obowiązuje od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowiązuje od r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2016 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od r.

2 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , tel. (082) ; ; ; fax (082) www:bskrasnystaw.pl Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla Klientów Indywidualnych ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, zwanego dalej Bankiem, oraz przeprowadzanych za pośrednictwem bankowości internetowej. 2. W przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych podstawę ustalenia opłat i prowizji stanowi równowartość w złotych kwoty transakcji. 3. Opłaty i prowizje ustalane i pobierane są w złotych polskich, a jeżeli wnoszone są w walucie obcej dokonuje się ich przeliczenia zgodnie z średnim kursem NBP obowiązującym w dniu pobrania za wyjątkiem: a) operacji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych przeliczanych zgodnie z zawartymi umowami. 4. Opłaty i prowizje pobierane są w następujących okresach: a) pobierane miesięcznie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub w ostatnim dniu obowiązywania umowy, b) ustalone indywidualnie w terminach określonych w umowie, c) przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe, monity w chwili wykonania czynności, d) za pozostałe usługi w chwili przyjęcia dyspozycji lub na koniec dnia, w którym złożono dyspozycję. 5. W przypadku kosztów pośredniczących instytucji zagranicznych wyrażonej w walucie innej niż waluta transakcji, przeliczenie następuje według kursu średniego NBP z dnia pobrania kosztów. 6. Koszty opłat i prowizji ponosi zleceniodawca transakcji chyba, że umowa stanowi inaczej lub Bank wyrazi zgodę na taka formę. 7. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić w terminach wymienionych w pkt 4 środki pieniężne niezbędne na pokrycie opłat i prowizji, a w przypadku braku środków Bank pobierze zaległe opłaty i prowizje z pierwszych wpływów na rachunek. 8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu według zasad ogólnych. 9. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Krasnystaw z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 10. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 11. W przypadku operacji dewizowych pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat darowizn na cele charytatywne, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych oraz spłatę innych zobowiązań wobec Banku. 13. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i za miesiąc, w którym rachunek zamknięto. 14. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty i za miesiąc, w którym karta została zastrzeżona. 15. Za wykonanie na wniosek Klienta usług niewymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera opłatę w wysokości uzgodnionej z Klientem. 16. Bank nie realizuje transakcji walutowych w bilonie. W przypadku kwot niższych niż najniższy nominał banknotu w danej walucie, wypłata następuje w formie równowartości w złotych polskich. 17. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50 tys. zł lub równe tej kwocie dokonywane są bezpłatnie pod warunkiem awizowania przez Klienta wypłaty w placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata. 2

3 I. OBSŁUGA KASOWA I SKARBCOWA Tryb pobierania Opłata PK Rudnik, Filia Izbica PK Urząd Skarbowy w Krasnymstawie 1. WPŁATY GOTÓWKOWE 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 2) wpłaty obce na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 3) na rachunki prowadzone w innych bankach za usługi telekomunikacyjne, gaz, energię elektryczną, składki ubezpieczeniowej na rzecz KRUS, ZUS za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł za każdą dyspozycję 3,50 zł 14) 2,00 zł 1), 14) 3,50 zł 4) wpłaty na rzecz US w Krasnymstawie za każdą dyspozycję 3,50 zł 14) 2,00 zł 1), 14) 0 zł 5) pozostałe na rachunki prowadzone w innych bankach za każdą dyspozycję 0,50% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 300,00zł 14) 0,50% od kwoty nie mniej niż 2,00 zł i nie więcej niż 1),14), 20) 300,00 zł 300,00 zł 6) wypłat z rachunków prowadzonych przez inne za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł banki spółdzielcze będące stroną Porozumienie w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A 7) ustalenie salda w innym Banku w związku z wypłatami, o których mowa w pkt 6) 2. CZYNNOŚCI SKARBCOWE 1) za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały 0,50% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż za każdą czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za każdą dyspozycję 1% wartości nie mniej niż 20,00 zł 2) za przyjęcie do przechowania kasety miesięcznie 10,00 zł od każdej kasety (za każdy rozpoczęty miesiąc) 3) depozyt złożony przez Posiadacza rachunku miesięcznie 7,00 zł od każdego depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 4) depozyt złożony przez pozostałych klientów miesięcznie 20,00 zł od każdego depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 5) depozyt złożony jako zabezpieczenie wierzytelności Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie 3. OBSŁUGA WEKSLOWA 1) przedstawienie weksla do zapłaty (opłata pobierana od głównego dłużnika wekslowego miesięcznie każdorazowo 0 zł 20,00 zł 3

4 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR Konto dla oszczędnych KONTO za 0 zł DOBRY START Konto Student A. Obsługa zasiłków B. KRUS 1. OTWARCIE RACHUNKU 1) otwarcie Rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł n/d oszczędnościoworozliczeniowego 2) zmiana typu rachunku na eror 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł n/d n/d 3) zmiana typu rachunku na Konto 50,00 zł 50,00 zł n/d 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł n/d za 0 zł 4) otwarcie lub likwidacja rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 6) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5) otwarcie rachunku walutowego 4) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6) otwarcie rachunku oszczędnościowego dla dzieci Konto na Start 0 zł 0 zł 0 zł n/d 0 zł A. n/d B. 0 zł 0 zł n/d 2. PROWADZENIE RACHUNKU 1) prowadzenie Rachunku oszczędnościoworozliczeniowego 2) Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej eror 2) miesięcznie 6,00 zł 15) 15 zł/18zł 17) 0 zł 0 zł 0 zł 1,00 zł 0 zł n/d miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3) Prowadzenie rachunku miesięcznie 3,50zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 3,50 walutowego 4) 4) Prowadzenie rachunku oszczędnościowego dla dzieci Konto na Start 3. PRZELEWY 1) składane w placówce na rachunki prowadzone w BS Krasnystaw 2) składane w placówce na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł n/d 0 zł A. n/d B. 0 zł Pozostali Klienci 3) 0 zł n/d za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3,50 zł n/d za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 4,99 zł 0 zł 2,00 zł 3,50 zł 7,00 zł n/d 4

5 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR Konto dla oszczędnych KONTO za 0 zł DOBRY START Konto Student A. Obsługa zasiłków B. KRUS 3) na rachunki prowadzone w BS za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł n/d Krasnystaw składane za pomocą bankowości internetowej 4) na rachunki prowadzone w za każdą dyspozycję 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 0,50 zł n/d innych bankach składane za pomocą bankowości internetowej 5) SORBNET poniżej kwoty 1 mln za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł n/d zł 6) SORBNET od kwoty 1 mln zł za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł n/d 7) wydanie potwierdzenia przelewu za każdy dokument 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w chwili złożenia dyspozycji 4. CZEKI 1) Wydanie blankietu za każdy dokument 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł n/d 2) Potwierdzenie czeku za każdy dokument 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł n/d 3) Przyjęcie zgł. o zagubieniu i za każdą dyspozycję 10,00 zł 10, 00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł n/d zastrzeżenie 5. ROZLICZENIA INNE 1) Wypłaty gotówkowe z za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł rachunku 5) 2) Wypłata kwoty zł lub wyższej bez uprzedniego awizowania opłata dodatkowa za każdą dyspozycję 0,1 % wypłacanej kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł n/d 3) Nie stawienie się po wypłatę za każdą dyspozycję 0,1 % kwoty, która miała być wypłacona awizowanej kwoty 4) Przyjęcie zlecenia stałego w za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł placówce 6) 5) Realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0 zł 0 zł 1,00 zł 1,00 zł n/d 6. ODPISY 1) wydanie dodatkowego potwierdzenia przelewu 2) miesięczny wyciąg z rachunku bankowego wydawany po raz pierwszy w miesiącu. eror 2) Pozostali Klienci 3) za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł za każdy dokument 0 zł n/d 5

6 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR Konto dla oszczędnych 6 KONTO za 0 zł DOBRY START Konto Student A. Obsługa zasiłków B. KRUS 3) dodatkowy wyciąg z rachunku za każdy dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł n/d bankowego za dowolny okres w roku bieżącym 4) dodatkowy wyciąg z rachunku za każdy dokument 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł n/d bankowego za dowolny okres w roku poprzednim 5) jednego dokumentu do wyciągu za każdy dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł n/d 7. ZAŚWIADCZENIA 1) o posiadaniu rachunku za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 0 zł 0 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) z określeniem wielkości obrotów za każdy dokument 15,00 zł 15,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł i/lub salda na rachunku, dopisanych odsetek. 3) wydanie opinii za każdy dokument 20,00 zł 20,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł n/d 8. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 1) Przyjęcie lub odwołanie 10,00 zł zastrzeżenia/umorzenia lub blokady książeczki terminowej lokaty oszczędnościowej 2) Przyjęcie lub odwołanie 0 zł zastrzeżenia/umorzenia książeczki oszczędnościowej a`vista 3) wystawienie nowej książeczki w 10,00 zł miejsce utraconej lub zniszczonej książeczki 4) przepisanie książeczki w 25,00 zł związku z cesją 9. POZOSTAŁE OPŁATY 1) telefoniczne udzielenie miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 0 zł 0 zł 2,50 zł 2,50 zł n/d informacji na hasło o stanie rachunków bankowych Posiadacza 2) Bankofon miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł n/d 3) odblokowanie Bankofonu na wniosek za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł n/d eror 2) Pozostali Klienci 3)

7 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR Konto dla oszczędnych KONTO za 0 zł DOBRY START Konto Student A. Obsługa zasiłków B. KRUS 4) likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia 10,00 zł 10,00 zł n/d 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 30,00 zł n/d umowy 5) likwidacja rachunku n/d n/d 20,00 zł n/d n/d n/d n/d n/d 6) likwidacja rachunku oszczędnościowego dla dzieci Konto na Start przed upływem okresu zadeklarowania 7) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 0,5% od wypłacan ej kwoty nie mniej niż 10 zł 0,5% od wypłacanej kwoty nie mniej niż 10 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,5% od wypłacanej kwoty nie mniej niż 10 zł 10,00 zł n/d 0,5% od wypłacanej kwoty nie mniej niż 10 zł A. n/d B. 0,5% od wypłacanej kwoty nie mniej niż 10 zł eror 2) 0,5% od wypłacane j kwoty nie mniej niż 10 zł Pozostali Klienci 3) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 25,00 zł 7) 8) zmiana wzorów podpisu za czynność 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 9) zmiana danych Posiadacza za czynność 0 zł 10) Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz podmiotu innego niż Bank 0 zł 11) Przyjęcie do realizacji zajęcia 0 zł egzekucyjnego 6) 12) Otwarcie akredytywy własnej 0,15% nie mniej niż 150 zł n/d 13) Wydanie płyty CD z certyfikatem do bankowości internetowej 23) 0 zł n/d 14) Wydanie pendrive z certyfikatem 25,00 zł n/d do bankowości internetowej 23) 15) Kody SMS (autoryzacja operacji na rachunku w bankowości internetowej) 16) Kody SMS (inne operacje w bankowości internetowej: kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana ustawień) 17) Informacja SMS - potwierdzenie realizacji dyspozycji za każdy SMS za każdy SMS 0,20 zł (pięć pierwszych SMS w miesiącu 0,00 zł) 21) 0,20 zł (trzy pierwsze SMS w miesiącu 0,00 zł) 22) za każdy SMS 0,20 zł n/d n/d n/d n/d 7

8 II. RACHUNKI BANKOWE Tryb pobierania ROR Konto dla oszczędnych 18) Informacja SMS zmiana salda na rachunku 19) Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 20) Dokonanie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku KONTO za 0 zł DOBRY START Konto Student A. Obsługa zasiłków B. KRUS eror 2) za każdy SMS 0,20 zł n/d Pozostali Klienci 3) za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 10,00 zł 0 zł n/d 8

9 III. KREDYTY I GWARANCJE BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE Tryb pobierania 9), 24) Jesień Życia Szybka 1. Przyznanie kredytu 1) do 12 miesięcy 2) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy Dobry Kredyt 9), 24) gotówka 9), 24) nie mniej niż 50 zł nie mniej niż 50 zł 3) Powyżej 24 miesięcy n/d nie mniej niż 50 zł 2. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta 1) Prolongata ostatecznego terminu spłaty do 1 roku 2) Prolongata ostatecznego terminu spłaty powyżej 1 roku nie mniej niż 100 zł nie mniej niż 100 zł nie mniej niż 100 zł w ROR 13) Pozostałe kredyty 24) Gwarancje 1% nie mniej niż 50 zł 1,5% nie mniej niż 50 zł nie mniej niż 50 zł 1% od kwoty, której dotyczy prolongata 24) od kwoty, której dotyczy prolongata 24) 3) Przedterminowa spłata 0 zł 4) Pozostałe zmiany (prowizja liczona od kwoty zmiany) 1% 5) Zmian zabezpieczenia kredytu 3. Zaświadczenia i opinie 1) Zaświadczenie o zadłużeniu za dokument 50,00 zł 20,00 zł 1% 1,5% 1% 1,5% 2) Pozostałe zaświadczenia za dokument 20,00 zł 3) Opinia za dokument 50,00 zł 4. Pozostałe opłaty 1) Wydanie odpisu umowy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) Wydanie odpisu innego dokumentu 3) Wystawienie wezwanie do spłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za każdy monit 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9

10 IV. KARTY PŁATNICZE i BANKOMATOWE ORAZ NAKLEJKI ZBLIŻENIOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE Tryb pobierania ROR, KRUS 10 Konto dla oszczędnych 1. Wydanie karty 1) nowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) duplikatu dla kart Visa i naklejki 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł n/d 3) duplikatu dla karty wewnętrznej 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 zł 12,00 12,00 4) wznowionej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5) zmiana numeru PIN w placówce Banku dla kart Visa i naklejki 6) zmiana numeru PIN w placówce Banku dla kart wewnętrznych 2. Posiadanie karty 1) opłata za posiadanie karty VISA Classic Debetowa/Junior (od każdej karty) KONTO za 0 zł Konto Student Konto Dobry Start eror za każdą dyspozycję 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8 00 zł 8,00 zł n/d MOPS/ GOPS za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł miesięcznie 1,90 zł 0 zł 18) 4,99 zł 0 zł 0 zł 4,90zł 19) n/d 2) opłata za posiadanie karty zbliżeniowej miesięcznie 2,50 zł 0 zł 18) 4,99 zł 2,50 zł 2,50 zł 4,90 zł n/d VISA PayWave (od każdej karty) 3) opłata za posiadanie naklejki zbliżeniowej miesięcznie 2,50 zł 0 zł 18) 4,99 zł 2,50 zł 2,50 zł 4,90 zł n/d VISA PayWave (od każdej karty) 4) opłata za posiadanie karty wewnętrznej (od miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł każdej karty) 5) zmiana danych użytkownika za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6) zmiana limitu za każdą dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Płatności 1) Wypłata w bankomatach BS Krasnystaw (nie dotyczy naklejki) 2) wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (nie dotyczy naklejki i kart wewnętrznych) (lista Banków dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) 3) wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski (nie dotyczy naklejek zbliżeniowych i kart wewnętrznych) 4) wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą 16) (nie dotyczy za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 0 zł n/d za każdą dyspozycję 4,00 zł 0 zł 4,00 zł n/d za każdą dyspozycję 2,00% nie mniej niż 10,00 zł n/d 0 zł

11 naklejek zbliżeniowych i kart wewnętrznych) 5) awaryjna wypłata gotówki za granicą 16) (nie za każdą dyspozycję 1 000,00 zł n/d dotyczy naklejek zbliżeniowych i kart wewnętrznych) 6) płatność w punktach handlowych oraz za za każdą dyspozycję 0 zł n/d pośrednictwem sieci internet 16) (nie dotyczy kart wewnętrznych) 7) transakcje typu cash back (nie dotyczy za każdą dyspozycję 0 zł n/d naklejek zbliżeniowych i kart wewnętrznych) 4. Blokada i zastrzeżenie 1) zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0 zł 2) odblokowanie karty Visa i naklejki za każdą dyspozycję 4,00 zł n/d 3) odblokowanie karty wewnętrznej za każdą dyspozycję 0 zł 4) czasowa blokada za każdą dyspozycję 0 zł 5) odblokowanie numeru PIN karty Visa i naklejki za każdą dyspozycję 4,00 zł n/d 6) odblokowanie numeru PIN karty wewnętrznej za każdą dyspozycję 0 zł 11

12 V. KARTA KREDYTOWA BPS VISA Credit Tryb pobierania BPS VISA Credit 1. Wydanie nowej karty / Karta główna/ 1) nowej 0 zł 2) duplikatu 0 zł 3) wznowionej 0 zł 4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 0 zł 2. Obsługa karty kredytowej /Karta główna/ opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1) mniej niż zł rocznie 54,00 zł 2) co najmniej zł rocznie 0 zł 3. Wydanie karty dodatkowej 1) nowej 0 zł 2) duplikatu 0 zł 3) wznowionej 0 zł 4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 0 zł 4. Obsługa karty dodatkowej 1) karta dodatkowa 0 zł 5. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 1) na terenie Polski od transakcji 3,00 % min 5,00 zł 2) za granicą 16) od transakcji 3,00% min 10,00 zł 3) przelew z karty za każdą dyspozycję 3,00% min 5,00 zł 6. Pozostałe opłaty 1) zmiana danych użytkownika 0 zł 2) zmiana limitu od zmiany 0 zł 3) transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą) 16) od transakcji 0 zł 4) obsługa nieterminowej spłaty (kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową) 0,00 zł 5) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 6) generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł 7) sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max 10 ostatnich transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę od transakcji 0 zł 7. Blokada i zastrzeżenie 1) zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0 zł 2) odblokowanie karty za każdą dyspozycję 0 zł 3) czasowa blokada za każdą dyspozycję 0 zł 4) odblokowanie numeru PIN za każdą dyspozycję 0 zł 8. Spłata karty 1) Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3% min. 40,00 zł 12

13 VI OBRÓT DEWIZOWY Tryb pobierania Wszyscy klienci 1. Przekazy przychodzące z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emeryt. rent. 1) przelewy SEPA 10) za każdą dyspozycję 15,00 zł 2) przelewy regulowane 11) za każdą dyspozycję 20,00 zł 3) polecenia wypłaty 12) za każdą dyspozycję 20,00 zł 4) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za każdą dyspozycję 0 zł 5) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postepowanie wyjaśniające opłata dodatkowa 100,00 zł 2. Przekazy wychodzące 1) Przelewy SEPA 10) za każdą dyspozycję 15,00 zł 2) Przelewy regulowane 11) za każdą dyspozycję 20,00 zł 3) Polecenia wypłaty 12) za każdą dyspozycję Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 20,00 zł określone w pkt 10, w przypadku opcji kosztowej OUR 4) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za każdą dyspozycję 20,00 zł 5) Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR, USD i GBP opłata dodatkowa 100,00 zł Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 6) Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP Uwaga: opłata dodatkowa pobierana niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 opłata dodatkowa 60,00 zł 7) Zmiany/ korekty/ odwołanie/rejklamacja zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, za każdą dyspozycję wykonane na zlecenie klienta 100,00 zł 8) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie za każdą dyspozycję dewizowym 10,00 zł 9) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty. za każdą dyspozycję 80,00 zł 3. Czeki w obrocie dewizowym 1) Inkaso czeków od każdego czeku 40,00 zł Uwaga: Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 2) Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku za każdą dyspozycję 30,00 zł 1) w Filii Izbica obowiązuje opłata promocyjna w wysokości 1 zł. Promocja ważna do odwołania. 2) rachunki eror otwierane są dla Klientów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o eror nie posiadali w Banku rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 3) klienci nie posiadający w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 4) opłata obliczana jest według kursu średniego NBP z dnia wykonania czynności. 5) wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50 tys. zł lub równe tej kwocie dokonywane są bezpłatnie pod warunkiem awizowania przez Klienta wypłaty w placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata. 6) opłata za przelew w ramach realizacji pobierana jest odrębnie. 7) opłata dotyczy osób, które nie zawarły z Bankiem żadnej umowy dot. czynności bankowych, dla pozostałych Klientów wysokość opłaty jest równa opłacie dla posiadaczy ROR. 9) Filia Izbica - prowizja od udzielonych kredytów wynosi 0,00%. Promocja ważna do odwołania 13

14 10) Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; c) koszty SHA ; d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu s± uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 11) Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; c) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; d) koszty SHA. 12) Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 13) prowizja od udzielonego pierwszego kredytu w ROR wynosi 0,00 %. Pierwszy kredyt w ROR jest kwalifikowany, gdy przerwa pomiędzy zakończeniem umowy o kredyt w ROR a kolejnym wnioskiem o kredyt w ROR przekracza okres 3 miesięcy. Promocja ważna do odwołania. 14) w Oddziale Gorzków obowiązuje opłata promocyjna w wysokości 2,00 zł, natomiast w PK w Rudniku obowiązuje opłata promocyjna w wysokości 1,00 zł. Promocja ważna do odwołania. 15) w przypadku rachunków otwartych dla Rad Rodziców opłata za prowadzenie wynosi 0 zł miesięcznie. 16) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 17) opłata 15,00 zł dotyczy założenia rachunku wraz z kartą kredytową. Opłata 18,00 zł dotyczy założenia rachunku bez karty kredytowej. 18) opłata 0 zł dotyczy jednej karty wydanej do rachunku. Opłata za posiadanie kolejnych kart wydanych do rachunku wynosi 1,90 (jak dla rachunku ROR, KRUS) zł lub 2,50 zł miesięcznie (jak dla karty i naklejki zbliżeniowej VISA Pay Wave). 19) opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Classic Debetowa wydanej do umowy rachunku eror zawartej do dnia r wynosi 1,90 zł. 20) opłata od wpłat kasowych na rzecz Gminy Rudnik w PK w Rudniku wynosi 0,00 zł. 21) pakiet pięciu darmowych SMS miesięcznie nie dotyczy usługi bankowości internetowej świadczonej za pomocą platformy KIRI. 22) pakiet trzech darmowych SMS miesięcznie nie dotyczy usługi bankowości internetowej świadczonej za pomocą platformy KIRI. 23) opłaty dotyczą wydania certyfikatu do usługi bankowości internetowej świadczonej za pomocą platformy KIRI. 24) prowizja od udzielonego i prolongowanego kredytu obniżona o 50 % - nie mniej niż 25,00 zł, zastrzeżeniem przypis 9). Promocja ważna do r. Promocja nie dotyczy kredytów mieszkaniowych oraz kredytowych limitów odnawialnych. 14

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4//2018 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 15.01.2018 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 119/2016 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 15.12.2016 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/2018 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 15.01.2018 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo