Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od r. I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach pobiera się na bieżąco od wpłacającego chyba, że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie, a beneficjentem wpłaty (posiadaczem rachunku bankowego w innym banku) o pobieraniu prowizji w inny sposób. 2. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Krasnystaw z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 3. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 4. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetowych pobiera się prowizję i opłaty zgodnie z zawartymi umowami. 5. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) na których są gromadzone środki, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywanych na tych rachunkach wpłat i wypłat gotówkowych, c) wpłat darowizn na cele charytatywne, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w BS, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS. 7. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie sądu, prokuratora lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawach karnych, karno - skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących (do dwóch miejsc po przecinku). 9. W uzasadnionych przypadkach, np.: jak konwersja kredytu, wypadek losowy kredytobiorcy, Zarząd Banku może obniżyć opłatę prowizyjną lub odstąpić od jej pobierania. Strona 1 z 10

2 II. Stawki prowizji i opłat PK Rudnik, Filia w Izbicy A. Obsługa kasowa i skarbcowa 1. Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach: za usługi telekomunikacyjne 3,50 zł 2,00 zł b) za eksploatację gazu 3,50 zł 2,00 zł c) składki ubezpieczeniowej na rzecz KRUS 3,50 zł 2,00 zł d) składki ubezpieczeniowe na rzecz ZUS 3,50 zł 2,00 zł e) za energię elektryczną 3,50 zł 2,00 zł f) pozostałe wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 0,50% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 300,00 zł 0,50% od kwoty nie mniej niż 2,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł 2. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz worek do monet wg ceny zakupu + 50% narzutu 3. Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały 1% wartości nie mniej niż 20,00 zł 4. Za przyjęcie do przechowywania kasety od każdej pozycji 10,00 zł miesięcznie 5. Za przechowywanie w depozycie bankowym (opłata pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc): papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) od każdego zdeponowanego dokumentu UWAGA: opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako 7,00 zł miesięcznie zabezpieczenie kredytu. b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych, od każdego depozytu 5,00 zł miesięcznie c) weksli złożonych do depozytu 5,00 zł miesięcznie Strona 2 z 10

3 B. Rachunki bankowe i czynności związane z ich obsługą: Strona 3 z Otwarcie rachunku bankowego w PLN: bieżącego i pomocniczego dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych 20,00 zł bieżącego i pomocniczego dla innych podmiotów nie prowadzących b) działalności gospodarczej** c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel 10,00 zł d) bieżącego dla gospodarstw rolnych bieżącego dla podmiotów gospodarczych (promocyjna opłata dla podmiotów gospodarczych, które w momencie otwarcia rachunku e) prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy). Oferta dotyczy umów zawieranych od r. 2. Prowadzenie rachunku bankowego w PLN (opłata pobierana miesięcznie):* bieżącego i pomocniczego dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych 22,00 zł bieżącego i pomocniczego dla innych podmiotów nie prowadzących b) działalności gospodarczej** 10,00 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel 10,00 zł d) bieżącego dla gospodarstw rolnych 6,00 zł bieżącego dla podmiotów gospodarczych (promocyjna opłata dla podmiotów gospodarczych, które w momencie otwarcia rachunku prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy). Oferta dotyczy umów zawieranych od r. e) Uwaga: Okres promocyjny opłaty wynosi 12 miesięcy. Po tym okresie opłaty naliczane są jak dla rachunków bieżących i pomocniczych dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych. Okres trwania promocji do odwołania. 3. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez BS Krasnystaw w PLN: z rachunków bankowych prowadzonych dla podmiotów gospodarczych z rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych dla innych b) podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej** 0,30% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł c) z rachunków bankowych prowadzonych dla gospodarstw rolnych Uwaga: W przypadku braku awizowania wypłaty większej lub równej ,00zł Bank dodatkowo pobierze prowizję w wysokości 0,1%. Awizowania wypłaty należy dokonać poprzedniego dnia roboczego do godziny (soboty traktowane są jako dni wolne). Kwota podlegająca awizowaniu należy wyliczyć jako sumę wszystkich wypłat Klienta w dniu. W przypadku nie stawienia się Klienta po awizowaną wypłatę, Bank pobierze prowizję w wysokości 0,1% awizowanej kwoty. 4. Prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie w walucie obcej (opłata pobierana miesięcznie, według kursu z dnia pobrania opłaty)*: dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz dla innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej 10,00 zł miesięcznie b) dla rolników indywidualnych 4,00 zł miesięcznie Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta do rachunku 5. (dotyczy wzoru podpisu) 15,00 zł 6. Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy lokat terminowych) 10,00 zł 7. Sporządzenie odpisu za rok bieżący: za rok bieżący: - wyciągu z rachunku bankowego 10,00 zł - jednego dokumentu do wyciągu 5,00 zł b) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 8. Za telefoniczne udzielenie informacji na hasło o stanie rachunku bankowego o ile umowa nie stanowi inaczej (miesięcznie): UWAGA: w przypadku kilku rachunków przy jednym modulo, prowizja pobierana jest tylko raz przy rachunku bieżącym. rachunki na działalność gospodarczą (nie dotyczy rachunków na działalność rolniczą) lub innych podmiotów nie prowadzących 10,00 zł działalności gospodarczej b) rachunki na działalność rolniczą 2,50 zł

4 9. Za telefoniczne udzielenie informacji o stanie rachunku- BANKOFON otwarcie usługi b) wydanie kodów c) odblokowanie usługi na wniosek klienta 2,00 zł 10. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie: rachunku 10,00 zł b) rachunku z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 15,00 zł lokaty terminowej, jego saldzie oraz wysokości dopisanych do niego c) odsetek 15,00 zł 11. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 20,00 zł 12. Realizacja przelewów w systemie elektronicznym ELIXIR: na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krasnystaw b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 3,50 zł Realizacja zleceń w systemie SORBNET: dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł 10,00 zł b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 25,00 zł 14. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 10,00 zł 15. Wydanie jednego blankietu czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 1,00 zł 16. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 7,00 zł 17. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych, dokonanie ich zastrzeżenia 10,00 zł 18. Administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa od każdego czeku 5,00 zł 19. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta w formie zlecenia stałego lub jednorazowego (niezależnie od tej opłaty pobierana jest opłata za przelew) 20. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 21. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 25,00 zł 22. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych dłużnika przyjęcie do realizacji pojedynczego tytułu /opłata jednorazowa / 0,5% zajętej kwoty, nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł zgodnie z opłatą pobieraną jak za realizację przelewów przelew na rachunek wskazany prze organ egzekucyjny w zajęciu b) w systemie elektronicznym ELIXIR na rachunki egzekucyjnym lub zabezpieczającym bankowe prowadzone prze inne banki 23. Otwarcie akredytywy własnej 0,15% nie mniej niż 150 zł 24. Likwidacja depozytu (lokaty terminowej) przelew środków do innego Banku 3,50 zł *prowizja za prowadzenie rachunku nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został założony, prowizja za prowadzenie rachunku jest pobierana za miesiąc, w którym następuje likwidacja rachunku z dyspozycji klienta. **dotyczy rachunków bieżących i pomocniczych dla innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej założonych od dnia r. Strona 4 z 10

5 C. Kredyty i gwarancje 1. Przyznanie kredytu: preferencyjnego inwestycyjnego i obrotowego 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: - mikrokredyty 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna - agroturystyka do 1,50% nie mniej niż prowizja minimalna - wiarygodny partner do 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna c) na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej ze spłatą do 12 miesięcy 2,00 % nie mniej niż prowizja minimalna d) na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej ze spłatą do 24 miesięcy 2,00 % nie mniej niż prowizja minimalna pozostałe kredyty i gwarancje e) - do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna - do 2 lat 1,50% nie mniej niż prowizja minimalna - powyżej 2 lat 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna f) w rachunku bieżącym rolnika zabezpieczony hipotecznie AgroLinia 2,00% nie mniej niż 300,00 zł 2. Prowizja za zaangażowanie kredytowe od kredytów preferencyjnych udzielonych od r. pobierana rocznie 0,75% nie mniej niż prowizja minimalna* 3. Prolongata ostatecznego terminu spłaty kredytu (prowizja liczona od kwoty prolongowanej) na okres: do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna b) powyżej 1 roku 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna 4. Prowizja minimalna dotycząca przyznania i prolongaty kredytu oraz za zaangażowanie kredytowe od kredytów preferencyjnych udzielonych od 50,00 zł r. 5. Przedterminowa spłata całkowita kredytu lub raty kredytu (prowizja rekompensacyjn 6. Prowizja od niewykorzystanej kwoty przyznanego limitu kredytowego w rachunku (prowizja naliczana jest od salda niewykorzystanej części kredytu za każdy dzień, począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji 2,00% w skali roku ** kredytobiorcy i pobierana w okresach miesięcznych) UWAGA: nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego 7. Czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej, za wyjątkiem prolongaty ostatecznego terminu spłaty (prowizja liczona od kwoty objętej 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna zmianą) 8. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 20,00 zł zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Banku 9. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 10. Inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki, itp. 20,00 zł 11. Sporządzenie na wniosek klienta opinii o jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności kredytowej) nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł 12. Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek za każdy monit 25,00 zł 13. Prowizja od udzielonej gwarancji naliczana za okres funkcjonowania gwarancji i pobierana w okresach miesięcznych - udzielone do r. 2,00% w skali roku - udzielone od r. 4,00% w skali roku 14. Prowizja za wystawienie promesy udzielenia kredytu pomostowego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii 0,50% kwoty kredytu Europejskiej na lata *Naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 31 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. ** dotyczy nowo zawartych umów kredytowych i aneksów do umów kredytowych zawartych od dnia r. Strona 5 z 10

6 D. Karty płatnicze i bankomatowe 1. Rodzaj czynności/usługi (karty VISA) VISA Business dla rolników VISA Business (on-line) wydanie nowej karty b) wznowienie karty 50,00 zł c) wydanie duplikatu karty (za kartę) 10,00 zł 50,00 zł d) zastrzeżenie karty e) rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej f) miesięczne zestawienie transakcji g) zmiana limitu indywidualnego, przyznanie Bonusa h) opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 1,90 zł i) przekroczenie salda środków własnych na rachunku bankowym (debet niesankcjonowany) oprocentowanie wg stopy przeterminowanej j) płatność kartą: - w punktach handlowo-usługowych w kraju - w punktach handlowo-usługowych za granicą k) transakcje cash back wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami - 1,00% nie mniej niż 2,00 zł l) Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku - pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 1,00% nie mniej niż 2,00 zł - za granicą kraju 2,00% nie mniej niż 10,00 zł ł) czasowa blokada lub odblokowanie karty ,00 zł n) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek posiadacza 8,00 zł o) odblokowanie numeru PIN na wniosek posiadacza 4,00 zł 8,00 zł p) zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł r) awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 2. Rodzaj czynności/usługi (Karta własna -wewnętrzn* /tylko dla rachunków rolniczych/ wypłata gotówki w bankomatach własnych b) wydanie pierwszej karty c) wydanie następnych kart d) wydanie duplikatu karty 12,00 zł e) zmiana numeru PIN na wniosek klienta 5,00 zł f) zastrzeżenie karty Strona 6 z 10

7 E. Internetowy kanał dostępu do rachunków bankowych KIRI 1. Klienci korporacyjni i małe firmy Aktywacja b) Wydanie pendrive c) Wydanie kolejnego pendrive do rachunku w miejsce utraconego lub zniszczonego 30,00 zł Przelew za pośrednictwem KIRI*: d) - na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł Wysłanie SMS-em: e) - kodów jednorazowych, potwierdzenia realizacji przelewu, potwierdzenia sald 0,40 zł Uwaga: opłatę pobiera się za każdy wysłany SMS 2. Klienci, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Aktywacja b) Wydanie pendrive c) Wydanie kolejnego pendrive do rachunku w miejsce utraconego lub zniszczonego 30,00 zł d) Przelew za pośrednictwem KIRI*: - na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł Wysłanie SMS-em: e) - kodów jednorazowych, potwierdzenia realizacji przelewu, potwierdzenia sald 0,40 zł Uwaga: opłatę pobiera się za każdy wysłany SMS w przypadku prowadzenia działalności finansowej konkurencyjnej do działalności bankowej, prowizja za przelewy pobierana jest zgodnie z zawartą umową, jednak nie mniej niż 3,50 zł za 1 szt. Strona 7 z 10

8 F. Przekazy w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe: 1) przelewy SEPA 2 15,00 zł 2) przelewy regulowane 3 20,00 zł 3) polecenia wypłaty 4 30,00 zł Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 4) BPS Opłata NON-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 5) bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające 6) wykonane na zlecenie BS 75,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 2. Realizacja (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym: 1) Przelewy SEPA 15,00 zł 2) Przelewy regulowane 30,00 zł Polecenia wypłaty 3) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących 40,00 zł określone w pkt 9, w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 4) bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 5) BPS 20,00 zł Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: 6) Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie pilnym w EUR, USD i GBP 90,00 zł W trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP 60,00 zł Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane 7) na zlecenie klienta 85,00 zł + koszty rzeczywiste Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie 8) dewizowym 10,00 zł 9) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty rzeczywiste 4. Czeki w obrocie dewizowym Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 40,00 zł Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę b) Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 30,00 zł + koszty rzeczywiste 5. Inkaso dokumentowe/finansowe Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 45,00 zł + koszty rzeczywiste Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel b) własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję 45,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla c) Oddanie weksla do protestu Koszty notarialne Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; Strona 8 z 10

9 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu s± uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3 Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjent. Strona 9 z 10

10 G. Pozostałe czynności i usługi bankowe 1. Obsługa weksli: przedstawienie weksla do zapłaty (opłata pobierana od głównego dłużnika wekslowego 20,00 zł b) złożenie weksla do dyskonta (opłata pobierana od podawcy weksl 10,00 zł przyjęcie weksla do dyskonta (prowizja naliczana od sumy wekslowej i pobierana od c) podawcy weksl 1,00% nie mniej niż 20,00 zł przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów d) rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów (prowizja naliczana od 0,50% nie mniej niż 20,00 zł sumy wekslowej) zgłoszenie weksla do protestu (prowizja naliczana od sumy wekslowej i pobierana od e) dłużnika głównego, poręczyciela wekslowego, podawcy weksla lub banku, który złożył 1,00% nie mniej niż 20,00 zł weksel do dyskont f) przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa 20,00 zł 2. Inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat Opłaty ustalane indywidualnie przez Zarząd Banku, etatowego członka Zarządu lub Dyrektora Oddziału Strona 10 z 10

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo