Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość środków językowych Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 2. Uczeń otrzymuje w semestrze oceny na podstawie: Prac klasowych, w tym przynajmniej jednej obejmującej ćwiczenia rozumienia ze słuchu, tekstu pisanego, ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych oraz wypowiedzi pisemnej Systematycznie przeprowadzanych kartkówek obejmujących materiał z 3 ostatnich lekcji Wypowiedzi ustnej Pracy domowej Sprawdzonego zeszytu przedmiotowego 3. Uczeń może otrzymać dodatkowo ocenę za aktywność na lekcji, opracowanie i zaprezentowanie projektu lub wybranego zagadnienia leksykalnego lub gramatycznego. 4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 2 razy w semestrze podczas sprawdzania listy obecności. Jako nieprzygotowanie traktowane są: nieopanowanie słownictwa z poprzedniej lekcji, brak pracy domowej, brak zeszytu, książki, ćwiczeń. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie ma obowiązek uczestniczenia w bieżącej lekcji. Nieprzygotowania uczeń nie może zgłosić w przypadku zadań domowych długoterminowych oraz podczas lekcji, na którą zapowiedziany był sprawdzian.

2 5. Pracy klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem. 6. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. Termin nie powinien przekraczać 2 tygodni. Uczniowie nieobecni są zobowiązani do zaliczenia pracy klasowej na zasadach jak uczniowie poprawiający. 7. Uczeń ma obowiązek posiadania i prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz książki ćwiczeń. Nauczyciel ocenia je biorąc pod uwagę poprawność, systematyczność prowadzenia notatek z lekcji, prace domowe, estetykę. 8. Ocena testów i kartkówek odbywa się według następującej skali. Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny % 90-71% 70-51% 50-31% 30-0% Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z testu podstawowego otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz rozwiązał zadanie na ocenę celującą wykazując się wiedzą poza zakres programu nauczania. Dopuszcza się dodawanie do ocen plusów i minusów w celu podkreślenia wagi oceny.

3 9. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny dla klasy VII. Rozdział I Deutsch ist mein neues Hobby. Uczeń popełniając niewielkie błędy językowe, językowe, które w pytać o wiek i go pytać o wiek i go pytać o wiek i go przedstawiać się i potwierdzać przedstawiać się i potwierdzać przedstawiać się i potwierdzać pytać o imię i nazwisko oraz pytać o imię i nazwisko oraz pytać o imię i nazwisko oraz udzielać odpowiedzi na pytania o udzielać odpowiedzi na pytania o udzielać odpowiedzi na pytania o podawać liczbę osób w klasie. podawać liczbę osób w klasie. podawać liczbę osób w klasie. witać się i żegnać adekwatnie do witać się i żegnać adekwatnie do witać się i żegnać adekwatnie do stosować formy grzecznościowe, stosować formy grzecznościowe, stosować formy grzecznościowe, pytać o numer telefonu i go pytać o numer telefonu i go pytać o numer telefonu i go pytać o kraj pochodzenia i pytać o kraj pochodzenia i pytać o kraj pochodzenia i informować, skąd pochodzi i informować, skąd pochodzi i informować, skąd pochodzi i przedstawiać swojego rozmówcę, przedstawiać swojego rozmówcę, przedstawiać swojego rozmówcę, podać podstawowe informacje o podać podstawowe informacje o podać podstawowe informacje o Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów pytać o wiek i go przedstawiać się i potwierdzać pytać o imię i nazwisko oraz udzielać odpowiedzi na pytania o podawać liczbę osób w klasie. witać się i żegnać adekwatnie do stosować formy grzecznościowe, pytać o numer telefonu i go pytać o kraj pochodzenia i informować, skąd pochodzi i przedstawiać swojego rozmówcę, podać podstawowe informacje o pytać o wiek i go przedstawiać się i potwierdzać pytać o imię i nazwisko oraz udzielać odpowiedzi na pytania o podawać liczbę osób w klasie. witać się i żegnać adekwatnie do stosować formy grzecznościowe, pytać o numer telefonu i go pytać o kraj pochodzenia i informować, skąd pochodzi i przedstawiać swojego rozmówcę, podać podstawowe informacje o wymieniać litery alfabetu rozpoznawać rzeczowniki w do 20, do 100, odmieniać czasowniki regularne w stosować zaimki pytające, wymieniać litery alfabetu rozpoznawać rzeczowniki w do 20, do 100, odmieniać czasowniki regularne w stosować zaimki pytające, wymieniać litery alfabetu rozpoznawać rzeczowniki w do 20, do 100, odmieniać czasowniki regularne w stosować zaimki pytające, liczne wymieniać litery alfabetu rozpoznawać rzeczowniki w do 20, do 100, odmieniać czasowniki regularne w stosować zaimki pytające, wymienić liter alfabetu odmienić czasownika sein w rozpoznawać rzeczowników w odmieniać czasowników sein w wymieniać liczebników głównych od 0 do 20, wymieniać liczebników głównych od 0 do 100, odmieniać czasowników regularne w stosować zaimków pytających,

4 Rozdział II Schule ist cool. Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów Uczeń popełniając niewielkie błędy językowe, językowe, które w podać nazwy przedmiotów podać nazwy przedmiotów podać nazwy dni tygodnia, podać nazwy dni tygodnia, informacje o planie lekcji i udzielać podać nazwy przedmiotów podać nazwy przedmiotów podać nazwy przedmiotów informacje o planie lekcji i udzielać opowiadać o planie lekcji kolegi, podać nazwy dni tygodnia, podać nazwy dni tygodnia, podać nazwy dni tygodnia, rozmawiać o ocenach, opowiadać o planie lekcji kolegi, wyrażać opinię o przedmiotach rozmawiać o ocenach, informacje o planie lekcji i udzielać informacje o planie lekcji i udzielać informacje o planie lekcji i udzielać wyrażać opinię o przedmiotach nazywać swoje przybory szkolne, opowiadać o planie lekcji kolegi, opowiadać o planie lekcji kolegi, opowiadać o planie lekcji kolegi, zapytać o nazwę wybranego nazywać swoje przybory szkolne, rozmawiać o ocenach, rozmawiać o ocenach, rozmawiać o ocenach, przyboru szkolnego i go nazwać, zapytać o nazwę wybranego wyrażać opinię o przedmiotach wyrażać opinię o przedmiotach wyrażać opinię o przedmiotach informować, co jest w jego teczce przyboru szkolnego i go nazwać, informować, co jest w jego teczce nazywać swoje przybory szkolne, nazywać swoje przybory szkolne, nazywać swoje przybory szkolne, odpowiedzieć na pytania na zapytać o nazwę wybranego zapytać o nazwę wybranego zapytać o nazwę wybranego podstawie piosenki, odpowiedzieć na pytania na przyboru szkolnego i go nazwać, przyboru szkolnego i go nazwać, przyboru szkolnego i go nazwać, prowadzić rozmowy na dany podstawie piosenki, informować, co jest w jego teczce informować, co jest w jego teczce informować, co jest w jego teczce temat. prowadzić rozmowy na dany temat. odpowiedzieć na pytania na odpowiedzieć na pytania na odpowiedzieć na pytania na podstawie piosenki, podstawie piosenki, podstawie piosenki, prowadzić rozmowy na dany prowadzić rozmowy na dany prowadzić rozmowy na dany temat. temat. temat. odmieniać czasownik haben w odmieniać czasowniki mögen nazwać przybory szkolne z rodzajnik nieokreślony w stosować przeczenie kein w odmieniać czasownik haben w odmieniać czasowniki mögen nazwać przybory szkolne z rodzajnik nieokreślony w stosować przeczenie kein w odmieniać czasownik haben w odmieniać czasowniki mögen nazwać przybory szkolne z rodzajnik nieokreślony w stosować przeczenie kein w liczne odmieniać czasownik haben w odmieniać czasowniki mögen nazwać przybory szkolne z rodzajnik nieokreślony w stosować przeczenie kein w odmieniać czasownika haben w odmieniać czasowników mögen nazwać przyborów szkolnych z rodzajnika nieokreślonego w stosować przeczenia kein w

5 Rozdział III Familie, Freunde und Haustiere. Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów Uczeń popełniając niewielkie błędy językowe, językowe, które w opowiadać o swoich ulubionych czynnościach w czasie wolnym, opowiadać o swoich ulubionych uzyskiwać informacji na temat czynnościach w czasie wolnym, uzyskiwać informacje na temat opisywać wybranego członka opowiadać o swoich ulubionych opowiadać o swoich ulubionych opowiadać o swoich ulubionych swojej rodziny, opisywać wybranego członka czynnościach w czasie wolnym, czynnościach w czasie wolnym, czynnościach w czasie wolnym, uzyskiwać informacji na temat swojej rodziny, uzyskiwać informacje na temat uzyskiwać informacje na temat uzyskiwać informacje na temat członków rodziny koleżanek i uzyskiwać informacje na temat członków rodziny koleżanek i opisywać wybranego członka opisywać wybranego członka opisywać wybranego członka przedstawiać rodziców, swojej rodziny, swojej rodziny, swojej rodziny, przedstawiać rodziców, uzyskiwać informacje na temat uzyskiwać informacje na temat uzyskiwać informacje na temat rozmawiać o członkach rodziny i członków rodziny koleżanek i członków rodziny koleżanek i członków rodziny koleżanek i przyjaciołach, rozmawiać o członkach rodziny i przyjaciołach, przedstawiać rodziców, przedstawiać rodziców, przedstawiać rodziców, swojego rozmówcy, uzyskując informacje o imionach, wieku, swojego rozmówcy, uzyskując rozmawiać o członkach rodziny i rozmawiać o członkach rodziny i rozmawiać o członkach rodziny i zawodach, miejscu zamieszkania, informacje o imionach, wieku, przyjaciołach, przyjaciołach, przyjaciołach, zawodach, miejscu zamieszkania, swojego rozmówcy, uzyskując swojego rozmówcy, uzyskując swojego rozmówcy, uzyskując nazywać zwierzęta domowe i je informacje o imionach, wieku, informacje o imionach, wieku, informacje o imionach, wieku, opisywać, nazywać zwierzęta domowe i je zawodach, miejscu zamieszkania, zawodach, miejscu zamieszkania, zawodach, miejscu zamieszkania, rozmawiać o zwierzętach opisywać, rozmawiać o zwierzętach powiedzieć, co jedzą zwierzęta nazywać zwierzęta domowe i je nazywać zwierzęta domowe i je nazywać zwierzęta domowe i je domowe, powiedzieć, co jedzą zwierzęta opisywać, opisywać, opisywać, domowe, rozmawiać o zwierzętach rozmawiać o zwierzętach rozmawiać o zwierzętach wyrażać opinię na temat zwierząt powiedzieć, co jedzą zwierzęta powiedzieć, co jedzą zwierzęta powiedzieć, co jedzą zwierzęta wyrażać opinię na temat zwierząt domowe, domowe, domowe, przygotować i przeprowadzić przygotować i przeprowadzić wyrażać opinię na temat zwierząt wyrażać opinię na temat zwierząt wyrażać opinię na temat zwierząt przygotować i przeprowadzić przygotować i przeprowadzić przygotować i przeprowadzić rodzajnik nieokreślony oraz przeczenie kein w bierniku, rodzajnik nieokreślony oraz przeczenie kein w bierniku, rodzajnik nieokreślony oraz przeczenie kein w bierniku, liczne rodzajnik nieokreślony oraz przeczenie kein w bierniku, rodzajnika nieokreślonego oraz przeczenia kein w bierniku, zaimków dzierżawczych sein i ihr.

6 zaimki dzierżawcze sein i ihr. zaimki dzierżawcze sein i ihr, rodzajnik określony, nieokreślony oraz zaimki dzierżawcze sein i ihr, zaimki dzierżawcze sein i ihr. zaimki dzierżawcze sein i ihr, rodzajnik określony, nieokreślony oraz zaimki dzierżawcze sein i ihr, zaimki dzierżawcze sein i ihr. zaimki dzierżawcze sein i ihr, rodzajnik określony, nieokreślony oraz zaimki dzierżawcze sein i ihr, zaimki dzierżawcze sein i ihr. zaimki dzierżawcze sein i ihr, rodzajnik określony, nieokreślony oraz zaimki dzierżawcze sein i ihr, czasowników nieregularnych. zaimków dzierżawczych sein i ihr, czasowników nieregularnych. rodzajników określonych, nieokreślonych oraz zaimków dzierżawczych sein i ihr, czasowników nieregularnych. Rozdział IV Alltag und Freizeit. Uczeń w sposób płynny, nie Uczeń popełniając popełniając większych błędów niewielkie błędy językowe, językowe, które w nazywać pór dnia, podawać czasu zegarowego nazywać pory dnia, oficjalnie i potocznie, podawać czas zegarowy oficjalnie i potocznie, opisać swojego dnia nazywać pory dnia, nazywać pory dnia, nazywać pory dnia, powszedniego, opisać swój dzień powszedni, podawać czas zegarowy oficjalnie podawać czas zegarowy oficjalnie podawać czas zegarowy oficjalnie zapytać o czynności wykonywane zapytać o czynności wykonywane i potocznie, i potocznie, i potocznie, opisać swój dzień powszedni, opisać swój dzień powszedni, opisać swój dzień powszedni, mówić, dokąd i kiedy lubi mówić, dokąd i kiedy lubi zapytać o czynności wykonywane zapytać o czynności wykonywane zapytać o czynności wykonywane wychodzić z przyjaciółmi, wychodzić z przyjaciółmi, zapytać rozmówcy, kiedy ma czas zapytać rozmówcę, kiedy ma czas mówić, dokąd i kiedy lubi mówić, dokąd i kiedy lubi mówić, dokąd i kiedy lubi składać propozycji wspólnego składać propozycję wspólnego wychodzić z przyjaciółmi, wychodzić z przyjaciółmi, wychodzić z przyjaciółmi, zapytać rozmówcę, kiedy ma czas zapytać rozmówcę, kiedy ma czas zapytać rozmówcę, kiedy ma czas reagować na propozycje, reagować na propozycję, wyrażać zgody i sprzeciwu, wyrażać zgodę i sprzeciw, składać propozycję wspólnego składać propozycję wspólnego składać propozycję wspólnego powiedzieć, co może lub co musi powiedzieć, co może lub co musi reagować na propozycję, reagować na propozycję, reagować na propozycję, opisać swoich obowiązków, opisać swoje obowiązki, wyrażać zgodę i sprzeciw, wyrażać zgodę i sprzeciw, wyrażać zgodę i sprzeciw, pytać, co może i musi zrobić pytać, co może i musi zrobić powiedzieć, co może lub co musi powiedzieć, co może lub co musi powiedzieć, co może lub co musi rozmówca, rozmówca, opowiadać o rozkładzie dnia opowiadać o rozkładzie dnia opisać swoje obowiązki, opisać swoje obowiązki, opisać swoje obowiązki, pytać, co może i musi zrobić pytać, co może i musi zrobić pytać, co może i musi zrobić powiedzieć o swoich powiedzieć o swoich rozmówca, rozmówca, rozmówca, opowiadać o rozkładzie dnia opowiadać o rozkładzie dnia opowiadać o rozkładzie dnia składać propozycji wspólnego składać propozycję wspólnego powiedzieć o swoich powiedzieć o swoich powiedzieć o swoich reagować na propozycje. reagować na propozycję. składać propozycję wspólnego składać propozycję wspólnego składać propozycję wspólnego reagować na propozycję. reagować na propozycję. reagować na propozycję.

7 liczne Rozdział V Gutten Appetit. Uczeń w sposób płynny, nie Uczeń popełniając popełniając większych błędów niewielkie błędy językowe, językowe, które w nazywać artykuły spożywcze, nazywać opakowania, miary i wagi artykułów spożywczych, podawać ceny w innej walucie, nazywać artykuły spożywcze, nazywać artykuły spożywcze, nazywać artykuły spożywcze, sporządzać listę zakupów. nazywać opakowania, miary i nazywać opakowania, miary i nazywać opakowania, miary i powiedzieć, co jada i pija na wagi artykułów spożywczych, wagi artykułów spożywczych, wagi artykułów spożywczych, podawać ceny w innej walucie, podawać ceny w innej walucie, podawać ceny w innej walucie, powiedzieć, co jedzą na śniadanie sporządzać listę zakupów. sporządzać listę zakupów. sporządzać listę zakupów. powiedzieć, co jada i pija na powiedzieć, co jada i pija na powiedzieć, co jada i pija na powiedzieć, co jest na obiad, zapytać rozmówcę, co chciałby powiedzieć, co jedzą na śniadanie powiedzieć, co jedzą na śniadanie powiedzieć, co jedzą na śniadanie powiedzieć, jak smakują potrawy powiedzieć, co jest na obiad, powiedzieć, co jest na obiad, powiedzieć, co jest na obiad, zapytać rozmówcę, co chciałby zapytać rozmówcę, co chciałby zapytać rozmówcę, co chciałby uzasadnić, dlaczego coś mu powiedzieć, jak smakują potrawy powiedzieć, jak smakują potrawy powiedzieć, jak smakują potrawy zrelacjonować usłyszane informacje, uzasadnić, dlaczego coś mu uzasadnić, dlaczego coś mu uzasadnić, dlaczego coś mu składać zamówienie w barze zrelacjonować usłyszane zrelacjonować usłyszane zrelacjonować usłyszane pytać o cenę potraw i napoi oraz informacje, informacje, informacje, udzielić odpowiedzi na ten temat składać zamówienie w barze składać zamówienie w barze składać zamówienie w barze prowadzić rozmowy na temat pytać o cenę potraw i napoi oraz pytać o cenę potraw i napoi oraz pytać o cenę potraw i napoi oraz rozwiązywać i układać zagadki udzielić odpowiedzi na ten temat udzielić odpowiedzi na ten temat udzielić odpowiedzi na ten temat leksykalne, prowadzić rozmowy na temat prowadzić rozmowy na temat prowadzić rozmowy na temat nazywać artykułów spożywczych, nazywać opakowań, miar i wagi artykułów spożywczych, podawać cen w innej walucie, sporządzić listy zakupów. powiedzieć, co jada i pija na powiedzieć, co jedzą na śniadanie powiedzieć, co jest na obiad, zapytać rozmówcy, co chciałby powiedzieć, jak smakują potrawy uzasadnić, dlaczego coś mu zrelacjonować usłyszanych informacji, składać zamówienia w barze pytać o cenę potraw i napoi oraz udzielić odpowiedzi na ten temat prowadzić rozmowy na temat rozwiązywać i układać zagadek leksykalnych, informować, co mu nie smakuje,

8 informować, co mu nie smakuje, rozwiązywać i układać zagadki leksykalne, informować, co mu nie smakuje, rozwiązywać i układać zagadki leksykalne, informować, co mu nie smakuje, rozwiązywać i układać zagadki leksykalne, informować, co mu nie smakuje, tworzyć zdania ze spójnikiem denn. czasownik nieregularny nehmen, stosować w zdaniach przysłówek tworzyć zdania ze spójnikiem denn. czasownik nieregularny nehmen, stosować w zdaniach przysłówek tworzyć zdania ze spójnikiem denn. czasownik nieregularny nehmen, stosować w zdaniach przysłówek liczne tworzyć zdania ze spójnikiem denn. czasownik nieregularny nehmen, stosować w zdaniach przysłówek tworzyć zdań ze spójnikiem denn. czasownika nieregularnego nehmen, stosować w zdaniach przysłówka Rozdział VI - Kalender, Wetter und Ferien. Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych Uczeń popełniając niewielkie błędy językowe, językowe, które w nazywać pór roku, błędów powiedzieć, jaka jest pogoda, opisać zjawisk atmosferycznych nazywać pory roku, charakterystycznych dla powiedzieć, jaka jest pogoda, nazywać pory roku, poszczególnych pór roku, opisać zjawiska atmosferyczne powiedzieć, jaka jest pogoda, nazywać pory roku, nazywać pory roku, rozmawiać na temat pogody, charakterystyczne dla opisać zjawiska atmosferyczne powiedzieć, jaka jest pogoda, powiedzieć, jaka jest pogoda, zapytać o ulubioną porę roku, poszczególnych pór roku, charakterystyczne dla opisać zjawiska atmosferyczne opisać zjawiska atmosferyczne pogodę i stosowne do niej rozmawiać na temat pogody, poszczególnych pór roku, charakterystyczne dla charakterystyczne dla zapytać o ulubioną porę roku, rozmawiać na temat pogody, poszczególnych pór roku, poszczególnych pór roku, pogodę i stosowne do niej zapytać o ulubioną porę roku, rozmawiać na temat pogody, rozmawiać na temat pogody, nazywać miesięcy, pogodę i stosowne do niej zapytać o ulubioną porę roku, zapytać o ulubioną porę roku, podawać daty i o nią pytać, pogodę i stosowne do niej pogodę i stosowne do niej opisać pogodę, nazywać miesiące, podawać daty urodzin i pytać o podawać datę i o nią pytać, nazywać miesiące, nią innych, opisać pogodę, podawać datę i o nią pytać, nazywać miesiące, nazywać miesiące, pytać o terminy wydarzeń i je podawać datę urodzin i pytać o opisać pogodę, podawać datę i o nią pytać, podawać datę i o nią pytać, podawać, nią innych, podawać datę urodzin i pytać o opisać pogodę, opisać pogodę, pytać o terminy wydarzeń i je nią innych, podawać datę urodzin i pytać o podawać datę urodzin i pytać o wakacyjnych, podawać, pytać o terminy wydarzeń i je nią innych, nią innych, nazywać miejsc wypoczynku, podawać, pytać o terminy wydarzeń i je pytać o terminy wydarzeń i je opowiadać o wybranych formach wakacyjnych, podawać, podawać, wypoczynku na wakacjach, nazywać miejsca wypoczynku, wakacyjnych, nazywać środków transportu oraz opowiadać o wybranych formach nazywać miejsca wypoczynku, wakacyjnych, wakacyjnych, miejsc związanych z wypoczynku na wakacjach, opowiadać o wybranych formach nazywać miejsca wypoczynku, nazywać miejsca wypoczynku, podróżowaniem, nazywać środki transportu oraz wypoczynku na wakacjach, opowiadać o wybranych formach opowiadać o wybranych formach opowiadać o podróży wakacyjnej, miejsca związane z nazywać środki transportu oraz wypoczynku na wakacjach, wypoczynku na wakacjach, podróżowaniem,

9 opowiadać o podróży wakacyjnej, jaka jest pogoda w tym miejscu i co miejsca związane z podróżowaniem, opowiadać o podróży wakacyjnej, jaka jest pogoda w tym miejscu i co trafi: nazywać środki transportu oraz miejsca związane z podróżowaniem, opowiadać o podróży wakacyjnej, jaka jest pogoda w tym miejscu i co nazywać środki transportu oraz miejsca związane z podróżowaniem, opowiadać o podróży wakacyjnej, jaka jest pogoda w tym miejscu i co jaka jest pogoda w tym miejscu i co tworzyć zdania z przyimkami an, tworzyć zdania z przyimkami nach, zu i bei z celownikiem, czasowniki zwrotne. tworzyć liczebniki porządkowe. tworzyć zdania z zaimkami tworzyć zdania z przyimkami an, tworzyć zdania z przyimkami nach, zu i bei z celownikiem, czasowniki zwrotne. tworzyć liczebniki porządkowe. tworzyć zdania z zaimkami tworzyć zdania z przyimkami an, tworzyć zdania z przyimkami nach, zu i bei z celownikiem, czasowniki zwrotne. tworzyć liczebniki porządkowe. tworzyć zdania z zaimkami liczne tworzyć zdania z przyimkami an, tworzyć zdania z przyimkami nach, zu i bei z celownikiem, czasowniki zwrotne. tworzyć liczebniki porządkowe. tworzyć zdania z zaimkami tworzyć zdań z przyimkami an, tworzyć zdań z przyimkami nach, zu i bei z celownikiem, czasowników zwrotnych. tworzyć liczebników porządkowych. tworzyć zdań z zaimkami 10. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia. Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz uczniowie nieposiadający orzeczenia lub opinii, ale objęci pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanych przez nauczycieli, oceniani są według odrębnych zasad zgodnych z zaleceniami z opinii i orzeczeń PPP lub dostosowanych przez zespół nauczycieli do ich możliwości. Opracowała mgr Dorota Śpionek, nauczyciel języka niemieckiego.

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego oraz wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VIII.

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego oraz wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VIII. Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego oraz wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VIII. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU i PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VII SP

ROZKŁAD MATERIAŁU i PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VII SP ROZKŁAD MATERIAŁU i PLAN WYNIKOWY DLA KLASY VII SP JĘZYK NIEMIECKI DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK i ĆWICZENIA Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej wersji II.2. Dorota

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR Starter Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje znajomość materiału większą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Język

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Poniższy rozkład materiału przewidziany jest dla kursu podstawowego: w wymiarze 2 godzin tygodniowo 8 rozdziałów x 7 godz.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej Niniejsze wymagania edukacyjne z języka niemieckiego opracowano na podstawie,,programu nauczania języka niemieckiego jako drugiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 7, poziom II.0 I. Zakres tematyczny realizowany w klasie 7 Środki leksykalne i funkcje językowe: - powitania i pożegnania - pytanie o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0 Podręcznik: Meine Deutschtour1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0 Ocenę celujący może otrzymać uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów x (8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciel j. niemieckiego mgr Magdalena Pluta I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 12.2011/2012 XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie Przedmiotowe zasady oceniania ważny w roku szkolnym : 2015/2016 Przedmiot: język niemiecki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech godzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7 w Bytomiu

Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7 w Bytomiu Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7 w Bytomiu OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Ogólnym celem nauczania w gimnazjum jest opanowanie przez uczniów języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV VIII i III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV VIII i III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV VIII i III GIMNAZJUM USTALONY NA PODSTAWIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 IM. ŚW. KRÓLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum Podręcznik: aha! Neu 1a i 1b kurs podstawowy Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiot: język francuski Zespół przedmiotowy: Alicja Wasik Agnieszka Woroniecka-Baloge 1. Procedury sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Uczeń zdobywa oceny cząstkowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Dzień powszedni w Niemczech : jedynie niektóre pory dnia, jedynie niektóre czynności dnia powszedniego, określania czasu zegarowego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 Podręcznik: Magnet 1 (kontynuacja z klasy 1) i Magnet 2 OCENA CELUJĄCA Przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIA I WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA 1. 1 Ocenianie Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. W przypadku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO JĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM Treści nauczania / przedstawia siebie i innych pyta o dane personalne zna wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania. 1.Wymagania edukacyjne są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania. 2.Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V Nauczyciel prowadzący: Izabela Tracz Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: GODZINY/ 38

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Zasady oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Podręcznik Steps in English 2 i 3 - klasa V i VI Obszary aktywności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Rozdział Kapitel 1 Hallo! Wie geht s? Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Ocenie podlegają: b. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka c. ustne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego ZASADY OCENIANIA 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Prace

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A Celujący (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego typu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: Język Niemiecki NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Ewa Walczyk

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: Język Niemiecki NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Ewa Walczyk ZAJĘCIA EDUKACYJNE: Język Niemiecki NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Ewa Walczyk I. Informacje ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki Das deutsche Alphabet 2 Wer fehlt heute? 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki Rozdział I Deutsch ist mein neues Hobby zna niemiecki alfabet, zna liczebniki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA /2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA /2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI ROZUMIENIA:

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PRZEDMIOTOWE JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWA PRAWNA Ocenianie przedmiotowe z języka niemieckiego zostało opracowane na podstawie następujących dokumentów: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rozdział 1. Hallo! Wie geht s? rozpoznać znaczenie wybranych internacjonalizmów wymienić wybrane internacjonalizmy poprawnie wymawiać poznane internacjonalizmy poprawnie zapisać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoła Podstawowa Kliniska Wielkie Przedmiot: Język angielski

Przedmiotowy System Oceniania Szkoła Podstawowa Kliniska Wielkie Przedmiot: Język angielski Przedmiotowy System Oceniania Szkoła Podstawowa Kliniska Wielkie Przedmiot: Język angielski I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w klasie III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w klasie III gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Środki leksykalne i funkcje językowe realizowane w podręczniku Magnet smart 3 i podlegające ocenie: - wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR Treści nauczania / temat rozdziału Starter! ROZDZIAŁ I Hallo, Polen! Hallo, Deutschland! Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo