OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1"

Transkrypt

1 Doskonalenie SZBiHP w oparciu o wymagania nowej normy OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 1

2 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp Spółka Jawna Częstochowa, ul Mirowska 41 Andrzej Kowalkow - członek Komitetu Technicznego nr 276 ds Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy PKN - członek Komitetu Technicznego Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu i Jednostek Edukacyjnych przy CIOP - auditor Bureau Veritas Certification Polska Sp z oo OHSAS 18001:2007 2

3 Uwagi uznano r za datę publikacji OHSAS18001:2007 rekomendacja okresu przejściowego 24 miesiące, czyli od r certyfikaty OHSAS 18001:1999 nie będą uznawane przez jednostki certyfikacyjne i akredytacyjne, brak oficjalnego tłumaczenia normy, brak pełnego wdrożenie wymagań normy OHSAS 18001:2007 3

4 Przykład rozbieżno ności w tłumaczeniu: t BS - OHSAS 18001:2007 Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę (procedury) identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określania niezbędnych działań zmniejszających ryzyko DNV - OHSAS 18001:2007 Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę (-y) ciągłej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określenia potrzebnych środków kontroli OHSAS 18001:2007 4

5 Seria - Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Norma OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 5

6 1 Zakres Niniejsza norma z serii Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OHSAS) zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), aby umożliwić organizacji kontrolowanie ryzyk BHP oraz poprawę wydajności w obszarze BHP Norma nie zawiera szczegółowych kryteriów do oceny wydajności systemu, ani szczegółowych specyfikacji do projektowania systemu zarządzania OHSAS 18001:2007 6

7 2 Związane publikacje Inne publikacje, które mogą dostarczyć informacje i wskazówki są podane w bibliografii Radzimy korzystanie z aktualnych wydań tych publikacji Szczególnie, należy korzystać z: OHSAS Systemy oceny zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy wskazówki do wdrożenia OHSAS Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ILO OSH Międzynarodowe Biuro Pracy), OHSAS 18001:2007 7

8 3 Terminy i definicje W niniejszej normie dodano lub zmieniono następujące terminy i definicje OHSAS 18001:2007 8

9 31 akceptowane ryzyko ryzyko, które zostało zredukowane do poziomu, który może być tolerowany przez organizację mając na uwadze jej zobowiązania prawne oraz przyjętą politykę BHP (316) Zastąpiono zdefiniowane ryzyko tolerowalne OHSAS 18001:2007 9

10 35 dokument informacja oraz jej nośnik UWAGA Nośnikiem może być papier, dysk magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia, próbka wzorcowa lub ich dowolna kombinacja [ISO 14001:2004, 34] 320 procedura ustalony sposób wykonania działania lub procesu UWAGA procedury mogą być udokumentowane lub nie [ISO 9000:2005, 3,4,5] 321 zapis 321 zapis dokument (35), w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań OHSAS 18001:

11 36 zagrożenie źródło zagrożenia, sytuacja lub działania mogące spowodować uraz człowieka, schorzenie zawodowe (38) lub ich kombinację Powyższa definicja nie odnosi się już do szkód d poniesionych przez mienie bądźb środowisko pracy Ryzyko zaistnienia takich ww szkód d mających wpływ na BHP powinno być określone przez proces oceny ryzyka danej organizacji OHSAS 18001:

12 39 zdarzenie wypadkowe ( incident ) zdarzenie związane z pracą powodujące lub mogące spowodować uraz, schorzenie zawodowe (38) (niezależnie od stopnia ciężkości) lub śmierć UWAGA 1 Wypadek jest zdarzeniem wypadkowym, które spowodowało uraz, schorzenie zawodowe lub śmierć UWAGA 2 Zdarzenie wypadkowe, które nie spowodowało urazu, schorzenia zawodowego ani śmierci może być nazywane zdarzeniem potencjalnie wypadkowym, prawie wypadkiem lub niebezpieczną sytuacją UWAGA 3 Sytuacja awaryjna (patrz 447) jest szczególnym przypadkiem zdarzenia wypadkowego OHSAS 18001:

13 318 miejsce pracy każde miejsce fizyczne, w którym wykonywane są działania mające związek z pracą pod kontrolą organizacji UWAGA Biorąc pod uwagę taką definicję miejsca pracy organizacja (317) powinna wziąć pod uwagę ryzyka BHP dla personelu, na przykład, w podróży lub korzystającego z środków komunikacji (np jazda samochodem, przelot samolotem, podróż statkiem lub pociągiem), pracującego w siedzibie klienta lub odbiorcy, lub pracującego w domu OHSAS 18001:

14 4 Wymagania dla systemu zarządzania BHP 41 Wymagania ogólne Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić system zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej normie oraz określić sposób spełnienia tych wymagań Organizacja powinna określi lić i udokumentować zakres swojego systemu zarządzania BHP OHSAS 18001:

15 42 Polityka BHP Najwyższe kierownictwo powinno ustanowić i zatwierdzić politykę BHP oraz zapewnić, że w określonym zakresie swojego systemu zarządzania: a) jest odpowiednia do charakteru i skali ryzyk BHP; b) zawiera zobowiązanie zanie do zapobiegania urazom i schorzeniom zawodowym oraz zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz wyników w obszarze BHP; c) zawiera zobowiązanie do spełnienia odpowiednich wymagań wynikających z prawa i innych wymagań, które dotyczą organizacji, które odnoszą się do zagrożeń BHP; d) stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów w BHP; e) jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana; f) jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym pod kontrolą organizacji, w taki sposób, że są oni świadomi swoich indywidualnych obowiązków w zakresie BHP; g) jest dostępna dla zainteresowanych stron i h) jest okresowo przeglądana w celu upewnienia się, że jest adekwatna i odpowiednia dla organizacji OHSAS 18001:

16 431 Identyfikacja zagrożeń,, ocena ryzyka i określenie środków kontroli Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę ciągłej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określenia potrzebnych środków kontroli OHSAS 18001:

17 Procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka powinna brać pod uwagę: prace rutynowe i nierutynowe, działania wszystkich osób mających dostęp do miejsc pracy (włączając podwykonawców i gości), zachowanie osób, ich możliwości i inne czynniki ludzkie, zidentyfikowane zagrożenia zewnętrzne mogące negatywnie wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo osób będących pod kontrolą organizacji w miejscu pracy, zagrożenia spowodowane działaniami związanymi z pracą wykonywaną w miejscu pracy pod kontrolą organizacji UWAGA Dla takich zagrożeń bardziej odpowiednie może być ich ocena jako aspektów środowiskowych OHSAS 18001:

18 infrastrukturę, sprzęt i materiały w miejscu pracy, dostarczone przez organizację lub innych, zmiany lub proponowane zmiany w organizacji, jej działalności lub materiałach, zmiany w systemie zarządzania BHP, włąw łączając c zmiany przejściowe i ich wpływ na działania, ania, procesy i czynności, ci, wszystkie wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka oraz środków ochrony, projekty: miejsc pracy, procesów, instalacji, maszyn / wyposażenia, procedur operacyjnych i organizacji pracy, biorąc pod uwagę możliwości ludzkie OHSAS 18001:

19 Metodologia identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka stosowana przez organizację powinna: być adekwatna do zakresu prac ich rodzaju i czasu, aby zapewnić, że jest bardziej proaktywna niż reaktywna, ułatwiać identyfikacją, ustalenie priorytetów i udokumentowanie ryzyk, zastosowanie adekwatnych środków kontroli OHSAS 18001:

20 Dla zarządzania zmianami organizacja powinna identyfikować zagrożenia oraz oceniać ryzyka BHP związane zane ze zmianami w organizacji, zmianami w systemie zarządzania BHP przed wprowadzeniem takich zmian Organizacja powinna zapewnić, że wyniki tej oceny będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o środkach kontroli OHSAS 18001:

21 Przy wprowadzaniu środków w kontroli lub rozważaniu aniu zmian w stosowanych dotychczas środkach ochrony należy y zastosować następuj pującą hierarchię środków w ochrony: a) eliminacja, b) zastąpienie c) środki techniczne, d) sygnalizacja/systemy ostrzegawcze i/lub środki administracyjne, e) środki ochrony indywidualnej OHSAS 18001:

22 Organizacja powinna dokumentować i utrzymywać aktualne wyniki z identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i ustalonych środków ochrony Organizacja powinna zapewnić, że ryzyka BHP i ustalone środki ochrony są brane pod uwagę przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania BHP UWAGA Dalsze wskazówki dotyczące identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i środków ochrony znajdują się w OHSAS OHSAS 18001:

23 KODEKS PRACY ART 226 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz U 129, poz 844 z póź zmianami) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki PN-N-18001:2004, PN-N-18002:2000, OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO-OSH OSH 2001 Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:

24 39a (8) 2 Działania, ania, o których mowa w ust 1, powinny być podejmowane na podstawie ogólnych zasad dotyczących cych zapobiegania wypadkom i chorobom związanym zanym z pracą,, w tym w szczególno lności przez: 1) ograniczanie ryzyka zawodowego; 2) przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego; 3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania; 4) dostosowanie warunków w i procesów w pracy do możliwo liwości pracownika, 5) stosowanie nowych rozwiąza zań technicznych; 6) zastępowanie niebezpiecznych procesów w technologicznych, urządze dzeń,, substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi; 7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej; 8) instruowanie pracowników w w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001:

25 Wybór r i modernizacja metody oceny ryzyka zawodowego Metoda Risk Score bez elementu strat materialnych to dalej ta sama metoda? Wyniki ryzyka dla gości - folder otrzymywany na bramie a faktyczna ocena ryzyka, Ocena ryzyka zawodowego podwykonawców Oceniamy sami lub żądamy od nich? Co otrzymujemy? Hierarchia stosowania środków w kontroli zgodnie z wymaganiami prawnymi - kto tego przestrzega? OHSAS 18001:

26 Przykład OHSAS 18001:

27 432 Wymagania prawne i inne Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę identyfikacji i zapewnienia dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań BHP, które dotyczą organizacji Organizacja powinna zapewnić, że wymagania prawne i inne obowiązujące organizację, są brane pod uwagę w ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania BHP Organizacja powinna utrzymywać aktualne wymagania prawne i inne dotyczące ce organizacji Organizacja powinna zakomunikować odpowiednie informacje o wymaganiach prawnych i innych osobom pracującym pod kontrolą organizacji i innym zainteresowanym stronom OHSAS 18001:

28 Czy w organizacji powinien być wykaz / rejestr wymagań prawnych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mających zastosowanie w tej organizacji? OHSAS 18001:

29 433 Cele i programy Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać udokumentowane cele BHP dla odpowiednich służb oraz na odpowiednich szczeblach organizacji OHSAS 18001:

30 Ustalanie i zapisywanie celów 1Dokonać terminowego dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP zgodnie z Termin realizacji: IX 2009 Odpowiedzialny: Kierownik Działu - T3 2 Przeprowadzić szkolenie okresowe BHP dla wszystkich pracowników organizacji Termin realizacji: XII 2008 Odpowiedzialny: Kierownik Działu - HR Realizacja wymagania prawnego nie jest celem jest obowiązkiem zkiem OHSAS 18001:

31 441 Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia Wyznaczony członek najwyższego kierownictwa powinien być znany wszystkim pracownikom pracującym pod kontrolą organizacji Wszyscy przedstawiciele kadry kierowniczej powinni demonstrować swoje zaangażowanie w ciągłe e doskonalenie wyników w w zakresie BHP Organizacja powinna zapewnić, że osoby odpowiedzialne za wykonanie pracy w miejscach pracy biorą odpowiedzialność za sprawy BHP, łącznie z zapewnieniem przestrzegania stosownych wymagań BHP OHSAS 18001:

32 Art 212 Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność śćśrodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować,, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawnośćśrodków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami OHSAS 18001:

33 442 Kompetencje, szkolenia i świadomość Organizacja powinna zapewnić, że każda osoba wykonująca prace pod kontrolą organizacji, które mogą mieć wpływ na BHP są kompetentni posiadając odpowiednie wykształcenie, szkolenia lub doświadczenie Kompetencje podwykonawców w pracujących cych na rzecz organizacji ( wybór r najlepszych czy najtańszych ) Świadomość pracowników w naszej organizacji i firm obcych OHSAS 18001:

34 443 Komunikacja, współudzia udział i konsultacje 4431 Komunikacja W odniesieniu do swoich ryzyk BHP oraz systemu zarządzania BHP organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury dotyczące: a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i służb organizacji; b) komunikacji z podwykonawcami i innymi osobami odwiedzającymi miejsca pracy, c) otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania się z zainteresowanymi zewnętrznymi stronami OHSAS 18001:

35 4432 Współudzia udział i konsultacje Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury w zakresie: a) udziału u pracowników w w: identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka i ustalania środków ochrony, badaniu zdarzeń wypadkowych, opracowywaniu i przeglądach polityki i celów BHP, konsultacji w przypadku wprowadzania zmian mogących mieć wpływ na BHP, reprezentowaniu ich stanowiska w sprawach BHP OHSAS 18001:

36 Pracownicy powinni być informowani o ustaleniach dotyczących ich współudziału w sprawach BHP, włączając informację kto jest ich przedstawicielem w sprawach BHP b) konsultacji z podwykonawcami przypadku zmian, które mają wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie Organizacja powinna zapewnić, że odpowiednie, adekwatne zewnętrzne zainteresowane strony są konsultowane w sprawach dotyczących BHP OHSAS 18001:

37 444 Dokumentacja Dokumentacja systemu zarządzania BHP powinna zawierać: a) politykę BHP i cele BHP b) opis zakresu systemu zarządzania BHP c) opis głównych elementów systemu zarządzania BHP oraz ich wzajemne powiązania oraz odwołania do dokumentów związanych, d) dokumenty, włączając zapisy wymagane przez niniejsza normę e) dokumenty, włączając zapisy ustalone przez organizacje jako potrzebne do zapewnienia efektywnego planowania, działania i nadzoru procesów odnoszących się do zarządzania ryzykami BHP UWAGA Jest ważne, aby dokumentacja była proporcjonalna do stopnia złożoności, występujących zagrożeń i ryzyk oraz aby była na minimalnym poziomie potrzebnym do skuteczności i efektywności systemu OHSAS 18001:

38 445 Nadzór r nad dokumentacją Dokumenty wymagane przez system zarządzania BHP i niniejsza normą powinny być nadzorowane Zapisy są specjalnym typem dokumentów i powinny być nadzorowane zgodnie z wymaganiami punktu 454 OHSAS 18001:

39 OHSAS 18001:

40 446 Sterowanie operacyjne Organizacja powinna identyfikować swoje działania i czynności, które mają związek z zidentyfikowanymi zagrożeniami, dla których konieczne było wdrożenie środków ochrony w celu kontrolowania ryzyka Proces ten powinien obejmować zarządzanie zmianami (patrz 431) OHSAS 18001:

41 446 Sterowanie operacyjne Dla tych działań i czynności organizacja powinna wdrożyć i utrzymywać: a) operacyjne środki kontroli ryzyka, odpowiednie dla organizacji jej działalności; organizacja powinna włączyć je w swój system zarządzania BHP b) środki kontroli ryzyka odnoszące się do nabywanych towarów, wyposażenia i usług, c) środki kontroli ryzyka odnoszącego się do podwykonawców i gości w miejscach pracy; d) udokumentowane procedury do nadzorowania sytuacji, w których brak procedur mógłby doprowadzić do odchyleń od polityki i celów BHP e) określenie w procedurach kryteriów operacyjnych, których brak mógłby doprowadzić do odchyleń od polityki i celów BHP OHSAS 18001:

42 447 Przygotowanie i reagowanie na awarie 447 Przygotowanie i reagowanie na awarie Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury a ) identyfikowania potencjalnych sytuacji awaryjnych, b) reagowania na takie sytuacje Organizacja powinna być przygotowana do reagowania na zidentyfikowane sytuacje awaryjne i wypadki oraz być przygotowana do zapobiegania lub ograniczanie negatywnych skutków dla zdrowia i życia W planowaniu reagowania na sytuacje awaryjne organizacja powinna wziąć pod uwagę potrzeby zainteresowanych stron, np służb ratunkowych i sąsiadów Organizacja powinna okresowo sprawdzać swoje procedury awaryjne, jeśli praktyczne z udziałem zainteresowanych stron Organizacja powinna okresowo przeglądać i jeśli jest to potrzebne weryfikować swoje procedury awaryjne, a w szczególności po okresowych ćwiczeniach i po zaistnieniu sytuacji awaryjnych patrz (453) OHSAS 18001:

43 451 Monitorowanie i pomiary Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury w celu regularnego monitorowania i mierzenia kluczowych parametrów systemu BHP OHSAS 18001:

44 452 Ocena zgodności 4521 W zgodzie ze swoim zobowiązaniem do przestrzegania prawa (patrz 42c), organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę okresowej oceny zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi (patrz 432) Organizacja powinna przechowywać wyniki okresowych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi UWAGA Częstotliwość oceny zgodności może być różna dla różnych wymagań prawnych 4522 Organizacja powinna oceniać zgodność z innymi obowiązującymi ją wymaganiami, które ją dotyczą (patrz 432) Organizacja może połączyć tę ocenę z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi opisaną punkcie 4521 albo stworzyć oddzielną procedurę Organizacja powinna zapisywać wyniki okresowej oceny zgodności UWAGA Częstotliwość okresowej oceny zgodności może być różna dla różnych wymagań, które jej dotyczą OHSAS 18001:

45 452 Ocena zgodności - Jak interpretować ten punkt normy? ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy OHSAS 18001:

46 4531 Badanie zdarzeń wypadkowych Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę rejestrowania, badania i analizy zdarzeń wypadkowych w celu: a) określenia przyczyn podstawowych (pośrednich) i innych czynników, które mogą spowodować lub przyczynić się do zdarzenia wypadkowego b) oceny potrzeby podjęcia działań korygujących, c) zidentyfikowania możliwości działań zapobiegawczych d) zidentyfikowania możliwości ciągłego doskonalenia systemu, e) zakomunikowania wyników badania zdarzenia wypadkowego Działanie powinny być terminowo realizowane Każda zidentyfikowana potrzeba działań korygujących lub możliwość podjęcia działań zapobiegawczych powinna być zrealizowana w zgodzie z wymaganiami opisanymi w 4532 Wyniki badania powinny być udokumentowane i przechowywane OHSAS 18001:

47 4531 Badanie zdarzeń wypadkowych Metody badań wypadków przy pracy Badanie przyczyn pierwotnych w szerszych zespołach niż zespół powypadkowy, Poszkodowany lektorem - po powrocie do pracy szczegółowo omawia przebieg i przyczyny wypadku Czy auditorzy mogą kwestionować wynik badania co z tym zrobić? OHSAS 18001:

48 4532 Niezgodności, działania ania korygujące i zapobiegawcze Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę postępowania z istniejącymi oraz potencjalnymi niezgodnościami i do podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych OHSAS 18001:

49 455 Audyt wewnętrzny Procedury audytu powinny być ustanowione, wdrożone i utrzymywane i powinny opisywać: a)odpowiedzialności, kompetencje i wymagania w zakresie planowania i wykonania audytów, sporządzania raportów i przechowywania odpowiednich zapisów, b) określenie kryteriów, zakresu, częstotliwości i metod audytu Dobór audytorów i wykonanie audytu powinny zapewnić obiektywność i niezależność procesu audytu OHSAS 18001:

50 Zastosowanie w organizacji polskiej normy PN-N-18011:2006 Wytyczne dotyczące auditowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Formy doskonalenie auditorów Szkolenia auditorów w zakresie wymagań prawnych BHP OHSAS 18001:

51 Kompetencje Wiedza i umiejętności dotyczące bhp (733) Wiedza i umiejętności dotyczące jakości Ogólna wiedza i umiejętność 731, 732 Wiedza i umiejętności dotyczące środowiska Doświadczenie w pracy Wykształcenie 74 Szkolenie auditorów Doświadczenie w auditowaniu Cechy osobowe 72 OHSAS 18001:

52 Parametr Wykształcenie Całkowite doświadczenie w pracy Doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego Szkolenie auditora Doświadczenie w auditowaniu Auditor Wykształcenie średnie (patrz uwaga 1) 5 lat (patrz uwaga 2) Co najmniej 1 rok Szkolenie w dziedzinie BHP (patrz uwaga 3) 40 godzin szkolenia z zakresu postanowień norm serii PN-N Cztery pełne audity stanowiące nie miej niż 20 dni doświadczenia w auditowaniu jako auditor szkolący się pod kierunkiem i nadzorem auditora kompetentnego jako auditora wiodącego (patrz uwaga 4) Zaleca się, aby audity były przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech kolejnych lat Auditor wiodący Takie samo jak dla auditora Takie samo jak dla auditora Takie samo jak dla auditora Takie samo jak dla auditora Cztery pełne audity stanowiące nie miej niż 15 dni doświadczenia w auditowaniu w roli auditora wiodącego pod kierunkiem i nadzorem auditora kompetentnego jako auditora wiodącego (patrz uwaga 4) Zaleca się, aby audity były przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch kolejnych lat OHSAS 18001:

53 UWAGA 1 Wykształcenie średnie jest tąt częś ęścią krajowego systemu edukacji, która następuje po fazie edukacji podstawowej lub gimnazjum, ale ukończenie, której poprzedza wstąpienie na uniwersytet lub do innej szkoły y wyższej UWAGA 2 W przypadku ukończenia policealnego studium dla techników bezpieczeństwa i higieny pracy 3 lata; w przypadku ukończenia studiów wyższych 2 lata; w przypadku ukończenia studiów w wyższych oraz studiów w podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1 rok UWAGA 3 Według programu ramowego szkolenia okresowego dla pracowników w służb s b bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganego w przepisach prawnych UWAGA 4 Audit pełny to audit obejmujący wszystkie etapy opisane w 63 do 66 Zaleca się,, aby całkowite doświadczenie w auditowaniu obejmowało o całą normę dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:

54 46 Przegląd d wykonywany przez kierownictwo Najwyższe kierownictwo organizacji powinno w określonych odstępach czasu przeprowadzać przegląd systemu zarządzania BHP, aby zapewnić, że jest on właściwy, adekwatny i skuteczny Przegląd wykonywany przez kierownictwo powinien obejmować ocenę możliwości poprawy systemu i potrzebę zmian w systemie zarządzania BHP, włączając w to potrzebę zmiany polityki BHP i celów BHP OHSAS 18001:

55 Wyniki przeglądu kierownictwa powinny być przechowywane Informacje wejściowe do przeglądu kierownictwa powinny obejmować: a)wyniki audytów wewnętrznych i wyniki oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi obowiązującymi organizację b) dokumentację współudziału pracowników i konsultacji (patrz 443) c)adekwatne informacje od stron zewnętrznych, włącznie ze skargami d) wyniki działalności BHP uzyskane przez organizację e) stopień realizacji celów BHP f)status badania zdarzeń wypadkowych, działań korygujących i zapobiegawczych g) realizację decyzji z poprzedniego przeglądu kierownictwa h)zmiany w otoczeniu, łącznie ze zmianami prawnymi i innymi wymaganiami odnoszących się spraw BHP i)propozycje doskonalenia systemu OHSAS 18001:

56 Dziękuj kuję za uwagę OHSAS 18001:

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi)

Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi) Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi) Piotr Kowalski EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24 50-264 Wrocław tel. (+48 71) 346 04 85 e-mail: office@ecoms.pl 2 Wymagania prawne Wymagania prawne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r.

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. PL0800189 NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. MAREK MUCHA TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., Warszawa W referacie omówiono europejską normą środowiskową i porównano

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Zarządzania Środowiskowego

Wprowadzenie do Zarządzania Środowiskowego Wprowadzenie do Zarządzania Środowiskowego co to jest: certyfikat na ISO 14001? certyfikat zgodności z ISO 14001 2 = wydane przez neutralną i wiarygodną organizację zaświadczenie, że w naszej organizacji

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WFCh

ARKUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WFCh ARKUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WFCh 0 Kryteria oceny nie spełnia wymogów - brak spełnienia jakichkolwiek wymagań w danym elemencie oceny, dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Zysk, czy zbędny koszt?

Zysk, czy zbędny koszt? System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) Zysk, czy zbędny koszt? Roman Burghardt Starszy inspektor pracy specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze SZBHP podstawa certyfikacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

2.3 Jakie procesy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy można zidentyfikować i opisać w przedsiębiorstwie?

2.3 Jakie procesy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy można zidentyfikować i opisać w przedsiębiorstwie? 2.3 Jakie procesy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy można zidentyfikować i opisać w przedsiębiorstwie? Zastosowanie podejścia procesowego sprowadza się do trzech podstawowych etapów (Rys. 5),

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. Strona 1/7 Ośrodek Doskonalenia Kompetencji Personelu Ośrodek Certyfikacji Personelu PCBC S.A.

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. Strona 1/7 Ośrodek Doskonalenia Kompetencji Personelu Ośrodek Certyfikacji Personelu PCBC S.A. P S.. D POLSKIE ENTRUM DŃ I ERTYFIKJI S.. Strona 1/7 Ośrodek ertyfikacji Personelu DOKUMENT DD2-02d Data: 15.07.2014 r. Ramowy program szkoleń realizowanych w procesie certyfikacji osób systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10.1. Co to są dokumenty i zapisy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? W każdym systemie zarządzania dokumentacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3.1. Co to jest polityka bezpieczeństwa i higieny pracy? Przystępując do wdrażania systemu zarządzania, kierownictwo wyraża swoje zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ Karolina Główczyńska-Woelke Departament Nadzoru i Kontroli GIP 28 kwietnia 2010 r., Poznań Targi SAWO WPROWADZENIE 1. Ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo