie 300 Rozliczenie zakupu. Ewidencji księgowej podlega również faktura VAT dokumentująca kwotę wpłaconej zaliczki. Praktyczny aspekt ujmowania w księgach rachunkowych wpłaconej zaliczki i dokumentującej to faktury zaliczkowej przedstawia schemat 3 zamieszczony na stronie 9 i poniższy przykład 3. Przykład 3: Spółka Zet wpłaciła w dniu 1 kwietnia 2010 r zł dla spółki Alfa tytułem zaliczki na poczet dostawy towarów (20% wartości umowy). W dniu 3 kwietnia otrzymała fakturę VAT zaliczkową wystawioną w dniu 2 kwietnia 2010 r. Faktyczna dostawa towaru nastąpiła w dniu 10 kwietnia 2010 r., wtedy też otrzymano fakturę końcową. Ewidencja księgowa powyższych zdarzeń gospodarczych została przedstawiona na schemacie 4 zamieszczonym na stronie 9. Należy dodać, że jeśli jednostka otrzyma fakturę na wpłaconą zaliczkę, wówczas figuruje ona na koncie 300 Rozliczenie zakupu w wartości netto pod warunkiem, że jednostce przysługuje prawo do odliczania VAT naliczonego z faktur zakupu. Jeżeli natomiast takiej faktury nie otrzyma, wtedy zaliczka figuruje na koncie 202 lub 204 w wartości brutto. Często bowiem faktura dokumentująca zaliczkę wpływa do jednostki w innym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce jej zapłata lub też wcale. W praktyce ostatnia sytuacja dotyczy dostawców zagranicznych, którzy nie wystawiają faktur na wpłacone przez polskich kontrahentów zaliczki, ale wysyłają jedną fakturę razem z dostawą towarów lub po wykonaniu usługi. Wtedy również wpłacona zaliczka pozostaje 8 Buchalter Nr

4 Wszystko o na koncie rozrachunków z dostawcami, aż do chwili wykonania usługi lub otrzymania dostawy wraz z fakturą. W bilansie wpłacone lecz nierozliczone na dzień bilansowy zaliczki dotyczące aktywów obrotowych, podlegają wykazaniu w pozycji aktywów obrotowych jako zapasy w pozycji SCHEMAT Rozliczenie zakupu Rozliczenie naliczonego Schemat Bieżący rachunek bankowy B.I.5. Zaliczki na dostawy. Wartość wpłaconych przez jednostkę zaliczek w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych wymaga również zaprezentowania w odpowiednich pozycjach tej informacji w zależności od celu, na jaki zostały wpłacone. EWIDENCJA KSIĘGOWA W FIRMIE ZET WPŁACONEJ ZALICZKI NA POCZeT DOSTAWY TOWARÓW 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi 5.000,00 (1 1) 5.000, ,00 (2c 2b) 901, ,00 (3c 3b) 3.606, Rozliczenie zakupu towarów 330 Towary handlowe 2a) 4.098, ,36 (4 3a) ,44 4) 4.098,36 EWIDENCJA KSIĘGOWA ZALICZKI WPŁACONEJ DLA KONTRAHENTA 2a 2b 202/204 Rozrachunki z dostawcami krajowymi i zagranicznymi 2c 131 Bieżący rachunek bankowy Rozliczenie naliczonego 1. WB wpłata zaliczki na rachunek dostawcy 202/ Faktura VAT dokumentująca wpłaconą zaliczkę: a) wartość netto wpłaconej zaliczki 300 b) podatek VAT naliczony c) wartość brutto faktury (wysokość wpłaconej zaliczki na rachunek bankowy) 202/ WB zaliczka dla spółki Alfa 5.000, Faktura VAT zaliczka: a) wartość netto 4.098, b) 22% podatek VAT 901, c) wartość brutto 5.000, Faktura VAT dokumentująca dostawę towaru: a) wartość netto , b) 22% podatek VAT 3.606, c) wartość brutto , PK przeksięgowanie zrealizowanej transakcji pod datą otrzymania towarów 4.098, z ZALICZKA NA AKTYWA TRWAŁE Wpłacone zaliczki na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne ujmuje się na kontach księgowych w podobny sposób jak zaliczki na poczet dostaw i usług, z tym że, jako konto rozrachunkowe używane jest konto 248 Rozrachunki z tytułu obrotu niefinansowymi aktywami trwałymi. Przykład 4: Spółka Iks wpłaciła w dniu 10 kwietnia 2010 r zł dla spółki Beta tytułem zaliczki na poczet dostawy maszyny produkcyjnej (20% wartości umowy), co zostało potwierdzone fakturą VAT. Ewidencja księgowa wpłaconej zaliczki na poczet dostawy środka trwałego przedstawia schemat 5 zamieszczony na stronie 10. W bilansie wpłacone lecz nierozliczone na dzień bilansowy zaliczki na poczet środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegają wykazaniu w pozycji aktywów trwałych odpowiednio w pozycji A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie lub A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Ewidencja wpłaconych zaliczek ze względu na cel zapłaty (rzeczowe aktywa trwałe czy aktywa obrotowe) różni się jedynie kontem rozrachunków. Jednak istotną różnicę stanowi również prezentacja zaliczek w bilansie. W innych pozycjach bilansu ujmuje się zaliczki na środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne, a w innych te, wpłacone na poczet przyszłych dostaw i usług. z ZALICZKI OTRZYMANE W WALUCIE OBCEJ NA POCZET WDT Zasady rozliczania zaliczek otrzymanych w walucie obcej na poczet dostawy towarów lub usług, której wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, dokonywane jest na zasadach analogicznych do zaliczek krajowych. W tej jednak 9

5 Wszystko o kwestii brak jest oraz pojawia się dodatkowo zagadnienie różnic kursowych związanych z wahaniami kursu waluty pomiędzy dniem zapłaty zaliczki a dniem powstania przychodu. Wpływ zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ewidencjonowany jest na podstawie wyciągu bankowego odpowiednio na koncie 134 Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych oraz 203 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi z tytułu dostaw, robót i usług. Wystawiona z tego tytułu faktura VAT zaliczkowa ujmowana jest na koncie rozrachunków i koncie 842 Otrzymane środki na poczet przyszłych dostaw. Zapisy te są analogiczne jak w przypadku zaliczek krajowych, których księgowanie zostało przedstawione na schemacie 1. W tym jednak przypadku brak jest jedynie podatku VAT, co wynika z charakteru transakcji jaką jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o VAT. Zaliczka opodatkowana jest bowiem według tej samej stawki, jaka będzie ostatecznie zastosowana do dostarczonego towaru, czyli 0%. Należy podkreślić, że w świetle 10 ust. 2 rozporządzenia o fakturach, podatnicy otrzymujący zaliczki Schemat 5 na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej WDT) nie mają obowiązku wystawiania na tę okoliczność faktury VAT. Oznacza to, że jeśli podatnik wystawi fakturę zaliczkową (dobrowolnie), to w sytuacji gdy: 1) faktura dokumentuje zaliczkę w wysokości 100% wartości towaru po dokonaniu dostawy nie ma już obowiązku wystawiania końcowej faktury VAT, 2) faktura dokumentująca pobraną zaliczkę nie obejmuje całej ceny brutto sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi ma obowiązek wystawić fakturę końcową przy zastosowaniu ogólnych zasad, czyli nie później niż w siódmym dniu od dnia wydania towaru. Należy podkreślić, że termin powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania zaliczki na poczet WDT jest ściśle powiązany z terminem wystawienia faktury zaliczkowej (zobacz art. 20 ust. 3 ustawy o VAT). Zatem gdy podatnik otrzymał zaliczkę na poczet WDT i nie udokumentował tego faktu fakturą obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki nie powstanie. Jeżeli jednak podatnik wystawi fakturę zaliczkową, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej wystawienia. Otrzymana zaliczka od kontrahenta zagranicznego wyrażona EWIDENCJA KSIĘGOWA WPŁACONEJ ZALICZKI NA POCZET DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO 248 Rozrachunki z tytułu obrotu 131 Bieżący rachunek bankowy niefinansowymi aktywami trwałymi Sp) X ,00 (1 1) , ,00 (2c 304 Rozliczenie zakupu niefinansowych Rozliczenie naliczonego aktywów trwałych i aktywów finansowych 2b) 3.606,56 2a) ,44 1. WB zaliczka dla spółki Beta , Faktura VAT zaliczka: a) wartość netto , b) 22% podatek VAT 3.606, c) wartość brutto w walucie obcej, powinna zostać przeliczona na złote. Sposób wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 UOR. W jego świetle, zapłatę należności lub zobowiązań oraz sprzedaż lub kupno walut wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym, wynikającym z charakteru operacji. W sytuacji zaś gdy nie jest możliwe zastosowanie kursu faktycznego, wyceny dokonuje się według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji. W praktyce do wyceny wpływu zaliczki na własny rachunek walutowy przyjmuje się kurs kupna banku, w którym jednostka posiada rachunek walutowy (jako kurs faktycznie zastosowany) z dnia wpływu zaliczki lub kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu zaliczki na rachunek jeśli nie jest zasadne zastosowanie kursu kupna banku. Przyjęte zasady wyceny powinny wynikać z przyjętej polityki rachunkowości firmy. Właściwy kurs waluty potrzebny jest również do przeliczenia faktury zaliczkowej, na której wystawienie może zdecydować się podatnik. Zastosowanie znajdzie tutaj art. 31a ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli jednak zgodnie z przepisami ustawy o VAT lub przepisami wykonawczymi do tej ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 10 Buchalter Nr

6 Ponieważ w przypadku otrzymania zaliczki na poczet WDT obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, to do przeliczenia kwot wykazanych w tej fakturze w walucie obcej należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Dodatkowo, jeżeli faktura zostanie wystawiona w dniu dokonania dostawy, będzie to ten sam kurs, jaki zostanie zastosowany dla celów podatku dochodowego, ustalony zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy o PIT i art. 12 ust. 2 ustawy o CIT. W praktyce jednak moment wystawienia faktury zaliczkowej jest najczęściej inny niż moment dostawy towaru lub świadczenia usługi, wpływający na powstanie przychodu należnego. Rozliczanie różnic kursowych obliczane jest bowiem jako różnica między średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodów, a kursem faktycznym z dnia otrzymania zaliczki oraz kursem z dnia faktycznego otrzymania reszty zapłaty (w przypadku, gdy otrzymana zaliczka w walucie obcej tylko w części pokrywa należność wynikającą z faktury ostatecznej). Dodatnie różnice kursowe powstaną, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP (z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu) będzie niższa od wartości tego przychodu ustalonej w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Ujemne różnice kursowe powstaną, gdy kurs waluty z dnia otrzymania zapłaty będzie niższy od kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W świetle powyższego, uważam, że bardziej praktycznym rozwiązaniem dla jednostek gospodarczych jest nie wystawianie faktur dokumentujących otrzymaną zaliczkę na poczet WDT. W przeciwnym bowiem razie kurs zastosowany do wyceny faktury zaliczkowej na cele podatku od towarów i usług Wszystko o nie znajdzie zastosowania do prawa bilansowego i podatkowego. Moment wystawienia faktury zaliczkowej jest bowiem najczęściej inny niż moment dostawy towaru lub świadczenia usługi, wpływający na powstanie przychodu należnego. Zdecydowanie bardziej praktycznym rozwiązaniem jest więc dla jednostki wystawienie faktury końcowej dokumentującej realizację transakcji, na podstawie której zostaną rozliczone różnice kursowe. W efekcie chcąc uniknąć rozbieżności między kursami stosowanymi dla celów, podatku dochodowego i rachunkowości, najlepszym rozwiązaniem wydaje się wystawianie faktur końcowych w dniu wykonania usługi lub sprzedaży towaru, rezygnując z możliwości wystawienia faktury w ciągu 7 dni Zaliczka otrzymana na poczet przyszłych dostaw towarów i usług nie stanowi przychodu podatkowego, a tym samym naliczonych różnic kursowych pomiędzy kwotami otrzymanych zaliczek, a odpowiadającymi im kwotami wynikającymi z faktur zaliczkowych nie można uznać za podatkowe różnice kursowe do momentu faktycznej realizacji transakcji. Należy ponadto pamiętać, iż na dzień bilansowy składniki pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 UOR). Zatem kwotę otrzymanej w walucie obcej zaliczki należy na dzień bilansowy przeliczyć według kursu średniego NBP obowiązującego w tym dniu, a powstałą dodatnią lub ujemną różnicę kursową zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Przykład 5: Spółka A otrzymała w dniu 10 marca 2010 r. od zagranicznego kontrahenta zaliczkę w kwocie EUR (100% należności), na dostawę towarów. Kurs kupna EUR w banku, w którym jednostka posiada rachunek walutowy z dnia otrzymania zaliczki wyniósł 4,20 zł/eur. Po przeliczeniu na złote kwota zaliczki wyniosła więc zł. Transakcji tej spółka nie udokumentowała fakturą. W dniu 2 kwietnia 2010 r. spółka wysłała towar kontrahentowi, wystawiając jednocześnie fakturę VAT. Do przeliczenia faktury, spółka przyjęła średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj. 1 kwietnia 2010 r. na poziomie 4,10 zł/eur. Wartość wynikająca z faktury wyniosła więc zł. W wyniku tej transakcji spółka naliczyła różnice kursowe w kwocie 500 zł, które zaliczyła do przychodów podatkowych i bilansowych spółki. Ewidencję przedstawia schemat 6 zamieszczony na stronie 12. Przykład 6: Spółka A otrzymała w dniu 10 marca 2010 r. od zagranicznego kontrahenta zaliczkę w kwocie EUR (100% należności), na dostawę towarów. Kurs kupna EUR w banku, w którym jednostka posiada rachunek walutowy z dnia otrzymania zaliczki wyniósł 4,20 zł/eur. Po przeliczeniu na złote kwota zaliczki wyniosła więc zł. Transakcja została udokumentowana fakturą zaliczkową. Do przeliczenia faktury na cele podatku VAT, spółka przyjęła średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury zaliczkowej, tj. 9 marca 2010 r. na poziomie 4,00 zł/eur. Wartość wynikająca z faktury wyniosła więc zł. Faktyczna dostawa towaru nastąpiła 2 kwietnia 2010 r. Wtedy też zarachowano zrealizowane przychody i rozliczono różnice kursowe. Do przeliczenia przychodu zastosowano kurs średni NBP z dnia 1 kwietnia 2010 r., tj 4,10 zł/eur. Wartość przychodu wyniosła zł. Rozliczono różnice kursowe w kwocie 500 zł, które spółka zaliczyła do przychodów finansowych. Jednostka nie ujęła w księgach rachunkowych faktury zaliczkowej. Została ona ujęta wyłącznie w rejestrze VAT za miesiąc marzec w kwocie zł. Ewidencja została przedstawiona na schemacie 7 zamieszczonym na stronie

7 z ZALICZKI WPŁACONE W WALUCIE OBCEJ NA POCZET WNT Obowiązki związane z zaliczką wpłaconą na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej WNT) uzależnione będą od faktu, czy dostawca zagraniczny wystawi fakturę dokumentującą wpłaconą przedpłatę. Dostawca bowiem zobligowany jest własnymi przepisami krajowymi, w związku z czym nie zawsze polski podatnik dokonujący wpłaty zaliczki otrzyma taki dokument. W WNT obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli jednak przed tym terminem dostawca wystawi fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Powyższa zasada dotyczy również faktur wystawianych w przypadku otrzymania przez dostawcę całości lub części należności (zobacz art. 20 ust. 7 ustawy o VAT) faktur zaliczkowych. W efekcie, jeżeli zagraniczny kontrahent nie wystawi faktury potwierdzającej otrzymaną zaliczkę, obowiązek podatkowy powstanie dopiero 15. dnia Wszystko o miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy. W praktyce będziemy mieć więc do czynienia z rozliczaniem WNT na podstawie faktury końcowej dokumentującej dostawę towaru. WNT wiąże się z koniecznością wystawienia faktury wewnętrznej, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. W przepisie 9 rozporządzenia o fakturach określono, że fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a w przypadku gdy na fakturze określony jest wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Warto dodać, że dokonując wpłaty zaliczki na poczet WNT, na którą dostawca unijny wystawi fakturę, podatnik będzie zmuszony wystawić aż dwie faktury wewnętrzne. Pierwszą po otrzymaniu faktury zaliczkowej, drugą dla udokumentowania nabycia towarów na podstawie faktury końcowej. Sytuacja taka będzie jednak miała miejsce wyłącznie w przypadku zaliczek rzeczywiście potwierdzonych fakturami zaliczkowymi i wystawionymi przez dostawcę. Takimi fakturami nie są jednak faktury pro forma, stanowiące informację o konieczności dokonania zapłaty zaliczki. Zgodnie z treścią przepisu art. 31a ustawy o VAT przeliczanie kwot w walutach obcych z tytułu WNT uzależnione jest od momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet WNT powstaje w dniu wystawienia faktury (jeżeli fakturę wystawiono przed 15. dniem miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy), to do przeliczania kwot wykazanych w tej fakturze należy stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jeżeli jednak kontrahent wystawił fakturę po tym terminie, przeliczenia należy dokonać według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. według kursu z 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy. Wpłata zaliczki w walucie obcej wpływa na ewentualne różnice SCHEMAT 6 EWIDENCJA ZALICZKI NA CAŁĄ KWOTĘ WDT NIEPOTWIERDZONEJ FAKTURĄ 134 Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych (w EUR) 203 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 730 Przychody ze sprzedaży towarów 742 Dodatnie różnice kursowe 1) ) ( (2 500 (3 (5.000 EUR) (5.000 EUR) (5.000 EUR) 3) WB zaliczka od kontrahenta EUR Faktura dokumentująca dostawę towaru EUR PK rozliczenie różnic kursowych SCHEMAT 7 EWIDENCJA ZALICZKI NA CAŁĄ KWOTĘ WDT POTWIERDZONEJ FAKTURĄ 134 Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych (w EUR) 203 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 730 Przychody ze sprzedaży towarów 752 Ujemne różnice kursowe 1) ) ( (2 3) 500 (5.000 EUR) (5.000 EUR) (5.000 EUR) 500 (3 1. WB zaliczka od kontrahenta EUR PK zarachowanie należnego przychodu EUR PK rozliczenie różnic kursowych Buchalter Nr

8 kursowe mogące powstać w wyniku rozliczenia transakcji. W sytuacji, gdy jednostka dokonała przedpłaty na rzecz dostawcy zagranicznego ze swojego konta walutowego, to wpłatę tę w myśl przepisów art. 35 ust. 8 UOR może wycenić według jednej z metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1 3 UOR, czyli: 1) według kursów przeciętnych, 2) według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (FIFO), 3) według kursu waluty, która najpóźniej wpłynęła na rachunek walutowy (LIFO). Przy wycenie rozchodu walut według jednej z powyższych metod nie powstaną różnice kursowe, bowiem rozchód walut wyceniany jest według kursu historycznego, tj. według kursu, który zastosowano do wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. Do wyceny rozchodu walut ze swojego konta Wszystko o walutowego jednostka może również zastosować kurs sprzedaży stosowany przez bank, z którego usług korzysta, jednak wówczas będzie zobowiązana do obliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Wybór metody wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego powinien wynikać z dokumentacji określającej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości. Warto dodać, że taki sposób wyceny dopuszczalny jest bowiem również dla celów podatkowych (zobacz art. 15a ust. 8 ustawy o CIT i art. 24c ust. 8 ustawy o PIT). Do przeliczenia faktur wyrażonych w walutach obcych stosuje się kurs wynikający z art. 30 ust. 2 pkt 2 UOR, czyli kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień powstania zobowiązania. W przypadku zaliczek będzie to kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego a więc taki sam jak dla celów podatku dochodowego. Przykład 7: W dniu 1 kwietnia 2010 r. spółka wpłaciła zaliczkę na poczet WNT w kwocie EUR, co stanowi 100% wartości umowy. Do wyceny rozchodu waluty przyjęto kurs 4,10 zł/eur. Kontrahent zagraniczny nie potwierdził tego faktu żadną fakturą. Do faktycznej realizacji transakcji doszło 10 kwietnia 2010 r. Pod tą też datą otrzymano fakturę od dostawcy na kwotę EUR. Obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstał w dniu 10 kwietnia 2010 r. (w dniu wystawienia faktury, gdyż fakturę wystawiono przed 15. dniem miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, tj. przed 15 maja 2010 r.). Kurs średni NBP z dnia 9 kwietnia 2010 r. wyniósł 4,00 zł/eur. Ewidencję księgową przedstawia poniższy schemat 8. SCHEMAT 8 EWIDENCJA WPŁACONEJ ZALICZKI NA POCZET WNT 134 Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych (w EUR) 204 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Rozliczenie należnego Sp) X (1 1) ( (3 3) ( EUR) ( EUR) ( EUR) (4 330 Towary handlowe 752 Ujemne różnice kursowe 2) ) Rozliczenie naliczonego 1. WB wpłata zaliczki na konto dostawcy EUR Faktura otrzymana wraz z towarem EUR VAT z faktury wewnętrznej PK rozliczenie różnic kursowych powstałych między dniem wpłaty zaliczki a dniem powstania zobowiązania J. Szyszkowska Podstawa prawna:» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.), zwana w skrócie K.c.» Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.), zwana w skrócie ustawą o CIT.» Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), zwana w skrócie ustawą o PIT.» Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn.zm.), zwana w skrócie UOR.» Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), zwana w skrócie ustawą o VAT.» Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz z późn.zm.), zwane w skrócie rozporządzeniem o fakturach. 13

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe.

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe. W trakcie audytów podatnicy sygnalizują problemy z prawidłowym rozliczeniem wpłaconych/otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług. W trakcie przeprowadzanych audytów podatnicy sygnalizują

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r.

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r. Teksty Fim@ngo Opracowanie dotyczące przykładowego rozliczenia róŝnic kursowych. PoniŜej przykłady transakcji proszę określić czy właściwy kurs został zastosowany i jak rozliczyć róŝnice kursowe 1. R-ek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji.

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. Do końca 2008 r. istniały poważne rozbieżności między regulacjami

Bardziej szczegółowo

Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w

Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT 7 stycznia 2010r. Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Zaliczka nie stanowi przychodu Art. 12 ust. 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Do przychodów

Bardziej szczegółowo

Przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych (cz. I)

Przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych (cz. I) Przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych (cz. I) Zakończenie roku wiąże się z obowiązkiem wykazania wszelkich osiągniętych w tym roku przychodów, w tym również tych występujących na przełomie

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W pierwszej części artykułu (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 1/2009) zostały opisane sytuacje

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

przedmiotowe wierzytelności są wymagalne i nieprzedawnione

przedmiotowe wierzytelności są wymagalne i nieprzedawnione Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: kompensata, potrącenie, wysaldowanie, należności w walutach obcych, zobowiązania w walutach obcych, metoda obliczania różnic kursowych Kompensata należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Pytanie Czy kursem faktycznym przy spłacie rat kredytu walutowego jest kurs sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM

TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM Dwutygodnik nr 6 (366) ISSN 1429-3986 20.03.2014 r. 6 TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM I. Zasady przeliczania transakcji i ustalania różnic kursowych... str. 3 1. Przychody określone w walutach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Zarządzenie nr 40/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach Maciej Jurczyga PIT i CIT/Od 1 stycznia 2012 wejdą w życie przepisy jednoznacznie pozwalające przyjąć średni kurs NBP w razie otrzymania należności lub

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak Jak wykazać w rachunku wyników ujemną wartość przychodów finansowych, wynikającą z wyksięgowania różnic kursowych z przeszacowania z ubiegłego roku i zaksięgowania nowych przeszacowań? Pytanie Jak wykazać

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Odsetki stanowią wynagrodzenie wierzyciela za okres oczekiwania na spłatę należności oraz zapewniają pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Wyjaśnienia do B I L A N S U

INFORMACJA DODATKOWA Wyjaśnienia do B I L A N S U STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association INFORMACJA DODATKOWA Wyjaśnienia do B I L A N S U Bilans sporządzony na podstawie zapisów księgowych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT 11.1.1. Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT Analityka do konta 220 Rozliczenie podatku VAT Do konta 220 Rozliczenie podatku VAT wprowadzono odpowiednio analitykę, która umożliwia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga Zaliczki nie mogą być kosztem PIT/Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają do wyboru dwie metody ujmowania kosztów - memoriałową i uproszczoną (dawniej zwaną kasową). Ta druga

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek Dokumentowanie otrzymanych zaliczek Pismo z dnia 5 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-31/09-2/JB Dokumentowanie otrzymanych zaliczek. Z treści faktury zaliczkowej powinno wynikać, jaki konkretnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski wynikające z audytu polskich związków sportowych za 2009 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wyniki i wnioski wynikające z audytu polskich związków sportowych za 2009 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyniki i wnioski wynikające z audytu polskich związków sportowych za 2009 r. Procedury: o odrębnej ewidencji otrzymanych środków z dotacji i wydatków dokonanych z tych środków o rozliczeo w walutach o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu os. Słoneczne 1 31-956 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych

Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych Rachunkowość dla praktyków Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych Zagadnienia: Co zaliczamy do rozrachunków publicznoprawnych? Jak wygląda ewidencja VAT w księgach rachunkowych? Jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne FUNDACJA ALABASTER Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne Sprawozdanie finansowe za okres 09-09- 2010 do 31-12- 2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo