OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1"

Transkrypt

1 Doskonalenie SZBiHP w oparciu o wymagania nowej normy OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 1

2 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp Spółka Jawna Częstochowa, ul Mirowska 41 Andrzej Kowalkow - członek Komitetu Technicznego nr 276 ds Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy PKN - członek Komitetu Technicznego Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu i Jednostek Edukacyjnych przy CIOP - auditor Bureau Veritas Certification Polska Sp z oo OHSAS 18001:2007 2

3 Uwagi uznano r za datę publikacji OHSAS18001:2007 rekomendacja okresu przejściowego 24 miesiące, czyli od r certyfikaty OHSAS 18001:1999 nie będą uznawane przez jednostki certyfikacyjne i akredytacyjne, brak oficjalnego tłumaczenia normy, brak pełnego wdrożenie wymagań normy OHSAS 18001:2007 3

4 Przykład rozbieżno ności w tłumaczeniu: t BS - OHSAS 18001:2007 Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę (procedury) identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określania niezbędnych działań zmniejszających ryzyko DNV - OHSAS 18001:2007 Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę (-y) ciągłej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określenia potrzebnych środków kontroli OHSAS 18001:2007 4

5 Seria - Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Norma OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 5

6 1 Zakres Niniejsza norma z serii Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OHSAS) zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), aby umożliwić organizacji kontrolowanie ryzyk BHP oraz poprawę wydajności w obszarze BHP Norma nie zawiera szczegółowych kryteriów do oceny wydajności systemu, ani szczegółowych specyfikacji do projektowania systemu zarządzania OHSAS 18001:2007 6

7 2 Związane publikacje Inne publikacje, które mogą dostarczyć informacje i wskazówki są podane w bibliografii Radzimy korzystanie z aktualnych wydań tych publikacji Szczególnie, należy korzystać z: OHSAS Systemy oceny zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy wskazówki do wdrożenia OHSAS Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ILO OSH Międzynarodowe Biuro Pracy), OHSAS 18001:2007 7

8 3 Terminy i definicje W niniejszej normie dodano lub zmieniono następujące terminy i definicje OHSAS 18001:2007 8

9 31 akceptowane ryzyko ryzyko, które zostało zredukowane do poziomu, który może być tolerowany przez organizację mając na uwadze jej zobowiązania prawne oraz przyjętą politykę BHP (316) Zastąpiono zdefiniowane ryzyko tolerowalne OHSAS 18001:2007 9

10 35 dokument informacja oraz jej nośnik UWAGA Nośnikiem może być papier, dysk magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia, próbka wzorcowa lub ich dowolna kombinacja [ISO 14001:2004, 34] 320 procedura ustalony sposób wykonania działania lub procesu UWAGA procedury mogą być udokumentowane lub nie [ISO 9000:2005, 3,4,5] 321 zapis 321 zapis dokument (35), w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań OHSAS 18001:

11 36 zagrożenie źródło zagrożenia, sytuacja lub działania mogące spowodować uraz człowieka, schorzenie zawodowe (38) lub ich kombinację Powyższa definicja nie odnosi się już do szkód d poniesionych przez mienie bądźb środowisko pracy Ryzyko zaistnienia takich ww szkód d mających wpływ na BHP powinno być określone przez proces oceny ryzyka danej organizacji OHSAS 18001:

12 39 zdarzenie wypadkowe ( incident ) zdarzenie związane z pracą powodujące lub mogące spowodować uraz, schorzenie zawodowe (38) (niezależnie od stopnia ciężkości) lub śmierć UWAGA 1 Wypadek jest zdarzeniem wypadkowym, które spowodowało uraz, schorzenie zawodowe lub śmierć UWAGA 2 Zdarzenie wypadkowe, które nie spowodowało urazu, schorzenia zawodowego ani śmierci może być nazywane zdarzeniem potencjalnie wypadkowym, prawie wypadkiem lub niebezpieczną sytuacją UWAGA 3 Sytuacja awaryjna (patrz 447) jest szczególnym przypadkiem zdarzenia wypadkowego OHSAS 18001:

13 318 miejsce pracy każde miejsce fizyczne, w którym wykonywane są działania mające związek z pracą pod kontrolą organizacji UWAGA Biorąc pod uwagę taką definicję miejsca pracy organizacja (317) powinna wziąć pod uwagę ryzyka BHP dla personelu, na przykład, w podróży lub korzystającego z środków komunikacji (np jazda samochodem, przelot samolotem, podróż statkiem lub pociągiem), pracującego w siedzibie klienta lub odbiorcy, lub pracującego w domu OHSAS 18001:

14 4 Wymagania dla systemu zarządzania BHP 41 Wymagania ogólne Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić system zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej normie oraz określić sposób spełnienia tych wymagań Organizacja powinna określi lić i udokumentować zakres swojego systemu zarządzania BHP OHSAS 18001:

15 42 Polityka BHP Najwyższe kierownictwo powinno ustanowić i zatwierdzić politykę BHP oraz zapewnić, że w określonym zakresie swojego systemu zarządzania: a) jest odpowiednia do charakteru i skali ryzyk BHP; b) zawiera zobowiązanie zanie do zapobiegania urazom i schorzeniom zawodowym oraz zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz wyników w obszarze BHP; c) zawiera zobowiązanie do spełnienia odpowiednich wymagań wynikających z prawa i innych wymagań, które dotyczą organizacji, które odnoszą się do zagrożeń BHP; d) stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów w BHP; e) jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana; f) jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym pod kontrolą organizacji, w taki sposób, że są oni świadomi swoich indywidualnych obowiązków w zakresie BHP; g) jest dostępna dla zainteresowanych stron i h) jest okresowo przeglądana w celu upewnienia się, że jest adekwatna i odpowiednia dla organizacji OHSAS 18001:

16 431 Identyfikacja zagrożeń,, ocena ryzyka i określenie środków kontroli Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę ciągłej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określenia potrzebnych środków kontroli OHSAS 18001:

17 Procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka powinna brać pod uwagę: prace rutynowe i nierutynowe, działania wszystkich osób mających dostęp do miejsc pracy (włączając podwykonawców i gości), zachowanie osób, ich możliwości i inne czynniki ludzkie, zidentyfikowane zagrożenia zewnętrzne mogące negatywnie wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo osób będących pod kontrolą organizacji w miejscu pracy, zagrożenia spowodowane działaniami związanymi z pracą wykonywaną w miejscu pracy pod kontrolą organizacji UWAGA Dla takich zagrożeń bardziej odpowiednie może być ich ocena jako aspektów środowiskowych OHSAS 18001:

18 infrastrukturę, sprzęt i materiały w miejscu pracy, dostarczone przez organizację lub innych, zmiany lub proponowane zmiany w organizacji, jej działalności lub materiałach, zmiany w systemie zarządzania BHP, włąw łączając c zmiany przejściowe i ich wpływ na działania, ania, procesy i czynności, ci, wszystkie wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka oraz środków ochrony, projekty: miejsc pracy, procesów, instalacji, maszyn / wyposażenia, procedur operacyjnych i organizacji pracy, biorąc pod uwagę możliwości ludzkie OHSAS 18001:

19 Metodologia identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka stosowana przez organizację powinna: być adekwatna do zakresu prac ich rodzaju i czasu, aby zapewnić, że jest bardziej proaktywna niż reaktywna, ułatwiać identyfikacją, ustalenie priorytetów i udokumentowanie ryzyk, zastosowanie adekwatnych środków kontroli OHSAS 18001:

20 Dla zarządzania zmianami organizacja powinna identyfikować zagrożenia oraz oceniać ryzyka BHP związane zane ze zmianami w organizacji, zmianami w systemie zarządzania BHP przed wprowadzeniem takich zmian Organizacja powinna zapewnić, że wyniki tej oceny będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o środkach kontroli OHSAS 18001:

21 Przy wprowadzaniu środków w kontroli lub rozważaniu aniu zmian w stosowanych dotychczas środkach ochrony należy y zastosować następuj pującą hierarchię środków w ochrony: a) eliminacja, b) zastąpienie c) środki techniczne, d) sygnalizacja/systemy ostrzegawcze i/lub środki administracyjne, e) środki ochrony indywidualnej OHSAS 18001:

22 Organizacja powinna dokumentować i utrzymywać aktualne wyniki z identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i ustalonych środków ochrony Organizacja powinna zapewnić, że ryzyka BHP i ustalone środki ochrony są brane pod uwagę przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania BHP UWAGA Dalsze wskazówki dotyczące identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i środków ochrony znajdują się w OHSAS OHSAS 18001:

23 KODEKS PRACY ART 226 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz U 129, poz 844 z póź zmianami) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki PN-N-18001:2004, PN-N-18002:2000, OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO-OSH OSH 2001 Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:

24 39a (8) 2 Działania, ania, o których mowa w ust 1, powinny być podejmowane na podstawie ogólnych zasad dotyczących cych zapobiegania wypadkom i chorobom związanym zanym z pracą,, w tym w szczególno lności przez: 1) ograniczanie ryzyka zawodowego; 2) przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego; 3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania; 4) dostosowanie warunków w i procesów w pracy do możliwo liwości pracownika, 5) stosowanie nowych rozwiąza zań technicznych; 6) zastępowanie niebezpiecznych procesów w technologicznych, urządze dzeń,, substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi; 7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej; 8) instruowanie pracowników w w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001:

25 Wybór r i modernizacja metody oceny ryzyka zawodowego Metoda Risk Score bez elementu strat materialnych to dalej ta sama metoda? Wyniki ryzyka dla gości - folder otrzymywany na bramie a faktyczna ocena ryzyka, Ocena ryzyka zawodowego podwykonawców Oceniamy sami lub żądamy od nich? Co otrzymujemy? Hierarchia stosowania środków w kontroli zgodnie z wymaganiami prawnymi - kto tego przestrzega? OHSAS 18001:

26 Przykład OHSAS 18001:

27 432 Wymagania prawne i inne Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę identyfikacji i zapewnienia dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań BHP, które dotyczą organizacji Organizacja powinna zapewnić, że wymagania prawne i inne obowiązujące organizację, są brane pod uwagę w ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania BHP Organizacja powinna utrzymywać aktualne wymagania prawne i inne dotyczące ce organizacji Organizacja powinna zakomunikować odpowiednie informacje o wymaganiach prawnych i innych osobom pracującym pod kontrolą organizacji i innym zainteresowanym stronom OHSAS 18001:

28 Czy w organizacji powinien być wykaz / rejestr wymagań prawnych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mających zastosowanie w tej organizacji? OHSAS 18001:

29 433 Cele i programy Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać udokumentowane cele BHP dla odpowiednich służb oraz na odpowiednich szczeblach organizacji OHSAS 18001:

30 Ustalanie i zapisywanie celów 1Dokonać terminowego dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP zgodnie z Termin realizacji: IX 2009 Odpowiedzialny: Kierownik Działu - T3 2 Przeprowadzić szkolenie okresowe BHP dla wszystkich pracowników organizacji Termin realizacji: XII 2008 Odpowiedzialny: Kierownik Działu - HR Realizacja wymagania prawnego nie jest celem jest obowiązkiem zkiem OHSAS 18001:

31 441 Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia Wyznaczony członek najwyższego kierownictwa powinien być znany wszystkim pracownikom pracującym pod kontrolą organizacji Wszyscy przedstawiciele kadry kierowniczej powinni demonstrować swoje zaangażowanie w ciągłe e doskonalenie wyników w w zakresie BHP Organizacja powinna zapewnić, że osoby odpowiedzialne za wykonanie pracy w miejscach pracy biorą odpowiedzialność za sprawy BHP, łącznie z zapewnieniem przestrzegania stosownych wymagań BHP OHSAS 18001:

32 Art 212 Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność śćśrodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować,, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawnośćśrodków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami OHSAS 18001:

33 442 Kompetencje, szkolenia i świadomość Organizacja powinna zapewnić, że każda osoba wykonująca prace pod kontrolą organizacji, które mogą mieć wpływ na BHP są kompetentni posiadając odpowiednie wykształcenie, szkolenia lub doświadczenie Kompetencje podwykonawców w pracujących cych na rzecz organizacji ( wybór r najlepszych czy najtańszych ) Świadomość pracowników w naszej organizacji i firm obcych OHSAS 18001:

34 443 Komunikacja, współudzia udział i konsultacje 4431 Komunikacja W odniesieniu do swoich ryzyk BHP oraz systemu zarządzania BHP organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury dotyczące: a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i służb organizacji; b) komunikacji z podwykonawcami i innymi osobami odwiedzającymi miejsca pracy, c) otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania się z zainteresowanymi zewnętrznymi stronami OHSAS 18001:

35 4432 Współudzia udział i konsultacje Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury w zakresie: a) udziału u pracowników w w: identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka i ustalania środków ochrony, badaniu zdarzeń wypadkowych, opracowywaniu i przeglądach polityki i celów BHP, konsultacji w przypadku wprowadzania zmian mogących mieć wpływ na BHP, reprezentowaniu ich stanowiska w sprawach BHP OHSAS 18001:

36 Pracownicy powinni być informowani o ustaleniach dotyczących ich współudziału w sprawach BHP, włączając informację kto jest ich przedstawicielem w sprawach BHP b) konsultacji z podwykonawcami przypadku zmian, które mają wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie Organizacja powinna zapewnić, że odpowiednie, adekwatne zewnętrzne zainteresowane strony są konsultowane w sprawach dotyczących BHP OHSAS 18001:

37 444 Dokumentacja Dokumentacja systemu zarządzania BHP powinna zawierać: a) politykę BHP i cele BHP b) opis zakresu systemu zarządzania BHP c) opis głównych elementów systemu zarządzania BHP oraz ich wzajemne powiązania oraz odwołania do dokumentów związanych, d) dokumenty, włączając zapisy wymagane przez niniejsza normę e) dokumenty, włączając zapisy ustalone przez organizacje jako potrzebne do zapewnienia efektywnego planowania, działania i nadzoru procesów odnoszących się do zarządzania ryzykami BHP UWAGA Jest ważne, aby dokumentacja była proporcjonalna do stopnia złożoności, występujących zagrożeń i ryzyk oraz aby była na minimalnym poziomie potrzebnym do skuteczności i efektywności systemu OHSAS 18001:

38 445 Nadzór r nad dokumentacją Dokumenty wymagane przez system zarządzania BHP i niniejsza normą powinny być nadzorowane Zapisy są specjalnym typem dokumentów i powinny być nadzorowane zgodnie z wymaganiami punktu 454 OHSAS 18001:

39 OHSAS 18001:

40 446 Sterowanie operacyjne Organizacja powinna identyfikować swoje działania i czynności, które mają związek z zidentyfikowanymi zagrożeniami, dla których konieczne było wdrożenie środków ochrony w celu kontrolowania ryzyka Proces ten powinien obejmować zarządzanie zmianami (patrz 431) OHSAS 18001:

41 446 Sterowanie operacyjne Dla tych działań i czynności organizacja powinna wdrożyć i utrzymywać: a) operacyjne środki kontroli ryzyka, odpowiednie dla organizacji jej działalności; organizacja powinna włączyć je w swój system zarządzania BHP b) środki kontroli ryzyka odnoszące się do nabywanych towarów, wyposażenia i usług, c) środki kontroli ryzyka odnoszącego się do podwykonawców i gości w miejscach pracy; d) udokumentowane procedury do nadzorowania sytuacji, w których brak procedur mógłby doprowadzić do odchyleń od polityki i celów BHP e) określenie w procedurach kryteriów operacyjnych, których brak mógłby doprowadzić do odchyleń od polityki i celów BHP OHSAS 18001:

42 447 Przygotowanie i reagowanie na awarie 447 Przygotowanie i reagowanie na awarie Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury a ) identyfikowania potencjalnych sytuacji awaryjnych, b) reagowania na takie sytuacje Organizacja powinna być przygotowana do reagowania na zidentyfikowane sytuacje awaryjne i wypadki oraz być przygotowana do zapobiegania lub ograniczanie negatywnych skutków dla zdrowia i życia W planowaniu reagowania na sytuacje awaryjne organizacja powinna wziąć pod uwagę potrzeby zainteresowanych stron, np służb ratunkowych i sąsiadów Organizacja powinna okresowo sprawdzać swoje procedury awaryjne, jeśli praktyczne z udziałem zainteresowanych stron Organizacja powinna okresowo przeglądać i jeśli jest to potrzebne weryfikować swoje procedury awaryjne, a w szczególności po okresowych ćwiczeniach i po zaistnieniu sytuacji awaryjnych patrz (453) OHSAS 18001:

43 451 Monitorowanie i pomiary Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury w celu regularnego monitorowania i mierzenia kluczowych parametrów systemu BHP OHSAS 18001:

44 452 Ocena zgodności 4521 W zgodzie ze swoim zobowiązaniem do przestrzegania prawa (patrz 42c), organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę okresowej oceny zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi (patrz 432) Organizacja powinna przechowywać wyniki okresowych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi UWAGA Częstotliwość oceny zgodności może być różna dla różnych wymagań prawnych 4522 Organizacja powinna oceniać zgodność z innymi obowiązującymi ją wymaganiami, które ją dotyczą (patrz 432) Organizacja może połączyć tę ocenę z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi opisaną punkcie 4521 albo stworzyć oddzielną procedurę Organizacja powinna zapisywać wyniki okresowej oceny zgodności UWAGA Częstotliwość okresowej oceny zgodności może być różna dla różnych wymagań, które jej dotyczą OHSAS 18001:

45 452 Ocena zgodności - Jak interpretować ten punkt normy? ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy OHSAS 18001:

46 4531 Badanie zdarzeń wypadkowych Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę rejestrowania, badania i analizy zdarzeń wypadkowych w celu: a) określenia przyczyn podstawowych (pośrednich) i innych czynników, które mogą spowodować lub przyczynić się do zdarzenia wypadkowego b) oceny potrzeby podjęcia działań korygujących, c) zidentyfikowania możliwości działań zapobiegawczych d) zidentyfikowania możliwości ciągłego doskonalenia systemu, e) zakomunikowania wyników badania zdarzenia wypadkowego Działanie powinny być terminowo realizowane Każda zidentyfikowana potrzeba działań korygujących lub możliwość podjęcia działań zapobiegawczych powinna być zrealizowana w zgodzie z wymaganiami opisanymi w 4532 Wyniki badania powinny być udokumentowane i przechowywane OHSAS 18001:

47 4531 Badanie zdarzeń wypadkowych Metody badań wypadków przy pracy Badanie przyczyn pierwotnych w szerszych zespołach niż zespół powypadkowy, Poszkodowany lektorem - po powrocie do pracy szczegółowo omawia przebieg i przyczyny wypadku Czy auditorzy mogą kwestionować wynik badania co z tym zrobić? OHSAS 18001:

48 4532 Niezgodności, działania ania korygujące i zapobiegawcze Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę postępowania z istniejącymi oraz potencjalnymi niezgodnościami i do podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych OHSAS 18001:

49 455 Audyt wewnętrzny Procedury audytu powinny być ustanowione, wdrożone i utrzymywane i powinny opisywać: a)odpowiedzialności, kompetencje i wymagania w zakresie planowania i wykonania audytów, sporządzania raportów i przechowywania odpowiednich zapisów, b) określenie kryteriów, zakresu, częstotliwości i metod audytu Dobór audytorów i wykonanie audytu powinny zapewnić obiektywność i niezależność procesu audytu OHSAS 18001:

50 Zastosowanie w organizacji polskiej normy PN-N-18011:2006 Wytyczne dotyczące auditowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Formy doskonalenie auditorów Szkolenia auditorów w zakresie wymagań prawnych BHP OHSAS 18001:

51 Kompetencje Wiedza i umiejętności dotyczące bhp (733) Wiedza i umiejętności dotyczące jakości Ogólna wiedza i umiejętność 731, 732 Wiedza i umiejętności dotyczące środowiska Doświadczenie w pracy Wykształcenie 74 Szkolenie auditorów Doświadczenie w auditowaniu Cechy osobowe 72 OHSAS 18001:

52 Parametr Wykształcenie Całkowite doświadczenie w pracy Doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego Szkolenie auditora Doświadczenie w auditowaniu Auditor Wykształcenie średnie (patrz uwaga 1) 5 lat (patrz uwaga 2) Co najmniej 1 rok Szkolenie w dziedzinie BHP (patrz uwaga 3) 40 godzin szkolenia z zakresu postanowień norm serii PN-N Cztery pełne audity stanowiące nie miej niż 20 dni doświadczenia w auditowaniu jako auditor szkolący się pod kierunkiem i nadzorem auditora kompetentnego jako auditora wiodącego (patrz uwaga 4) Zaleca się, aby audity były przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech kolejnych lat Auditor wiodący Takie samo jak dla auditora Takie samo jak dla auditora Takie samo jak dla auditora Takie samo jak dla auditora Cztery pełne audity stanowiące nie miej niż 15 dni doświadczenia w auditowaniu w roli auditora wiodącego pod kierunkiem i nadzorem auditora kompetentnego jako auditora wiodącego (patrz uwaga 4) Zaleca się, aby audity były przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch kolejnych lat OHSAS 18001:

53 UWAGA 1 Wykształcenie średnie jest tąt częś ęścią krajowego systemu edukacji, która następuje po fazie edukacji podstawowej lub gimnazjum, ale ukończenie, której poprzedza wstąpienie na uniwersytet lub do innej szkoły y wyższej UWAGA 2 W przypadku ukończenia policealnego studium dla techników bezpieczeństwa i higieny pracy 3 lata; w przypadku ukończenia studiów wyższych 2 lata; w przypadku ukończenia studiów w wyższych oraz studiów w podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1 rok UWAGA 3 Według programu ramowego szkolenia okresowego dla pracowników w służb s b bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganego w przepisach prawnych UWAGA 4 Audit pełny to audit obejmujący wszystkie etapy opisane w 63 do 66 Zaleca się,, aby całkowite doświadczenie w auditowaniu obejmowało o całą normę dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:

54 46 Przegląd d wykonywany przez kierownictwo Najwyższe kierownictwo organizacji powinno w określonych odstępach czasu przeprowadzać przegląd systemu zarządzania BHP, aby zapewnić, że jest on właściwy, adekwatny i skuteczny Przegląd wykonywany przez kierownictwo powinien obejmować ocenę możliwości poprawy systemu i potrzebę zmian w systemie zarządzania BHP, włączając w to potrzebę zmiany polityki BHP i celów BHP OHSAS 18001:

55 Wyniki przeglądu kierownictwa powinny być przechowywane Informacje wejściowe do przeglądu kierownictwa powinny obejmować: a)wyniki audytów wewnętrznych i wyniki oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi obowiązującymi organizację b) dokumentację współudziału pracowników i konsultacji (patrz 443) c)adekwatne informacje od stron zewnętrznych, włącznie ze skargami d) wyniki działalności BHP uzyskane przez organizację e) stopień realizacji celów BHP f)status badania zdarzeń wypadkowych, działań korygujących i zapobiegawczych g) realizację decyzji z poprzedniego przeglądu kierownictwa h)zmiany w otoczeniu, łącznie ze zmianami prawnymi i innymi wymaganiami odnoszących się spraw BHP i)propozycje doskonalenia systemu OHSAS 18001:

56 Dziękuj kuję za uwagę OHSAS 18001:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo