następujące brzmienie :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "następujące brzmienie :"

Transkrypt

1 Projekt Start w samodzielność jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Numer postępowania: ZP.342/01/PP/2012 Będzin, dnia r. W y k o n a w c y biorący udział w postępowaniu wszyscy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi organizacji szkolenia dla uczestników projektu Start w samodzielność realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w zakresie Księgowość w małej i średniej firmie. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 38 ust. 4, art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) poprzez wprowadzenie zmian w niżej wymienionych punktach SIWZ: A. W Rozdziale IV ust. 2 pkt 3 lit. a) dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, który otrzymuje następujące brzmienie (zmiana treści SIWZ została zaznaczona wytłuszczonym drukiem): Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli Wykonawca na czas realizacji zamówienia: a) będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia, to jest dwoma salami, z których: - jedna wyposażona będzie w co najmniej: rzutnik multimedialny, flipchart, 14 stanowisk komputerowych wyposażonych w komputery o minimalnej ilości pamięci operacyjnej 1 GB oraz procesor o częstotliwości minimum 1 GHz z zainstalowanym: pakietem biurowym Microsoft Office, programem SYMFONIA - Kadry i płace, programem SYMFONIA - Finanse i księgowość, programem PŁATNIK, przeglądarką internetową Mozilla Firefox oraz programem do obsługi poczty elektronicznej Outlook Express; 1

2 - druga wyposażona będzie w co najmniej: rzutnik multimedialny, flipchart, 14 stanowisk komputerowych wyposażonych w komputery o minimalnej ilości pamięci operacyjnej 1 GB oraz procesor o częstotliwości minimum 1 GHz z zainstalowanym: pakietem biurowym Microsoft Office, programem SYMFONIA - Kadry i płace, programem SYMFONIA - Finanse i księgowość, programem PŁATNIK, przeglądarką internetową Mozilla Firefox oraz programem do obsługi poczty elektronicznej Outlook Express, co wykaże w formularzu - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, wypełniając wszystkie jego pozycje, w tym również dotyczące informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami, B. w Wykazie narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku do niniejszego pisma modyfikującego treść SIWZ. Powyższa zmiana skutkuje również zmianą punktów SIWZ dotyczących terminu realizacji zamówienia oraz terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, to jest: - Rozdziału II ust. 3 pkt 3 dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje Usługa szkoleniowa przeprowadzona zostanie w dwóch grupach liczących po 11 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 niniejszego Rozdziału, w następującym terminie: 1) rozpoczęcie: w ciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, nie później jednak niż roku, 2) zakończenie - nie później niż roku, - Rozdziału III dotyczącego terminu wykonania zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie: w ciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, nie później jednak niż roku, 2) zakończenie - nie później niż roku, - Rozdziału X ust. 1 dotyczącego miejsca oraz terminu składania ofert, który otrzymuje Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, kod pocztowy: , przy ul. 1-go Maja 2, w sekretariacie - pokój numer 18, w terminie do dnia 18 stycznia 2012 roku do godziny Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7 30 do Rozdziału X ust. 2 dotyczącego miejsca oraz terminu składania ofert, który otrzymuje następujące brzmienie : Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. 1-go Maja 2, Będzin oraz opisane: nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja Będzin 2

3 Oferta w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi organizacji szkolenia dla uczestników projektu Start w samodzielność realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w zakresie Księgowość w małej i średniej firmie Nie otwierać przed dniem r., godz Rozdziału XI ust. 1 dotyczącego miejsca oraz terminu otwarcia ofert, który otrzymuje Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2012 roku o godzinie w siedzibie Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, kod pocztowy: , przy ul. Sieleckiej 11, w sali konferencyjnej znajdującej się w najniższej kondygnacji budynku, - 1 ust 3 wzoru umowy w sprawie realizacji w sprawie realizacji usługi szkoleniowej w zakresie Księgowość w małej i średniej firmie dla uczestników projektu Start w samodzielność realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, który otrzymuje usługa szkoleniowa przeprowadzona zostanie w dwóch grupach liczących po 11 osób, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zapewni równoległą realizację szkolenia dla obu grup (edycji), w następującym terminie: 1) rozpoczęcie:. (w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, nie później jednak niż roku), 2) zakończenie:.. (nie później niż roku). Powyższa zmiana SIWZ ma na celu dostosowanie zapisu Rozdziału IV ust. 2 pkt 3 lit. a) do zapisów Rozdziału II ust. 7 i 8 SIWZ. Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu pod numerem: (treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - w załączeniu). Mając na uwadze powyższe przedłużam termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, który upływa w dniu 18 stycznia 2012 roku o godzinie 12 00, jak w osnowie niniejszego pisma modyfikującego treść SIWZ. D Y R E K T O R Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie mgr Janusz Gątkiewicz 3

4 Załącznik nr 6 /pieczęć firmowa Wykonawcy/ WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI /* L.p. Nazwa i typ Ilość sztuk Rok produkcji Podstawa do dysponowania zasobami/** Sala wykładowa nr 1 1. rzutnik multimedialny 2. flipchart 3. komputery o minimalnej ilości pamięci operacyjnej 1 GB wraz z procesorem o częstotliwości minimum 1 GHz 4. pakiet biurowy Microsoft Office 5. program SYMFONIA - Kadry i płace 6. program SYMFONIA - Finanse i księgowość 7. program PŁATNIK 8. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 9. program do obsługi poczty elektronicznej Outlook Express 4

5 Sala wykładowa nr rzutnik multimedialny 11. flipchart 12. komputery o minimalnej ilości pamięci operacyjnej 1 GB wraz z procesorem o częstotliwości minimum 1 GHz 13. pakiet biurowy Microsoft Office 14. program SYMFONIA - Kadry i płace 15. program SYMFONIA - Finanse i księgowość 16. program PŁATNIK 17. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 18. program do obsługi poczty elektronicznej Outlook Express dnia 2012 roku czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) */ należy wykazać wyłącznie sprzęt i pomoce dydaktyczne, które będę wykorzystywane w trakcie szkolenia objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, **/ należy określić, czy jest to sprzęt będący własnością Wykonawcy, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony, itp. - w przypadku korzystania z wypożyczonego sprzętu należy podać nazwę i adres instytucji wypożyczającej sprzęt. 5

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu PROJEKT OPOLSKIE W INTERNECIE OBYWATEL BLISKI ADMINISTRACJI WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.36.2014 Opole, dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo