Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej Rozdział 1: Schule Temat 1: Der Stundenplan von Sandra C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie dni tygodnia, rozpoznawanie nazw przedmiotów szkolnych, umiejętność zadawania pytań na temat planu lekcji. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: dni tygodnia, nazwy przedmiotów szkolnych, szyk wyrazów w zdaniu prostym. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: A1, A2, A3 Temat 2: Dein Stundenplan C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie przedmiotów szkolnych, określanie dni tygodnia, wyrażanie zadowolenia, niechęci ustalanie terminów spotkań. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy przedmiotów szkolnych, dni tygodnia, wyrazanie własnej opinii na temat danego przedmiotu. Powtórzenie odmiany czasownika haben, tworzenie pytań typu: wann...?, szyk wyrazów w zdaniu prostym. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: A4 (krzyżówka), A5, A6, A7, A8 Temat 3: In Sandras Traumschule C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie wymyślonych przedmiotów. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: odmiana czasowników: lesen, sprechen, sehen. materiały ćwiczeniowe: B1, B7 Temat 4: Wer liest was? C e l e k o m u n i k a c y j n e: przekazywanie informacji na temat zainteresowań czytelniczych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie nazw zawodów, nazw czasopism niemieckojęzycznych. Odmiana czasownika: lesen, sprechen, sehen, haben. Odmiana rzeczownika w bierniku. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: B2, B3, B4, B5, B6, B8 Temat 5: Im Unterricht C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie wiedzy, niewiedzy, zainteresowania, niezrozumienia, prośby, bezradności. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: zwroty typu: Keine Ahnung, Darf ich?, Wie bitte?, Ich verstehe nicht. materiały ćwiczeniowe: C1, C2 Temat 6: In der Freizeit C e l e k o m u n i k a c y j n e: proponowanie różnych form spędzania czasu wolnego. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo dotyczące gier i zabaw, szyk wyrazów w zdaniu prostym. M a t e r i a ł:, D2 (lotto obrazkowe), D3 Temat 7: Wochentage C e l e k o m u n i k a c y j n e: nauka wiersza o dniach tygodnia. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: szyk wyrazów w zdaniu prostym, nazwy dni tygodnia, nazwy czynności. - wiersz materiały ćwiczeniowe: E1 Temat 8: In der Pause C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie własnej opinii, nazywanie przedmiotów szkolnych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: przedmioty szkolne, zwroty na wyrażanie braku czasu. Temat 9: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: udzielanie informacji o swojej szkole, klasie, nauczycielach. Wyrażanie opinii o kolegach / koleżankach z klasy. Wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia. Uczeń samodzielnie odkrywa regułę tworzenia rzeczowników złożonych. Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem.

2 Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: tworzenie rzeczowników złożonych. materiały ćwiczeniowe: G1, G2, G3 Temat 10: Projekt C e l e k o m u n i k a c y j n e: Uczeń opracowuje projekt serialu "Moja przygoda z językiem niemieckim" Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z 1. rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: H materiały ćwiczeniowe: H1 ćwiczenie wymowy: podręcznik I, materiały ćwiczeniowe I1 Temat 11: Das kann ich Temat 12: Das kann ich. Test Test do 1. rozdziału podręcznika, sprawdza sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, czytania i Rozdział 2: Mein Tag Temat 13: Wie spät ist es? C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie czasu oficjalnie i potocznie, podawanie rozmówcy godziny, pytanie o godzinę. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określanie czasu, powtórzenie liczebników 1-12, zwroty grzecznościowe. materiały ćwiczeniowe: A1, A2, A3, A4. Temat 14: Das Fernsehprogramm C e l e k o m u n i k a c y j n e: kształcenie sprawności rozumienia tekstu czytanego, informowanie rozmówcy o programach telewizyjnych, podawanie godziny. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: podawanie i rozróżnianie tytułów znanych programów telewizyjnych, określanie godziny. materiały ćwiczeniowe: B1, B2, B3 (tekst dodatkowy rozwijający sprawność rozumienia ze słuchu), B4 (tangram) Temat 15: Ein Tag von Martin C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie czynności wykonywanych w ciągu dnia, planowanie czasu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z określaniem i planowaniem czasu w ciągu dnia, szyk wyrazów w zdaniu prostym. materiały ćwiczeniowe: C1, C2 Temat 16: Domino C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie czynności wykonywanych w ciągu dnia, planowanie czasu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z określaniem i planowaniem czasu w ciągu dnia, szyk wyrazów w zdaniu prostym. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: C3, C4, C5, C6 (domino), C8 Temat 17: Mein Tag C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność formułowania pytań dotyczących czynności wykonywanych w ciągu dnia, udzielanie odpowiedzi. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: odmiana czasownika essen, aufstehen, sich anziehen, fernsehen, zurückkommen. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: C7 (Partnerspiel), C9, C10 Temat 18: Mein Tag - piosenka Temat 19: Morgens bei Familie Holzmann - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie czynności porannych, godziny, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu.

3 Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określanie godziny, nazywanie czynności., materiały ćwiczeniowe: E1 Temat 20: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność dopasowania czynności do miejsca, w którym wykonuje się daną czynność. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z meblowaniem mieszkania, odmiana czasowników nieregularnych: schlafen, sich waschen. Temat 21: Projekt C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń opracowuje projekt serialu "Moja przygoda z językiem niemieckim" Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 2. rozdziału. materiały ćwiczeniowe: G1 ćwiczenie wymowy: podręcznik H, materiały ćwiczeniowe H1 Temat 22: Das kann ich Temat 23: Das kann ich. Test Test do 2. rozdziału podręcznika, sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, czytania i Rozdział 3: Freunde Temat 24: Brieffreunde C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność wyrażania swoich zainteresowań, określanie zadowolenia, niezadowolenia, podtrzymywanie kontaktu, nawiązywanie rozmowy. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy hobby, powtórzenie odmiany czasownika zwrotnego sich interessieren. materiały ćwiczeniowe: A1, A2, A3 Temat 25: Hobby C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie własnego hobby, własnych zainteresowań, zredagowanie listu do czasopisma młodzieżowego. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określanie hobby, odmiana czasowników zeichnen, tanzen. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 Temat 26: Ich mag sie C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie własnych opinii, sądów na temat ulubionych zespołów, aktorów, wyrażanie sympatii, antypatii. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z zainteresowaniami uczniów. materiały ćwiczeniowe: B1, B2 Temat 27: Steckbriefe C e l e k o m u n i k a c y j n e: opisywanie osób, przekazywanie informacji. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z określaniem wieku, wyglądu, nazywanie cech charakteru. Zaimek dzierżawczy sein, seine, ihr, ihre. Temat 28: Meine Freundin / mein Freund C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność przekazywania informacji o innych, opis osób, rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określanie cech charakteru, wieku, zainteresowań. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: C1, C2, C3 (Hörtext) Temat 29: Echte Freunde - piosenka

4 Temat 30: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie przynależności, nazywanie różnych gatunków zwierząt. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy zwierząt egzotycznych, zaimek dzierżawczy sein, ihr. materiały ćwiczeniowe: E1, E2 (krzyżowka), E3, E4 Temat 31: Im Fernsehstudio - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, określanie cech opisywanych osób. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z opisem osób. Temat 32: Projekt C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń opracowuje projekt serialu "Moja przygoda z językiem niemieckim". Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 3. rozdziału. materiały ćwiczeniowe: G1 ćwiczenie wymowy: podręcznik H, materiały ćwiczeniowe H1 Temat 33: Das kann ich Temat 34: Das kann ich. Test Test do 3. rozdziału podręcznika, sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, czytania i Rozdział 4: Jahreszeiten Temat 35: Jahreszeiten C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie pór roku, nazywanie czynności związanych z daną porą roku. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy pór roku, szyk wyrazów w zdaniu. materiały ćwiczeniowe: A1, A2, A3 Temat 36: Du und die Jahreszeiten C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie własnych zainteresowań, nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: tworzenie pytań przez inwersję. materiały ćwiczeniowe: B1, B2 Temat 37: Das Wetter C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie zjawisk atmosferycznych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: zaimek nieosobowy es, zwroty dotyczące pogody. materiały ćwiczeniowe: C1, C2, C3, C4 (gra memory) Temat 38: Das Wetterkalender C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie pogody, udzielanie informacji, zdobywanie informacji, reagowanie na informację. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: szyk wyrazów w zdaniu prostym, pytania typu: wann?, wo?, wie?, przyimki miejsca, zaimek nieosobowy es. materiały ćwiczeniowe: C5, C6, D1 Temat 39: Das Lied von den Jahreszeiten - piosenka materiały ćwiczeniowe: E1 Temat 40: Wetterbericht - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, określanie pogody.

5 Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: zaimek nieosobowy es, słownictwo określające zjawiska atmosferyczne. Temat 41/42: Willkommen im Schwarzwald C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność odczytywanie ważnych informacji z prospektu reklamowego, wyrażanie możliwości wykonania danej czynności, reagowanie pozytywne, negatywne, wywieranie wpływu na zachowanie rozmówcy, określanie chęci, możliwości, zadowolenia, wątpliwości. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: odmiana czasownika modalnego können, wollen, słownictwo związane ze spędzaniem czasu wolnego., H, I materiały ćwiczeniowe: G1, G2, G3 (domino) G4, H1, H2, H3, I1, I2, I3, I4, I5 Temat 43: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność dokonania wyboru, uzasadnienie wyboru danej oferty reklamowej. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: miejsce czasownika modalnego w zdaniu. M a t e r i a ł: podręcznik: J materiały ćwiczeniowe: J1 Temat 44: Projekt C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń opracowuje projekt serialu "Moja przygoda z językiem niemieckim". Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 4. rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: K materiały ćwiczeniowe: K1 ćwiczenie wymowy: podręcznik L, materiały ćwiczeniowe L1 Temat 45: Das kann ich Temat 46: Das kann ich. Test Test do 4. rozdziału podręcznika sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, czytania i Rozdział 5: Einkäufe Temat 47: Obst und Gemüse C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność nazwania owoców i warzyw, proponowanie komuś czegoś, nawiązywanie rozmowy, podtrzymywanie rozmowy, wyrażanie prośby, podziękowanie Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy owoców i warzyw, określanie jednostki wagi, ceny. materiały ćwiczeniowe: A1, A2, A3 (krzyżówka), A4, A5 Temat 48/49: Einkäufe C e l e k o m u n i k a c y j n e: proponowanie, wyrażanie prośby, życzenia, zamawianie czegoś. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: zwroty dotyczące zakupów, zamawianie potraw, określanie ceny, pytanie o cenę., C materiały ćwiczeniowe: B1, B2, C1, C2 Temat 50: Auf dem Markt - piosenka Temat 51: Computerspiel "Im Supermarkt" C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie prośby, żądania, zaoferowanie czegoś. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: tryb rozkazujący dla 2. osoby l.p., 2. osoby l. mn. materiały ćwiczeniowe: E1, E2, E3, E4 Temat 52: Carola macht Obstsalat - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie jednostek miary i wagi, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: jednostki wagi, miary, nazwy produktów

6 spożywczych. M a t e r i a ł: podręcznik F, materiały ćwiczeniowe F1 Temat 53: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: odkrycie reguły tworzenia trybu rozkazującego dla formy grzecznościowej. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: tryb rozkazujący dla formy grzecznościowej. materiały ćwiczeniowe: G1, G2 Temat 54: Projekt Uczeń opracowuje projekt serialu "Moja przygoda z językiem niemieckim". Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 5. rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: H materiały ćwiczeniowe: H1 ćwiczenie wymowy: podręcznik I, materiały ćwiczeniowe I1 Temat 55: Das kann ich Temat 56: Das kann ich. Test Test do 5. rozdziału podręcznika, sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, czytania i Rozdział 6: Ferienpläne Temat 57: Im Sommer C e l e k o m u n i k a c y j n e: przekazywanie informacji, wyrażanie własnych sądów, opinii, wyrażanie uczuć zadowolenia, pozdrawianie, opisywanie. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określanie miejsca, przyimki z III i IV przypadkiem. materiały ćwiczeniowe: A1, A2, A3, A4 Temat 58/59: Ferienpläne C e l e k o m u n i k a c y j n e: nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, określanie miejsca podróży. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: przyimki z III i IV przypadkiem w zwrotach. materiały ćwiczeniowe: A5, A6, B1, B2, B3, B4 Temat 60: Ich packe meinen Rucksack C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie rzeczy, cech przedmiotów. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy ubrań, kolory, biernik rzeczownika i zaimka dzierżawczego. materiały ćwiczeniowe: C1, C2, C3, C4 Temat 61: Quartett Zebranie i utrwalenie słownictwa z rozdziałów 1-4 Temat 62: Die Schule ist aus - piosenka Temat 63/64: Bei meiner Oma auf dem Lande C e l e k o m u n i k a c y j n e: przekazywanie informacji w czasie przeszłym Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: czas przeszły Präteritum czasownika sein. materiały ćwiczeniowe: E1, E2, E3, E4 Temat 65: Wohin fahren die Kinder in den Sommerferien - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie zamiaru, chęci zrobienia czegoś. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określanie miejsca, wyrażanie przyszłości.

7 Temat 66: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie przeszłości, określanie daty. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: daty. materiały ćwiczeniowe: G1 Temat 67: Projekt Uczeń opracowuje projekt serialu "Moja przygoda z językiem niemieckim". Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 6. rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: H materiały ćwiczeniowe: H1 ćwiczenie wymowy: podręcznik I, materiały ćwiczeniowe I1. Temat 68: Das kann ich Temat 69: Das kann ich. Test Test do 6. rozdziału podręcznika, sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, czytania i Temat 70-77: Lese-, Spiel- und Bastelecke Rozdział przewidziany jest na 7-10 lekcji. Nauczyciel mający do dyspozycji 3 godziny tygodniowo może zrealizować ten materiał w oparciu o propozycje pracy z materiałem uzupełniającym.

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej Rozdział 1: Schule Temat 1: Der Stundenplan von Sandra C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Rozdział 1: Die Sommerferien sind vorbei. Schade! Temat 1: Nach den Sommerferien C e l e k o m u n i k a c

Bardziej szczegółowo

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast, Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy IV szkoły podstawowej Rozdział 1 - Wo wohnst du? Temat 1: Herzlich willkommen C e l e k o m u n i k a c y j n e: powitanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej

Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Temat 1: Die organisatorische Stunde. Cele: poznanie wymagań nauczyciela, zapoznanie się z budową i tematyką podręcznika

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Hallo! Ich bin hier neu Ich spreche etwas Deutsch formy powitań i pożegnań pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania liczebniki 1 przedstawianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013 Dział I: Die Schule Uczeń na ocenę celującą: posiada wiadomości i umiejętności leksykalne i gramatyczne, wykraczające poza zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania edukacyjne pełne (PP) Uwagi o trafności wymagań

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1. Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice. Wymieniam nazwy innych krajów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) Jednostka Länder

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Rozdział I Ocenę dopuszczającą nazywa niektóre czynności dotyczące spędzania wolnego czasu Perfekt niektórych regularnych Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 2 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW Kompass 1 neu i Kompass 2 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Exakt für dich Starter

Plan wynikowy Exakt für dich Starter Plan wynikowy Exakt für dich Starter Technikum Kreatywne klasa 1 Technik Informatyk Ilość godzin: 2x45min. Realizacja: mgr Katarzyna Florczak Podrozdziały Zakresy tematyczne Wer bist du? człowiek dane

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) podstawa

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Poniższy rozkład materiału przewidziany jest dla kursu podstawowego: w wymiarze 2 godzin tygodniowo 8 rozdziałów x 7 godz.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA - ICT. 96 godzin Podstawy pracy z komputerem. Informacje ogólne. 6

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA - ICT. 96 godzin Podstawy pracy z komputerem. Informacje ogólne. 6 HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA - ICT WYKŁADOWCA: Piotr Jastrzębski GRUPA: 3 ZAJĘCIA: Kurs komputerowy MIEJSCE ZAJĘĆ (adres): ul. Narutowicza 68, 08-200 Łosice Data Godziny od - do Temat zajęć Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter

ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter Tematyka jednostki lekcyjnej Cele komunikacyjne Zagadnienia gramatyczne Słownictwo Rozdział 1 Wir lernen uns kennen 1. Deutsch ist einfach 2. Ein Mountainbikertreffen

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Treści nauczania / Rozdział 1 Leute um mich herum zna nazwy miejsc spędzania wakacji potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h Semestr I 18 godzin Tematyka zajęć Materiał leksykalny Kształcone umiejętności i funkcje językowe W01, U01,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wakacje. czasownika sein. Czas przeszły Perfekt. Określenia miejsca i czasu.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej III.2.0 i III.2.

Bardziej szczegółowo

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń Dział/Treści programowe - Przedstawianie się - Określenie kraju pochodzenia - Podanie swego wieku - Podanie miejsca zamieszkania - Podanie informacji o klasie i szkole, do której uczeń/ uczennica uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas IV-VI szkoły podstawowej Język Mniejszości Niemieckiej

Rozkład materiału dla klas IV-VI szkoły podstawowej Język Mniejszości Niemieckiej Rozkład materiału dla klas IV-VI szkoły podstawowej Język Mniejszości Niemieckiej Temat 1: Zapoznanie z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z języka niemieckiego w klasie V. Temat 2 i 3: Begrűβungsformen.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1 Wymagania edukacyjne j.niemiecki klasa VII Podręcznik Mit links 1 MIT LINKS 1- ROZDZIAŁ 1: HALLO! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: RECEPCJA zakres w SPEŁNIENIA ; głównie środki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU Numer Projektu: RPOP.09.01.02-16-007/15 Tytuł Projektu: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = (60

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "DER DIE DAS KENNER" EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DER DIE DAS KENNER EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "DER DIE DAS KENNER" EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012 Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 3 GODZINY/ TYDZIEŃ = (90

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak

Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy piątej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy piątej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy piątej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Procedury sprawdzania i oceniania Uwagi o trafności Środki

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 1 Kryteria sukcesu Kraje w Europie Formy pozdrowień Przedstawianie się Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń:

ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń: ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS Tematyka 1. Julia idzie do kina. 2. Czym się interesujesz? nazywamy hobby. 3. On potrafi wszystko określamy umiejętności. 4. Czy ty to potrafisz? opisujemy umiejętności. 5. Uczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM "DER DIE DAS KENNER"

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DER DIE DAS KENNER REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM "DER DIE DAS KENNER" Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... Tematyka/ problematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR Starter Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje znajomość materiału większą

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

1. Und so weiter neu 1 Wer bist du?

1. Und so weiter neu 1 Wer bist du? 1. Und so weiter neu 1 Wer bist du? Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 4 1. alfabet 2. powitania i pożegnania 3. przedstawianie się 4. imiona niemieckie 5. liczebniki główne 1-12 6. polecenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 - zna nazwy miejsc spędzania wakacji, rozumie globalnie tekst słuchany, potrafi przyporządkować tekstom

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1 13 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna - PSO./Steffi przedstawia swoich sąsiadów. Steffi przedstawia swoich sąsiadów - zaimki dzierżawcze.

Lekcja organizacyjna - PSO./Steffi przedstawia swoich sąsiadów. Steffi przedstawia swoich sąsiadów - zaimki dzierżawcze. 14.1.218 LIBRUS Synergia Etap: Gimnazjum, Poziom: 3 Liczba ów lekcji: 6, Liczba godzin lekcyjnych 6 (w tym 59 ycznych i 1 godzin nieycznych) Nr u Nr porządkowy lekcji Liczba godzin Rodzaj u Temat dnia

Bardziej szczegółowo

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne alles klar a i b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Kapitel Wo spricht man Deutsch? Wo spricht man Deutsch? Słuchanie ze zrozumieniem. Wir stellen uns vor

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 1. In der Familie Der Stammbaum von Lauras Familie Wann ist deine Mutter geboren? Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Profi 1 neu

Rozkład materiału do podręcznika Profi 1 neu Kapitel Ich Profi neu Wydawnictwo Szkolne PWN Rozkład materiału do podręcznika Profi neu Rozdział Temat lekcji Liczba Hallo, wie heißt du? zawieranie znajomości i przedstawianie się rówieśnikom czasowników

Bardziej szczegółowo

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów ROZKŁAD MATERIAŁU Przedmiot: język niemiecki Rok szkolny: 2014/2015, semestr I i II Klasa: 2 (jedna jednostka lekcyjna tygodniowo, łącznie ok. 38 jednostek) Podręcznik: Kompass 1 Neu & Kompass 2 Neu. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Rozdział 1: Norden, Osten, Süden, Westen, doch zu Hause ist' am besten

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Rozdział 1: Norden, Osten, Süden, Westen, doch zu Hause ist' am besten Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania DKW 4014-233/99 do podręcznika der, die, das neu. Kurs kontynuacyjny Tematyka problematyka zajęć Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ z wykorzystaniem podręcznika und so weiter. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ z wykorzystaniem podręcznika und so weiter. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ z podręcznika und so weiter. Nowa edycja Nauczyciel:. Przedmiot:.. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje na podstawowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A Celujący (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego typu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo