Wykłady Wymagania norm serii PN-N Norma PN-N 18001:2004. Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady Wymagania norm serii PN-N Norma PN-N 18001:2004. Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006"

Transkrypt

1 Wykłady Wymagania norm serii PN-N AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test 2 1

2 AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test 3 1. Zakres Niniejsza norma ma zastosowanie w każdej organizacji, która zamierza: wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy postępować zgodnie z ustaloną polityką bezpieczeństwa i higieny pracy sama określić i zadeklarować zgodność z wymaganiami niniejszej normy dążyć do uzyskania potwierdzenia zgodności swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z wymaganiami niniejszej normy przez organizację zewnętrzną 4 4 2

3 2. Powołania normatywne Brak powołań o charakterze normatywnym Definicje Bezpieczeństwo i higiena pracy - stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy Ciągłe doskonalenie - powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań 6 6 3

4 3. Definicje Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określenie czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone oraz czy są odpowiednie do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie Definicje Cel ogólny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - cel dotyczący działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, który organizacja ustaliła do osiągnięcia Cel szczegółowy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - cel wyrażany ilościowo, zawsze gdy jest to możliwe, wynikający z celów ogólnych zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji, do zrealizowania, aby osiągnąć cele ogólne 8 8 4

5 3. Definicje Działanie korygujące - działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji Działanie zapobiegawcze - działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej Identyfikacja zagrożenia - proces rozpoznawania tego czy zagrożenie istnieje oraz określania jego charakterystyk Definicje Monitorowanie aktywne - bieżące działania mające na celu sprawdzanie, czy stosowane środki ochronne i zapobiegawcze przed zagrożeniami i związanym z nimi ryzykiem zawodowym, jak również stosowane rozwiązania organizacyjne służące wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, spełniają określone wymagania

6 3. Definicje Monitorowanie reaktywne - sprawdzanie, czy nieprawidłowości w zakresie stosowanych środków zapobiegawczych i ochronnych przed zagrożeniami i związanym z nimi ryzykiem zawodowym oraz niezgodności w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które ujawniły się wystąpieniem wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, są zidentyfikowane i są przed miotem odpowiednich działań Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 4.1 Wymagania ogólne Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7 4.2 Zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Zaangażowanie najwyższego kierownictwa Najwyższe kierownictwo organizacji powinno: wykazywać silne i widoczne przywództwo być zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy udostępnić niezbędne środki do zaprojektowania, wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zadbać o ustalanie i aktualizowanie polityki oraz celów bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji przeprowadzać przeglądy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Ustalona przez najwyższe kierownictwo polityka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być dokumentowa i wdrażana w organizacji Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być uzgadniana z pracownikami i ich przedstawicielami

8 4.2.2 Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna wyrażać zobowiązanie organizacji do: zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji, ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być odpowiednia do charakteru działań organizacji i związanych z nimi zagrożeń oraz stanowić ramy do ustalania i przeglądów celów ogólnych i szczegółowych Organizacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Najwyższe kierownictwo powinno ogłosić politykę bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim pracownikom oraz zapewnić, aby była przez nich zrozumiana WITAM! CHCIAŁBYM OGŁOSIĆ POLITYKĘ BHP W NASZEJ FIRMIE

9 4.2.3 Współudział pracowników Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić konsultacje z pracownikami i ich przedstawicielami oraz ich informowanie w zakresie wszystkich aspektów bezpieczeństwa i higieny związanych z ich pracą Najwyższe kierownictwo powinno wprowadzić takie rozwiązania organizacyjne, aby pracownicy i ich przedstawiciele mieli czas i środki umożliwiające im aktywne uczestnictwo w procesach planowania, wdrażania, utrzymywania, sprawdzania, działań korygujących i zapobiegawczych Współudział pracowników Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić skuteczne rozwiązania organizacyjne gwarantujące pełny współudział pracowników ich przedstawicieli w realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Osoby pełniące funkcje na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także członkowie komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, powinni mieć możliwość właściwego wypełniania swoich funkcji oraz zapewnione właściwe środki

10 4.3 Planowanie Wymagania ogólne Organizacja powinna określić i udokumentować plany działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych organizacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Przy planowaniu działań podczas wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinny być wykorzystane wyniki przeglądu wstępnego, jeżeli został przeprowadzony UWAGA Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądu wstępnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podano w normie PN-N Wymagania ogólne Planowanie działań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być udokumentowane Organizacja powinna zapewnić, aby wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego były uwzględniane w procesie planowania przy ustalaniu odpowiednich celów ogólnych i szczegółowych

11 4.3.2 Wymagania prawne i inne Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę identyfikacji i dostępu do aktualnych wymagań prawnych i innych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do jej działań, a w szczególności w odniesieniu do stanowisk pracy oraz wyrobów i usług podlegających jej nadzorowi lub tych, na które może wpływać. Procedura ta powinna również określać sposób wprowadzania postanowień wymienionych dokumentów Cele ogólne i szczegółowe Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane cele ogólne i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich odpowiednich poziomów zarządzania wewnątrz organizacji Cele ogólne i szczegółowe powinny być wyrażane ilościowo, gdy tylko jest to możliwe

12 4.3.3 Cele ogólne i szczegółowe Ustanawiając swoje cele i dokonując ich przeglądu organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne, a także zidentyfikowane zagrożenia oraz wyniki oceny ryzyka zawodowego, możliwości techniczne i finansowe, wymagania operacyjne i biznesowe, a także interes organizacji i punkt widzenia stron zainteresowanych Cele ogólne i szczegółowe powinny być spójne z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza z zobowiązaniami kierownictwa do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Planowanie działań Plany osiągania ustalonych celów ogólnych i szczegółowych powinny obejmować: wyznaczenie odpowiednich służb, szczebli organizacji, grup lub osób odpowiedzialnych za osiągnięcie celów określenie środków niezbędnych do osiągnięcia celów wyznaczenie terminów osiągnięcia celów Organizacja powinna okresowo przeglądać i w miarę potrzeby korygować plany, a w szczególności każdorazowo w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian

13 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia Najwyższe kierownictwo organizacji powinno wyznaczyć swojego przedstawiciela, który niezależnie od innych obowiązków powinien: zapewnić, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest ustanowiony, wdrożony i utrzymywany zgodnie z ustalonymi wymaganiami przedstawiać najwyższemu kierownictwu sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu dokonania przeglądu będącego podstawą jego doskonalenia Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia Na poziomie najwyższego kierownictwa, należy wyznaczyć osobę (lub osoby) i określić jej (ich) zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, do promowania współudziału wszystkich członków organizacji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

14 4.4.1 Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia W celu zapewnienia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinny być określone, udokumentowane i zakomunikowane zadania, uprawnienia i odpowiedzialności, oraz wzajemne zależności i po wiązania: Personelu zarządzającego, wykonującego i weryfikującego prace mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy Pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników nadzoru, dostawców, podwykonawców oraz osób odwiedzających organizację Personelu wyznaczonego do postępowania w sytuacjach awaryjnych Zapewnienie zasobów Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić niezbędne zasoby do wdrożenia, funkcjonowania i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Zasoby te obejmują zasoby finansowe, środki rzeczowe, sprzęt techniczny, technologię, zasoby ludzkie oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne POWIEŚMY TĘ TABLICĘ TAM

15 4.4.3 Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury określania potrzeb dotyczących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobów jego realizacji Programy szkoleniowe powinny być dostosowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury, w celu uświadomienia pracownikom organizacji lub jej członkom, w każdej odpowiedniej komórce i na każdym szczeblu: rodzajów zagrożeń występujących w całej organizacji i na poszczególnych stanowiskach pracy oraz związanego z nimi ryzyka zawodowego korzyści dla pracowników i organizacji wynikających z eliminacji zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego ich zadań i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności działania z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedurami i wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, łącz nie z wymaganiami dotyczącymi gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur

16 4.4.3 Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Wszyscy pracownicy powinni mieć właściwe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy udokumentowane wykształceniem, wyszkoleniem i/lub doświadczeniem, odpowiednio do określonych wymagań Organizacja powinna wdrożyć i stosować odpowiednie metody motywowania pracowników do ich angażowania się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy Komunikowanie się W ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury dotyczące: wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i komórek organizacji oraz pracowników i ich przedstawicieli otrzymywania i przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ich dokumentowania i reagowania w procesie komunikowania się przekazywania odpowiednich informacji o zagrożeniach związanych z działaniami organizacji wszystkim podwykonawcom, klientom i innym osobom, które mogą być na nie narażone przyjmowania i analizowania uwag, pomysłów i informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pochodzących od pracowników i ich przedstawicieli oraz udzielania im stosownych odpowiedzi

17 4.4.4 Komunikowanie się W procesie komunikowania organizacja powinna uwzględnić: zaangażowanie pracowników oraz konsultowanie z nimi lub z ich przedstawicielami działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy możliwość wykorzystania specjalistycznego doradztwa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Postanowienia ogólne Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w formie zapisu na papierze lub w postaci elektronicznej. Dokumentacja ta powinna zawierać: udokumentowaną deklarację polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumentowane cele ogólne i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy udokumentowane procedury wymagane postanowieniami niniejszej normy

18 Postanowienia ogólne dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej działań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapisy wymagane przepisami prawnymi i innymi oraz postanowieniami niniejszej normy zapisy wskazujące inną dokumentację związaną Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Nadzór nad dokumentami Patrz w ISO Nadzór nad zapisami Patrz w ISO

19 4.4.6 Zarządzanie ryzykiem zawodowym Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Procedury te powinny dotyczyć zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w organizacji oraz innych zagrożeń związanych z jej działaniami UWAGA Wytyczne dotyczące identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego podano w normie PN-N Zarządzanie ryzykiem zawodowym Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona okresowo z uwzględnieniem współudziału pracowników lub ich przedstawicieli. Na podstawie wyników tej oceny organizacja powinna planować i wdrażać odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego

20 4.4.6 Zarządzanie ryzykiem zawodowym Rozwiązania te powinny: być dostosowane do zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego w organizacji; być okresowo przeglądane i w razie potrzeby modyfikowane spełniać wymagania krajowych przepisów prawnych oraz być zgodne z dobrą praktyką uwzględniać aktualny stan wiedzy, z uwzględnieniem informacji lub raportów inspekcji pracy, służb bezpieczeństwa i higieny pracy i innych właściwych służb Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy powinny być wykonywane także przed każdą modyfikacją i po każdej modyfikacji lub po wprowadzeniu nowych metod pracy, materiałów, procesów lub maszyn Zarządzanie ryzykiem zawodowym Organizacja powinna oceniać wpływ zmian wewnętrznych oraz zmian zewnętrznych na bezpieczeństwo higienę pracy Wszyscy pracownicy organizacji, których dotyczą wymienione wyżej zmiany, powinni być poinformowani i przeszkoleni w zakresie nowych działań wynikających z tych zmian

21 4.4.7 Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami Organizacja powinna identyfikować te prace i obszary działań, które są związane ze znaczącymi zagrożeniami Organizacja powinna planować prace i działania związane ze znaczącymi zagrożeniami, aby zapewnić, że będą one prowadzone w ustalonych warunkach, poprzez: ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych procedur lub instrukcji określenie w tych procedurach lub instrukcjach sposobów pracy, postępowania i nadzorowania zapewniających zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury lub instrukcje dotyczące postępowania w przypadku możliwych do zidentyfikowania znaczących zagrożeń związanych z wyrobami i usługami, na które może wpływać, a także informowania odpowiednio klientów o takich procedurach i wynikających z nich wymaganiach

22 4.4.8 Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie Organizacja powinna wprowadzić i utrzymywać rozwiązania organizacyjne w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie. Rozwiązania te powinny obejmować identyfikację możliwości wystąpienia sytuacji wypadkowych i awaryjnych oraz określenie środków zapobiegających związanemu z nimi ryzyku zawodowemu. Rozwiązania te powinny być dostosowane do wielkości i rodzaju działalności organizacji Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie W szczególności powinny one: gwarantować niezbędne informacje, komunikację wewnętrzną oraz koordynację w celu ochrony wszystkich pracowników i innych osób przebywających na terenie organizacji w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub poważnej awarii w miejscu pracy zapewniać dostarczenie informacji oraz komunikowanie się z właściwymi kompetentnymi władzami, sąsiednimi organizacjami i podmiotami oraz służbami ratowniczymi

23 4.4.8 Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie W szczególności powinny one: zapewniać pierwszą pomoc i pomoc medyczną, realizację akcji przeciwpożarowych oraz ewakuację wszystkich pracowników z miejsc pracy zapewnić odpowiednie informacje i szkolenie wszystkim członkom organizacji na wszystkich jej poziomach, z uwzględnieniem regularnych ćwiczeń w zakresie procedur zapobiegania, gotowości i reagowania wypadki przy pracy i na poważne awarie Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie Rozwiązania organizacyjne w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i po ważne awarie powinny być ustanowione w porozumieniu z zewnętrznymi służbami ratowniczymi i innymi służbami, tam gdzie to ma zastosowanie

24 4.4.9 Zakupy Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury zapewniające, że: zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w organizacji zostanie określona, oceniona i włączona do specyfikacji dotyczących zakupów i umów leasingowych wymagania krajowych przepisów prawnych oraz wewnętrzne wymagania organizacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostaną zidentyfikowane przed zakupem towarów i usług przed użyciem zakupionych towarów i usług zostaną wprowadzone rozwiązania zapewniające ich zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy Podwykonawstwo Organizacja powinna wprowadzić i utrzymywać rozwiązania organizacyjne zapewniające, że jej wewnętrzne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub inne przynajmniej równorzędne wymagania są stosowane w stosunku do podwykonawców i ich pracowników

25 Podwykonawstwo Rozwiązania organizacyjne dotyczące podwykonawców pracujących na terenie organizacji powinny: uwzględniać kryteria dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas oceny i wyboru podwykonawców wprowadzać, przed rozpoczęciem prac, skuteczne metody stałego komunikowania i współpracy pomiędzy właściwymi poziomami organizacji i podwykonawcą, uwzględniające zasady informowania o zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych obejmować rejestrowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy na rzecz organizacji Podwykonawstwo w razie potrzeby zapewniać podnoszenie świadomości zagrożeń na stanowiskach pracy oraz szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podwykonawcom i ich pracownikom przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie jej wykonywania zapewniać okresowe monitorowanie działań podwykonawcy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnić przestrzeganie przez podwykonawcę obowiązujących na terenie organizacji procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

26 4.5 Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze Monitorowanie Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu zapewnienia możliwości śledzenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanych działań, procedury te powinny obejmować zapisywanie i przechowywanie wyników monitorowania Monitorowanie Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno: być stosowane do określenia stopnia wdrożenia polityki i realizacji celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego obejmować monitorowanie zarówno aktywne, jak i reaktywne, nie opierając się wyłącznie na statystykach dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych być udokumentowane poprzez prowadzenie zapisów

27 4.5.1 Monitorowanie Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zapewnić: informację zwrotną na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji informację pozwalającą ustalić, czy i na ile skutecznie funkcjonują rutynowe rozwiązania organizacyjne w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego podstawę do podejmowania decyzji dotyczących doskonalenia identyfikacji zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Badania przyczyn źródłowych wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych powinny służyć identyfikowaniu wszelkich niezgodności w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Badania te powinny być prowadzone przez kompetentne osoby przy odpowiednim współudziale pracowników lub ich przedstawicieli. Wyniki tych badań powinny być dokumentowane

28 4.5.2 Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Wyniki badań powinny być przedstawiane odpowiednim osobom odpowiedzialnym za działania korygujące, pracownikom lub ich przedstawicielom, a także objęte przeglądem wykonywanym przez kierownictwo oraz uwzględnione w działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Działania korygujące, wynikające z wymienionych badań, powinny być wdrożone w celu uniknięcia powtórnego wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

29 4.5.2 Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Raporty zewnętrznych organów kontroli, jak np. inspekcji pracy lub instytucji ubezpieczeń społecznych, po winny być brane pod uwagę w takim samym stopniu jak wyniki wewnętrznych badań, z uwzględnieniem przestrzegania zasad poufności Auditowanie Patrz w ISO Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze Patrz i w ISO

30 4.6 Przegląd zarządzania Najwyższe kierownictwo organizacji powinno w określonych odstępach czasu, z uwzględnieniem potrzeb i warunków organizacji, przeprowadzać przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu oceny i zapewnienia jego stałej przydatności i skuteczności w zakresie spełnienia wymagań niniejszej normy, a także do ustanowionych przez organizację polityki i celów bezpieczeństwa i higieny pracy Przegląd zarządzania Przegląd wykonywany przez najwyższe kierownictwo powinien uwzględniać w szczególności: zmieniające się okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wyniki auditów wewnętrznych wyniki działań korygujących i zapobiegawczych wyniki analiz wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

31 4.6 Przegląd zarządzania Przegląd wykonywany przez najwyższe kierownictwo powinien zapewniać: ocenę zdolności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do spełniania ogólnych potrzeb organizacji i wszystkich stron zainteresowanych, włączając w to jej pracowników i odpowiednie władze ocenę potrzeb zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zmian w polityce i celach bezpieczeństwa i higieny pracy ocenę postępów w realizacji celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w realizacji działań korygujących ocenę skuteczności działań przeprowadzonych w wyniku wcześniejszych przeglądów zarządzania wykonywanych przez najwyższe kierownictwo Przegląd zarządzania Wyniki przeglądu zarządzania wykonywanego przez najwyższe kierownictwo powinny być dokumentowane oraz formalnie ogłaszane: osobom odpowiedzialnym za poszczególne elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich działań pracownikom lub ich przedstawicielom oraz komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli taka została powołana

32 4.7 Ciągłe doskonalenie Organizacja powinna wprowadzić i utrzymywać rozwiązania organizacyjne dotyczące ciągłego doskonalenia poszczególnych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu jako całości AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test 64 32

33 Wymagania normy PN-N Zakres W niniejszej normie podano wytyczne dotyczące opracowania, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne te obejmują wyjaśnienia, zalecenia oraz praktyczne wskazówki odnoszące się do poszczególnych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania normy PN-N Definicje czynnik niebezpieczny - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu czynnik szkodliwy - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia czynnik uciążliwy - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie prowadząc do trwałego pogorszenia stanu zdrowia

34 Wymagania normy PN-N Definicje zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące przede wszystkim przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych zdarzenie - (SJP) to co się zdarzyło, przypadek, wypadek, zajście ZAGROŻENIE ZDARZENIE ZDARZENIE POTENCJANIE WYPADKOWE WYPADEK Wymagania normy PN-N Przegląd wstępny

35 Wymagania normy PN-N Przegląd wstępny Pierwszym etapem przeglądu wstępnego jest opracowanie wykazu obszarów, które będą podlegać przeglądowi. Przegląd może obejmować wszystkie działania organizacji, wyznaczone jej części, określone procesy lub operacje. Najważniejszymi elementami do uwzględnienia podczas przeglądu wstępnego są: odpowiedzialność kierownictwa wszystkich szczebli za bezpieczeństwo i higienę pracy przeprowadzanie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników Wymagania normy PN-N Przegląd wstępny Ogólne techniki przeprowadzenia przeglądu wstępnego obejmują: kwestionariusze wywiady z pracownikami, listy kontrolne kontrole i pomiary przegląd zapisów benchmarking

36 Wymagania normy PN-N Zaangażowanie najwyższego kierownictwa Zaangażowanie najwyższego kierownictwa organizacji może się także przejawiać w: podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji, uznaniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako integralnej części zarządzania organizacją zainicjowaniu przeglądu wstępnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i udział w analizie jego wyników zainicjowaniu opracowania planu wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nadzorowaniu jego realizacji uznaniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy za jeden z głównych obszarów odpowiedzialności kierownictwa od szczebla najwyższego do dozoru bezpośredniego upowszechnianiu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowaniu działań mających na celu jej zrozumienie przez wszystkich członków organizacji Wymagania normy PN-N Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Przy ogłaszaniu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy zainteresowanym stronom wewnątrz i na zewnątrz organizacji można wykorzystać następujące sposoby: zamieszczenie w księdze opisującej elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (jeżeli taka w organizacji istnieje) dystrybucja deklaracji polityki w formie kopii oryginalnego dokumentu lub ulotek zamieszczanie deklaracji polityki w biuletynach wydawanych przez organizację, eksponowanie tej dekla racji w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu w pomieszczeniach organizacji, np. w postaci tablic lub plakatów szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla członków organizacji kampanie informacyjne z wykorzystaniem, plakatów, konkursów itp., ukierunkowanych na propagowanie różnych aspektów polityki bezpieczeństwa i higieny pracy media publiczne (prasa radio, telewizja) oraz siec komputerowa (lokalna i/lub Internet)

37 Wymagania normy PN-N Planowanie Wymagania normy PN-N Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego

38 Wymagania normy PN-N Wymagania prawne i inne W celu utrzymania zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do działań, wyrobów lub usług organizacji konieczne jest ich identyfikowanie i wprowadzanie w organizacji. W procesie identyfikowania tych wymagań można brać pod uwagę w szczególności: przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy przepisy i normy odnoszące się do bezpieczeństwa wyrobów i/ub usług przepisy odnoszące się do określonej działalności lub stosowanej technologii wytyczne stowarzyszeń branżowych i/lub zawodowych dobrowolne przewodniki lub kodeksy postępowania, do których przestrzegania może się organizacja zobowiązać Wymagania normy PN-N Cele ogólne i szczegółowe Zasada SMART S - specyficzne M - mierzalne A - ambitne R - realne T terminowe (określone w czesie)

39 Wymagania normy PN-N Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia Wymagania normy PN-N Kompetencje Na kompetencje wymagane dla poszczególnych grup pracowników i/lub stanowisk pracy w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mogą składać się między innymi: wykształcenie (np. podstawowe, zawodowe, średnie, pomaturalne, wyższe itp.) doświadczenie zawodowe (np. w danym zawodzie t na danym stanowisku pracy) rodzaj ukończonych szkoleń (np. z zakresu systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oceny ryzyka zawodowego itp.) predyspozycje psychofizyczne do wykonywania określonych rodzajów prac

40 Wymagania normy PN-N Motywacja Za działania wzmacniające motywację pracowników do angażowania się w doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można uznać: przestrzeganie przez członków kierownictwa procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy nagradzanie pracowników za osiąganie celów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ustalonych w organizacji ustalanie celów i planów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy współudziale tych pracowników, którzy będą je realizować angażowanie pracowników do prowadzenia analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji i wykorzystywanie ich wyników do ustalania zadań i inicjowania działań naprawczych stwarzanie warunków do zgłaszania przez pracowników problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nagradzanie pracowników za zgłaszanie indywidualnych lub grupowych propozycji usprawnień działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inicjowanie i przeprowadzanie odpowiednich działań wynikających z tych propozycji Wymagania normy PN-N Sterowanie operacyjne pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami Procedury sterowania operacyjnego pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami mogą obejmować w szczególności: dobór odpowiednich pracowników do wykonywania prac zgodnie z ustalonymi kryteriami zdrowotnymi (fizycznymi i psychicznymi) bezpośredni nadzór nad realizacją prac przez wyznaczone do tego celu osoby dokumentowanie i zatwierdzanie planów wykonywania prac wydzielanie, oznakowywanie i przygotowywanie obszarów do wykonywania prac stosowanie odpowiednich środków ochronnych (ochrony zbiorowej lub indywidualnej) technicznych środków pracy spełniających określone wymagania

41 Wymagania normy PN-N Gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie Procedury gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i awarie mogą obejmować w szczególności: opis organizacji wewnętrznych służb ratowniczych i wykazy osób odpowiedzialnych opracowywanie i utrzymywanie planów postępowania w przypadku awarii i klęsk żywiołowych działania podejmowane podczas rożnego rodzaju wypadków przy pracy i awarii postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej plany ćwiczeń i sprawdzania skuteczności procedur gotowości i reagowania plany szkoleń specjalistycznych służb ratowniczych analizowanie przyczyn i dokumentowanie wypadków przy pracy i awarii oraz współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi organami nadzoru postępowanie z instytucjami ubezpieczeniowymi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, awarii i klęsk żywiołowych Wymagania normy PN-N Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy Przykłady aspektów podlegających monitorowaniu proaktywnemu: stopień zgodności działań organizacji z wymaganiami prawnymi zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy stopień realizacji planów i osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zrozumiałość polityki bezpieczeństwa i higieny pracy wśród załogi liczba pracowników przeszkolonych w danym okresie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy skuteczność szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy częstość zebrań komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

42 Wymagania normy PN-N Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy Przykłady aspektów podlegających monitorowaniu reaktywnemu: wypadki przy pracy (liczba, rodzaje przyczyny, okoliczności itp. zdarzenia prawie wypadkowe choroby zawodowe stwierdzone w danych okresach oraz ich przyczyny absencja pracowników powodowana chorobami zawodowymi i innymi przyczynami działania podejmowane przez służby ratownicze po wystąpieniu wypadków przy pracy decyzje, nakazy i zalecenia wydawane przez organy nadzoru nad warunkami pracy Wymagania normy PN-N Auditowanie Procedura auditu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy może obejmować między innymi: ustalenie kolejnych etapów procesu auditowania (zainicjowanie, przygotowywanie, wykonanie, raportowa nie, zakończenie oraz zainicjowanie ewentualnych działań korygujących lub zapobiegawczych wynikających z auditu) określenie kryteriów, które będą stosowane podczas oceny działalności określenie środków zapewniających, że audit będzie dotyczył reprezentatywnej próbki działań w auditowanym obszarze ustalenie sposobu przedstawiania wyników auditu (forma raportu) wskazanie osób upoważnionych do otrzymywania i przechowywania kopii raportów z auditów ustalenie potrzeb w zakresie środków pomocniczych, np. instrukcji, list kontrolnych itp

43 Wymagania normy PN-N Działania naprawcze Zaleca się, aby sposoby postępowania z niezgodnościami oraz przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych były określone w procedurach uwzględniających w szczególności niżej podane elementy: natychmiastowe ograniczanie skutków niezgodności, w szczególności tam, gdzie wiąże się to z niedopuszczalnym poziomem ryzyka zawodowego analizę przyczyn niezgodności planowanie, wdrażanie i nadzorowanie działań korygujących lub zapobiegawczych zapisywanie, tam gdzie jest to uzasadnione, zmian w procedurach, wynikających z wdrożonych działań korygujących lub zapobiegawczych Wymagania normy PN-N Przegląd zarządzania Podczas przeglądu należy omówić dane wejściowe w aspekcie: zmieniających się uregulowań prawnych zmieniających się oczekiwań i wymagań zainteresowanych stron zmian wyrobów, technologii lub działań organizacji postępów w nauce i rozwoju techniki doświadczeń zdobytych w wyniku zaistniałych zdarzeń wymagań klientów i preferencji rynku opinii pracowników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

44 Wymagania normy PN-N Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy Do kosztów związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należą w szczególności: koszty przeprowadzenia przeglądu wstępnego bezpieczeństwa i higieny prac koszty związane z opracowaniem i realizacją planów osiągania celów wynikających z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy koszty monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (obejmujące w szczególności koszt czasu poświęconego na monitorowanie, koszt wykorzystywanych do monitorowania przyrządów i ich utrzymywania, koszt usług związanych z monitorowaniem itp.) Wymagania normy PN-N Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy Do kosztów związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należą w szczególności: koszty związane z planowaniem i realizacją działań korygujących i zapobiegawczych (w tym np. koszty zmian w organizacji pracy, koszty inwestycji, koszty lekarskich badań profilaktycznych, koszty stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz ich utrzymywania), koszty szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkoleń związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy koszty przeprowadzania auditów wewnętrznych i zewnętrznych itp

45 AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test 89 Wymagania norm ISO i PN-N Zasady ogólne Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania przez auditorów, organizacje wdrażające systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Decyzję odnośnie do tego, czy audity systemów zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną będą prowadzone oddzielnie czy razem pozostawiono użytkownikowi niniejszej normy

46 Wymagania norm ISO i PN-N Budowa normy Zakres normy Powołania normatywne Terminy i definicje Zasady auitowania Zarządzanie programem auditów Działania auditowe Kompetencje i ocena auditorów Wymagania norm ISO i PN-N Zakres normy Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich organizacji, których dotyczy przeprowadzanie wewnętrznych lub zewnętrznych auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub zarządzanie programami auditów

47 Wymagania norm ISO i PN-N Powołania normatywne PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego Wymagania norm ISO i PN-N Terminy i definicje W niniejszej normie są stosowane terminy i definicje podane w PN-EN ISO 19011:2003 i PN-N-18001:

48 Wymagania norm ISO i PN-N Terminy i definicje audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu kryteria auditu - zestaw polityk, procedur lub wymagań dowód z auditu - Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania ustalenia z auditu - wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu wniosek z auditu - wynik auditu, przedstawiony przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszystkich ustaleń z auditu Wymagania norm ISO i PN-N Terminy i definicje auditor - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu zespół auditujący - jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit, wspomaganych przez ekspertów technicznych, jeżeli jest to wymagane UWAGA 1 Jeden z auditorów zespołu auditującego jest wyznaczony jako auditor wiodący UWAGA 2 Do zespołu auditującego mogą być włączeni auditorzy szkolący się ekspert techniczny - osoba, która służy zespołowi auditującemu (3.9) specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami UWAGA 1 Określona wiedza lub umiejętności specjalistyczne odnoszą się do organizacji, procesu lub działalności podlegających auditowaniu oraz do znajomości języka lub kultury UWAGA 2 Ekspert techniczny nie działa w zespole auditującym jako auditor

49 Wymagania norm ISO i PN-N Terminy i definicje program auditów - zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel UWAGA Program auditów obejmuje wszystkie działania niezbędne do zaplanowania, zorganizowania i przeprowadzenia auditów plan auditu - opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z auditem zakres auditu - obszar i granice auditu UWAGA Zakres auditu zwykle obejmuje opis fizycznych lokalizacji, jednostek organizacyjnych, działalności i procesów, jak również ramy czasowe Wymagania norm ISO i PN-N Terminy i definicje (PN-EN ISO 9000:2006)

50 Wymagania norm ISO i PN-N Zasady auditowania Stosuje się wytyczne podane w PN-EN ISO 19011:2003, Rozdział Wymagania norm ISO i PN-N Zasady auditowania Postępowanie etyczne - podstawa profesjonalizmu - zaufanie, rzetelność, poufność i rozwaga są istotne dla auditowania Rzetelna prezentacja: obowiązek przedstawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą Należyta staranność zawodowa: pracowitość i rozsądek w auditowaniu Niezależność: podstawa bezstronności auditu i obiektywności wniosków z auditu Podejście oparte na dowodach: racjonalna metoda uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditu

51 Wymagania norm ISO i PN-N Zasady auditowania Ponieważ audit prowadzony jest w ograniczonym czasie z użyciem ograniczonych zasobów, oparty jest on na próbkach dostępnych informacji. Odpowiedni dobór próbki związany jest ściśle z zaufaniem, jakie można mieć do wniosków z auditu Wymagania norm ISO i PN-N Zarządzanie programem auditów Stosuje się wytyczne podane w PN-EN ISO 19011:2003, Rozdział

52 Wymagania norm ISO i PN-N Zarządzanie programem auditów Cele programu auditu mogą wynikać z: priorytetów zarządzania zamierzeń komercyjnych wymagań systemu zarządzania wymagań wynikających z ustaw i przepisów oraz z umów potrzeby oceny dostawcy wymagań klienta potrzeb innych stron zainteresowanych ryzyka dla organizacji Wymagania norm ISO i PN-N Zarządzanie programem auditów Zakres programu auditu zależy od: zakresu, celu i czasu trwania każdego auditu, który ma być przeprowadzony częstości auditów, które mają być przeprowadzone liczby, ważności, złożoności, podobieństwa oraz lokalizacji działań, które mają być auditowane wymagań norm, ustaw, przepisów oraz umów i innych kryteriów auditu potrzeby akredytacji lub rejestracji/certyfikacji wyników poprzednich auditów lub przeglądu poprzedniego programu auditów języka, kwestii kulturowych i społecznych uwag stron zainteresowanych znaczących zmian w organizacji lub jej działaniach

53 Wymagania norm ISO i PN-N Zarządzanie programem auditów Wymagania norm ISO i PN-N Działania auditowe Stosuje się wytyczne podane w PN-EN ISO 19011:2003, Rozdział

54 Wymagania norm ISO i PN-N Działania auditowe Wymagania norm ISO i PN-N Działania auditowe

55 Wymagania norm ISO i PN-N Działania auditowe Zbieranie i weryfikowanie informacji Wymagania norm ISO i PN-N Działania auditowe Co to jest niezgodność? Zgodnie z definicją w ISO 9000:2006, niezgodność to niespełnienie wymagania PCA zaleca aby wszystkie odnotowane braki wymagania zapisywać jako niezgodność Doświadczony auditor w trakcie auditu określa potencjalne niezgodności jeżeli nie jest w 100% pewien co do niespełnienia wymagania

56 Wymagania norm ISO i PN-N Działania auditowe Ustalanie niezgodności Kategorie niespełnienia wymagania Potencjalna niezgodność Niezgodność Wymagania norm ISO i PN-N Kategorie niezgodności Niezgodność: Całkowity brak spełnienia konkretnego wymagania normy, brak udokumentowania i / lub wdrożenia elementu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania lub sytuacja powodująca wątpliwości, co do spełnienia określonych wymagań przez wyrób lub usługę, Kolizja prawna

57 Wymagania norm ISO i PN-N Kategorie niezgodności Spostrzeżenie/Obserwacja: Odosobnione uchybienie wobec wymagania normy lub systemu, nie wskazujące na załamanie się systemu zarządzania ani nie nasuwające wątpliwości, co do możliwości spełnienia wymagań. 113 Wymagania norm ISO i PN-N Ustalenie niezgodności zasada (BDW) B - Sformułowanie niezgodności (błąd) D - Dowód z auditu dla poparcia stwierdzenia auditora W - Zapis wymagania w odniesieniu do którego wykryto niezgodność

58 Wymagania norm ISO i PN-N Ustalenie niezgodności zasada (PLANES) P - procedura L - lokalizacja A - akcja N - natura problemu E - ewidencja S - statystyka E i S odnoszą się do populacji danych Wymagania norm ISO i PN-N Działania po-auditowe Wnioski z auditu mogą wskazywać na potrzebę podjęcia działań korygujących, zapobiegawczych lub doskonalących, jeżeli ma to zastosowanie. Działania takie są zwykle określane i podejmowane przez auditowanego w uzgodnionym terminie oraz nie są uważane za część auditu. Zaleca się, aby auditowany informował klienta auditu o statusie tych działań

59 Wymagania norm ISO i PN-N Kompetencje i ocena auditorów AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test

60 PN-N 18001:2004 a OHSAS 18001:2007 ź r ó d ł o : w w w. k u l t u r a b e z p i e c z e n s t wa. p l PN-N 18001:2004 a OHSAS 18001:2007 ź r ó d ł o : w w w. k u l t u r a b e z p i e c z e n s t wa. p l

61 PN-N 18001:2004 a OHSAS 18001:2007 Istotne różnice Zaangażowanie pracowników Zaangażowanie kadry Koordynator ds. SZBiHP Prace niebezpieczne Ocena ryzyka Ocena zgodności Możliwość integracji z innymi systemami AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test

62 Otwieram dyskusję Zapraszam do zadawania pytań 123 AGENDA Norma PN-N 18001:2004 Norma PN-N 18004:2001/Ap.1: 2002 Norma ISO 19011:2002/ PN-N 18011:2006 PN-N 18001:2004 a OHSAS 2007 Dyskusja wolne wnioski Test

63 Test Czas trwania testu 45 min Piszemy samodzielnie Powodzenia!!! dr inż. Marcin Olejnik mobile:

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

9. Komunikowanie się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

9. Komunikowanie się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 9. Komunikowanie się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 9.1. Jakie informacje powinny być przekazywane w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Komunikowanie się jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r.

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. PL0800189 NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. MAREK MUCHA TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., Warszawa W referacie omówiono europejską normą środowiskową i porównano

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1 Doskonalenie SZBiHP w oparciu o wymagania nowej normy OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 1 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 Weryfikacja SZJ / HACCP Różne aspekty auditów wewnętrznych 2 Systemy zarządzania Utrzymywanie i rozwój systemów zarządzania w firmach, wymaga ich systematycznej weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE 1 WRZESIEŃ 2013 R. SPIS TREŚCI Na czym polega pomiar

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

Materiały wspomagające

Materiały wspomagające Alfred Brzozowski, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Materiały wspomagające wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemie zarządzania bhp 1/20 Konferencja pn. Społeczna

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi)

Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi) Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi) Piotr Kowalski EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24 50-264 Wrocław tel. (+48 71) 346 04 85 e-mail: office@ecoms.pl 2 Wymagania prawne Wymagania prawne

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3.1. Co to jest polityka bezpieczeństwa i higieny pracy? Przystępując do wdrażania systemu zarządzania, kierownictwo wyraża swoje zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Najczęściej spotykane systemy zarządzania w organizacjach

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Najczęściej spotykane systemy zarządzania w organizacjach Zintegrowany system zarządzania to: połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE ROCEDURA ydanie: /06/02 02 Strona 1 Stron 10 AUDITY ENĘTRZNE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka aweł Machnicki Marcin awlak Stanowisko ełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo