RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa"

Transkrypt

1 Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

2 Spis treści: I. Opis przedmiotu badań. II. Cele ewaluacji. III. Założenia metodologiczne. 1. Pytania kluczowe. 2. Kryteria ewaluacji. 3. Metody i techniki badawcze, narzędzia badawcze oraz próba badawcza. IV. Analiza wyników(tabele, wykresy, komentarz) V. Wnioski i rekomendacje. I. Opis przedmiotu badań Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych. II. Cele ewaluacji 1. Zebranie informacji na temat przebiegu wdrażania wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych 2. Ocena efektywności ich wykorzystania( czyli skuteczności działań dydaktycznych) oraz podjęcie ewentualnych działań doskonalących w tym zakresie. III. Założenia metodologiczne 1.Pytania kluczowe: 1. Kto w szkole zajmuje się analizą wyników sprawdzianów i egzaminów? Jaka jest to grupa nauczycieli? 2. Za pomocą jakich metod statystycznych dokonuje się analizy wyników? 3. Jak często szkoła analizuje wyniki ewaluacji wewnętrznej? 4. Kto i w jaki sposób formułuje wnioski i zalecenia wynikające z analizy sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? 5. Kto i w jaki sposób formułuje wnioski i zalecenia wynikające z analizy ewaluacji wewnętrznej? 6. W jaki sposób nauczyciele wykorzystują wnioski/ rekomendacje z analizy ewaluacji wewnętrznej do planowania i podejmowania działań? 7. Kto i w jaki sposób monitoruje i analizuje działania prowadzone przez szkołę? 2

3 8. Jak często modyfikowane są te działania? W jakim zakresie? 9. W jaki sposób szkoła bada losy absolwentów? 10. Kto formułuje i wdraża wnioski z analizy losów absolwentów? 11. Czego dotyczą badania osiągnięć uczniów? 12. W jaki sposób wnioski z analizy osiągnięć uczniów są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych? 2.Kryteria ewaluacji 1. W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów 2. W szkole analizuje się wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej 3. W wyniku analizy nauczycielskie zespoły formują wnioski /zalecenia/ rekomendacje 4. W oparciu o wnioski i zalecenia nauczyciele planują i podejmują działania 5. Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane 6. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zgodnie z potrzebami 7. Szkoła prowadzi badanie osiągnięć uczniów i losów absolwentów 3. Metody i techniki badawcze oraz narzędzia badawcze. Próba badawcza: Ankiety dla rodziców 75 rodziców, Ankiety dla uczniów - 95 uczniów, Ankiety dla nauczycieli 17 nauczycieli. 1. Badanie ankietowe rodziców ( kwestionariusz ankiety) 2. Badanie ankietowe uczniów ( kwestionariusz ankiety) 3. Badanie ankietowe nauczycieli (kwestionariusz ankiety) 4. Zapis w księdze protokołów Rady Pedagogicznej Analiza dokumentacji Wykaz badanych dokumentów: 1. Zapisy w księdze protokołów Rady Pedagogicznej (lata ) 2. Plany pracy dydaktyczno wychowawczej zespołów klas I III 3. Raporty z analiz egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych (lata ) 4. Raporty z analiz próbnych egzaminów gimnazjalnych (lata ) 5. Raporty z analiz testów diagnozujących (lata ) 3

4 6. Dzienniki lekcyjne i dokumentacja wychowawców klas 7. Protokoły zebrań wychowawców z rodzicami. 8. Arkusze kontroli wdrażania wniosków z ewaluacji wewnętrznej. 9. Arkusze kontroli wdrażania wniosków z analizy sprawdzianów. IV. Analiza wyników i ich interpretacja. 1. Grupa nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników sprawdzianów i egzaminów Szczegółową analizę wyników egzaminów opracowuje powołany do tego zadania w szkole zespół nauczycieli uczących przedmiotu, który jest przedmiotem egzaminacyjnym. Szczegółową analizę wyników egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego oraz próbnych egzaminów gimnazjalnych opracowuje powołany do tego zadania w szkole zespół nauczycieli uczących przedmiotu, którego dotyczy egzamin gimnazjalny. 70% ankietowanych nauczycieli deklarujący uczestnictwo w analizie egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych. 70% ankietowanych nauczycieli deklarujący uczestnictwo w analizie próbnych egzaminów gimnazjalnych. Analizą wyników testów diagnozujących zajmują się nauczyciele bezpośrednio przeprowadzający test. 65% ankietowanych nauczycieli deklaruje uczestnictwo w analizie testów diagnozujących 2. Metody wykorzystywane do przeprowadzania analizy wyników. Po przeanalizowaniu raportów analiz egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, próbnych egzaminów gimnazjalnych z lat oraz raportów analiz testów diagnozujących z lat można zauważyć, że do przeprowadzania analiz stosowane są następujące metody: 1) metoda ilościowa obejmuje: a) porównanie średnich wyników punktowych i procentowych uzyskanych przez poszczególne klasy oraz szkołę b) porównanie średnich wyników punktowych uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego przez szkołę z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. 4

5 c) porównanie średnich wyników procentowych uzyskanych przez szkołę z egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. d) Sporządzenie tabelarycznego rozkład ilościowego wyników uczniów dla szkoły. e) Sporządzenie diagramów procentowego rozkładu uzyskanych wyników dla szkoły z egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego, próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz diagramów procentowego rozkładu wyników badanych IV obszarów standardów wymagań, f) Zestawienie podstawowych wskaźników miar tendencji centralnej i rozrzutu dla szkoły oraz w badanych IV obszarach standardów wymagań: Minimum, Maksimum, Mediana, Modalna, Średnia wyników, Odchylenie standardowe dla szkoły Przedział wyników typowych i porównanie ich z wynikami opracowanymi przez OKE. 2) metoda jakościowa obejmuje: a) Zestawienie i porównanie wyników według współczynników łatwości dla szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. b) Zestawienie i porównanie wyników według współczynników łatwości w IV obszarach standardów wymagań dla szkoły. c) Analizę ilości zadań/ umiejętności, które okazały się łatwe, średnie oraz trudne. d) Ustalenie mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego w oparciu o wyniki egzaminów oraz testów. e) Zestawienie wyników zadań według współczynnika łatwości z podziałem na zadania zamknięte i otwarte dla klas oraz szkoły. 3) metoda staninowa obejmuje: a) Analizę procentowego rozkładu wyników uczniów szkoły w odniesieniu do skali staninowej. b) Analizę ilościowego rozkładu wyników w skali staninowej z podziałem na klasy. c) Porównanie rozkładu średnich wyników uzyskanych przez szkołę w skali staninowej z ostatnich trzech lat. 5

6 3. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej Z analizy dokumentacji wynika, że w szkole dokonuje się analizy wyników ewaluacji wewnętrznej na zebraniach rady pedagogicznej podsumowujących pracę szkoły przy planowaniu pracy na kolejny rok szkolny. 4. Formułowanie wniosków i zaleceń wynikających z analiz egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, egzaminów próbnych oraz z analizy ewaluacji wewnętrznej Wnioski i rekomendacje z analizy egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, egzaminów próbnych oraz z analizy ewaluacji wewnętrznej formułowane są przez osoby, które analizowały te wyniki oraz przez zespoły nauczycielskie. Na ich podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy wytyczne do pracy na poszczególnych przedmiotach oraz wytyczne do pracy na wszystkich przedmiotach co prowadzi do udoskonalenia procesu dydaktycznego, a odpowiedzialnymi za realizację są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 5. Sposoby przekazywania wyników oraz wniosków z analiz Z wynikami raportu oraz wnioskami z analizy wyników danego egzaminu/testu diagnozującego zapoznawani są: a) wszyscy nauczyciele na zebraniach Rady Pedagogicznej. Ponadto wyniki sprawdzianu analizują nauczyciele przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, humanistycznych oraz językowego podczas zebrań zespołów przedmiotowych oraz podczas zebrań nauczycieli uczących w danej klasie. Potwierdzają to wpisy w Księdze Protokołów oraz protokoły z zebrań zespołów przedmiotowych. 100% badanych nauczycieli w przeprowadzonej ankiecie potwierdziło, że zna wnioski wynikające z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, 94% ankietowanych nauczycieli zna wyniki i wnioski z próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz 100% nauczycieli również zadeklarowało się, że zna wnioski z ewaluacji wewnętrznej. b) uczniowie w czasie lekcji przedmiotowych poświęconych omawianiu wyników analizy egzaminu/testów diagnozujących w danej klasie. Potwierdzają to wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych oraz potwierdzają sami uczniowie. - 71% ankietowanych uczniów klas trzecich zna wnioski wynikających z analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych, - 34% ankietowanych uczniów klas pierwszych i drugich zna wnioski wynikających z analizy wyników testów diagnozujących, 37% nie zna wniosków,natomiast 28% ankietowanych uczniów nie wie czy zna wnioski. 6

7 c) rodzice na zebraniach z wychowawcą są informowani o ogólnych wynikach uzyskanych ze egzaminów oraz o szczegółowych wynikach uzyskanych przez własne dziecko. Potwierdzają to wpisy protokołów zebrań wychowawców z rodzicami. Rodzice również potwierdzają że znają wyniki egzaminów gimnazjalnych/testów diagnozujących - 69% ankietowanych rodziców. Ze szczegółowymi wynikami oraz rekomendacjami z raportów ewaluacji wewnętrznych zapoznawani są: a) wszyscy nauczyciele na zebraniach Rady Pedagogicznej. Potwierdzają to wpisy w Księdze Protokołów. 92% ankietowanych nauczycieli potwierdziło, że znają wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych w szkole badań ewaluacyjnych. b) rodzice na zebraniach wychowawczych. Potwierdzają to wpisy w protokołach z zebrań wychowawców z rodzicami. 46% rodziców potwierdza w analizie, że zna wnioski z ewaluacji wewnętrznej. c) wszyscy rodzice i inne osoby zainteresowane wynikami i wnioskami z przeprowadzanych ewaluacji wewnętrznych w szkole z danego obszaru. Raporty z ewaluacji są dostępne do przeczytania i przeanalizowania na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty. 6. Wykorzystywanie wniosków/rekomendacji z analizy egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, egzaminów próbnych, testów diagnozujących oraz ewaluacji wewnętrznej do planowania i podejmowania różnego rodzaju działań Wnioski z analizy egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych oraz próbnych egzaminów wewnętrznych wdrażane są w szkole m.in. - poprzez modyfikację planów wynikowych ( 35% ankietowanych - uwzględnianie wniosków w planie pracy szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły na następny rok szkolny ( 41% ankietowanych - wprowadzenie zmian w metodach kształcenia umiejętności ( 65% ankietowanych - zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań(ankietowanych - dostosowanie form i metod pracy (76% ankietowanych - konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów (47% ankietowanych - przeprowadzanie próbnych testów i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji (59% ankietowanych 7

8 - ukierunkowanie na ćwiczenie konkretnych umiejętności, które sprawiały trudności na próbnym egzaminie gimnazjalnym( 78% ankietowanych uczniów) (6% ankietowanych rodziców) - większe zaangażowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu( 57% ankietowanych uczniów) - wykorzystywanie różnorodnych technik i metod pracy służących pogłębianiu wiedzy ( 25% ankietowanych uczniów) - trenowanie konkretnych umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych ( 29% ankietowanych uczniów) - poprawa wyników kolejnych egzaminów ( 43% ankietowanych uczniów) - większe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi (7% ankietowanych uczniów) - uczniowie trenują umiejętności, które przyniosły trudność (24% ankietowanych rodziców) - uczniowie mają możliwość poprawy ocen (26% ankietowanych rodziców) - możliwość korzystania z dodatkowych zajęć (21% ankietowanych rodziców) - informacje zwrotne dla rodziców na temat postępów dzieci (8% ankietowanych rodziców) - poprawa wyników konkretnych egzaminów (10% ankietowanych rodziców) Wnioski i rekomendacje wynikające z analiz testów diagnozujących wdrażane są w szkole m.in. poprzez: - ukierunkowanie na ćwiczenie konkretnych umiejętności, które sprawiały trudności na teście diagnozującym ( 16% ankietowanych uczniów) - większe zaangażowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu( 20% ankietowanych uczniów) - wykorzystywanie różnorodnych technik i metod pracy służących pogłębianiu wiedzy ( 9% ankietowanych uczniów) - trenowanie konkretnych umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych ( 30% ankietowanych uczniów) - poprawa wyników kolejnych egzaminów( 40% ankietowanych uczniów) - większe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi( 4% ankietowanych uczniów) Potwierdzeniem realizacji wdrażania wniosków z analiz egzaminów/testów diagnozujących są również karty wdrażania wniosków wypełniane przez nauczycieli w danym roku szkolnym. Wnioski i rekomendacje wynikające z analiz ewaluacji wewnętrznej wdrażane są w szkole m.in. - poprawa jakości kształcenia (82% ankietowanych, (41% ankietowanych rodziców) 8

9 - większy wachlarz zajęć pozalekcyjnych ( 41% ankietowanych, (12% ankietowanych rodziców) - większa aktywność uczniów na zajęciach ( 41% ankietowanych, (19% ankietowanych rodziców) - wykorzystywanie przez uczniów własnego potencjału intelektualnego w dążenie do zdobywania wiedzy( 41% ankietowanych, (12% ankietowanych rodziców) - modyfikacja działań wychowawczych( 41% ankietowanych, (12% ankietowanych rodziców) -większe zainteresowanie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi (22% ankietowanych uczniów) - większa aktywność na zajęciach lekcyjnych (27% ankietowanych uczniów) - większe zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły (23% ankietowanych uczniów) - podniesienie bezpieczeństwa w szkole (20% ankietowanych uczniów - modyfikacja programów zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów (26% ankietowanych uczniów) - usprawnienie współpracy szkoła rodzic (3% ankietowanych uczniów) Potwierdzeniem realizacji wdrażania wniosków z analiz ewaluacji wewnętrznej są również arkusze wdrażania wniosków wypełniane przez nauczycieli w danym roku szkolnym. 7. Monitorowanie działań realizowanych przez szkołę w zakresie prowadzonych analiz Dyrektor szkoły monitoruje wdrażanie wniosków i rekomendacji z analizy egzaminów zewnętrznych, próbnych egzaminów, ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań. Każdy nauczyciel, po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami, wyznacza sobie plan działania. Nauczyciele odnotowują swoje działania w dziennikach lekcyjnych oraz wypełniają karty wdrażania wniosków oraz arkuszu wdrażania wniosków z ewaluacji, które przedstawiają dyrektorowi szkoły. Z przeprowadzonej analizy kart wdrażania wniosków oraz arkuszy wdrażania wniosków z ewaluacji wynika, że nauczyciele poprzez działania ukierunkowane na realizację wniosków osiągają wyższe wskaźniki kształconych umiejętności. 8. Formułowanie i wdrażanie wnioski z analizy losów absolwentów. Szkoła bada losy absolwentów poprzez: - poprzez śledzenie stron internetowych szkół (41% ankietowanych - poprzez śledzenie prasy lokalnej (29% ankietowanych 9

10 - przeprowadzanie rozmów z rodzicami absolwentów (70% ankietowanych - zapraszając absolwentów do szkoły na spotkania (88% ankietowanych W szkole wykorzystuje się informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania oraz wychowania. Potwierdza to 82% ankietowanych nauczycieli. Sposoby wykorzystywania przez nauczycieli informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania bądź wychowania wynikające z ankiet to: - modyfikacja działań wychowawczych - zajęcia z doradztwa zawodowego - dostosowanie tematyki zajęć do dyspozycji wychowawcy pod kontem wyboru szkoły i zawodu - modyfikacja metod pracy - zwrócenie uwagi młodszych uczniów na wybory jakich dokonali ich starsi koledzy - w ramach wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego 9. Analiza badań osiągnięć uczniów W szkole dokonuje się analiz innych badań dotyczących pomiaru osiągnięć uczniów. Według ankietowanych nauczycieli są to m.in. - zewnętrzne badania ewaluacyjne opisane w literaturze (18% ankietowanych - dane krajowe, wojewódzkie z egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych (47% ankietowanych - analiza wyników klasyfikacji (76% ankietowanych - analiza frekwencji uczniów (65% ankietowanych - analiza wyników konkursów zewnętrznych (47% ankietowanych 10. Sposoby wykorzystywania wniosków z analiz osiągnięć uczniów do planowania procesów edukacyjnych W wyniku monitorowania wniosków z ewaluacji są realizowane w szkole następujące działania: osiągnięć uczniów - realizacja programów naprawczych (52% ankietowanych - modyfikacja oferty zajęć pozalekcyjnych (88% ankietowanych - realizacja dodatkowych zajęć (82% ankietowanych 10

11 - opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznych (50% ankietowanych - modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania (50% ankietowanych - modyfikacja zestawu podręczników (94% ankietowanych - organizacja szkoleń dla nauczycieli w danym zakresie (11% ankietowanych -modyfikacja metod i form pracy na lekcjach (82% ankietowanych 11. Inne badania wewnętrzne przeprowadzane w szkole zgodnie z potrzebami Z przeprowadzonych ankiet z nauczycielami wynika, że w szkole wykorzystuje się jeszcze inne badania dotyczące osiągnięć uczniów, które służą do modyfikacji pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki: a) analiza wyników klasyfikacji i promocji, b) analiza frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych, c) analiza wyników konkursów wewnętrznych i zewnętrznych, d) przedmiotowe analizy własne, prowadzone przez nauczycieli, e) analiza stanu bezpieczeństwa w szkole, f) analiza testów diagnozujących jakość pracy szkoły, VI. Wnioski: Mocne strony szkoły 1. W szkole prowadzone są różnorodne badania wewnętrzne. 2. W każdej klasie prowadzone są różnego rodzaju badania, z których przeprowadza się szczegółową analizę osiągnięć uczniów. 3. Dokonuje się ilościowej i jakościowej analizy wyników egzaminów zewnętrznych, egzaminów próbnych i testów diagnozujących w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych, aby: a/ ustalić poziom ich opanowania, Słabe strony szkoły 1. 30% ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że nie bierze udziału w żadnych analizach prowadzonych w szkole % ankietowanych nauczycieli nie wdraża wniosków i rekomendacje wynikające z analiz % rodziców nie zna wniosków wynikających z ewaluacji wewnętrznej 4. Wdrażanie rekomendacji z analiz egzaminów/testów diagnozujących 11

12 b/ określić typ zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalszą pracę dydaktyczną, c/ określić osiągnięty przez szkołę poziom efektywności kształcenia na tle innych szkół w powiecie, województwie i kraju. 4. Aby osiągnąć wspomniane wyżej cele w analizach: a/ wykorzystuje się skalę staninową, średni wynik, medianę, modalną i rozkład wyników, b/ uwzględnia się indywidualne wyniki uczniów, dane dotyczące całych zespołów klasowych i zbiorczy wynik szkoły, c/ dokonuje się analizy porównawczej własnych wyników z wynikami osiągniętymi przez inne szkoły w powiecie, województwie i kraju. i ewaluacji wewnętrznych nie wpływa na podniesienie aktywności uczniów na zajęciach oraz uczniowie nie przejawiają większego zainteresowania zajęciami dodatkowymi. 5. Tylko 10 % rodziców dostrzega poprawę wyników kolejnych egzaminów jako korzyść z analizy wyników egzaminów, 8% podaję, że jest to informacja zwrotna na temat postępów ich dzieci, a tylko 6 % rodziców widzi dzięki tym analizom ukierunkowanie uczniów na ćwiczenie konkretnych umiejętności. 5. W proces analizy egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych zaangażowana jest większość nauczycieli. 6. W szkole analizuje się i wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania oraz wychowania. 7. Z wynikami oraz wnioskami wynikającymi z analiz egzaminów/testów diagnozujących zapoznaje się uczniów danych klas, ich rodziców i wszystkich nauczycieli. 8. Z wynikami oraz wnioskami wynikającymi z raportów ewaluacji wewnętrznych zapoznaje się 12

13 wszystkich nauczycieli, rodziców oraz środowisko lokalne, ponieważ raporty ewaluacyjne są dostępne na stronie internetowej szkoły. 9. Z analizy dokumentacji oraz przeprowadzonych ankiet wynika, że wdrażane przez szkołę wnioski i rekomendacje przyczyniają się do poprawy jakości pracy szkoły w zakresie efektów kształcenia. VII. Rekomendacje: 1. W dalszym ciągu kontynuować prowadzenie badań wewnętrznych i zewnętrznych w szkole, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod, przy zaangażowaniu wszystkich nauczycieli. 2. Należy dopracować wzajemną komunikację między szkołą a rodzicami w zakresie przekazywania informacji na temat wyników analiz testów diagnozujących, egzaminów próbnych i egzaminów gimnazjalnych oraz płynących z nich wniosków. 3. Uświadomić zarówno rodziców, jak i uczniów znaczenia analiz wyników wszystkich egzaminów próbnych przeprowadzanych w szkole oraz wpływu wdrażania płynących z nich wniosków w tok kształcenia uczniów na osiągnięte przez nich wyniki egzaminów zewnętrznych. 4. Na stronie internetowej szkoły umieścić raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczących badań wyników: Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych, by umożliwić rodzicom, uczniom oraz społeczności lokalnej zapoznanie się z powyższym raportem. 13

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI 1. Cele nadzoru: a. podnoszenie jakościowego rozwoju szkoły; b. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach Pasieki, czerwiec 2014 Wstęp Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, każda ze szkół musi przygotować

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Opracowanie: Olga Cupiał na podstawie materiałów ORE JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DO ROZWOJU PRACY SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej przy Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej ul. A. Ferensa 12A 42-260 Kamienica Polska EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy zachodzące w szkole 4.ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Szumowo *25 września 2013 r.* L.p. Zadanie do realizacji Termin Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 1. Wypracować wspólnie z rodzicami własną

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami?

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami? RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM W SIELINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół ewaluatorów:: Agnieszka Rychel - koordynator, Anna Szumińska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. w roku szkolnym 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej. w roku szkolnym 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 215/216 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gromniku Raport sporządziły: Janina Łyżwa Magdalena Moździerz Zofia Majchrowicz Lidia Zagórska

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kształcenia. Gimnazjum nr 3 w Lubinie

Program poprawy efektywności kształcenia. Gimnazjum nr 3 w Lubinie Program poprawy efektywności kształcenia Gimnazjum nr 3 w Lubinie rok szkolny 2012/ Cel ogólny: Poprawa jakości kształcenia w szkole potwierdzona wyższymi wynikami egzaminu gimnazjalnego, wyższym wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 2 Certyfikat nr 2673/2003 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka ----------------------------------------------------- w Śremie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 1 Raport sporządziły:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu.

Analiza wyników sprawdzianu. Program i harmonogram Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy w roku szkolnym 2012/2013 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU Program Poprawy Efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄWYMAGANIE 4.1.FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄWYMAGANIE 4.1.FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄWYMAGANIE 4.1.FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE: 1. PRZEWODNICZACA: BOŻENA PISKORSKA 2. EWA ZAJAC

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciasnej. Gimnazjum. Procedura przeprowadzania badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciasnej. Gimnazjum. Procedura przeprowadzania badania osiągnięć edukacyjnych uczniów Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciasnej. Gimnazjum Procedura przeprowadzania badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW w ZSP w Ciasnej- Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084)

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084) SZ OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku 23 412 Łukowa tel./fax(084)6855165 http://www.sp-chmielek.pl e-mail: sp-chmielek@kki.pl PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na rok szkolny 2014 / 2015 Numer szkolenia: MA 1 UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012 Zespół dokonujący ewaluacji Koordynator: Dorota Solińska- Siwek Joanna Kłosińska

Bardziej szczegółowo

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? Białystok, 11 marca 2011 r. TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? System oceniania zewnętrznego CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO: EGZAMIN GIMNAZJALNY diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu z dnia 23 września 2013 REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Na podstawie następującej dokumentacji: protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. KS. KARD. B. KOMINKA WODZISŁAW ŚLĄSKI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Wymaganie 11: Szkoła, organizując procesy edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2013/2014 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół nr 1 w Dukli rok szkolny 2011/12 OBSZAR: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGANIE: 1.2. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

III. Moduł: Organizacja procesu monitorowania w szkole

III. Moduł: Organizacja procesu monitorowania w szkole III. Moduł: Organizacja procesu monitorowania w szkole Odpowiedzialni za proces monitorowania podstawy programowej oraz ich zadania Odpowiedzialni: nauczyciele, zespoły nauczycielskie oraz dyrektor szkoły

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A O B S E R WA C J I Z A J Ę Ć W Z E S P O L E S Z K Ó Ł I N T E G R A C Y J N Y C H N R 1 W K A T O W I C A C H

P R O C E D U R A O B S E R WA C J I Z A J Ę Ć W Z E S P O L E S Z K Ó Ł I N T E G R A C Y J N Y C H N R 1 W K A T O W I C A C H P R O C E D U R A O B S E R WA C J I Z A J Ę Ć W Z E S P O L E S Z K Ó Ł I N T E G R A C Y J N Y C H N R 1 W K A T O W I C A C H Definicja Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Obserwacja jest istotnym instrumentem

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo