MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SIŁĄ TARCIA ZA POMOCĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ STREFĘ TARCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SIŁĄ TARCIA ZA POMOCĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ STREFĘ TARCIA"

Transkrypt

1 T R I B O L O G I A 61 Krzysztof KRAWCZYK *, Emil NOWIŃSKI **, Agnieszka CHOJNACKA *** MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SIŁĄ TARCIA ZA POMOCĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ STREFĘ TARCIA THE POSSIBILITIES OF FRICTION FORCE STEERING USING ELECTRIC CURRENT IN FRICTION ZONE Słowa kluczowe: zjawiska triboelektryczne, warstwa graniczna Ke words: triboelectric enomenon, boundary layer Streszczenie Niniejsza ublikacja rzedstawia sosób sterowania siłą tarcia za omocą rądu elektrycznego rzeływającego rzez strefę tarcia. Największe zmiany siły tarcia ojawiają się odczas wystęowania intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc w smarowanym węźle tarcia. Przykładając * ** Politecnika Radomska, Instytut Eksloatacji Pojazdów i Maszyn, ul. B. Crobrego 45, Radom. Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Radom. *** Politecnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa, Tecnologii i Wzornictwa, ul. Crobrego 27, Radom.

2 62 T R I B O L O G I A dodatkowo naięcie rądu stałego do owierzcni trącyc, uzyskuje się widoczny efekt w ostaci wzrostu siły tarcia. Zauważa się także wływ dodatków owierzcniowo aktywnyc wrowadzanyc do cieczy smarującej na zacodzące zmiany w rocesie tarcia. Również zwiększanie naięcia elektrycznego owoduje znaczący wzrost tarcia. WPROWADZENIE W literaturze dotyczącej roblematyki tribologicznej związanej z oddziaływaniem na strefę tarcia rądem elektrycznym można znaleźć liczne ublikacje w tym zakresie [L. 1 14]. Z analizy literatury wynika, że działanie rądu elektrycznego na strefę tarcia owoduje zmiany wsółczynnika tarcia [L. 1, 3, 4, 13]. Ten fakt sowodował odjęcie badań nad możliwością wykorzystania rądu elektrycznego do sterowania siłą tarcia, aby o rozoznaniu tego zagadnienia móc wykorzystać go w tecnice. Oczywistym jest, że rzed zastosowaniami tecnicznymi należy rzerowadzić badania dotyczące zakresu sterowania siłą tarcia w zależności od arametrów rądu oraz warunków rocesu tarcia. Aby zrealizować owyższe, oracowano lan badań, w którym uwzględniono zmienne zakresy rądu elektrycznego działającego na strefę tarcia, zmienne arametry wymuszeń oddziałującyc na strefę tarcia, takie jak: rędkość ślizgania v [m/s], temeratura węzła tarcia t [ºC] oraz nacisk jednostkowy w strefie tarcia [MPa]. Badania rzerowadzono na modelowym środku smarowym, jakim był olej arafinowy. Część badań rowadzono na oleju modelowym z dodatkami olarnymi takimi jak: kwas stearynowy i alkool stearylowy, o to, aby uzyskać informację, jak dodatki te wływają na zakres sterowalności siłą tarcia. Na odstawie wcześniejszyc ekserymentów rzyjęto w badaniac zakres zmian gęstości rądu elektrycznego wykorzystywanego do sterowania siłą tarcia, który wynosił od ma oraz naięcia od 0,1 1,5 V.

3 T R I B O L O G I A 63 OBIEKT BADAŃ Badania rowadzono na modelowym węźle tarcia (tribometr TR-2) oisanym w [L. 15]. Węzeł tarcia z odłączonym źródłem rądu rzedstawiono scematycznie na Rys. 1. rzeciwróbka róbka obrotowa źródło rądu stałego Rys. 1. Scemat odłączenia źródła rądu elektrycznego do elementów trącyc tribometru Fig. 1. Te sceme of joining of source electric current to fractioned elements of tribometer Badania rowadzono w zakresie rędkości ślizgania 0,1 2 m/s, w temeraturze 20, 40, 60ºC i rzy naciskac jednostkowyc 0 30 MPa. Dodatkowo wrowadzano wymuszenia rądowe 0,1 0,5 A oraz regulowano naięcie rądu stałego w zakresie 0,1,5 V. Podstawowe badania dotyczące wyznaczenia zakresu, w którym można sterować siłą tarcia rzerowadzono na oleju arafinowym firmy Vitco, natomiast badania z dodatkami stanowią otwierdzenie uniwersalności tego zjawiska. EKSPERYMENT Badania rowadzono rzy ustabilizowanej rędkości, ustabilizowanej temeraturze węzła tarcia, a nacisk jednostkowy narastał liniowo. W kolejnyc ekserymentac dyskretnie zmieniano rędkość oraz niezależnie temeraturę. W komorze badawczej znajdował się modelowy środek smarowy. Rejestrowano: siłę tarcia, grubość filmu olejowego, rezystancję w strefie tarcia oraz nacisk jednostkowy. Przyjęto założenie, że oddziaływanie na strefę tarcia rądem elektrycznym może owodować widoczne efekty wówczas, gdy owstaną

4 64 T R I B O L O G I A w strefie tarcia warunki, w któryc rąd elektryczny będzie oddziaływał na cząsteczki nieobojętne elektrycznie, czyli cząsteczki oleju zostaną naelektryzowane lub zjonizowane i będą stanowiły materię odobną do lazmy [L. 12]. Aby wejść w taki zakres tarcia, oszukiwano granicy warunków, w któryc takie zjawiska zaczynają wystęować w sosób zauważalny. Granicę tę można określić, zmieniając liniowo nacisk jednostkowy do cwili, gdy zmieni się struktura środka smarowego w strefie tarcia, owodując gwałtowny sadek rezystancji rzy warunku, że nie zmniejsza się grubość filmu olejowego. Założono także, że rzy dyskretnie zmienianyc arametrac temeratury i rędkości ślizgania granica rzejścia (oisana owyżej) owinna rzesuwać się w zależności od tyc arametrów. Badania miały dwa cele: Określenie granicy oczątku wystęowania intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc, srawdzenie i otwierdzenie założenia, że możliwość sterowania za omocą rądu elektrycznego wystęuje w zakresie wystęowania intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc. Wyznaczanie granicy warunków, w któryc rzecodzono do intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc ilustruje Rys. 2. granica rzejścia do intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc F t R Rys. 2. Identyfikacja rzecodzenia do intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc Fig. 2. Identification of assage to intensive triboelectrical enomenon

5 T R I B O L O G I A 65 Na rysunku tym można zauważyć, że sadkowi rezystancji nie towarzyszy sadek grubości filmu olejowego, a wręcz rzeciwnie jego wzrost. Gdyby nastęował sadek grubości filmu olejowego, można by to interretować związkiem rezystancji z grubością filmu olejowego, który ma carakter dielektryka. Takie zacowanie filmu olejowego świadczy o rzebudowie struktury w związku z wystęowaniem silnyc zjawisk triboelektrycznyc. Rysunki 3, 4 i 5 ilustrują fakt, że zjawisko jest owtarzalne, a onadto wystęuje rzy różnyc środkac smarowyc. ekseryment 1 owtórzenie 1 owtórzenie 2 R Rys. 3. Badanie zjawisk triboelektrycznyc w węźle tarcia smarowanym olejem arafinowym; T = 20ºC, v = 1 m/s Fig. 3. Investigation of triboelectric enomenon in sliding friction in oil araffinic environment; T = 20ºC, v = 1 m/s ekseryment 2 owtórzenie 1 owtórzenie 2 R Rys. 4. Badanie zjawisk triboelektrycznyc w węźle tarcia smarowanym olejem arafinowym z dodatkiem kwasu stearynowego; T= 40ºC, v = 1 m/s Fig. 4. Investigation of triboelectric enomenon in sliding friction in oil araffinic wit additives of stearinic acid;t = 40ºC, v = 1 m/s

6 66 T R I B O L O G I A ekseryment 3 owtórzenie 1 owtórzenie 2 R Rys. 5. Badanie zjawisk triboelektrycznyc w węźle tarcia smarowanym olejem arafinowym z dodatkiem alkoolu stearylowego; T = 40ºC, v = 1 m/s Fig. 5. Investigation of triboelectric enomenon in sliding friction in oil araffinic wit additives of stearyl alcool; T = 40ºC, v = 1 m/s Analizując rzebiegi zmian siły tarcia, rezystancji w strefie tarcia R oraz grubości filmu olejowego od wływem liniowo wzrastającego nacisku jednostkowego z zastosowaniem różnyc środków smarowyc należy zauważyć ewną rawidłowość, która carakteryzuje intensywność wystęowania zjawisk triboelektrycznyc. Ze względu na carakter jednoczesnyc zmian siły tarcia, rezystancji i grubości filmu olejowego, intensywność tribowyładowań można odzielić na 3 etay, co rzedstawiono na Rysunku 6. ETAP I ETAP II ETAP III R Rys. 6. Etay nasilania zjawisk triboelektrycznyc odczas badań tribologicznyc na modelowym węźle tarcia Fig. 6. Stages of increasing triboelectrical enomenon during tribological investigation

7 T R I B O L O G I A 67 Eta I to zakres, w którym zjawiska triboelektryczne wystęują w niewielkim stoniu, a eta II to zauważalne nasilenie tyc zjawisk. Natomiast III eta rzedstawiony na Rysunku 6 to zakres, w którym tribowyładowania wystęują już bardzo intensywnie. Szczegółowy ois tyc zakresów można odnaleźć w ublikacji [L. 15]. Podział ekserymentu tribologicznego na etay w zależności od nasilenia triboemisji osłużył do rzerowadzenia kolejnyc ekserymentów, które miały dać odowiedź, w jakic warunkac za omocą zewnętrznego źródła energii elektrycznej można najefektywniej sterować siłą tarcia. Po określeniu granicznyc warunków, w któryc rzecodzono do wystęowania intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc (eta III wg Rys. 6), rzerowadzono badania z oddziaływaniem rądu elektrycznego na strefę tarcia, w któryc odwzorowano warunki wystęowania silnyc zjawisk triboelektrycznyc, takie jak na Rys. 6 eta III, a więc stały nacisk jednostkowy = 25 MPa. Pokazano to na Rys. 7, gdzie o określonym czasie do owierzcni trącyc rzyłożono naięcie 1V. Po rzyłożeniu naięcia widać silną zmianę siły tarcia. oczątek ekserymentu rzyłożenie naięcia rądu stałego do elementów ciernyc Rys. 7. Efekt rzyłożenia naięcia elektrycznego do owierzcni trącyc odczas wystęowania intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc Fig. 7. Te result of electric tension aly to friction surfaces during intensive triboelectrical enomenon Z kolei w zakresie warunków, gdzie zjawiska triboelektryczne wystęują najsłabiej (eta I wg Rys. 6) ekseryment tribologiczny z użyciem energii elektrycznej rowadzono rzy nacisku jednostkowym = 5 MPa, co okazano na Rys. 8. Z rysunku tego wynika, że rzyłożone naięcie elektryczne nie owoduje żadnyc zmian siły tarcia.

8 68 T R I B O L O G I A oczątek ekserymentu rzyłożenie naięcia rądu stałego do elementów ciernyc Rys. 8. Efekt rzyłożenia naięcia rądu elektrycznego do owierzcni trącyc, odczas gdy nie obserwuje się zjawisk triboelektrycznyc Fig. 8. Te result of electric tension aly to friction surfaces during weak triboelectrical enomenon Srawdzono również warunki, w któryc się te zjawiska rozoczynają, ale nie nabrały jeszcze dominującego carakteru (Rys. 9). Badanie to realizowano rzy nacisku jednostkowym = 15 MPa, który odwzorowywuje warunki tarcia II etau intensywności wystęowania zjawisk triboelektrycznyc z Rysunku 6. oczątek ekserymentu rzyłożenie naięcia rądu stałego do elementów ciernyc Rys. 9. Efekt rzyłożenia naięcia rądu elektrycznego do owierzcni trącyc odczas wystęowania zjawisk triboelektrycznyc Fig. 9. Te result of electric tension aly to friction surfaces during begin triboelectrical enomenon Na Rysunku 9 widać, że o rzyłożeniu naięcia siła tarcia reaguje, ale jeszcze nie z taką intensywnością jak w warunkac, w któryc zjawi-

9 T R I B O L O G I A 69 ska triboelektryczne rzekroczyły wyznaczaną rzez nas granicę wystęowania intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc. Jak wynika z ekserymentów rzerowadzonyc z użyciem źródła rądu stałego, rzykładanie do owierzcni trącyc naięcia elektrycznego owoduje rzede wszystkim zmiany siły tarcia. Realizując te badania w zakresac wystęowania silnyc zjawisk triboelektrycznyc, zauważa się bardzo wyraźne zmiany (nawet 50%) siły tarcia. Natomiast tam, gdzie zjawiska triboelektryczne wystęują znacznie słabiej, to o rzyłożeniu naięcia elektrycznego uzyskuje się gorsze efekty sterowalności siłą tarcia bądź też w ogóle nie wystęują. WNIOSKI 1. Istotnym roblemem tribologicznym jest umiejętność określenia warunków wystęowania intensywnyc zjawisk triboelektrycznyc, owodującyc zmiany siły tarcia, co stwarza możliwość sterowania rocesem tarcia za omocą rądu elektrycznego. 2. Badania wykazały, że intensywne zjawiska triboelektryczne mają carakter uniwersalny, wystęują w rzyadku wszystkic środków smarowyc, ale warunki ic wystęowania są zależne od rodzaju środka smarowego. LITERATURA 1. Maciąg A.: Anizotroia własności tribologicznyc granicznej warstwy smarowej w warunkac olaryzacji rądem stałym. Tribologia, t. 3, Ozimina D.: Badanie oddziaływań tribocemicznyc z zastosowaniem energii elektrycznej. Tribologia, t. 3, Guerett-Piecourt C.: Electrical carges and tribology of insulating materiale. Acad. Sci. Paris, Morris S., Wood R.: Electrostatic carge monitoring of unlubricated sliding wear of a bearing steel Wear 255, Kajdas Cz.: Imortance of te triboemission rocess for tribocemical reaction. Tribology International 38, Harvey T., Wood R., Denuault G.: Investigation of electrostatic carging mecanisms in oil lubricated tribo-contact. Tribology International 35, Cyko E., Kałdoński T.: Possibility of assessment of elements interaction dynamic cange in frictional contact wit triboelectrical effect used Journal of KONES, vol. 14, 2007.

10 70 T R I B O L O G I A Kałdoński T., Wacal A.: Powstawanie ładunków elektrycznyc odczas tarcia metali o teflon. Trybologia, t. 4 5, Grzywaczewski M., Fiłatowa D., Krawczyk K., Nowiński E.: Problemy wyznaczania zakresu arametrów wystęowania efektu tribologicznego możliwości sterowania siłą tarcia za omocą rądu elektrycznego. Terotecnologia 2006, materiały symozjum. 10. Cyko E., Kałdoński T.: Triboelectrical effect in frctional contacts. Solid State Penomena, vol. 113, Hang Y., Yur J., Cou H.: Trib-electrification mecanisms for self mated carbon steels in dry severe wear rocess. Wear 260, Nakayama K.: Triboemission of carged articles from various solids under boundary lubrication conditions. Wear 178, Kajdas C., Furey M., Ritter A.: Triboemission as a Basic Part of te Boundary Friction Regime12 t Colloquium Trib. 2000, Germany Nakayama K., Hasimoto H.: Triboemission, tribocemical reaction, and friction and wear in ceramics under various n-butane gas ressures Tribology International 29, Krawczyk K., Firkowski A., Nowiński E., Cojnacka A., Stęniewski M., Klasek T.: Ocena zmian grubości filmu olejowego w badaniac tribologicznyc. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów PW, nr 2/2010. Recenzent: Dariusz OZIMINA Summary Tis aer resents a new ossibility of using electric current for friction force steering. Tyical friction canges of several arameters deending on unit ressure are also resented. Taking into account te conditions of existing weak and strong triboelectrical enomenon, te ossibility of imact electric current on friction force canges is included. Te largest canges of friction force take lace wen an external source of electric energy coexists in te friction zone and te triboelectrical enomena ave te dominant caracter.

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych POMIAR CIŚNIENIA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych POMIAR CIŚNIENIA Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cielnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych

Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych 31 ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 JAN BURCAN * Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczność fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mięśnia po treningu fizycznym

Skuteczność fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mięśnia po treningu fizycznym 104 Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2015; 13 (2): 104 115 Wydawnictwo UR 2015 ISSN 2082-369X doi: 10.15584/rzmed.2015.2.4 htt://www.murz.rzeszow.l Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków Rzeszów 2015; 13 (2): 104

Bardziej szczegółowo

OCENA WŁASNOŚCI SMARNYCH WYBRANYCH ŚRODKÓW SMAROWYCH STOSOWANYCH W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

OCENA WŁASNOŚCI SMARNYCH WYBRANYCH ŚRODKÓW SMAROWYCH STOSOWANYCH W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 4-21 T R I B O L O G I A 275 Stanisław LABER *, Agnieszka LABER ** OCENA WŁASNOŚCI SMARNYCH WYBRANYCH ŚRODKÓW SMAROWYCH STOSOWANYCH W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH EVALUATION OF LUBRICATING PROPERTIES

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r.

1 Lotko W. (pod redakcją): Alternatywni paliwa i inne źródła energii Instytut Medżimiszmentu i Ekonomi, Ukraina IwanoFrankowsk 2001 r. Wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych pracowników Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydział Mechaniczny Politechnika Radomska za lata 2001-2006 Publikacje naukowe - Monografie, w tym również

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 www.e-finanse.com dr inż. Andrzej Chyliński Katedra Bankowości i Finansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Zarządzanie ryzykiem w rzedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

O ROZRUCHU SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM START-UP OF A DIESEL ENGINE

O ROZRUCHU SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM START-UP OF A DIESEL ENGINE Paweł DROŹDZIEL O ROZRUCHU SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM START-UP OF A DIESEL ENGINE W niniejszym artykule przedstawiono problematykę rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym. Omówiono także wybrane parametry

Bardziej szczegółowo

KONFOKALNY LASEROWY MIKROSKOP SKANINGOWY W BADANIACH TRIBOLOGICZNYCH

KONFOKALNY LASEROWY MIKROSKOP SKANINGOWY W BADANIACH TRIBOLOGICZNYCH 1-2010 T R I B O L O G I A 157 Maciej MATUSZEWSKI *, Michał STYP-REKOWSKI * KONFOKALNY LASEROWY MIKROSKOP SKANINGOWY W BADANIACH TRIBOLOGICZNYCH CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPE IN TRIBOLOGY INVESTIGATIONS

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Anna Janiga-Ćmiel WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Wrowadzenie W rozwoju każdego zjawiska niezależnie od tego, jak rozwój ten jest ukształtowany rzez trend i wahania, można wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZEDMIOTU INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 71 Nr kol. 1836 Andrzej URBAS, Piotr CZECH, Jacek BARCIK ANALIZA WPŁYWU WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM NA PROCES MAGAZYNOWANIA

Bardziej szczegółowo

MIARY INTERAKCJI W OBRAZACH AFM OBSZARU WĘZŁA TARCIA

MIARY INTERAKCJI W OBRAZACH AFM OBSZARU WĘZŁA TARCIA 4-2010 T R I B O L O G I A 147 Jerzy KORYCKI * MIARY INTERAKCJI W OBRAZACH AFM OBSZARU WĘZŁA TARCIA MEASURES OF INTERACTION IN AFM IMAGES OF FRICTION AREA Słowa kluczowe: zużycie, tarcie, AFM, topografia,

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE 4-2013 T R I B O L O G I A 115 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Marcin KOT * BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE MICROHARDNESS ANALYSIS OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU ZAGĘSZCZACZA W KOMPOZYCJI SMAR PLASTYCZNY NAPEŁNIACZ NA EFEKTYWNOŚĆ SMAROWANIA

WPŁYW RODZAJU ZAGĘSZCZACZA W KOMPOZYCJI SMAR PLASTYCZNY NAPEŁNIACZ NA EFEKTYWNOŚĆ SMAROWANIA 5-2011 T R I B O L O G I A 117 Stanisław KRAWIEC *, Michał KRAWIEC **, Tadeusz LEŚNIEWSKI * WPŁYW RODZAJU ZAGĘSZCZACZA W KOMPOZYCJI SMAR PLASTYCZNY NAPEŁNIACZ NA EFEKTYWNOŚĆ SMAROWANIA INFLUENCE OF THE

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH ZAGĘSZCZANYCH 12-HYDROKSYSTEARYNIANEM LITU W ZAKRESIE LINIOWEJ I NIELINIOWEJ LEPKOSPRĘŻYSTOŚCI

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH ZAGĘSZCZANYCH 12-HYDROKSYSTEARYNIANEM LITU W ZAKRESIE LINIOWEJ I NIELINIOWEJ LEPKOSPRĘŻYSTOŚCI 4-2012 T R I B O L O G I A 183 Maciej PASZKOWSKI *, Piotr KOWALEWSKI *, Tadeusz LEŚNIEWSKI * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH ZAGĘSZCZANYCH 12-HYDROKSYSTEARYNIANEM LITU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy Dr inŝ. Bogdan GICALA Mgr inŝ. Artur TARKOWSKI Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego duŝej mocy

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s

Ps y c h o t h e r a p y e f f e c t i v e n e s s a n d p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l i t y t r a i t s c h a n g e s Psychoteraia 1 (144) 2008 strony: 27 42 Agnieszka Białas Wiek acjentów a skuteczność sychoteraii i możliwość zmiany cech osobowości Ps y c h o t h e r a y e f f e c t i v e n e s s a n d o s s i b i l

Bardziej szczegółowo

Niespotykana trwałość ostrza

Niespotykana trwałość ostrza Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2013 Inveio Uni-directional crystal orientation

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA

WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA 3-2012 T R I B O L O G I A 21 Piotr BAŁA *, Janusz KRAWCZYK *, Marcin MADEJ * WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF THE ALLOY FROM Ni-Ta-Al-M

Bardziej szczegółowo

6-2010 T R I B O L O G I A 59. Michał LIBERA *, Michał BAK *

6-2010 T R I B O L O G I A 59. Michał LIBERA *, Michał BAK * 6-2010 T R I B O L O G I A 59 Michał LIBERA *, Michał BAK * ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO OCENY WPŁYWU STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH NA ICH POWIERZCHNIOWĄ

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. 1 No. 3/2010 Redaktor numeru: Prof. dr hab. inŝ. Kazimierz FURMANIK Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 3, 60-963 Poznań e-mail: office@pimr.poznan.pl SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION Edward LISOWSKI Michał PANEK MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION W pracy podjęto analizę przepływu między łopatką a statorem pompy dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

BADANIA REAKCJI KIEROWCÓW NA PIESZEGO WYCHODZĄCEGO Z PRAWEJ STRONY, REALIZOWANE W SYMULATORZE JAZDY SAMOCHODEM

BADANIA REAKCJI KIEROWCÓW NA PIESZEGO WYCHODZĄCEGO Z PRAWEJ STRONY, REALIZOWANE W SYMULATORZE JAZDY SAMOCHODEM Marek GUZEK, Rafał S. JURECKI, Michał KARENDAŁ, Zbigniew LOZIA, Piotr ZDANOWICZ BADANIA REAKCJI KIEROWCÓW NA PIESZEGO WYCHODZĄCEGO Z PRAWEJ STRONY, REALIZOWANE W SYMULATORZE JAZDY SAMOCHODEM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo