RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa"

Transkrypt

1 Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

2 Spis treści: I. Opis przedmiotu badań. II. Cele ewaluacji. III. Założenia metodologiczne. 1. Pytania kluczowe. 2. Kryteria ewaluacji. 3. Metody i techniki badawcze, narzędzia badawcze oraz próba badawcza. IV. Analiza wyników(tabele, wykresy, komentarz) V. Wnioski i rekomendacje. I. Opis przedmiotu badań Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych. II. Cele ewaluacji 1. Zebranie informacji na temat przebiegu wdrażania wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych 2. Ocena efektywności ich wykorzystania( czyli skuteczności działań dydaktycznych) oraz podjęcie ewentualnych działań doskonalących w tym zakresie. III. Założenia metodologiczne 1.Pytania kluczowe: 1. Kto w szkole zajmuje się analizą wyników sprawdzianów i egzaminów? Jaka jest to grupa nauczycieli? 2. Za pomocą jakich metod statystycznych dokonuje się analizy wyników? 3. Jak często szkoła analizuje wyniki ewaluacji wewnętrznej? 4. Kto i w jaki sposób formułuje wnioski i zalecenia wynikające z analizy sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? 5. Kto i w jaki sposób formułuje wnioski i zalecenia wynikające z analizy ewaluacji wewnętrznej? 6. W jaki sposób nauczyciele wykorzystują wnioski/ rekomendacje z analizy ewaluacji wewnętrznej do planowania i podejmowania działań? 7. Kto i w jaki sposób monitoruje i analizuje działania prowadzone przez szkołę? 2

3 8. Jak często modyfikowane są te działania? W jakim zakresie? 9. W jaki sposób szkoła bada losy absolwentów? 10. Kto formułuje i wdraża wnioski z analizy losów absolwentów? 11. Czego dotyczą badania osiągnięć uczniów? 12. W jaki sposób wnioski z analizy osiągnięć uczniów są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych? 2.Kryteria ewaluacji 1. W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów 2. W szkole analizuje się wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej 3. W wyniku analizy nauczycielskie zespoły formują wnioski /zalecenia/ rekomendacje 4. W oparciu o wnioski i zalecenia nauczyciele planują i podejmują działania 5. Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane 6. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zgodnie z potrzebami 7. Szkoła prowadzi badanie osiągnięć uczniów i losów absolwentów 3. Metody i techniki badawcze oraz narzędzia badawcze. Próba badawcza: Ankiety dla rodziców 75 rodziców, Ankiety dla uczniów - 95 uczniów, Ankiety dla nauczycieli 17 nauczycieli. 1. Badanie ankietowe rodziców ( kwestionariusz ankiety) 2. Badanie ankietowe uczniów ( kwestionariusz ankiety) 3. Badanie ankietowe nauczycieli (kwestionariusz ankiety) 4. Zapis w księdze protokołów Rady Pedagogicznej Analiza dokumentacji Wykaz badanych dokumentów: 1. Zapisy w księdze protokołów Rady Pedagogicznej (lata ) 2. Plany pracy dydaktyczno wychowawczej zespołów klas I III 3. Raporty z analiz egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych (lata ) 4. Raporty z analiz próbnych egzaminów gimnazjalnych (lata ) 5. Raporty z analiz testów diagnozujących (lata ) 3

4 6. Dzienniki lekcyjne i dokumentacja wychowawców klas 7. Protokoły zebrań wychowawców z rodzicami. 8. Arkusze kontroli wdrażania wniosków z ewaluacji wewnętrznej. 9. Arkusze kontroli wdrażania wniosków z analizy sprawdzianów. IV. Analiza wyników i ich interpretacja. 1. Grupa nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników sprawdzianów i egzaminów Szczegółową analizę wyników egzaminów opracowuje powołany do tego zadania w szkole zespół nauczycieli uczących przedmiotu, który jest przedmiotem egzaminacyjnym. Szczegółową analizę wyników egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego oraz próbnych egzaminów gimnazjalnych opracowuje powołany do tego zadania w szkole zespół nauczycieli uczących przedmiotu, którego dotyczy egzamin gimnazjalny. 70% ankietowanych nauczycieli deklarujący uczestnictwo w analizie egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych. 70% ankietowanych nauczycieli deklarujący uczestnictwo w analizie próbnych egzaminów gimnazjalnych. Analizą wyników testów diagnozujących zajmują się nauczyciele bezpośrednio przeprowadzający test. 65% ankietowanych nauczycieli deklaruje uczestnictwo w analizie testów diagnozujących 2. Metody wykorzystywane do przeprowadzania analizy wyników. Po przeanalizowaniu raportów analiz egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, próbnych egzaminów gimnazjalnych z lat oraz raportów analiz testów diagnozujących z lat można zauważyć, że do przeprowadzania analiz stosowane są następujące metody: 1) metoda ilościowa obejmuje: a) porównanie średnich wyników punktowych i procentowych uzyskanych przez poszczególne klasy oraz szkołę b) porównanie średnich wyników punktowych uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego przez szkołę z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. 4

5 c) porównanie średnich wyników procentowych uzyskanych przez szkołę z egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. d) Sporządzenie tabelarycznego rozkład ilościowego wyników uczniów dla szkoły. e) Sporządzenie diagramów procentowego rozkładu uzyskanych wyników dla szkoły z egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego, próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz diagramów procentowego rozkładu wyników badanych IV obszarów standardów wymagań, f) Zestawienie podstawowych wskaźników miar tendencji centralnej i rozrzutu dla szkoły oraz w badanych IV obszarach standardów wymagań: Minimum, Maksimum, Mediana, Modalna, Średnia wyników, Odchylenie standardowe dla szkoły Przedział wyników typowych i porównanie ich z wynikami opracowanymi przez OKE. 2) metoda jakościowa obejmuje: a) Zestawienie i porównanie wyników według współczynników łatwości dla szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. b) Zestawienie i porównanie wyników według współczynników łatwości w IV obszarach standardów wymagań dla szkoły. c) Analizę ilości zadań/ umiejętności, które okazały się łatwe, średnie oraz trudne. d) Ustalenie mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego w oparciu o wyniki egzaminów oraz testów. e) Zestawienie wyników zadań według współczynnika łatwości z podziałem na zadania zamknięte i otwarte dla klas oraz szkoły. 3) metoda staninowa obejmuje: a) Analizę procentowego rozkładu wyników uczniów szkoły w odniesieniu do skali staninowej. b) Analizę ilościowego rozkładu wyników w skali staninowej z podziałem na klasy. c) Porównanie rozkładu średnich wyników uzyskanych przez szkołę w skali staninowej z ostatnich trzech lat. 5

6 3. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej Z analizy dokumentacji wynika, że w szkole dokonuje się analizy wyników ewaluacji wewnętrznej na zebraniach rady pedagogicznej podsumowujących pracę szkoły przy planowaniu pracy na kolejny rok szkolny. 4. Formułowanie wniosków i zaleceń wynikających z analiz egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, egzaminów próbnych oraz z analizy ewaluacji wewnętrznej Wnioski i rekomendacje z analizy egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, egzaminów próbnych oraz z analizy ewaluacji wewnętrznej formułowane są przez osoby, które analizowały te wyniki oraz przez zespoły nauczycielskie. Na ich podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy wytyczne do pracy na poszczególnych przedmiotach oraz wytyczne do pracy na wszystkich przedmiotach co prowadzi do udoskonalenia procesu dydaktycznego, a odpowiedzialnymi za realizację są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 5. Sposoby przekazywania wyników oraz wniosków z analiz Z wynikami raportu oraz wnioskami z analizy wyników danego egzaminu/testu diagnozującego zapoznawani są: a) wszyscy nauczyciele na zebraniach Rady Pedagogicznej. Ponadto wyniki sprawdzianu analizują nauczyciele przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, humanistycznych oraz językowego podczas zebrań zespołów przedmiotowych oraz podczas zebrań nauczycieli uczących w danej klasie. Potwierdzają to wpisy w Księdze Protokołów oraz protokoły z zebrań zespołów przedmiotowych. 100% badanych nauczycieli w przeprowadzonej ankiecie potwierdziło, że zna wnioski wynikające z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, 94% ankietowanych nauczycieli zna wyniki i wnioski z próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz 100% nauczycieli również zadeklarowało się, że zna wnioski z ewaluacji wewnętrznej. b) uczniowie w czasie lekcji przedmiotowych poświęconych omawianiu wyników analizy egzaminu/testów diagnozujących w danej klasie. Potwierdzają to wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych oraz potwierdzają sami uczniowie. - 71% ankietowanych uczniów klas trzecich zna wnioski wynikających z analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych, - 34% ankietowanych uczniów klas pierwszych i drugich zna wnioski wynikających z analizy wyników testów diagnozujących, 37% nie zna wniosków,natomiast 28% ankietowanych uczniów nie wie czy zna wnioski. 6

7 c) rodzice na zebraniach z wychowawcą są informowani o ogólnych wynikach uzyskanych ze egzaminów oraz o szczegółowych wynikach uzyskanych przez własne dziecko. Potwierdzają to wpisy protokołów zebrań wychowawców z rodzicami. Rodzice również potwierdzają że znają wyniki egzaminów gimnazjalnych/testów diagnozujących - 69% ankietowanych rodziców. Ze szczegółowymi wynikami oraz rekomendacjami z raportów ewaluacji wewnętrznych zapoznawani są: a) wszyscy nauczyciele na zebraniach Rady Pedagogicznej. Potwierdzają to wpisy w Księdze Protokołów. 92% ankietowanych nauczycieli potwierdziło, że znają wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych w szkole badań ewaluacyjnych. b) rodzice na zebraniach wychowawczych. Potwierdzają to wpisy w protokołach z zebrań wychowawców z rodzicami. 46% rodziców potwierdza w analizie, że zna wnioski z ewaluacji wewnętrznej. c) wszyscy rodzice i inne osoby zainteresowane wynikami i wnioskami z przeprowadzanych ewaluacji wewnętrznych w szkole z danego obszaru. Raporty z ewaluacji są dostępne do przeczytania i przeanalizowania na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty. 6. Wykorzystywanie wniosków/rekomendacji z analizy egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych, egzaminów próbnych, testów diagnozujących oraz ewaluacji wewnętrznej do planowania i podejmowania różnego rodzaju działań Wnioski z analizy egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych oraz próbnych egzaminów wewnętrznych wdrażane są w szkole m.in. - poprzez modyfikację planów wynikowych ( 35% ankietowanych - uwzględnianie wniosków w planie pracy szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły na następny rok szkolny ( 41% ankietowanych - wprowadzenie zmian w metodach kształcenia umiejętności ( 65% ankietowanych - zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań(ankietowanych - dostosowanie form i metod pracy (76% ankietowanych - konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów (47% ankietowanych - przeprowadzanie próbnych testów i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji (59% ankietowanych 7

8 - ukierunkowanie na ćwiczenie konkretnych umiejętności, które sprawiały trudności na próbnym egzaminie gimnazjalnym( 78% ankietowanych uczniów) (6% ankietowanych rodziców) - większe zaangażowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu( 57% ankietowanych uczniów) - wykorzystywanie różnorodnych technik i metod pracy służących pogłębianiu wiedzy ( 25% ankietowanych uczniów) - trenowanie konkretnych umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych ( 29% ankietowanych uczniów) - poprawa wyników kolejnych egzaminów ( 43% ankietowanych uczniów) - większe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi (7% ankietowanych uczniów) - uczniowie trenują umiejętności, które przyniosły trudność (24% ankietowanych rodziców) - uczniowie mają możliwość poprawy ocen (26% ankietowanych rodziców) - możliwość korzystania z dodatkowych zajęć (21% ankietowanych rodziców) - informacje zwrotne dla rodziców na temat postępów dzieci (8% ankietowanych rodziców) - poprawa wyników konkretnych egzaminów (10% ankietowanych rodziców) Wnioski i rekomendacje wynikające z analiz testów diagnozujących wdrażane są w szkole m.in. poprzez: - ukierunkowanie na ćwiczenie konkretnych umiejętności, które sprawiały trudności na teście diagnozującym ( 16% ankietowanych uczniów) - większe zaangażowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu( 20% ankietowanych uczniów) - wykorzystywanie różnorodnych technik i metod pracy służących pogłębianiu wiedzy ( 9% ankietowanych uczniów) - trenowanie konkretnych umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych ( 30% ankietowanych uczniów) - poprawa wyników kolejnych egzaminów( 40% ankietowanych uczniów) - większe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi( 4% ankietowanych uczniów) Potwierdzeniem realizacji wdrażania wniosków z analiz egzaminów/testów diagnozujących są również karty wdrażania wniosków wypełniane przez nauczycieli w danym roku szkolnym. Wnioski i rekomendacje wynikające z analiz ewaluacji wewnętrznej wdrażane są w szkole m.in. - poprawa jakości kształcenia (82% ankietowanych, (41% ankietowanych rodziców) 8

9 - większy wachlarz zajęć pozalekcyjnych ( 41% ankietowanych, (12% ankietowanych rodziców) - większa aktywność uczniów na zajęciach ( 41% ankietowanych, (19% ankietowanych rodziców) - wykorzystywanie przez uczniów własnego potencjału intelektualnego w dążenie do zdobywania wiedzy( 41% ankietowanych, (12% ankietowanych rodziców) - modyfikacja działań wychowawczych( 41% ankietowanych, (12% ankietowanych rodziców) -większe zainteresowanie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi (22% ankietowanych uczniów) - większa aktywność na zajęciach lekcyjnych (27% ankietowanych uczniów) - większe zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły (23% ankietowanych uczniów) - podniesienie bezpieczeństwa w szkole (20% ankietowanych uczniów - modyfikacja programów zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów (26% ankietowanych uczniów) - usprawnienie współpracy szkoła rodzic (3% ankietowanych uczniów) Potwierdzeniem realizacji wdrażania wniosków z analiz ewaluacji wewnętrznej są również arkusze wdrażania wniosków wypełniane przez nauczycieli w danym roku szkolnym. 7. Monitorowanie działań realizowanych przez szkołę w zakresie prowadzonych analiz Dyrektor szkoły monitoruje wdrażanie wniosków i rekomendacji z analizy egzaminów zewnętrznych, próbnych egzaminów, ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań. Każdy nauczyciel, po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami, wyznacza sobie plan działania. Nauczyciele odnotowują swoje działania w dziennikach lekcyjnych oraz wypełniają karty wdrażania wniosków oraz arkuszu wdrażania wniosków z ewaluacji, które przedstawiają dyrektorowi szkoły. Z przeprowadzonej analizy kart wdrażania wniosków oraz arkuszy wdrażania wniosków z ewaluacji wynika, że nauczyciele poprzez działania ukierunkowane na realizację wniosków osiągają wyższe wskaźniki kształconych umiejętności. 8. Formułowanie i wdrażanie wnioski z analizy losów absolwentów. Szkoła bada losy absolwentów poprzez: - poprzez śledzenie stron internetowych szkół (41% ankietowanych - poprzez śledzenie prasy lokalnej (29% ankietowanych 9

10 - przeprowadzanie rozmów z rodzicami absolwentów (70% ankietowanych - zapraszając absolwentów do szkoły na spotkania (88% ankietowanych W szkole wykorzystuje się informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania oraz wychowania. Potwierdza to 82% ankietowanych nauczycieli. Sposoby wykorzystywania przez nauczycieli informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania bądź wychowania wynikające z ankiet to: - modyfikacja działań wychowawczych - zajęcia z doradztwa zawodowego - dostosowanie tematyki zajęć do dyspozycji wychowawcy pod kontem wyboru szkoły i zawodu - modyfikacja metod pracy - zwrócenie uwagi młodszych uczniów na wybory jakich dokonali ich starsi koledzy - w ramach wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego 9. Analiza badań osiągnięć uczniów W szkole dokonuje się analiz innych badań dotyczących pomiaru osiągnięć uczniów. Według ankietowanych nauczycieli są to m.in. - zewnętrzne badania ewaluacyjne opisane w literaturze (18% ankietowanych - dane krajowe, wojewódzkie z egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych (47% ankietowanych - analiza wyników klasyfikacji (76% ankietowanych - analiza frekwencji uczniów (65% ankietowanych - analiza wyników konkursów zewnętrznych (47% ankietowanych 10. Sposoby wykorzystywania wniosków z analiz osiągnięć uczniów do planowania procesów edukacyjnych W wyniku monitorowania wniosków z ewaluacji są realizowane w szkole następujące działania: osiągnięć uczniów - realizacja programów naprawczych (52% ankietowanych - modyfikacja oferty zajęć pozalekcyjnych (88% ankietowanych - realizacja dodatkowych zajęć (82% ankietowanych 10

11 - opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznych (50% ankietowanych - modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania (50% ankietowanych - modyfikacja zestawu podręczników (94% ankietowanych - organizacja szkoleń dla nauczycieli w danym zakresie (11% ankietowanych -modyfikacja metod i form pracy na lekcjach (82% ankietowanych 11. Inne badania wewnętrzne przeprowadzane w szkole zgodnie z potrzebami Z przeprowadzonych ankiet z nauczycielami wynika, że w szkole wykorzystuje się jeszcze inne badania dotyczące osiągnięć uczniów, które służą do modyfikacji pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki: a) analiza wyników klasyfikacji i promocji, b) analiza frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych, c) analiza wyników konkursów wewnętrznych i zewnętrznych, d) przedmiotowe analizy własne, prowadzone przez nauczycieli, e) analiza stanu bezpieczeństwa w szkole, f) analiza testów diagnozujących jakość pracy szkoły, VI. Wnioski: Mocne strony szkoły 1. W szkole prowadzone są różnorodne badania wewnętrzne. 2. W każdej klasie prowadzone są różnego rodzaju badania, z których przeprowadza się szczegółową analizę osiągnięć uczniów. 3. Dokonuje się ilościowej i jakościowej analizy wyników egzaminów zewnętrznych, egzaminów próbnych i testów diagnozujących w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych, aby: a/ ustalić poziom ich opanowania, Słabe strony szkoły 1. 30% ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że nie bierze udziału w żadnych analizach prowadzonych w szkole % ankietowanych nauczycieli nie wdraża wniosków i rekomendacje wynikające z analiz % rodziców nie zna wniosków wynikających z ewaluacji wewnętrznej 4. Wdrażanie rekomendacji z analiz egzaminów/testów diagnozujących 11

12 b/ określić typ zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalszą pracę dydaktyczną, c/ określić osiągnięty przez szkołę poziom efektywności kształcenia na tle innych szkół w powiecie, województwie i kraju. 4. Aby osiągnąć wspomniane wyżej cele w analizach: a/ wykorzystuje się skalę staninową, średni wynik, medianę, modalną i rozkład wyników, b/ uwzględnia się indywidualne wyniki uczniów, dane dotyczące całych zespołów klasowych i zbiorczy wynik szkoły, c/ dokonuje się analizy porównawczej własnych wyników z wynikami osiągniętymi przez inne szkoły w powiecie, województwie i kraju. i ewaluacji wewnętrznych nie wpływa na podniesienie aktywności uczniów na zajęciach oraz uczniowie nie przejawiają większego zainteresowania zajęciami dodatkowymi. 5. Tylko 10 % rodziców dostrzega poprawę wyników kolejnych egzaminów jako korzyść z analizy wyników egzaminów, 8% podaję, że jest to informacja zwrotna na temat postępów ich dzieci, a tylko 6 % rodziców widzi dzięki tym analizom ukierunkowanie uczniów na ćwiczenie konkretnych umiejętności. 5. W proces analizy egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych zaangażowana jest większość nauczycieli. 6. W szkole analizuje się i wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania oraz wychowania. 7. Z wynikami oraz wnioskami wynikającymi z analiz egzaminów/testów diagnozujących zapoznaje się uczniów danych klas, ich rodziców i wszystkich nauczycieli. 8. Z wynikami oraz wnioskami wynikającymi z raportów ewaluacji wewnętrznych zapoznaje się 12

13 wszystkich nauczycieli, rodziców oraz środowisko lokalne, ponieważ raporty ewaluacyjne są dostępne na stronie internetowej szkoły. 9. Z analizy dokumentacji oraz przeprowadzonych ankiet wynika, że wdrażane przez szkołę wnioski i rekomendacje przyczyniają się do poprawy jakości pracy szkoły w zakresie efektów kształcenia. VII. Rekomendacje: 1. W dalszym ciągu kontynuować prowadzenie badań wewnętrznych i zewnętrznych w szkole, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod, przy zaangażowaniu wszystkich nauczycieli. 2. Należy dopracować wzajemną komunikację między szkołą a rodzicami w zakresie przekazywania informacji na temat wyników analiz testów diagnozujących, egzaminów próbnych i egzaminów gimnazjalnych oraz płynących z nich wniosków. 3. Uświadomić zarówno rodziców, jak i uczniów znaczenia analiz wyników wszystkich egzaminów próbnych przeprowadzanych w szkole oraz wpływu wdrażania płynących z nich wniosków w tok kształcenia uczniów na osiągnięte przez nich wyniki egzaminów zewnętrznych. 4. Na stronie internetowej szkoły umieścić raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczących badań wyników: Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych, by umożliwić rodzicom, uczniom oraz społeczności lokalnej zapoznanie się z powyższym raportem. 13

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 11 Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI 1. Cele nadzoru: a. podnoszenie jakościowego rozwoju szkoły; b. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI W OBSZARZE I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU

RAPORT Z EWALUACJI W OBSZARZE I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z EWALUACJI W OBSZARZE I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych za lata 2013-2015 Publicznego Gimnazjum w Prymusowej Woli z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej celem poprawy efektywności nauczania 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ocena sposobu oraz efektywności wdrażania wyników analiz sprawdzianu i egzaminów maturalnych OPRACOWAŁY: Beata Piocha Anna Gracz-Parobczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bieszczadzkim

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Opracowanie: Olga Cupiał na podstawie materiałów ORE JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DO ROZWOJU PRACY SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół ewaluacyjny: 1. Anna Biały- Nieznalska- koordynator, nauczyciel języka polskiego i historii 2. Joanna Skwara- nauczyciel przyrody 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Szumowo *25 września 2013 r.* L.p. Zadanie do realizacji Termin Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 1. Wypracować wspólnie z rodzicami własną

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CELE DZIAŁANIA ZESPOŁU: -poprawa efektów nauczania i uczenia się -kształcenie umiejętności i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 205/206 (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Raport. z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. metodą EWD

Raport. z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. metodą EWD Raport z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego metodą EWD Góralice, 2013 I. EWD - wskaźnik trzyletni za lata 2010 2013 A. Część humanistyczna Wskaźnik dla kraju Wnioski: Pozycja szkoły w skali kraju wskazuje

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych Jakość edukacji interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 2013-11-12 1 Interpretując wyniki egzaminów zewnętrznych należy prowadzić analizę stosując różne wskaźniki w odniesieniu do szkół podobnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywności kształcenia

Podnoszenie efektywności kształcenia Podnoszenie efektywności kształcenia Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów Efektywność - sprawność - oznacza "robienie rzeczy we właściwy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach Pasieki, czerwiec 2014 Wstęp Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, każda ze szkół musi przygotować

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016 PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016 I. WSTĘP Program naprawczy, opracowany na podstawie analizy wyników sprawdzianu po kl. VI, służy ugruntowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DO SPRAW EWALUACJI I WDN W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Wymaganie: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 1

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMINARZ I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TERMINARZ I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Gimnazjum nr 1 w Jaworznie Strona 1 1. 15.09.2016r. Zebrania ogólne: 1. Kalendarz roku szkolnego; 2. Kalendarz na cykl edukacyjny: realizacja

Bardziej szczegółowo

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084)

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084) SZ OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku 23 412 Łukowa tel./fax(084)6855165 http://www.sp-chmielek.pl e-mail: sp-chmielek@kki.pl PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów. 1.WZROST EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JUGOWIE ROK SZKOLNY 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JUGOWIE ROK SZKOLNY 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JUGOWIE ROK SZKOLNY 2011/2012 Skład zespołu ewaluacyjnego: Halina Gorla Barbara Kalitowska Karolina Wacławik Rafał Moryc Jugów, 01.02.2012 Zakres (obszar)

Bardziej szczegółowo