Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od r. I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach pobiera się na bieżąco od wpłacającego chyba, że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie, a beneficjentem wpłaty (posiadaczem rachunku bankowego w innym banku) o pobieraniu prowizji w inny sposób. 2. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 3. Za wykonywanie zastępczej obsługi oszczędnościowej i czekowej BS Krasnystaw pobiera opłaty zgodnie z porozumieniami zawartymi przez bank zrzeszający. 4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vist i terminowych lokat oszczędnościowych, na których są gromadzone środki, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywanych na tych rachunkach wpłat i wypłat gotówkowych, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w BS, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS, 4) wpłaty darowizn na cele charytatywne. 6. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie sądu, prokuratora lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawach karnych, karno - skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących (do dwóch miejsc po przecinku). 8. W uzasadnionych przypadkach, np.: jak konwersja kredytu, wypadek losowy kredytobiorcy, Zarząd Banku może obniżyć opłatę prowizyjną lub odstąpić od jej pobierania. Strona 1 z 11

2 II. Stawki prowizji i opłat PK Rudnik, Filia w Izbicy A. Obsługa kasowa i skarbcowa 1. Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach: za usługi telekomunikacyjne 3,50 zł 2,00 zł* za eksploatację gazu 3,50 zł 2,00 zł* składki ubezpieczeniowej na rzecz KRUS 3,50 zł 2,00 zł* d) składki ubezpieczeniowe na rzecz ZUS 3,50 zł 2,00 zł* e) za energię elektryczną 3,50 zł 2,00 zł* 2. f) pozostałe wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 0,50% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 300,00 zł 0,50% od kwoty nie mniej niż 2,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł * Od wypłat z rachunków prowadzonych przez inne banki spółdzielcze: UWAGA: Potwierdzenie telefoniczne stanu rachunku klienta wg rozdz. II Stawki prowizji i opłat pkt. B ppkt. 27 realizacja czeku gotówkowego: - do kwoty 500 zł bez potwierdzenia przez inny Bank będący w Porozumieniu - do kwoty zł potwierdzonego przez inny Bank będący w Porozumieniu realizacja wypłat z książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie (a vist: - do kwoty 500 zł bez potwierdzenia przez inny Bank będący w Porozumieniu - do kwoty zł potwierdzonego przez inny Bank będący w Porozumieniu realizacja tzw. awaryjnych wypłat (tzn. klient nie posiada czeku, a posiada dowód osobisty): - do kwoty 500 zł potwierdzonych przez inny Bank będący w Porozumieniu UWAGA: Porozumienie - Porozumienie w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A. 3. Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały 1% wartości nie mniej niż 20,00 zł 4. Za przyjęcie do przechowywania kasety od każdej pozycji miesięcznie 5. Za przechowywanie w depozycie bankowym (opłata pobierana za każdy rozpoczęty miesią: książeczek i bonów oszczędnościowych od każdego zdeponowanego dokumentu 7,00 zł miesięcznie papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) od każdego zdeponowanego dokumentu UWAGA: opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako 7,00 zł miesięcznie zabezpieczenie kredytu. duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych, od każdego depozytu 5,00 zł miesięcznie d) weksli złożonych do depozytu 5,00 zł miesięcznie * W ramach promocji w Filii w Izbicy opłata wynosi 1,00 zł. Okres promocji trwa do r. Strona 2 z 11

3 B. Rachunki bankowe i czynności związane z ich obsługą: 1. Otwarcie rachunku bankowego w PLN 2. Zmiana typu rachunku prowadzonego w BS Krasnystaw na eror 150,00 zł 3. Prowadzenie rachunku bankowego w PLN (opłata pobierana miesięcznie):** oszczędnościowo-rozliczeniowego do obsługi zasiłków z MOPS, GOPS lub PUP 1,00 zł oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób małoletnich DOBRY START oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Student oszczędnościowo-rozliczeniowego do obsługi świadczeń emerytalno - rentowych z KRUS 4. d) UWAGA!!! 1,00 zł Bank nie pobiera prowizji do dnia r. od dnia założenia rachunku. e) pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych* 6,00 zł f) oszczędnościowo rozliczeniowego eror*** Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez BS Krasnystaw w PLN Uwaga: W przypadku braku awizowania wypłaty większej lub równej ,00zł Bank dodatkowo pobierze prowizję w wysokości 0,1%. Awizowania wypłaty należy dokonać poprzedniego dnia roboczego do godziny (soboty traktowane są jako dni wolne). Kwota podlegająca awizowaniu należy wyliczyć jako sumę wszystkich wypłat Klienta w dniu. W przypadku nie stawienia się Klienta po awizowaną wypłatę, Bank pobierze prowizję w wysokości 0,1% awizowanej kwoty. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Krasnystaw (opłata pobierana od wpłacającego): na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie - nie dotyczy Posiadacza rachunku 1,00 zł na rzecz PHU SAT-MONT (telewizja kablowa Cukrownik) - nie dotyczy Posiadacza rachunku 1,00 zł pozostałe wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krasnystaw 6. Prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie w walucie obcej (opłata pobierana miesięcznie, według kursu z dnia pobrania 3,50 zł miesięcznie opłaty)** 7. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta (dotyczy wzoru podpisu) 5,00 zł 8. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku 0,00 zł 9. Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunku eror) 9a. Likwidacja rachunku eror w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy 30,00 zł 10. Sporządzenie odpisu za rok bieżący: za rok bieżący: - wyciągu z rachunku bankowego - jednego dokumentu do wyciągu 5,00 zł za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 11. Za telefoniczne udzielenie informacji na hasło o stanie rachunku bankowego o ile umowa nie stanowi inaczej (miesięcznie): rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (nie dotyczy Konta 2,50 zł Student, Dobry Start) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Student, Dobry Start 12. Za telefoniczne udzielenie informacji o stanie rachunku- BANKOFON otwarcie usługi wydanie kodów odblokowanie usługi na wniosek klienta 2,00 zł 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie: rachunku (nie dotyczy Konta Student, Dobry Start) Strona 3 z 11

4 rachunku Konto Student, Dobry Start rachunku z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 15,00 zł wkładu oszczędnościowego, jego saldzie oraz wysokości dopisanych d) do niego odsetek 15,00 zł 14. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 20,00 zł 15. Wyciąg z rachunków sporządzony raz w miesiącu oraz odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku sporządzony częściej niż raz w miesiącu oraz odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku za 5,00 zł każdy wydruk za wyjątkiem pierwszego, który jest sporządzany bezpłatnie wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł d) wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą wysyłkę: - raz w miesiącu listem zwykłym - raz w miesiącu listem poleconym - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym 16. Realizacja przelewów w systemie elektronicznym ELIXIR: na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krasnystaw (nie dotyczy eror) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krasnystaw z rachunku e-ror 3,50 zł na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki (nie dotyczy Konta Student, Dobry Start, eror) 3,50 zł d) z rachunku Dobry Start e) z rachunku Konto Student 2,00 zł f) z rachunku eror 7,00 zł 17. Realizacja zleceń w systemie SORBNET: dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 25,00 zł 18. Wydanie jednego blankietu czeku gotówkowego do rachunku 1,00 zł 19. Potwierdzenie czeku gotówkowego do rachunku 7,00 zł 20. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i dokonanie ich zastrzeżenia dot. czeków gotówkowych do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 21. Administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa od każdego czeku 5,00 zł 22. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta w formie zlecenia stałego lub jednorazowego (niezależnie od tej opłaty pobierana jest opłata za przelew) 23. Realizacja polecenia zapłaty (nie dotyczy Konta Student, Dobry Start) 1,00 zł 24. Realizacja polecenia zapłaty w Koncie Student, Dobry Start 25. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 25,00 zł 26. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych dłużnika przyjęcie do realizacji pojedynczego tytułu opłata jednorazowa 0,00 zł zgodnie z opłatą pobieraną jak za realizację przelew na rachunek wskazany prze organ egzekucyjny w zajęciu przelewów w systemie elektronicznym ELIXIR na egzekucyjnym lub zabezpieczającym rachunki bankowe prowadzone prze inne banki 27. Otwarcie akredytywy własnej 0,15% nie mniej niż 150 zł 28. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku: telefonicznie 5,00 zł przy użyciu nośników informatycznych 5,00 zł 29. Poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i/lub udzielenie pisemnej informacji o saldzie (opłata nie 15,00 zł dotyczy właściciela rachunku) 30. Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie wkładu na wypadek śmierci Strona 4 z 11

5 przyjęcie dyspozycji 5,00 zł zmiana dyspozycji 5,00 zł odwołanie dyspozycji 5,00 zł 31. Wydanie kopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej: z wkładami płatnymi na każde żądanie (a vist 15,00 zł z wkładami terminowymi 15,00 zł 32. Obsługa książeczek oszczędnościowych: przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia/umorzenia książeczki terminowej lokaty oszczędnościowej przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia/umorzenia książeczki oszczędnościowej a vista 0,00 zł wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej książeczki unieważnienie lub zablokowanie książeczki terminowej lokaty d) oszczędnościowej e) odblokowanie książeczki terminowej lokaty oszczędnościowej f) przepisanie książeczki w związku z cesją praw 25,00 zł ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru g) książeczki w przypadkach innych, niż określonych w ppkt. koszty rzeczywiście poniesione przez Bank 34. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 35. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem 25,00 zł Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie 36. Likwidacja depozytu (terminowej lokaty oszczędnościowej) przelew środków do innego Banku 3,50 zł *z wyłączeniem pkt a, b, c, d i f **prowizja za prowadzenie rachunku nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został założony oraz za miesiąc, w którym został zlikwidowany ***rachunek eror otwierane jest dla Klientów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o eror nie posiadali w Banku rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego Strona 5 z 11

6 C. Kredyty i gwarancje 1. Przyznanie kredytu: konsumpcyjnego Jesieni Życia 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna* konsumpcyjnego Szybka Gotówka 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna* konsumpcyjnego Dobry Kredyt 2% nie mniej niż 100, 00 zł* d) z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% nie mniej niż prowizja minimalna e) w ror udzielonego od dnia r. do dnia r. 0,00 zł pozostałe kredyty i gwarancje f) - do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna - do 2 lat 1,50% nie mniej niż prowizja minimalna - powyżej 2 lat 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna 2. Przyznanie debetu w ROR: - do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna - do 2 lat 1,50% nie mniej niż prowizja minimalna - powyżej 2 lat 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna 2a Prowizja od debetu udzielonego od dnia r. pobierana rocznie 50,00 zł 2b Prowizja od debetu odnowionego od dnia r. pobierana rocznie 50,00 zł 2c Prowizja od debetu w rachunku Konto Student 0,00 zł 3. Prowizja minimalna dotycząca przyznania i prolongaty kredytu 50,00zł 4. Prolongata ostatecznego terminu spłaty kredytu (prowizja liczona od kwoty prolongowanej) na okres: do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna powyżej 1 roku 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna 5. Przedterminowa spłata całkowita kredytu lub raty kredytu (prowizja rekompensacyjn 6. Czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej, za wyjątkiem prolongaty ostatecznego terminu spłaty (prowizja liczona od kwoty objętej 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna zmianą) 7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 20,00 zł zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Banku 8. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki, itp. 20,00 zł 10. Sporządzenie na wniosek klienta opinii o jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności kredytowej) nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł 11. Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek za każdy monit 25,00 zł * W ramach promocji dla kredytów udzielonych w Filii w Izbicy prowizja od kredytów wynosi 0,00%. Okres promocji trwa do r. Strona 6 z 11

7 D. Karty płatnicze i bankomatowe VISA CLASSIC 1. Rodzaj czynności/usługi (karty VISA) VISA CLASSIC DEBETOWA DEBETOWA JUNIOR (on-line) wydanie nowej karty wznowienie karty wydanie duplikatu karty (za kartę) d) zastrzeżenie karty e) rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej f) miesięczne zestawienie transakcji g) zmiana limitu indywidualnego, przyznanie Bonusa opłata miesięczna za posiadanie karty h) od każdej karty wydanej do rachunku ( nie dotyczy Konta Student oraz Dobry 1,90 zł Start) opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku Dobry Start i) opłata miesięczna za posiadanie karty i) od każdej karty wydanej do rachunku Konto Student opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do umowy ii) rachunku eror zawartej od dnia 4,90 zł r. przekroczenie salda środków własnych i) na rachunku bankowym (debet oprocentowanie wg stopy przeterminowanej niesankcjonowany) płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w - j) kraju w punktach handlowo-usługowych za - granicą k) transakcje cash back wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z - zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w l) placówkach i na stronie internetowej Banku - pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł - za granicą kraju 2,00% nie mniej niż ł) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek posiadacza 8,00 zł m) odblokowanie numeru PIN na wniosek posiadacza 4,00 zł n) zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł o) awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 2. Rodzaj czynności/usługi (Karta własna -wewnętrzn* wypłata gotówki w bankomatach własnych wydanie pierwszej karty wydanie następnych kart d) wydanie duplikatu karty 12,00 zł e) zmiana numeru PIN na wniosek klienta 5,00 zł f) zastrzeżenie karty *Wypłaty gotówki dokonywane mogą być tylko w bankomatach należących do BS Krasnystaw. Strona 7 z 11

8 E. Internetowy kanał dostępu do rachunków bankowych KIRI Aktywacja Wydanie pendrive Wydanie kolejnego pendrive do rachunku w miejsce utraconego lub zniszczonego 30,00 zł Przelew za pośrednictwem KIRI*: - na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw d) - na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy przelewów z Konta Student oraz z Konta Dobry Start ) 0,50 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach z Konta Student oraz z Konta Dobry Start Wysłanie SMS-em: e) - kodów jednorazowych, potwierdzenia realizacji przelewu, potwierdzenia sald 0,40 Uwaga: opłatę pobiera się za każdy wysłany SMS * w przypadku prowadzenia działalności finansowej konkurencyjnej do działalności bankowej, prowizja za przelewy pobierana jest zgodnie z zawartą umową, jednak nie mniej niż 3,50 zł za 1 szt. Strona 8 z 11

9 F. Przekazy w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe: 1) przelewy SEPA 2 15,00 zł 2) przelewy regulowane 3 20,00 zł 3) polecenia wypłaty 4 30,00 zł Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 4) BPS Opłata NON-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 5) bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające 6) wykonane na zlecenie BS 75,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 2. Realizacja (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym: 1) Przelewy SEPA 15,00 zł 2) Przelewy regulowane 30,00 zł Polecenia wypłaty 3) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących 40,00 zł określone w pkt 9, w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 4) bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 5) BPS 20,00 zł Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: 6) Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie pilnym w EUR, USD i GBP 90,00 zł W trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP 60,00 zł Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane 7) na zlecenie klienta 85,00 zł + koszty rzeczywiste Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 8) obrocie dewizowym 9) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty rzeczywiste 4. Czeki w obrocie dewizowym Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 40,00 zł Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 30,00 zł + koszty rzeczywiste 5. Inkaso dokumentowe/finansowe Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego 45,00 zł + koszty rzeczywiste weksla Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego 45,00 zł + koszty rzeczywiste weksla Oddanie weksla do protestu Koszty notarialne Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: Strona 9 z 11

10 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu s± uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3 Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjent. Strona 10 z 11

11 G. Pozostałe czynności i usługi bankowe 1. Obsługa weksli: przedstawienie weksla do zapłaty (opłata pobierana od głównego dłużnika wekslowego 20,00 zł złożenie weksla do dyskonta (opłata pobierana od podawcy weksl przyjęcie weksla do dyskonta (prowizja naliczana od sumy wekslowej i pobierana od podawcy weksl 1,00% nie mniej niż 20,00 zł przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów d) rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów (prowizja naliczana od 0,50% nie mniej niż 20,00 zł sumy wekslowej) zgłoszenie weksla do protestu (prowizja naliczana od sumy wekslowej i pobierana od e) dłużnika głównego, poręczyciela wekslowego, podawcy weksla lub banku, który złożył 1,00% nie mniej niż 20,00 zł weksel do dyskont f) przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa 20,00 zł 2. Inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat Opłaty ustalane indywidualnie przez Zarząd Banku, etatowego członka Zarządu lub Dyrektora Oddziału Strona 11 z 11

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo