Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma studiów Stacjonarne 5 Profil studiów Praktyczny 6 Rok studiów I rok, II semestr 7 Specjalność - Jednostka prowadząca 8 Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Pielęgniarstwa kierunek studiów 9 Liczba punktów ECTS 14 ECTS dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, Imię i nazwisko nauczyciela (li), mgr Wiesława Włodarczak, 10 stopień lub tytuł naukowy, mgr Zdzisława Filipska, adres mgr Ewa Roggenbuck 11 Język wykładowy Język polski 12 Przedmioty wprowadzające Anatomia i fizjologia człowieka 13 Wymagania wstępne Brak wymagań 14 Cele przedmiotu Poznanie podstawowych zaburzeń w stanie zdrowia człowieka i sposobów postępowania pielęgniarskiego. Przygotowanie do sprawowania opieki indywidualnej, skoncentrowanej na człowieku zdrowym, chorym, zagrożonym chorobą, jego rodzinie, grupie społecznej, uwzględniając osiągnięcia nauk humanistycznych i medycznych, oczekiwania i odczucia odbiorcy usług. Przygotowanie do sprawowania opieki pielęgniarskiej w oparciu o obowiązujące algorytmy, procedury i standardy postępowania pielęgniarskiego. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Ćwiczenia Zajęcia Ćwiczenia Praktyki Wykłady Samokształcenie audytoryjne praktyczne projektowe zawodowe (W) (Ć) (ZP) (P/S) (SK) (PZ) II 30 h 60 h 80 h - 30 h 120 h 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka i sposoby postępowania pielęgniarskiego Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku K_C.W09 K_C.W10 obszaru M1_W03

2 Zna standardy pielęgnowania w celu podniesienia jakości opieki oraz uzyskania satysfakcji pacjenta K_C.W11 K_C.W12 K_C.W50 M1_W08 Modyfikuje opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi Dobiera optymalne metody i techniki pielęgnowania do realizowania zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania Wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne Postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż K_C.U01 K_C.U02 K_C.U05 K_C.U17 K_C.U20 K_C.U33 K_C.U35 K_C.U01 K_C.U02 K_C.U05 K_C.U06 K_C.U08 K_C.U33 K_C.U03 K_C.U04 K_C.U07 K_C.U09 K_C.U10 K_C.U11 K_C.U12 K_C.U13 K_C.U14 K_C.U15 K_C.U16 K_C.U17 K_C.U18 K_C.U19 K_C.U20 K_C.U21 K_C.U22 K_C.U23 K_C.U24 K_C.U25 K_C.U26 K_C.U27 K_C.U30 K_C.U31 K_C.U32 K_C.U33 K_C.U34 K_C.U65 K_C.U61 M1_U01 M1_U03 M1_U04 M1_U05 M1_U10 M1_U01 M1_U04 M1_U05 M1_U10 M1_U01 M1_U02 M1_U05 M1_U08 M1_U09 M1_U07 M1_U10 Przejawia odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności K_C.K02 K_C.K04 K_C.K06 K_C.K09 M1_K01 M1_K05 Przestrzega tajemnicy zawodowej i wszelkich praw pacjenta K_C.K01 K_C.K05 K_C.K07 M1_K03 M1_K07

3 Potrafi współpracować z zespołem terapeutycznym K_C.K8 M1_K04 Potrafi przejawiać empatię w pracy z chorym i jego bliskimi K_C.K10 M1_K03 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP T1W Forma: wykład 30h Opieka podstawowa i specjalistyczna nad pacjentem. Zakłady opieki zdrowotnej dom pomocy społecznej. Przyjęcie chorego do szpitala. Organizacja stanowiska pracy pielęgniarki. Organizowanie optymalnego środowiska terapeutycznego. Szpital jako miejsce opieki nad pacjentem. Zadania i funkcje szpitala. Współdziałanie pielęgniarki w członkami opieki zdrowotnosocjalnej i członkami opieki medyczno-socjalnej. Przyjęcie pacjenta do szpitala. Wypis ze szpitala i przygotowanie pacjenta do samopielęgnacji oraz rodziny do opieki nieprofesjonalnej nad pacjentem w domu. Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentem w środowisku domowym. Praca pielęgniarki w uzdrowisku. Organizowanie i kierowanie pracy własnej współpracowników i personelu pomocniczego w opiece nad chorym. 10h T2W Metody, sposoby i techniki stosowane w procesie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu badanie podmiotowe i przedmiotowe, badania inwazyjne nieinwazyjne. Udział pielęgniarki w leczeniu podział metod leczenia. Udział pielęgniarki w rehabilitacji rodzaje rehabilitacji. Karta praw pacjenta. Zasady postępowania na rzecz zapobiegania powikłaniom w diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji Rola pielęgniarki w ochronie przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi. 5h T3W Opieka pielęgniarska nad człowiekiem chorym. Najczęściej spotykane objawy chorobowe, problemy pielęgnacyjne i sposoby interwencji pielęgniarskich. Skale i klasyfikacje wykorzystywane w pracy przez pielęgniarkę. Syndrom wypalenia zawodowego. 7h T4W Podstawy działalności zawodowej pielęgniarki. Ogólne zasady postępowania, standardy, procedury i 2h

4 algorytmy postępowania, normy praktyki zawodowej. Elementy podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki. T5W Współpraca pielęgniarki z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, grupami wsparcia. Organizacje i stowarzyszenia zawodowe działające na rzecz pielęgniarstwa. Przykłady instytucji, organizacji, stowarzyszeń i grup wparcia działających na rzecz pacjenta. 2h T6W Jakość w pielęgniarstwie i medycynie. Jakość w opiece zdrowia. Komponenty i sfery jakości usług medycznych. Monitoring jakości usług medycznych. Jakość w badaniach pielęgniarskich. 2h T7W Pielęgniarstwo wobec współczesnych problemów medycznych społeczeństwa. Sposoby rozpoznawania problemów medycznych i zdrowotnych społeczeństwa. Badania naukowe w pielęgniarstwie i nauk mających zastosowanie w pielęgniarstwie. 2h T1Ć T2Ć T3Ć Forma: ćwiczenia 60h Podstawy dysmurgii. 1. Metody, techniki i zasady opatrywania ran. Cele bandażowania, rodzaje opasek. 2. Bandażowanie określonych części ciała. 10h Udział pielęgniarki w testach i badaniach oraz zabiegach leczniczych. 1. Stosowanie fizykalnych zabiegów przeciwzapalnych: zabiegi z użyciem ciepła i zimna bańki lecznicze. Udział pielęgniarki w testach i badaniach oraz zabiegach leczniczych. 1. Zabiegi lecznicze w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (zabiegi dorektalne): sucha rurka do odbytu, wlewka doodbytnicza, lewatywa, kroplowy wlew doodbytniczy. 2. Pomoc w zakresie odżywiania: karmienie pacjenta doustnie, karmienie przez zgłębnik 3. Cewnikowanie i płukanie pęcherza moczowego. Badania moczu, dobowa zbiórka moczu, bilans płynów 4. Podawanie leków doustnych, na skórę i błony śluzowe. 5. Podawanie tlenu 6. Toaleta drzewa oskrzelowego 10h 40h

5 T1SK Forma: samokształcenie 30h Dokonaj przeglądu znanych Ci czasopism pielęgniarskich pod kątem opracowań na temat roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia, zebrane informacje przedstaw w następujący sposób: tytuł czasopisma, rok wydania, autor artykułu, tytuł artykułu, ewentualne uwagi. 5h T2SK T3SK T4SK T5SK T6SK T7SK T1ZP Opracuj krótki kwestionariusz ankiety do zbadania poziomu wiedzy pielęgniarek na temat znajomości i przestrzegania Karty Praw Pacjenta. Bariery komunikacyjne w kontaktach z pacjentami próba analizy i metody ich rozwiązywania. Holistyczne podejście do pacjenta uzasadnienie takiego podejścia na podstawie dostępnej literatury. Moje wyobrażenie o współczesnym pielęgniarstwie. Samodzielność zawodowa pielęgniarek a współczesne pielęgniarstwo. Jakość w pielęgniarstwie próba stworzenia miernika jakości. Forma: zajęcia praktyczne 80h Organizacja oddziału. Dokumentacja stosowana w oddziale. 5h 5h 5h 5h 3h 3 8h T2ZP Przyjęcie chorego do szpitala/oddziału. Gromadzenie informacji o pacjencie. 8h T3ZP Problemy pielęgnacyjne wybranego pacjenta, planowanie działań. 8h T4ZP Zapewnienie choremu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 8h

6 T5ZP Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego. 8h T6ZP Zaspokajanie potrzeb psychospołecznych chorego. 8h T7ZP Postępowanie z pacjentem pozostającym w łóżku. 8h T8ZP Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych u chorego. 8h T9ZP Udział w edukacji zdrowotnej pacjentów. 8h

7 T10ZP Działanie pielęgniarskie na rzecz pacjenta, a prawa pacjenta (do informacji, do opieki, do korzystania z posług religijnych). Empatia, bycie z chorym, aktywne słuchanie. 8h T1PZ Forma: praktyki zawodowe 120h Student odbywając praktykę zawodową w oddziale szpitalnym będzie utrwalał i doskonalił następujące umiejętności: 1. Z grupy działań opiekuńczych, a w szczególności: bandażowanie poszczególnych części ciała, golenie pacjenta, higieniczne mycie rąk, karmienie ciężko chorych, karmienie przez sondę i przetokę, mycie głowy, nacieranie i oklepywanie chorego, pielęgnacja jamy ustnej, słanie łóżka, toaleta chorego w łóżku, toaleta krocza, zakładanie czepca przeciwwszawiczego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej choremu leżącemu. 2. Z grupy działań diagnostycznych: pobieranie materiału do badań: kału, moczu, plwociny, wymazów z gardła, nosa, pomiar i dokumentowanie ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury, diurezy, wzrostu i masy ciała. 3. Z grupy działań terapeutycznych: podawanie leków do oka, ucha, nosa, doodbytniczo, doustnie, wziewnie, stosowanie kompresów i okładów, wykonywanie lewatywy. 4. Z grupy działań usprawniających: przenoszenie pacjenta bez użycia sprzętu, przenoszenie pacjenta z użyciem sprzętu, stosowanie drenażu ułożeniowego, stosowanie gimnastyki oddechowej, układanie pacjenta w określonych pozycjach ciała/stosowanie udogodnień, wykonywanie ćwiczeń czynnych i biernych. 120h 4.LITERATURA Literatura podstawowa 1. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Warszawa, Kawczyńska Butrym Z. Diagnoza pielęgniarska. Warszawa, Górajek-Jóźwik J. Proces pielęgnowania. Warszawa, Górajek-Jóźwik J. Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Lublin, Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Lublin, Lesińska-Sawicka M. (red.) Zastosowanie case study w pielęgniarstwie. Wprowadzenie do zagadnienia. Warszawa, Majda A. B., Zalewska-Puchała J. I., Ogórek-Tęcza B. M., Baran-Osak B. M., Bodys-Cupak I. E., Fąfara I. E., Pielęgniarstwo transkulturowe, Warszawa, Poznańska S., Płaszewska Żywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Kraków, Rogala-Pawełczyk G. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Warszawa, Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa tom I - założenia teoretyczne. Lublin, Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa tom II -

8 Literatura uzupełniająca wybrane działania pielęgniarskie. Lublin, Wrońska I., Krajewska-Kułak E. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Lublin, Włodarczak W.: Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Janczewska M., Roszczyńska J. Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi. Łódź, Chełstowski J. Dylematy współczesnych badań biomedycznych: nadzieje i zagrożenia. Siedlce, Gramlewicz B. Socjologiczno prawne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki. Katowice, Kosińska M., Kułakowska E. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pielęgniarki. Katowice, Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panka W. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Katowice, Hildebrand 7. Ksykiewicz-Dorota A. Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Lublin, Mikołajewska E. Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Poradnik dla opiekunów. Warszawa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarstwo polskie - pielęgniarstwem europejskim. Warszawa, Niebrój L. Podstawy filozofii pielęgniarstwa. Katowice, Poznańska S. Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Warszawa, Urbanek B. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Lublin, Zahradniczek K. Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa, Wrońska I., Mariański J. (red.) Etyka w pracy pielęgniarskiej. Warszawa, Czasopisma: Pielęgniarstwo 2000 wieku, Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarka i Położna, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Problemy Pielęgniarstwa. 5. METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych Wykład Wykład problemowy Wykład informacyjny Dyskusja Ćwiczenia Pokaz, film, ćwiczenia. Zajęcia praktyczne Samokształcenie Praktyki zawodowe Pokaz,ćwiczenia, metoda przypadków,dyskusja dydaktyczna. Praca samodzielna z literaturą, dyskusja, metoda przypadków, referat. Pokaz,ćwiczenia, metoda przypadków,dyskusja dydaktyczna. 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K S W S U Forma oceny P R O D S E P S K I

9 EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształ cenia Student nie zna podstawowych zaburzeń w stanie zdrowia człowieka i sposobów postępowania pielęgniarskiego. Student nie zna standardów pielęgnowania. Student nie modyfikuje opieki pielęgniarskiej zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi. Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Student nie dobiera optymalnych metod i technik pielęgnowania do realizowania zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania. Student zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka ale nie zna sposobów postępowania pielęgniarskiego. Student zna standardy pielęgnowania, ale nie potrafi zastosować ich. Student wie, iż należy modyfikować opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi ale nie potrafi zastosować modyfikacji w praktyce. Student zna optymalne metody i techniki pielęgnowania ale nie stosuje ich w realizacji zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania. Student zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka oraz sposoby postępowania pielęgniarskiego. Student zna standardy pielęgnowania i potrafi je zastosować. Student wie, iż należy modyfikować opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi, potrafi zastosować modyfikacje w praktyce. Student zna optymalne metody i techniki pielęgnowania i stosuje je w realizacji zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania. Student zna podstawowe zaburzenia w stanie zdrowia człowieka oraz sposoby postępowania pielęgniarskiego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Student zna standardy pielęgnowania i potrafi je zastosować w celu podniesienia jakości opieki i uzyskania satysfakcji pacjenta. Student wie, iż należy modyfikować opiekę pielęgniarską zgodnie ze zmieniającą się sytuacją oraz posiadanymi zasobami ludzkimi i materialnymi, potrafi zastosować modyfikacje w praktyce, odznacza się kreatywnością. Student zna optymalne metody i techniki pielęgnowania i stosuje je w realizacji zaplanowanej opieki w procesie pielęgnowania, radzi sobie w sytuacjach trudnych.

10 Student nie wykonuje podstawowych zabiegów diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych, dietetycznych i rehabilitacyjnych. Student nie zna i nie postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Student nie przejawia odpowiedzialności za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. Student nie przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta. Student nie potrafi współpracować z zespołem terapeutycznym. Student nie potrafi przejawiać empatii w pracy z chorym i jego bliskimi. Student wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne ale nie zna celów i zasad stosowania tych zabiegów. Student zna zasady ale nie postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Student wie, co to odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności, ale ma trudności z zastosowaniem tych zasad w praktyce. Student zna pojęcia związane z tajemnicą zawodową i zna prawa pacjenta ale ma trudności z interpretacją tych pojęć. Student zna zasady współpracy z zespołem terapeutycznym. ale ma trudności z zastosowaniem ich w praktyce. Student zna pojęcia dotyczące empatii ale ma trudności z interpretacją tych pojęć. Student wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne, zna cele i zasady stosowania tych zabiegów. Student zna zasady i postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Student wie, co to odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. Student zna pojęcia związane z tajemnicą zawodową i zna prawa pacjenta i interpretuje je prawidłowo. Student zna zasady współpracy z zespołem terapeutycznym. i stara zastosować je w praktyce. Student zna pojęcia dotyczące empatii i interpretuje je prawidłowo. Student wykonuje podstawowe zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, dietetyczne i rehabilitacyjne, zna cele i zasady stosowania tych zabiegów, wie kiedy je zastosować w praktyce. Student zna zasady i postępuje zgodnie ze standardami opieki pielęgniarskiej, zasadami ergonomii i przepisami bhp oraz instrukcjami p/poż. Radzi sobie w sytuacjach trudnych. Student wie, co to odpowiedzialność za własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności i wdraża te zasady w praktyce. Student przestrzega tajemnicy zawodowej, szanuje prawa pacjenta. Student zna zasady współpracy z zespołem terapeutycznym. i stosuje je w praktyce. Student zna pojęcia dotyczące empatii, interpretuje je prawidłowo i stosuje w praktyce. 8. SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykłady: Egzamin pisemny z materiałów wykładowych i podanej literatury w postaci testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń i samokształcenia. Ćwiczenia: zaliczenie z oceną w oparciu o: zaliczenie umiejętności praktycznych zawartych w Książeczce praktyk zawodowych, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń teoretycznych, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student, który opuści ćwiczenia jest zobowiązany je odrobić w terminie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia. Samokształcenie: student przygotowuje pisemną pracę na wybrany temat. Pracę semestralną należy

11 oddać wykładowcy do 15 kwietnia. Zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną w oparciu o: zaliczenie umiejętności praktycznych zawartych w Książeczce praktyk zawodowych, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń teoretycznych, prawidłowe wykonanie powierzonych funkcji (pielęgniarki starszej, zabiegowej i odcinkowej), poprawne przygotowanie dokumentacji procesu pielęgnowania powierzonego opiece pacjenta (1 proces na 1 tydzień). Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Student, który opuści zajęcia jest zobowiązany je odrobić w terminie ustalonym z osobą prowadzącą. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z ćwiczeń 20% Ocena z samokształcenia 10% Ocena z zaliczenia/wykłady 30% Ocena z zajęć praktycznych 30% Ocena z praktyk zawodowych 10% RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie Lp. Aktywność studenta studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 290h Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 10 1 godz. Ćwiczenia: 10 1 godz 2 30h Zajęcia praktyczne: 10 1 godz Praktyki zawodowe 3 Samokształcenie, w tym przygotowanie pracy semestralnej 30h 4 Przygotowanie do zaliczenia 15h 5 Łączny nakład pracy studenta 265h 6 Punkty ECTS za przedmiot 14 ECTS 80h 7 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 14 ECTS Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 90h 8 nauczycieli akademickich 14 ECTS ZATWIERDZENIE SYLABUSU: Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował mgr Wiesława Włodarczak dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

12 Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził Kierownik Zakładu: mgr Zdzisława Filipska Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk

dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, mgr Wiesława Włodarczak, mgr Zdzisława Filipska, mgr Ewa Roggenbuck

dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, mgr Wiesława Włodarczak, mgr Zdzisława Filipska, mgr Ewa Roggenbuck Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1k1-2014S Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa I 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp11-2014S Pozycja planu: B11

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp11-2014S Pozycja planu: B11 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp11-2014 Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012RISNS Pozycja planu: D12 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy ratownictwa medycznego 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

zapoznanie z metodami wychowania, trudnościami wychowawczymi, przyczynami ich powstawania i sposobami zapobiegania. C4

zapoznanie z metodami wychowania, trudnościami wychowawczymi, przyczynami ich powstawania i sposobami zapobiegania. C4 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp7-2014S Pozycja planu: B7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-6k7-2014S Pozycja planu: C7

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-6k7-2014S Pozycja planu: C7 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-6k7-2014S Pozycja planu: C7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawowa opieka II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s7-2014S Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s7-2014S Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s7-2014S Pozycja planu: D7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11

Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11 Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s S Pozycja planu: D14

Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s S Pozycja planu: D14 Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s14-2014S Pozycja planu: D14 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Opieka Paliatywna II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

tadeusz.juja@pwsz.pila.pl

tadeusz.juja@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3k7-2012 Pozycja planu: C7 7. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

e-mail: leszekporowski@wp.pl

e-mail: leszekporowski@wp.pl Kod przedmiotu: PLPILAIOZKO-L-1p3-2014 Pozycja planu: A3 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia I 2 Kierunek studiów Kosmetologia 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -5s6-2014S Pozycja planu: D6

Kod przedmiotu: IOZPIE L -5s6-2014S Pozycja planu: D6 Kod przedmiotu: IOZPIE L -5s6-2014S Pozycja planu: D6 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne I 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHNS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. Samokształcenie. terenowe (W) (Ć) (SK) (P/S) (S) (T) III 25 75 15

Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. Samokształcenie. terenowe (W) (Ć) (SK) (P/S) (S) (T) III 25 75 15 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3k15-2013 Pozycja planu: C15 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s6-2013 ozycja planu D6 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. W/Ćw: Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. W/Ćw: Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e-mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e-mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-4s8-2013 ozycja planu: D8 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni III 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp10-2014S Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ZABIEGÓW. TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Ratownictwa Medycznego

TECHNIKI ZABIEGÓW. TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Ratownictwa Medycznego TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa przedmiotu TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Ratownictwa Medycznego Kod przedmiotu TZ Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IoA9-2013- Pozycja planu: A9 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki... Autorzy...5...9 Przedmowa...17 Wprowadzenie Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana Część I Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...33 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1.

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Temat: Podawanie leków miejscowo (skóra, błony śluzowe). Podawanie leków przez przewód pokarmowy. Rozkładnie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012RI Pozycja planu: D8 C1 C2 C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VIsD2-2013 OZE - Pozycja planu: D2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Odnawialne źródła energii 2 Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/17 Katedra Fizjoterapii/ Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedstaw w postaci symboli Wiedza W1. Umiejętności U1. Kompetencje społeczne

Przedstaw w postaci symboli Wiedza W1. Umiejętności U1. Kompetencje społeczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej, Katedra Teorii i Metodyki WF Metodyka

Bardziej szczegółowo

Program praktyki z Podstaw piel gniarstwa w Karkonoskiej Pa stwowej Szkole Wy

Program praktyki z Podstaw piel gniarstwa w Karkonoskiej Pa stwowej Szkole Wy Program praktyki z Podstaw pielęgniarstwa w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I roku sem. 1 i 2 Kierunek: pielęgniarstwo I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Otolaryngologia Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek POŁOŻNICTWO Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

mgr Paweł Pyziak wykład mgr Paweł Pyziak ćwiczenia audytoryjne ppyziak@pwsz.pila.pl

mgr Paweł Pyziak wykład mgr Paweł Pyziak ćwiczenia audytoryjne ppyziak@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-6s18-2012IWBIA Pozycja planu: D18 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Techniki komunikacji 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1o2-2013S Pozycja planu: A2

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1o2-2013S Pozycja planu: A2 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1o2-2013 Pozycja planu: A2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Język obcy I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Instytut Humanistyczny

Instytut Humanistyczny Kod przedmiotu: LILA02-IH-L-6s19-2012/N ozycja planu: E19 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka zawodowa specjalnościowa 2 Kierunek studiów raca socjalna 3 oziom studiów

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu kosmetycznej w języku angielskim Introduction to cosmetology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 2

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 2 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s18-2012PiMR-

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k5-2014S Pozycja planu: C5

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k5-2014S Pozycja planu: C5 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k5-2014 Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Kod przedmiotu 12.7-WL-LEK-Pp-Ć2_pNadGen541ZV

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka 1.1. Cele operacyjne rozdziału........................... 15 1.2. Zdrowie człowieka.............................. 15 1.3. Złożone uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-4s2-2014S Pozycja planu: D2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-4s2-2014S Pozycja planu: D2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-4s2-2014S Pozycja planu: D2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIk-2013-S Pozycja planu: A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Teoria obwodów II 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4 Poziom

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr pielęgniarstwo praktyczny 1 / 3 / 6 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

Potrafi odpowiednio zachować się wobec pacjentów i ich rodzin w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Potrafi odpowiednio zachować się wobec pacjentów i ich rodzin w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1sp5-2014 Pozycja planu: B5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Psychologia 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopień licencjackie

Bardziej szczegółowo

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne. Program praktyki z Interny i pielęgniarstwa internistycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-6,7s19-2012IP-S

PLPILA02-IPMIBM-6,7s19-2012IP-S do PROCDURY 1.11. WYKONANI YLABUU DO PRZDMIOTU UJĘTGO W PROGRAMI KZTAŁCNIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo