Prezentacja dla Prasy i Inwestorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja dla Prasy i Inwestorów"

Transkrypt

1 1

2 Prezentacja dla Prasy i Inwestorów Poszerzenie Grupy Kapitałowej Cel PKM Duda S.A.- lider branŝy y mięsnej w Polsce - zajęcie pozycji znaczącego cego eksportera - budowa silnej pozycji na rynku ukraińskim Listopad 2006

3 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Potencjalny cel inwestycji ZMP Biernacki i ZMP Biernacki III. Potencjalny cel inwestycji Stół Polski IV. Informacje o rynku ukraińskim V. Emisja akcji z prawem poboru Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Oświadczenie Dane teleadresowe 3

4 4 Część 1 Informacje ogólne o PKM Duda S.A.

5 PKM Duda historia sukcesu Wyłączna specjalizacja w zakresie uboju i rozbioru Przejęcia spółek z segmentu produkcyjnego, surowcowego i usługowego Budowa Polskiego Koncernu Mięsnego z silną obecnością w segmencie dystrybucji 1990 XII 2002 X 2003 X ZałoŜenie Spółki IPO 20 mln zł (1 mln akcji) Wtórna emisja akcji 43 mln zł (1 mln akcji) Wtórna emisja akcji w celu sfinansowania przejęcia Maktonu Kolejne przejęcia w segmencie dystrybucji Ekspansja zagraniczna -Kontrakty azjatyckie -Ukraina -Dziczyzna -Kolejne przejęcia 5

6 PKM Duda budowa wartości dla Akcjonariuszy zł Informacje o znaczącym przejęciu (Makton) Kurs akcji Julius Baer akcjonariuszem PKM Duda Przekroczenie przez PZU progu 10% akcji Korekta prognoz finansowych Wyniki za IV kw., wejście w segment dziczyzny Kapitalizacja 1 368,8 mln zł* Kapitalizacja 72,5 mln zł Split akcji 1 : Wyniki za II kw Inwestycja na Ukrainie Wyniki za II kw Ogłoszenie prognozy finansowej na 2006 r. Informacje podane na oddzielnym slajdzie (nr 7) 6 Debiut na GPW cena emisyjna 2 zł Oferta akcji serii C cena emisyjna 4,3 zł * Kapitalizacja PKM Duda S.A. z zamknięcia GPW z dnia r. Podanie wyników za III kw oraz ogłoszenie prognoz na 2005 r. Wyniki za I kw. globalna korekta na giełdach światowych

7 Istotne wydarzenia w otoczeniu PKM Duda od 30 września 2006 r. Zawarcie umów o dofinansowanie z Unii Europejskiej (łączenie 4,2 mln zł) Zawarcie z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. umowę, w myśl której Bank udzieli PKM Duda kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 50 mln zł Ogłoszenie kluczowych kierunków rozwoju PKM DUDA S.A. oraz podanie szczegółów dotyczących planowanej emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Zakup 100% udziałów ukraińskiego Kompleksu produkcyjnego ZSA "Świniokompleks ZORIA". Finalizacja przedmiotowego przejęcia jest następnym krokiem budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie. Wpływ dotacji z Unii Europejskiej (4,5 mln zł) Przekroczenie przez BZ WBK AIB progu 5 % ogólnej liczby głosów na WZA PKM DUDA S.A. Podanie bardzo dobrych wyników za III kw r. oraz podwyŝszenie prognoz finansowych na 2006 r. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii G z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Zawarcie z kontrahentem z Białorusi umowę handlową, której przedmiotem jest sprzedaŝ półtusz wieprzowych. Wartość kontraktu wynosi ok. 10 mln USD Zawarcie z amerykańskim kontrahentem umowę handlową, której przedmiotem jest sprzedaŝ wieprzowiny na rynek Korei Południowej i Japonii. Wartość kontraktu wynosi 12 mln USD do końca 2007 r. oraz 15 mln USD do końca 2008 r. Decyzją niezaleŝnego Jury pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego zwycięzcą czwartej polskiej edycji konkursu organizowanego przez Ernst&Young oraz zdobywcą tytułu PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2006 został Maciej Duda, Prezes Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA. Nagrodę otrzymał za skuteczne oparcie strategii biznesowej na sile własnej rodziny. Maciej Duda otrzymał równieŝ nagrodę w kategorii Produkcja Ogłoszenie przejęć: Stół Polski, ZM Biernacki oraz ZPM Biernacki Zakupy akcji PKM Duda przez członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu (łącznie 100 tys. akcji) 7

8 Struktura akcjonariatu oraz ład korporacyjny Struktura akcjonariatu (udział w kapitale i głosach) Spółka przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk BZ WBK AIB 5,3% Julius Baer Int. Equity Fund 5,6% Źródło: PKM Duda Pozostali 26,3% Julius Baer Investment Management LLC 8,0% AIG PTE 5,3% OFE PZU 14,1% Rodzina Duda, Rada Nadzorcza i Zarząd 35,4% Co najmniej połowę składu RN mają stanowić niezaleŝni członkowie RN wszyscy członkowie RN są niezaleŝni 2 członków RN mogą mianować drobni akcjonariusze (<10%głosów na WZA) kompetencje: zgoda przynajmniej 1 na wybór biegłego rewidenta i umowy/świadczenia pomiędzy Spółką a osobami powiązanymi Ograniczenie wykonywania prawa z głosów ponad 50% liczby głosów istniejących w dniu WZA Spółka prowadzi szerokie relacje inwestorskie spotkania z inwestorami odbywają się przy okazji publikacji raportów okresowych (kwartalnych i rocznych) oraz istotnych komunikatów bieŝących 8

9 PKM Duda - kontrola nad wszystkimi segmentami łańcucha wartości w branŝy mięsnej Zaplecze surowcowe Ubój i rozbiór mięsa, przechowalnictwo Przetwórstwo Dystrybucja Specjalizacja Współpraca Specjalizacja PKM Duda S.A. lider Grupy Agro-Duda PKM Duda Makton Agrohop Euro-Duda Fedrus Agroprof Eurosmak Meat Service Polska Bioenergia Rolpol Polska Wołowina NetBrokers Wizental Hunter Wild PZZ Dystrybucja Zagranica ZORIA Borys Ukraina PKM Duda Distribution 9

10 PKM Duda - jedna z największych i najbardziej atrakcyjnych grup mięsnych w Polsce Atrakcyjne pozycjonowanie Nr 3 na polskim rynku mięsa, ale: Specjalizacja w zakresie uboju Nr 1 Umocnienie pozycji w segmencie dystrybucji Nr 1 Atrakcyjny partner konsolidujący mniejsze podmioty Perspektywa dynamicznego wzrostu przychodów i zysków całej Grupy PKM Duda Polski Koncern Mięsny Duda Działalność: hodowla trzody chlewnej, ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego, dystrybucja mięsa i wędlin. Przychody 2005: 870 mln zł, EBITDA 2005: 53,7 mln zł Przychody 2006 P: mln zł, EBITDA 2006 P: mln zł Główni konkurenci Animex Sp. z o.o. (Grupa Smithfield) Działalność: produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego i białego, produkcja pasz Sokołów S.A. (HK Ruokatalo, Danish Crown) Działalność: produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego, produkcja karmy dla zwierząt domowych Przychody 2005: 2,1 mld zł Przychody 2005: mln zł 10

11 Prognozy finansowe na 2006 r. Przychody ze sprzedaŝy EBITDA Zysk netto Źródło: PKM Duda Prognoza wyników (mln zł) ,8 26,0 12,7 * Pierwotna prognoza (raport bieŝący 37/2006) ** Nowa prognoza (raport bieŝący 88/2006) Przychody ze sprzedaŝy w mln zł +15% +63% % * Średnia arytmetyczna z przedziału prognozy Źródło: PKM Duda , P 40,2 23,3 Grupa PKM Duda ,0 53,7 27,1 12, % 2006 P* Zysk netto w mln zł 23,3 +16% 27, % 2006 P** ,0 2006P* Przewidywane w IV kwartale br. zwiększanie wolumenu ubojów, dalszy wzrost eksportu, bardzo dobre wyniki w segmencie surowcowym oraz zwiększenie wpływu własnego zaplecza surowcowego na poziom generowanych marŝ, są w ocenie Zarządu czynnikami wskazującymi na przekroczenie prognoz finansowych Mając na uwadze powyŝsze, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. podjął decyzję o podwyŝszeniu wcześniej prezentowanych skonsolidowanych prognoz Spółka będzie dokonywała oceny moŝliwości realizacji prognozowanych wyników i dokonywała ewentualnej korekty prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych Zarząd PKM Duda S.A. nie widzi w chwili obecnej Ŝadnych przesłanek wskazujących na zagroŝenie wykonania podwyŝszonych prognoz 11

12 Wykonanie prognoz PKM Duda po III kwartałach 2006 r. Porównanie prognoz do wyników opublikowanych w raporcie za III kwartał 2006 r., sporządzonych wg MSR* , ,7% 60,0 81,6% 49,0 37,2 75,9% Przychody EBITDA Zysk netto Prognozy Grupy Kapitałowej przygotowane były według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (z uwzględnieniem ok. 6 mln zł kosztów programu managerskiego) Zarząd PKM DUDA S.A., po dokonaniu oceny wyników uzyskanych przez Emitenta w III kwartale 2006 r., oraz w całym okresie od 01 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. potwierdza, Ŝe prognoza przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2006 r. raportem bieŝącym nr 37/2006 będzie przekroczona Zarząd Spółki nie widzi w chwili obecnej Ŝadnych przesłanek wskazujących na zagroŝenie wykonania podwyŝszonych prognoz, a wyniki na poziomie EBIDTA oraz zysku netto przemawiają za przekroczeniem zakładanych prognoz Biorąc pod uwagę, iŝ dla wartości wyraŝonych w układzie widełkowym przyjęto wartość uśrednioną, wykonanie wyników za III kwartał w stosunku do prognoz rocznych przedstawia się jak podano powyŝej (w mln zł) 12 * Podana na wykresach prognoza jest średnią przedziałów prognozy wyników na 2006 r.

13 PKM Duda czynniki wzrostu w przyszłości segment produkcyjny Czynniki wzrostu Przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z duŝymi perspektywami wzrostu w Polsce oraz na Ukrainie Rozwój Grupy PKM Duda na Ukrainie Maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych istniejących ubojni i rozbieralni Automatyzacja i rozbudowa mocy produkcyjnych (PKM Duda, Polska Wołowina, Hunter Wild) Wejście w segment przetwórstwa, budowa własnej marki produktów premium Zwiększanie udziału w rynku kosztem zakładów nie spełniających norm UE i słabszych kapitałowo firm Rozpoczęcie dostaw dla segmentu HORECA Dziczyzna silny rozwój linii biznesowej i zwiększenie udziału w rynku Intensyfikacja działań pro-sprzedaŝowych produktów PKM Duda przez niemiecką spółkę PKM Duda Distribution GmbH Zajęcie czołowej pozycji wśród dostawców mięsa na rynki Dalekiego Wschodu Wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji mających na celu budowę marŝ Zwiększenie kontraktacji na pozyskanie surowca Wykorzystywanie do produkcji surowca o podwyŝszonej jakości Osiągnięcie efektów skali 13

14 PKM Duda czynniki wzrostu w przyszłości segment dystrybucyjno-usługowy Czynniki wzrostu 14 Finalizacja dalszych transakcji przejęć - spółek działających w największych miastach Polski Otwarcie nowego oddziału w Poznaniu i Katowicach Inwestycje green field w przypadku braku atrakcyjnego podmiotu do przejęcia Rozbudowa sieci do 25 centrów dystrybucyjnych Umocnienie pozycji ogólnopolskiego lidera dystrybucji mięsa i wędlin Silny rozwój eksportu Grupy PKM Duda w oparciu o niemiecką spółkę dystrybucyjną PKM Duda Distribution GmbH i chłodnię w Passau Wykorzystanie wzmocnionej pozycji przetargowej wobec dostawców i odbiorców Rozbudowa bazy przechowalniczej i logistycznej Wejście w dynamicznie rozwijający się segment HORECA Wzrost udziałów na obecnie obsługiwanych rynkach Efektywne wsparcie wprowadzenia na rynek produktów pod własną marką Poszerzenie oferty handlowej o wysokogatunkowe wędliny z importu NetBrokers dąŝenie do bycia największą w Europie platformą skierowaną do firm działających na rynku rolnospoŝywczym Zajęcie pozycji lidera rynkowego, w usługach przechowalniczo -chłodniczych Dywersyfikacja klientów w celu dobrania najbardziej marŝowych kontraktów

15 PKM Duda czynniki wzrostu w przyszłości segment surowcowy Czynniki wzrostu Przejęcia podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej Osiągnięcie 40% dostaw surowca z własnego zaplecza surowcowego Zapewnienie dostaw surowca o najwyŝszej jakości Minimalizacja kosztu hodowli, dzięki rozwojowi tuczu kontraktowego ObniŜenie kosztów pozyskania surowca wieprzowego koszty logistyki skupu UniezaleŜnienie się od podaŝy surowca na wolnym rynku eliminacja zakupu tuczników o nie satysfakcjonującej jakości lub znaczne obniŝenie cen zakupu Przejęcie marŝy z hodowli i zwiększenie marŝy na produkcji dzięki procesowi optymalizacji jakości Ŝywca Organizacja centralnego zakupu pasz i urządzeń dla współpracujących z PKM Duda rolników i program lojalnościowy Wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji mających na celu budowę stad macior o najwyŝszych parametrach jakościowych Przejęcie i modernizacja lub budowa nowych ferm (chów i hodowla trzody chlewnej) Zajęcie pozycji lidera w zakresie budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie Zajęcie znaczącej pozycji jako dostawca komponentów roślinnych do produkcji biopaliw Efektywne wykorzystanie posiadanego areału ziemskiego Zwiększenie posiadanych areałów do 10 tys. ha na potrzeby zwiększonej produkcji zwierzęcej i dzięki temu zmniejszenie kosztu jednostkowego / ha Wejście w produkcję pasz - przejęcie kolejnej marŝy w łańcuchu wartości produkcji rolnej Wykorzystanie posiadanych zasobów na potrzeby świadczenia usług przechowalnictwa dla ARR 15

16 Potencjalne akwizycje W dniu 28 listopada 2006 r. PKM DUDA podpisał umowę nabycia 100% udziałów w spółce Stół Polski Sp. z o.o. oraz w dniu 28 listopada 2006 r. list intencyjny dotyczący przejęcia działalności podmiotów: Zakłady Przemysłu Mięsnego Biernacki i Zakłady Mięsne Biernacki Stół Polski Sp. z o.o. Drugi największy dystrybutor mięsa i wędlin na terenie województwa mazowieckiego Producent wędlin (marki premium) Przychody w 2005 r.: 219 mln zł ZPM i ZM Biernacki ZPM Biernacki ubój i rozbiór, krajowy lider w uboju wołowiny oraz produkcja wieprzowiny ZM Biernacki chłodnia i przechowalnictwo Skonsolidowane przychody pro forma w 2005 r.: 275 mln zł PKM Duda jest o krok od rozpoczęcia produkcji na Ukrainie budowa silnej pozycji PKM Duda na nowym rynku 16

17 17 Część 2 Potencjalny cel inwestycji ZPM Biernacki i ZM Biernacki

18 Obszary działalności PKM Duda S.A. Segment produkcyjny Segment dystrybucyjno - usługowy Segment surowcowy Wieprzowina Dystrybucja mięsa i wędlin Produkcja roślinna Obecne linie biznesowe Wołowina Przechowalnictwo i chłodnictwo Hodowla zarodowa Dziczyzna Usługi rozbioru Tucz Nowe linie biznesowe Przetwórstwo marki premium Biopaliwa i biogazownie Znaczące wzmocnienie potencjału produkcyjnego w ramach danych linii biznesowych poprzez przejęcie działalności ZPM Biernacki oraz ZM Biernacki 18

19 Podstawowe informacje o ZPM Biernacki i ZM Biernacki Obydwie firmy prowadzone są w ramach działalności osób fizycznych (ZPM Biernacki przez p. Wojciecha Biernackiego, ZM Biernacki przez p. Tomasza Biernackiego) Zakłady produkcyjne zlokalizowane w Wielkopolsce (w bliskiej odległości od zakładu PKM Duda w Grąbkowie) ZPM Biernacki jest największym krajowym zakładem uboju wołowiny i praktycznie jednym producentem wołowiny koszernej (wysoka jakość i atrakcyjne marŝe) Ok. 50% przychodów z eksportu w wartości przychodów ogółem (ZPM i ZM Biernacki konsolidacja pro-forma) Usługi chłodnicze w duŝej części realizowane na rzecz ARM Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy ogółem pro-forma (ZPM Biernacki i ZM Biernacki) w latach i I pół r.* 12,23% CAGR , ,7 225,5 23,5 ZPM Biernacki i ZM Biernacki Golina ,5 21,0 158,1 PKM Duda Grąbkowo w mln zł ,1 205,4 251,9 9,3 148, I poł Przychody ze sprzedaŝy chłodnia i usługi 19 Przychody ze sprzedaŝy wołowiny i wieprzowiny * Dane wg PSR, dane nieaudytowane

20 Działalność operacyjna ZPM Biernacki i ZM Biernacki Największy udział w przychodach skonsolidowanych pro-forma stanowi wołowina (razem z wyrobami koszernymi: 56,7% przychodów ze sprzedaŝy), który notuje znaczny wzrost w stosunku do innych produktów (głównie z uwagi na rosnący eksport) ZPM Biernacki posiada grupę stałych odbiorców o strukturze zbliŝonej do grupy odbiorców PKM Duda Ok. 95% wołowiny i 50% wieprzowiny trafia na eksport Gwarancja dalszych dostaw mięsa do spółki Agro-Rydzyna (przetwórstwo) Dostawy surowca realizowane za pośrednictwem grup zakupowych (od rolników głównie z rejonów woj. wielkopolskiego 70% dostaw, pozostałe 30% od rolników z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego) Wolumen sprzedaŝy mięsa wieprzowego i wołowego w latach i I poł r. Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŝy pro forma w 2005 r ,9 30,9 36,4 Wołowina 56,7% 30 w tys. ton ,6 14,7 21,1 18,9 9,6 20,3 16,2 15,3 9, I poł Wolumen sprzedaŝy wieprzowiny Wolumen sprzedaŝy wołowiny Usługi chłodnicze 8,5% Wieprzowina 33,6% Pozostałe 1,2% * Dane wg PSR, dane nieaudytowane 20

21 Zwiększenie potencjału produkcyjnego PKM Duda dzięki przejęciu ZPM i ZM Biernacki (miesięcznie w szt.) Moce ubojowe - linia biznesowa wieprzowina Moce ubojowe - linia biznesowa wołowina PKM Duda Biernacki Razem 0 PKM Duda Biernacki Razem Moce ubojowe - linia biznesowa przechowalnictwo i chłodnictwo (w tys. ton) Zwiększenie potencjału uboju w zakresie wieprzowiny o %, uboju w zakresie wołowiny o 667%, a w zakresie przechowalnictwa i chłodnictwa o 120% PKM Duda Biernacki Razem Dzięki zwiększonym mocom produkcyjnym pozyskanie znacznego udziału w rynku mięsa wołowego, jak równieŝ atrakcyjnych rynków eksportowych Uzyskanie efektów skali Usprawnienie logistyki dostaw Nowe wysoko marŝowe kontrakty w zakresie przechowalnictwa i chłodnictwa 21

22 Wstępnie zidentyfikowane efekty synergii (przejęcie ZPM i ZM Bernacki) Zwiększenie mocy produkcyjnych (nowoczesne zaplecze produkcyjne, w tym chłodnie). Powiększenie oferty produktowej PKM Duda (koszerna wołowina wysoko marŝowy produkt). MoŜliwość realizacji duŝych kontraktów eksportowych o duŝej powtarzalności produktu (jakościowo) i znacznych jednorazowych dostaw pod względem ilościowym. Powiększenie bazy klientów PKM Duda o klientów obsługiwanych przez cele inwestycyjne. Efekty synergii Korzyści renty geograficznej bliska lokalizacja zakładów w Grąbkowie (PKM Duda) i w Golinie (ZPM Biernacki i ZM Biernacki). Poprawa pozycji konkurencyjnej PKM Duda z uwagi na zwiększony udział w krajowym rynku mięsa (w szczególności wołowego) i moŝliwość poprawy marŝ. Rozwój udziału PKM Duda na rynkach eksportowych, dzięki dotychczasowemu znacznemu poziomowi sprzedaŝy eksportowej celów inwestycyjnych. Wykorzystanie kanałów dystrybucji produktów PKM Duda dla sprzedaŝy produktów celów inwestycyjnych. Integracja funkcji biznesowych i działów organizacyjnych oraz ich optymalizacja, w zakresie: dostaw, polityki sprzedaŝy, wykorzystania mocy produkcyjnych, nakładów inwestycyjnych, struktury oferty produktowej. Zwiększenie zaplecza kapitałowego i obniŝenie kosztów finansowania działalności celów inwestycyjnych. 22

23 Warunki i harmonogram transakcji Przedmiot transakcji Zakup przez PKM DUDA zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na chłodnię oraz całego przedsiębiorstwa ZPM W. Biernacki Cena i sposób rozliczenia Wartość transakcji: tys. zł, cena będzie podlegać ewentualnej korekcie z tytułu wyników badania due diligence Płatność: gotówka Podpisanie porozumienia o warunkach transakcji: 28 listopada 2006 Przeprowadzenie due diligence i przedstawienie wyników (5-6 tygodni) renomowana firma doradcza Harmonogram Uzgodnienie ostatecznej ceny Spełnienie pozostałych warunków zawieszających (m.in. zgoda UOKiK oraz Rady Nadzorczej PKM Duda) Zamknięcie transakcji 31 marzec 2007 r. 23

24 PKM Duda rozwój organiczny oraz przez inwestycje - kryteria wyboru celu inwestycji Kryterium wyboru celu inwestycji Spełnienie warunków w projekcie Dopasowanie strategiczne celu inwestycji Zdolny, zmotywowany i silny management zorientowany na rozwój i sukces Perspektywa poprawy wyników finansowych Wykorzystanie efektu renty geograficznej Znaczne planowane efekty synergii dla PKM Duda IRR > 15% Atrakcyjne wskaźniki wyceny porównawczej (P/E, EV/EBITDA) Brak znaczących, nie dających się zabezpieczyć, ryzyk (proces due diligence) Porównanie akwizycji z inwestycją typu green field współfinansowaną ze środków SPO Zgoda Rady Nadzorczej Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Trwa proces negocjacyjny Trwa proces negocjacyjny Trwa proces due diligence Trwa proces negocjacyjny i przeprowadzane są analizy Ubieganie się o zgodę po przeprowadzeniu due diligence i ustaleniu wszystkich istotnych warunków transakcji 24

25 Cele i plany linii biznesowej - wieprzowina Cele strategiczne Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesu Dalsze zwiększanie mocy ubojowych Osiągnięcie efektów skali Zwiększanie eksportu Uczestnictwo w konsolidacji rynku Zwiększanie udziału rozbioru w sprzedaŝy Intensyfikacja działań prosprzedaŝowych produktów PKM Duda przez niemiecką spółkę PKM Duda Distribution GmbH Zajęcie czołowej pozycji wśród dostawców mięsa na rynki Dalekiego Wschodu Dywersyfikacja klientów Wprowadzenie do oferty produktów przetworzonych klasy premium pod własną marką Automatyzacja produkcji Przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z duŝymi perspektywami wzrostu Wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji mających na celu budowę marŝ Powiększenie portfolio produktów w kierunku produktów perspektywicznych, wysoko marŝowych Aktywizacja działań handlowych w zakresie zwiększania wolumenu i ceny sprzedaŝy do obecnych klientów Wprowadzenie narzędzi eliminujących ekspozycję walutową Wzrost udziałów rynkowych Zwiększenie marŝy handlowej MarŜa EBITDA > 10% Wykorzystanie mocy produkcyjnych > 85-90% Moce ubojowe > 1,5 mln sztuk Eksport stanowiący min. 25% przychodów Zwiększanie się marŝy na ubitej sztuce Zwiększanie udziału rozbioru w sprzedaŝy 25

26 Cele i plany linii biznesowej - wołowina Cele strategiczne Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesu Zwiększanie liczby ubojów Zwiększanie udziału rozbioru w sprzedaŝy Osiągnięcie efektów skali Uczestnictwo w konsolidacji rynku Wykorzystywanie do produkcji surowca o podwyŝszonej jakości Zwiększanie udziału rozbioru w sprzedaŝy Poszerzenie bazy klientów, w tym w szczególności o podmioty krajowe Wprowadzenie do oferty produktów klasy premium 26 Rozwój poprzez dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych Automatyzacja produkcji Przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z duŝymi perspektywami wzrostu Wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji mających na celu budowę marŝ Zwiększenie kontraktacji na pozyskanie surowca Powiększenie portfolio produktów w kierunku produktów perspektywicznych, wysoko marŝowych Wprowadzenie narzędzi eliminujących ekspozycję walutową Zwiększenie marŝy handlowej MarŜa EBITDA > 10% Wykorzystanie mocy produkcyjnych > 80% Moce ubojowe > 150 tys. sztuk Wzrost przychodów Polskiej Wołowiny do poziomu > 50 mln zł Zwiększanie się marŝy na ubitej sztuce Zwiększanie udziału rozbioru w sprzedaŝy

27 Cele i plany linii biznesowej przechowalnictwo i chłodnictwo Cele strategiczne Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesu Zajęcie pozycji lidera rynkowego, w usługach przechowalniczo-chłodniczych Dywersyfikacja klientów w celu dobrania najbardziej marŝowych kontraktów Centralne zarządzanie Kupno chłodni lub rozbudowa mocy przechowalniczych i chłodniczych w zaleŝności od uwarunkowań rynkowych Rozszerzenie bazy klientów o podmioty spoza branŝy mięsnej Świadczenie usług przechowalniczo-chłodniczych w oparciu o bazę transportową PKM Duda Optymalizacja modelu biznesowego i oszczędności kosztowe Posiadanie zdolności chłodniczych na poziomie min ton MarŜa EBITDA > 25% Wykorzystanie mocy produkcyjnych > 85-90% 27

28 28 Część 3 Potencjalny cel inwestycji Stół Polski

29 Obszary działalności PKM Duda S.A. Segment produkcyjny Segment dystrybucyjno - usługowy Segment surowcowy Wieprzowina Dystrybucja mięsa i wędlin Produkcja roślinna Obecne linie biznesowe Wołowina Przechowalnictwo i chłodnictwo Hodowla zarodowa Dziczyzna Usługi rozbioru Tucz Nowe linie biznesowe Przetwórstwo marki premium Biopaliwa i biogazownie Znaczące wzmocnienie potencjału dystrybucyjnego Grupy CM Makton oraz wejście w nową linię biznesową przetwórstwo w zakresie marek premium 29

30 Podstawowe informacje o Stół Polski Firma rodzinna (rodzina Mamrowiczów), załoŝona w 1994 r. 6 centrów dystrybucyjnych i 2 zakłady produkcyjne Drugi największy dostawca mięsa i wędlin do handlu detalicznego na terenie woj. mazowieckiego i znaczny dystrybutor na terenie woj. podlaskiego. Od 2005 r. rozpoczęcie działalności na terenie woj. śląskiego Produkcja wędlin w zakładzie Ciechanowcu (od 2001 r.) marki premium, rozbiór mięsa w zakładach Makowie Maz. (od 2006 r.) i Ciechanowcu (od 2004 r.) Liczna grupa odbiorców: ok sklepów i punktów handlu detalicznego (w tym sieć patronacka) Przychody ze sprzedaŝy ogółem* Stół Polski w latach i okresie I-III kw i 2006 r ,42% CAGR 218,6 16,33% CAGR Warszawa (Ząbki) Maków Mazowiecki Warszawa ul. Krakowiaków Ciechanowiec Siedlce w mln zł ,9 42,6 187,5 47,9 74,2 160,6 54,5 186,8 69,7 Katowice ,3 139,6 144,4 106,1 117,1 centra dystrybucji zakłady produkcyjne/ centra dystrybucji I-III kw I-III kw Przychody ze sprzedaŝy towarów Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług 30 * Przychody ze sprzedaŝy towarów obejmują sprzedaŝ mięsa i wędlin od zewnętrznych dostawców * Przychody ze sprzedaŝy produktów (wędlin pod własnymi markami) i usług

31 Działalność produkcyjna W zakresie produkcji mięsa i wędlin Stół Polski dysponuje dwoma zakładami produkcyjnymi: Ciechanowiec (zakład produkcyjny wędlin i rozbioru mięsa): mięso: zezwolenie na rozbiór na poziomie ok. 200 ton/tyg., co odpowiada obecnej wielkości produkcji (mięso potrzeby sprzedaŝy zewnętrznej ok. 75 ton/tyg. oraz ok. 125 ton/tyg. na potrzeby przetwórstwa) i obecnym zdolnościom produkcyjnym. wędliny: zezwolenie na produkcję na poziomie 130 ton/tyg., a wielkość obecnej produkcji kształtuje się na poziomie 105 ton/ tyg. W zakresie wędlin obecne moce produkcyjne wynoszą ok. 150 ton/tyg. Maków Mazowiecki (zakład rozbioru mięsa) dopuszczalna wielkości rozbioru mięsa na poziomie 115 ton/tyg., a obecna produkcja wynosi ok. 85 ton/tyg. Moce produkcyjne w zakresie rozbioru mięsa wynoszą ok. 150 ton/tyg Moce produkcyjne zakładów Stół Polski (ton/tyg.) Wędlin - marki premium: Stół Polski Wędliny Jak Za Gierka Wędliny Mistrz Zygmunta Z Góralskiej Beczki Wędliny z Wiejskiego Wesela Rozbiór mięsa - Ciechanowiec Produkcja wędlin - Ciechanowiec Rozbiór mięsa - Maków Mazowiecki

32 Działalność handlowa W zakresie dystrybucji mięsa i wędlin Stół Polski dysponuje czterema lokalizacjami handlu hurtowego i dwoma punktami dystrybucyjnymi w lokalizacjach produkcyjnych: Warszawa, ul. Krakowiaków hurtownia obsługuje lewobrzeŝną cześć aglomeracji warszawskiej oraz sprzedaŝ w kierunku Radomia, Pruszkowa, Błonia, Płońska, Otwocka. Warszawa (Ząbki) hurtownia zlokalizowana jest na terenie Praskiej Giełdy SpoŜywczej i obsługuje prawobrzeŝną część aglomeracji warszawskiej. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Struktura terytorialna sprzedaŝy Stół Polski w latach i okresie I-III kw i 2006 r. 1,1% 4,1% 1,1% 2,9% 6,7% 6,9% 98,9% 95,9% 92,2% 90,2% Siedlce Z tej lokalizacji prowadzona jest sprzedaŝ na terenie b. woj. siedleckiego i obecnego woj. podlaskiego. Katowice Dystrybucja wyrobów i towarów na rynek woj. śląskiego. Ciechanowiec, Maków Mazowiecki sprzedaŝ w punkcie hurtowym, zlokalizowanym przy zakładach produkcyjnych oraz dystrybucja. 20% 10% 0% I-III kw woj. mazowieckie woj. podlaskie woj. śląskie Struktura sprzedaŝy: sprzedaŝ stacjonarna 22%, dystrybucja mobilna 78% Sklepy patronackie: 182 sklepy patronackie wartość obrotów określona w relacji do poczynionych nakładów inwestycyjnych (wyposaŝenie sklepów) wzrost obrotu sklepów patronackich w obrotach ogółem (z 20% w 2005 r. do 24% w okresie I-III kw r.). 32

33 Połączony model biznesowy w segmencie dystrybucji (Makton, Fedrus, Stół Polski) odbiorców (Makton i Fedrus) odbiorców (Stół Polski)* Odbiorcy Sklepy Patronackie (432): 250 sklepy (Makton i Fedrus) 182 sklepy (Stół Polski) Pozostałe sklepy Odbiorcy produkcyjni (wyłącznie dostawy mięsa) 12 punktów sprzedaŝy: Rozbiór mięsa (2 200 ton/tyg.): Flota pojazdów (225): Logistyka /rozbiór 6 punktów dystrybucyjnych (Makton i Fedrus) 4 hurtownie i 2 punkty sprzedaŝy przyzakładowe (Stół Polski) Grąbkowo: Warszawa: 400 Kraków: 400 Ciechanowiec: 150 Maków Mazowiecki: 150 Poznań pojazdów Makton i Fedrus 125 pojazdów Stół Polski Dostawcy 33 Dostawy półtusz oraz mięsa kulinarnego: PKM Duda, niezaleŝni dostawcy (decydują bieŝące warunki dostaw brak preferencji) * Część odbiorców moŝe się dublować Dostawy wędlin: Makton i Fedrus (Sokołów, Animex i pozostali) Stół Polski (Sokołów, Animex, JBB Łyse, Stół Polski wędliny premium)

34 Czynniki sukcesu Stół Polski Budowanie silnych marek: dystrybucja (Stół Polski) i marek premium w produkcji wędlin Efektywny model sprzedaŝy Hurtowe punkty sprzedaŝy w pobliŝu potencjalnych odbiorców Liczna flota pojazdów Rozwój sieci sklepów patronackich Efektywny marketing i promocje Selekcja klientów (dotarcie do wybranej grupy docelowej) Dywersyfikacja dostawców wędlin i mięsa Atrakcyjna oferta produktowa Produkty pod własną marką o uznanej pozycji rynkowej Atrakcyjne ceny dla klientów moŝliwe do zaoferowania dzięki silnej pozycji przetargowej u dostawców i znaczącej pozycji rynkowej Jakość obsługi Wysokie standardy obsługi klienta Powtarzalny asortyment Stałość dostaw i asortymentu Potencjał strategiczny Uwolnienie efektów synergii po połączeniu działalności Stół Polski z Makton w Polsce 34

35 Efekty synergii (przejęcie Stół Polski) Zaprzestanie walki konkurencyjnej dwóch największych konkurentów na rynku warszawskim: Makton i Stół Polski. Potencjał wzrostu marŝy zarówno po stronie Makton, jak i Stół Polski w wyniku: Efekty synergii optymalizacji procesów zakupu i sprzedaŝy, optymalizacji nakładów marketingowych (promocje, rozwój sieci patronackiej), optymalizacji logistyki (optymalizacja tras dostaw i kosztów transportu), oszczędności kosztów administracji. Silniejsza pozycja konkurencyjna połączonych podmiotów dająca moŝliwość dalszej ekspansji i zwiększenia udziału w rynku kosztem pozostałych konkurentów. Pozyskanie marek wędlin Stół Polski (marki premium o znaczącej pozycji na rynku warszawskim) do kanałów dystrybucji Makton i Fedrus (Warszawa, Śląsk i Poznań). MoŜliwość wykorzystania dwóch zakładów produkcyjnych w Ciechanowcu (nowe marki wędlin) i Makowie Mazowieckim (potencjał rozwoju rozbioru i dystrybucji mięsa przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych: urządzenia i maszyny linie do rozbioru i chłodnie). Pozyskanie doświadczenia i wykorzystanie punktów dystrybucji w woj. śląskim i podlaskim. Nowe kanały dystrybucji dla produkcji mięsa wieprzowego, wołowego i dziczyzny z PKM Duda oraz dostaw półtusz do produkcji wędlin w zakładzie w Ciechanowcu. Rozwój wspólnej działalności dystrybucyjnej na nowych rynkach wspólnie przez Stół Polski i Makton. MoŜliwość produkcji nowych produktów wędliniarskich (pod nowymi markami) w zakładzie w Ciechanowcu. Rozwój dostaw dla segmentu HORECA (poprzez kanały dystrybucji Stół Polski). Zwiększenie zaplecza kapitałowego i obniŝenie kosztów finansowania działalności Stołu Polskiego. 35

36 Warunki i harmonogram transakcji Przedmiot transakcji Zakup przez PKM DUDA 100% udziałów w spółce Stół Polski Sp. z o.o. Cena i sposób rozliczenia Wartość transakcji: tys. zł Płatność: gotówka Podpisanie umowy sprzedaŝy udziałów: 28 listopada 2006 Uzyskanie zgody UOKiK Harmonogram Spełnienie się warunków zawieszających Zamknięcie transakcji IV kw I kw r. Ernst & Young (due diligence finansowe i podatkowe) Doradcy Kancelaria Prawnicza Biedecki Biedecki Ptak (due diligence prawne oraz strukturyzacja transakcji) IPOPEMA Securities (doradca finansowy oraz strukturyzacja transakcji) 36

37 PKM Duda rozwój organiczny oraz przez inwestycje - kryteria wyboru celu inwestycji Kryterium wyboru celu inwestycji Spełnienie warunków w projekcie Dopasowanie strategiczne celu inwestycji Zdolny, zmotywowany i silny management zorientowany na rozwój i sukces Perspektywa poprawy wyników finansowych Wykorzystanie efektu renty geograficznej Znaczne planowane efekty synergii dla PKM Duda IRR > 15% Atrakcyjne wskaźniki wyceny porównawczej (P/E, EV/EBITDA) Brak znaczących, nie dających się zabezpieczyć, ryzyk (proces due diligence) Porównanie akwizycji z inwestycją typu green field współfinansowaną ze środków SPO Zgoda Rady Nadzorczej Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony Warunek spełniony 37

38 Cele i plany linii biznesowej dystrybucja mięsa i wędlin Cele strategiczne Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesu Wzrost udziałów na obecnie obsługiwanych rynkach Wejście na nowe rynki poprzez przejęcia oraz inwestycje green field Efektywne wsparcie wprowadzenia na rynek produktów pod własną marką Poszerzenie oferty handlowej o wysokogatunkowe wędliny z importu NetBrokers dąŝenie do bycia największą w Europie platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spoŝywczym Rozwój poprzez dalszą ekspansję na rynkach polskim i zagranicznych Rozpoczęcie dostaw dla segmentu HORECA Przejęcia spółek lub inwestycje w nowe centra dystrybucji Powiększenie portfolio produktów w kierunku produktów wysoko marŝowych Wprowadzenie narzędzi eliminujących ekspozycję walutową Intensyfikacja handlu przez NetBrokers Silny rozwój eksportu Grupy PKM Duda w oparciu o PKM Duda Distribution GmbH i chłodnię Passau Przejęcia lub inwestycje green field Osiągnięcie pozycji lidera na rynkach lokalnych (w województwach, w których zlokalizowane są centra mięsne) Posiadanie 25 centrów dystrybucyjnych w największych miastach Polski Wzrost z obecnych ton sprzedawanych wędlin rocznie do min ton Zwiększenie marŝy handlowej MarŜa EBITDA > 5-6% 38

39 Cele i plany linii biznesowej przetwórstwo marki premium Cele strategiczne Plany rozwojowe Kluczowe czynniki sukcesu Dalsze zwiększanie mocy Osiągnięcie efektów skali Zwiększanie eksportu Uczestnictwo w konsolidacji rynku Intensyfikacja działań prosprzedaŝowych produktów przez niemiecką spółkę PKM Duda Distribution GmbH Wprowadzenie do oferty kolejnych produktów przetworzonych klasy premium Pozyskanie marek wędlin Stół Polski (marki premium o znaczącej pozycji na rynku warszawskim) do kanałów dystrybucji Makton i Fedrus (Warszawa, Śląsk i Poznań). Automatyzacja produkcji Przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z duŝymi perspektywami wzrostu Wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji mających na celu budowę marŝ Powiększenie portfolio produktów w kierunku produktów perspektywicznych, wysoko marŝowych Aktywizacja działań handlowych w zakresie zwiększania wolumenu i ceny sprzedaŝy do obecnych klientów Wzrost sprzedaŝy ilościowej Zwiększenie marŝy produkcyjnej Rozbudowa zakładu Sprawdzone i rozpoznawalne marki wędlin o zasięgu europejskim MarŜa EBITDA > 15-20% Wykorzystanie mocy produkcyjnych > 85-95% Podwojenie mocy produkcyjnych 39

40 40 Część 4 Informacje o rynku ukraińskim

41 Początek działalności PKM Duda na rynku ukraińskim Inwestycja w Borys - Ukraina Przejęcie przez PKM Duda za 1,5 mln USD 100% akcji i udziałów w ZAS i PP SWINOKOMPLEKS ZORIA ferma trzody chlewnej, obsada prawie sztuk świń Hodowla Początkowo tucz w oparciu o Fermę ZORIA, posiadającej status fermy zarodowej Moce produkcyjne 25 tys. tuczników rocznie Zwiększenie mocy do 50 tys. tuczników rocznie Produkcja Moce ubojowe wynoszące 120 tys. sztuk w skali roku SprzedaŜ zarówno półtusz, jak i mięsa w elementach Rozbiór na bazie produkcji lokalnej i importu z Polski Rozpoczęcie produkcji przetworzonej w zaleŝności od sytuacji rynkowej Handel Wysoko marŝowa działalność głównie ze względu na brak wieprzowiny i bezpośredni dostęp do chłonnego rynku rosyjskiego Po otwarciu granic baza handlowa dla produktów PKM Duda Bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku lokalnego ze względu na duŝy deficyt wieprzowiny 41

42 Rynek ukraiński atrakcyjny klimat inwestycyjny Ukraine in vogue for Polish investors Polish businessmen are ready to invest more into Ukraine s economy. Such was the opinion expressed at the conference New Markets Opportunities for Polish Businessmen on Ukrainian and Russian Markets recently held in Warsaw. Before the conference Polish businessman Zbigniew Drzymala announced that his company Groclin, which makes additional accessories for automobiles, is cutting back production in Poland and plans to build a second facility in Ukraine. Slawomir Grzelczak, a participant of the conference and manager at the Dun & Bradstreet Poland analytical firm, explained that the Poles are highly interested in Ukraine due to the country s positive macroeconomic indicators: Lithuania, Latvia and Estonia do not have as great a potential, Russia is still highly risky, while Ukraine has huge potential, cheap labor and a stable political situation taking into account its aspirations of joining the EU and WTO. Today, Ukraine has a favorable market climate that has come into fashion. The analyst considers that the shortcomings (deficiencies) of the Ukrainian market are, in general, very similar to those in Poland. Źródło: Kyiv Weekly, 15 listopada 2006 r. 42

43 Warunki prowadzenia biznesu na Ukrainie Gospodarkę ukraińską charakteryzują: dynamiczny wzrost gospodarczy, porównywalny z tym charakteryzującym Polskę w I połowie lat 90 oraz stabilny kurs waluty ukraińskiej hrywny. W stosunku do gospodarki polskiej, koszty pracy są kilkakrotnie niŝsze (biorąc pod uwagę średnie miesięczne koszty pracy w obu gospodarkach), co w bezpośredni sposób przyczynia się do wysokiego poziomu atrakcyjności Ukrainy jako lokalizacji przedsięwzięć biznesowych charakteryzujących się wysoką pracochłonnością. Słabościami ukraińskiej gospodarki są: niedostateczny postęp w reformowaniu gospodarki, brak stabilności i przejrzystości ustawodawstwa, wysokie oprocentowanie kredytów komercyjnych (15 17%). Liczne zwolnienia podatkowe i dotacje dla działalności hodowlanej na terenie Ukrainy. Sprzyjający klimat inwestycyjny dla PKM DUDA ze strony lokalnych i wojewódzkich władz na Ukrainie. 43

44 Przeszkody w prowadzeniu biznesu na Ukrainie Wśród przeszkód, na jakie natrafiają inwestorzy zagraniczni działający na Ukrainie, naleŝy wymienić: niestabilność przepisów, w tym nieoczekiwane zmiany pogarszające warunki dostępu do rynku (np. wprowadzone w 2004 roku rozwiązania skutkujące ograniczeniem eksportu towarów) brak zdecydowanego kursu na reformy rynkowe bardzo trudna sytuacja w rolnictwie: brak stabilności produkcji rolnej, niedostateczne i przestarzałe wyposaŝenie rolnictwa niesprawność słuŝb granicznych, złe wyposaŝenie granic (częste awarie centralnych systemów słuŝb granicznych) wprowadzone w ostatnim czasie zmiany zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych powszechna biurokracja niska wydajność pracy brak profesjonalnych kadr 44

45 Otoczenie makroekonomiczne działalności Grupy PKM Duda - rynek ukraiński Dotychczasowy i przewidywany wzrost PKB (w %) Ukraina Polska EU - 25 Źródło: strona internetowa www imf.org W latach Ukraina była w fazie wysokiego wzrostu gospodarczego. W roku 2002 PKB wzrósł o 4,6%, w 2003 r. o 9,4%, a w 2004 r. PKB wzrósł o 12,1%. W 2005 r. tempo wzrostu znacznie osłabło i wyniósł on tylko 2,6%. Nastąpił wzrost produkcji przemysłowej o 12,5% w 2004 r. i 3,1% w 2005 r. oraz wzrost importu, który wyniósł odpowiednio 28,1% w 2004 r. i 24,6% w 2005 r. Inwestycje zagraniczne na Ukrainie są dotychczas niewielkie i wynoszą ok. 13,5 mld USD. Struktura branŝowa inwestycji zagranicznych na Ukrainie: 59,8% - przemysł spoŝywczy, metalurgiczny, chemiczny i petrochemiczny, 15,0% - handel, 7,9% - transport. Lata 2004 i 2005 charakteryzowały się wysoką inflacją ceny artykułów konsumpcyjnych wzrosły odpowiednio o 12,3% i 10,3%, a przemysłowych o 24,1% i 9,5%. ZałoŜenia do budŝetu na rok 2007 przewidują wskaźnik inflacji w wysokości 7,5%. W latach gospodarka ukraińska charakteryzowała się stabilnym kursem walutowym Dotychczasowy i przewidywany poziom inflacji (w %) Ukraina Polska EU - 25 Źródło: strona internetowa www imf.org PLN/UAH 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 10 kwiecień kwiecień kwiecień kwiecień 2006 Źródło: NBP 45

46 Koszty pracy na Ukrainie Porównanie przeciętnych, miesięcznych kosztów pracy w Polsce do przeciętnych, miesięcznych kosztów pracy na Ukrainie (wartości w PLN) Ukraina Polska Biorąc pod uwagę średnie miesięczne obciąŝenie pracodawcy kosztami pracy jednego pracownika Ukraina charakteryzowała się duŝo niŝszymi kosztami w stosunku do wynagrodzeń pracowników w Polsce. W obu krajach widoczne są wzrostowe tendencje wynagrodzeń. Wzrostu dochodów ludności na Ukrainie w 2004 r. wyniósł 16,8% a w 2005 r. 38,1%. W 2005 r. średnia płaca wzrosła nominalnie o 36,2% a realnie o 19,2%, podczas gdy w 2004 r. nominalny wzrost wyniósł 23,8%. Źródło: ukrstat.gov.ua 46

47 Rynek mięsa i wędlin na Ukrainie - jeden z najbardziej perspektywicznych segmentów z branŝy spoŝywczej Konsumpcja mięsa (ogółem) na mieszkańca 89,8 63,5 71,8 39,0 41,8 Ukraina 05' Ukraina 06P' Polska 94-97' Polska 05' UE-15 04' Źródło: Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-ŝywnościowego, Warszawa 2006, Ambasada Ukrainy, PKM Duda SpoŜycie mięsa wieprzowego wynosi ok. 14 kg na osobę. W 1990 r. konsumpcja mięsa ogółem wynosiła 84 kg DuŜy popyt wewnętrzny i stały wzrost spoŝycia wędlin oraz wyrobów mięsnych. Największą dynamiką wzrostu charakteryzuje się rynek wieprzowiny (w 2005 r. wzrost produkcji wieprzowiny o 7,3%) DuŜe rozdrobnienie zakładów przetwórstwa mięsa o niskim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych. W okresie ostatnich 14 lat powstało małych zakładów produkcji, natomiast liczba kombinatów mięsnych spadła dwukrotnie ze 123 do 64 Mała ilość konkurencji liczba zakładów przetwórczych spadła z 330 w 2003 r. do 250 w 2005 r. Wysokie zuŝycie produkcyjnych środków trwałych w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego sięgające nawet 80% Niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych Ujemne saldo handlu zagranicznego w towarach pochodzenia mięsnego Wzrost średniej wagi tuczników z 101 kg do 123 kg 47 Źródło: raport Pro Agro 2006 r.

48 Podstawowe dane o rynku wieprzowiny na Ukrainie 7,0 Cena zakupu Ŝywca wieprzowego (zł*/kg) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, W latach cena Ŝywca spadała, natomiast od 2003 roku zauwaŝalny jest wzrost cen. W ostatnich latach na rynku ukraińskim pogłowie świń systematycznie malało co w połączeniu z duŝym deficytem wewnętrznym na mięso wieprzowe czyni z tego rynku atrakcyjny cel inwestycyjny. W 2006 r. przewidywane pogłowie trzody chlewnej wyniesie ok. 9 mln sztuk. Rentowność produkcji trzody chlewnej na Ukrainie wynosi 25-40% (dane za lata ) *- do przeliczenia hrywien na złote zastosowano średni kurs w poszczególnych latach Źródło: raport Pro Agro 2006 r. Pogłowie trzody chlewnej (w tysiącach sztuk) % * 2010* * - wartości prognozowane 48 Źródło: raport Pro Agro 2006 r.

49 Podstawowe dane o rynku wieprzowiny na Ukrainie Ubój trzody chlewenj (w tys. sztuk) +72% Mała ilość znaczących producentów na rynku Ukrainy. W 1990 r. produkcja wieprzowiny na Ukrainie wynosiła 724 tys. ton, natomiast w 2005 r. 95 tys. ton. Produkcja wędlin spadła ponad pięciokrotnie (od 1990 r.). Następuje konsolidacja rynku oraz utrata pozycji rynkowych przez najsłabsze zakłady. Silny rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji. DuŜy potencjał wzrostu rynku * 2010* Źródło: raport Pro Agro 2006 r. Produkcja trzody chlew nej - najw ięksi producenci (w tonach) ООО "Ев рoсоюз" ОАО "Слобожанский" ЗАО "БАС" ООО "Агропромышленная компания" "Трубеж", "Перв ое мая" ООО " Черкасская мяная ООО "Росан-Агро" "Шахтар" ЗАО "Агро-Союз" ООО "Полесье-Агро" ООО "Агро-Ов ен" 49 Źródło: raport Pro Agro 2006 r.

50 PKM Duda rozwój organiczny oraz przez inwestycje - kryteria wybory celu inwestycji Cele inwestycji na Ukrainie Fermy zarodowe, tuczarnie, produkcja warchlaków i tucz kontraktowy Ubój, rozbiór i przetwórstwo mięsa czerwonego Nowoczesne zakłady produkcyjne, wysoka jakość hodowli Znana i rozpoznawalna marka handlowa oraz silna pozycja w dystrybucji Kryterium wyboru celu inwestycji Dopasowanie strategiczne celu inwestycji Zdolny, zmotywowany i silny management zorientowany na rozwój i sukces Perspektywa poprawy wyników finansowych Wykorzystanie efektu renty geograficznej Znaczne planowane efekty synergii dla PKM Duda IRR > 30% Atrakcyjne wskaźniki wyceny porównawczej (P/E, EV/EBITDA) Brak znaczących, nie dających się zabezpieczyć, ryzyk (proces due diligence) Porównanie akwizycji z inwestycją typu green field Zgoda Rady Nadzorczej 50 PKM Duda S.A. prowadzi rozmowy z kilkoma potencjalnymi celami inwestycji (w jednym trwa proces due diligence)

51 Budowa silnej pozycji PKM Duda S.A. na rynku ukraińskim Zaplecze surowcowe Kupno i modernizacja 5-6 ferm Docelowo hodowla do 250 tys. sztuk tuczników Zdobycie pozycji lidera w produkcji Ŝywca wieprzowego na Ukrainie Przeniesienie z PKM Duda na Ukrainę knowhow oraz technologii Osiągnięcie pozycji lidera pod względem jakości surowca Dopłaty państwowe do ferm plemiennych Zwolnienie z podatku dochodowego Rozwój segmentu agro kupno lub dzierŝawa areałów wysokiej klasy pod produkcję komponentów do biopaliw i eksport do Polski Produkcja i dystrybucja Produkcja w zakresie uboju, rozbioru i przetwórstwa wieprzowiny - maksymalizacja marŝ dzięki przejęciu całego łańcucha produkcyjnego Moce produkcyjne dostosowywane do rozwoju własnej bazy surowcowej, tuczu kontraktowego oraz zakupów tuczników z rynku Budowa sieci dystrybucji, która zapewni trwałą przewagę nad konkurencją Kreowanie kilku marek w róŝnych segmentach cenowych i jakościowych 51

52 52 Część 5 Emisja akcji z prawem poboru

53 Warunki emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Rodzaj Oferty Emisja akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy 1 dotychczasowa akcja daje prawo do zakupu 1 akcji nowej emisji Wielkość Oferty Liczba nowych akcji: Oferujący / Doradca finansowy Dom Maklerski IDM S.A. (oferujący) IPOPEMA Securities S.A. (doradca finansowy) Notowania Prawa poboru, Prawa do akcji Akcje na GPW Uchwała NWZA W dniu 7 listopad 2006 r. NWZA PKM Duda S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji akcji serii G. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Dzień Prawa Poboru Dzień prawa poboru to 8 grudnia dostosowanie programu managerskiego do zmian w kapitale, związanych z prawem poboru 53

54 Planowane cele inwestycji Polska Cel inwestycji Przejęcia przedsiębiorstw o profilu działalności zbliŝonym do PKM Duda (wołowina i wieprzowina) - alternatywne rozmowy z dwoma kolejnymi podmiotami - ZPM i ZM Biernacki Przejęcia firm w segmencie dystrybucji mięsa i wędlin - Stół Polski Szacowana wartość mln zł < 95 mln zł mln zł 27,5 mln zł Fermy trzody chlewnej Polsce mln zł Biopaliwa, biogazownie mln zł Zagranica Fermy trzody chlewnej na Ukrainie Przejęcia przedsiębiorstw o profilu działalności zbliŝonym do PKM Duda na Ukrainie wysoki standard produkcji (wieprzowina) mln zł mln zł Razem mln zł 54

55 PKM Duda rozwój organiczny oraz przez inwestycje budowa wartości dla Akcjonariuszy Misją PKM Duda S.A. jest zapewnienie Akcjonariuszom wzrostu wartości ich inwestycji, wyraŝonego jako suma wypłaconych dywidend oraz wzrostu ceny akcji przy załoŝeniu aprecjacji wartości Spółki realizującej inwestycje na poziomie umoŝliwiającym zajęcie pozycji lidera (w zakresie udziału w rynku i poziomu technologicznego) w krajowym sektorze produkcji mięsnej Kapitalizacja PKM Duda (w mln zł) IPO * 2006** Obliczenia na podstawie średniejwaŝonej liczby akcji PKM Duda i kursu akcji na koniec okresu. * Kapitalizacja na 28 listopada 2006 r. ** Kapitalizacja przy załoŝeniu objęcia wszystkich akcji serii G oraz ceny emisyjnej 3 zł. 55

56 Załączniki Władze PKM Duda Dane finansowe Oświadczenie Dane teleadresowe 56

57 Władze PKM Duda Skład Zarządu PKM Duda S.A. Prezes Zarządu Maciej Duda Wiceprezes Zarządu Bogna Duda-Jankowiak Wiceprezes Zarządu Roman Miler Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Rafał Oleszak Skład Rady Nadzorczej PKM Duda S.A. Przewodniczący: Rafał Abratański Członek Rady Nadzorczej: Marek Dybalski Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej: Tomasz Łuczyński Członek Rady Nadzorczej: Rafał Tuzimek Członek Rady Nadzorczej: Maciej Zientara 57

58 Wyniki finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł Przychody netto Koszty sprzedanych produktów i towarów marŝa brutto na sprzedaŝy (w %) Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaŝy marŝa na sprzedaŝy (w %) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej marŝa EBIT (w %) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto rentowność netto (w %) 2005 I poł I-III kw I-III kw ,0% 10,9% 12,8% 12,4% ,5% 3,0% 2,9% 3,9% ,5% 5,2% 4,1% 6,0% ,1% 4,7% 3,4% 4,9% Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A. 58

59 Wyniki finansowe BILANS tys. zł 2005 I poł I-III kw I-III kw AKTYWA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym Zapasy NaleŜności PASYWA Kapitał własny Rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe i PPO Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A. 59

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za I półrocze 2006 r. Warszawa, 21 sierpnia 2006 r. Wyniki Grupy PKM DUDA za I półrocze 2006 Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKM DUDA w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów

Prezentacja dla Inwestorów 1 Prezentacja dla Inwestorów Emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Cel PKM Duda S.A. lider branży y mięsnej w Polsce Październik 2006 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki 2008 r. Maj 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2008 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe 2 3 Część

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-III I III kw. 2007 r. Listopad 2007 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2007 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-IV I IV kw. 2007 r. Luty 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2007 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-IV I IV kw. r. Marzec 2009 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-III I III kw. 2008 r. Cele planowanej emisji akcji serii H Listopad 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2008 III. Planowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-II I II kw. r. Sierpień Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe 2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki II kw. 2007 r. Sierpień 2007 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki II kw. 2007 III. Czynniki wzrostu Grupy Kapitałowej PKM Duda Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Deutsche Bank 1st Annual Emerging Europe Conference

Prezentacja dla inwestorów. Deutsche Bank 1st Annual Emerging Europe Conference Prezentacja dla inwestorów Deutsche Bank 1st Annual Emerging Europe Conference 19 wrzesień 2007 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki I półrocza 2007 III. Ekspansja PKM DUDA

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za IV kwartał 2005 r. Warszawa, 2 marca 2005 r. Struktura Grupy Kapitałowej PKM DUDA Fedrus Segment handlowousługowy Eurosmak 20% Makton NetBrokers Euro-Duda

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2006 R. POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) Raport kwartalny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunków w strategicznych GK PKM Duda S.A. Prezentacja skrócona. Maj 2010

Prezentacja kierunków w strategicznych GK PKM Duda S.A. Prezentacja skrócona. Maj 2010 Prezentacja kierunków w strategicznych GK PKM Duda S.A. Prezentacja skrócona Maj 2010 Grupa Kapitałowa PKM Duda S.A. PKM Duda S.A. lider Grupy POLSKA Agro Duda PKM Duda S.A. CM Makton Agrohop Hunter Wild

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I IV kw. 2010 r. III. Realizacja strategii PKM Duda Wyniki I IV kw. 2010 Część I Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2015 rok

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 215 rok Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider grupy Grupa

Bardziej szczegółowo

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r.

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r. ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji konferencja na GPW 27 sierpnia 2003 r. Kim jesteśmy? ZM DUDA S.A. w Grąbkowie: działalność ubój i rozbiór mięsa czerwonego 5% udziału w rynku wysoka specjalizacja i duża

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Plan prezentacji Informacje ogólne Charakterystyka segmentu produkcyjnego Charakterystyka segmentu handlowo-usługowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku Spis treści Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Warunki rynkowe w 2014 roku PKM Duda na trudnym rynku 3 4 7 8 20

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki I-III I III kw r. 9 listopada 2010

Prezentacja Wyniki I-III I III kw r. 9 listopada 2010 Prezentacja Wyniki I-III I III kw. 2010 r. 9 listopada 2010 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I-III kw. 2010 r. III. Realizacja strategii PKM Duda Wyniki I-III kw. 2010 Część I Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 215 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2013 rok

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2013 rok Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 213 rok Spis treści Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Warunki rynkowe w 213 roku PKM Duda na trudnym rynku 3 4 7 8 26 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów w i Prasy

Prezentacja dla Inwestorów w i Prasy Prezentacja dla Inwestorów w i Prasy Wyniki za I-III I III kw. r. Listopad Plan prezentacji I. Wyniki I-III kw. II. Program Restrukturyzacji Operacyjnej Grupy Kapitałowej PKM Duda S.A. Załączniki: Dane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 9 miesięcy 2015 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 9 miesięcy 2015 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 9 miesięcy 215 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2016 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2016 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 216 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2015 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2015 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2015 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Prasy i Inwestorów

Prezentacja dla Prasy i Inwestorów 1 Prezentacja dla Prasy i Inwestorów Ekspansja PKM Duda na rynku ukraińskim Kwiecień 2007 Plan prezentacji I. Ekspansja PKM Duda na rynku ukraińskim II. Emisja akcji z prawem poboru Załączniki 3 4 Część

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Prasy i Inwestorów

Prezentacja dla Prasy i Inwestorów 1 Prezentacja dla Prasy i Inwestorów Przejęcie pełnej kontroli w NetBrokers Projekt inwestycyjny instalacja do produkcji bioetanolu Grudzień 2006 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 2016 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 216 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki za I kwartał Warszawa, maj 2013

Prezentacja: Wyniki za I kwartał Warszawa, maj 2013 Prezentacja: Wyniki za I kwartał 2013 Warszawa, maj 2013 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda 2. Warunki rynkowe w I kwartale 2013 3. PKM Duda na trudnym rynku wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r.

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r. Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze Warszawa, 17 października 2003 r. ZM DUDA S.A. w Grąbkowie - spółka giełdowa: -działalność: ubój i rozbiór mięsa czerwonego - wysoka specjalizacja -duża skala działania

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku Kraków, maj 2008 1 1. Wyniki finansowe I kwartał 2008 r. Skonsolidowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o Grupie Kapitałowej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A

I. Informacje o Grupie Kapitałowej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2006 R INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2006 r. zgodnie z 98 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za III kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za III kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za III kwartał 214 roku Spis treści Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Warunki rynkowe w 214 roku PKM Duda na trudnym rynku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2014 rok

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2014 rok Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 214 rok Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym Grupa kapitałowa obejmująca

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Sierpień 2010

Prezentacja. Sierpień 2010 Prezentacja Wyniki I półrocza p 2010 r. Sierpień 2010 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I półrocza 2010 r. III. Realizacja strategii PKM Duda Wyniki I półrocza 2010. Część I Informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki za I półrocze Warszawa, sierpień 2012

Prezentacja: Wyniki za I półrocze Warszawa, sierpień 2012 Prezentacja: Wyniki za I półrocze 2012 Warszawa, sierpień 2012 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki za I półrocze 2012. III. Realizacja Programu Duda 2012. 2 I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Makarony Polskie S.A. Warszawa, 12 sierpnia 2008 roku

Makarony Polskie S.A. Warszawa, 12 sierpnia 2008 roku Makarony Polskie S.A. Warszawa, 12 sierpnia 2008 roku Plan prezentacji I. Prezentacja Grupy Makarony Polskie. II. Wyniki za II kwartał 2008 r. III. Plany na 2008 rok 2 Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony

Bardziej szczegółowo

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A. zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r. AKTUALIZACJA NR 1 STR. 73 PKT 9 PROSPEKTU Było: 9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE Spółka nie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku. Warszawa, 13 maja 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku. Warszawa, 13 maja 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku Warszawa, 13 maja 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki I kw. 2010 r. Elementy strategii PKM Duda

Prezentacja Wyniki I kw. 2010 r. Elementy strategii PKM Duda Prezentacja Wyniki I kw. 2010 r. Elementy strategii PKM Duda Maj 2010 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I kw. 2010 r. III. Elementy strategii PKM Duda 2 3 Część 1 Informacje ogólne o PKM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki I półrocza Warszawa, sierpień 2011

Prezentacja: Wyniki I półrocza Warszawa, sierpień 2011 Prezentacja: Wyniki I półrocza 2011 Warszawa, sierpień 2011 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki I półrocza 2011 r. III. Realizacja Programu Duda 2012. IV. Realizacja strategicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy Polfa S.A.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy Polfa S.A. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy Polfa S.A. III kwartał 2012r. Warszawa, 14 listopada 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1) PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2) OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie - z działalności w roku 2007 - z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania zarządu w roku 2007 wraz z oceną sytuacji

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki Warszawa, marzec 2012

Prezentacja: Wyniki Warszawa, marzec 2012 Prezentacja: Wniki2011 Wyniki Warszawa, marzec 2012 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki 2011. III. Realizacja Programu Duda 2012. 2 I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna z największych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I III kw r.

Wyniki finansowe za I III kw r. Wyniki finansowe za I III kw. 28 r. Telekonferencja dla inwestorów / Konferencja prasowa 13 listopada 28 r. www.inwestor.netia.pl Kluczowe osiągnięcia Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta wcześniej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki za III kwartał Warszawa, listopad 2012

Prezentacja: Wyniki za III kwartał Warszawa, listopad 2012 Prezentacja: Wyniki za III kwartał 2012 Warszawa, listopad 2012 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki za III kwartał 2012. III. Realizacja Programu Duda 2012. 2 I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Wyniki IV kw. 2009 r. Program restrukturyzacji DUDA 2012. Marzec 2010

Prezentacja wynikowa Wyniki IV kw. 2009 r. Program restrukturyzacji DUDA 2012. Marzec 2010 Prezentacja wynikowa Wyniki IV kw. 2009 r. Program restrukturyzacji DUDA 2012 Marzec 2010 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I-IV kw. 2009 r. III. Istotne wydarzenia w otoczeniu PKM Duda

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 3 kwartał 2010

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 3 kwartał 2010 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 3 kwartał 2010 Warszawa, listopad 2010 ZastrzeŜenie PowyŜsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo