Zmiany w normie ISO 19011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w normie ISO 19011"

Transkrypt

1 Zmiany w normie ISO Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO Sformułowanie podstawowych kwestii, które powinny być rozstrzygnięte przed uruchomieniem procedury nowelizacji normy 1

2 Zakres normy Audity strony pierwszej Audity strony drugiej -? Audity strony trzeciej -?? Auditowanie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem,...? Założenia podstawowe Norma ISO ma zawierać ogólne wytyczne do auditowania różnych systemów zarządzania (poza audytami finansowymi), w związku z czym w pracach uczestniczyć będą przedstawiciele innych grup roboczych. 2

3 ISO 19011:2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania Tekst drugiego wydania normy ISO został opracowany w podkomitecie ISO/TC 176/SC 3 Daty opublikowania ISO 19011:2011 opublikowana 15 listopada 2011 roku PN-EN ISO 19011:2012 wprowadzona metodą noty uznaniowej (w języku angielskim) luty 2012 PN-ISO/IEC wersja polskojęzyczna koniec listopada br. 3

4 Wprowadzenie Drugie wydanie normy ISO koncentruje się na auditach pierwszej i drugiej strony, ale zawarte w niej wytyczne mogą okazać się przydatne, jako uzupełnienie do wymagań zawartych w ISO/IEC 17021:2011, podczas auditów przeprowadzanych przez trzecią stronę. Wprowadzono pojęcie ryzyka związanego z procesem auditowania systemu zarządzania. Odniesiono się do ryzyka związanego z możliwością nie osiągnięcia celów auditu oraz z możliwością zakłócenia działań i procesów auditowanego. Nie podano szczegółowych wytycznych dotyczących procesu zarządzania ryzykiem. 4

5 Terminy i definicje Nie nastąpiła znacząca zmiana w zakresie terminologii, ale wprowadzono szereg modyfikacji lub uzupełnień, które mogą okazać się pomocne we właściwym odczytaniu zawartych w normie wytycznych. Ustalenia z auditu - wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu. Rozbudowano uwagi do powyższej definicji, które sprowadzają się do stwierdzenia, że ustalenia z auditu mogą wskazywać na zgodność, niezgodność, możliwość doskonalenia lub rejestracji dobrych praktyk. 5

6 Auditor osoba, która przeprowadza audit. Usunięto mająca wykazane cechy osobowości i kompetencje do przeprowadzenia auditu Kompetencje zdolność wykorzystania wiedzy i umiejętności do osiągania zamierzonych wyników. UWAGA Umiejętności obejmują stosowanie odpowiednich postaw i zachowań w trakcie procesu auditowania Ryzyko wpływ niepewności na cele. (patrz ISO Guide 73:2009) Zgodność spełnienie wymagań. Niezgodność niespełnienie wymagań. 6

7 Zasady auditowania Dzięki przestrzeganiu tych zasad audit jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem dostarczającym informacji służących do doskonalenia funkcjonowania organizacji. Przestrzeganie zasad jest niezbędne do zapewnienia, że wnioski z auditu są właściwe i wystarczające oraz że auditorzy pracujący niezależnie sformułują w podobnych sytuacjach podobne wnioski. Zmodyfikowano sposób sformułowania dotychczasowych pięciu zasad dotyczących auditowania, a także wprowadzono istotne uzupełnienie w postaci dodatkowej, szóstej zasady. 7

8 Prawość i uczciwość - podstawa profesjonalizmu Auditorzy i zarządzający programem auditów powinni: wykonywać swoją pracę uczciwie, rzetelnie i w sposób odpowiedzialny; działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykazać kompetencje w zakresie swych zadań; zachować bezstronność; być wyczuleni na wszelkie wpływy mogące mieć wpływ na wyniki przeprowadzanej oceny. Rzetelna prezentacja - obowiązek przedstawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą. Ustalenia i wnioski z auditu oraz raporty z auditu powinny przedstawiać działania auditowe dokładnie i zgodnie z prawdą. Znaczące przeszkody napotkane podczas auditu oraz nierozstrzygnięte lub rozbieżne opinie pomiędzy auditorami a auditowanym powinny być odzwierciedlone w raporcie wiernie, dokładnie, terminowo i w sposób kompletny. 8

9 Należyta staranność zawodowa - pracowitość i rozsądek w auditowaniu. Auditorzy powinni wykazać staranność odpowiednią do wagi wykonywanych zadań oraz do zaufania, jakim obdarzyli ich klienci auditu i inne strony zainteresowane. Ważnym czynnikiem jest ich zdolność do prowadzenia rozsądnej oceny we wszystkich sytuacjach auditowych. Poufność zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Auditorzy powinni w sposób roztropny i ostrożny wykorzystywać i chronić informacje uzyskane podczas realizacji swych zadań oraz nie ujawniać ich bez odpowiedniego upoważnienia, szczególnie w sposób szkodzący auditowanemu. Dotyczy to w szczególności informacji wrażliwych i poufnych. 9

10 Niezależność - podstawa bezstronności i obiektywności wniosków z auditu. Auditorzy powinni być niezależni od auditowanych działań oraz wolni od uprzedzeń i konfliktu interesów. Powinni wykazać obiektywizm podczas całego procesu auditu, aby zapewnić, że ustalenia i wnioski z auditu oparte są wyłącznie na dowodach z auditu. Podczas auditów wewnętrznych powinni być niezależni od kierowników auditowanych obszarów. Podejście oparte na dowodach - racjonalna metoda uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditu Dowody z auditu powinny być weryfikowalne. Powinny być oparte na próbkach dostępnych informacji, gdyż audit prowadzony jest w ograniczonym czasie przy użyciu ograniczonych zasobów. Odpowiedni dobór próbki ma ścisły związek z zaufaniem, jakim można obdarzyć wnioski z auditu. 10

11 Zakres programu auditów powinien wynikać z wielkości i charakteru auditowanej organizacji oraz dojrzałości systemu zarządzania. Zasady zarządzania programem powinny uwzględniać podstawowe elementy systemu odnoszące się do kluczowych cech wyrobu oraz zagrożeń pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a także istotnych aspektów środowiskowych. UWAGA Takie podejście jest zwykle nazywane auditowaniem opartym na analizie ryzyka związanego z auditem. 5.2 Ustalenie celów programu auditów 5.3 Ustalenie programu auditów 5.4 Wdrożenie programu auditów 5.5 Monitorowanie programu auditów 7 Kompetencje i ocena auditorów 6 Realizacja auditów 5.6. Przeglądy i doskonalenie programu auditów 11

12 Ustalenie programu auditów Osoba zarządzająca programem auditów powinna: ustalić zakres programu auditów; zidentyfikować i ocenić ryzyka związane z programem; Osoba odpowiedzialna za zarządzanie programem auditów powinna rozważyć ryzyka mogące mieć wpływ na realizację programu auditów, a ryzyka mogą dotyczyć: planowania nieprawidłowe określenie celów i zakresu programu auditów; zasobów zbyt krótki czas na realizację programu lub poszczególnych auditów; 12

13 doboru zespołu auditującego - brak wystarczających kompetencji; wdrożenia - nieskuteczne informowanie o programie auditów; nadzoru nad zapisami z auditów - błędy w zakresie odpowiedniej ochrony zapisów zawartych w raportach z auditów mających wykazać skuteczność programu auditów; monitorowania realizacji programu - brak skutecznego systemu monitorowania wniosków z auditów. Zarządzający programem auditów powinien zapewnić, że wszystkie zapisy związane z realizowanym programem auditów są utrzymywane, z zapewnieniem ich poufności w wymaganym zakresie. Zapisy powinny obejmować, m.in.: zapisy dotyczące programu auditów (cele i zakres programu, stwierdzone ryzyka, wyniki przeglądów skuteczności programu); 13

14 Przegląd i doskonalenie programu auditów Dane warte rozważenia: wyniki monitorowania i ewentualne trendy, w tym zapisy z auditów; potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych; nowe techniki auditowania; skuteczność sposobu oceny ryzyka związanego z programem, w tym zapewnienie poufności i bezpieczeństwa informacji w zakresie programu auditów. Ryzyko związane z auditem Podczas opracowywania programu auditów należy brać pod uwagę fakty mogące utrudnić osiągnięcie celów i ocenić związane z tym ryzyko. Wyniki takiej oceny należy uwzględniać podczas planowania procesów poszczególnych auditów. 14

15 Ocena ryzyka związanego z auditem powinna obejmować: Identyfikację zagrożeń Analizę ryzyka Ewaluację ryzyka Identyfikacja zagrożeń powinna obejmować te obszary działalności, funkcje i procesy, gdzie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że cele auditu mogą nie być osiągnięte. Przykładowe źródła zagrożeń mogą być następujące: 15

16 Niewłaściwie określone cele auditu lub jego zakres Wystąpienie uprzedzeń lub konfliktu interesów w zespole auditującym Niewłaściwe metody i narzędzia auditu Niewłaściwe metody oceny ryzyka Wybór niereprezentatywnej próbki auditowej Niewystarczające kompetencje zespołu auditującego Niewystarczająca liczba auditorów Analiza ryzyka podstawa do oceny poziomu ryzyka i do podjęcia decyzji co do sposobu potraktowania ryzyka. Analiza ryzyka obejmuje rozważenie przyczyn i źródeł ryzyka, potencjalnych konsekwencji i prawdopodobieństwa wystąpienia. Podstawę analizy stanowią wcześniejsze doświadczenia, znajomość zmian w sposobie funkcjonowania i inne dostępne informacje. 16

17 Ewaluacja ryzyka wynik porównania ustalonego w wyniku analizy poziomu ryzyka związanego z auditem z kryteriami przyjętymi w wyniku rozważenia celów programu auditów. Wynik porównania powinien być podstawą podejmowanych decyzji. Dalsze wskazówki norma ISO Jedna z ważniejszych zmian polega na umieszczeniu wskazówek praktycznych, przedstawionych w ramkach w normie ISO 19011:2002, a przeniesionych z pewnymi modyfikacjami, do załącznika B w normie ISO 19011:

18 Przegląd dokumentacji B.3 Czy informacje zawarte w dokumentach są: kompletne obejmują wszystkie oczekiwane informacje; prawidłowe zgodne z mającymi zastosowanie normami i przepisami; spójne wewnętrznie i zewnętrznie; aktualne; obejmują auditowany zakres działalności i mogą być użyte do wsparcia dowodów z auditu; zawierają potrzebne ustalenia dotyczące dostępu i bezpieczeństwa. Na podstawie informacji uzyskanych podczas przeglądu auditor wiodący przygotowuje plan auditu - powinny w nim być uwzględnione wyniki analizy ryzyka związanego z działaniami auditowanego (wyrobami, usługami, personelem lub infrastrukturą). 18

19 Planując audit należy uwzględnić ryzyko związane z działaniami zespołu auditującego: potencjalnymi zagrożeniami związanymi z negatywnym wpływem na bezpieczeństwo i higienę pracy, środowisko i jakość; niezamierzonym wprowadzeniem zagrożeń dla oferowanych wyrobów lub usług, dla personelu i infrastruktury. Przygotowanie dokumentów roboczych B.4 Podczas przygotowywania dokumentów roboczych warto odpowiedzieć sobie na pytania: jakie zapisy zamierzamy zamieścić w danym dokumencie; jakie działania auditowe będą związane z danym dokumentem; kto będzie korzystał z danego dokumentu; jakich informacji będziemy potrzebować do wypełnienia treścią danego dokumentu. 19

20 Próbka auditowa B.3 Dowody z auditu są oparte na zbadaniu próbki dostępnych informacji, gdyż generalnie nie jest praktyczne ani efektywne zbadanie wszystkich dostępnych informacji. Badanie próbki polega na zbadaniu części dostępnych przedmiotów oceny oraz ocenie określonych cech całej populacji w celu sformułowania wniosków odnoszących się do całości zagadnienia. Ryzyko z tym związane bierze się stąd, że badana próbka może nie być reprezentatywna dla całej populacji, zatem wnioski auditora mogą być inne niż te, które byłyby wynikiem przebadania całej populacji przedmiotów oceny. 20

21 Podczas określania sposobu badania próbki auditowej, warto uwzględniać, między innymi, następujące czynniki: Jaka powinna być liczność próbki? Czy wymagany jest określony poziom ufności? Czy określać próbkę na podstawie wcześniej przygotowanego wzoru, czy na podstawie badania zakłóceń danego procesu? Czy istnieją przepisy określające np. liczność lub sposób pobierania próbki? Czy skupić się na wynikach określanych w kategoriach TAK/NIE (metoda alternatywna) czy określanych w sposób ciągły, np. 4,1; 4,15; 4,17 (metoda liczbowa)? Można to podsumować, czy doświadczenie i znajomość auditowanego obszaru czy statystyka? 21

22 W odniesieniu do kwestii zawartości raportu z auditu warto wiedzieć, że w tym roku ukazał się dokument ISO/IEC TS 17022:2012 Ocena zgodności Wymagania i zalecenia dotyczące zawartości raportu z auditu systemów zarządzania przeprowadzanego przez trzecią stronę Kompetencje i ocena auditorów Elementy składające się na kompetencje auditora Wiedza i umiejętności Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Szkolenie auditorskie Praktyka auditorska Cechy osobowości 22

23 Proces oceny kompetencji auditora powinien wynikać z programu auditów i obejmować: określenie poziomu kompetencji wynikającego z potrzeb programu auditów; ustalenie kryteriów oceny; dobór odpowiednich metod oceny; przeprowadzenie oceny. Postawy i zachowania - Cechy osobowości Auditor powinien być:... (tzn. bez zmian), a ponadto: rzetelny i odpowiedzialny nawet wtedy, gdy taka postawa może doprowadzić do nieporozumień lub konfrontacji; 23

24 otwarty na doskonalenie, otwarty na naukę płynącą z różnych sytuacji auditowych w celu wykorzystania nowych doświadczeń w swoich dalszych działaniach; wyczuwający kulturę organizacji, potrafiący ją zrozumieć i respektować; zorganizowany, potrafiący współpracować z zespołem auditującym i przedstawicielami auditowanego. Dziękuję za uwagę 24

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Barbara Majewska Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Justyna

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 IAF MD 6:2014 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 Wydanie 2 (IAF MD 6:2014) International Accreditation Forum,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Organizacja posiadająca ustanowiony i wdrożony

Organizacja posiadająca ustanowiony i wdrożony Tabela 3. Wykaz wydanych certyfikatów OiB (c.d.) Nr certyfikatu Data ważności certyfikatu 1/OiB/2010 od 16.07.2010 do 15.07.2013 Posiadacz certyfikatu Przedmiot certyfikacji Dokument odniesienia ROK 2010

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo