KORPUSY TEKSTOWE A TWORZENIE MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KORPUSY TEKSTOWE A TWORZENIE MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH"

Transkrypt

1 Sylwia TWARDO Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa KORPUSY TEKSTOWE A TWORZENIE MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Streszczenie. Korpusy tekstowe to zbiory tekstów zapisane w postaci cyfrowej. Przykładem korpusu języka angielskiego, dostępnego w Internecie jest BNC (British National Corpus). Jest on uŝywany do tworzenia materiałów do nauczania gramatyki i słownictwa (kolokacje). Techniki korpusowe moŝna wykorzystywać równieŝ przy uŝyciu programów do analizy korpusów tekstowych. Jednym z nich jest program AntConc. Przy jego uŝyciu moŝna tworzyć materiały dydaktyczne do nauczania słownictwa (zwłaszcza specjalistycznego) z wykorzystaniem wybranych przez siebie tekstów lub teŝ tworzyć ćwiczenia do umieszczenia na platformie internetowej. Ponadto w pracy z tekstem przydatne są programy oznaczające części mowy. Jednym z nich jest dostępny on-line program Tree Tagger. 1. WSTĘP Korpusy tekstowe to zbiory tekstów zapisanych w postaci cyfrowej. W nauczaniu języków obcych wykorzystywane są ich dwa rodzaje: korpusy tekstów tworzonych przez rodzimych uŝytkowników języka oraz korpusy tekstów tworzonych przez osoby uczące się języka. Przykładem dostępnego w Internecie korpusu pierwszego typu dla języka angielskiego jest British National Corpus (BNC). Korpus ten składa się z tekstów róŝnych rodzajów (np. reprezentujących język literacki lub naukowy, a takŝe transkrypcji nagrań tekstów mówionych). Drugi rodzaj, to korpusy uczniowskie, tzn. zbiory tekstów pisanych przez studentów. Dla języka angielskiego przykładem moŝe być International Corpus of Learner English ( ICLE), tworzony przez Centrum Studiów nad Językiem Angielskim Katolickiego Uniwersytetu Louvain w Belgii, we współpracy z jednostkami róŝnych krajów (w tym Instytutem Filologii Angielskiej w Poznaniu - PICLE). Korpus ten składa się z tekstów pisanych. Ponadto tworzone są korpusy języka mówionego (uczniowski - nagrania audio - LINDSEI - Louvain) oraz korpusy multimodalne (nagrania wideo). W nauczaniu języków obcych korpusy tworzone przez rodzimych uŝytkowników języka wykorzystywane są na dwa sposoby: do przygotowywania materiałów dydaktycznych (podręczników) oraz do samodzielnej analizy materiałów zawartych w korpusie przez uczniów. Przykładem pierwszego zastosowania są np. ćwiczenia na kolokacje, zawarte w podręczniku języka angielskiego Landmark Advanced. TakŜe nauczyciele mogą korzystać z korpusu do przygotowywania własnych materiałów na zajęcia. Drugi sposób uŝywania korpusów w nauczaniu zwany jest Data Driven Learning (DDL). Polega on na tym, Ŝe uczniowie otrzymują od nauczyciela zadanie, polegające na analizie wyników zapytania korpusu, dotyczących jakiegoś wyrazu lub struktury gramatycznej (w wersji cyfrowej lub na wydruku przygotowanym przez nauczyciela). Pionierem tej metody jest Tim Jones. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje wykorzystania darmowych narzędzi do analizy korpusów do tworzenia materiałów do nauczania języków obcych do wykorzystania na zajęciach w sali lub do umieszczania na platformie internetowej. Analizowanym 'korpusem' są pojedyncze teksty (lub zestawy kilku tekstów z tej samej dziedziny), a rezultatem pracy są ćwiczenia leksykalne lub gramatyczne, dotyczące tych tekstów (lub ich fragmentów). Metoda ta wydaje się szczególnie interesująca dla lektorów, którzy prowadzą kursy języka

2 Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw technicznego lub specjalistycznego i waŝne jest dla nich tworzenie zadań dotyczących terminologii z dziedzin, dla których nie istnieją odpowiednie podręczniki. Drugą grupą osób, mogących korzystać z omawianej metody, są nauczyciele tworzący kursy internetowe lub komplementarne, na które naleŝy przygotować własne materiały dydaktyczne. 2. NARZĘDZIA DO ANALIZY KORPUSU Istnieje kilka programów, które moŝna wykorzystać do analizy tekstu. Bardziej znane to WordSmith Tools (do nabycia) oraz AntConc (darmowy). Pozwalają one oglądać tzw. konkordancje, wybranego słowa, czyli konteksty, w jakim występuje. Ponadto moŝna dzięki nim uzyskiwać listy wszystkich typów słów w analizowanym korpusie, listy słów pomniejszone o tzw. stoplisty, listy słów kluczowych, wyrazy, które występują obok interesującego nas słowa, oraz listy tzw. n-gramów, tj. par, trójek, itd., słów analizowanego korpusu. Po oznaczeniu wyrazów korpusu ze względu na to, jakie części mowy reprezentują (krótkie teksty moŝna oznaczać przy pomocy programu dostępnego on-line, a następnie zapisywać na własnym komputerze), moŝna równieŝ uzyskać listę interesujących nas par części mowy (np. wszystkie pary przymiotnik + rzeczownik). W niniejszym artykule szczegółowo zaprezentowany zostanie program AntConc, którego zaletą jest intuicyjna obsługa oraz fakt, Ŝe moŝna go za darmo ściągnąć z Interenetu. Jako narzędzie do oznaczania części mowy (POS-tagging) zaproponowany jest program Tree Tagger udostępniony w Internecie przez Learning Team Uniwersytetu w Nottingham AntConc Jest to program autorstwa Laurence Anthony ego z Uniwersytetu Washeda w Japonii. PoniŜsze zrzuty ekranu przedstawiają poszczególne opcje tego programu (wersja 3.2.2w), przydatne do tworzenia materiałów dydaktycznych. W celu wykorzystania programu naleŝy zapisać interesujący nas dokument jako plik tekstowy (txt). Rys. 1. Otwieranie pliku 245

3 V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Rys. 2. Konkordancje słowa art Rys. 3. Konkordancje słowa art posortowane według pierwszego słowa po lewej stronie 246

4 Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw Rys. 3. Lista słów Rys. 4. Lista par słów 247

5 V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna 2.2. Tree Tagger Programu tego uŝywa się on-line. MoŜna go wykorzystywać do oznaczania części mowy w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i włoskim (autorka artykułu uŝywała go tylko do języka angielskiego). Program został stworzony przez Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung z Uniwersytetu w Stuttgarcie, zaś interfejs internetowy udostępnił wyŝej wspomniany Learning Team Uniwersytetu w Nottingham. Aby oznaczyć części mowy w wybranym tekście, naleŝy ustawić język, wkleić tekst do okna na górze strony (kasując istniejący tekst i pamiętając, Ŝe wybrany przez nas tekst nie moŝe mieć więcej niŝ tysiąc słów), a następnie wybrać przycisk submit. Po krótkim czasie program umieści oznaczony tekst w okienku w dolnym lewym rogu, który moŝemy skopiować do pliku tekstowego, a następnie otworzyć w programie AntConc. Rys. 5. Interfejs programu Tree Tagger 248

6 Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw Rys. 6. Tree Tagger. Wstawiony (górne okienko po lewej stronie) i oznaczony tekst (dolne okienka) Oznaczony tekst wstawiamy do programu AntConc i oglądamy konkordancje wybranego słowa. Dzięki oznaczeniu moŝemy sortować konkordancje ze względu na części mowy. Rys. 7. Konkordancje słowa works uporządkowane ze względu na części mowy po lewej stronie 249

7 V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna 2.1. PRZYKŁADOWE ĆWICZENIE Jako przykład zastosowania metod analizy korpusowej do tworzenia materiałów dydaktycznych moŝna zaprezentować ćwiczenie do dwóch stron z portalu Europass (europejski portal pomagający tworzyć niezbędne do znalezienia pracy, np. CV). Przedstawia ono listę grup rzeczowników (z dwóch tekstów: Europas CV i Europass Language Passport), a zadaniem studenta jest wybór przymiotników z zamieszczonej powyŝej listy, które w tekście występują z określonymi rzeczownikami. Zadanie to jednym z trzech ćwiczeń na słownictwo. Rys. 8. Ćwiczenie na kolokacje 3. PODSUMOWANIE Narzędzia do analizy korpusów mogą być wykorzystywane do pracy z pojedynczymi tekstami i tworzenia materiałów dydaktycznych. UŜycie róŝnych opcji programu AntConc pozwala na dokładniejszą analizę zawartego w analizowanym tekście słownictwa oraz wydobycie jego specyfiki (np. powtarzających się par przymiotników i rzeczowników). Daje moŝliwość szybszego stworzenia rozbudowanych ćwiczeń, które moŝna wykorzystać w pracy w sali oraz na platformie internetowej. 250

8 STRONY INTERNETOWE Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw AntConc (strona Lawrence Anthony): BNC (Konsorcjum BNC): BNC (strona Marka Daviesa, Uniwersytet Brigham Young) LINDSEI (Universytet w Louvain): PICLE (Uniwersytet w Louvain): Tim Jones (Uniwersytet w Birmingham): Tree Tagger (strona uniwersytetu w Stuttgarcie): WordSmith Tools (strona Mike Scotta): TEXT CORPORA FOR MAKING TEACHING MATERIALS FOR LANGUAGE COURSES Summary. Text corpora are sets of texts saved in digital form. An example of a corpus of the English language is the British National Corpus. It can be used for making exercises for teaching grammar and vocabulary (collocations). Programmes for analysing text corpora may be also used. One of them is AntConc. It can be used to create teaching materials from chosen texts. This is especially useful if specialist terminology is to be taught or tasks for an e-learning platform are to be made. The work is made more efficient is the text is POS tagged. This can be done on-line with the use of the programme Tree Tagger. 251

TRANSLATORYKA KORPUSOWA

TRANSLATORYKA KORPUSOWA y 10 2015 ISSN 1896 4362 Łucja Biel Uniwersytet Warszawski TRANSLATORYKA KORPUSOWA DOI: http://dx.doi.org/10.12775/rp.2015.001 Zarys treści: Celem artykułu jest omówienie założeń translatoryki korpusowej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie danych leksykalnych z tekstów elektronicznych. (na materiale czasopisma naukowego)

Pozyskiwanie danych leksykalnych z tekstów elektronicznych. (na materiale czasopisma naukowego) Piotr Paryzek Pozyskiwanie danych leksykalnych z tekstów elektronicznych (na materiale czasopisma naukowego) Promotor: dr hab. Piotr Wierzchoń, prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

WYBRANE NARZĘDZIA KOMERCYJNE I NIEKOMERCYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH SOME COMMERCIAL AND NON-COMMERCIAL ICT TOOLS USED IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

WYBRANE NARZĘDZIA KOMERCYJNE I NIEKOMERCYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH SOME COMMERCIAL AND NON-COMMERCIAL ICT TOOLS USED IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Marta Borowiak-Dostatnia General and Professional Education 2/2013 pp. 3-14 ISSN 2084-1469 WYBRANE NARZĘDZIA KOMERCYJNE I NIEKOMERCYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH SOME COMMERCIAL AND NON-COMMERCIAL ICT

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2010/2011

Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2010/2011 Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2010/2011 DYDAKTYKA 1. Tematyce jakości kształcenia w SJO poświecono Radę Studium z dnia 26 stycznia 2011, podsumowującą

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych

Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych Niniejszy materiał jest poradnikiem dla poszukujących sieciowych

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska

Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska 2014, nr 5 (57) E.D. Lesiak-Bielawska, Efektywność przyswajania słownictwa specjalistycznego w języku angielskim jako obcym: porównanie dwóch działań dydaktycznych opartych na nauczaniu komplementarnym,

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU:

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU: Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Szkoły językowe prześcigając się w reklamowaniu swoich usług uŝywają wielu określeń typu "metoda X", "rewelacyjna metoda Y"..., gdzie nie zawsze i nie dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

Zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) Zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2014 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce.

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce. Słownictwo e-book Profesor Słownictwo 6.0 Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 www.jezykiobce.pl 1 Profesor Poznaj historię serii Pierwsza wersja programu do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 1 Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą Praca nr 06300017 Warszawa, grudzień 2007 Wybrane problemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew E. Zieliński WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

dr Zbigniew E. Zieliński WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd narzędzi informatycznych wspomagających tworzenie zasobów (kursów) e-learning dr Zbigniew E. Zieliński WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14.

Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14. Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14. 1. Jakość kształcenia w SJO była przedmiotem dyskusji na Radzie Studium w dniu 8 października 2014.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 7 Seria: Technologie Informacyjne 2009 E-NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 7 Seria: Technologie Informacyjne 2009 E-NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 7 Seria: Technologie Informacyjne 2009 Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji E-NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w świecie TIK. Cz.11. TIK w nauczaniu języków obcych.

Nauczyciel w świecie TIK. Cz.11. TIK w nauczaniu języków obcych. Nauczyciel w świecie TIK Cz.11. TIK w nauczaniu języków obcych. Współczesna kultura jest kulturą multimedialną. Technika cyfrowa wzbogaca materiały językowe o przyjazne w odbiorze teksty dźwiękowe i audiowizualne.

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Hot Potatoes

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Hot Potatoes PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Hot Potatoes SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE... 2 INSTALACJA, POLONIZACJA, KONFIGURACJA I REJESTRACJA PAKIETU... 4 WPROWADZENIE DO HOT POTATOES... 6 TEST WIELOKROTNEGO WYBORU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Efektywności Innowacji dr Adam Stecyk Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2013 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo

Implementacja metody zarządzania czasem GTD w środowisku aplikacji firmy Google

Implementacja metody zarządzania czasem GTD w środowisku aplikacji firmy Google Tomasz BORECKI Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie E mail: tomaszborecki@gmail.com Implementacja metody zarządzania czasem GTD w środowisku aplikacji firmy Google

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo