Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma studiów Stacjonarne 5 Profil studiów Praktyczny 6 Rok studiów I rok, II semestr 7 Specjalność - Jednostka prowadząca 8 Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Pielęgniarstwa kierunek studiów 9 Liczba punktów ECTS 14 ECTS dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, Imię i nazwisko nauczyciela (li), mgr Wiesława Włodarczak, 10 stopień lub tytuł naukowy, mgr Zdzisława Filipska, adres mgr Ewa Roggenbuck 11 Język wykładowy Język polski 12 Przedmioty wprowadzające Anatomia i fizjologia człowieka 13 Wymagania wstępne Brak wymagań 14 Cele przedmiotu Poznanie podstawowych zaburzeń w stanie zdrowia człowieka i sposobów postępowania pielęgniarskiego. Przygotowanie do sprawowania opieki indywidualnej, skoncentrowanej na człowieku zdrowym, chorym, zagrożonym chorobą, jego rodzinie, grupie społecznej, uwzględniając osiągnięcia nauk humanistycznych i medycznych, oczekiwania i odczucia odbiorcy usług. Przygotowanie do sprawowania opieki pielęgniarskiej w oparciu o obowiązujące algorytmy, procedury i standardy postępowania pielęgniarskiego. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Ćwiczenia Zajęcia Ćwiczenia Praktyki Wykłady Samokształcenie audytoryjne praktyczne projektowe zawodowe (W) (Ć) (ZP) (P/S) (SK) (PZ) II 30 h 60 h 80 h - 30 h 120 h 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka i sposoby postępowania pielęgniarskiego Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku K_C.W09 K_C.W10 obszaru M1_W03

2 Zna standardy pielęgnowania w celu podniesienia jakości opieki oraz uzyskania satysfakcji pacjenta K_C.W11 K_C.W12 K_C.W50 M1_W08 Modyfikuje opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi Dobiera optymalne metody i techniki pielęgnowania do realizowania zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania Wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne Postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż K_C.U01 K_C.U02 K_C.U05 K_C.U17 K_C.U20 K_C.U33 K_C.U35 K_C.U01 K_C.U02 K_C.U05 K_C.U06 K_C.U08 K_C.U33 K_C.U03 K_C.U04 K_C.U07 K_C.U09 K_C.U10 K_C.U11 K_C.U12 K_C.U13 K_C.U14 K_C.U15 K_C.U16 K_C.U17 K_C.U18 K_C.U19 K_C.U20 K_C.U21 K_C.U22 K_C.U23 K_C.U24 K_C.U25 K_C.U26 K_C.U27 K_C.U30 K_C.U31 K_C.U32 K_C.U33 K_C.U34 K_C.U65 K_C.U61 M1_U01 M1_U03 M1_U04 M1_U05 M1_U10 M1_U01 M1_U04 M1_U05 M1_U10 M1_U01 M1_U02 M1_U05 M1_U08 M1_U09 M1_U07 M1_U10 Przejawia odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności K_C.K02 K_C.K04 K_C.K06 K_C.K09 M1_K01 M1_K05 Przestrzega tajemnicy zawodowej i wszelkich praw pacjenta K_C.K01 K_C.K05 K_C.K07 M1_K03 M1_K07

3 Potrafi współpracować z zespołem terapeutycznym K_C.K8 M1_K04 Potrafi przejawiać empatię w pracy z chorym i jego bliskimi K_C.K10 M1_K03 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP T1W Forma: wykład 30h Opieka podstawowa i specjalistyczna nad pacjentem. Zakłady opieki zdrowotnej dom pomocy społecznej. Przyjęcie chorego do szpitala. Organizacja stanowiska pracy pielęgniarki. Organizowanie optymalnego środowiska terapeutycznego. Szpital jako miejsce opieki nad pacjentem. Zadania i funkcje szpitala. Współdziałanie pielęgniarki w członkami opieki zdrowotnosocjalnej i członkami opieki medyczno-socjalnej. Przyjęcie pacjenta do szpitala. Wypis ze szpitala i przygotowanie pacjenta do samopielęgnacji oraz rodziny do opieki nieprofesjonalnej nad pacjentem w domu. Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentem w środowisku domowym. Praca pielęgniarki w uzdrowisku. Organizowanie i kierowanie pracy własnej współpracowników i personelu pomocniczego w opiece nad chorym. 10h T2W Metody, sposoby i techniki stosowane w procesie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu badanie podmiotowe i przedmiotowe, badania inwazyjne nieinwazyjne. Udział pielęgniarki w leczeniu podział metod leczenia. Udział pielęgniarki w rehabilitacji rodzaje rehabilitacji. Karta praw pacjenta. Zasady postępowania na rzecz zapobiegania powikłaniom w diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji Rola pielęgniarki w ochronie przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi. 5h T3W Opieka pielęgniarska nad człowiekiem chorym. Najczęściej spotykane objawy chorobowe, problemy pielęgnacyjne i sposoby interwencji pielęgniarskich. Skale i klasyfikacje wykorzystywane w pracy przez pielęgniarkę. Syndrom wypalenia zawodowego. 7h T4W Podstawy działalności zawodowej pielęgniarki. Ogólne zasady postępowania, standardy, procedury i 2h

4 algorytmy postępowania, normy praktyki zawodowej. Elementy podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki. T5W Współpraca pielęgniarki z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, grupami wsparcia. Organizacje i stowarzyszenia zawodowe działające na rzecz pielęgniarstwa. Przykłady instytucji, organizacji, stowarzyszeń i grup wparcia działających na rzecz pacjenta. 2h T6W Jakość w pielęgniarstwie i medycynie. Jakość w opiece zdrowia. Komponenty i sfery jakości usług medycznych. Monitoring jakości usług medycznych. Jakość w badaniach pielęgniarskich. 2h T7W Pielęgniarstwo wobec współczesnych problemów medycznych społeczeństwa. Sposoby rozpoznawania problemów medycznych i zdrowotnych społeczeństwa. Badania naukowe w pielęgniarstwie i nauk mających zastosowanie w pielęgniarstwie. 2h T1Ć T2Ć T3Ć Forma: ćwiczenia 60h Podstawy dysmurgii. 1. Metody, techniki i zasady opatrywania ran. Cele bandażowania, rodzaje opasek. 2. Bandażowanie określonych części ciała. 10h Udział pielęgniarki w testach i badaniach oraz zabiegach leczniczych. 1. Stosowanie fizykalnych zabiegów przeciwzapalnych: zabiegi z użyciem ciepła i zimna bańki lecznicze. Udział pielęgniarki w testach i badaniach oraz zabiegach leczniczych. 1. Zabiegi lecznicze w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (zabiegi dorektalne): sucha rurka do odbytu, wlewka doodbytnicza, lewatywa, kroplowy wlew doodbytniczy. 2. Pomoc w zakresie odżywiania: karmienie pacjenta doustnie, karmienie przez zgłębnik 3. Cewnikowanie i płukanie pęcherza moczowego. Badania moczu, dobowa zbiórka moczu, bilans płynów 4. Podawanie leków doustnych, na skórę i błony śluzowe. 5. Podawanie tlenu 6. Toaleta drzewa oskrzelowego 10h 40h

5 T1SK Forma: samokształcenie 30h Dokonaj przeglądu znanych Ci czasopism pielęgniarskich pod kątem opracowań na temat roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia, zebrane informacje przedstaw w następujący sposób: tytuł czasopisma, rok wydania, autor artykułu, tytuł artykułu, ewentualne uwagi. 5h T2SK T3SK T4SK T5SK T6SK T7SK T1ZP Opracuj krótki kwestionariusz ankiety do zbadania poziomu wiedzy pielęgniarek na temat znajomości i przestrzegania Karty Praw Pacjenta. Bariery komunikacyjne w kontaktach z pacjentami próba analizy i metody ich rozwiązywania. Holistyczne podejście do pacjenta uzasadnienie takiego podejścia na podstawie dostępnej literatury. Moje wyobrażenie o współczesnym pielęgniarstwie. Samodzielność zawodowa pielęgniarek a współczesne pielęgniarstwo. Jakość w pielęgniarstwie próba stworzenia miernika jakości. Forma: zajęcia praktyczne 80h Organizacja oddziału. Dokumentacja stosowana w oddziale. 5h 5h 5h 5h 3h 3 8h T2ZP Przyjęcie chorego do szpitala/oddziału. Gromadzenie informacji o pacjencie. 8h T3ZP Problemy pielęgnacyjne wybranego pacjenta, planowanie działań. 8h T4ZP Zapewnienie choremu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 8h

6 T5ZP Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego. 8h T6ZP Zaspokajanie potrzeb psychospołecznych chorego. 8h T7ZP Postępowanie z pacjentem pozostającym w łóżku. 8h T8ZP Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych u chorego. 8h T9ZP Udział w edukacji zdrowotnej pacjentów. 8h

7 T10ZP Działanie pielęgniarskie na rzecz pacjenta, a prawa pacjenta (do informacji, do opieki, do korzystania z posług religijnych). Empatia, bycie z chorym, aktywne słuchanie. 8h T1PZ Forma: praktyki zawodowe 120h Student odbywając praktykę zawodową w oddziale szpitalnym będzie utrwalał i doskonalił następujące umiejętności: 1. Z grupy działań opiekuńczych, a w szczególności: bandażowanie poszczególnych części ciała, golenie pacjenta, higieniczne mycie rąk, karmienie ciężko chorych, karmienie przez sondę i przetokę, mycie głowy, nacieranie i oklepywanie chorego, pielęgnacja jamy ustnej, słanie łóżka, toaleta chorego w łóżku, toaleta krocza, zakładanie czepca przeciwwszawiczego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej choremu leżącemu. 2. Z grupy działań diagnostycznych: pobieranie materiału do badań: kału, moczu, plwociny, wymazów z gardła, nosa, pomiar i dokumentowanie ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury, diurezy, wzrostu i masy ciała. 3. Z grupy działań terapeutycznych: podawanie leków do oka, ucha, nosa, doodbytniczo, doustnie, wziewnie, stosowanie kompresów i okładów, wykonywanie lewatywy. 4. Z grupy działań usprawniających: przenoszenie pacjenta bez użycia sprzętu, przenoszenie pacjenta z użyciem sprzętu, stosowanie drenażu ułożeniowego, stosowanie gimnastyki oddechowej, układanie pacjenta w określonych pozycjach ciała/stosowanie udogodnień, wykonywanie ćwiczeń czynnych i biernych. 120h 4.LITERATURA Literatura podstawowa 1. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Warszawa, Kawczyńska Butrym Z. Diagnoza pielęgniarska. Warszawa, Górajek-Jóźwik J. Proces pielęgnowania. Warszawa, Górajek-Jóźwik J. Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Lublin, Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Lublin, Lesińska-Sawicka M. (red.) Zastosowanie case study w pielęgniarstwie. Wprowadzenie do zagadnienia. Warszawa, Majda A. B., Zalewska-Puchała J. I., Ogórek-Tęcza B. M., Baran-Osak B. M., Bodys-Cupak I. E., Fąfara I. E., Pielęgniarstwo transkulturowe, Warszawa, Poznańska S., Płaszewska Żywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Kraków, Rogala-Pawełczyk G. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Warszawa, Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa tom I - założenia teoretyczne. Lublin, Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa tom II -

8 Literatura uzupełniająca wybrane działania pielęgniarskie. Lublin, Wrońska I., Krajewska-Kułak E. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Lublin, Włodarczak W.: Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Janczewska M., Roszczyńska J. Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi. Łódź, Chełstowski J. Dylematy współczesnych badań biomedycznych: nadzieje i zagrożenia. Siedlce, Gramlewicz B. Socjologiczno prawne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki. Katowice, Kosińska M., Kułakowska E. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pielęgniarki. Katowice, Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panka W. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Katowice, Hildebrand 7. Ksykiewicz-Dorota A. Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Lublin, Mikołajewska E. Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Poradnik dla opiekunów. Warszawa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarstwo polskie - pielęgniarstwem europejskim. Warszawa, Niebrój L. Podstawy filozofii pielęgniarstwa. Katowice, Poznańska S. Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Warszawa, Urbanek B. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Lublin, Zahradniczek K. Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa, Wrońska I., Mariański J. (red.) Etyka w pracy pielęgniarskiej. Warszawa, Czasopisma: Pielęgniarstwo 2000 wieku, Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarka i Położna, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Problemy Pielęgniarstwa. 5. METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych Wykład Wykład problemowy Wykład informacyjny Dyskusja Ćwiczenia Pokaz, film, ćwiczenia. Zajęcia praktyczne Samokształcenie Praktyki zawodowe Pokaz,ćwiczenia, metoda przypadków,dyskusja dydaktyczna. Praca samodzielna z literaturą, dyskusja, metoda przypadków, referat. Pokaz,ćwiczenia, metoda przypadków,dyskusja dydaktyczna. 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K S W S U Forma oceny P R O D S E P S K I

9 EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształ cenia Student nie zna podstawowych zaburzeń w stanie zdrowia człowieka i sposobów postępowania pielęgniarskiego. Student nie zna standardów pielęgnowania. Student nie modyfikuje opieki pielęgniarskiej zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi. Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Student nie dobiera optymalnych metod i technik pielęgnowania do realizowania zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania. Student zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka ale nie zna sposobów postępowania pielęgniarskiego. Student zna standardy pielęgnowania, ale nie potrafi zastosować ich. Student wie, iż należy modyfikować opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi ale nie potrafi zastosować modyfikacji w praktyce. Student zna optymalne metody i techniki pielęgnowania ale nie stosuje ich w realizacji zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania. Student zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka oraz sposoby postępowania pielęgniarskiego. Student zna standardy pielęgnowania i potrafi je zastosować. Student wie, iż należy modyfikować opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi, potrafi zastosować modyfikacje w praktyce. Student zna optymalne metody i techniki pielęgnowania i stosuje je w realizacji zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania. Student zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka oraz sposoby postępowania pielęgniarskiego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Student zna standardy pielęgnowania i potrafi je zastosować w celu podniesienia jakości opieki i uzyskania satysfakcji pacjenta. Student wie, iż należy modyfikować opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi, potrafi zastosować modyfikacje w praktyce, odznacza się kreatywnością. Student zna optymalne metody i techniki pielęgnowania i stosuje je w realizacji zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania, radzi sobie w sytuacjach trudnych.

10 Student nie wykonuje podstawowych zabiegów diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych, dietetycznych i rehabilitacyjnych. Student nie zna i nie postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Student nie przejawia odpowiedzialności za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. Student nie przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta. Student nie potrafi współpracować z zespołem terapeutycznym. Student nie potrafi przejawiać empatii w pracy z chorym i jego bliskimi. Student wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne ale nie zna celów i zasad stosowania tych zabiegów. Student zna zasady ale nie postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Student wie, co to odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności, ale ma trudności z zastosowaniem tych zasad w praktyce. Student zna pojęcia związane z tajemnicą zawodową i zna prawa pacjenta ale ma trudności z interpretacją tych pojęć. Student zna zasady współpracy z zespołem terapeutycznym. ale ma trudności z zastosowaniem ich w praktyce. Student zna pojęcia dotyczące empatii ale ma trudności z interpretacją tych pojęć. Student wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne, zna cele i zasady stosowania tych zabiegów. Student zna zasady i postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Student wie, co to odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. Student zna pojęcia związane z tajemnicą zawodową i zna prawa pacjenta i interpretuje je prawidłowo. Student zna zasady współpracy z zespołem terapeutycznym. i stara zastosować je w praktyce. Student zna pojęcia dotyczące empatii i interpretuje je prawidłowo. Student wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne, zna cele i zasady stosowania tych zabiegów, wie kiedy je zastosować w praktyce. Student zna zasady i postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Radzi sobie w sytuacjach trudnych. Student wie, co to odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności i wdraża te zasady w praktyce. Student przestrzega tajemnicy zawodowej, szanuje prawa pacjenta. Student zna zasady współpracy z zespołem terapeutycznym. i stosuje je w praktyce. Student zna pojęcia dotyczące empatii, interpretuje je prawidłowo i stosuje w praktyce. 8. SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykłady: Egzamin pisemny z materiałów wykładowych i podanej literatury w postaci testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń i samokształcenia. Ćwiczenia: zaliczenie z oceną w oparciu o: zaliczenie umiejętności praktycznych zawartych w Książeczce praktyk zawodowych, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń teoretycznych, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student, który opuści ćwiczenia jest zobowiązany je odrobić w terminie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia. Samokształcenie: student przygotowuje pisemną pracę na wybrany temat. Pracę semestralną należy

11 oddać wykładowcy do 15 kwietnia. Zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną w oparciu o: zaliczenie umiejętności praktycznych zawartych w Książeczce praktyk zawodowych, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń teoretycznych, prawidłowe wykonanie powierzonych funkcji (pielęgniarki starszej, zabiegowej i odcinkowej), poprawne przygotowanie dokumentacji procesu pielęgnowania powierzonego opiece pacjenta (1 proces na 1 tydzień). Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student, który opuści zajęcia jest zobowiązany je odrobić w terminie ustalonym z osobą prowadzącą. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z ćwiczeń 20% Ocena z samokształcenia 10% Ocena z zaliczenia/wykłady 30% Ocena z zajęć praktycznych 30% Ocena z praktyk zawodowych 10% RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie Lp. Aktywność studenta studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 290h Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 10 1 godz. Ćwiczenia: 10 1 godz 2 30h Zajęcia praktyczne: 10 1 godz Praktyki zawodowe 3 Samokształcenie, w tym przygotowanie pracy semestralnej 30h 4 Przygotowanie do zaliczenia 15h 5 Łączny nakład pracy studenta 265h 6 Punkty ECTS za przedmiot 14 ECTS 80h 7 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 14 ECTS Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 90h 8 nauczycieli akademickich 14 ECTS ZATWIERDZENIE SYLABUSU: Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował mgr Wiesława Włodarczak dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

12 Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził Kierownik Zakładu: mgr Zdzisława Filipska Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik nr 10 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia... Nazwisko i imię studenta.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawowa opieka zdrowotna dr Mariola Seń (wykład) mgr Janina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo