Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki regularne, takie jak heißen, wohnen, kommen i machen, czasowniki nieregularne sprechen i fahren ; zaimki pytające woher, wohin, wo, wie, zaimki dzierżawcze w mianowniku; rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku i bierniku oraz przeczenie i liczbę mnogą. Zdania te są często niepoprawne, zwłaszcza pod względem szyku, ale pozwalają na zrozumienie części wymaganych informacji, posiada zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji: liczebniki główne, kolory, rodzina, hobby, określenia czasu, kraje, miasta, narodowości, przyjaciele. potrafi stosować podstawowe zwroty takie jak: Wie heißt du?, Wo wohnst du?, Woher kommst du? oraz Mein Hobby ist Sport. rozumie kluczowe informacje w krótkich tekstach i rozmowach, główną myśl przekształca w formę pisemną, rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, przekazuje wiadomości z zakresu: podawanie informacji personalnych, informacji dotyczących rodziny i przyjaciół. przekazuje w języku polskim główne myśli tekstu w języku obcym rzadko zabiera głos w rozmowie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w zadaniu pisemnym przekazuje kluczową myśl, pisze teksty krótsze od wymaganej długości: notatka na swój temat, notatka na temat własnej rodziny i przyjaciół zna zasady ortografii 1

2 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących i pytających. Zna zasady i potrafi poprawnie ułożyć zdania i pytania w czasie teraźniejszym zawierające czasowniki posiłkowe haben i sein ; czasowniki regularne, takie jak heißen, wohnen, kommen, machen, spielen, stricken i joggen ; czasowniki nieregularne fahren, lesen i sehen, zaimki pytające woher, wohin, wo i wie ; rodzajniki określone i nieokreślone oraz przeczenie i liczbę mnogą. posiada zasób słownictwa wystarczający do przekazania kluczowych informacji w zakresie informacji personalnych, rodziny, hobby, szkoły i jedzenia. rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, określa kontekst wypowiedzi przekształca kluczowe informacje w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela z powodzeniem przekazuje wiadomość usłyszaną lub przeczytaną, przekazuje w języku obcym główną myśl tekstu posługuje się poprawnym pod względem gramatycznym językiem zabiera głos w dyskusji zapisuje zdania zawierające poznane słownictwo z zakresu dane personalne, rodzina i przyjaciele, w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, zna i stosuje zasady ortografii. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje poprawnymi wypowiedziami co do sytuacji oraz struktur gramatycznych omawianych w pierwszym semestrze: zdaniami w czasie teraźniejszym oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki 2

3 posiłkowe, regularne i nieregularne, zaimki pytające, zaimki dzierżawcze, rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku i bierniku oraz przeczenie i liczbę mnogą. posiada szeroki zakres słownictwa odpowiedniego dla przekazania wszystkich istotnych informacji w kontekście zagadnień omawianych w pierwszym semestrze. rozumie wszystkie kluczowe informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, wydobywa określone informacje i przekształca je w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego i odpowiednio na nie reaguje, zna zasady fonetyki języka niemieckiego i rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. W związku z powyższym bez problemu wykonuje polecenia nauczyciela. z powodzeniem przekazuje kluczową myśl i szczegółowe informacje samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne dysponuje zakresem słownictwa odpowiednim dla przekazania informacji w zakresie tematów omawianych na zajęciach aktywnie uczestniczy w dyskusji, pisze stosując złożone struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, pisze teksty dobrze zorganizowane i spójne, zna i używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje wypowiedziami poprawnymi i zróżnicowanymi pod względem struktur przerabianych na zajęciach. zna i stosuje słownictwo bogate i zróżnicowane, pozwalające na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, w których pojawia się nieznane słownictwo oraz wychwytuje szczegółowe informacje wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną zna zasady fonetyki języka niemieckiego, więc rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź 3

4 wypowiedziane przez nauczyciela. reaguje na polecenia nauczyciela adekwatnie do sytuacji potrafi zareagować na wypowiedzi innych uczniów rozróżnia tekst formalny od nieformalnego z powodzeniem przekazuje wiadomość pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje. mówi spójnie dysponuje szerokim zakresem słownictwa do wyrażenia swoich myśli. posługuje się poprawnym językiem potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę przetwarza informacje usłyszane bądź przeczytane wyraża i uzasadnia swoje opinie przedstawia opinie innych stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji bierze aktywny udział w dyskusji, zapisuje zdania zawierające złożone struktury i słownictwo, w spójny sposób organizuje tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, tekst jest prawidłowej długości, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Oceną celującą otrzymuje uczeń, który: myśli twórczo i zauważa związki między poszczególnymi częściami zdania, całymi zdaniami oraz tekstami bazując na wiedzy zdobytej na zajęciach, formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne reaguje językowo w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych dąży do poszerzenia swoich umiejętności (np. zajęcia pozalekcyjne) zna i stosuje słownictwo i struktury gramatyczne w sytuacjach nietypowych. bierze udział w konkursach przedmiotowych 4

5 Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr ll 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: liczebniki porządkowe, czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki nieregularne takie jak gefallen i essen, czasownik rozdzielnie złożony anziehen zaimki pytające wann, wo i wie, zaimki dzierżawcze; rodzajniki określone i nieokreślone oraz rzeczowniki w mianowniku i bierniku. posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji: liczebniki porządkowe, określenia czasu, dni tygodnia, miesiące, jedzenie i picie, szkoła, przybory szkolne, moda. posiada podstawowe informacje na temat krajów niemieckojęzycznych. rozumie kluczowe informacje w krótkich tekstach i rozmowach, główną myśl przekształca w formę pisemną, rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, przekazuje kluczowe wiadomości z zakresu: podawanie informacji personalnych, informacji dotyczących ubrań, szkoły, jedzenia i picia oraz krajów niemieckojęzycznych. przekazuje w języku polskim główne myśli tekstu w języku obcym rzadko zabiera głos w rozmowie, zapisuje zdania zawierające ograniczone słownictwo w zakresie szkoły, przyborów szkolnych, jedzenia i picia oraz ubrań zna zasady tworzenia zdań oznajmujących i pytających w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, pisze teksty krótsze od wymaganej długości: opis obrazka z ubraniami, notatka na temat własnych zajęć szkolnych, na temat zdrowego odżywiania oraz stylu ubierania się. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących i pytających. 5

6 Zna zasady i potrafi poprawnie ułożyć zdania i pytania w czasie teraźniejszym, wykorzystując poznane struktury gramatyczne. posiada zasób słownictwa wystarczający do przekazania kluczowych informacji w zakresie tematu związanego z ubraniami, szkołą, jedzeniem i piciem. Posiada zasób wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i o szkolnictwie w Niemczech. rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, określa kontekst wypowiedzi przekształca kluczowe informacje w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela z powodzeniem przekazuje wiadomość usłyszaną lub przeczytaną, przekazuje w języku obcym główną myśl tekstu posługuje się poprawnym pod względem gramatycznym językiem zabiera głos w dyskusji zapisuje zdania zawierające proste struktury i słownictwo z zakresu szkoła, jedzenie i picie, ubrania i moda w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, zna i stosuje zasady ortografii Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje poprawnymi wypowiedziami co do sytuacji oraz struktur gramatycznych omawianych w drugim semestrze: czasem teraźniejszym, zdaniami zawierającymi: zaimki pytające, rodzajniki określone i nieokreślone, rzeczowniki w mianowniku i bierniku oraz zaimki osobowe w bierniku używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego dla przekazania wszystkich istotnych informacji w kontekście zagadnień omawianych w drugim semestrze. rozumie wszystkie kluczowe informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, 6

7 wydobywa określone informacje i przekształca je w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego i odpowiednio na nie reaguje, zna zasady fonetyki języka niemieckiego i rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. W związku z powyższym bez problemu wykonuje polecenia nauczyciela. z powodzeniem przekazuje kluczową myśl i szczegółowe informacje samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne dysponuje zakresem słownictwa odpowiednim dla przekazania informacji w zakresie tematów omawianych na zajęciach potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę aktywnie uczestniczy w dyskusji, pisze stosując złożone struktury i słownictwo, wykorzystuje swoją wiedzę na temat struktur gramatycznych podczas wypowiedzi pisemnej w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, pisze teksty dobrze zorganizowane i spójne, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje wypowiedziami poprawnymi i zróżnicowanymi pod względem struktur przerabianych na zajęciach stosuje słownictwo bogate i zróżnicowane, pozwalające na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji. posiada wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, w których pojawia się nieznane słownictwo wychwytuje szczegółowe informacje wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną lub ustną zna zasady fonetyki języka niemieckiego, więc rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. reaguje na polecenia nauczyciela 7

8 adekwatnie do sytuacji potrafi zareagować na wypowiedzi innych uczniów rozróżnia tekst formalny od nieformalnego z powodzeniem przekazuje wiadomość pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje. mówi spójnie dysponuje szerokim zakresem słownictwa do wyrażenia swoich myśli. posługuje się poprawnym językiem potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę przetwarza informacje usłyszane bądź przeczytane wyraża i uzasadnia swoje opinie zdaje relacje z wypowiedzi innych osób stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji bierze aktywny udział w dyskusji, zapisuje zdania zawierające złożone struktury i słownictwo, w spójny sposób organizuje tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, tekst jest prawidłowej długości, przetwarza usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie pisemnej używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Oceną celującą otrzymuje uczeń, który: myśli twórczo i zauważa związki między poszczególnymi częściami zdania, całymi zdaniami oraz tekstami bazując na wiedzy zdobytej na zajęciach, formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne reaguje językowo w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych dąży do poszerzenia swoich umiejętności (np. zajęcia pozalekcyjne) zna i stosuje słownictwo i struktury gramatyczne w sytuacjach nietypowych. bierze udział w konkursach przedmiotowych 8

9 Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Ocena końcoworoczna 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki regularne, takie jak heißen, wohnen, kommen i machen, schwimmen, lernen, czasowniki nieregularne fahren, lesen, selen, gefallen, essen i sprechen ; zaimki pytające woher, wo, wohin, wer, was, wie, wann, rodzajniki określone i nieokreślone, przeczenie i liczbę mnogą. potrafi ułożyć proste zdania z liczebnikami głównymi oraz rzeczownikami w mianowniku i bierniku, posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji: liczebniki główne, kolory, rodzina, przyjaciele, hobby, ubrania, moda, kraje, miasta, narodowości, szkoła, jedzenie i picie. wykazuje się wiedzą na temat krajów niemieckojęzycznych. rozumie kluczowe informacje w krótkich tekstach i rozmowach, rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, główną myśl przekształca w formę pisemną, rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, przekazuje kluczowe wiadomości z zakresu: podawanie informacji personalnych, informacji dotyczących rodziny, przyjaciół, ubrań, szkoły, jedzenia i picia oraz krajów niemieckojęzycznych. przekazuje w języku polskim główne myśli tekstu w języku obcym 9

10 zapisuje zdania zawierające ograniczone słownictwo w zakresie szkoły, przyborów szkolnych, jedzenia i picia oraz ubrań zna zasady tworzenia zdań oznajmujących i pytających w zadaniu pisemnym potrafi przekazać kluczową myśl pisze teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości: notatka na własny temat, notatka na temat własnej rodziny, opis obrazka związanego z tematyką ubrań, krótka informacja na temat zajęć szkolnych, notatka na temat zdrowego odżywiania się oraz własnego stylu ubierania się. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących i pytających. Zna zasady i potrafi poprawnie ułożyć zdania i pytania w czasie teraźniejszym. W prostych konstrukcjach z powodzeniem stosuje czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki regularne, takie jak heißen, wohnen, kommen i machen, schwimmen, lernen ; czasowniki nieregularne fahren, lesen, sehen, gefallen, essen i sprechen ; zaimki pytające woher, wo, wohin, wer, was, wie, wann, rodzajniki określone i nieokreślone, przeczenie, liczbę mnogą oraz liczebniki główne, a także rzeczowniki w mianowniku i bierniku. posiada zasób słownictwa wystarczający do przekazania kluczowych informacji personalnych, informacji dotyczących rodziny, przyjaciół, szkoły, ubrań, jedzenia i picia oraz krajów niemieckojęzycznych. rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, określa kontekst wypowiedzi przekształca kluczowe informacje w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela wspomagany przez nauczyciela z powodzeniem przekazuje wiadomość usłyszaną lub przeczytaną, przekazuje w języku obcym główną myśl tekstu posługuje się poprawnym pod względem gramatycznym językiem zabiera głos w dyskusji zapisuje zdania zawierające proste struktury i słownictwo z zakresu dane personale, rodzina, 10

11 przyjaciele, szkoła, jedzenie i picie, ubrania i moda w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, zna i stosuje zasady ortografii Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje poprawnymi wypowiedziami w zakresie sytuacji oraz struktur gramatycznych omawianych w pierwszym i drugim semestrze: czasem teraźniejszym, zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki regularne, takie jak heißen, wohnen, kommen i machen, lernen hören, schwimmen, lernen, czasowniki nieregularne fahren, lesen, sehen, gefallen, essen i sprechen ; zaimki pytające woher, wo, wohin, wer, was, wie, wann, rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku i bierniku, przeczenie kein i nicht, zaimki wskazujące, zaimki osobowe w bierniku oraz liczbę mnogą, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, a także rzeczowniki w mianowniku i bierniku. używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego dla przekazania wszystkich istotnych informacji w kontekście zagadnień omawianych w pierwszym i drugim semestrze. rozumie większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,, wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną samodzielnie formułuje krótkie wypowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego i odpowiednio na nie reaguje zna zasady fonetyki języka niemieckiego i rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. W związku z powyższym bez problemu wykonuje polecenia nauczyciela. z powodzeniem przekazuje kluczową myśl i szczegółowe informacje samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dysponuje zakresem słownictwa odpowiednim dla przekazania informacji w zakresie tematów omawianych na zajęciach potrafi odtworzyć usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie ustnej rozpoznaje uczucia i intencje mówiącego i potrafi odpowiednio zareagować aktywnie uczestniczy w dyskusji, pisze stosując złożone struktury i słownictwo, wykorzystuje swoją wiedzę na temat struktur gramatycznych podczas wypowiedzi pisemnej potrafi samodzielnie opisać siebie, swoją rodzinę, przyjaciół, swoją szkołę, ulubioną potrawę oraz styl ubierania. 11

12 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty polecenia pisze teksty dobrze zorganizowane i spójne, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje wypowiedziami poprawnymi i zróżnicowanymi pod względem struktur przerabianych na zajęciach. stosuje słownictwo bogate i zróżnicowane, pozwalające na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji. posiada wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, w których pojawia się nieznane słownictwo wychwytuje szczegółowe informacje wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną lub ustną zna zasady fonetyki języka niemieckiego, więc rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. reaguje na polecenia nauczyciela adekwatnie do sytuacji potrafi zareagować na wypowiedzi innych uczniów rozróżnia tekst formalny od nieformalnego z powodzeniem przekazuje wiadomość pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje. mówi spójnie dysponuje szerokim zakresem słownictwa do wyrażenia swoich myśli. posługuje się poprawnym językiem potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę przetwarza informacje usłyszane bądź przeczytane wyraża i uzasadnia swoje opinie zdaje relacje z wypowiedzi innych osób stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji bierze aktywny udział w dyskusji zapisuje zdania zawierające złożone struktury i słownictwo, w spójny sposób organizuje tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, tekst jest prawidłowej długości, przetwarza usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie pisemnej używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, 12

13 Oceną celującą otrzymuje uczeń, który: myśli twórczo i zauważa związki między poszczególnymi częściami zdania, całymi zdaniami oraz tekstami bazując na wiedzy zdobytej na zajęciach, formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne reaguje językowo w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych dąży do poszerzenia swoich umiejętności (np. zajęcia pozalekcyjne) zna i stosuje słownictwo i struktury gramatyczne w sytuacjach nietypowych. bierze udział w konkursach przedmiotowych 13

14 Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 2a, 2b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin, zaimek nieokreślony man. Rozumie istotę stosowania w zdaniu rzeczowników w mianowniku i bierniku posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów: zakupów, określenia czasu, godziny, położenia mieszkania, plan dnia. rozumie kluczowe informacje w krótkich tekstach i rozmowach, główną myśl przekształca w formę pisemną. przekazuje wiadomości z zakresu: podawanie informacji dotyczących czynności dnia codziennego, ulubionej dyscypliny sportu, robienia zakupów, położenie domu lub mieszkania. przekazuje w języku polskim główne myśli tekstu w języku obcym zapisuje zdania zawierające proste struktury i słownictwo, zna zasady tworzenia zdań oznajmujących i pytających w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, pisze teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości: notatka na temat własnego hobby oraz opis typowego dnia Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących i pytających. Zna zasady i potrafi poprawnie ułożyć proste zdania i pytania w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, 14

15 woher, wohin, zaimek nieokreślony man. Rozumie istotę oraz potrafi zastosować w zdaniu rzeczowniki w mianowniku i bierniku posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów: zakupów, określenia czasu, godziny, położenia mieszkania, plan dnia, przekazuje kluczowe informacje w zakresie wyżej wymienionych tematów. rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, określa kontekst wypowiedzi przekształca kluczowe informacje w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela wspomagany przez nauczyciela z powodzeniem przekazuje wiadomość usłyszaną lub przeczytaną, przekazuje w języku obcym główną myśl tekstu zabiera głos na zajęciach, jest aktywny. zapisuje w oparciu o schemat zdania, które zawierają proste struktury i słownictwo dotyczące robienia zakupów, opisywania mieszkania, uprawiania sportu, czynności dnia codziennego oraz zdrowia. w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje poprawnymi wypowiedziami co do sytuacji oraz struktur gramatycznych omawianych w pierwszym semestrze: czasem teraźniejszym, zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasownik modalny können ; zaimki pytające wo, woher, wohin oraz zaimek bezosobowy man ; tworzy zdania z rzeczownikami w mianowniku i bierniku używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego dla przekazania istotnych informacji w kontekście zagadnień omawianych w pierwszym semestrze: robienia zakupów, czynności dnia codziennego oraz opisywania swojego mieszkania. 15

16 rozumie kluczowe informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,, wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną samodzielnie formułuje krótkie wypowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego i odpowiednio na nie reaguje zna zasady fonetyki języka niemieckiego i rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. W związku z powyższym bez problemu wykonuje polecenia nauczyciela przekazuje kluczową myśl i szczegółowe informacje samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dysponuje zakresem słownictwa odpowiednim dla przekazania informacji w zakresie tematów omawianych na zajęciach potrafi odtworzyć usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie ustnej rozpoznaje uczucia i intencje mówiącego i potrafi odpowiednio zareagować aktywnie uczestniczy w dyskusji na zajęciach pisze stosując złożone struktury i słownictwo, wykorzystuje swoją wiedzę na temat struktur gramatycznych podczas wypowiedzi pisemnej potrafi samodzielnie opisać siebie, swoje mieszkanie, swoje czynności życia codziennego oraz dokąd chodzi na zakupy i co kupuje. potrafi zrelacjonować wypowiedzi pisemne bądź ustne innych osób w formie pisemnej w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty polecenia pisze teksty dobrze zorganizowane i spójne, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje wypowiedziami poprawnymi i zróżnicowanymi pod względem struktur przerabianych na zajęciach, a więc z powodzeniem wypowiada się używając czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin oraz zaimki bezosobowy man. 16

17 Rozumie kiedy w zdaniu należy zastosować rzeczownik w mianowniku, a kiedy w bierniku. Zna różnice między deklinacją polską, a niemiecką. stosuje słownictwo bogate i zróżnicowane, pozwalające na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, w których pojawia się nieznane słownictwo wychwytuje szczegółowe informacje wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną lub ustną zna zasady fonetyki języka niemieckiego, więc rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. reaguje na polecenia nauczyciela adekwatnie do sytuacji potrafi zareagować na wypowiedzi innych uczniów rozróżnia tekst formalny od nieformalnego z powodzeniem przekazuje wiadomość pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje. mówi spójnie dysponuje szerokim zakresem słownictwa do wyrażenia swoich myśli. posługuje się poprawnym językiem potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę przetwarza krótkie informacje usłyszane bądź przeczytane wyraża i uzasadnia swoje opinie zdaje relacje z wypowiedzi innych osób stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji bierze aktywny udział w dyskusji, zapisuje zdania zawierające złożone struktury i słownictwo, w spójny sposób organizuje tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, tekst jest prawidłowej długości, przetwarza usłyszaną bądź przeczytaną informację w formę pisemną używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Oceną celującą otrzymuje uczeń, który: myśli twórczo i zauważa związki między poszczególnymi częściami zdania, całymi zdaniami oraz tekstami bazując na wiedzy zdobytej na zajęciach, formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne 17

18 reaguje językowo w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych dąży do poszerzenia swoich umiejętności (np. zajęcia pozalekcyjne) zna i stosuje słownictwo i struktury gramatyczne w sytuacjach nietypowych. bierze udział w konkursach przedmiotowych Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 2a, 2b Semestr ll 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin, zaimek nieokreślony man. Rozumie istotę stosowania w zdaniu rzeczowników w bierniku i celowniku. Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen,, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen. posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów: nazywania dyscyplin sportu oraz zdrowia, rozumie kluczowe informacje w krótkich tekstach i rozmowach, główną myśl przekształca w formę pisemną. przekazuje wiadomości z zakresu: podawanie informacji dotyczących czynności dnia codziennego, ulubionej dyscypliny sportu, robienia zakupów, położenie domu lub mieszkania. przekazuje w języku polskim główne myśli tekstu w języku obcym zapisuje zdania zawierające proste struktury i słownictwo, zna zasady tworzenia zdań oznajmujących i pytających w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, pisze teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości: notatka na temat swojego typowego dnia 18

19 oraz opisywanie mieszkania. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących i pytających. Zna zasady i potrafi poprawnie ułożyć proste zdania i pytania w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin, zaimek nieokreślony man. Rozumie istotę oraz potrafi zastosować w zdaniu rzeczowniki w bierniku i celowniku. Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen oraz potrafi z nimi ułożyć proste zdania. posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów: zakupów, określenia czasu, godziny, nazywania dyscyplin sportu, położenia mieszkania oraz zdrowia, przekazuje kluczowe informacje w zakresie wyżej wymienionych tematów. rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, określa kontekst wypowiedzi przekształca kluczowe informacje w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela wspomagany przez nauczyciela z powodzeniem przekazuje wiadomość usłyszaną lub przeczytaną, przekazuje w języku obcym główną myśl tekstu zabiera głos na zajęciach, jest aktywny. zapisuje w oparciu o schemat zdania, które zawierają proste struktury i słownictwo dotyczące, uprawiania sportu oraz zdrowia. w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 19

20 operuje poprawnymi wypowiedziami co do sytuacji oraz struktur gramatycznych omawianych w pierwszym semestrze: czasem teraźniejszym, zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasownik modalny können ; zaimki pytające wo, woher, wohin oraz zaimek bezosobowy man ; Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen oraz potrafi z nimi ułożyć poprawne pod względem gramatycznym zdania. używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego dla przekazania istotnych informacji w kontekście zagadnień omawianych w pierwszym semestrze:, aktywności ruchowej, zdrowia. rozumie kluczowe informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,, wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną samodzielnie formułuje krótkie wypowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego i odpowiednio na nie reaguje zna zasady fonetyki języka niemieckiego i rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. W związku z powyższym bez problemu wykonuje polecenia nauczyciela przekazuje kluczową myśl i szczegółowe informacje samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dysponuje zakresem słownictwa odpowiednim dla przekazania informacji w zakresie tematów omawianych na zajęciach potrafi odtworzyć usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie ustnej rozpoznaje uczucia i intencje mówiącego i potrafi odpowiednio zareagować aktywnie uczestniczy w dyskusji na zajęciach pisze stosując złożone struktury i słownictwo, wykorzystuje swoją wiedzę na temat struktur gramatycznych podczas wypowiedzi pisemnej potrafi samodzielnie opisać siebie, swoje mieszkanie oraz samopoczucie. potrafi zrelacjonować wypowiedzi pisemne bądź ustne innych osób w formie pisemnej w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty polecenia pisze teksty dobrze zorganizowane i spójne, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 20

21 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje wypowiedziami poprawnymi i zróżnicowanymi pod względem struktur przerabianych na zajęciach, a więc z powodzeniem wypowiada się używając czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin oraz zaimki bezosobowy man. Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen oraz potrafi z nimi ułożyć poprawne pod względem gramatycznym zdania, które także w zakresie szyku nie budzą zastrzeżeń. stosuje słownictwo bogate i zróżnicowane, pozwalające na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, w których pojawia się nieznane słownictwo wychwytuje szczegółowe informacje wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną lub ustną zna zasady fonetyki języka niemieckiego, więc rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. reaguje na polecenia nauczyciela adekwatnie do sytuacji potrafi zareagować na wypowiedzi innych uczniów rozróżnia tekst formalny od nieformalnego z powodzeniem przekazuje wiadomość pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje. mówi spójnie dysponuje szerokim zakresem słownictwa do wyrażenia swoich myśli. posługuje się poprawnym językiem potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę przetwarza krótkie informacje usłyszane bądź przeczytane wyraża i uzasadnia swoje opinie zdaje relacje z wypowiedzi innych osób stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji bierze aktywny udział w dyskusji, zapisuje zdania zawierające złożone struktury i słownictwo, w spójny sposób organizuje tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, tekst jest prawidłowej długości, 21

22 przetwarza usłyszaną bądź przeczytaną informację w formę pisemną używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Oceną celującą otrzymuje uczeń, który: myśli twórczo i zauważa związki między poszczególnymi częściami zdania, całymi zdaniami oraz tekstami bazując na wiedzy zdobytej na zajęciach, formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne reaguje językowo w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych dąży do poszerzenia swoich umiejętności (np. zajęcia pozalekcyjne) zna i stosuje słownictwo i struktury gramatyczne w sytuacjach nietypowych. bierze udział w konkursach przedmiotowych Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 2a, 2b Ocena końcoworoczna 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin, zaimek nieokreślony man. Rozumie istotę stosowania w zdaniu rzeczowników w bierniku i celowniku. Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen,, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen. posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów: zakupów, określenia czasu, godziny, nazywania dyscyplin sportu, położenia mieszkania, zdrowia, plan dnia, rozumie kluczowe informacje w krótkich tekstach i rozmowach, główną myśl przekształca w formę pisemną. przekazuje wiadomości z zakresu: podawanie informacji dotyczących czynności dnia codziennego, ulubionej dyscypliny sportu, robienia zakupów, położenie domu lub mieszkania. przekazuje w języku polskim główne myśli tekstu w języku obcym zapisuje zdania zawierające proste struktury i słownictwo, 22

23 zna zasady tworzenia zdań oznajmujących i pytających w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, pisze teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości: notatka na temat własnego hobby oraz opis typowego dnia. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących i pytających. Zna zasady i potrafi poprawnie ułożyć proste zdania i pytania w czasie teraźniejszym: Präsens oraz zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin, zaimek nieokreślony man. Rozumie istotę oraz potrafi zastosować w zdaniu rzeczowniki w bierniku i celowniku. Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen oraz potrafi z nimi ułożyć proste zdania. posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów: zakupów, określenia czasu, godziny, nazywania dyscyplin sportu, położenia mieszkania, zdrowia, plan dnia, przekazuje kluczowe informacje w zakresie wyżej wymienionych tematów. rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, określa kontekst wypowiedzi przekształca kluczowe informacje w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela wspomagany przez nauczyciela z powodzeniem przekazuje wiadomość usłyszaną lub przeczytaną, przekazuje w języku obcym główną myśl tekstu zabiera głos na zajęciach, jest aktywny. zapisuje w oparciu o schemat zdania, które zawierają proste struktury i słownictwo dotyczące robienia zakupów, opisywania mieszkania, uprawiania sportu, czynności dnia codziennego oraz zdrowia. w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 23

24 operuje poprawnymi wypowiedziami co do sytuacji oraz struktur gramatycznych omawianych w pierwszym semestrze: czasem teraźniejszym, zdaniami zawierającymi: czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasownik modalny können ; zaimki pytające wo, woher, wohin oraz zaimek bezosobowy man ; Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen oraz potrafi z nimi ułożyć poprawne pod względem gramatycznym zdania. używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego dla przekazania istotnych informacji w kontekście zagadnień omawianych w pierwszym semestrze: robienia zakupów, aktywności ruchowej, czynności dnia codziennego oraz opisywania swojego mieszkania. rozumie kluczowe informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,, wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną samodzielnie formułuje krótkie wypowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego i odpowiednio na nie reaguje zna zasady fonetyki języka niemieckiego i rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. W związku z powyższym bez problemu wykonuje polecenia nauczyciela przekazuje kluczową myśl i szczegółowe informacje samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dysponuje zakresem słownictwa odpowiednim dla przekazania informacji w zakresie tematów omawianych na zajęciach potrafi odtworzyć usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie ustnej rozpoznaje uczucia i intencje mówiącego i potrafi odpowiednio zareagować aktywnie uczestniczy w dyskusji na zajęciach pisze stosując złożone struktury i słownictwo, wykorzystuje swoją wiedzę na temat struktur gramatycznych podczas wypowiedzi pisemnej potrafi samodzielnie opisać siebie, swoje mieszkanie, swoje czynności życia codziennego oraz dokąd chodzi na zakupy i co kupuje. potrafi zrelacjonować wypowiedzi pisemne bądź ustne innych osób w formie pisemnej w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty polecenia pisze teksty dobrze zorganizowane i spójne, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 24

25 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje wypowiedziami poprawnymi i zróżnicowanymi pod względem struktur przerabianych na zajęciach, a więc z powodzeniem wypowiada się używając czasowniki posiłkowe haben i sein, czasowniki zwrotne sich interessieren, sich waschen, czasowniki rozdzielnie złożone aufstehen, spazieren gehen und fernsehen, czasowniki nieregularne schlafen, sprechen, lesen i sehen ; czasowniki modalne können, wollen, müssen ; zaimki pytające wo, woher, wohin oraz zaimki bezosobowy man. Zna formy czasu przeszłego Perfekt od czasowników spielen, sagen, machen, schicken, lernen, bekommen, interpretieren, lesen, gehen, sprechen oraz potrafi z nimi ułożyć poprawne pod względem gramatycznym zdania, które także w zakresie szyku nie budzą zastrzeżeń. stosuje słownictwo bogate i zróżnicowane, pozwalające na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, w których pojawia się nieznane słownictwo wychwytuje szczegółowe informacje wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną lub ustną zna zasady fonetyki języka niemieckiego, więc rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. reaguje na polecenia nauczyciela adekwatnie do sytuacji potrafi zareagować na wypowiedzi innych uczniów rozróżnia tekst formalny od nieformalnego z powodzeniem przekazuje wiadomość pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje. mówi spójnie dysponuje szerokim zakresem słownictwa do wyrażenia swoich myśli. posługuje się poprawnym językiem potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę przetwarza krótkie informacje usłyszane bądź przeczytane wyraża i uzasadnia swoje opinie zdaje relacje z wypowiedzi innych osób stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji bierze aktywny udział w dyskusji, zapisuje zdania zawierające złożone struktury i słownictwo, w spójny sposób organizuje tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, tekst jest prawidłowej długości, przetwarza usłyszaną bądź przeczytaną informację w formę pisemną 25

26 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Oceną celującą otrzymuje uczeń, który: myśli twórczo i zauważa związki między poszczególnymi częściami zdania, całymi zdaniami oraz tekstami bazując na wiedzy zdobytej na zajęciach, formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne reaguje językowo w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych dąży do poszerzenia swoich umiejętności (np. zajęcia pozalekcyjne) zna i stosuje słownictwo i struktury gramatyczne w sytuacjach nietypowych. bierze udział w konkursach przedmiotowych 26

27 Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasie 3a, 3b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym Präsens oraz przeszłym Perfekt oraz czasowniki rozdzielnie złożone: aufstehen, anrufen, ausgehen, aussehen, fernsehen, spazieren gehen, schlafen gehen, czasowniki nieregularne takie jak: essen schlafen, sprechen, lesen, sehen fahren, helfen, waschen, treffen posiada ograniczony zakres słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji: wyrażanie czynności w czasie przeszłym: opowiadanie o swoich minionych oraz zna podstawowe informacje na temat Niemiec. rozumie kluczowe informacje w krótkich tekstach i rozmowach, główną myśl przekształca w formę pisemną, rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego zna zasady fonetyki niemieckiej, ale ma problem z rozróżnianiem dźwięków. potrzebuje pomocy lub podpowiedzi nauczyciela przy udzieleniu odpowiedzi bądź rozwiązaniu ćwiczenia z odsłuchu przekształca proste zdania z czasu teraźniejszego na przeszły oraz na odwrót, przekazuje wiadomości z zakresu: moje wakacje oraz z wiedzy na temat niemieckich miast i znanych osobistości. przekazuje w języku polskim główne myśli tekstu czytanego bądź słuchanego w języku obcym zapisuje proste zdania w czasie Präsens i Perfekt, w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, pisze teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości: notatka na temat minionych wakacji Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe struktury zdań oznajmujących i pytających. Zna zasady i potrafi poprawnie ułożyć proste zdania w czasie teraźniejszym Präsens oraz przeszłym Perfekt, które zawierają: czasowniki rozdzielnie złożone: aufstehen, anrufen, ausgehen, aussehen, fernsehen, spazieren gehen, schlafen gehen, czasowniki nieregularne takie jak: essen schlafen, sprechen, lesen, sehen 27

28 fahren, helfen, waschen, treffen ; przyimki łączące się z celownikiem oraz stopniowanie przymiotników. zna liczebniki do 200 oraz wie jak podać datę. posiada zasób słownictwa wystarczający do przekazania kluczowych informacji w zakresie informacji dotyczących codziennych tematów i sytuacji przerabianych na lekcjach. rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, określa kontekst wypowiedzi przekształca kluczowe informacje w formę pisemną rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela wspomagany przez nauczyciela z powodzeniem przekazuje wiadomość, przekazuje w języku obcym główną myśl tekstu posługuje się poprawnym pod względem gramatycznym językiem zapisuje zdania zawierające proste struktury i słownictwo, w czasie teraźniejszym i przeszłym Perfekt w zadaniu pisemnym zawiera kluczową myśl, zna i stosuje zasady ortografii. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje poprawnymi wypowiedziami co do sytuacji oraz struktur gramatycznych omawianych w pierwszym semestrze: czas teraźniejszy Präsens oraz przeszły Perfekt układa zdania z przyimkami łączące się z celownikiem używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego dla przekazania wszystkich istotnych informacji w kontekście zagadnień omawianych w pierwszym semestrze: opisu miejsca zamieszkania oraz minionych wakacji. rozumie większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,, wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną samodzielnie formułuje krótkie wypowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego i odpowiednio na nie reaguje zna zasady fonetyki języka niemieckiego i rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane 28

29 przez nauczyciela. W związku z powyższym bez problemu wykonuje polecenia nauczyciela z powodzeniem przekazuje kluczową myśl i szczegółowe informacje samodzielnie formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne w czasie teraźniejszym i przeszłym Perfekt potrafi ułożyć zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym dysponuje zakresem słownictwa odpowiednim dla przekazania informacji w zakresie tematów omawianych na zajęciach potrafi odtworzyć usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie ustnej rozpoznaje uczucia i intencje mówiącego i potrafi odpowiednio zareagować językowo aktywnie uczestniczy w dyskusji pisze stosując złożone struktury i słownictwo, wykorzystuje swoją wiedzę na temat struktur gramatycznych podczas wypowiedzi pisemnej potrafi samodzielnie opisać siebie, swoje hobby i czynności życia codziennego. potrafi zrelacjonować wypowiedzi pisemne bądź ustne innych osób w formie pisemnej w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty polecenia pisze teksty dobrze zorganizowane i spójne, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: operuje wypowiedziami poprawnymi i zróżnicowanymi pod względem struktur przerabianych na zajęciach, a więc z powodzeniem wypowiada się używając czasu przeszłego Perfekt, z powodzeniem stosuje w zdaniach przyimki łączące się z celownikiem. stosuje słownictwo bogate i zróżnicowane, pozwalające na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji w czasie przeszłym Perfekt. układa zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym oraz z przymiotnikami w funkcji przydawki. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, w których pojawia się nieznane słownictwo wychwytuje szczegółowe informacje wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną lub ustną zna zasady fonetyki języka niemieckiego, więc rozróżnia dźwięki usłyszane z płyty bądź wypowiedziane przez nauczyciela. reaguje na polecenia nauczyciela 29

30 adekwatnie do sytuacji potrafi zareagować na wypowiedzi innych uczniów rozróżnia tekst formalny od nieformalnego z powodzeniem przekazuje wiadomość pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje w czasie teraźniejszym bądź przeszłym Perfekt mówi spójnie dysponuje szerokim zakresem słownictwa do wyrażenia swoich myśli. posługuje się poprawnym językiem potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć rozmowę przetwarza informacje usłyszane bądź przeczytane wyraża i uzasadnia swoje opinie zdaje relacje z wypowiedzi innych osób stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji bierze aktywny udział w dyskusji, zapisuje zdania zawierające złożone struktury i słownictwo, w spójny sposób organizuje tekst, przetwarza usłyszaną bądź przeczytaną informację w formie pisemnej podaje własną opinię oraz ją uzasadnia w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, tekst jest prawidłowej długości, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Oceną celującą otrzymuje uczeń, który: myśli twórczo i zauważa związki między poszczególnymi częściami zdania, całymi zdaniami oraz tekstami bazując na wiedzy zdobytej na zajęciach, formułuje złożone wypowiedzi ustne i pisemne w czasie teraźniejszym i przeszłym. reaguje poprawnie językowo w sytuacjach nietypowych i skomplikowanych dąży do poszerzenia swoich umiejętności (np. zajęcia pozalekcyjne) bierze udział w konkursach przedmiotowych 30

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Język

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Rozdział I Ocenę dopuszczającą nazywa niektóre czynności dotyczące spędzania wolnego czasu Perfekt niektórych regularnych Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje na podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową Realizacja zakresu tematycznego człowiek, dom, szkoła,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów ucznia musi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI poziom IV.1 zakres podstawowy 2 I Cele edukacyjne nauczania języka niemieckiego Podstawowym celem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Stopień celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) KLASA V rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie reaguje na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2018/ 2019 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej (podręcznik: Brainy ) 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II I Ogólne kryteria oceny z języka niemieckiego w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Na ocenę dopuszczającą (2) KLASA IV rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Stopień celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 Język niemiecki Kryteria

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A Celujący (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego typu

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV WYMAGANIA PODSTAWOWE dopuszczającą (2) rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący. Osiągnięcie uczeń rozumie wszystkie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela ;

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący. Osiągnięcie uczeń rozumie wszystkie komunikaty i wypowiedzi nauczyciela ; Klasa VII Szkoły Podstawowej Stopień Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Osiągnięcie 1 2 3 4 5 6 -uczeń rozumie -uczeń rozumie -uczeń rozumie wszystkie najprostsze sens prostych komunikaty

Bardziej szczegółowo

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III I. Priorytety oceniania w języku angielskim: SŁOWNICTWO : - umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Potrafi niemalże bezbłędnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; Potrafi bezproblemowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA 1 Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES ) JN.P- ZSP.T- 11/12 Lp Dział programu Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Gramatyka i słownictwo Potrafi poprawnie posługiwać się w wysokim stopniu zakresem środków

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne Podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca Ponad podstawowe (PP) ocena bardzo dobra lub dobra Wymagania edukacyjne klasa VIII Uczeń podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka niemieckiego w klasie VII szkoły podstawowej

Zasady oceniania z języka niemieckiego w klasie VII szkoły podstawowej Zasady oceniania z języka niemieckiego w klasie VII szkoły podstawowej Ocenianie bieżące: Ocenianie bieżące opiera się na zasadzie systematyczności nauczania i uczenia się i dostarcza informacji o rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 Ocenę celujący może otrzymać uczeń, który: posiadł

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego (IV-VIII)

z języka niemieckiego (IV-VIII) Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego (IV-VIII) mgr Beata Modzelewska Sprawności językowe podlegające ocenie w klasach 4-8: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski, klasa IV rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski, klasa IV rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski, klasa IV rok szkolny 2018/2019 Ocena Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z: Wymagania edukacyjne dostosowane

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (poziom IV.0-2 godziny tygodniowo) Język francuski- Danuta Kowalik kl. 1c

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (poziom IV.0-2 godziny tygodniowo) Język francuski- Danuta Kowalik kl. 1c Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (poziom IV.0-2 godziny tygodniowo) Język francuski- Danuta Kowalik kl. 1c Celujący Bardzo dobry MATERIAŁ GRAMATYCZNO -LEKSYKALNY bezbłędnie posługiwać się podstawowym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 1. Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru zgłosić dwa nieprzygotowania ( uczniowie mający 1 godz. języka niemieckiego w tygodniu mają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur gramatycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM-KURS PODSTAWOWY. Aut. ANNA JAROSZEWSKA etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo