Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od r. I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach pobiera się na bieżąco od wpłacającego chyba, że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie, a beneficjentem wpłaty (posiadaczem rachunku bankowego w innym banku) o pobieraniu prowizji w inny sposób. 2. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 3. Za wykonywanie zastępczej obsługi oszczędnościowej i czekowej BS Krasnystaw pobiera opłaty zgodnie z porozumieniami zawartymi przez bank zrzeszający. 4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vist i terminowych lokat oszczędnościowych, na których są gromadzone środki, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywanych na tych rachunkach wpłat i wypłat gotówkowych, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w BS, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS, 4) wpłaty darowizn na cele charytatywne. 6. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie sądu, prokuratora lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawach karnych, karno - skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących (do dwóch miejsc po przecinku). 8. W uzasadnionych przypadkach, np.: jak konwersja kredytu, wypadek losowy kredytobiorcy, Zarząd Banku może obniżyć opłatę prowizyjną lub odstąpić od jej pobierania. Strona 1 z 11

2 II. Stawki prowizji i opłat PK Rudnik, Filia w Izbicy A. Obsługa kasowa i skarbcowa 1. Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach: za usługi telekomunikacyjne 3,50 zł 2,00 zł* za eksploatację gazu 3,50 zł 2,00 zł* składki ubezpieczeniowej na rzecz KRUS 3,50 zł 2,00 zł* d) składki ubezpieczeniowe na rzecz ZUS 3,50 zł 2,00 zł* e) za energię elektryczną 3,50 zł 2,00 zł* 2. f) pozostałe wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 0,50% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 300,00 zł 0,50% od kwoty nie mniej niż 2,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł * Od wypłat z rachunków prowadzonych przez inne banki spółdzielcze: UWAGA: Potwierdzenie telefoniczne stanu rachunku klienta wg rozdz. II Stawki prowizji i opłat pkt. B ppkt. 27 realizacja czeku gotówkowego: - do kwoty 500 zł bez potwierdzenia przez inny Bank będący w Porozumieniu - do kwoty zł potwierdzonego przez inny Bank będący w Porozumieniu realizacja wypłat z książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie (a vist: - do kwoty 500 zł bez potwierdzenia przez inny Bank będący w Porozumieniu - do kwoty zł potwierdzonego przez inny Bank będący w Porozumieniu realizacja tzw. awaryjnych wypłat (tzn. klient nie posiada czeku, a posiada dowód osobisty): - do kwoty 500 zł potwierdzonych przez inny Bank będący w Porozumieniu UWAGA: Porozumienie - Porozumienie w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A. 3. Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały 1% wartości nie mniej niż 20,00 zł 4. Za przyjęcie do przechowywania kasety od każdej pozycji miesięcznie 5. Za przechowywanie w depozycie bankowym (opłata pobierana za każdy rozpoczęty miesią: książeczek i bonów oszczędnościowych od każdego zdeponowanego dokumentu 7,00 zł miesięcznie papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) od każdego zdeponowanego dokumentu UWAGA: opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako 7,00 zł miesięcznie zabezpieczenie kredytu. duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych, od każdego depozytu 5,00 zł miesięcznie d) weksli złożonych do depozytu 5,00 zł miesięcznie * W ramach promocji w Filii w Izbicy opłata wynosi 1,00 zł. Okres promocji trwa do r. Strona 2 z 11

3 B. Rachunki bankowe i czynności związane z ich obsługą: 1. Otwarcie rachunku bankowego w PLN 2. Zmiana typu rachunku prowadzonego w BS Krasnystaw na eror 150,00 zł 3. Prowadzenie rachunku bankowego w PLN (opłata pobierana miesięcznie):** oszczędnościowo-rozliczeniowego do obsługi zasiłków z MOPS, GOPS lub PUP 1,00 zł oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób małoletnich DOBRY START oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Student oszczędnościowo-rozliczeniowego do obsługi świadczeń emerytalno - rentowych z KRUS 4. d) UWAGA!!! 1,00 zł Bank nie pobiera prowizji do dnia r. od dnia założenia rachunku. e) pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych* 6,00 zł f) oszczędnościowo rozliczeniowego eror*** Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez BS Krasnystaw w PLN Uwaga: W przypadku braku awizowania wypłaty większej lub równej ,00zł Bank dodatkowo pobierze prowizję w wysokości 0,1%. Awizowania wypłaty należy dokonać poprzedniego dnia roboczego do godziny (soboty traktowane są jako dni wolne). Kwota podlegająca awizowaniu należy wyliczyć jako sumę wszystkich wypłat Klienta w dniu. W przypadku nie stawienia się Klienta po awizowaną wypłatę, Bank pobierze prowizję w wysokości 0,1% awizowanej kwoty. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Krasnystaw (opłata pobierana od wpłacającego): na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie - nie dotyczy Posiadacza rachunku 1,00 zł na rzecz PHU SAT-MONT (telewizja kablowa Cukrownik) - nie dotyczy Posiadacza rachunku 1,00 zł pozostałe wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krasnystaw 6. Prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie w walucie obcej (opłata pobierana miesięcznie, według kursu z dnia pobrania 3,50 zł miesięcznie opłaty)** 7. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta (dotyczy wzoru podpisu) 5,00 zł 8. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku 0,00 zł 9. Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunku eror) 9a. Likwidacja rachunku eror w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy 30,00 zł 10. Sporządzenie odpisu za rok bieżący: za rok bieżący: - wyciągu z rachunku bankowego - jednego dokumentu do wyciągu 5,00 zł za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 11. Za telefoniczne udzielenie informacji na hasło o stanie rachunku bankowego o ile umowa nie stanowi inaczej (miesięcznie): rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (nie dotyczy Konta 2,50 zł Student, Dobry Start) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto Student, Dobry Start 12. Za telefoniczne udzielenie informacji o stanie rachunku- BANKOFON otwarcie usługi wydanie kodów odblokowanie usługi na wniosek klienta 2,00 zł 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie: rachunku (nie dotyczy Konta Student, Dobry Start) Strona 3 z 11

4 rachunku Konto Student, Dobry Start rachunku z określeniem wielkości obrotów i/lub salda na rachunku 15,00 zł wkładu oszczędnościowego, jego saldzie oraz wysokości dopisanych d) do niego odsetek 15,00 zł 14. Wydanie opinii bankowej o rachunku klienta 20,00 zł 15. Wyciąg z rachunków sporządzony raz w miesiącu oraz odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku sporządzony częściej niż raz w miesiącu oraz odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku za 5,00 zł każdy wydruk za wyjątkiem pierwszego, który jest sporządzany bezpłatnie wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł d) wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą wysyłkę: - raz w miesiącu listem zwykłym - raz w miesiącu listem poleconym - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym 16. Realizacja przelewów w systemie elektronicznym ELIXIR: na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krasnystaw (nie dotyczy eror) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krasnystaw z rachunku e-ror 3,50 zł na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki (nie dotyczy Konta Student, Dobry Start, eror) 3,50 zł d) z rachunku Dobry Start e) z rachunku Konto Student 2,00 zł f) z rachunku eror 7,00 zł 17. Realizacja zleceń w systemie SORBNET: dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 25,00 zł 18. Wydanie jednego blankietu czeku gotówkowego do rachunku 1,00 zł 19. Potwierdzenie czeku gotówkowego do rachunku 7,00 zł 20. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i dokonanie ich zastrzeżenia dot. czeków gotówkowych do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 21. Administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa od każdego czeku 5,00 zł 22. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta w formie zlecenia stałego lub jednorazowego (niezależnie od tej opłaty pobierana jest opłata za przelew) 23. Realizacja polecenia zapłaty (nie dotyczy Konta Student, Dobry Start) 1,00 zł 24. Realizacja polecenia zapłaty w Koncie Student, Dobry Start 25. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 25,00 zł 26. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych dłużnika przyjęcie do realizacji pojedynczego tytułu opłata jednorazowa 0,00 zł zgodnie z opłatą pobieraną jak za realizację przelew na rachunek wskazany prze organ egzekucyjny w zajęciu przelewów w systemie elektronicznym ELIXIR na egzekucyjnym lub zabezpieczającym rachunki bankowe prowadzone prze inne banki 27. Otwarcie akredytywy własnej 0,15% nie mniej niż 150 zł 28. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku: telefonicznie 5,00 zł przy użyciu nośników informatycznych 5,00 zł 29. Poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i/lub udzielenie pisemnej informacji o saldzie (opłata nie 15,00 zł dotyczy właściciela rachunku) 30. Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie wkładu na wypadek śmierci Strona 4 z 11

5 przyjęcie dyspozycji 5,00 zł zmiana dyspozycji 5,00 zł odwołanie dyspozycji 5,00 zł 31. Wydanie kopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej: z wkładami płatnymi na każde żądanie (a vist 15,00 zł z wkładami terminowymi 15,00 zł 32. Obsługa książeczek oszczędnościowych: przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia/umorzenia książeczki terminowej lokaty oszczędnościowej przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia/umorzenia książeczki oszczędnościowej a vista 0,00 zł wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej książeczki unieważnienie lub zablokowanie książeczki terminowej lokaty d) oszczędnościowej e) odblokowanie książeczki terminowej lokaty oszczędnościowej f) przepisanie książeczki w związku z cesją praw 25,00 zł ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru g) książeczki w przypadkach innych, niż określonych w ppkt. koszty rzeczywiście poniesione przez Bank 34. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 35. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem 25,00 zł Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie 36. Likwidacja depozytu (terminowej lokaty oszczędnościowej) przelew środków do innego Banku 3,50 zł *z wyłączeniem pkt a, b, c, d i f **prowizja za prowadzenie rachunku nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został założony oraz za miesiąc, w którym został zlikwidowany ***rachunek eror otwierane jest dla Klientów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o eror nie posiadali w Banku rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego Strona 5 z 11

6 C. Kredyty i gwarancje 1. Przyznanie kredytu: konsumpcyjnego Jesieni Życia 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna* konsumpcyjnego Szybka Gotówka 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna* konsumpcyjnego Dobry Kredyt 2% nie mniej niż 100, 00 zł* d) z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% nie mniej niż prowizja minimalna e) w ror udzielonego od dnia r. do dnia r. 0,00 zł pozostałe kredyty i gwarancje f) - do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna - do 2 lat 1,50% nie mniej niż prowizja minimalna - powyżej 2 lat 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna 2. Przyznanie debetu w ROR: - do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna - do 2 lat 1,50% nie mniej niż prowizja minimalna - powyżej 2 lat 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna 2a Prowizja od debetu udzielonego od dnia r. pobierana rocznie 50,00 zł 2b Prowizja od debetu odnowionego od dnia r. pobierana rocznie 50,00 zł 2c Prowizja od debetu w rachunku Konto Student 0,00 zł 3. Prowizja minimalna dotycząca przyznania i prolongaty kredytu 50,00zł 4. Prolongata ostatecznego terminu spłaty kredytu (prowizja liczona od kwoty prolongowanej) na okres: do 1 roku 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna powyżej 1 roku 2,00% nie mniej niż prowizja minimalna 5. Przedterminowa spłata całkowita kredytu lub raty kredytu (prowizja rekompensacyjn 6. Czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej, za wyjątkiem prolongaty ostatecznego terminu spłaty (prowizja liczona od kwoty objętej 1,00% nie mniej niż prowizja minimalna zmianą) 7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 20,00 zł zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Banku 8. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki, itp. 20,00 zł 10. Sporządzenie na wniosek klienta opinii o jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności kredytowej) nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł 11. Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek za każdy monit 25,00 zł * W ramach promocji dla kredytów udzielonych w Filii w Izbicy prowizja od kredytów wynosi 0,00%. Okres promocji trwa do r. Strona 6 z 11

7 D. Karty płatnicze i bankomatowe VISA CLASSIC 1. Rodzaj czynności/usługi (karty VISA) VISA CLASSIC DEBETOWA DEBETOWA JUNIOR (on-line) wydanie nowej karty wznowienie karty wydanie duplikatu karty (za kartę) d) zastrzeżenie karty e) rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej f) miesięczne zestawienie transakcji g) zmiana limitu indywidualnego, przyznanie Bonusa opłata miesięczna za posiadanie karty h) od każdej karty wydanej do rachunku ( nie dotyczy Konta Student oraz Dobry 1,90 zł Start) opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku Dobry Start i) opłata miesięczna za posiadanie karty i) od każdej karty wydanej do rachunku Konto Student opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do umowy ii) rachunku eror zawartej od dnia 4,90 zł r. przekroczenie salda środków własnych i) na rachunku bankowym (debet oprocentowanie wg stopy przeterminowanej niesankcjonowany) płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w - j) kraju w punktach handlowo-usługowych za - granicą k) transakcje cash back wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z - zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w l) placówkach i na stronie internetowej Banku - pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł - za granicą kraju 2,00% nie mniej niż ł) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek posiadacza 8,00 zł m) odblokowanie numeru PIN na wniosek posiadacza 4,00 zł n) zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł o) awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 2. Rodzaj czynności/usługi (Karta własna -wewnętrzn* wypłata gotówki w bankomatach własnych wydanie pierwszej karty wydanie następnych kart d) wydanie duplikatu karty 12,00 zł e) zmiana numeru PIN na wniosek klienta 5,00 zł f) zastrzeżenie karty *Wypłaty gotówki dokonywane mogą być tylko w bankomatach należących do BS Krasnystaw. Strona 7 z 11

8 E. Internetowy kanał dostępu do rachunków bankowych KIRI Aktywacja Wydanie pendrive Wydanie kolejnego pendrive do rachunku w miejsce utraconego lub zniszczonego 30,00 zł Przelew za pośrednictwem KIRI*: - na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw d) - na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy przelewów z Konta Student oraz z Konta Dobry Start ) 0,50 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach z Konta Student oraz z Konta Dobry Start Wysłanie SMS-em: e) - kodów jednorazowych, potwierdzenia realizacji przelewu, potwierdzenia sald 0,40 Uwaga: opłatę pobiera się za każdy wysłany SMS * w przypadku prowadzenia działalności finansowej konkurencyjnej do działalności bankowej, prowizja za przelewy pobierana jest zgodnie z zawartą umową, jednak nie mniej niż 3,50 zł za 1 szt. Strona 8 z 11

9 F. Przekazy w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe: 1) przelewy SEPA 2 15,00 zł 2) przelewy regulowane 3 20,00 zł 3) polecenia wypłaty 4 30,00 zł Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 4) BPS Opłata NON-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 5) bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające 6) wykonane na zlecenie BS 75,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 2. Realizacja (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym: 1) Przelewy SEPA 15,00 zł 2) Przelewy regulowane 30,00 zł Polecenia wypłaty 3) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących 40,00 zł określone w pkt 9, w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 4) bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 5) BPS 20,00 zł Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: 6) Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie pilnym w EUR, USD i GBP 90,00 zł W trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP 60,00 zł Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane 7) na zlecenie klienta 85,00 zł + koszty rzeczywiste Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 8) obrocie dewizowym 9) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty rzeczywiste 4. Czeki w obrocie dewizowym Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 40,00 zł Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 30,00 zł + koszty rzeczywiste 5. Inkaso dokumentowe/finansowe Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego 45,00 zł + koszty rzeczywiste weksla Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego 45,00 zł + koszty rzeczywiste weksla Oddanie weksla do protestu Koszty notarialne Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: Strona 9 z 11

10 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu s± uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3 Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjent. Strona 10 z 11

11 G. Pozostałe czynności i usługi bankowe 1. Obsługa weksli: przedstawienie weksla do zapłaty (opłata pobierana od głównego dłużnika wekslowego 20,00 zł złożenie weksla do dyskonta (opłata pobierana od podawcy weksl przyjęcie weksla do dyskonta (prowizja naliczana od sumy wekslowej i pobierana od podawcy weksl 1,00% nie mniej niż 20,00 zł przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów d) rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów (prowizja naliczana od 0,50% nie mniej niż 20,00 zł sumy wekslowej) zgłoszenie weksla do protestu (prowizja naliczana od sumy wekslowej i pobierana od e) dłużnika głównego, poręczyciela wekslowego, podawcy weksla lub banku, który złożył 1,00% nie mniej niż 20,00 zł weksel do dyskont f) przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa 20,00 zł 2. Inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat Opłaty ustalane indywidualnie przez Zarząd Banku, etatowego członka Zarządu lub Dyrektora Oddziału Strona 11 z 11

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 2do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2016 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2016 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Lipinkach Rok założenia 9 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych Lipinki 0r Spis treści Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.)

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.) WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 01-12-2016 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Os.fiz Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 157/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła

Bardziej szczegółowo