Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji..."

Transkrypt

1 Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

2 W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system ewaluacji oświaty informacja o jakości pracy szkół i placówek według schematu wymagań państwowych;

3 Przypomnijmy EWD, to: zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania miara efektywności nauczania w danej szkole

4 Wykresy EWD: pozwalają poznać specyfikę szkoły, uczniów, nauczycieli, środowiska; pokazują efektywność i osiągnięcia szkoły (lub ich brak); umożliwiają adekwatne do potrzeb planowanie działań.

5 Dwie perspektywy EWD : 1. Informacje ogólnodostępne na stronach www dotyczą: trzyletniego wskaźnika EWD dla gimnazjów dwuletniego wskaźnika EWD dla szkół maturalnych 2. Informacje o wynikach szczegółowych dostępne w szkole, opracowane z zastosowaniem kalkulatora EWD Plus, który umożliwia m.in. wykonywanie analiz według klas, potencjału uczniów, płci, dysleksji i dodatkowych kryteriów określonych przez użytkownika.

6 Propozycja zastosowania wskaźników EWD: 1. przeprowadzenie własnych szczegółowych analiz jakości kształcenia i analizy jakości pracy nauczycieli, 2. ustalenie efektów własnej pracy i osiągnięć (lub braku), 3. wnioskowanie i przeprowadzanie zmian (w tym planowanie działań, organizacja pracy szkoły i programowanie )

7 Propozycja zastosowania wskaźników EWD: 4. ustalenie wpływu czynników środowiskowych, społecznych na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów (w celu ich wzmocnienia lub osłabienia) 5. rzetelna promocja pracy szkoły i jej efektów w środowisku, 6. skuteczne monitorowanie pracy dydaktycznej i realizacji podstawy programowej (wzmocnienie nadzoru pedagogicznego) 7. dostosowanie wymagań i oczekiwań do możliwości i potrzeb ucznia, klasy

8 Wyniki egzaminów zewnętrznych nie świadczą wprost o efektywności nauczania, zależą od czynników indywidualnych, np. : zainteresowań i uzdolnień, stanu zdrowia i możliwości rozwojowych poziomu motywacji cech osobowościowych, poziomu kompetencji kluczowych, frekwencji na zajęciach

9 Wyniki egzaminów zewnętrznych nie świadczą wprost o efektywności nauczania, zależą od czynników środowiskowych np. : wykształcenia rodziców zasobów kulturowych domu rodzinnego tradycji edukacyjnych warunków do nauki wielkości rodziny grupy rówieśniczej poziomu współpracy rodziców ze szkołą

10 Wyniki egzaminów zewnętrznych nie świadczą wprost o efektywności nauczania, zależą od czynników szkolnychpedagogicznych, np. : przygotowania i doświadczenia zawodowego nauczycieli, programu i metod nauczania, udziału uczniów w zajęciach dodatkowych, bazy szkoły i wyposażenia.

11 Możliwość wykorzystania szkolnego EWD do oceny spełnienia wymagań i kryteriów ewaluacji

12 Możliwości zastosowania wskaźników EWD w ewaluacji (wg twórców i koordynatorów EWD) OBSZAR WYMAGAŃ Efekty PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI trzyletnie wskaźniki EWD, jednoroczne wskaźniki EWD, dynamika wskaźników EWD Procesy EWD wg klas EWD wg potencjału, EWD wg innych grup uczniowskich Środowisko Zarządzanie EWD wg uczniów-absolwentów tej samej szkoły podstawowej wykorzystanie wskaźników EWD na etapie planowania działań i monitorowania ich realizacji

13 OBSZAR: EFEKTY WYMAGANIE: Czy analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe? KRYTERIA : Czy wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane? Czy wykorzystuje się różnorodne (jakościowe i ilościowe) metody analizy wyników sprawdzianu i egzaminów? Czy wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

14 EFEKTY Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności? Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej? Czy diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe? Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? Czy wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów?

15 PROCESY Czy oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej? Czy monitoruje się realizację podstawy programowej? Czy oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów?

16 PROCESY Czy procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany? Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są planowane? Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są monitorowane i doskonalone? Czy wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów? Czy w szkole lub placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz?

17 PROCESY Czy procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli? Czy prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych? Czy nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych? Czy uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?

18 ŚRODOWISKO Czy wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju? Czy wykorzystywane są informacje o losach absolwentów? Czy w działaniach szkoły lub placówki są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska? Czy szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania?

19 ŚRODOWISKO Czy promowana jest wartość edukacji? Czy szkoła lub placówka prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach? Czy szkoła lub placówka informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez nią działań?

20 ZARZĄDZANIE Czy funkcjonuje współpraca w zespołach? Czy nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole lub placówce, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy?

21 ZARZĄDZANIE Czy sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny? Czy wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły lub placówki? Czy ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli? Czy wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły lub placówki i są wykorzystywane do rozwoju szkoły lub placówki?

22 REASUMUJĄC: Konstruowanie i posługiwania się szkolnymi wskaźnikami EWD może dotyczyć: każdego z 4 obszarów badań; 11 z 17 wymagań państwowych; 23 kryteriów szczegółowych ewaluacji zewnętrznej.

23 REASUMUJĄC: EWD łączy oba systemy zbierania informacji o jakości pracy szkół (system egzaminów zewnętrznych z systemem ewaluacji oświatowej)

24 REASUMUJĄC: zastosowanie szkolnych wskaźników EWD (przygotowanie, konstrukcja i interpretacja) jest dowodem na działanie racjonalne, użyteczne, prawidłowe i metodologicznie uzasadnione

25 REASUMUJĄC: Zastosowanie EWD do analiz, wnioskowania i zmian w szkole może znacząco (pozytywnie lub negatywnie) wpłynąć na poziom spełnienia wymagań ewaluacyjnych.

26 REASUMUJĄC: Kalkulator EWD Plus znajdziemy na stronie:

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania MODUŁ II Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania SPIS TREŚCI Scenariusz 1: Jak korzystać z podstaw programowych kształcenia Scenariusz 2: Standardy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo