WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 17 maja 2012 r. Ul. Hercena Wrocław ILGW /12 Według rozdzielnika WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, wraz z licencją przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania (wraz z niezbędną dokumentacją), z prawem do ich modyfikacji, kompilacji, testowania, wdrożenia, używania, w zakresie modułów Systemu określonych w 1 ust. 3 pkt. 3.1 i 3.2. w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonywania samodzielnego rozwoju Systemu na platformie rozwoju aplikacji (deweloperskiej), na określonych powyżej polach eksploatacji. prosimy o wyjaśnienie: Pytanie nr 1 Jakiego oprogramowania dotyczy obowiązek przekazania kodów? COTS czy innego? par. 8 Licencje ust. 2 IPU dotyczy obowiązku przekazania kodów źródłowych do oprogramowania COTS. Pytanie nr 2 Czy obowiązek przekazania kodów źródłowych dotyczy całego licencjonowanego oprogramowania? Nie. Strona 1 z 6

2 Pytanie nr 3 Czy w ramach ww. obowiązku Wykonawca ma dostarczyć kody źródłowe do aplikacji czy baz danych producentów nie będących wykonawcą np. baz danych Oracle czy do Oracle EBS? Na pierwszą część pytania nr 3: Czy w ramach ww. obowiązku Wykonawca ma dostarczyć kody źródłowe do aplikacji? Tak, w zakresie aplikacji Systemu określonym w 1 ust. 3 pkt. 3.1 i 3.2 Umowy. Na drugą część pytania nr 3: czy baz danych producentów nie będących wykonawcą np. baz danych Oracle czy do Oracle EBS? Nie. Pytanie nr 4 Czy wykonawca zrealizuje ww. zobowiązanie umowne dostarczając kody źródłowe wyłącznie do wykonanych - w ramach zawartej z Zamawiającym umowy - modyfikacji oprogramowania COTS dostosowujących go do potrzeb Zamawiającego? Nie. Zgodnie z 8 Licencje ust.2 Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, wraz z licencją przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania (wraz z niezbędną dokumentacją), z prawem do ich modyfikacji, kompilacji, testowania, wdrożenia, używania, w zakresie modułów Systemu określonych w 1 ust. 3 pkt. 3.1 i 3.2. w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonywania samodzielnego rozwoju Systemu w zakresie wymienionych obszarów na platformie rozwoju aplikacji (deweloperskiej), na określonych powyżej polach eksploatacji. Pytanie nr 5 Czy Wykonawca nie dostarczając kodów do objętego licencją oprogramowania COTS (narzędzie, baza danych, inne COTS) naruszy ww. zapis umowy? Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia kodów źródłowych oprogramowania COTS do narzędzi (np. programistycznych, bazodanowych, rozwoju aplikacji) i baz danych, z zastrzeżeniem wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w dniu r., na pytanie 16 Pkt B3 i B4. Zgodnie z 8 Licencje ust.2 Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, wraz z licencją przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania (wraz z niezbędną dokumentacją), z prawem do ich modyfikacji, kompilacji, testowania, wdrożenia, używania, w zakresie modułów Systemu określonych w 1 ust. 3 pkt. 3.1 i 3.2. w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonywania samodzielnego rozwoju Systemu na platformie rozwoju aplikacji (deweloperskiej), na określonych Strona 2 z 6

3 powyżej polach eksploatacji. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kody źródłowe w ww. zakresie to nie naruszy zapisu umowy. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający podtrzymuje po dokonanej ww. zapisem modyfikacji SIWZ wyjaśnienie w brzmieniu z dnia na pyt. B2: Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe tylko do części oprogramowania COTS dostosowanych do potrzeb Zamawiającego"?. Nie, Zamawiający podtrzymuje sprostowanie z dnia 23 kwietnia 2012 r. wyjaśnień treści SIWZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w brzmieniu: Ad B2. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe do oprogramowania typu COTS w części dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, a także w części umożliwiającej Zamawiającemu dokonywanie samodzielnego rozwoju Systemu na platformie rozwoju aplikacji (deweloperskiej). Pytanie nr 7 Jak rozumieć ww. sformułowanie w zakresie modułów Systemu określonych w 1 ust. 3 pkt. 3.1 i 3.2." Czy to jest cały System w rozumieniu umowy? Nie, nie jest to cały System w rozumieniu Umowy, jest to oprogramowanie użytkowe i właściwe dla Systemu HRM/HCM i Portalu HR. Pytanie nr 8 Proszę o odpowiedź czy brak wymagania odnośnie pkt i 4.2. eliminuje nas z postępowania przetargowego? 4.1. jednego wdrożenia oferowanego systemu obejmującego minimum moduł kadrowy i płacowy obsługującego osób, funkcjonującego w rozproszonych geograficznie lokalizacjach o wartości minimum PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych); 4.2. jednego wdrożenia oferowanego rozwiązania portalu samoobsługi pracowniczej i kierowniczej zintegrowanego z systemem kadrowo-płacowym na rzecz odbiorcy, obsługującego min zarejestrowanych użytkowników. Tak. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ. Strona 3 z 6

4 ZMIANA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na : Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 1. W SIWZ w Rozdziale III - Opis przedmiotu zamówienia, w OPZ w pkt. 2 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia oraz w 1 - Przedmiot umowy załącznika nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, w pkt. Ad. 5.1 skreśla się słowo bezterminowych. 2. W załączniku nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy, 8 - Prawa autorskie i licencje: 1) w części Prawa autorskie, ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego - w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy - w całości autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów/Zmian wytworzonych w wyniku realizacji Umowy utrwalonych w jakiejkolwiek formie (w szczególności dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Umowy, oprogramowania), łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do kodów źródłowych oprogramowania w celu jego swobodnego wykorzystania i modyfikacji, od daty podpisania Protokołu Odbioru Systemu bez zastrzeżeń. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych zgodnie z powyższymi postanowieniami przez Zamawiającego, Zamawiający udziela Wykonawcy bez dodatkowych opłat prawa do korzystania z ww. Produktów/Zmian oraz Oprogramowania Dedykowanego wytworzonych w ramach realizacji Umowy, w tym również prawa do korzystania z rozszerzeń i modyfikacji Oprogramowania COTS (zwanej dalej "Licencją"), na polach eksploatacji wymienionych w ust.2. Licencja ta jest licencją przenoszalną i uprawnia Wykonawcę do korzystania z niej bez ograniczenia terytorialnego oraz jest udzielona na czas określony 5 lat, po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do niewypowiadania tej licencji w okresie 30 lat od wygaśnięcia niniejszej Umowy. Wynagrodzenie Zamawiającego z tytułu udzielonej Licencji zostało uwzględnione przy kształtowaniu się wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie. 2) w części Licencje: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku, gdy Wykonawca do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do budowy Systemu, wykorzysta objęte licencjonowaniem oprogramowanie COTS stworzone przez Wykonawcę lub podmiot trzeci i dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby budowy Systemu HERMES2, z dniem podpisania protokołu odbioru Systemu bez zastrzeżeń, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 Umowy, Strona 4 z 6

5 Wykonawca udzieli bądź też zapewni Zamawiającemu przenoszalnych, niewyłącznych licencji na wszystkie komponenty oprogramowania COTS wchodzącego w ich skład, na następujących polach eksploatacji: 1) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; odtwarzanie; utrwalanie; przekazywanie; przechowywanie; wyświetlanie; stosowanie; 3) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa); 5) przystosowywanie (customizacja); tłumaczenie; wprowadzanie zmian; zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu z zachowaniem wszystkich, określonych w niniejszym ustępie, pól eksploatacji na części zmienione w ww. sposób; 6) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania, 7) umożliwienie osobom trzecim działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego do korzystania z oprogramowania (w tym również poprzez sieć Internetową) zgodnie z przeznaczeniem Systemu Hermes2 i na warunkach licencji, 8) udzielanie sublicencji dowolnym podmiotom powiązanym z Zamawiającym, tj. jednostkom Skarbu Państwa działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego. b) po ust.1 dodaje się ust.1a i 1b o treści: 1a. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku udzielenia przez niego licencji na oprogramowanie COTS, nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do wypowiedzenia umowy licencyjnej, ani prawa do odstąpienia od umowy przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 lat od wygaśnięcia niniejszej Umowy. W przypadku kiedy Wykonawca zapewnia udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania COTS, którą faktycznie udziela producent tego oprogramowania niebędący Wykonawcą, Wykonawca gwarantuje, że producent oprogramowania COTS nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do wypowiedzenia umowy licencyjnej, ani prawa do odstąpienia od umowy przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 lat od wygaśnięcia niniejszej Umowy. 1b. Za każdy przypadek naruszenia zobowiązania oraz gwarancji, o których mowa w ust. 1a, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości zł (słownie: jeden milion złotych). Zastrzeżenie niniejszej kary umownej nie ogranicza Zamawiającego w dochodzeniu odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. c) ust.2 otrzymuje brzmienie: Strona 5 z 6

6 2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, wraz z licencją przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania COTS (wraz z niezbędną dokumentacją) bądź też zapewni Zamawiającemu przekazanie kodów źródłowych oprogramowania COTS stworzonego przez podmiot trzeci (wraz z niezbędną dokumentacją), z prawem do ich modyfikacji, kompilacji, testowania, wdrożenia, używania, w zakresie modułów Systemu określonych w 1 ust. 3 pkt. 3.1 i 3.2. w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonywania samodzielnego rozwoju Systemu na platformie rozwoju aplikacji (deweloperskiej), na określonych powyżej polach eksploatacji. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu w ramach licencji kodów źródłowych na Zamawiającego nie przechodzą majątkowe prawa autorskie do oprogramowania typu COTS. Majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych oprogramowania typu COTS pozostają przy Wykonawcy lub innym twórcy, który stworzył kody źródłowe. 3. W Specyfikacji systemu Hermes2 będącej załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 6 w pkt Dokumenty, w tabeli BHP (C) wykreśla się wiersz LP. 14 : Wywiad zawodowy druk ZUS N9. 4. W Specyfikacji systemu Hermes2 będącej załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 6 w pkt Dokumenty, w tabeli Szkoleniowe (E) dodaje się wiersz LP. 19 o treści: 19. Formularz pt. Arkusz szkolenia strzeleckiego funkcjonariusza D S 5. W Specyfikacji systemu Hermes2 będącej załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 6 w pkt Prawne i organizacyjne, Inne akty prawne dodaje się ustęp 11 o treści: 11. Instrukcja w sprawie zasad strzelań z broni palnej w Służbie Celnej, zatwierdzona przez Szefa Służby Celnej w kwietniu 2012r. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest dzień r. godz. 10:00 pok. nr 5 natomiast nowym terminem otwarcia ofert jest dzień r. godz. 10:30 pok. nr 3. Rozdzielnik: 1.Strona internetowa Izby Celnej we Wrocławiu; 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie. Na oryginale podpisał p.o. Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek Federowicz Z up. Ministra Finansów Strona 6 z 6

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo