Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM"

Transkrypt

1 Strona 1 / Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę wybrać ten moduł w drzewku nawigacyjnym. W pasku wyszukiwania w oknie głównym zostanie wyświetlony aktualny wniosek zbiorczy Państwa jednostki centralnej. Poprzez podwójne kliknięcie na wyświetlany wniosek zbiorczy otworzą Państwo kartę z danymi wniosku zbiorczego (zakładka Wniosek zbiorczy ). Widok wniosku zbiorczego Zawiera ona zestawienie wszystkich informacji dotyczących wniosku zbiorczego za bieŝący i ubiegły rok budŝetowy jednostki centralnej Zakładka Wniosek zbiorczy Zakładka Wniosek zbiorczy pokazuje najwaŝniejsze dane wniosku zbiorczego, numery wstępnych decyzji finansowych wraz z kwotami, dane wstępnej i ostatecznej decyzji finansowej i upomnienia..

2 Strona 2 / 10 Na liście rozwijalnej u góry z lewej strony znajdują się numery wszystkich wniosków zbiorczych Państwa jednostki centralnej z 10 ostatnich lat i z nadchodzącego roku (o ile są znane). Jeśli zostanie wybrany inny wniosek zbiorczy niŝ zaznaczony, do aktualnego okna zostanie załadowany odpowiedni rekord danych. Stary rekord danych zostanie wcześniej zapisany. Pod pojęciem wniosku zbiorczego rozumiem wszystkie wnioski pojedyncze jednostki centralnej (wzgl. jej podmiotów) w jednym roku budŝetowym, dla których JC wnioskowała do PNWM o dofinansowanie (por. numery wstępnych decyzji finansowych) Zakładka Wnioski pojedyncze Ta tabela pokazuje wszystkie wnioski pojedyncze, w których przypadku jedna strona wniosku jest załatwiana przez jednostkę centralną tego wniosku zbiorczego. Tutaj widać teŝ, do jakiego numeru decyzji wstępnej został ewentualnie przyporządkowany wniosek pojedynczy (zakładka Przyporządkowane wnioski ). JeŜeli w tej kolumnie jest wyświetlane 0, wniosek nie został jeszcze przyporządkowany. Wniosek pojedynczy moŝna otworzyć przez podwójne kliknięcie.

3 Strona 3 / Zestawianie wniosków zbiorczych w zakładce Przyporządkowane wnioski W tej zakładce zestawiają Państwo swoje wnioski zbiorcze, przypisując swoje wnioski pojedyncze do numerów wstępnych decyzji o dofinansowaniu. Dane finansowe uzupełniają Państwo, wypełniając strony finansowe we wniosku pojedynczym. Przyporządkowanie powinno następować dopiero po kompletnym wypełnieniu stron finansowych wniosku Lista rozwijalna Decyzja wstępna nr WaŜne! Przede wszystkim naleŝy zwrócić uwagę, czy w przypadku Decyzji wstępnej nr PNWM nadała juŝ numer na rok bieŝący. Numer decyzji wstępnej pozwala przyporządkować nowe wnioski lub teŝ usunąć wnioski z danego numeru decyzji wstępnej. Aby zobaczyć, czy PNWM nadała juŝ numer, naleŝy kliknąć na strzałkę. Następnie proszę wybrać odpowiedni numer, by mu przyporządkować pojedyncze wnioski. Wybór numeru decyzji wstępnej Przy przyporządkowywaniu wniosków pojedynczy rozróŝniamy trzy przypadki: 1. Na liście rozwijalnej jest tylko pozycja Wszystkie. Nie ma jeszcze numeru decyzji wstępnej. W tym przypadku proszę się skontaktować z właściwym pracownikiem PNWM, który nada Państwu numer.

4 Strona 4 / Na liście rozwijalnej wybierają Państwo jeden z proponowanych numerów decyzji wstępnych, do którego chcą Państwo przyporządkować wniosek pojedynczy. Jednak nie mają Państwo dostępu do tej funkcji, gdyŝ oba prawe przyciski Przyporządkuj i Anuluj są nieaktywne. PoniŜej pojawi się wezwanie do kontaktu z PNWM. Trzeba załoŝyć nowy numer decyzji wstępnej, gdyŝ wniosek zbiorczy pod zaznaczonym numerem został juŝ zamknięty i trwa jego opracowywanie. 3. Wybierają Państwo poŝądany numer decyzji wstępnej a oba przyciski po prawej stronie są aktywne i pozwalają Państwu przyporządkowywać i anulować wnioski pojedyncze. Uwaga: Jeśli nie znajdują Państwo określonego numeru decyzji wstępnej, moŝe to być równieŝ spowodowane tym, Ŝe PNWM wydała juŝ dla tego wniosku wstępną decyzję o dofinansowaniu. Odnośna informacja pojawi się pod przyciskami Przyporządkuj i Anuluj. Wniosek zbiorczy przyporządkowywanie wniosków pojedynczych Rozwijalna lista Decyzja wstępna nr pozwala na wybór innego numeru decyzji wstępnej. Zostanie wówczas wyświetlona odpowiadająca mu tabela pojedynczych wniosków. Wszystkie: pokazuje zestawienie wszystkich numerów decyzji wstępnych, jednakŝe w tym widoku nie jest moŝliwa zmiana przyporządkowania.

5 Strona 5 / Przyciski Przyporządkuj i Anuluj wniosek pojedynczy Aby przyporządkować wniosek pojedynczy do wybranego wniosku zbiorczego, naleŝy kliknąć Przyporządkuj, zaznaczyć wniosek (lub kilka wniosków przy pomocy klawisza CTRL i lewego klawisza myszy) w wyświetlonym oknie i zatwierdzić przyciskiem OK. (zob. poniŝsza ilustracja). Przy pomocy rozwijalnej listy Widoki moŝna ograniczyć liczbę wyświetlanych wierszy tabeli, tak by była bardziej przejrzysta. Jest widok dla danych decyzji wstępnej, danych rozliczenia, uwag i widok kompletny. Przycisk Przyporządkuj otwiera wyskakujące okienko z listą pojedynczych wniosków, które nie zostały jeszcze przyporządkowane do Ŝadnego numeru decyzji wstępnej. Wybór wielokrotny nie jest tu moŝliwy. W przypadku, gdy tylko jeden wniosek pojedynczy nie został jeszcze przyporządkowany, nie otwiera się wyskakujące okienko, ale wniosek zostaje przyporządkowany automatycznie.

6 Strona 6 / 10 Aby usunąć wniosek pojedynczy z wniosku zbiorczego, naleŝy nacisnąć przycisk Anuluj. Usuwa on wszystkie zaznaczone wnioski z aktualnej listy (nie w oknie zilustrowanym powyŝej ale w tabeli na szerokość strony). Ten sam efekt daje kliknięcie prawym klawiszem myszy na pozycję tabeli i wybór w menu podręcznym pozycji Skasuj. Funkcje te są dostępne tylko wówczas, gdy dla wybranego numer decyzji wstępnej nie wydano jeszcze wstępnej decyzji o dofinansowaniu Liczba wniosków pojedynczych we wniosku zbiorczym Te dwie liczby znajdujące się w zakładce u dołu z lewej strony pokazują wnioski przyporządkowane do aktualnie wyświetlanego numeru decyzji wstępnej a odnoszące się do programów realizowanych w Niemczech (D) lub w Polsce (P) Pola sum łącznych / Decyzja wstępna w zaokrągleniu Pod tabelami są wyświetlane sumy poszczególnych kolumn aktualnej tabeli Drukowanie zestawienia decyzji wstępnych Aby wydrukować wniosek zbiorczy z decyzją wstępną, naleŝy nacisnąć przycisk Drukuj. Pojawi się takie okno:

7 Strona 7 / 10 Tutaj nie moŝna niczego edytować! Proszę zapisać wydrukowany plik (przeformatowany i poniekąd na ekranie). W tym celu naleŝy kliknąć symbol w lewym górnym rogu nowo otwartego okna (JasperViewer). WAśNE: Plik naleŝy zapisać w formacie Single sheet XLS (*.xls). W przeciwnym razie nie da się tego pliku zapisać w formie arkusza Excel, otworzyć i edytować. Proszę zapisać plik w sensownym miejscu. Poprzez zaproponowane menu lub poprzez listę rozwijalną w wierszu Zapisz w: mogą Państwo wybrać dowolny katalog.

8 Strona 8 / DYGRESJA: Składanie wniosku zbiorczego do PNWM zgodnie z zestawieniem decyzji wstępnych Proszę otworzyć zapisany wniosek zbiorczy (jako arkusz Excel) i ewentualnie sformatować go tak, Ŝeby wszystko było dla Państwa łatwo czytelne. O ile z PNWM nie ustalono inaczej, wniosek zbiorczy naleŝy składać razem z wnioskami pojedynczymi (przynajmniej pierwsza i ostatnia strona oraz opis programu i metod).

9 Strona 9 / Składanie rozliczenia wniosku zbiorczego do PNWM Jeśli składają Państwo rozliczenie zbiorcze przez WEB-SOWA, proszę wysłać do PNWM zestawienie wygenerowane z WEB-SOWA wniosków do rozliczenia wraz z rozliczeniami indywidualnymi. Dokumentu Doc B4 proszę nie dołączać. W zakładce Wnioski przyporządkowane w znajdującym się z prawej strony okienku wyboru Widoki proszę wybrać Rozliczenie. Zostanie przedstawiona lista projektów, dla których PNWM wydała wstępną decyzję finansową i które Państwo rozliczyli we wniosku pojedynczym. Przypadek szczególny: Rozliczenie bez decyzji wstępnej PNWM Jeśli są projekty, które Państwo chcą rozliczyć, ale PNWM nie wydała jeszcze dla nich decyzji wstępnej, PNWM musi nadać nowy numer decyzji wstępnej i dopiero wtedy będą Państwo mogli dodawać dalsze rozliczenia indywidualne. W tym celu wnioski przeznaczone do rozliczenia naleŝy wybrać z listy w dodatkowym oknie (klikając na nie lewym klawiszem myszy, zaznaczenie kilku wniosków jest moŝliwe przy równoczesnym naciśnięciu klawisza CTRL) i potwierdzić wybór klawiszem OK.. Drukują Państwo listę tak, jak to opisano wyŝej i zapisują ją. Proszę równieŝ tutaj zwracać uwagę na typ pliku Single sheet XLS (*.xls) (zob. ilustracja na str. 7). Przed wysłaniem do PNWM, proszę otworzyć rozliczenie wniosku zbiorczego zapisane jako arkusz Excel i ewentualnie sformatować je tak, Ŝeby było dla Państwa łatwo czytelne.

10 Strona 10 / Zakładka operacje bankowe W tej zakładce widzą Państwo zaliczki i transakcje finansowe Państwa jednostki centralnej. Tych danych nie mogą Państwo edytować czy zmieniać. SłuŜą one jedynie Państwa informacji Tabela zaliczek i przycisk Zlecenie bankowe Ta tabela pokazuje wszystkie zaliczki, o które wystąpiła Państwa jednostka centralna i odpowiadające im zlecone płatności Tabela transakcji finansowych Ta tabela pokazuje wszystkie płatności (równieŝ decyzje ostateczne) Konto bankowe Tutaj znajduje się aktualnie wybrane konto bankowe Państwa jednostki centralnej.

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 10 do Uchwały Nr 52/2008 Zarządu BS z dnia 18.09.2008r. (instrukcja uŝytkownika) http://www.bswasewo.pl

Zał. Nr 10 do Uchwały Nr 52/2008 Zarządu BS z dnia 18.09.2008r. (instrukcja uŝytkownika) http://www.bswasewo.pl Zał. Nr 10 do Uchwały Nr 52/2008 Zarządu BS z dnia 18.09.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Wąsewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bswasewo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 5 Charakterystyka modułu... 7 Dokumenty księgowe... 11 Zbiory danych... 15 Schemat eksploatacji modułu...

Bardziej szczegółowo

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Lokale MMSoft 1 SPIS TREŚCI LOKALE... 1 SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 START... 5 FUNKCJE STANDARDOWE... 7 DOSTĘP... 11 USTAWIENIA... 14 SŁOWNIKI... 19 DANE OBIEKTÓW... 26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole krzyŝowe Stan na dzień 21.09.2011 1 SPIS TREŚĆI 1. KONTROLE KRZYśOWE REJESTROWANE W KSI (SIMIK 07-13) 3 2. REJESTRACJA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl KSIĘGA HANDLOWA cz. I Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo