ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI WYMAGANIE 1.1. ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE termin ewaluacji WRZESIEŃ 2013 LUTY 2014 zespół: Joanna Kotuk Katarzyna Nazaruk Marta Reut Agata Szpyruk 1

2 W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą realizacji wymagania. Na podstawie zebranych danych został sporządzony poniższy raport. Celem ewaluacji było: Zebranie informacji na temat analizowania w szkole wyników egzaminów zewnętrznych; Zebranie informacji na temat wdrażania wniosków z analiz egzaminów, czyli realizacji przyjętych priorytetów kształcenia; Dostarczenie nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły informacji o efektywności wdrażania wniosków z analiz egzaminów; Sformułowanie wniosków do dalszej pracy, mających na celu udoskonalenie procesu analizy wyników egzaminów. Skupiono się na zagadnieniach: czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych; czy w szkole wdraża się wnioski z analiz wyników z egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; czy przyczynia się to do wzrostu efektów kształcenia. W trakcie ewaluacji w szkole zbierano informacje dotyczące analizowania wyników egzaminów zewnętrznych pochodzące z wielu źródeł. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do ustalenia mocnych i słabych stron szkoły. Wskażą dobre praktyki, jak też pozwolą na refleksję i podjęcie stosownych działań w celu poprawy efektywności kształcenia, głównie poprawy wyników egzaminów zewnętrznych. Badaniem objęto następujące grupy: 127 uczniów klas III LO, IV Technikum, III ZSZ, 45 nauczycieli przedmiotów maturalnych i zawodowych, dyrektora szkoły, 76 rodziców uczniów klas III LO i IV Technikum, III ZSZ. Opracowano i wykorzystano następujące narzędzia: ankieta skierowana do nauczycieli (załącznik nr 1), ankieta skierowana do uczniów (załącznik nr 2), kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły (załącznik nr 3), ankieta skierowana do rodziców (załącznik nr 4). 2

3 WYNIKI ANKIETY NAUCZYCIELI W badaniu uczestniczyło 45 nauczycieli ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniach r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy w szkole jest prowadzona analiza egzaminów: maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe? tak nie nie wiem liczba odp % odp Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analiz? A B C D opracowane w zespołach przedmiotowych w oparciu o raporty OKE przygotowane jako pisemne sprawozdania z analizy przez nauczycieli w zespołach przedmiotowych referowane na radzie pedagogicznej przez wicedyrektorów przedstawione w formie pisemnej jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym 31 69% 40 89% 20 44% 20 44% 3. Jakie metody są stosowane do analizy wyników egzaminów? A porządkowanie wyników i zestawianie ich w formie tabel 34 75% B wykorzystywanie wykresów rozkładu wyników 25 55% C analizowanie łatwości i trudności poszczególnych zadań oraz standardów 27 60% D analizowanie zebranych danych w formie opisowej 32 71% E wykorzystywanie programów do analizy wyników egzaminu 10 22% 3

4 4. Jak często to się odbywa? A zawsze na początku nowego roku szkolnego 20 44% B na cyklicznych spotkaniach zespołów przedmiotowych 9 20% C po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OKE 35 77% po każdym próbnym egzaminie / teście D zewnętrznym przygotowanym przez 31 68% OPERON E po każdym teście / sprawdzianie wewnętrznym (sprawdzian dyrektorski) 28 62% 5. W jaki sposób zapoznają się Państwo z tymi analizami? A dzięki obecności na posiedzeniach rady pedagogicznej 37 82% B z lektury protokołów rad pedagogicznych 9 20% C ze strony internetowej szkoły 30 66% D z prezentacji analiz na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 28 62% 6. Czy rodzice uczniów znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 17 37% B raczej tak 25 56% C raczej nie 3 7% D zdecydowanie nie 0 0% Jeśli NIE, to dlaczego? małe zainteresowanie 7. W jaki sposób szkoła eksponuje wyniki egzaminów zewnętrznych? odpowiedź liczba odp. % odp. poprzez stronę internetową 17 37% dni otwarte szkoły 7 15% materiały promocyjne 2 4% Zebrania z rodzicami 2 4% lekcje 1 2% 4

5 8. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? A zdecydowanie tak 35 78% B raczej tak 10 22% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% 9. W jaki sposób wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? A wprowadzenie zmian do planów wynikowych 21 46% B zmiany w zakresach realizowanego materiału 24 53% C wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach 26 57% D zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, 16 35% ćwiczeń i zadań E dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów) 39 86% F konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów 23 51% G przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji 35 77% 10. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnego egzaminu, sprawdzianu dyrektorskiego)? A zdecydowanie tak 35 78% B raczej tak 10 22% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% 5

6 11. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? A zdecydowanie tak 26 58% B raczej tak 19 42% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% WYNIKI ANKIETY UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W badaniach uczestniczyło 127 uczniów ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniu r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy znacie wyniki egzaminów maturalnych/egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 36 29% B raczej tak 52 41% C raczej nie 30 24% D zdecydowanie nie 9 6% Jeśli NIE, to dlaczego?- brak zainteresowania; - nie interesuje mnie to (6 odp.) 2. Czy znacie wnioski z analizy wyników tych egzaminów? A zdecydowanie tak 31 24% B raczej tak 42 33% C raczej nie 16 13% D zdecydowanie nie 1 1% brak odpowiedzi 37 29% Jeśli NIE, to dlaczego? brak zainteresowania (4 odp.) 6

7 3. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostaliście poinformowani? A nauczyciele omawiają wyniki na początku 56 44% roku szkolnego podczas lekcji B w trakcie informacji poświęconych 43 33% przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych -zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych z danego przedmiotu C wyniki umieszczone są na stronie 29 22% internetowej naszej szkoły D przez omówienie przez nauczyciela priorytetów przyjętych na dany rok szkolny 21 16% 4. Czy wiecie, co sprawiło zdającym największą trudność podczas poprzednich egzaminów? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 34 27% B raczej tak 62 49% C raczej nie 22 17% D zdecydowanie nie 6 5% brak odpowiedzi 3 2% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 5. Czy wiecie, nad jakimi umiejętnościami jeszcze musicie popracować? A zdecydowanie tak 49 38% B raczej tak 68 54% C raczej nie 5 4% D zdecydowanie nie 5 4% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 7

8 6. Czy nauczyciele omawiają z Wami wyniki przeprowadzonych w szkole próbnych egzaminów? A zdecydowanie tak 74 58% B raczej tak 38 30% C raczej nie 6 5% D zdecydowanie nie 6 5% brak odpowiedzi 3 2% 7. Czy nauczyciele informują Was o standardach wymagań egzaminacyjnych (odpowiednie wykonanie zadania gwarancja sukcesu)? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 65 51% B raczej tak 54 43% C raczej nie 6 5% D zdecydowanie nie 2 1% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 8. W jaki sposób nauczyciele dbają o osiągnięcia wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej 81 63% problemów B odpowiednio opracowują prace domowe 61 48% (zadania egzaminacyjne) C kartkówki i inne formy odpowiedzi 72 56% D sprawdziany uwzględniające priorytety na dany rok szkolny E sprawdziany uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych 27 21% 30 23% 8

9 zachęcają uczniów do samodzielnej pracy F (np. rozwiązywanie arkuszy z wykorzystaniem Internetu) G organizują indywidualne spotkania z uczniami H zajęcia dodatkowe dla uczniów zdających egzamin zawodowy/ maturalny 41 32% 13 10% 54 42% 9. Jakie pozytywne strony dostrzegacie w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A wyniki egzaminów zewnętrznych na bardzo dobrym poziomie w porównaniu z 39 30% krajem i województwem B przyrost wiedzy u uczniów 41 32% C ocena skuteczności nauczania 25 20% poszczególnych przedmiotów D informacja zwrotna, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i 42 33% nad którymi należy pracować E efektywniejsza praca z uczniami kolejnych 22 17% roczników F inne 1 1% 10. Czy Waszym zdaniem, wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 44 34% B raczej tak 55 43% C raczej nie 7 5% D zdecydowanie nie 1 1% E trudno powiedzieć 14 11% F nie wiem 6 5% Jeśli NIE, to dlaczego? - brak odpowiedzi 9

10 KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY 1. Pani Dyrektor, czy w szkole jest prowadzona szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych? Tak 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analizy wyników tych egzaminów? Zespoły przedmiotowe opracowują dane z przedmiotów, przekazują wicedyrektorowi (na piśmie) -> raport ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. 3. W jakich dokumentach można znaleźć potwierdzenie tych analiz? dokumentacja przewodniczących zespołów protokoły arkusze analizy pracy własnej 4. Jak często odbywa się taka analiza? Po egzaminach zewnętrznych (1-2 razy w roku) 5. W jaki sposób nauczyciele zapoznają się z tymi analizami? na posiedzeniach RP na zebraniach zespołów ze strony internetowej 6. Jakie dane obejmują te analizy? ilościowa i jakościowa analiza wyników egzaminów miejsce szkoły w województwie, powiecie, kraju 7. Czy Pani zdaniem rodzice uczniów z klas IV technikum, III LO i III ZSZ znają wyniki egzaminów osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Tak 8. W jaki sposób rodzice są informowani o tych wynikach? na zebraniach na stronie internetowej 9. Czy nauczyciele zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych? Tak 10. Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? Z analizy wynika, na jakie umiejętności należy kłaść nacisk, by wyniki były coraz lepsze 10

11 11. Jak często nauczyciele wdrażają przyjęte w danym roku priorytety kształcenia oraz gdzie można znaleźć potwierdzenie tych działań? Arkusz analizy pracy własnej 12. Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy testów wewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? zmiana metod nauczania indywidualizacja pracy na lekcji 13. Czy nauczyciele analizują postępy uczniów w obszarach wskazanych w analizach wyników. Jeśli tak, to w jaki sposób? Dokładna analiza wyników badania postępów ucznia (sprawdziany dyrektorskie) powoduje poprawę efektywności nauczania i indywidualizację metod pracy. 14. Jakie korzyści wynikają z prowadzenia analiz wyników egzaminów zewnętrznych? podniesienie jakości kształcenia lepsze wyniki egzaminów zadowolenie rodziców prestiż szkoły 15. Czy Pani zdaniem wdrażanie wniosków z tych analiz przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia? Zdecydowanie tak WYNIKI ANKIETY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W badaniach uczestniczyło 76 rodziców uczniów ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniu r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy znają Państwo wyniki egzaminów maturalnych lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 15 20% B raczej tak 40 53% C raczej nie 13 17% D zdecydowanie nie 6 7% brak odpowiedzi 2 2% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 11

12 2. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? A Dyrektor szkoły przekazał taką informację 5 6% za rozpoczęciu roku szkolnego B Dyrektor szkoły przekazał taką informację 13 17% na zebraniu z rodzicami C nauczyciel wychowawca przekazał dane na 30 39% zebraniu z rodzicami D wyniki umieszczone są na szkolnej stronie 20 26% internetowej E podczas spotkań indywidualnych z 12 16% wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi F w inny sposób 5 6% W inny sposób (jak)? Przez dziecko 3. Czy wiedzą Państwo, co sprawiało uczniom największą trudność w egzaminach zewnętrznych/ubiegłorocznych egzaminach? nr odp. Odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 10 13% B raczej tak 43 57% C raczej nie 18 24% D zdecydowanie nie 5 6% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 4. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować? A zdecydowanie tak 21 28% B raczej tak 34 44% C raczej nie 6 8% E zdecydowanie nie 5 7% F trudno powiedzieć 10 13% 12

13 5. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli o planowanych w szkole egzaminach próbnych? Nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 29 38% B raczej tak 27 36% C raczej nie 9 11% D zdecydowanie nie 4 5% E trudno powiedzieć 2 3% brak odpowiedzi 5 7% 6. Czy znają Państwo wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? A zdecydowanie tak 31 41% B raczej tak 29 38% C raczej nie 11 14% D zdecydowanie nie 5 7% Jeśli NIE, to dlaczego? Nikt nie informował (1 odp.) 7. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? A nauczyciel wychowawca przekazał dane na 27 35% zebraniu ogólnym z rodzicami B podczas spotkań indywidualnych z 11 14% wychowawcą C podczas spotkań indywidualnych z 6 7% nauczycielami przedmiotowymi D za pośrednictwem arkusza testu 3 3% przekazanego do wglądu E z relacji dziecka 39 51% F w inny sposób 1 1% Jeśli w inny sposób (jak?) Brak odpowiedzi 13

14 8. Czy wg Państwa wiedzy nauczyciele omawiają z uczniami na lekcjach wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 30 39% B raczej tak 29 38% C raczej nie 9 12% D zdecydowanie nie 2 3% E trudno powiedzieć 5 7% F nie wiem 1 1% 9. Jakie korzyści dostrzegają Państwo w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? nr odp. A B C D E F G odpowiedź wyniki egzaminów zewnętrznych wyższe od średniej krajowej przyrost wiedzy u uczniów ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów informacja dla nauczycieli o tym, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i którym zagadnieniom trzeba poświęcić na lekcjach więcej czasu lepsza gospodarka czasem przeznaczonym na realizację konkretnych partii materiału efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników Inne liczba odp. % odp. 7 9% 33 43% 15 19% 27 35% 7 9% 19 2% 2 2% Jeśli inne, podać jakie? Brak odpowiedzi 14

15 10. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia Państwa dzieci? nr odp. A B C D odpowiedź zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie liczba odp. % odp % 47 62% 8 11% 1 1% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 11. Czy uczęszczają Państwo na zebrania z rodzicami (wywiadówki)? nr odp. A B C D tak raczej tak odpowiedź nie, ale rozmawiam indywidualnie z wychowawcą w dogodnym dla mnie terminie Nie liczba odp. % odp % 14 18% 7 9% 6 7% 12. Jak często zapoznają się Państwo z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A często 13 17% B czasami 20 26% C rzadko 16 21% D nigdy 27 36% 15

16 Na podstawie przeprowadzonych badań oraz z analizy dokumentacji szkoły (dokumentacja przewodniczących zespołów przedmiotowych, protokoły RP, arkusze analizy pracy własnej wnioski przedstawiane przez dyrektora szkoły) wynika, że w szkole jest przeprowadzana systematyczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych. W każdym cyklu egzaminacyjnym prowadzona jest analiza wyników pojedynczych uczniów oraz wszystkich uczniów w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zdawalności egzaminów w szkole. Wyniki egzaminów poddawane są analizie jakościowej i ilościowej indywidualnie przez nauczycieli oraz zespoły przedmiotowe na zebraniach tychże zespołów. Analizie ilościowej poddawane są takie elementy jak: zdawalność, liczba osób zdających, średni wynik procentowy, poziom egzaminów, porównywanie części ustnej i pisemnej (egzaminy maturalne), etapu pisemnego i etapu praktycznego (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe). Na tej podstawie nauczyciele formułują wnioski do dalszej pracy, służące udoskonaleniu procesu dydaktycznego. Wnioski z analizy tych egzaminów znajdują się w raporcie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. Przedstawione są one jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym przez wszystkich nauczycieli. Według nauczycieli analizy te są przygotowywane po każdym egzaminie zewnętrznym i egzaminach próbnych, oraz po sprawdzianach dyrektorskich. Analizując wyniki ankiet należy wziąć pod uwagę wypowiedzi nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nie otrzymali raportu szczegółowego po egzaminach zewnętrznych przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Badani nauczyciele znają wyniki analiz egzaminów zewnętrznych dzięki obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, ze strony internetowej szkoły. Zdaniem większości nauczycieli rodzice znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach. Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych poprzez: dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów), przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji, wprowadzenie zmian do planów wynikowych, zmiany w zakresach realizowanego materiału, wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach, zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań, konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów. Z ankiet nauczycieli wynika, że wdrażają oni wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnych egzaminów i sprawdzianów dyrektorskich). Zdaniem nauczycieli i dyrekcji analiza wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Z analizy przeprowadzonych ankiet adresowanych do rodziców wynika, że w większości znają wyniki egzaminów zewnętrznych z lat poprzednich. Zostali oni przede 16

17 wszystkim poinformowani o wynikach przez wychowawców. Okazuje się również, że o wynikach dowiadują się ze strony internetowej szkoły. Zostali poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować. Rodzice o planowanych w szkole egzaminach próbnych dowiadują się z relacji dziecka oraz od wychowawcy. Rodzice potwierdzili, że ich wyniki są omawiane przez nauczycieli podczas lekcji. Większość badanych rodziców uważa, że wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych przyczynia się do wzrostu efektywności kształcenia. Niestety, aż 36 % badanych rodziców nigdy nie korzysta ze strony internetowej szkoły, a 21% rzadko. Uczniowie objęci badaniem w większości znają wyniki egzaminów zewnętrznych z lat poprzednich, ale tylko połowa zna wnioski z ich analiz uzyskują informacje od nauczyciela na początku roku szkolnego. Wiedzą, co sprawiało zdającym największe trudności. Potwierdzili, że wyniki przeprowadzanych w szkole próbnych egzaminów były omawiane podczas lekcji przez nauczycieli. Wiedzą również nad jakimi umiejętnościami muszą jeszcze popracować. Prawie wszyscy uczniowie stwierdzili, że zostali zapoznani ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie mają świadomość, że nauczyciele, dbając o osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej problemów, odpowiednio opracowują prace domowe, kartkówki i inne formy odpowiedzi. Uczniowie widzą pozytywne strony analizy wyników egzaminów zewnętrznych, czyli przyrost wiedzy, informację zwrotną, które partie materiału sprawiają najwięcej trudności i nad którymi należy pracować. Większość ankietowanych stwierdziła, iż wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych przyczynia się do poprawy efektów kształcenia. Podsumowanie: Zebrane i poddane analizie informacje o działalności szkoły w obszarze Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki w wymaganiu analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pozwoliły sformułować odpowiedzi na postawione wcześniej pytania i możemy stwierdzić, że: 1. W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych; 2. Szkoła tworzy raporty z analiz wyników egzaminów zewnętrznych; 3. Analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat, mają charakter ciągły, wskazują tendencję zmian; 4. Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników; 5. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów; 17

18 6. Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Wnioski: 1. Należy kontynuować przeprowadzanie analizy danych wyników egzaminów zewnętrznych zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 2. Należy dokonywać zestawień między wynikami egzaminów gimnazjalnych, egzaminów próbnych, wynikami indywidualnej rocznej klasyfikacji uczniów a wynikami egzaminów maturalnych w celu stwierdzenia przyrostu wiedzy uczniów. 3. Należy uwzględniać wnioski z analizy do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli. 4. Należy również uwzględniać wnioski z analizy do modyfikacji metod i form pracy z uczniami. 5. Należy stosować różnorodne techniki/sposoby zainteresowania rodziców wynikami uczniów. 18

19 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Załącznik Nr 1 Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 1. Czy w szkole jest prowadzona analiza egzaminów: maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe? a. tak b. nie c. nie wiem 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analiz? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): a. zespoły przedmiotowe w oparciu o raporty OKE b. nauczyciele przygotowują pisemne sprawozdania z analizy wyników i formułują wnioski c. wicedyrektor referuje na radzie pedagogicznej d. wnioski z analiz są przedstawione w formie pisemnej jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym 3. Jakie metody są stosowane do analizy wyników egzaminów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. porządkowanie wyników i zestawianie ich w formie tabel b. wykorzystywanie wykresów rozkładu wyników c. analizowanie łatwości i trudności poszczególnych zadań oraz standardów d. analizowanie zebranych danych w formie opisowej e. wykorzystywanie programów do analizy wyników egzaminu. 4. Jak często to się odbywa? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. zawsze na początku nowego roku szkolnego b. na cyklicznych spotkaniach zespołów przedmiotowych c. po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OKE d. po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OPERON e. po każdym teście / sprawdzianie wewnętrznym (sprawdzian dyrektorski) 5. W jaki sposób zapoznają się Państwo z tymi analizami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. dzięki obecności na posiedzeniach rady pedagogicznej b. z lektury protokołów rad pedagogicznych c. ze strony internetowej szkoły d. z prezentacji analiz na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 6. Czy rodzice uczniów znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego?... 19

20 7. W jaki sposób szkoła eksponuje wyniki egzaminów zewnętrznych? 8. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? Jeśli NIE, to dlaczego? W jaki sposób wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wprowadzenie zmian do planów wynikowych b. zmiany w zakresach realizowanego materiału c. wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach d. zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań e. dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów) f. konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów g. przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów 10. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnego egzaminu, sprawdzianu dyrektorskiego)? Jeśli NIE, to dlaczego? 11. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? Jeśli NIE, to dlaczego?... 20

21 ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ Załącznik Nr 2 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( IV technikum, IIILO, III ZSZ) Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Drodzy Uczniowie! Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie (ewaluacja wewnętrzna) efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub w miejsce kropek wpisanie własnej odpowiedzi. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety 1. Czy znacie wyniki egzaminów maturalnych/egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy znacie wnioski z analizy wyników tych egzaminów? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostaliście poinformowani? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. nauczyciele omawiają wyniki na początku roku szkolnego podczas lekcji b. w trakcie informacji poświęconych przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych z danego przedmiotu c. wyniki umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły d. przez omówienie przez nauczyciela priorytetów przyjętych na dany rok szkolny 4. Czy wiecie, co sprawiło zdającym największą trudność podczas poprzednich egzaminów? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy wiecie, nad jakimi umiejętnościami jeszcze musicie popracować? Jeśli NIE, to dlaczego?... 21

22 6. Czy nauczyciele omawiają z Wami wyniki przeprowadzonych w szkole próbnych egzaminów? 7. Czy nauczyciele informują Was o standardach wymagań egzaminacyjnych (odpowiednie wykonanie zadania gwarancja sukcesu)? Jeśli NIE, to dlaczego? W jaki sposób nauczyciele dbają o osiągnięcia wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej problemów b. odpowiednio opracowują prace domowe (zadania egzaminacyjne) c. kartkówki i inne formy odpowiedzi d. sprawdziany uwzględniające priorytety na dany rok szkolny e. sprawdziany uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych f. zachęcają uczniów do samodzielnej pracy (np. rozwiązywanie arkuszy z wykorzystaniem Internetu) g. organizują indywidualne spotkania z uczniami h. zajęcia dodatkowe dla uczniów zdających egzamin zawodowy/ maturalny 9. Jakie pozytywne strony dostrzegacie w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wyniki egzaminów zewnętrznych na bardzo dobrym poziomie w porównaniu z krajem i województwem b. przyrost wiedzy u uczniów c. ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów d. informacja zwrotna, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i nad którymi należy pracować e. efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników f. inne (jakie?) Czy Waszym zdaniem, wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? e. trudno powiedzieć f. nie wiem Jeśli NIE, to dlaczego?... 22

23 KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY Załącznik Nr 3 Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 1. Pani Dyrektor, czy w szkole jest prowadzona szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych?.. 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analizy wyników tych egzaminów? W jakich dokumentach można znaleźć potwierdzenie tych analiz?. 4. Jak często odbywa się taka analiza?. 5. W jaki sposób nauczyciele zapoznają się z tymi analizami?. 6. Jakie dane obejmują te analizy?.. 7. Czy Pani zdaniem rodzice uczniów z klas IV technikum, III LO i III ZSZ znają wyniki egzaminów osiągnięte w szkole w poprzednich latach? W jaki sposób rodzice są informowani o tych wynikach?. 9. Czy nauczyciele zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych? Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób?.. 23

24 11. Jak często nauczyciele wdrażają przyjęte w danym roku priorytety kształcenia oraz gdzie można znaleźć potwierdzenie tych działań? Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy testów wewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? Czy nauczyciele analizują postępy uczniów w obszarach wskazanych w analizach wyników. Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie korzyści wynikają z prowadzenia analiz wyników egzaminów zewnętrznych? 15. Czy Pani zdaniem wdrażanie wniosków z tych analiz przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia?

25 Załącznik Nr 4 ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( IV technikum, IIILO, IIIZSZ) Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie (ewaluacja wewnętrzna) efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub w miejsce kropek wpisanie własnej odpowiedzi. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety 1. Czy znają Państwo wyniki egzaminów maturalnych lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. Dyrektor szkoły przekazał taką informację na rozpoczęciu roku szkolnego b. Dyrektor szkoły przekazał taką informację na zebraniu z rodzicami c. nauczyciel wychowawca przekazał dane na zebraniu z rodzicami d. wyniki umieszczone są na szkolnej stronie internetowej e. podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi f. w inny sposób (jak?) Czy wiedzą Państwo, co sprawiało uczniom największą trudność w egzaminach zewnętrznych/ubiegłorocznych egzaminach? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować? e. trudno powiedzieć 25

26 5. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli o planowanych w szkole egzaminach próbnych? e. trudno powiedzieć 6. Czy znają Państwo wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. nauczyciel wychowawca przekazał dane na zebraniu ogólnym z rodzicami b. podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą c. podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami przedmiotowymi d. za pośrednictwem arkusza testu przekazanego do wglądu e. z relacji dziecka f. w inny sposób (jak?) Czy wg Państwa wiedzy nauczyciele omawiają z uczniami na lekcjach wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? e. trudno powiedzieć f. nie wiem 9. Jakie korzyści dostrzegają Państwo w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wyniki egzaminów zewnętrznych wyższe od średniej krajowej b. przyrost wiedzy u uczniów c. ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów d. informacja dla nauczycieli o tym, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i którym zagadnieniom trzeba poświęcić na lekcjach więcej czasu e. lepsza gospodarka czasem przeznaczonym na realizację konkretnych partii materiału f. efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników g. inne (jakie?) Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia Państwa dzieci? 26

27 Jeśli NIE, to dlaczego? Czy uczęszczają Państwo na zebrania z rodzicami (wywiadówki): a. tak c. nie, ale rozmawiam indywidualnie z wychowawcą w dogodnym dla mnie terminie d. nie 12. Jak często zapoznają się Państwo z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły? a. często b. czasami c. rzadko d. nigdy 27

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

KALENDARZ PRACY SZKOŁY KALENDARZ PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 31.01.2015) semestr II 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów, 14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki), Razem 38 tygodni.

Bardziej szczegółowo

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

Aleksander Palczewski Artur Pasek

Aleksander Palczewski Artur Pasek Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek Aleksander Palczewski Artur Pasek PLAN

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 2 Certyfikat nr 2673/2003 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka ----------------------------------------------------- w Śremie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 1 Raport sporządziły:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji - wersja pełna

Raport z ewaluacji - wersja pełna Strona 1 z 41 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Technikum nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego, 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 6 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Opracowanie: Olga Cupiał na podstawie materiałów ORE JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DO ROZWOJU PRACY SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄWYMAGANIE 4.1.FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄWYMAGANIE 4.1.FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR IV ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄWYMAGANIE 4.1.FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE: 1. PRZEWODNICZACA: BOŻENA PISKORSKA 2. EWA ZAJAC

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej przy Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej ul. A. Ferensa 12A 42-260 Kamienica Polska EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy zachodzące w szkole 4.ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin. Miedzeszyn październik 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014

Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014 Raport z wewnętrznej ewaluacji czerwiec 2014 Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach Przygotowały: Małgorzata Grela, Barbara Dej Podstawa prawna Wydane na

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2013/2014 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kształcenia. Gimnazjum nr 3 w Lubinie

Program poprawy efektywności kształcenia. Gimnazjum nr 3 w Lubinie Program poprawy efektywności kształcenia Gimnazjum nr 3 w Lubinie rok szkolny 2012/ Cel ogólny: Poprawa jakości kształcenia w szkole potwierdzona wyższymi wynikami egzaminu gimnazjalnego, wyższym wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012 Zespół dokonujący ewaluacji Koordynator: Dorota Solińska- Siwek Joanna Kłosińska

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 83 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008-2009 PRZEDŁOŻONY RADZIE PEDAGOGICZNEJ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 ROKU RADZIE RODZICÓW ZS NR 83 W DNIU 01 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Drodzy Uczniowie Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Wasze odpowiedzi na postawione pytania pozwolą ocenić, czy uczniowie klas II -

Bardziej szczegółowo

Seminarium Trudna sztuka ewaluacji. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Seminarium Trudna sztuka ewaluacji. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Seminarium Trudna sztuka ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Blaski i cienie ewaluacji wewnętrznej Jak wybiera

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. J. Śniadeckiego W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I SEMESTR

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. J. Śniadeckiego W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I SEMESTR RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. J. Śniadeckiego W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I SEMESTR I. Opis ewaluowanego obszaru: A/ termin: październik 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. KS. KARD. B. KOMINKA WODZISŁAW ŚLĄSKI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Wymaganie 11: Szkoła, organizując procesy edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Cel ewaluacji: Zbadanie, czy nauczyciele współpracują w realizacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany ANKIETY Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Wrzesień 2012 Styczeń 2013-1 - Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

Struktura programu poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu

Struktura programu poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Struktura programu poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Nazwa programu Program poprawy efektywności kształcenia w szkole Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach opracował zespół w składzie: Elżbieta Kuczyńska Lidia Tabaka Anna Ruszczyk 1 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015 EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT

ROK SZKOLNY 2014/2015 EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT ROK SZKOLNY 2014/2015 EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Na podstawie następującej dokumentacji: protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 II. BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

HARMONOGRAM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 II. BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW HARMONOGRAM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Umiejętności I. DIAGNOZA NA WEJŚCIU Klasa Termin Narzędzia Odpowiedzialni Badanie umiejętności uczniów na rozpoczęcie I /diagnoza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach Pasieki, czerwiec 2014 Wstęp Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, każda ze szkół musi przygotować

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo