Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple"

Transkrypt

1 Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor stron WWW, pozwalający na bieŝąco obserwować efekty wprowadzanych modyfikacji. Niniejszy tekst opisuje krok po kroku podstawowe funkcje i moŝliwości tego edytora. System CMSimple został zaadaptowany przez Laboratorium Informatyki WMiNI jako szablon do tworzenia stron pracowników Wydziału. Za wygląd stron odpowiedzialny jest plik stylu. W pakiecie instalacyjnym, wraz z innymi plikami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu znajduje się domyślny styl nowej strony wydziałowej. Dlatego przy uŝyciu edytora uŝytkownik ma wpływ przede wszystkim na zawartość strony, nie zaś na jej ogólny wygląd. 1

2 Na obrazku przedstawiona została przykładowa strona pracownika. Widoczne na niej stałe elementy to ramka nagłówka zawierająca w tym przypadku imię, nazwisko i tytuł naukowy (tekst znajdujący się w pierwszej linii nagłówka jest równocześnie tytułem strony), a takŝe afiliację, zdjęcie i logo wydziałowe. W ramce po lewej stronie znajduje się menu, czyli lista dostępnych zakładek. Na przykładowej stronie są cztery główne zakładki o nazwach: Strona główna, Badania naukowe, Dydaktyka, Rozmaitości Mapa strony a takŝe podzakładka Strony głównej Curriculum Vitae. Ponadto widoczna jest generowana automatycznie data i godzina ostatniej aktualizacji zawartości strony. Wszystko, co znajduje się na szarym tle w głównej ramce, podlega bezpośredniej edycji i moŝe być wpisywane przez uŝytkownika przy pomocy wbudowanego edytora CMSimple otwieranego z poziomu przeglądarki. II. Podstawowa edycja strony. O ile ostateczny rezultat tworzenia strony powinien być moŝliwy do obejrzenia we wszystkich przeglądarkach internetowych, o tyle edytor stron nie będzie działał w programach: Opera, Mozilla Firefox 0.9 lub MS Internet Explorer 5.0. Aby móc w pełni z niego korzystać potrzebna jest Mozilla 1.3 lub nowsza (systemy Windows, Linux i MacOS) albo MS IE 5.5 lub nowszy (Windows). Po prawidłowej instalacji pakietu CMSimple, czyli po wygenerowaniu strony, edytor powinien być dostępny on-line pod adresem: https://www.mini.pw.edu.pl/~<username>/admin/ gdzie zamiast <username> naleŝy wpisać swój login na serwerze alpha.mini.pw.edu.pl (ten sam, który uŝywany jest w adresie pocztowym). Rezultat edycji moŝna oglądać na bieŝąco np. w drugim oknie (lub karcie) przeglądarki pod adresem: Otwarcie edytora kaŝdorazowo wymaga zalogowania; w tym wypadku nazwa uŝytkownika to admin, natomiast hasło musi być zgodne z tym, które zostało podane w procesie instalacji i aktywowania systemu na alphie. 2

3 Następnie pojawia się strona z oknem edycji, gdzie moŝna wpisywać tekst, który ostatecznie na stronie będzie wyglądał identycznie, jak w edytorze. Wszelkie zmiany zawsze naleŝy zapisywać za pomocą guzika Zapisz, pierwszego z lewej w górnym pasku narzędzi edytora. Zapisanie zmian jest równoznaczne z ich opublikowaniem na stronie w tym samym momencie. Treść strony przechowywana jest w całości w pojedynczym pliku w formacie HTML. System CMSimple pozwala dzielić ten tekst i organizować w wirtualne podstrony zakładki. SłuŜą do tego przyciski [H1], [H2] i [H3] w pasku narzędzi. Za pomocą guzika [H1] moŝna tworzyć główne zakładki na stronie; [H2] i [H3] pozwalają utworzyć podzakładki odpowiednio drugiego i trzeciego poziomu. Aby na przykład dodać podzakładkę Curriculum Vitae naleŝy na końcu strony będącej na wyŝszym poziomie wpisać nową nazwę, a następnie wybrać przycisk [H2], jak to jest pokazane na następnej ilustracji. UWAGA: Zanim przejdziemy do edytowania jakiejkolwiek innej zakładki na stronie trzeba koniecznie wcześniej zapisać zmiany w przeciwnym razie wszystkie zostaną utracone! Przycisk [H4] słuŝy do tworzenia zwykłego nagłówka w ramach strony, natomiast [ ] pozwala rozpocząć nowy akapit (odpowiednik <p> w kodzie HTML). 3

4 Paski narzędzi dostarczają ponadto standardowych funkcji zmiany stylu czcionki, czy formatowania (justowania) tekstu. MoŜliwe jest takŝe korzystanie z takich podstawowych narzędzi edytora, jak Zaznacz wszystko (Ctrl+A), Wytnij (Ctrl+X), Kopiuj (Ctrl+C), Wklej (Ctrl+V), Cofnij (Ctrl+Z) i Ponów (Ctrl+Y), chociaŝ w niektórych przeglądarkach edytor moŝe nie reagować na uŝywanie wymienionych przycisków (skróty klawiszowe działają natomiast zawsze, jeŝeli tylko funkcjonuje edytor). Edytor umoŝliwia wreszcie wypunktowanie tekstu lub tworzenie list numerowanych oraz zwiększanie i zmniejszanie wcięć całych akapitów w tekście. 4

5 Edycja strony zawierającej listę pokazana jest na ilustracji: III. Zarządzanie plikami. System CMSimple pozwala w bardzo łatwy sposób zamieszczać na stronie internetowej pliki do pobrania, a tym samym udostępnia niezwykle wygodny interfejs do publikowania w sieci np. materiałów dydaktycznych dla studentów. Aby zamieścić plik na stronie naleŝy najpierw przejść z trybu edycji w tryb zarządzania plikami w menu edytora. 5

6 Pojawia się strona edytora zawierająca listę plików zlokalizowanych w katalogu downloads w systemie katalogów CMSimple. MoŜna tutaj dodawać pliki lub usuwać juŝ istniejące (zob. ilustracja) z poziomu przeglądarki. Pliki moŝna dodawać, wgrywając je z lokalnego komputera (na którym otwarta jest przeglądarka) na serwer alpha za pomocą edytora CMSimple lub teŝ kopiując je bezpośrednio do katalogu /public_html/downloads w katalogu domowym na alphie (np. za pomocą programu WinSCP). Aby skorzystać w tym celu z edytora wystarczy kliknąć na guzik Browse, wyszukać Ŝądany plik, a następnie zachować wybrany dokument za pomocą przycisku Wgraj plik na serwer, jak na poniŝszej ilustracji. Plik od razu pojawi się na liście. Po powrocie do trybu edycji będzie teŝ widoczny na rozwijanej liście obiektów, do których moŝna dodać odnośnik na stronie. 6

7 Wystarczy wybrać plik z tej listy, podświetlić napis na stronie, z którym ma być skojarzony odnośnik do pliku, a następnie kliknąć na guzik znajdujący się obok rozwijanej listy, który wstawi ten odnośnik we wskazanym miejscu. Ten sam mechanizm umoŝliwia publikowanie dokumentów, jak i umieszczanie odnośników na stronie pozwalających na szybkie przejście między zakładkami. W ten sposób na przykładowej stronie w zakładce z informacjami dla studentów z grupy 7

8 wtorkowej zostało umieszczone w tekście dowiązanie do zakładki o nazwie Strona główna:... i efekt na wynikowej stronie: 8

9 IV. Wstawianie odnośników i obrazków. Oczywiście poza omówionymi wyŝej moŝliwościami tworzenia dowiązań do plików lub innych zakładek na edytowanej stronie dostępna jest równieŝ funkcja dodawania odnośników do innych stron w Internecie. W tym przypadku procedura wymaga, aby najpierw wybrać i zaznaczyć tekst na stronie, który chcemy skojarzyć z łączem, a następnie uŝyć przycisku na pasku narzędzi o nazwie Utwórz lub edytuj odnośnik. Analogicznie moŝna usunąć odnośnik (odłączyć go od tekstu na stronie) za pomocą guzika znajdującego się obok. W trakcie tworzenia łącza do innej strony w sieci, pojawi się okienko, w którym naleŝy wpisać pełny adres URL wybranej strony wraz z nazwą protokołu (np. lub https://). Po zatwierdzeniu oraz po zapisaniu zmian w edytorze przyciskiem Zapisz na stronie pojawi się odnośnik. Wstawianie obrazków odbywa się bardzo podobnie, jak publikowanie plików. Po pierwsze naleŝy przejść w edytorze w tryb zarządzania obrazkami (opcja Obrazki w menu edytora). W trybie tym moŝna dodawać i usuwać pliki z danymi graficznymi, a takŝe oglądać listę obrazków aktualnie znajdujących się na serwerze (podkatalog 9

10 images w katalogu public_html). Przy kaŝdym z plików oprócz jego rozmiaru znajduje się teŝ informacja o stronie zakładce, na której został wykorzystany. Teraz, aby umieścić jeden z obrazków na stronie naleŝy powrócić do trybu edycji, na wybranej zakładce strony ustawić kursor w miejscu, gdzie ma się znaleźć obraz i wybrać odpowiedni plik z rozwijanej listy po prawej stronie. 10

11 Następnie naleŝy potwierdzić wybór za pomocą przycisku znajdującego się obok listy i jak zwykle na koniec zapisać stronę. V. Podsumowanie W niniejszej instrukcji opisana została najprostsza metoda posługiwania się systemem CMSimple. Bardziej zaawansowani uŝytkownicy znający podstawy języka HTML mogą skorzystać z moŝliwości przejścia do edycji wygenerowanego kodu HTML. Funkcja taka jest dostępna pod jednym z przycisków na pasku narzędzi edytora. Jednak, aby zapisać dokonane zmiany, naleŝy powrócić do poprzedniego trybu Lay out (tryb bieŝącego podglądu wyników edycji). Korzystanie z opcji zmian trybu HTML Lay out ilustrują przykłady na końcu dokumentu. Więcej informacji na temat zasady działania, a takŝe posługiwania się opisywanym systemem generowania stron moŝna uzyskać w sieci Internet. Odnośnik Pomoc w edytorze otwiera stronę podręcznika User s Manual w serwisie CMSimple pod adresem 11

12 12

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo