ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI WYMAGANIE 1.1. ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE termin ewaluacji WRZESIEŃ 2013 LUTY 2014 zespół: Joanna Kotuk Katarzyna Nazaruk Marta Reut Agata Szpyruk 1

2 W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą realizacji wymagania. Na podstawie zebranych danych został sporządzony poniższy raport. Celem ewaluacji było: Zebranie informacji na temat analizowania w szkole wyników egzaminów zewnętrznych; Zebranie informacji na temat wdrażania wniosków z analiz egzaminów, czyli realizacji przyjętych priorytetów kształcenia; Dostarczenie nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły informacji o efektywności wdrażania wniosków z analiz egzaminów; Sformułowanie wniosków do dalszej pracy, mających na celu udoskonalenie procesu analizy wyników egzaminów. Skupiono się na zagadnieniach: czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych; czy w szkole wdraża się wnioski z analiz wyników z egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; czy przyczynia się to do wzrostu efektów kształcenia. W trakcie ewaluacji w szkole zbierano informacje dotyczące analizowania wyników egzaminów zewnętrznych pochodzące z wielu źródeł. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do ustalenia mocnych i słabych stron szkoły. Wskażą dobre praktyki, jak też pozwolą na refleksję i podjęcie stosownych działań w celu poprawy efektywności kształcenia, głównie poprawy wyników egzaminów zewnętrznych. Badaniem objęto następujące grupy: 127 uczniów klas III LO, IV Technikum, III ZSZ, 45 nauczycieli przedmiotów maturalnych i zawodowych, dyrektora szkoły, 76 rodziców uczniów klas III LO i IV Technikum, III ZSZ. Opracowano i wykorzystano następujące narzędzia: ankieta skierowana do nauczycieli (załącznik nr 1), ankieta skierowana do uczniów (załącznik nr 2), kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły (załącznik nr 3), ankieta skierowana do rodziców (załącznik nr 4). 2

3 WYNIKI ANKIETY NAUCZYCIELI W badaniu uczestniczyło 45 nauczycieli ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniach r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy w szkole jest prowadzona analiza egzaminów: maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe? tak nie nie wiem liczba odp % odp Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analiz? A B C D opracowane w zespołach przedmiotowych w oparciu o raporty OKE przygotowane jako pisemne sprawozdania z analizy przez nauczycieli w zespołach przedmiotowych referowane na radzie pedagogicznej przez wicedyrektorów przedstawione w formie pisemnej jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym 31 69% 40 89% 20 44% 20 44% 3. Jakie metody są stosowane do analizy wyników egzaminów? A porządkowanie wyników i zestawianie ich w formie tabel 34 75% B wykorzystywanie wykresów rozkładu wyników 25 55% C analizowanie łatwości i trudności poszczególnych zadań oraz standardów 27 60% D analizowanie zebranych danych w formie opisowej 32 71% E wykorzystywanie programów do analizy wyników egzaminu 10 22% 3

4 4. Jak często to się odbywa? A zawsze na początku nowego roku szkolnego 20 44% B na cyklicznych spotkaniach zespołów przedmiotowych 9 20% C po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OKE 35 77% po każdym próbnym egzaminie / teście D zewnętrznym przygotowanym przez 31 68% OPERON E po każdym teście / sprawdzianie wewnętrznym (sprawdzian dyrektorski) 28 62% 5. W jaki sposób zapoznają się Państwo z tymi analizami? A dzięki obecności na posiedzeniach rady pedagogicznej 37 82% B z lektury protokołów rad pedagogicznych 9 20% C ze strony internetowej szkoły 30 66% D z prezentacji analiz na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 28 62% 6. Czy rodzice uczniów znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 17 37% B raczej tak 25 56% C raczej nie 3 7% D zdecydowanie nie 0 0% Jeśli NIE, to dlaczego? małe zainteresowanie 7. W jaki sposób szkoła eksponuje wyniki egzaminów zewnętrznych? odpowiedź liczba odp. % odp. poprzez stronę internetową 17 37% dni otwarte szkoły 7 15% materiały promocyjne 2 4% Zebrania z rodzicami 2 4% lekcje 1 2% 4

5 8. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? A zdecydowanie tak 35 78% B raczej tak 10 22% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% 9. W jaki sposób wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? A wprowadzenie zmian do planów wynikowych 21 46% B zmiany w zakresach realizowanego materiału 24 53% C wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach 26 57% D zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, 16 35% ćwiczeń i zadań E dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów) 39 86% F konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów 23 51% G przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji 35 77% 10. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnego egzaminu, sprawdzianu dyrektorskiego)? A zdecydowanie tak 35 78% B raczej tak 10 22% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% 5

6 11. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? A zdecydowanie tak 26 58% B raczej tak 19 42% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% WYNIKI ANKIETY UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W badaniach uczestniczyło 127 uczniów ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniu r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy znacie wyniki egzaminów maturalnych/egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 36 29% B raczej tak 52 41% C raczej nie 30 24% D zdecydowanie nie 9 6% Jeśli NIE, to dlaczego?- brak zainteresowania; - nie interesuje mnie to (6 odp.) 2. Czy znacie wnioski z analizy wyników tych egzaminów? A zdecydowanie tak 31 24% B raczej tak 42 33% C raczej nie 16 13% D zdecydowanie nie 1 1% brak odpowiedzi 37 29% Jeśli NIE, to dlaczego? brak zainteresowania (4 odp.) 6

7 3. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostaliście poinformowani? A nauczyciele omawiają wyniki na początku 56 44% roku szkolnego podczas lekcji B w trakcie informacji poświęconych 43 33% przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych -zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych z danego przedmiotu C wyniki umieszczone są na stronie 29 22% internetowej naszej szkoły D przez omówienie przez nauczyciela priorytetów przyjętych na dany rok szkolny 21 16% 4. Czy wiecie, co sprawiło zdającym największą trudność podczas poprzednich egzaminów? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 34 27% B raczej tak 62 49% C raczej nie 22 17% D zdecydowanie nie 6 5% brak odpowiedzi 3 2% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 5. Czy wiecie, nad jakimi umiejętnościami jeszcze musicie popracować? A zdecydowanie tak 49 38% B raczej tak 68 54% C raczej nie 5 4% D zdecydowanie nie 5 4% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 7

8 6. Czy nauczyciele omawiają z Wami wyniki przeprowadzonych w szkole próbnych egzaminów? A zdecydowanie tak 74 58% B raczej tak 38 30% C raczej nie 6 5% D zdecydowanie nie 6 5% brak odpowiedzi 3 2% 7. Czy nauczyciele informują Was o standardach wymagań egzaminacyjnych (odpowiednie wykonanie zadania gwarancja sukcesu)? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 65 51% B raczej tak 54 43% C raczej nie 6 5% D zdecydowanie nie 2 1% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 8. W jaki sposób nauczyciele dbają o osiągnięcia wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej 81 63% problemów B odpowiednio opracowują prace domowe 61 48% (zadania egzaminacyjne) C kartkówki i inne formy odpowiedzi 72 56% D sprawdziany uwzględniające priorytety na dany rok szkolny E sprawdziany uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych 27 21% 30 23% 8

9 zachęcają uczniów do samodzielnej pracy F (np. rozwiązywanie arkuszy z wykorzystaniem Internetu) G organizują indywidualne spotkania z uczniami H zajęcia dodatkowe dla uczniów zdających egzamin zawodowy/ maturalny 41 32% 13 10% 54 42% 9. Jakie pozytywne strony dostrzegacie w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A wyniki egzaminów zewnętrznych na bardzo dobrym poziomie w porównaniu z 39 30% krajem i województwem B przyrost wiedzy u uczniów 41 32% C ocena skuteczności nauczania 25 20% poszczególnych przedmiotów D informacja zwrotna, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i 42 33% nad którymi należy pracować E efektywniejsza praca z uczniami kolejnych 22 17% roczników F inne 1 1% 10. Czy Waszym zdaniem, wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 44 34% B raczej tak 55 43% C raczej nie 7 5% D zdecydowanie nie 1 1% E trudno powiedzieć 14 11% F nie wiem 6 5% Jeśli NIE, to dlaczego? - brak odpowiedzi 9

10 KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY 1. Pani Dyrektor, czy w szkole jest prowadzona szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych? Tak 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analizy wyników tych egzaminów? Zespoły przedmiotowe opracowują dane z przedmiotów, przekazują wicedyrektorowi (na piśmie) -> raport ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. 3. W jakich dokumentach można znaleźć potwierdzenie tych analiz? dokumentacja przewodniczących zespołów protokoły arkusze analizy pracy własnej 4. Jak często odbywa się taka analiza? Po egzaminach zewnętrznych (1-2 razy w roku) 5. W jaki sposób nauczyciele zapoznają się z tymi analizami? na posiedzeniach RP na zebraniach zespołów ze strony internetowej 6. Jakie dane obejmują te analizy? ilościowa i jakościowa analiza wyników egzaminów miejsce szkoły w województwie, powiecie, kraju 7. Czy Pani zdaniem rodzice uczniów z klas IV technikum, III LO i III ZSZ znają wyniki egzaminów osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Tak 8. W jaki sposób rodzice są informowani o tych wynikach? na zebraniach na stronie internetowej 9. Czy nauczyciele zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych? Tak 10. Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? Z analizy wynika, na jakie umiejętności należy kłaść nacisk, by wyniki były coraz lepsze 10

11 11. Jak często nauczyciele wdrażają przyjęte w danym roku priorytety kształcenia oraz gdzie można znaleźć potwierdzenie tych działań? Arkusz analizy pracy własnej 12. Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy testów wewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? zmiana metod nauczania indywidualizacja pracy na lekcji 13. Czy nauczyciele analizują postępy uczniów w obszarach wskazanych w analizach wyników. Jeśli tak, to w jaki sposób? Dokładna analiza wyników badania postępów ucznia (sprawdziany dyrektorskie) powoduje poprawę efektywności nauczania i indywidualizację metod pracy. 14. Jakie korzyści wynikają z prowadzenia analiz wyników egzaminów zewnętrznych? podniesienie jakości kształcenia lepsze wyniki egzaminów zadowolenie rodziców prestiż szkoły 15. Czy Pani zdaniem wdrażanie wniosków z tych analiz przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia? Zdecydowanie tak WYNIKI ANKIETY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W badaniach uczestniczyło 76 rodziców uczniów ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniu r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy znają Państwo wyniki egzaminów maturalnych lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 15 20% B raczej tak 40 53% C raczej nie 13 17% D zdecydowanie nie 6 7% brak odpowiedzi 2 2% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 11

12 2. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? A Dyrektor szkoły przekazał taką informację 5 6% za rozpoczęciu roku szkolnego B Dyrektor szkoły przekazał taką informację 13 17% na zebraniu z rodzicami C nauczyciel wychowawca przekazał dane na 30 39% zebraniu z rodzicami D wyniki umieszczone są na szkolnej stronie 20 26% internetowej E podczas spotkań indywidualnych z 12 16% wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi F w inny sposób 5 6% W inny sposób (jak)? Przez dziecko 3. Czy wiedzą Państwo, co sprawiało uczniom największą trudność w egzaminach zewnętrznych/ubiegłorocznych egzaminach? nr odp. Odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 10 13% B raczej tak 43 57% C raczej nie 18 24% D zdecydowanie nie 5 6% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 4. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować? A zdecydowanie tak 21 28% B raczej tak 34 44% C raczej nie 6 8% E zdecydowanie nie 5 7% F trudno powiedzieć 10 13% 12

13 5. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli o planowanych w szkole egzaminach próbnych? Nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 29 38% B raczej tak 27 36% C raczej nie 9 11% D zdecydowanie nie 4 5% E trudno powiedzieć 2 3% brak odpowiedzi 5 7% 6. Czy znają Państwo wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? A zdecydowanie tak 31 41% B raczej tak 29 38% C raczej nie 11 14% D zdecydowanie nie 5 7% Jeśli NIE, to dlaczego? Nikt nie informował (1 odp.) 7. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? A nauczyciel wychowawca przekazał dane na 27 35% zebraniu ogólnym z rodzicami B podczas spotkań indywidualnych z 11 14% wychowawcą C podczas spotkań indywidualnych z 6 7% nauczycielami przedmiotowymi D za pośrednictwem arkusza testu 3 3% przekazanego do wglądu E z relacji dziecka 39 51% F w inny sposób 1 1% Jeśli w inny sposób (jak?) Brak odpowiedzi 13

14 8. Czy wg Państwa wiedzy nauczyciele omawiają z uczniami na lekcjach wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 30 39% B raczej tak 29 38% C raczej nie 9 12% D zdecydowanie nie 2 3% E trudno powiedzieć 5 7% F nie wiem 1 1% 9. Jakie korzyści dostrzegają Państwo w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? nr odp. A B C D E F G odpowiedź wyniki egzaminów zewnętrznych wyższe od średniej krajowej przyrost wiedzy u uczniów ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów informacja dla nauczycieli o tym, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i którym zagadnieniom trzeba poświęcić na lekcjach więcej czasu lepsza gospodarka czasem przeznaczonym na realizację konkretnych partii materiału efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników Inne liczba odp. % odp. 7 9% 33 43% 15 19% 27 35% 7 9% 19 2% 2 2% Jeśli inne, podać jakie? Brak odpowiedzi 14

15 10. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia Państwa dzieci? nr odp. A B C D odpowiedź zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie liczba odp. % odp % 47 62% 8 11% 1 1% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 11. Czy uczęszczają Państwo na zebrania z rodzicami (wywiadówki)? nr odp. A B C D tak raczej tak odpowiedź nie, ale rozmawiam indywidualnie z wychowawcą w dogodnym dla mnie terminie Nie liczba odp. % odp % 14 18% 7 9% 6 7% 12. Jak często zapoznają się Państwo z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A często 13 17% B czasami 20 26% C rzadko 16 21% D nigdy 27 36% 15

16 Na podstawie przeprowadzonych badań oraz z analizy dokumentacji szkoły (dokumentacja przewodniczących zespołów przedmiotowych, protokoły RP, arkusze analizy pracy własnej wnioski przedstawiane przez dyrektora szkoły) wynika, że w szkole jest przeprowadzana systematyczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych. W każdym cyklu egzaminacyjnym prowadzona jest analiza wyników pojedynczych uczniów oraz wszystkich uczniów w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zdawalności egzaminów w szkole. Wyniki egzaminów poddawane są analizie jakościowej i ilościowej indywidualnie przez nauczycieli oraz zespoły przedmiotowe na zebraniach tychże zespołów. Analizie ilościowej poddawane są takie elementy jak: zdawalność, liczba osób zdających, średni wynik procentowy, poziom egzaminów, porównywanie części ustnej i pisemnej (egzaminy maturalne), etapu pisemnego i etapu praktycznego (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe). Na tej podstawie nauczyciele formułują wnioski do dalszej pracy, służące udoskonaleniu procesu dydaktycznego. Wnioski z analizy tych egzaminów znajdują się w raporcie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. Przedstawione są one jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym przez wszystkich nauczycieli. Według nauczycieli analizy te są przygotowywane po każdym egzaminie zewnętrznym i egzaminach próbnych, oraz po sprawdzianach dyrektorskich. Analizując wyniki ankiet należy wziąć pod uwagę wypowiedzi nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nie otrzymali raportu szczegółowego po egzaminach zewnętrznych przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Badani nauczyciele znają wyniki analiz egzaminów zewnętrznych dzięki obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, ze strony internetowej szkoły. Zdaniem większości nauczycieli rodzice znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach. Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych poprzez: dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów), przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji, wprowadzenie zmian do planów wynikowych, zmiany w zakresach realizowanego materiału, wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach, zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań, konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów. Z ankiet nauczycieli wynika, że wdrażają oni wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnych egzaminów i sprawdzianów dyrektorskich). Zdaniem nauczycieli i dyrekcji analiza wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Z analizy przeprowadzonych ankiet adresowanych do rodziców wynika, że w większości znają wyniki egzaminów zewnętrznych z lat poprzednich. Zostali oni przede 16

17 wszystkim poinformowani o wynikach przez wychowawców. Okazuje się również, że o wynikach dowiadują się ze strony internetowej szkoły. Zostali poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować. Rodzice o planowanych w szkole egzaminach próbnych dowiadują się z relacji dziecka oraz od wychowawcy. Rodzice potwierdzili, że ich wyniki są omawiane przez nauczycieli podczas lekcji. Większość badanych rodziców uważa, że wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych przyczynia się do wzrostu efektywności kształcenia. Niestety, aż 36 % badanych rodziców nigdy nie korzysta ze strony internetowej szkoły, a 21% rzadko. Uczniowie objęci badaniem w większości znają wyniki egzaminów zewnętrznych z lat poprzednich, ale tylko połowa zna wnioski z ich analiz uzyskują informacje od nauczyciela na początku roku szkolnego. Wiedzą, co sprawiało zdającym największe trudności. Potwierdzili, że wyniki przeprowadzanych w szkole próbnych egzaminów były omawiane podczas lekcji przez nauczycieli. Wiedzą również nad jakimi umiejętnościami muszą jeszcze popracować. Prawie wszyscy uczniowie stwierdzili, że zostali zapoznani ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie mają świadomość, że nauczyciele, dbając o osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej problemów, odpowiednio opracowują prace domowe, kartkówki i inne formy odpowiedzi. Uczniowie widzą pozytywne strony analizy wyników egzaminów zewnętrznych, czyli przyrost wiedzy, informację zwrotną, które partie materiału sprawiają najwięcej trudności i nad którymi należy pracować. Większość ankietowanych stwierdziła, iż wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych przyczynia się do poprawy efektów kształcenia. Podsumowanie: Zebrane i poddane analizie informacje o działalności szkoły w obszarze Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki w wymaganiu analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pozwoliły sformułować odpowiedzi na postawione wcześniej pytania i możemy stwierdzić, że: 1. W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych; 2. Szkoła tworzy raporty z analiz wyników egzaminów zewnętrznych; 3. Analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat, mają charakter ciągły, wskazują tendencję zmian; 4. Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników; 5. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów; 17

18 6. Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Wnioski: 1. Należy kontynuować przeprowadzanie analizy danych wyników egzaminów zewnętrznych zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 2. Należy dokonywać zestawień między wynikami egzaminów gimnazjalnych, egzaminów próbnych, wynikami indywidualnej rocznej klasyfikacji uczniów a wynikami egzaminów maturalnych w celu stwierdzenia przyrostu wiedzy uczniów. 3. Należy uwzględniać wnioski z analizy do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli. 4. Należy również uwzględniać wnioski z analizy do modyfikacji metod i form pracy z uczniami. 5. Należy stosować różnorodne techniki/sposoby zainteresowania rodziców wynikami uczniów. 18

19 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Załącznik Nr 1 Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 1. Czy w szkole jest prowadzona analiza egzaminów: maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe? a. tak b. nie c. nie wiem 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analiz? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): a. zespoły przedmiotowe w oparciu o raporty OKE b. nauczyciele przygotowują pisemne sprawozdania z analizy wyników i formułują wnioski c. wicedyrektor referuje na radzie pedagogicznej d. wnioski z analiz są przedstawione w formie pisemnej jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym 3. Jakie metody są stosowane do analizy wyników egzaminów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. porządkowanie wyników i zestawianie ich w formie tabel b. wykorzystywanie wykresów rozkładu wyników c. analizowanie łatwości i trudności poszczególnych zadań oraz standardów d. analizowanie zebranych danych w formie opisowej e. wykorzystywanie programów do analizy wyników egzaminu. 4. Jak często to się odbywa? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. zawsze na początku nowego roku szkolnego b. na cyklicznych spotkaniach zespołów przedmiotowych c. po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OKE d. po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OPERON e. po każdym teście / sprawdzianie wewnętrznym (sprawdzian dyrektorski) 5. W jaki sposób zapoznają się Państwo z tymi analizami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. dzięki obecności na posiedzeniach rady pedagogicznej b. z lektury protokołów rad pedagogicznych c. ze strony internetowej szkoły d. z prezentacji analiz na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 6. Czy rodzice uczniów znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego?... 19

20 7. W jaki sposób szkoła eksponuje wyniki egzaminów zewnętrznych? 8. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? Jeśli NIE, to dlaczego? W jaki sposób wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wprowadzenie zmian do planów wynikowych b. zmiany w zakresach realizowanego materiału c. wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach d. zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań e. dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów) f. konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów g. przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów 10. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnego egzaminu, sprawdzianu dyrektorskiego)? Jeśli NIE, to dlaczego? 11. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? Jeśli NIE, to dlaczego?... 20

21 ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ Załącznik Nr 2 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( IV technikum, IIILO, III ZSZ) Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Drodzy Uczniowie! Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie (ewaluacja wewnętrzna) efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub w miejsce kropek wpisanie własnej odpowiedzi. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety 1. Czy znacie wyniki egzaminów maturalnych/egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy znacie wnioski z analizy wyników tych egzaminów? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostaliście poinformowani? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. nauczyciele omawiają wyniki na początku roku szkolnego podczas lekcji b. w trakcie informacji poświęconych przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych z danego przedmiotu c. wyniki umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły d. przez omówienie przez nauczyciela priorytetów przyjętych na dany rok szkolny 4. Czy wiecie, co sprawiło zdającym największą trudność podczas poprzednich egzaminów? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy wiecie, nad jakimi umiejętnościami jeszcze musicie popracować? Jeśli NIE, to dlaczego?... 21

22 6. Czy nauczyciele omawiają z Wami wyniki przeprowadzonych w szkole próbnych egzaminów? 7. Czy nauczyciele informują Was o standardach wymagań egzaminacyjnych (odpowiednie wykonanie zadania gwarancja sukcesu)? Jeśli NIE, to dlaczego? W jaki sposób nauczyciele dbają o osiągnięcia wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej problemów b. odpowiednio opracowują prace domowe (zadania egzaminacyjne) c. kartkówki i inne formy odpowiedzi d. sprawdziany uwzględniające priorytety na dany rok szkolny e. sprawdziany uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych f. zachęcają uczniów do samodzielnej pracy (np. rozwiązywanie arkuszy z wykorzystaniem Internetu) g. organizują indywidualne spotkania z uczniami h. zajęcia dodatkowe dla uczniów zdających egzamin zawodowy/ maturalny 9. Jakie pozytywne strony dostrzegacie w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wyniki egzaminów zewnętrznych na bardzo dobrym poziomie w porównaniu z krajem i województwem b. przyrost wiedzy u uczniów c. ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów d. informacja zwrotna, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i nad którymi należy pracować e. efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników f. inne (jakie?) Czy Waszym zdaniem, wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? e. trudno powiedzieć f. nie wiem Jeśli NIE, to dlaczego?... 22

23 KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY Załącznik Nr 3 Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 1. Pani Dyrektor, czy w szkole jest prowadzona szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych?.. 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analizy wyników tych egzaminów? W jakich dokumentach można znaleźć potwierdzenie tych analiz?. 4. Jak często odbywa się taka analiza?. 5. W jaki sposób nauczyciele zapoznają się z tymi analizami?. 6. Jakie dane obejmują te analizy?.. 7. Czy Pani zdaniem rodzice uczniów z klas IV technikum, III LO i III ZSZ znają wyniki egzaminów osiągnięte w szkole w poprzednich latach? W jaki sposób rodzice są informowani o tych wynikach?. 9. Czy nauczyciele zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych? Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób?.. 23

24 11. Jak często nauczyciele wdrażają przyjęte w danym roku priorytety kształcenia oraz gdzie można znaleźć potwierdzenie tych działań? Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy testów wewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? Czy nauczyciele analizują postępy uczniów w obszarach wskazanych w analizach wyników. Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie korzyści wynikają z prowadzenia analiz wyników egzaminów zewnętrznych? 15. Czy Pani zdaniem wdrażanie wniosków z tych analiz przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia?

25 Załącznik Nr 4 ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( IV technikum, IIILO, IIIZSZ) Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie (ewaluacja wewnętrzna) efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub w miejsce kropek wpisanie własnej odpowiedzi. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety 1. Czy znają Państwo wyniki egzaminów maturalnych lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. Dyrektor szkoły przekazał taką informację na rozpoczęciu roku szkolnego b. Dyrektor szkoły przekazał taką informację na zebraniu z rodzicami c. nauczyciel wychowawca przekazał dane na zebraniu z rodzicami d. wyniki umieszczone są na szkolnej stronie internetowej e. podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi f. w inny sposób (jak?) Czy wiedzą Państwo, co sprawiało uczniom największą trudność w egzaminach zewnętrznych/ubiegłorocznych egzaminach? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować? e. trudno powiedzieć 25

26 5. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli o planowanych w szkole egzaminach próbnych? e. trudno powiedzieć 6. Czy znają Państwo wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. nauczyciel wychowawca przekazał dane na zebraniu ogólnym z rodzicami b. podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą c. podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami przedmiotowymi d. za pośrednictwem arkusza testu przekazanego do wglądu e. z relacji dziecka f. w inny sposób (jak?) Czy wg Państwa wiedzy nauczyciele omawiają z uczniami na lekcjach wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? e. trudno powiedzieć f. nie wiem 9. Jakie korzyści dostrzegają Państwo w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wyniki egzaminów zewnętrznych wyższe od średniej krajowej b. przyrost wiedzy u uczniów c. ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów d. informacja dla nauczycieli o tym, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i którym zagadnieniom trzeba poświęcić na lekcjach więcej czasu e. lepsza gospodarka czasem przeznaczonym na realizację konkretnych partii materiału f. efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników g. inne (jakie?) Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia Państwa dzieci? 26

27 Jeśli NIE, to dlaczego? Czy uczęszczają Państwo na zebrania z rodzicami (wywiadówki): a. tak c. nie, ale rozmawiam indywidualnie z wychowawcą w dogodnym dla mnie terminie d. nie 12. Jak często zapoznają się Państwo z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły? a. często b. czasami c. rzadko d. nigdy 27

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012 Zespół dokonujący ewaluacji Koordynator: Dorota Solińska- Siwek Joanna Kłosińska

Bardziej szczegółowo

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zespół do spraw ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Olkusz Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w PSP Nr 2 w Pionkach na rok szkolny 2012/2013

Ewaluacja wewnętrzna w PSP Nr 2 w Pionkach na rok szkolny 2012/2013 Ewaluacja wewnętrzna w PSP Nr 2 w Pionkach na rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BYŁY NASTĘPUJĘCE OBSZARY: OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 2 Certyfikat nr 2673/2003 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka ----------------------------------------------------- w Śremie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 1 Raport sporządziły:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11b 26 021 Daleszyce Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Autorzy raportu: Martyna Mochocka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji - wersja pełna

Raport z ewaluacji - wersja pełna Strona 1 z 41 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Technikum nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego, 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 6 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/12

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/12 Opracował: zespół wizytatorów z Oddziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Krakowie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/12 Wprowadzenie Przedstawiona analiza raportów z ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Na podstawie następującej dokumentacji: protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY I Liceum Ogólnokształcące im. A.J. Ks. Czartoryskiego Puławy Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji - wersja pełna

Raport z ewaluacji - wersja pełna Strona 1 z 35 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego, 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 6 Przebieg ewaluacji Prezentowany

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-003-04/2014 P/14/022 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-003-04/2014 P/14/022 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-003-04/2014 P/14/022 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/022 System egzaminów zewnętrznych w oświacie. Najwyższa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Wrocław, 31 października 2012r. Spis treści Wstęp. str. 4 1. Ewaluacja. str. 4 1 Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji - wersja pełna

Raport z ewaluacji - wersja pełna Strona 1 z 41 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wacława Żenczykowskiego, 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 6 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: GIMNAZJUM KATOLIC KIEGO STOWARZYSZENIA WYC HOWAWC ÓW, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. C HEŁMOŃSKIEGO 1

Szkoła/placówka: GIMNAZJUM KATOLIC KIEGO STOWARZYSZENIA WYC HOWAWC ÓW, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. C HEŁMOŃSKIEGO 1 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: GIMNAZJUM KATOLIC KIEGO STOWARZYSZENIA WYC HOWAWC ÓW, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. C HEŁMOŃSKIEGO 1 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Technikum Poręba Śląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11b 26 021 Daleszyce Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Autorzy raportu: Martyna Mochocka

Bardziej szczegółowo

Raporty z ewaluacji wewnętrznej

Raporty z ewaluacji wewnętrznej Raporty z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolny 2012-2013 realizowaliśmy ewaluacje wewnętrzną w następujących obszarach. I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Technikum Ogrodnicze Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne w Gorlicach Gorlice Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Technikum Nr 2 Lębork Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gdańsku Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH Ul. Gandhiego 14 w Łodzi w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH Ul. Gandhiego 14 w Łodzi w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH Ul. Gandhiego 14 w Łodzi w roku szkolnym 2011/2012 DATA RAPORTU: 20 czerwca 2012 AUTORZY: JOLANTA MASTALERZ ADRESACI: Dyrekcja Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Badany obszar : efekty

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Badany obszar : efekty Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, Gimnazjum im Jana Pawła II 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Badany obszar : efekty Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo