E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1."

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: Organizacja i Zarządzanie z. XX XXXX Nr kol. XXXX Jarosław KARCEWICZ Politechnika Śląska,Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH Streszczenie. We współczesnych czasach notuje się bardzo dynamiczny rozwój e- learningu. Koncepcja ta umoŝliwia prowadzenie róŝnorodnych form kształcenia z jej wykorzystaniem. Artykuł podejmuje dyskusję, dotyczącą przydatności danej formy kształcenia, jaką umoŝliwia koncepcja e-learningu. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching Summary. At present day is notified more and more dynamic growth of e-learnig. That conception makes possible running different teaching form with its makes of use. That article takes up discussion about usefulness of teaching forms as e-learning conception makes possible. 1. Wstęp We współczesnych czasach moŝna zauwaŝyć duŝy wzrost popularności oraz rozwój powstałej w latach 70 koncepcji e-learnigu jako metody nauczania na odległość. Szczególnie rozwój ten został umoŝliwiony dzięki sieci Internet i moŝliwości przekazywania informacji, jakie ona daje. Artykuł ten podejmuje dyskusje zastosowania e-learningu z wykorzystaniem sieci Internet nie tylko jako narzędzia, pozwalającego na zdalne nauczanie, ale równieŝ jako narzędzia, pozwalającego wspomóc proces dydaktyczny realizowany na studiach stacjonarnych.

2 2 J. Karcewicz 2. Wykorzystanie e-learningu w procesie dydaktycznym studiów stacjonarnych Według [2] wyróŝnia się cztery podstawowe rodzaje e-learningu: 1. Samokształcenie charakteryzuje się całkowitym brakiem kontaktu studenta z prowadzącym. 2. Kształcenie synchroniczne uczestniczący komunikują się ze sobą na bieŝąco w tym samym czasie. Wzajemną komunikację wspierają audio- i wideokonferencje, telefony, rozmowy on line. 3. Kształcenie asynchroniczne studenci i prowadzący nie muszą jednocześnie być w tym samym miejscu i czasie. Jest to tryb nauczania, w którym interakcja między prowadzącym a studentami odbywa się zwykle w innym czasie i miejscu. W taki sposób są realizowane np. kursy za pośrednictwem Internetu lub CD-ROMów, grup dyskusyjnych i poczty elektronicznej. 4. Kształcenie w trybie mieszanym rozwiązania e-learning wspierają proces kształcenia prowadzony w sposób tradycyjny. DuŜą popularność, jak zauwaŝono w [2], zaczyna zdobywać ostatnimi czasy kształcenie w trybie mieszanym, szczególnie biorąc pod uwagę sceptycyzm pracowników akademickich do pozostałych form kształcenia, a dokładniej, jak zauwaŝono w [1], kwestii wynikających z braku kontaktu nauczyciela z kursantem. W niniejszym artykule przeprowadzone zostaną badania efektywności e-larningu w tej właśnie formie kształcenia, na przykładzie opracowanego kursu wspomagającego zajęcia laboratoryjne z przedmiotu technologie informatyczne w marketingu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej z grupą liczącą 14 studentów. Efektywność jest, w niniejszym artykule, rozumiana jako sposób osiągnięcia lepszych wyników w nauce, z przeznaczeniem mniejszej ilości czasu na przyswojenie zadanego materiału. Kurs został zrealizowany za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej opartej na oprogramowaniu Moodle [4], dającej bardzo duŝe moŝliwości w realizacji procesu dydaktycznego i zdobywającego coraz większą popularność. UŜycie takiego narzędzia pozwala przede wszystkim na ubogacenie przekazywanych treści o nowe metody przekazu jak np. pokazy audiowizualne oraz dogodną moŝliwość rozszerzenia kontaktu prowadzącystudenci poza sztywne ramy godzinowe zajęć.

3 E-learning jako narzędzie wspomagające dydaktykę studiów stacjonarnych 3 3. Badania dotyczące efektywności e-learningu jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny studiów stacjonarnych Badaniu z wykorzystaniem metody ankietowej zostało poddanych 14 studentów, z którymi przeprowadzono zajęcia w oparciu o narzędzia e-learningu,. Kwestionariusz ankiety został wypełniony po zakończonym semestrze zajęć prowadzonych w formie kształcenia mieszanego i składał się z 4 pytań. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane poniŝej: 1) Oceń przydatność platformy zdalnego nauczania podczas prowadzonych zajęć w ułatwieniu przyswajania wiedzy w skali od 1 do 10. Średnia z przyznanych punktów wyniosła: ) Czy uwaŝasz, Ŝe zajęcia wsparte platformą zdalnego nauczania cechują się większą efektywnością dydaktyczną niŝ zajęcia tradycyjne? 7% WIEM 7% WIEM 86% Rys. 1. Wykres uzyskanych odpowiedzi w pytaniu 2 Fig. 1. Graph of achieved answers in ask 2 3) Czy uwaŝasz, Ŝe zajęcia wspierane wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania wpłyną na osiągnięcie przez ciebie lepszych wyników nauczania? WIEM 21% 7% 72% WIEM Rys. 1. Wykres uzyskanych odpowiedzi w pytaniu 3 Fig. 1. Graph of achieved answers in ask 3

4 4 J. Karcewicz 4) Czy uwaŝasz, Ŝe przy uŝyciu tylko platformy zdalnego nauczania (bez tradycyjnych form przekazu) był(a)byś w stanie równie efektywnie nauczyć się zawartych na zajęciach treści programowych? WIEM 17% 33% 50% WIEM Rys. 3. Wykres uzyskanych odpowiedzi w pytaniu 4 Fig. 3. Graph of achieved answers in ask 4 Jak moŝna wywnioskować z wyników badania ankietowego, studenci bardzo wysoko oceniają przydatność e-learnigu jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny realizowany na studiach stacjonarnych. Zdecydowana większość (86%) stwierdza, Ŝe zajęcia z wykorzystaniem narzędzi e-learningu cechują się większą efektywnością niŝ zajęcia tradycyjne. Zdecydowana większość (72%) wierzy równieŝ, Ŝe zastosowanie takich narzędzi pozwoli im uzyskać lepsze wyniki nauczania. Warto zauwaŝyć jednocześnie, Ŝe juŝ tylko 50% badanych stwierdziło, Ŝe przy wykorzystaniu e-learningu w formie kształcenia tylko zdalnego byłoby w stanie równie efektywnie przyswoić wiedzę. MoŜna zatem na podstawie przeprowadzonych badań postawić tezę, Ŝe dla studentów e-learning moŝe być duŝo bardziej atrakcyjną formą nauczania, jako wspomagający tradycyjne stacjonarne metody kształcenia, niŝ formy w pełni zdalnego nauczania oraz Ŝe bardzo wysoko oceniają oni wykorzystanie narzędzi e-learningu w procesie dydaktycznym studiów stacjonarnych. 4. Podsumowanie W artykule podjęta została dyskusja, dotycząca wykorzystania e-learningu w danej formie kształcenia: zdalnego nauczania oraz kształcenia mieszanego, czyli jako wspomagającego proces dydaktyczny studiów stacjonarnych. Na podstawie dokonanych badań wśród studentów, z którymi przeprowadzono zajęcia, mające formę kształcenia mieszanego, moŝna stwierdzić, Ŝe narzędzia e-learningu pozwalają znacznie podnieść poziom kształcenia tradycyjnego modelu studiów stacjonarnych. Próba badania obejmowała małą grupę

5 E-learning jako narzędzie wspomagające dydaktykę studiów stacjonarnych 5 studentów, poniewaŝ badanie to bazowało na eksperymentalnie przeprowadzonych zajęciach z jedną grupą laboratoryjną. Pozwala ono jednak pokazać sens prowadzenia dalszych badań i dyskusji nad przedstawionym w artykule problemem. Podobnego typu badania wśród studentów przeprowadzono równieŝ w [3], wyniki tych badań, takŝe potwierdziły wysoką ocenę narzędzi e-learnigowych, wspomagających proces dydaktyczny studiów stacjonarnych. W [5] zauwaŝono takŝe, Ŝe mając do wyboru kurs tradycyjny lub poprzez zdalne nauczania, ludzie najczęściej wybierają tę pierwszą formę. MoŜna zatem wywnioskować, Ŝe rozwój e-learningu moŝe ukierunkować się bardziej w stronę uzupełnienia kształcenia tradycyjnego niŝ zastąpienia go w pełni. LITERATURA 1. Mielcarek P., Parczewski M., Madeyski L.: E-learning analiza celów i moŝliwości ich realizacji na podstawie istniejących specyfikacji i standardów. Nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław Grabowska A.: E-learning przez Internet w szkolnictwie wyŝszym. Pismo Politechniki Gdańskiej Nr 3/2004, str SKN Młodych ekonomistów : Stan i perspektywy rozwoju e-learningu w PWSZ w Koninie. Konin Moodle. 5. Prochowski G.: Nauczanie na odległość. Recenzent: Prof. dr hab. inŝ. Ireneusz Jóźwiak Abstract At present day may be noticed a great growth of popularity and progress coming into being at 70 s e-learning conception as teaching method for distance. Especially that progress was made possible thanks to Internet and it s possibility of passing on informations. That article takes up discussion of e-learning applying with use of Internet, not only as a tool allowing for teaching for distance, but also as tool allowing to aid the didactic process of stationary studies.

6 6 J. Karcewicz

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych

Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych Rachunek zwrotu inwestycji w e-learning na przykładzie studiów eksternistycznych doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

Bardziej szczegółowo

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej karolina.poplawska@put.poznan.pl E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Małgorzata Bzowska-Bakalarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. W pracy scharakteryzowano metody

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Praktyka kształcenia kadry dydaktycznej w ramach koncepcji blended learning

Praktyka kształcenia kadry dydaktycznej w ramach koncepcji blended learning Tomasz KRÓLIKOWSKI 1, Walery SUSŁOW 2, Błażej BAŁASZ 1 1-KMP WM; Politechnika Koszalińska krolikow@tu.koszalin.pl; balasz@tu.koszalin.pl 2-KPE WEiI, Politechnika Koszalińska swalover@ie.tu.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD ON-LINE METHODS OF TEACHING RELATED TO THE COMPUTER TECHNIQUES IN THE PROJECTIONS OF CAD Robert Mazur mgr

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM MOODLE

OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM MOODLE Andrzej Kluza, Stanisław Jabłonowski, Jolanta Kotlarska, Arkadiusz Orłowski, Marian Rusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Internet w działalności firm sektora produkcyjnego w Polsce na przykładzie branŝy AGD Streszczenie: Artykuł

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

RECTO - SYSTEM INTERNETOWEGO WSPOMAGANIA NAUCZANIA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU

RECTO - SYSTEM INTERNETOWEGO WSPOMAGANIA NAUCZANIA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU Katarzyna Daniewicz, Bożena Ignatowska, Jarosław Kilon, Romuald Mosdorf, Ireneusz Mrozek, Nina Siemieniuk Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku RECTO - SYSTEM INTERNETOWEGO WSPOMAGANIA NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

E-learning nieodkryte terytorium

E-learning nieodkryte terytorium Izabella Bednarczyk, Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski E-learning nieodkryte terytorium Duża grupa ludzi (w Polsce więcej niż 25% spośród tych, którzy deklarują chęć podnoszenia swoich kwalifikacji)

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Jerzy Korczak Dariusz Woźniak ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI Zarys treści: W artykule przedstawiono niektóre aspekty nauczania

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 193 204

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 193 204 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 193 204 Marcin Skulmowski OCENA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Efektywności Innowacji dr Adam Stecyk Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Webcasting akademicki: studium przypadków

Webcasting akademicki: studium przypadków R. Robert Gajewski Politechnika Warszawska Webcasting akademicki: studium przypadków Opracowanie stanowi kontynuację wcześniejszych publikacji z lat 2004 i 2005 dotyczących screencastingów i slidecastingów.

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń.

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Marcin Dąbrowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Opracowanie ma przybliżyć czytelnikowi możliwości aktywności

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego

Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego 1 Wstęp Andrzej BIEDRYCKI Katedra Telekomunikacji, Politechnika Koszalińska andrzej.biedrycki@ie.tu.koszalin.pl Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Magdalena Andrzejewska * Anna Stolińska * Alicja Pituła * Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Web 2.0 i mobilne media w

Bardziej szczegółowo