Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca Integry z programami zewnętrznymi"

Transkrypt

1 Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy Integra Support. 1. Pobieranie danych o towarach i usługach z programów zewnętrznych Informacje ogólne. Integra ma moŝliwość pobierania zamówień z programów zewnętrznych tj.: ESI[tronic], IC_Katalog, Katalog Fota. W czasie importu danych automatyczne tworzy ona karty towarów, których nie zdefiniowano jeszcze na magazynie. Przy pobieraniu do Integry zamówień, następuje przeszukiwanie lokalnego magazynu programu. JeŜeli w zamówieniach będą takie pozycje, które nie zostaną znalezione na magazynie, Integra automatycznie doda dla nich karty towarów. Dzięki temu, uŝytkownik zostaje zwolniony ze Ŝmudnego, ręcznego uzupełniania asortymentu swojego magazynu. Automatycznie zostanie wygenerowane takŝe zamówienie. Tworzenie zamówienia na tzw. braki wymaga tylko naciśnięcia przycisku Zamów na zakładce Towary na otwartym dokumencie sprzedaŝy. Nowością Integry jest baza cenowa. Zawiera ona ceny zakupu towarów u róŝnych dostawców. Aktualną wersję tej bazy moŝna ściągnąć z naszych stron www. W punkcie (1.2.1 Konfiguracja) przedstawiono sposób konfiguracji bazy cenowej w Integrze jako cennika. Podczas importu danych z programów zewnętrznych do kosztorysu, wszystkie towary są przenoszone do tego dokumentu. Inaczej jest w przypadku dokumentów sprzedaŝy. Tu na dokument trafiają tylko te towary, które są aktualnie dostępne w magazynie. Podczas edycji dokumentów sprzedaŝy lub kosztorysów jest moŝliwość automatycznego utworzenia zamówienia poprzez porównanie ilości towarów na dokumencie oraz aktualnych stanów magazynowych (klawisz Zamów na karcie Inne). Braki trafiają wtedy na zakładkę Zamówienia, gdzie następnie moŝemy ręcznie określić dostawców poszczególnych towarów Dołączanie zamówienia z katalogu FOTA Konfiguracja. Aby uruchomić moŝliwość importu danych z programu KatalogFOTA, w pierwszej kolejności naleŝy skonfigurować program. W tym celu z menu Administracja naleŝy wybrać pozycję Programy zewnętrzne (Rys. 1): [MG]Administracja->[PM]Programy zewnętrzne. Rys. 1 Dostęp do konfiguracji programów zewnętrznych. W oknie dialogowym które się pojawi, naleŝy nacisnąć klawisz Utwórz. Wyświetli się wówczas kolejne okno, z moŝliwością podania nazwy oraz typu programu zewnętrznego.

2 Aby wprowadzić bazę cenową Foty, naleŝy określić jej typ jako cennik i wpisać nazwę (nazwa moŝe być dowolna, tutaj Baza Cenowa). Aby wprowadzić katalog Foty, naleŝy określić jego typ jako katalog i analogicznie jak w poprzednim przypadku, wypełnić pole Nazwa (Rys. 2). Rys. 2 Główne ustawienia programów zewnętrznych. Kolejnym etapem jest konfiguracja stanowisk komputerowych, w tym celu z menu Administracja naleŝy wybrać pozycję Stanowiska komputerowe ([MG] Administracja->[PM] Stanowiska komputerowe). Przedstawia to Rys. 3. Rys. 3 Dostęp do konfiguracji stanowisk komputerowych. W oknie dialogowym które się pojawi, wybieramy interesujące nas stanowisko komputerowe i naciskamy klawisz Edytuj. Zostanie wówczas otworzone nowe okno do konfiguracji stanowiska komputerowego (Stanowisko komputerowe - Edycja). Następnie naleŝy przejść na zakładkę Programy zewn. i nacisnąć przycisk Dołącz. Rys. 4 PołoŜenie klawisza, za pomocą którego konfigurujemy na danym stanowisku programy zewnętrzne.

3 Okno które się pojawia, po wciśnięciu klawisza Dołącz przedstawia Rys. 5. NaleŜy teraz w pierwszej kolejności wybrać z listy rozwijanej nazwę programu (tutaj Baza Cenowa), wprowadzić jej lokalizację np. C:\INTEGRA_CEN.GDB i następnie podać katalog wymiany (w przypadku bazy cenowej nie będzie on wykorzystywany, moŝna podać dowolny, istniejący katalog z Państwa komputera). Rys. 5 Konfiguracja bazy cenowej jako programu zewnętrznego. W przypadku Katalogu Fota, naleŝy wskazać lokalizację pliku KatalogFotaP.exe oraz lokalizację katalogu wymiany (Rys. 6) czyli miejsca, w którym zapisywane są zamówienia z programu Katalog FOTA. Domyślnie jest to folder C:\Program Files\Fota\ZAMOW. Rys. 6 Okno ze skonfigurowanym Katalogiem FOTA Pobieranie zamówień. Po podłączeniu bazy cenowej i skonfigurowaniu w Integrze programu Katalog FOTA, moŝna przystąpić do zamawiania towaru za pośrednictwem tego katalogu. MoŜna go uruchomić z poziomu menu Integry, co przedstawia Rys. 7. Rys. 7 Menu dające moŝliwość uruchamiania programów zewnętrznych. Rys. 8 przedstawia okno programu Katalog FOTA. Po utworzeniu zamówienia w tym programie, naleŝy je wyeksportować do pliku. Aby to uczynić z menu Zamówienia wybieramy pozycję Eksport zamówienia (Rys. 8).

4 Zostaniemy wówczas poproszeni o podanie nazwy pliku zamówienia. MoŜe być nią dowolny ciąg znaków czyli: numer np. 001 lub tekst np. Jan Kowalski czy VW Golf. Rys. 8 Okno główne Katalogu FOTA. Aby dołączyć wyeksportowane zamówienie w dokumencie sprzedaŝy lub kosztorysie programu Integra, naleŝy przejść na zakładkę Inne i w obszarze Dane z programu zewnętrznego nacisnąć klawisz Dołącz. Rys. 9 Klawisz umoŝliwiający dołączenie danych z zamówień Katalogu FOTA. Zostaniemy wówczas poproszeni o wybranie pliku zamówienia; wybieramy plik który utworzyliśmy w programie Katalog FOTA i naciskamy klawisz Otwórz.

5 Rys. 10 Okno umoŝliwiające wybór pliku zamówienia. W przypadku braku części z zamówienia w magazynie lokalnym, Integra zapyta, czy chcemy przeszukać cenniki zewnętrzne (w tym przypadku będzie przeszukiwana baza cenowa)? JeŜeli tak, naciskamy odpowiedni klawisz (Rys. 11). Rys. 11 Okno umoŝliwiające przeszukanie cenników zewnętrznych. JeŜeli część z zamówienia zostanie znaleziona w choćby jednym zainstalowanym cenniku (w tym przypadku bazie cenowej), wyświetlone zostanie wówczas okno z informacją o cenie (Rys. 12). Aby wybrać wyszukaną pozycję, naleŝy kliknąć na niej dwa razy lewym klawiszem myszy. Rys. 12 Okno umoŝliwiające wybór dostawcy z bazy cenowej. Wybrana przez nas pozycja zostanie wówczas umieszczona w oknie proponowanych ofert. Aby dodać towar do programu Integra, naleŝy wybrać jedną z ofert (w tym przypadku jest tylko jedna), a następnie nacisnąć klawisz OK (Rys. 13).

6 Rys. 13 Wybór zaproponowanej przez program oferty. Wybrany towar zostanie wówczas umieszczony w zakładce Zamówienia otwartego dokumentu sprzedaŝy. Rys. 14 Widok zakładki zamówienia otwartego dokumentu sprzedaŝy (faktury VAT). Przy zapisie takiego dokumentu program zapyta nas, czy chcemy utworzyć nowe zamówienie? Po naciśnięciu klawisza Tak zostanie utworzone nowe zamówienie do dostawcy FOTA. Uwaga! Aby zamówienie było poprawnie zapisywane w bazie programu, musi być uprzednio zdefiniowany kontrahent o nazwie FOTA (wpis w polu Nazwa Rys. 15) z zaznaczoną opcją Dostawca. Podgląd ustawień takiego dostawcy przedstawiono na Rys. 15.

7 Rys. 15 Podgląd ustawień kontrahenta (dostawcy) FOTA Dołączanie zamówień z ESI[tronic]. Konfiguracja programu ESI[tronic] w Integrze jak i dołączanie zamówień przebiega analogicznie jak dla Katalogu FOTY. Pierwszym krokiem jest podanie nazwy i typu programu zewnętrznego w oknie przedstawionym na Rys. 2, do którego dostęp mamy z: [MG]Administracja->[PM]Programy zewnętrzne. Następnie naleŝy przejść do konfiguracji stanowisk komputerowych [MG]Administracja->[PM]Stanowiska komputerowe (Rys. 3). W oknie Stanowiska komputerowe Edycja naleŝy nacisnąć przycisk Dołącz. Przykładowe ustawienia dla programu ESI[tronic] przedstawia Rys. 16. Rys. 16 Okno ze skonfigurowanym programem ESI[tronic]. W pole Plik programu wpisano ścieŝkę dostępu do pliku uruchomieniowego ESI[tronic]. Pozwala to na uruchamianie tego katalogu z menu Program. Pole Katalog wymiany zawiera folder, w którym ESI umieszcza zamówienia tzn. gdzie zapisuje Kartę pracy. Podgląd tej karty przedstawia Rys. 17. Po wpisaniu numeru zlecenia

8 Rys. 17 Podgląd Karty pracy programu ESI[tronic]. i identyfikatora montera (Monter) utworzoną kartę pracy moŝna zapisać do pliku przez naciśnięcie klawisza Wysyłanie. W tym przypadku ESI[tronic] utworzy plik z rozszerzeniem.esi w katalogu E:\ESI\Auftrag. Wygenerowane zamówienie moŝna dołączyć do dokumentu sprzedaŝy z karty Inne, przez naciśnięcie klawisza Dołącz (po uprzednim wybraniu programu ESI[tronic] z rozwijanej listy), analogicznie do tego co przedstawia Rys. 9. W efekcie ukaŝe się okno z moŝliwością wyboru pliku zamówienia (Rys. 18). Rys. 18 Okno za pomocą którego moŝna wybrać plik zamówienia z karty pracy. Po naciśnięciu klawisza Otwórz Integra sprawdza, czy towary z zamówienia znajdują się na magazynie lokalnym. W przypadku braku części z zamówienia na tym magazynie, Integra zapyta, czy chcemy przeszukać cenniki zewnętrzne? JeŜeli tak, naciskamy odpowiedni klawisz (Rys. 11). W tym momencie ukazuje się okno z Rys. 12 dające moŝliwość wyboru dostawcy z bazy cenowej. Po dwukrotnym kliknięciu na wybranej pozycji zobaczymy okno podsumowujące z Rys. 13. Po naciśnięciu klawisza OK przejdziemy do karty Zamówienia dokumentu sprzedaŝy (Rys. 14). Przy zapisie takiego dokumentu program zapyta nas, czy chcemy utworzyć nowe zamówienie? Po naciśnięciu klawisza Tak zostanie utworzone nowe zamówienie do dostawcy RBPL.

9 NaleŜy pamiętać, Ŝe kontrahent RBPL musi być wcześniej załoŝony w bazie kontrahentów Integry i zdefiniowany jako dostawca. Jest to sytuacja analogiczna do tej, przedstawionej w przypadku zamawiania towarów od dostawcy FOTA. W opisanym wyŝej przykładzie pobierano plik zamówienia do dokumentu sprzedaŝy. Plik zamówienia w analogiczny sposób moŝna pobrać takŝe do Kosztorysu. W kaŝdym z przypadków Integra daje moŝliwość wydrukowania pobranego zamówienia. W najnowszej Integrze wyeliminowano problem związany z importem usług z karty pracy programu ESI[tronic]. W przypadku, gdy pobierane usługi nie są związane z Ŝadną grupą, są one automatycznie importowane do grupy Podstawowe w grupie głównej ESI[tronic] Dołączanie plików zamówień z programu ICKatalog. Dołączanie plików zamówień z ICKatalog u przebiega tak samo jak w przypadku Katalogu FOTA czy programu ESI[tronic]. W pierwszej kolejności naleŝy dodać program zewnętrzny Rys. 1, nadać mu nazwę (np. ICKatalog), a następnie skonfigurować go na stanowisku komputerowym (Rys. 3, Rys. 4 i Rys. 6). Po poprawnym przeprowadzeniu konfiguracji, ICKatalog moŝna uruchomić z menu Integry (Rys. 19). Rys. 19 Nowa pozycja w menu Program umoŝliwiająca uruchomienie ICKatalog u. Rys. 20 Otwarte zamówienie w programie IC_Katalog. Rys. 20 przedstawia program IC_Katalog z otwartym oknem zamówienia. Po naciśnięciu klawisza Do pliku otwarte zamówienie zostanie zapisane na dysku, w wybranym przez uŝytkownika katalogu. Katalogiem tym

10 powinien być folder zdefiniowany w konfiguracji programów zewnętrznych ([MG]Administracja->[PM]Stanowiska komputerowe->[przycisk]edytuj->[zakładka]programy zewn.->[przycisk]dołącz/edytuj) w polu Katalog wymiany (Rys. 21). Rys. 21 Konfiguracja IC_Katalogu na stanowisku komputerowym. Następnie w celu pobrania towarów z pliku zamówienia, wystarczy przejść na kartę Inne otwartego dokumentu sprzedaŝy lub kosztorysu, wybrać w obszarze Dane z programu zewnętrznego pozycję z listy rozwijanej ICKatalog i wcisnąć przycisk Dołącz. Dalej postępowanie jest takie samo jak w przypadku dołączania plików zamówień z programów ESI[tronic] czy KatalogFOTA. W tym przypadku równieŝ powinniśmy pamiętać, Ŝe kontrahent InterCars powinien być juŝ zdefiniowany w Integrze jako dostawca.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Mechanizm importu wyposażenia do programu Comarch ERP Optima....3 2.1. Konfiguracja funkcji specjalnej...3

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo