Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej"

Transkrypt

1 Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja zewnętrzna spełniała wymaganie na poziomie wysokim, tylko 11 z nich w Polsce (1%) nie spełniło tego wymagania. Analiza wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych jest standardem pracy nauczycieli. Szkoły prowadzą analizę różnymi metodami, jednak dominują metody ilościowe. Do najczęściej wykorzystywanych miar statystycznych należą łatwość zadań i średni wynik szkoły. Mały odsetek szkół (39%) uwzględnia w swoich analizach czynniki kontekstowe. Stosunkowo rzadko wykorzystywana jest jeszcze edukacyjna wartość dodana. Trzyletnie i dwuletnie wskaźniki EWD analizuje 16% badanych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a wskaźniki jednorocznej EWD 25% gimnazjów. Szkoły wyznaczają sobie różnorodne cele analiz, dotyczące wielu obszarów pracy nauczycieli. Można tym celom przypisać funkcję informacyjną, diagnostyczną, motywującą i korekcyjną. Służą poprawie jakości pracy szkoły. Większość z nich formułowana jest ogólnie, przyjmuje brzmienie opisu charakterystyki wymagania. Badania wskazują na powszechną znajomość wśród nauczycieli wniosków z analiz egzaminów i sprawdzianu.. Przeważają wnioski w postaci konkretnych rekomendacji i działań. Najwięcej z nich dotyczy jakości procesu nauczania. Nie wszystkie podawane przez respondentów wnioski mają związek z analizą wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. W badanej próbie widoczna jest tendencja do oceniania większości wdrażanych wniosków jako przyczyniających się do poprawy efektów kształcenia. Wprowadzenie Wyniki egzaminów zewnętrznych są dla szkół ważną informacją zwrotną. Pozwalają stwierdzić, w jakim stopniu ich uczniowie opanowali wymagania edukacyjne. Pokazują osiągnięcia szkoły na tle wyników innych szkół. Są jedną z miar pozwalających wnioskować o jakości pracy szkoły. Dlatego ważna w wymaganiu jest celowa i wieloaspektowa analiza. Wybór sposobu i zakresu badania wpływa na rodzaj możliwych do wyciągnięcia wniosków. Porównując wyniki szkoły z tłem, zestawiając podstawowe miary statystyczne, możemy wnioskować o pozycji wyniku szkoły. Wnioski o jakości pracy szkoły uzyskujemy, stosując metody jakościowe i analizę kontekstową. Rozporządzenie daje szkołom autonomię w doborze adekwatnych dla niej metod, ilościowych i jakościowych. Kluczową sprawą nie jest jednak sama analiza, 1

2 a wykorzystanie wniosków, stąd już na poziomie podstawowym wymaga się od szkół ich wdrażania. Działania zaplanowane i prowadzone na postawie wniosków z analizy powinny prowadzić do wzrostu efektów kształcenia. Aby to ocenić, konieczne jest monitorowanie skuteczności wdrażanych działań. Warto też zastanowić się, jak w szkołach rozumieć wzrost efektów kształcenia. Trudno wyznaczać tu szkołom uniwersalne wskaźniki, gdyż w każdej z nich kryterium sukcesu będzie inne, zależne od wielu czynników. Możemy przyglądać się tym efektom szeroko, patrząc na ogólny wynik szkoły, np. pozycję szkoły w skali staninowej, wynik edukacyjnej wartości dodanej lub badać postęp w zakresie jednej konkretnej umiejętności. W poniższym opracowaniu przedstawimy kto i w jaki sposób prowadzi w szkołach analizę wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Zaprezentujemy częstość stosowanych metod. Przyjrzymy się wnioskom i działaniom podejmowanym na ich podstawie. Opracowanie powstało na podstawie analizy wyników ewaluacji zewnętrznej szkół przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012. Analiza danych według poziomów spełniania wymagań Analizując rozkład procentowy poziomów spełniania wymagań w szkołach podstawowych oraz w grupie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nie zaobserwowano znaczących różnic. Niemal połowa szkół osiąga poziom wysoki ( 48% gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, 45% szkół podstawowych). W co trzeciej szkole wizytatorzy oceniają go jako średni ( 30% gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 34% szkół podstawowych). O poziomie C najczęściej decydowało kryterium: wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Tylko jeden procent szkół w każdej z tych grup spełnia wymaganie na poziomie niskim ( E ). Poniżej, na wykresie przedstawiono zbiorczy rozkład procentowy dla wszystkich typów badanych szkół (n=1991). 2

3 Procentowy rozkład poziomów spełniania wymagania w szkołach 1% 9% 11% poziom A poziom B 32% 47% poziom C poziom D poziom E Źródło: dane ewaluacji zewnętrznej w okresie od r. do r. Analiza wymagania Czy szkoły analizują wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych? Wszystkie badane szkoły, bez względu na osiągany poziom spełniania wymagania, analizują wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Powszechna jest znajomość wniosków z analizy, 88% nauczycieli podaje, że zna wszystkie wnioski z analizy, 7%, że ma taką wiedzę tylko w zakresie, który go dotyczy. Czy zna Pan/Pani wnioski z analizy wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrzych z poprzedniego roku szkolnego? 1% 1% 3% 7% 1. tak, otrzymałem/- am pełną informację tak, mam informację w zakresie, który mnie bezpośrednio dotyczy tak, ale mam za mało informacji na ten temat 88% nie znam brak odpowiedzi Źródło: dane ewaluacji zewnętrznej w okresie od r. do r. 3

4 W jaki sposób w szkole prowadzone są analizy wyników egzaminów zewnętrznych? Na podstawie danych można stwierdzić, że szkoły wypracowały sobie własne sposoby pracy z wynikami sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Najczęściej zajmują się tym zespoły przedmiotowe lub powołane właśnie do tego celu (72 % badanych placówek). Zdarzają się sytuacje, że zespół powołany do analizy przygotowuje wstępne opracowanie, natomiast w zespołach przedmiotowych odbywa się szczegółowe badanie. W co czwartej badanej szkole sposób analizy jest inny- każdy nauczyciel indywidualnie analizuje wyniki ze swojego przedmiotu. Rzadko (6% szkół) analiza wyników to zadanie jednej osoby, np. kierownika praktyk, lidera zespołu przedmiotowego, osoby odpowiedzialniej za raport, wychowawcy klasy. Niezależnie od wybranego przez szkoły modelu analizy, w ponad połowie z nich kolejnym etapem jest prezentacja wyników i wniosków oraz dyskusja na zebraniu rady pedagogicznej Praktyką budzącą wątpliwość, wskazywaną przez 7% badanych szkół, jest analiza surowych wyników egzaminu otrzymanych z okręgowych komisji egzaminacyjnych tylko na posiedzeniu rady pedagogicznej. W pojedynczych szkołach (3%) pojawiają się przykłady dobrych praktyk włączania do wstępnej analizy zadań egzaminacyjnych uczniów, a dwie szkoły deklarują analizę wyników z udziałem rodziców. W czterech z nich pojawiła się informacja, że nauczyciele wykorzystują do badania programy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub innych instytucji zewnętrznych. 66% dyrektorów deklaruje, że w szkole analizuje się wyniki egzaminu na poziomie pojedynczego ucznia i zespołów klasowych. Niewielki odsetek (3,5%) bada wyniki tylko na poziomie pojedynczego ucznia, a jeszcze mniejsza grupa (2,5%) tylko na poziomie zespołów klasowych. 14% dyrektorów w odpowiedzi wskazuje na inne strategie. Taka sama grupa nie udziela odpowiedzi na to pytanie. Warto zaznaczyć, że w grupie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest to co czwarty dyrektor. 4

5 W jaki sposób analizują Państwo wyniki sprawdzianu/egzaminów zewnętrzych? Dyrektorzy szkół podstawowych Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 0 analiza na poziomie wyników pojedynczych uczniów analiza na poziomie zespołów klasowych w szkole łączy się wymienione powyżej strategie inne brak odpowiedzi Źródło: dane ewaluacji zewnętrznej w okresie od r. do r. W jakim celu analizuje się w szkołach wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych? W literaturze odnajdujemy różne klasyfikacje celów szkolnych analiz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Zespół badawczy EWD 1 proponuje podział na cele ogólne (opisują finalne efekty i rezultaty), szczegółowe (opisują efekty bezpośrednie) i operacyjne (nazywają konkretne działania podjęte w wyniku analizy). Cele analiz możemy też podzielić ze względu na ich funkcje w życiu szkoły: informacyjną, diagnostyczną, prognostyczną, wartościującą, motywującą i korekcyjną 2. Najczęściej wskazywanym w badanych szkołach celem ogólnym jest poprawa efektów kształcenia i wyników egzaminów. Mówi o nim 84% dyrektorów szkół. Prawie 1 Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji zewnętrznej. Materiały pomocnicze dla wizytatorów. Opracowanie Zofia Lisiecka, Ewa Stożek, Maria Krystyna Szmigel, Zespół Badawczy EWD, CKE Warszawa 2010, str J. Misztal, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły [w:] Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, str

6 połowa badanych (48%) formułuje ten cel dość szeroko jako poprawę jakości pracy szkoły (zapis z charakterystyki wymagania). Dla 17% szkół istotny jest rozwój uczniów i ich lepsze przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia, a w co dziesiątej analiza ma służyć rozwojowi nauczycieli. Pojedyncze szkoły chcą osiągnąć ważny cel spełniający funkcję motywacyjnąbudzenie współodpowiedzialności wśród nauczycieli za wyniki pracy (2%). W tak samo licznej grupie analiza ma służyć zwiększeniu szans uczniów w naborze do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej/uczelni. Nauczyciele stawiają sobie różnorodne cele szczegółowe. Najczęściej chcą wyznaczyć obszary pracy do poprawy, czyli słabe strony kształcenia (60%) oraz określić mocne strony (43%). Analiza w 34% szkół ma pomóc wyciągnąć wnioski do dalszej pracy z uczniem. 27% chce wykorzystać ją do oceny efektywności podjętych wcześniej działań oraz stosowanych form i metod pracy. 18% szkół traktuje badanie jako możliwość określania poziomu spełniania wymagań opisanych w podstawie programowej. Dla 11% ważne jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy poszczególnych uczniów i zespołów klasowych. 15% szkół chce również ustalić przyczyny niepowodzeń w trakcie analizy kontekstowej. Są takie, w których analiza wskaźników statystycznych służy porównaniom szkoły z szerszym tłem (15%) oraz z własnymi wynikami w kolejnych latach (4%). 8% badanych szkół wykorzystuje ją do ustalenia zbieżności z wynikami oceniania wewnątrzszkolnego. Niektóre szkoły formułują cele dotyczące obszaru zarządzania. Pojawią się wśród nich: - określenie potrzeb szkoły w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (15%), - ocena jakości pracy nauczycieli (6%), - ocena efektywności pracy dyrektora (1%). Wśród najczęściej wskazywanych przez nauczycieli celów operacyjnych pojawiły się takie, które służą modyfikacji metod i form nauczania (39%) i działań organizacyjnych (np. wprowadzaniu dodatkowych zajęć, zmian w szkolnym planie nauczania (31%). Zgodnie z prezentowaną klasyfikacją pełnią więc funkcję korekcyjną. Niewielki odsetek szkół wśród celów korekcyjnych wyróżnia również planowanie nadzoru pedagogicznego (5%), modyfikację szkolnego systemu oceniania, wzmocnienie korelacji międzyprzedmiotowych, planowanie doskonalenia nauczycieli, uzupełnienie wyposażenia szkoły w odpowiednie pomoce dydaktyczne (po 2%). Rzadziej wśród celów operacyjnych pojawiają się te o funkcji motywującej. Zaliczymy do nich w badanych szkołach: 6

7 - pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, indywidualizację pracy z uczniem zdolnym, mobilizowanie uczniów do pracy (17%), - budowanie partnerstwa z rodzicami, np. w zakresie uświadamiania dzieciom potrzeby systematycznej nauki, budowania motywacji (9%), - promowanie wartości uczenia się wśród uczniów (8%), - wykorzystanie wyników analizy dla promocji szkoły i budowania jej prestiżu (4%), - doskonalenie pracy wychowawczej, np. w zakresie uświadamiania roli wszechstronnego rozwoju (3%), - doradztwo w wyborze szkoły i kierunku dalszej nauki (1%). W raportach odnajdujemy również cele spełniające funkcję informacyjnądostarczenie informacji o wynikach rodzicom (12% szkół) oraz uczniom (8%). Naszą uwagę zwrócił nietuzinkowy cel- jedna z dwustu badanych szkół przeprowadza analizę, aby przekazać wnioski nauczycielom kolejnego etapu kształcenia. Można uznać to za dobrą praktykę. Warto zwrócić uwagę, że zdarzają się jednostkowe sytuacje, w których szkoły podają cele, nie mające związku z meritum analizy wyników. Jako przykłady można tu wskazać: doskonalenie dokumentacji szkolnej, sprawdzenie procedury egzaminacyjnej przez uczniów czy tworzenie raportu. Jakimi metodami prowadzona jest analiza wyników? Analiza ilościowa W badanych szkołach wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych analizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod. Dominują wśród nich metody ilościowe. W opracowaniu przyjęto klasyfikację metod przedstawioną w tabeli 3. Parametry statystyczne służące do analizy zadań Parametry statystyczne służące do analizy wyników testowania Sposoby porządkowania i grupowania wyników testowania 3 Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji zewnętrznej. Materiały pomocnicze dla wizytatorów. Opracowanie Zofia Lisiecka, Ewa Stożek, Maria Krystyna Szmigel, str. 20 7

8 i testu Analiza zadania/testu Ustalenie miar położenia Ustalenie miar rozproszenia Porządkowanie i grupowanie zaobserwowanych wartości zmiennych (tu: wyników testowania uczniów) łatwość trudność wariancja zadania moc różnicująca średnia arytmetyczna modalna mediana kwartyle rozstęp wariancja testu odchylenie standardowe rozkład punktowy rozkład liczebności rozkład staninowy rozkład centylowy rozkładwyników na skali o śr. 100 i odch. st.15 Przykłady parametrów statystycznych wykorzystywanych w analizie i prezentacji wyników osiągnięć edukacyjnych. Z wywiadu z nauczycielami i badania dokumentacji wynika, że w celu uporządkowania i grupowania wyników testowania prawie połowa badanych szkół (45%) przygląda się rozkładowi wyników na skali staninowej. Śledzi się również rozkład liczebności. Nauczyciele robią to, uwzględniając liczbę uczniów: - uzyskujących wyniki poniżej i powyżej średniej województwa (1%) oraz szkoły (2%), - uzyskujących wyniki niskie, wysokie, średnie (7%), - z wynikiem najwyższym i najniższym (8%). Na podstawie analizy dokumentów można stwierdzić, że rzadziej (9%) analizuje się rozkład punktowy. Z miar położenia najczęściej wykorzystywana jest średnia arytmetyczna szkoły. Odnajdujemy ją w raportach połowy szkół, mówi o tym także 33% nauczycieli. Rzadziej wykorzystuje się średnią klas (widzimy ją w dokumentacji 20% szkół, mówi o tym także 12% nauczycieli w wywiadzie). Z badania dokumentacji wynika, że w 22% szkół oprócz surowego wyniku analizuje się również jego położenie na skali staninowej. Szkoły biorą pod uwagę również takie wskaźniki jak modalna i mediana. Potwierdza to badanie dokumentacji 27% szkół i wywiady z nauczycielami 13% badanych szkół. Z danych wynika, że szkoły wykorzystują dwie miary rozproszenia- rozstęp oraz odchylenie standardowe. Zdecydowanie częściej analizuje się rozstęp - pokazuje to analiza dokumentacji 32% szkół oraz 15% wywiadów z nauczycielami. Odchylenie standardowe 8

9 pojawia się w tych źródłach odpowiednio w 9% dokumentacji i 2% wywiadów. W szkołach nie analizuje się takich miar jak kwartyle oraz wariancja testu. Spośród parametrów statystycznych służących analizie zadań i testu wykorzystywana jest łatwość. Szkoły analizują łatwość arkusza, standardu, zadania (także w odniesieniu do konkretnych przedmiotów), umiejętności i czynności. Z danych wynika, że najczęściej wykorzystywana jest łatwość zadania (63% wywiadów, 47% badanej dokumentacji), łatwość umiejętności (45% wywiadów, 39% dokumentacji) i łatwość standardu (42% wywiadów, 48% dokumentacji). Dane z 12% wywiadów z nauczycielami potwierdzają, że zadania poddawane są również analizie jakościowej. Dotyczy ona zestawiania łatwości zadania z jego typem. Analiza dokumentacji pokazuje również, że w szkołach poszukuje się przyczyn trudności poszczególnych zadań. Nie dzieje się to jednak często, odnajdujemy te przykłady w 6% badanych szkół. Trzy czwarte szkół porównuje wskazane wyżej parametry statystyczne z tłem, czyli z wynikami kraju, województwa, powiatu lub gminy. Warto zauważyć, że nawet połowa szkół nie analizuje swoich wyników na przestrzeni lat. Próby określenia tendencji rozwojowej udokumentowano w 40% badanych szkół i odnotowano w 30% wywiadów z nauczycielami. Z powyższej analizy wynika, że do najczęściej wykorzystywanych w szkołach miar statystycznych należą łatwość zadania oraz średni wynik szkoły. O ile wnioskowanie na podstawie łatwości zadania nie budzi dużych kontrowersji, o tyle należy zachować ostrożność, posługując się średnią arytmetyczną. Nieuprawnione jest porównywanie średniego wyniku testu w kolejnych latach z uwagi na niejednakową trudność arkusza. Nie powinno się również porównywać średniego wyniku do średnich wyników krajowych - takie zestawienia mogą być obarczone dużym błędem. W raportach z ewaluacji zewnętrznej można odnaleźć przykłady, które świadczą, że nauczyciele nie są świadomi tych zagrożeń. Analiza jakościowa Wartościowa analiza wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych nie powinna ograniczać się do zestawiania i porównywania wskaźników ilościowych udostępnianych szkołom przez CKE i OKE. Słusznie pisze Klemens Stróżyński 4, że o jakości pracy szkoły może świadczyć wykorzystanie możliwości, jakie w danej szkole istnieją. Zatem wynik 4 K. Stróżyński, Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych [W:] Biuletyn Badawczy CKE nr 4/2005 Wykorzystanie wyników egzaminów przez szkoły 9

10 egzaminacyjny powinien być odniesiony do tej właśnie szkoły, a nie do czegokolwiek innego. Dlatego dobrą praktyką powinien być celowy i świadomy dobór wskaźników egzaminacyjnych najwartościowszych z punktu widzenia danej szkoły. W toku analizy raportów z ewaluacji zewnętrznej nasuwa się pytanie, na ile szkoły i wizytatorzy potrafią określić moment przejścia od analizy ilościowej do jakościowej. W danych te same miary pojawiają się zarówno jako przykłady badań ilościowych, jak i jakościowych. Wśród sposobów analizy jakościowej są przykłady, które trudno jednoznacznie zinterpretować. Należą do nich porównania wyników egzaminów zewnętrznych z klasyfikacją końcoworoczną (dane z prawie jednej trzeciej szkół), wynikami egzaminów próbnych (13% placówek) i diagnoz na wejściu (także w szkołach podstawowych). W opracowaniach ekspertów, obok opinii o braku prostej porównywalności oceniania zewnętrznego i wewnątrzszkolnego pojawiają się przykłady sposobów dokonywania takich porównań. pojawiają się zarówno opinie o braku prostej porównywalności między wynikiem egzaminu a oceną szkolną 5, jak i przedstawiane są konkretne wzory i sposoby wykonania takich analiz 6. Niewiele jeszcze szkół analizuje edukacyjną wartość dodaną. Ze 116 przebadanych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych trzyletnie i dwuletnie wskaźniki EWD analizuje 16%. Natomiast możliwe do obliczenia w gimnazjum jednoroczne EWD śledzi 17 spośród 67 gimnazjów. W szkołach ponadgimnazjalnych pojawiają się miary specyficzne dla tego poziomu. Niemal wszystkie szkoły (40 z 49) analizują zdawalność egzaminu z uwzględnieniem przedmiotów, zawodów i części (ustnej, pisemnej, praktycznej). Co czwarta z nich porównuje zdawalność swoich uczniów z tłem - krajem, województwem, powiatem czy gminą. Niemal połowa (21 z 49) śledzi liczbę uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Sześć z badanych szkół porównuje liczbę uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu z faktyczną liczbą zdających. Pojedyncze określają także liczbę uczniów ponownie przystępujących do egzaminów, otrzymujących dyplom oraz porównują liczbę przystępujących z liczbą otrzymujących dyplom. Mały odsetek szkół (39%) uwzględnia w swoich analizach czynniki kontekstowe. Najczęściej bierze się pod uwagę czynniki uczniowskie, a najrzadziej pedagogiczne. Z analizy dokumentacji wynika, że wśród czynników uczniowskich są: 5 J. Misztal,, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły, str R. Janicka, Przykładowa analiza wyników egzaminu zewnętrznego ( sprawdzian, egzamin gimnazjalny), OKE Kraków 2009, str

11 - uczniowie z opinią z poradni pedagogiczno- psychologicznej (po 16%), - frekwencja (10%), - potencjał uczniów (9%). Pojedyncze wskazania dotyczą motywacji uczniów, zainteresowań, cech osobowościowych, płci, odrabiania prac domowych oraz udziału w zajęciach dodatkowych, konkursach, zawodach. Marginalnie analizuje się w szkołach czynniki środowiskowe i pedagogiczne. Wśród środowiskowych pojawiły się dojazdy, miejsce zamieszkania (miasto/ wieś), wykształcenie i zamożność rodziców, sytuacja rodzinna, współpraca rodziców ze szkołą, warunki do nauki oraz środowisko rówieśnicze. Z czynników pedagogicznych wymieniano metody pracy nauczycieli, realizowane w szkole programy, organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wykształcenie kadry, sposób oceniania, absencję nauczycieli, nauczyciela przedmiotu. Jakie wnioski z analizy wdrażają szkoły? Szkoły mogą w różny sposób formułować wnioski. Część z nich może przybierać postać uogólnienia i wartościowania danych, inne będą w formie rekomendacji, czyli konkretnych propozycji zmian w pracy szkoły. Mogą dotyczyć także różnych kwestii, np. efektów kształcenia, procesu nauczania i wychowania, przyczyn porażek i sukcesów uczniów czy zarządzania szkołą. Pytanie zadawane szkołom w trakcie ewaluacji: Proszę podać przykłady wdrożonych wniosków pochodzących z analiz egzaminów dostarcza informacji o wnioskach o charakterze rekomendacyjnym, często formułowanych w postaci konkretnych działań. Ze względu na przedmiot możemy je podzielić na kilka grup 7. Są wśród nich takie, które dotyczą: organizacji procesu kształcenia, jakości procesu nauczania, wewnętrznego systemu oceniania, jakości procesu uczenia się, organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, wyposażenia szkoły, jakości zarządzania. Najwięcej wniosków formułowanych przez badane szkoły dotyczy jakości procesu nauczania. 76% szkół chce zwiększyć liczbę ćwiczeń doskonalących trudne umiejętności. 64% szkół modyfikuje metody i formy pracy z uczniem pod kątem ich różnorodności, indywidualizacji nauczania, atrakcyjności oraz skuteczności w przygotowaniu do egzaminów. 37% szkół wdraża wnioski służące doskonaleniu umiejętności rozwiązywania różnych typów zadań oraz pracy z arkuszem. 48% podaje we wnioskach monitorowanie efektów nauczania, wskazując na bieżący monitoring poziomu opanowania standardów egzaminacyjnych, 7 J. Misztal, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły, str

12 organizację egzaminów próbnych i diagnoz przedmiotowych. 4% szkół ujmuje we wnioskach konieczność systematycznego powtarzania wiadomości. W 9% szkół formułuje się rekomendacje dotyczące wzmocnienia korelacji międzyprzedmiotowej. Z zakresu organizacji procesu kształcenia szkoły podają najczęściej przykłady wniosków dotyczące zwiększenia liczby różnych zajęć: - pozalekcyjnych, w tym fakultatywnych i przygotowujących do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych (48%), - obowiązkowych z przedmiotów objętych egzaminem (15%), - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym logopedycznych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania (4%). Pojawiają się również propozycje zmian w organizacji zajęć ( 6%). Są to korekty w planie lekcji i modyfikacje podziałów na grupy językowe. Nauczyciele niskie wyniki upatrują jako efekt spadającej motywacji uczniów do nauki. Większość wdrożonych wniosków dotyczących jakości procesu uczenia się mówi o współpracy z rodzicami. Widzimy ją na dwóch poziomach: budowania partnerstwa, którego efektem ma być większa motywacja dzieci do nauki (17%) oraz systematycznego informowania o postępach i frekwencji uczniów (7%). 17% szkół wdraża wnioski, które służą budowaniu przez nauczycieli większej motywacji uczniów. 14% z nich skupia się na procesie uczenia się, np. organizowaniu zajęć wychowawczych o motywowaniu, zachęcaniu do samokształcenia oraz udziału w zajęciach dodatkowych. 3% dotyczy bezpośrednio egzaminu zewnętrznego, np. zachęcania do rozwiązywania każdego zadania egzaminacyjnego, przekonywania uczniów do zdawania egzaminu maturalnegona poziomie rozszerzonym. Nauczyciele (6%) chcą poprawić jakość uczenia się uczniów przybliżając im techniki skutecznego uczenia się, sposoby reagowania na stres oraz zasady gospodarowania czasem. Efektem analizy kontekstowej jest wdrażanie wniosków mających na celu poprawę frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (5%). Niewielki procent szkół (8%) wnioskuje na podstawie analizy o konieczności uzupełnienia wyposażenia szkoły w celu kształcenia konkretnych umiejętności. Tak samo liczna grupa wdraża wnioski związane z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli. Wśród kursów wymienianych przez dyrektorów pojawiły się zarówno takie, które dotyczą bezpośrednio egzaminów zewnętrznych, np. Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły, szkolenia dla egzaminatorów, jak również te, które służą doskonaleniu procesu kształcenia, np. Jak motywować uczniów do nauki, Jak aktywizować uczniów. Wnioski dotyczące 12

13 wewnętrznego systemu oceniania pojawiają się w 2% szkół. Są rekomendacjami związanymi z wdrożeniem zasad oceniania stosowanych na egzaminie do oceniania wewnątrzszkolnego, z systematyczną kontrolą osiągnięć uczniów i stosowaniem elementów oceniania kształtującego. Znikomy procent szkół wykorzystuje analizę do zmian w procesie zarządzania. 3% z nich sprawdza wdrażanie wniosków z analiz w czasie hospitacji, 2% szkół dokonuje ewaluacji szkolnych zestawów podręczników i programów oraz monitoruje realizację podstawy programowej. Jeszcze mniejsza grupa szkół (1%) we wnioskach zobowiązuje się do efektywnego wykorzystywania zastępstw. Wśród prezentowanych w raportach wnioskach z analizy egzaminów zewnętrznych dostrzegamy wiele takich, które nie są wnioskami z analizy. Cześć z nich to opis sposobu badania wyników, inne dotyczą obowiązkowych, wynikających z przepisów prawnych zadań dyrektora i nauczycieli, np. uwzględnianie na lekcjach zaleceń z opinii PPP, sprawdzanie obecności uczniów na lekcji, obowiązek opracowania lektur szkolnych przed egzaminem, dostosowanie warunków egzaminacyjnych do potrzeb ucznia z opinią PPP. Przykładami wniosków, które też budzą wątpliwość są np. testowanie dziennika elektronicznego, organizacja wigilii dla mieszkańców miasta, dnia motoryzacji, zapewnienie bezpłatnego transportu na zajęcia sportowe, współpraca z parafią czy powołanie koła liturgicznego. Nasuwa się pytanie jakiego typu analiza prowadziła do wyciągnięcia powyższych wniosków. Trudno również uznać za prawidłowe wnioski z analizy egzaminów działania: ustalenie 80- punktowego progu przyjęć uczniów do klasy pierwszej oraz wpisywanie stopnia z egzaminu próbnego jako oceny cząstkowej. Które z wdrożonych wniosków przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? W badanej próbie widoczna jest tendencja do przypisywania wszystkim wdrożonym wnioskom wartości skutecznych działań. Podczas analizy danych większości szkół powtórzyły się jako efektywne działania wszystkie wskazane wcześniej przez dyrektorów i nauczycieli rekomendacje. Z danych wynika więc, że w wielu szkołach nie bada się skuteczności wdrażanych działań. Do postawienia takiej hipotezy skłania także zbieżność tej 13

14 sytuacji z wynikami analizy opisanymi wyżej - przypomnijmy sobie, że tylko co trzecia szkoła jako cel analiz stawia sobie ocenę skuteczności działań podjętych na jej podstawie. Poniżej przedstawimy działania przyczyniające się do wzrostu efektów kształcenia, które respondenci wskazywali najczęściej. Są to zwiększenie liczby ćwiczeń doskonalących trudne umiejętności (76% nauczycieli i 63% dyrektorów) oraz liczby godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym fakultatywnych i przygotowujących do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych (67% nauczycieli i 74% dyrektorów). Podobnie często podaje się również modyfikacje metod i form pracy z uczniem (51% nauczycieli i 68% dyrektorów), a także indywidualizację nauczania, w tym pracę z uczniem zdolnym i słabym (77% nauczycieli i 68% dyrektorów). Badani docenili przydatność organizowania próbnych egzaminów (36% nauczycieli i 42% dyrektorów), monitoringu poziomu opanowania standardów egzaminacyjnych (17% nauczycieli i dyrektorów), ćwiczenia z uczniami różnych typów zadań egzaminacyjnych (25% nauczycieli i 16% dyrektorów) oraz pracy z arkuszem egzaminacyjnym (20% nauczycieli i 17% dyrektorów). Nauczyciele i dyrektorzy uważają, że wzrost efektów kształcenia następuje również poprzez udział uczniów w konkursach (20% nauczycieli i 27% dyrektorów) oraz działania nauczycieli motywujące uczniów do nauki (14% nauczycieli i 27% dyrektorów). Godne podkreślenia jest to, że w co piątej szkole dostrzega skuteczność współpracy nauczycieli służącej korelacji międzyprzedmiotowej. Za ważne badani uznają również budowanie partnerstwa z rodzicami, którego efektem jest większa motywacja dzieci do nauki (15% nauczycieli i 16% dyrektorów). Nauczyciele i dyrektorzy widzą wpływ udziału w szkoleniach (nauczyciele 9%, dyrektorzy 13%). Rekomendacje 1. Warto byłoby zwracać w szkołach większą uwagę na dobór wskaźników statystycznych wykorzystywanych w analizie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Powinien być użyteczny i adekwatny do postawionych celów analiz. Dostarczać odpowiedzi nie tylko na pytania ile?, w jakim stopniu?, ale również jak? i dlaczego? - wzmocnić analizę jakościową. Zasadne byłoby stosowanie w większym zakresie analiz EWD w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 2. Monitorowanie działań podjętych na podstawie wniosków z analiz ułatwiłoby nauczycielom ocenę ich skuteczności i pomogłoby w dobrym planowaniu pracy z uczniem. 14

15 Bibliografia 1. Brożek A., Szkolna analiza wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego [W:] Biuletyn Badawczy CKE nr 4/2005 Wykorzystanie wyników egzaminów przez szkoły. 2. Janicka R., Przykładowa analiza wyników egzaminu zewnętrznego ( sprawdzian, egzamin gimnazjalny), OKE Kraków 2009, str Misztal J., Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły [w:] Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 4. Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji zewnętrznej. Materiały pomocnicze dla wizytatorów. Opracowanie Zofia Lisiecka, Ewa Stożek, Maria Krystyna Szmigel, Zespół Badawczy EWD, CKE Warszawa 2010, str Stróżyński K., Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych [W:] Biuletyn Badawczy CKE nr 4/2005 Wykorzystanie wyników egzaminów przez szkoły. 15

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin. Miedzeszyn październik 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Opracowanie: Olga Cupiał na podstawie materiałów ORE JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DO ROZWOJU PRACY SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych Jakość edukacji interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 2013-11-12 1 Interpretując wyniki egzaminów zewnętrznych należy prowadzić analizę stosując różne wskaźniki w odniesieniu do szkół podobnego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywności kształcenia

Podnoszenie efektywności kształcenia Podnoszenie efektywności kształcenia Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów Efektywność - sprawność - oznacza "robienie rzeczy we właściwy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja a kontrola Ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzone w szkole lub placówce, ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? Białystok, 11 marca 2011 r. TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? System oceniania zewnętrznego CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO: EGZAMIN GIMNAZJALNY diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kształcenia. Gimnazjum nr 3 w Lubinie

Program poprawy efektywności kształcenia. Gimnazjum nr 3 w Lubinie Program poprawy efektywności kształcenia Gimnazjum nr 3 w Lubinie rok szkolny 2012/ Cel ogólny: Poprawa jakości kształcenia w szkole potwierdzona wyższymi wynikami egzaminu gimnazjalnego, wyższym wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD październik 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne Na posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało informację na temat badanie jakości edukacji. Badanie jakości edukacji jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów. 1.WZROST EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bieszczadzkim

Bardziej szczegółowo

O czym świadczą wyniki EWD polskich szkół? Henryk Szaleniec - IBE Krystyna Szmigel IBE, OKE Kraków

O czym świadczą wyniki EWD polskich szkół? Henryk Szaleniec - IBE Krystyna Szmigel IBE, OKE Kraków O czym świadczą wyniki EWD polskich szkół? Henryk Szaleniec - IBE Krystyna Szmigel IBE, OKE Kraków Dostępne Narzędzia identyfikacji efektywności pracy szkół Poziom makro Wyniki badań międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 11 Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 WYNIKI INDYWIDUALNE Wyniki sprawdzianu uzyskane przez poszczególnych uczniów klasy szóstej szkoła otrzymała w postaci zbiorczego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych za lata 2013-2015 Publicznego Gimnazjum w Prymusowej Woli z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej celem poprawy efektywności nauczania 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Grudziądzu RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna szkoły

Ewaluacja wewnętrzna szkoły Ewaluacja wewnętrzna szkoły Ewaluacja wewnętrzna szkoły przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zmiana dotyczy jedynie terminu przeprowadzenia II testów diagnozujących w klasach pierwszych komisja

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo