obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowiązuje od 01.10.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od r.

2 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , tel. (082) ; ; ; fax (082) www:bskrasnystaw.pl Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla Klientów Instytucjonalnych ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, zwanego dalej Bankiem, oraz przeprowadzanych za pośrednictwem bankowości internetowej. 2. W przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych podstawę ustalenia opłat i prowizji stanowi równowartość w złotych kwoty transakcji. 3. Opłaty i prowizje ustalane i pobierane są w złotych polskich, a jeżeli wnoszone są w walucie obcej dokonuje się ich przeliczenia zgodnie z średnim kursem NBP obowiązującym w dniu pobrania za wyjątkiem: a) operacji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych przeliczanych zgodnie z zawartymi umowami. 4. Opłaty i prowizje pobierane są w następujących okresach: a) pobierane miesięcznie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub w ostatnim dniu obowiązywania umowy, b) ustalone indywidualnie w terminach określonych w umowie, c) przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe, monity w chwili wykonania czynności, d) za pozostałe usługi w chwili przyjęcia dyspozycji lub na koniec dnia, w którym złożono dyspozycję. 5. W przypadku kosztów pośredniczących instytucji zagranicznych wyrażonej w walucie innej niż waluta transakcji, przeliczenie następuje według kursu średniego NBP z dnia pobrania kosztów. 6. Koszty opłat i prowizji ponosi zleceniodawca transakcji chyba, że umowa stanowi inaczej lub Bank wyrazi zgodę na taka formę. 7. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić w terminach wymienionych w pkt 4 środki pieniężne niezbędne na pokrycie opłat i prowizji, a w przypadku braku środków Bank pobierze zaległe opłaty i prowizje z pierwszych wpływów na rachunek. 8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu według zasad ogólnych. 9. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Krasnystaw z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 10. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 11. W przypadku operacji dewizowych pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat darowizn na cele charytatywne, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych oraz spłatę innych zobowiązań wobec Banku. 13. Za wykonanie na wniosek Klienta usług niewymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera opłatę w wysokości uzgodnionej z Klientem. 14. Bank nie realizuje transakcji walutowych w bilonie. W przypadku kwot niższych niż najniższy nominał banknotu w danej walucie, wypłata następuje w formie równowartości w złotych polskich. 15. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50 tys. zł lub równe tej kwocie dokonywane są bezpłatnie pod warunkiem awizowania przez Klienta wypłaty w placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata. 16. Prowizja za prowadzenie rachunku nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został założony, prowizja za prowadzenie rachunku jest pobierana za miesiąc, w którym następuje likwidacja rachunku z dyspozycji klienta. 17. Dla rachunków bieżących nie pobiera się opłat od otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dokonywanych na tych rachunkach wpłat i wypłat gotówkowych. 2

3 I. OBSŁUGA KASOWA I SKARBCOWA Tryb pobierania Opłata PK Rudnik, Filia Izbica PK Urząd Skarbowy w Krasnymstawie 1. WPŁATY GOTÓWKOWE 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 2) wpłaty obce na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 3) na rachunki prowadzone w innych bankach za usługi telekomunikacyjne, gaz, energię elektryczną, składki ubezpieczeniowej na rzecz KRUS, ZUS za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł za każdą dyspozycję 1 zł 1 zł 1 zł za każdą dyspozycję 3,50 zł 12) 2,00 zł 1),12) 3,50 zł 4) wpłaty na rzecz US w Krasnymstawie za każdą dyspozycję 3,50 zł 12) 2,00 zł 1),12) 0 zł 5) pozostałe na rachunki prowadzone w innych za każdą dyspozycję bankach 2. CZYNNOŚCI SKARBCOWE 1) za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzut. skarbca nocnego oraz worek do monet 2) za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego jednorazowo za każdą dyspozycję 0,50% od kwoty niż 3,50 zł i nie więcej niż 300,00zł 12) 0,50% od kwoty niż 2,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł 1),12) 30 zł wartości niż 20,00 zł nominału na inne nominały 3) za przyjęcie do przechowania kasety miesięcznie 10 zł od każdej kasety (za każdy rozpoczęty miesiąc) 4) depozyt złożony przez Posiadacza rachunku miesięcznie 7 zł od każdego depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 5) depozyt złożony przez pozostałych klientów miesięcznie 20 zł od każdego depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 6) depozyt złożony jako zabezpieczenie wierzytelności Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie 3. OBSŁUGA WEKSLOWA 1) przedstawienie weksla do zapłaty (opłata pobierana od głównego dłużnika wekslowego miesięcznie każdorazowo 0 zł 20,00 zł 0,50% od kwoty niż 3,50 zł i nie więcej niż 300,00 zł 3

4 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania Rachunki rolnicze Rachunki dla przedsiębiorców P. nie prowadzące działalności gospod. 1. OTWARCIE RACHUNKU 1) bieżącego jednorazowo 0 zł 20,00 zł 2) 0 zł 2) pomocniczego jednorazowo 0 zł 20,00 zł 0 zł 3) pomocniczego jednorazowo 0 zł 10,00 zł 0 zł dla Posiadaczy rachunku bieżącego 4) Otwarcie lub likwidacja rachunku lokaty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł terminowej 5) Otwarcie rachunku walutowego 3) jednorazowo 0 zł 20,00 zł 0 zł 2. PROWADZENIE RACHUNKU 1) bieżącego miesięcznie 6,00 zł 22,00 zł 2) 10,00 zł 2) pomocniczego miesięcznie 6,00 zł 22,00 zł 10,00 zł 3) pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 2) 10,00 zł dla Posiadaczy rachunku bieżącego 4) Prowadzenie rachunku lokaty terminowej miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 5) Prowadzenie rachunku walutowego 3) miesięcznie 4,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3. PRZELEWY 1) składane w placówce na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 2) składane w placówce na rachunki bankowe za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł prowadzone przez inne banki 3) na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł składane za pośrednictwem KIRI 4) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdą dyspozycję 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł składane za pośrednictwem KIRI 5) SORBNET poniżej kwoty 1 mln zł za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 6) SORBNET od kwoty 1 mln zł za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 7) wydanie potwierdzenia przelewu w chwili za każdy dokument 0 zł 0 zł 0 zł złożenia dyspozycji 4. CZEKI 1) Wydanie blankietu za każdy dokument 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) Potwierdzenie czeku za każdy dokument 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 3) Przyjęcie zgł. o zagubieniu i zastrzeżenie za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. ROZLICZENIA INNE 1) Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą dyspozycję 0 zł 0,30% niż 3,00 zł nie 0 zł 4

5 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania Rachunki rolnicze Rachunki dla przedsiębiorców P. nie prowadzące działalności gospod. więcej niż 100 2) Wypłata kwoty zł lub wyższej bez opłata dodatkowa za 0,1 % wypłacanej kwoty uprzedniego awizowania każdą dyspozycję 2) Nie stawienie się po wypłatę awizowanej za każdą dyspozycję 0,1 % kwoty, która miała być wypłacona kwoty 3) Przyjęcie zlecenia stałego w placówce 4) za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 4) Realizacja polecenia zapłaty 4) za każdą dyspozycję 1 zł 1 zł 1 zł 6. ODPISY 1) wydanie dodatkowego potwierdzenia za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł przelewu 2) miesięczny wyciąg z rachunku bankowego za każdy dokument 0 zł 0 zł 0 zł wydawany po raz pierwszy w miesiącu. 3) dodatkowy wyciąg z rachunku bankowego za za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł dowolny okres w roku bieżącym 4) dodatkowy wyciąg z rachunku bankowego za za każdy dokument 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł dowolny okres w roku poprzednim 5) jednego dokumentu do wyciągu za każdy dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. ZAŚWIADCZENIA 1) o posiadaniu rachunku za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) z określeniem wielkości obrotów i/lub salda za każdy dokument 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł na rachunku, dopisanych odsetek. 3) wydanie opinii za każdy dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 8. POZOSTAŁE OPŁATY 1) telefoniczne udzielenie informacji na hasło o miesięcznie 2,50 zł 10,00 zł 10,00 zł stanie rachunków bankowych Posiadacza 2) Bankofon miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 3) Odblokowanie Bankofonu na wniosek za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4) Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł dnia zawarcia umowy 5) Zmiana karty wzorów podpisu za czynność 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 6) Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz podmiotu innego niż Bank jednorazowo 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 5

6 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania Rachunki rolnicze Rachunki dla przedsiębiorców P. nie prowadzące działalności gospod. 7) Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego jednorazowo 0,5% zajętej kwoty niż 20,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł 8) Otwarcie akredytywy własnej jednorazowo 0,15% niż 150 zł 9) Wydanie płyty CD z certyfikatem KIRI jednorazowo 0 zł 10) Wydanie pendrive do KIRI jednorazowo 25 zł 11) Powiadomienie SMS za każdy SMS 0,20 zł 6

7 III. KREDYTY I GWARANCJE Tryb pobierania Obrotowy w rachunku bieżącym 1. Przyznanie kredytu 1) do 12 miesięcy jednorazowo 2) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy jednorazowo 1,5% 3) Powyżej 24 miesięcy jednorazowo 2. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym w formie nowej umowy lub aneksu. 1) do 12 miesięcy jednorazowo 2) powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy jednorazowo 1,5% 3) powyżej 24 miesięcy jednorazowo 3. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta 1) Prolongata ostatecznego terminu spłaty do 1 roku 2) Prolongata ostatecznego terminu spłaty powyżej 1 roku jednorazowo jednorazowo Inwestyc yjny 1,5% Szybki i wygodny 1,5% preferenc yjny 7 Ze środków EFRWP 5) 1,5% 6) 7) niż 50 zł 1- niż 50 zł 1- niż 50 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d Agro Linia od kwoty, której dotyczy prolongata od kwoty, której dotyczy prolongata na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej Pozostałe kredyty 1,5% n/d Gwarancje 1,5% n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 3) Pozostałe zmiany (prowizja liczona od kwoty zmiany) jednorazowo 4) Zmniejszenie limitu kredytu jednorazowo 0,5% nie n/d n/d n/d n/d 0,5% nie n/d n/d n/d

8 III. KREDYTY I GWARANCJE BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE Tryb pobierania Obrotowy w rachunku bieżącym mniej niż 50 zł Inwestyc yjny Szybki i wygodny preferenc yjny 8 Ze środków EFRWP Agro Linia (prowizja liczona od kwoty zmiany) 5) Zmiana zabezpieczenia jednorazowo 0,25% kredytu (prowizja liczona od niż 200,00 zł salda kredytu) 6) Prowizja przygotowawcza jednorazowo za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy 4. Zaświadczenia i opinie 1) Zaświadczenie o za dokument 20 zł zadłużeniu 2) Pozostałe zaświadczenia za dokument 20 zł 3) Opinia za dokument 0, niż 200 zł 5. Zaangażowanie kapitałowe 1) Prowizja od niewykorzystanej kwoty przyznanego limitu kredytowego 2) Prowizja za zaangażowanie kredytowe 6. Pozostałe opłaty 1) Przedterminowa spłata całkowita kredytu lub raty kredytu miesięcznie według parametrów produktu jednorazowo mniej niż 50 zł na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej Pozostałe kredyty Gwarancje 0,5% (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja zaliczana jest na poczet kosztów prowizji wymienionych w pkt 1-3, pomniejszając je odpowiednio do wysokości prowizji przygotowawczej) 2 % 2) Wydanie promesy jednorazowo n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,75% 8) 0,75% n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 4% 13) Bez opłat 0,75% niż 30 zł 0,5% 0,5% 3) Wydanie odpisu umowy jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 4) Wydanie odpisu innego jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł dokumentu 5) Wystawienie wezwanie do spłaty Za każdy monit 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł

9 IV. KARTY PŁATNICZE i BANKOMATOWE Tryb pobierania VISA Business dla VISA Business Własna/ wewnętrzna rolników 1. Wydanie karty 1) nowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 2) duplikatu jednorazowo 10 zł 50 zł 12 zł 3) wznowionej jednorazowo 0 zł 50 zł 0 zł 4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 8 zł 8 zł 5 zł 2. Posiadanie karty 1) opłata za posiadanie (od każdej karty) miesięcznie 1,90 zł 0 zł 0 zł 2) zmiana danych użytkownika za każdą dyspozycję 3 zł 3 zł 3 zł 3) zmiana limitu za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 3. Płatności 1) Wypłata w bankomatach BS Krasnystaw za każdą dyspozycję 0 zł 1,00% niż 2,00 zł 0 zł 2) wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia za każdą dyspozycję 0 zł 1,00% niż 2,00 zł n/d Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista Banków dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) 3) wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na za każdą dyspozycję 4 zł 1,00% niż 2,00 zł n/d terenie Polski 4) wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za za każdą dyspozycję 2,00% niż 10,00 zł 2,00% niż 10,00 zł n/d granicą 5) awaryjna wypłata gotówki za granicą za każdą dyspozycję 1000 zł 1000 zł n/d 6) płatność w punktach handlowych za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł n/d 7) transakcje typu cash back za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł n/d 4. Blokada i zastrzeżenie 1) zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 2) odblokowanie karty za każdą dyspozycję 0 zł 10 zł 0 zł 3) czasowa blokada za każdą dyspozycję 0 zł 10 zł 0 zł 4) odblokowanie numeru PIN za każdą dyspozycję 4 zł 8 zł 0 zł 9

10 V OBRÓT DEWIZOWY Tryb pobierania Wszyscy klienci 1. Przekazy przychodzące z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emeryt. rent. 1) przelewy SEPA 9) za każdą dyspozycję 15 zł 2) przelewy regulowane 10) za każdą dyspozycję 20 zł 3) polecenia wypłaty 11) za każdą dyspozycję 30,00 zł 4) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za każdą dyspozycję 0 zł 5) Opłata NON-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 opłata dodatkowa 30,00 zł 6) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postepowanie wyjaśniające opłata dodatkowa Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 2. Przekazy wychodzące 1) Przelewy SEPA 9) za każdą dyspozycję 15,00 zł 2) Przelewy regulowane 10) za każdą dyspozycję 30,00 zł 3) Polecenia wypłaty 11) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10, w przypadku opcji kosztowej OUR 4) Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. za każdą dyspozycję opłata dodatkowa 75,00 zł + koszty rzeczywiste 5) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za każdą dyspozycję 20,00 zł 7) Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR, USD i GBP opłata dodatkowa 90,00 zł Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 8) Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP opłata dodatkowa 60,00 zł Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 9) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie za każdą dyspozycję klienta 85,00 zł + koszty rzeczywiste 10) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 11) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty. za każdą dyspozycję 50,00 zł 3. Czeki w obrocie dewizowym 1) Inkaso czeków Uwaga: Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę od każdego czeku 40,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 10

11 2) Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku za każdą dyspozycję 30,00 zł + koszty rzeczywiste 1) w Filii Izbica obowiązuje opłata promocyjna w wysokości 1 zł. Promocja ważna do dnia r. włącznie. 2) dla podmiotów gospodarczych (promocyjna opłata dla podmiotów gospodarczych, które w momencie otwarcia rachunku prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy) opłata za otwarcie rachunku wynosi 0 zł, a za prowadzenie rachunku 0 zł w przeciągu 12 miesięcy od daty otwarcia. 3) opłata obliczana jest według kursu średniego NBP z dnia wykonania czynności. 4) opłata za przelew w ramach realizacji pobierana jest odrębnie 5) kredyty ze środków EFRWP w ramach programu mikrokredyty 6) kredyty ze środków EFRWP w ramach programu agroturystyka 7) kredyty ze środków EFRWP w ramach programu wiarygodny partner 8) Naliczana od kwoty zaangażowania według stanu na dzień 31 grudnia. Płatna do 31 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 9) Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; c) koszty SHA ; d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu s± uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 10) Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; c) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; d) koszty SHA. 11) Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 12) w Oddziale Gorzków i PK w Rudniku obowiązuje opłata promocyjna w wysokości 1 zł. Promocja ważna do odwołania. 13) Prowizja podana w stosunku rocznym. Prowizja naliczana jest codziennie w okresie funkcjonowania gwarancji i pobierana miesięcznie. 11

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 2do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r. Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo