Załącznik NR 6 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik NR 6 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna Oborniki, REGON : NIP reprezentowanym przez : 1. Małgorzatę Ludzkowską - Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Dostawcą W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa następującej treści : 1 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaŝ, instalacja, wdroŝenie,serwis oraz dostęp do nowych wersji programu SIMPLE_ERP i Eskulap zgodnie z Formularzem cenowym - stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy : Zakres świadczonych usług Pakiet Nazwa produktu program"planowanie czasu pracy - grafikipracy wraz z instalacja, parametryzacją i szkoleniem WdroŜenie modułu " Majatek Trwały " wraz ze szkoleniem SIMPLE -ERP dostęp do nowych wersji od dnia do dnia r. 1. Instalacja programu na serwerze uŝytkownika liczba licencji wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie z protokołem odbioru -licencje na czas nieokreślony 2. Pobranie danych kadrowych z bazy programu Simple_Personel do programu Planowanie czasu pracy Parametryzacja programu zgodnie z potrzebami uŝytkownika.szkolenie uŝytkowników. Szczegółowe warunki programu określa załącznik nr 3 do SIWZ 1. Import składników Majątku Trwałego z formularzy Excela. 2. Parametryzacja modułu zgodnie z potrzebami uŝytkownika. 3. Szkolenie końcowe uŝytkowników z zakresu działania modułu Simple Majątek Trwały. 1. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania zgodnie z 2. Informowanie w postaci elektronicznej o nowych funkcjonalnościach zawartych w nowych wersjach. 3. Dostarczanie uaktualnień w postaci elektronicznej na wskazany przez zamawiającego adres 4. MoŜliwość zgłaszania poprzez portal 5. internetowy producenta informacji o wykrytych 6. błędach lub sugestiach Zamawiającego w zakresie oprogramowania Simple ERP na portalu producenta firmy Simple S.A.

2 4 5 6 Serwis SIMPLE -ERP 5 h miesięcznie wraz z dojazdem od dnia do dnia r. ESKULAP- dostęp do nowych wersji od dnia do dnia r. Serwis ESKULAP- 7 h miesięcznie wraz z dojazdem od dnia do dnia r. 1. Serwis systemu Simple ERP z następującymi obwarowaniami: 1) Helpdesk telefoniczny dostępny, co najmniej w godzinach , 2) czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24h, 3) Zdalny monitoring systemu 2. Miesięczne wsparcie techniczne systemu Simple ERP w zakresie 3h + 1 dojazd w przypadku przyjazdu do Zamawiającego (miesięcznie) miesięcznie, w ramach których wykonywane będą następujące czynności: 1) pomoc w administracji bazą danych w tym: usunięcie błędów rekordów, sprawdzenie poprawności wykonywania backupu, sprawdzenie poprawności uruchamiania serwisów motoru bazy danych, sprawdzenie przyrostu bazy danych i wolnego miejsca w przestrzeni tabel, sprawdzenie logów instalacji bazy, sprawdzenie logów generowanych przez motor bazy danych w systemie operacyjnym, sprawdzenie wydajności bazy danych z ewentualnym strojeniem, 2) pomoc w instalacji i konfiguracji systemu na wskazanych przez Zamawiającego stacjach roboczych 3) pomoc w usunięciu awarii powstałej z winy Zamawiającego lub w skutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym uŝytkownikowi wykonanie terminowych prac, 4) dostarczanie i instalacja nowych wersji systemu zgodnie z 5)dostosowywanie systemu do potrzeb Zamawiającego, pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, raportów itp. 6) konsultacje uzupełniające/ pomoc uŝytkownikom w obsłudze systemu, 7) przeprowadzanie dodatkowych szkoleń pracowników, 8)doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego. 1. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania zgodnie z 2. Informowanie w postaci elektronicznej o nowych funkcjonalnościach zawartych w nowych wersjach. 3. Dostarczanie uaktualnień w postaci elektronicznej na wskazany przez zamawiającego adres 1. Serwis systemu Eskulap z następującymi

3 obwarowaniami : 1) Helpdesk telefoniczny dostępny, co najmniej w godzinach , 2) czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24h, 3) Zdalny monitoring systemu miesięczne wsparcie techniczne systemu Eskulap w zakresie 7h + 1 dojazd w przypadku przyjazdu do Zamawiającego (miesięcznie), w ramach których wykonywane będą następujące czynności: 1) pomoc w administracji bazą danych w tym: usunięcie błędów rekordów, sprawdzenie poprawności wykonywania backupu, sprawdzenie poprawności uruchamiania serwisów motoru bazy danych, sprawdzenie przyrostu bazy danych i wolnego miejsca w przestrzeni tabel, sprawdzenie logów instalacji bazy, sprawdzenie logów generowanych przez motor bazy danych w systemie operacyjnym, sprawdzenie wydajności bazy danych z ewentualnym strojeniem, 2) pomoc w instalacji i konfiguracji systemu na wskazanych przez Zamawiającego stacjach roboczych 3) pomoc w usunięciu awarii powstałej z winy Zamawiającego lub w skutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym uŝytkownikowi wykonanie terminowych prac, 4) dostarczanie i instalacja nowych wersji systemu zgodnie z 5) dostosowywanie systemu do potrzeb Zamawiającego, pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, raportów itp. 6) konsultacje uzupełniające/ pomoc uŝytkownikom w obsłudze systemu, 7) przeprowadzanie dodatkowych szkoleń pracowników, 8) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego, 2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego na stałe autorskie prawa majątkowe do zakupionego oprogramowania określonego w ust. 1 pakiet nr 1 oraz do późniejszych odpłatnych jego uaktualnień. Przekazane licencje obejmują w szczególności uprawnienia, o których mowa w art. 74 i następnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U. z 2006r., Nr90, poz. 631 z późn. zmianami ) 3. Programy zostaną zainstalowane stosownie do załoŝenia instalacyjnego określonego 1 ust.1 w tabeli niniejszej umowy i załącznika Nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca po zainstalowaniu oprogramowania wyda Zamawiającemu pliki instalacyjne wraz z instrukcjami instalacji i obsługi programów. 2 Strony ustalają następujące warunki wdroŝenia programów:

4 1. Etap wdroŝenia. 1) Rozwiązania w prezentowanym programie muszą być oparte na aktualnie obowiązujących przepisach prawa pracy i aktów prawnych z nim powiązanych i uwzględniać ich aktualizację. 2) Termin wdroŝenia ustala się najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014r. w zakresie pakietu nr 1 i nr 2 pod rygorem niewaŝności. 3) Sesja wdroŝeniowa musi być wcześniej uzgodniona z Zamawiającym i nie moŝe być w ciągu jednego dnia krótsza niŝ 7 godzin przy jednym stanowisku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do moŝliwości instalacji programu w zakresie pakietu nr 1 dla większej ilości stanowisk wynikających z potrzeb zamawiającego w ramach tej samej ceny. 5) Osobą odpowiedzialna za realizację umowy pod względem koordynacji wdroŝenia i realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest... 6) Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest... 2.Gwarancja Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji od dnia zakończenia wdroŝenia w zakresie pakietu nr 1 i nr 2 do dnia 31 maja 2015r., która obejmuje :: a. bieŝącą aktualizację programu b. serwis naprawczy 3 1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie : Pakiet nr1 - w kwocie:.. (słownie ) Pakiet nr 2 - w kwocie:.. (słownie ) Pakiet nr 3 - w kwocie:.. (słownie ) Pakiet nr 4 - w kwocie:.. (słownie ) Pakiet nr 5 - w kwocie:.. (słownie ) Pakiet nr 6 - w kwocie:.. (słownie ) zgodnie z formularzem cenowym - załącznik Nr 2 do umowy z zastrzeŝeniem ust 2 2. Wynagrodzenie w zakresie pakietów Nr 1 i Nr 2 płatne jednorazowo po zakończeniu wdroŝenia programu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w zakresie pakietów od Nr 3do Nr 6 płatne w terminach miesięcznych zgodnie z ceną jednostkowa określoną w kolumnie 5 formularza cenowego z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku nie pełnego miesiąca wynagrodzenie zostanie przeliczone proporcjonalnie zgodnie z terminami określonymi w 5 umowy.. 3. Termin płatności wynagrodzenia określonego w ust.1 wynosi 30 dni, płatne przelewem na konto wskazane na fakturze wystawionej przez Wykonawcę. 4. Jako dzień zapłaty uwaŝać się będzie dzień wpływu środków z konta zamawiającego. 5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % liczonej od wartości brutto pakietu za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŝa zgodę na potrącenie przez zamawiającego z faktury przedłoŝonej do realizacji naliczonej kary umownej. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŝnych od zamawiającego, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł 5

5 1. Termin obowiązywania umowy w zakresie pakietu nr 1 i nr 2 ustala od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2014r. 2. Termin obowiązywania umowy w zakresie pakietu nr 3 i Nr 4 od dnia r. do dnia 31 maja 2015r. 3. Termin obowiązywania umowy w zakresie pakietu Nr 5 i Nr 6 od dnia 01 lutego 2014 do dnia r Zmiana umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie. 2. Zamawiający moŝe rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeŝeli : 1) Wykonawca przeprowadza prace wdroŝeniowe niesumiennie i niezgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ 2) jeŝeli zleci wykonanie prac podwykonawcy. 7 Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 9 Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sad powszechny. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 Zawarta w dniu...pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo