Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny: Elżbieta Kowalczyk Mirosława Masłowska Teresa Jagiełło 1

2 Cele ewaluacji 1. Pozyskanie informacji na temat: a) sposobów analizowania wyników sprawdzianów, b) sposobów wdrażania wniosków z analiz wyników sprawdzianów, c) sposobów wdrażania wniosków z raportów ewaluacji wewnętrznych. 2. Ocena efektywności wykorzystania wniosków z analiz wyników sprawdzianów ( czyli skuteczności działań dydaktycznych) oraz wniosków z raportów ewaluacji wewnętrznych oraz podjęcie ewentualnych działań doskonalących w tym zakresie. Pytania kluczowe 1. Jakie metody są wykorzystywane do przeprowadzania analizy wyników sprawdzianu po klasie VI/ sprawdzianu po klasie III? 2. Jakie inne analizy sprawdzianów są przeprowadzane w szkole, które wspomagają proces planowania i podejmowania działań? 3. Na ile przeprowadzane analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat? 4. Na ile prowadzone analizy wyników mają charakter ciągły i wskazują tendencję zmian? 5. W jaki sposób i komu przekazywane są wyniki oraz wnioski i rekomendacje z analizy sprawdzianów? 6. W jaki sposób w szkole wdraża się rekomendacje z analiz sprawdzianów? 7. W jaki sposób i komu przekazywane są wyniki oraz wnioski i rekomendacje z raportów ewaluacji wewnętrznych? 8. W jaki sposób w szkole wdraża się rekomendacje z raportów ewaluacji wewnętrznych? 9. Jakie inne badania wewnętrzne przeprowadzane są w szkole zgodnie z potrzebami? 10. Jakie działania będące wynikiem monitorowania wniosków z analizy osiągnięć uczniów oraz ewaluacji wewnętrznej są realizowane w szkole lub modyfikowane? 11. Jakie korzyści dla szkoły i uczniów wynikają z wdrażania przez szkołę rekomendacji z analiz sprawdzianów i ewaluacji wewnętrznych oraz innych badań? Kryteria ewaluacji 1. Użyteczność, trafność i efektywność stosowanych metod analizy wyników. 2. Ciągłość i trafność prowadzonych analiz. 3. Komplementarność stosowanych analiz. 2

3 4. Użyteczność i trafność sposobów analizy stosowanych przez zespoły przedmiotowe nauczycieli. 5. Trafność i skuteczność sposobów i form przekazywania informacji o wynikach analiz na radzie pedagogicznej i nauczycielom poszczególnych przedmiotów. 6. Zgodność z oczekiwaniami uczniów i rodziców. 7. Trafność i użyteczność rekomendacji. 8. Skuteczność, efektywność i trafność wdrażanych działań. Metody i techniki badawcze oraz narzędzia badawcze Analiza dokumentacji szkolnej: Wykaz badanych dokumentów: 1. Księga Protokołów (lata ) 2. Plany pracy dydaktyczno wychowawczej zespołów klas I III i IV VI 3. Raporty z analiz właściwych sprawdzianów szóstoklasisty oraz sprawdzianów po klasie III. (lata ) 4. Raporty z analizy badań gotowości szkolnej sześciolatka 5. Dzienniki lekcyjne i dokumentacje wychowawców 6. Protokoły zebrań wychowawców z rodzicami. 7. Sprawozdania z realizacji planu pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli. 8. Arkusze kontroli wdrażania wniosków z ewaluacji wewnętrznej. 9. Arkusze kontroli wdrażania wniosków z analizy sprawdzianów. Próba badawcza: Ankieta przeprowadzona z 25 nauczycielami. Wywiad z uczniami klas VI. Analiza wyników i ich interpretacja 1. Metody wykorzystywane do przeprowadzania analizy wyników sprawdzianu po klasie VI/ sprawdzianu po klasie III. Szczegółową analizę wyników sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie oraz sprawdzianów po klasie III (OBUT, Operon) opracowuje powołany do tego zadania w szkole zespół ds. analizy wyników nauczania i osiągnięć. Po przeanalizowaniu raportów analiz sprawdzianów po klasie VI z lat oraz raportów analiz sprawdzianów po klasie III z lat można zauważyć, że do przeprowadzania analiz sprawdzianów stosowane są następujące metody: 1) metoda ilościowa obejmuje: 3

4 a) porównanie średnich wyników punktowych i procentowych uzyskanych przez poszczególne klasy oraz szkołę w badanych V obszarach standardów wymagań, takich jak: pisanie, czytanie rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce, b) Porównanie średnich wyników punktowych uzyskanych ze sprawdzianu przez szkołę w badanych V obszarach standardów wymagań z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. c) Porównanie średnich wyników procentowych uzyskanych ze sprawdzianu przez szkołę z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju. d) Sporządzenie tabelarycznego rozkład ilościowego wyników uczniów dla szkoły. e) Sporządzenie diagramów procentowego rozkładu uzyskanych wyników ze sprawdzianów dla szkoły oraz diagramów procentowego rozkładu wyników badanych V obszarów standardów wymagań, f) Zestawienie podstawowych wskaźników miar tendencji centralnej i rozrzutu dla szkoły oraz w badanych V obszarach standardów wymagań: Minimum, Maksimum, Mediana, Modalna, Średnia wyników, Odchylenie standardowe dla szkoły Przedział wyników typowych OWT i porównanie ich z wynikami opracowanymi przez OKE. g) Wnioskowanie na każdym etapie 2) metoda jakościowa obejmuje: a) Zestawienie i porównanie wyników według współczynników łatwości dla szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. b) Zestawienie i porównanie wyników według współczynników łatwości w V obszarach standardów wymagań dla szkoły. c) Analizę ilości zadań/ umiejętności, które okazały się łatwe, średnie oraz trudne. d) Ustalenie mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego w oparciu o wyniki sprawdzianu. 4

5 e) Zestawienie wyników zadań według współczynnika łatwości z podziałem na zadania zamknięte i otwarte dla klas oraz szkoły. f) Zestawienie łatwości zadań dla szkoły z podziałem na zadania sprawdzające umiejętności polonistyczne i matematyczne g) Wnioskowanie na każdym etapie. 3) metoda staninowa obejmuje: a) Analizę procentowego rozkładu wyników uczniów szkoły w odniesieniu do skali staninowej. b) Analizę ilościowego rozkładu wyników w skali staninowej z podziałem na klasy. c) Porównanie rozkładu średnich wyników uzyskanych przez szkołę w skali staninowej z ostatnich trzech lat. Nauczyciele w ankiecie również potwierdzają, że do przeprowadzania analiz wykorzystują przede wszystkim analizę jakościową i ilościową ( tak twierdzi 56% nauczycieli), rzadziej stosują analizę staninową (28% ankietowanych). 40% ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że nie przeprowadzają żadnych analiz. 2. Inne analizy sprawdzianów przeprowadzane w szkole, które wspomagają proces planowania i podejmowania działań. Z przeprowadzonej ankiety z nauczycielami wynika, że oprócz analizy sprawdzianów trzecioklasistów (OBUT, OPERON) oraz analizy wyników sprawdzianów szóstoklasistów przeprowadzane są również inne analizy, które wspomagają proces planowania i podejmowania działań w szkole, takie jak: a) analiza badań gotowości szkolnej sześciolatka, b) analiza wyników sprawdzianów diagnozujących klas IV z matematyki i języka polskiego, c) analiza wyników sprawdzianów diagnozujących klas V (Duma, TUTOR), d) analiza wyników próbnych sprawdzianów szóstoklasistów. 3. Przeprowadzane analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat. Każdego roku porównujemy miejsce szkoły w skali staninowej z miejscami z lat ubiegłych. Klasyfikacja staninowa pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak moja szkoła wypadła na tle pozostałych szkół w Polsce. Ułatwia też porównywanie wyników na przestrzeni 3 lat, co pozwala dostrzec dominujące tendencje rozwojowe i opracować trafne programy doskonalące czy naprawcze. 4. Prowadzone analizy wyników mają charakter ciągły i wskazują tendencję zmian. Zapisy w dokumentacji szkolnej potwierdzają, że analiza wyników badań osiągnięć uczniów ma charakter ciągły i trwały wykonywana jest rokrocznie. 5

6 1) Sposoby przekazywania wyników oraz wniosków z analizy sprawdzianów oraz ich odbiorcy. Z wynikami raportu oraz wnioskami z analizy wyników danego sprawdzianu zapoznawani są: a) wszyscy nauczyciele na zebraniach Rady Pedagogicznej. Ponadto wyniki sprawdzianu analizują nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz humanistycznych podczas zebrań zespołów przedmiotowych oraz podczas zebrań nauczycieli uczących w danej klasie. Potwierdzają to wpisy w Księdze Protokołów oraz protokoły z zebrań zespołów przedmiotowych. 100% badanych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w przeprowadzonej ankiecie potwierdziło, że zna wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianów trzecioklasistów, oraz 100% nauczycieli uczących w klasach IV-VI również zadeklarowało się, że zna wnioski ze sprawdzianów zewnętrznych szóstoklasistów. b) uczniowie w czasie lekcji przedmiotowych poświęconych omawianiu wyników analizy sprawdzianu w danej klasie. Potwierdzają to wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych oraz potwierdzają sami uczniowie. Szóstoklasiści, w przeprowadzonym wywiadzie byli zdania, że zapoznanie ich ze szczegółowymi analizami próbnych sprawdzianów skutkowało tym, że zostali zorientowani jakie mają braki w wiadomościach i umiejętnościach. Zadania, z którymi uczniowie mięli problemy, zostały wyjaśnione, rozwiązane i dokładnie omówione. c) rodzice na zebraniach wychowawczych są informowani o ogólnych wynikach uzyskanych ze sprawdzianu oraz o szczegółowych wynikach uzyskanych przez własne dziecko. Potwierdzają to wpisy protokołów zebrań wychowawców z rodzicami. 2) Sposoby wdrażania w szkole rekomendacji z analiz sprawdzianów. 100% ankietowanych nauczycieli zarówno edukacji wczesnoszkolnej jak i nauczycieli uczących w klasach IV-VI zadeklarowało, że wdraża wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianów trzecioklasistów i sprawdzianów zewnętrznych szóstoklasistów. Rekomendacje z analizy wyników sprawdzianów trzecioklasistów i sprawdzianów zewnętrznych szóstoklasistów są wdrażane przez nauczycieli poprzez: a) dostosowanie form i metod pracy 92%, b) wzmocnienie pracy na lekcji nad słabymi obszarami wynikającymi z wniosków 68%, c) przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron ucznia, przekaz uczeń-rodzic 64%, d) konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów 60%, e) zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań 60%, f) indywidualizację nauczania mająca na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów 56%, g) uwzględnianie wniosków w planie pracy, programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły na następny rok szkolny 52%, h) przeprowadzanie próbnych testów i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji 44%, 6

7 i) kierowanie uczniów do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 32%. Potwierdzeniem realizacji wdrażania wniosków z analiz sprawdzianów są ARKUSZE KONTROLI WDRAŻANIA WNIOSKÓW Z ANALIZY SPRAWDZIANÓW wypełniane przez nauczycieli w danym roku szkolnym. 3) Sposoby przekazywania wyników oraz wniosków z raportów ewaluacji wewnętrznych oraz ich odbiorcy. Ze szczegółowymi wynikami oraz rekomendacjami z raportów ewaluacji wewnętrznych zapoznawani są: a) wszyscy nauczyciele na zebraniach Rady Pedagogicznej. Potwierdzają to wpisy w Księdze Protokołów. 92% ankietowanych nauczycieli potwierdziło, że znają wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych w szkole badań ewaluacyjnych. b) rodzice na zebraniach wychowawczych. Potwierdzają to wpisy protokołów zebrań wychowawców z rodzicami. c) wszyscy rodzice i inne osoby zainteresowane wynikami i wnioskami z przeprowadzanych ewaluacji wewnętrznych w szkole z danego obszaru. Raporty z ewaluacji są dostępne do przeczytania i przeanalizowania na stronie internetowej szkoły 4) Sposoby wdrażania w szkole rekomendacji z raportów ewaluacji wewnętrznych. 92% ankietowanych nauczycieli zarówno nauczania wczesnoszkolnego jak i nauczycieli uczących w klasach IV-VI zadeklarowało, że zna wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzanych w szkole badań ewaluacyjnych, 84% -wdraża rekomendacje wynikające z przeprowadzonych w szkole badań ewaluacyjnych.12% nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi. Rekomendacje z raportów ewaluacji wewnętrznych są wdrażane przez nauczycieli poprzez: a) stosowanie różnorodnych form i aktywizujących metod pracy 76%, b) konsekwentne egzekwowanie od uczniów regulaminu zachowania się na korytarzu w czasie przerw -68%, c) dostosowanie rodzaju zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i zainteresowań uczniów 56%, d) w większym stopniu indywidualizuję proces nauczania -56%, e) uwzględniania wniosków w planie pracy szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły na następny rok szkolny do zrealizowania w ramach godzin wychowawczych 52%, f) informowanie rodziców o uzyskanych rekomendacjach z danego obszaru edukacyjnego i możliwości zapoznania się z całym raportem na stronie internetowej szkoły 48%, g) realizowanie wniosków w ramach godzin wychowawczych 40%, h) dostosowanie programu zajęć do zainteresowań uczniów -32%, i) zwiększenie ilości konkursów wewnętrznych i zewnętrznych -28%. 7

8 Potwierdzeniem realizacji wdrażania rekomendacji z raportów ewaluacji wewnętrznych są ARKUSZE KONTROLI WDRAŻANIA WNIOSKÓW Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wypełniane przez nauczycieli w danym roku szkolnym. 5) Inne badania wewnętrzne przeprowadzane są w szkole zgodnie z potrzebami. Z przeprowadzonych ankiet z nauczycielami wynika, że w szkole wykorzystuje się jeszcze inne badania dotyczące osiągnięć uczniów wykorzystywane w pracy dydaktycznej: a) analiza wyników klasyfikacji i promocji - 84%, b) analiza frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych 68%, c) analiza wyników konkursów wewnętrznych i zewnętrznych 28% 6) Działania będące wynikiem monitorowania wniosków z analizy osiągnięć uczniów oraz ewaluacji wewnętrznej są realizowane w szkole lub modyfikowane. Ankietowani nauczyciele uważają, że w wyniku monitorowania wniosków z analiz osiągnięć uczniów, między innymi sprawdzianów oraz ewaluacji wewnętrznych w szkole realizowane lub modyfikowane są następujące działania: a) realizacja dodatkowych zajęć -76%, b) modyfikacja metod i form pracy na lekcjach 76%, c) organizacja szkoleń dla nauczycieli w danym zakresie 68%, d) modyfikacja planu pracy szkoły, programów wychowawczych i profilaktyki 68%, e) opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznych 60%, f) modyfikacja oferty zajęć pozalekcyjnych 56%, g) opracowanie nowych procedur -40%, h) modyfikacja planów wynikowych 36%, i) modyfikacja zestawu podręczników -32%. 7) Korzyści dla szkoły i uczniów wynikające z wdrażania przez szkołę rekomendacji z analiz sprawdzianów i ewaluacji wewnętrznych oraz innych badań. Ankietowani nauczyciele dostrzegają następujące korzyści z wdrażania przez szkołę rekomendacji z analiz sprawdzianów i ewaluacji wewnętrznych : a) poprawa jakości kształcenia -80%, 8

9 b) podniesienie bezpieczeństwa w szkole 80%, c) większy wachlarz zajęć pozalekcyjnych 68%, d) wprowadzenie innowacji pedagogicznych 68%, e) usprawnienie współpracy szkoła rodzic 52%, f) większa indywidualizacja nauczania 48%, g) częstsze stosowanie metod aktywizujących i technologii TIK 48%, h) wykorzystanie przez uczniów własnego potencjału intelektualnego w dążeniu do zdobywania wiedzy 44%, i) większa aktywność uczniów na zajęciach 28% Wnioski: Mocne strony szkoły 1. Każdy etap edukacyjny kończy się przeprowadzeniem sprawdzianów, z których przeprowadza się szczegółową analizę osiągnięć uczniów w kontekście klasy jak i kraju. 2. Dokonuje się ilościowej i jakościowej analizy wyników sprawdzianów trzecioklasistów, sprawdzianów próbnych i diagnozujących oraz sprawdzianu właściwego w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych, aby: a) ustalić poziom ich opanowania, b) określić typ zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalszą pracę dydaktyczną, c) określić osiągnięty przez szkołę poziom efektywności kształcenia na tle innych szkół w powiecie, województwie i kraju. 3.Aby osiągnąć wspomniane wyżej cele w analizach: Słabe strony szkoły 1. 40% ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że nie przeprowadzają żadnych analiz sprawdzianów. 2. Wdrażanie rekomendacji z analiz sprawdzianów i ewaluacji wewnętrznych nie wpływa na podniesienie aktywności uczniów na zajęciach. 3.Wszystkie podejmowane działania są celowe, ale nie wszystkie przynoszą pożądane efekty, o czym informują nie zawsze satysfakcjonujące wyniki sprawdzianów zewnętrznych. Analizując wyniki sprawdzianów klas VI na przestrzeni lat widoczna jest tendencja spadkowa. Szkoła w 2013 roku uzyskała 7 wynik staninowy, w 2014 r. 5 stanin, czyli średni, a w 2015 r. 6, czyli wyżej średni. 4.Wnioski wdrażane po analizie wyników nie zawsze przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 9

10 a) wykorzystuje się skalę staninową, średni wynik, medianę, modalną i rozkład wyników, b) uwzględnia się indywidualne wyniki uczniów, dane dotyczące całych zespołów klasowych i zbiorczy wynik szkoły, c) dokonuje się analizy porównawczej własnych wyników z wynikami osiągniętymi przez inne szkoły w powiecie, województwie i kraju. 4. Z rezultatami analiz sprawdzianów zapoznaje się uczniów danych klas, ich rodziców i wszystkich nauczycieli. 5. W szkole następuje właściwy i zgodny z oczekiwaniami rodziców i uczniów przepływ informacji dotyczący analizy osiągnięć uczniów. 6. Z rezultatami wniosków i rekomendacji z raportów ewaluacji wewnętrznych zapoznaje się wszystkich nauczycieli, rodziców oraz środowisko lokalne, ponieważ raporty ewaluacyjne są dostępne na stronie internetowej szkoły. 7. Wyniki analizy sprawdzianów oraz ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w szkole są podstawą do formułowania wniosków i rekomendacji, ukierunkowanych na poprawę jakości pracy szkoły w zakresie efektów kształcenia co pozwala ukierunkować dalsze działania dydaktyczne nauczycieli. 10

11 Rekomendacje: 1. Rekomendacje ze sprawdzianów oraz ewaluacji wewnętrznych formułować jako zadania do realizacji. 2. Badać czy wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianów i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych ma związek z osiągnięciami uczniów i wzrostem efektów uczenia się. 3. Informować rodziców o wynikach sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych oraz o sposobach udzielania uczniom wsparcia w osiąganiu różnorodnych sukcesów. Nawiązać z rodzicami systematyczną współpracę w powyższym zakresie. 11

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 11 Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI W OBSZARZE I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU

RAPORT Z EWALUACJI W OBSZARZE I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z EWALUACJI W OBSZARZE I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUSŁAWICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUSŁAWICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUSŁAWICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 11: Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ocena sposobu oraz efektywności wdrażania wyników analiz sprawdzianu i egzaminów maturalnych OPRACOWAŁY: Beata Piocha Anna Gracz-Parobczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych za lata 2013-2015 Publicznego Gimnazjum w Prymusowej Woli z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej celem poprawy efektywności nauczania 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2011/2012 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2011/2012 Obszar - Efekty działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu.

Analiza wyników sprawdzianu. Program i harmonogram Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy w roku szkolnym 2012/2013 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU Program Poprawy Efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CELE DZIAŁANIA ZESPOŁU: -poprawa efektów nauczania i uczenia się -kształcenie umiejętności i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 WYNIKI INDYWIDUALNE Wyniki sprawdzianu uzyskane przez poszczególnych uczniów klasy szóstej szkoła otrzymała w postaci zbiorczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI 1. Cele nadzoru: a. podnoszenie jakościowego rozwoju szkoły; b. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów;

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084)

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084) SZ OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku 23 412 Łukowa tel./fax(084)6855165 http://www.sp-chmielek.pl e-mail: sp-chmielek@kki.pl PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Rok szkolny 2010/2011 PRZEBIEG EWALUACJI Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w okresie od 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Grudziądzu RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Raport. z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. metodą EWD

Raport. z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. metodą EWD Raport z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego metodą EWD Góralice, 2013 I. EWD - wskaźnik trzyletni za lata 2010 2013 A. Część humanistyczna Wskaźnik dla kraju Wnioski: Pozycja szkoły w skali kraju wskazuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach Pasieki, czerwiec 2014 Wstęp Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, każda ze szkół musi przygotować

Bardziej szczegółowo

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA

EWALUACJA WEWNETRZNA Zał. Nr 10 Do koncepcji Pracy Szkoły EWALUACJA WEWNETRZNA 2015-2016 Propozycje działań zaproponowanych przez zespoły do spraw ewaluacji, zmierzających do zwiększenia efektów pracy szkoły po ewaluacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.31.05.2012

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. w roku szkolnym 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej. w roku szkolnym 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 215/216 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gromniku Raport sporządziły: Janina Łyżwa Magdalena Moździerz Zofia Majchrowicz Lidia Zagórska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół ewaluacyjny: 1. Anna Biały- Nieznalska- koordynator, nauczyciel języka polskiego i historii 2. Joanna Skwara- nauczyciel przyrody 3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RACIBORZU

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RACIBORZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RACIBORZU RACIBÓRZ, CZERWIEC 2012 R. SPIS TRESCI: I. WPROWADZENIE II. PRZEBIEG EWALUACJI III. PREZENTACJA WYNIKÓW:

Bardziej szczegółowo