ORGANIZATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATOR WWW.GMCPOLAND.PL"

Transkrypt

1 Global Management Challenge 2008 Podręczniik ORGANIZATOR 1

2 Spis treści Część I WPROWADZENIE Część II WZORCE EKONOMICZNE OTOCZENIE GOSPODARCZE I TŁO EKONOMICZNE WYDARZENIA ŚWIATOWE MARKETING POLITYKA CENOWA JAKOŚĆ PRODUKTÓW BADANIA I ROZWÓJ REKLAMA SPRZEDAś DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA OBRÓBKA MASZYNOWA KONSERWACJA OBRABIAREK MONTAś PLANOWANIE PRODUKCJI GWARANCJE I JAKOŚĆ DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA ZAOPATRZENIE W SUROWIEC I MAGAZYNOWANIE TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PODAś SIŁY ROBOCZEJ PŁACE I WARUNKI PRACY FINANSE, MAJĄTEK I RACHUNKOWOŚĆ DYWIDENDY INWESTYCJE KREDYTOWANIE MAJĄTEK TRWAŁY Nieruchomości MAJĄTEK TRWAŁY Maszyny UBEZPIECZENIE Część III RAPORT DLA ZARZĄDU DOSTĘPNOŚĆ I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WYKORZYSTANIE SUROWCA PERSONEL LOKALNY AGENCI I DYSTRYBUTORZY TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA PRODUKTY GOTOWE KSIĘGOWOŚĆ KOSZTY OGÓLNE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS SPRAWOZDANIE CASH FLOW INFORMACJE INFORMACJE GOSPODARCZE I INNE Część IV ARKUSZ DECYZYJNY TABELE

3 Część I WPROWADZENIE Niniejsza gra strategiczna Global Management Challenge oparta jest na realistycznej sytuacji gospodarczej, w której kilka przedsiębiorstw produkcyjnych (reprezentowanych przez uczestniczące w grze zespoły) konkuruje we wspólnych warunkach gospodarczych. ZłoŜony i wszechstronny model komputerowy symuluje interakcje zachodzące między róŝnymi częściami kaŝdego przedsiębiorstwa, konkurencyjne stosunki między firmami oraz ekonomiczne tło sytuacji. Zadanie, przed jakim stoi twój zespół, to kierowanie jednym z przedsiębiorstw stworzonych w wyniku symulacji i zarządzanie nim w taki sposób, jak gdyby była to prawdziwa, Ŝywa organizacja. Niniejszy Podręcznik wyjaśni ci, jak grać. Przedstawi organizację symulacji, jakie zadania naleŝą do twojego zespołu, jak funkcjonuje wirtualne przedsiębiorstwo, a takŝe w jaki sposób jest powiązane z firmami konkurencyjnych zespołów. Podręcznik składa się z czterech części: - Wprowadzenia. - Otoczenia Gospodarczego, gdzie wyjaśnione są wewnętrzne funkcje i interakcje między firmami a rynkiem. - Sprawozdania dla Zarządu, gdzie omówiona jest treść otrzymywanych Raportów. - Arkusza Decyzyjnego, w którym wyjaśniony jest sposób w jaki powinieneś przygotować decyzje by wprowadzić je poprawnie do Arkusza. Firma, którą musisz poprowadzić jest złoŝonym organizmem i choć stosunkowo łatwo jest zrozumieć ogólną strukturę, jej funkcjonowanie zawiera wiele subtelnych aspektów. W części II podręcznika znajduje się opis struktury firmy, którą będziesz zarządzać. Opis ten przedstawia cztery główne obszary funkcjonowania: Marketing, Produkcję, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Finanse. Wyjaśnia, jakie zastosowanie mają wymienione funkcje i obrazuje interakcje między nimi. Kiedy przychodzi do zarządzania firmą, osiągnięcie odpowiedniej równowagi jest niezmiernie waŝne dla odniesienia sukcesu, a najlepszym sposobem do jego odniesienia jest praca zespołowa, dobra organizacja i skuteczna komunikacja. Twój zespół powinien podzielić obowiązki w taki sposób, aby mógł pełnić wszystkie funkcje kierownictwa wyŝszego szczebla firmy, którą zarządza. Decyzje dotyczące sposobu zorganizowania zespołu pozostawione zostały tobie. MoŜesz prowadzić firmę w sposób funkcjonalny, gdzie kaŝda osoba jest odpowiedzialna za jeden aspekt działalności. Prawdopodobnie będzie ci potrzebny prezes, który zapewni, Ŝe opinie wszystkich zostaną zebrane w spójną całość. MoŜesz równieŝ przyjąć luźniejszy model organizacji, w której wszyscy będą członkami komitetu zajmującego się róŝnorodnymi kwestiami dotyczącymi firmy. Nie istnieją ograniczenia dotyczące stosowania pomocy technicznych. Jeśli postanowisz napisać własne 'arkusze kalkulacyjne', przydadzą ci się szczegółowe definicje zawarte w Części III. Kontrolę nad firmą sprawujesz poprzez dwa dokumenty: (a) Kwartalne Sprawozdanie dla Zarządu - RAPORT, generowane przez symulator. Przedstawia ono wyniki twojej firmy w zakończonym właśnie okresie. (b) Arkusz Decyzyjny, rejestrujący twoje decyzje dotyczące sposobu funkcjonowania firmy w następnym okresie. Decyzje przekazywane są do organizatora i przetwarzane przez symulator. Abyś mógł orientować się dokładnie w bieŝącej sytuacji sposób funkcjonowania twojej firmy został opisany w bardzo szczegółowy sposób, przez co Podręcznik jest obszerny i wygląda na skomplikowany, jednak ogólna struktura symulacji jest bardzo prosta. Starasz się wygrać, maksymalizując moŝliwości przyszłego rozwoju swojej firmy, tak aby cena jej akcji na zakończenie danego etapu symulacji była jak najwyŝsza. Oznacza to ustanowienie strategii, która skieruje przedsiębiorstwo w stronę owego długofalowego celu. Po opracowaniu strategii, moŝesz określić taktykę działań, dzięki której będzie moŝliwe jej wdroŝenie. (Jeśli stwierdzisz, Ŝe twoja strategia nie przynosi właściwych efektów, zawsze moŝesz ją skorygować, tak aby osiągnąć cel.) Jednym z zadań działu marketingu jest przeanalizowanie całego rynku, a następnie przygotowanie planu marketingowego. Plan musi zawierać realne prognozy dotyczące wartości sprzedaŝy. Dział produkcji wytwarza i wysyła owe ilości pod warunkiem, Ŝe ma niezbędne do tego celu zasoby w postaci ludzi i maszyn. Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi musi kontrolować sytuację poniewaŝ kaŝde rozwiązanie wypracowane wspólnie przez dział marketingu i dział produkcji wpłynie na dochody i warunki pracy siły roboczej. Na koniec, departament finansów powinien starannie zbadać cały proces, aby upewnić się, Ŝe jest rentowny i moŝe zostać zrealizowany w ramach dostępnych zasobów finansowych. Podstawą pracy zespołowej i osiągnięcia kompromisu jest znalezienie wspólnego rozwiązania nie tylko w krótkim okresie, ale rozwiązania, które dopasowane będzie równieŝ do długoterminowej strategii przedsiębiorstwa. Abyś mógł dokonać wstępnej oceny funkcjonowania firmy, przedstawiamy ci jej historię obejmującą okres bezpośrednio przed rozpoczęciem się symulacji oraz decyzje, które doprowadziły do uzyskania takich właśnie wyników. Studiując niniejszy Podręcznik, moŝesz wykorzystać historię do zilustrowania omawianych punktów. Historia jest taka sama dla wszystkich firm biorących udział w grze, poniewaŝ wszystkie zaczynają dokładnie z tego samego punktu. Część III Podręcznika przedstawia szczegółowo treść Sprawozdania dla Zarządu. Wiele relacji wykorzystanych w ćwiczeniu ma charakter czysto arytmetyczny (np. informacje finansowe), jednak reszta nie moŝe zostać określona dokładnie, nawet w rzeczywistości (np. jak wiele zamówień moŝesz dostać; jaki będzie efekt konserwacji). Aby móc prowadzić działalność w sposób efektywny, musisz rozpoznać i zbadać owe nieokreślone elementy. W miarę rozwoju ćwiczenia, zbadać ich wraŝliwość i odkryć, jak reagują na podejmowane przez ciebie decyzje oraz jak wpływają na funkcjonowanie twojej firmy. Ten typ analizy pozwoli ci na wyciągnięcie ogólnych wniosków dotyczących przyszłych wydarzeń, po podjęciu konkretnych decyzji. Po dokonaniu oceny sytuacji i podjęciu decyzji dotyczących tego, co chcesz robić, wypełnij pierwszy Arkusz Decyzyjny (na stronie internetowej) zgodnie z harmonogramem konkursu. W odpowiedzi otrzymasz RAPORT dla Zarządu, które powie ci, co stało się w firmie w wyniku podjętych przez ciebie decyzji. Wykorzystaj owe informacje w celu uzupełnienia swej wiedzy dotyczącej funkcjonowania firmy i rynku. Następnie przygotuj kolejny zestaw decyzji i tak dalej, aŝ do końca danego etapu gry. Zanim przejdziemy do głównej części Podręcznika, musimy wyjaśnić kilka ogólnych koncepcji i zagadnień: (a) Celem gry jest osiągnięcie przez firmy najwyŝszej "Ceny Akcji", która podawana jest po kaŝdej serii decyzji w Raporcie dla Zarządu. 3

4 PoniewaŜ jest to koncepcja dotycząca przyszłości, cena akcji odzwierciedla perspektywy twojej firmy, powinieneś więc spróbować doprowadzić ją do jak najlepszej kondycji przed zakończeniem symulacji. (b) Niektóre firmy odnosiły straty w czasie trwania symulacji. Mimo to, nigdy nie ogłosisz upadłości. Pozwalając firmom funkcjonować z ogromnym zadłuŝeniem, gwarantujemy, Ŝe wszystkie firmy uczestniczące w grze przynajmniej dotrwają do jej końca. (c) Symulacja odbywa się w okresach kwartalnych. Gdy juŝ podjąłeś decyzje na nadchodzący kwartał, w Ŝaden sposób nie moŝesz dokonać ich zmiany przed kolejnym. Symulacja składa się z pewnej liczby kwartałów (liczba zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem gry). Otrzymasz harmonogram, który przedstawia dokładnie, kiedy Decyzje muszą zostać przekazane do przetworzenia do organizatora i kiedy powinieneś się spodziewać informacji zwrotnej czyli Sprawozdania dla Zarządu/Raportu. Zakłada się, Ŝe kwartał trwa dwanaście tygodni. (d) Sprawozdania dla Zarządu nadchodzą, a Arkusze Decyzyjne są wysyłane w tej wyimaginowanej chwili między zakończeniem jednego kwartału i rozpoczęciem drugiego. Dla jasności, przeszłe i przyszłe kwartały są określone dokładnie względem owej wyimaginowanej chwili, a odniesienia do nich w ramach niniejszego Podręcznika będą następujące: Ostatni Kwartał kwartał, który właśnie się zakończył i do którego odnosi się ostatni Raport. Przedostatni Kwartał kwartał poprzedzający 'Ostatni Kwartał'. Następny Kwartał kwartał, który ma właśnie nadejść i którego dotyczy bieŝący Arkusz Decyzyjny. Kwartał Kolejny Po Następnym kwartał bezpośrednio następujący po 'Następnym Kwartale'. Nie istnieje kwartał określany jako 'BieŜący Kwartał'. W czasie trwania symulacji, Kontroler nie będzie interweniował w jakikolwiek sposób w rozwój wydarzeń. Takie elementy, jak trendy rynkowe, stopy procentowe, dostępność siły roboczej itp. zostają wyznaczone przed rozpoczęciem się gry. Kontroler nigdy nie będzie ingerował samowolnie. Istnieje wystarczająca ilość losowych skutków powstających w wyniku działań podejmowanych przez konkurujące firmy, iŝ nie ma potrzeby dodawania kolejnych. Podręcznik został napisany tak, aby ułatwić ci korzystanie z niego. W tekście ogólnym pojawiają się odnośniki do podejmowanych decyzji. Podane w nawiasie litery alfabetu odpowiadają linijce Arkusza Decyzyjnego, w której znajduje się omawiana decyzja. Koszty i inne stałe parametry są zgromadzone w serii tabel stanowiących załącznik do Podręcznika, a odniesienia do nich w treści podręcznika zawierają numer właściwej tabeli. Niniejsza wersja symulacji została zmodyfikowana w celu włączenia nowego narzędzia marketingowego jakim jest sprzedaŝ poprzez Internet. W prawdziwym Ŝyciu trudno jest określić i zmierzyć techniczne procesy towarzyszące e-commerce, dlatego wykorzystywany model został uproszczony, tak by w symulacji znalazła się jak najmniejsza ilość parametrów. Część II OTOCZENIE GOSPODARCZE I TŁO EKONOMICZNE Twoja firma konkuruje bezpośrednio z kilkoma innymi firmami, które wytwarzają i sprzedają te same produkty, co ty, na tych samych obszarach geograficznych. MoŜesz produkować do trzech róŝnych produktów, które nie są tu dokładnie określone. Są to artykuły konsumpcyjne trwałego uŝytku, które powszechnie uwaŝa się za poŝądane przez ogół konsumentów. Twoje rynki podzielone są na dwa geograficzne obszary tradycyjnego handlu - rynek Unii Europejskiej (UE) oraz Północno - Atlantycki Obszar Wolnego Handlu (NAFTA). Równocześnie będziesz w stanie działać na tych obszarach jak teŝ w pozostałej części świata poprzez Internet. Biorąc udział w grze będziesz konkurował bezpośrednio z firmami innych uczestników. WZORCE EKONOMICZNE 1. SprzedaŜ produktów w róŝnych obszarach będzie zaleŝała od wielkości populacji oraz struktury społecznej danego rynku. (patrz Tabela 1) 2. Na wszystkie rynki wpływ wywiera zwykły cykl koniunkturalny, jednak nie moŝna załoŝyć, Ŝe odzwierciedla on aktualną, rzeczywistą sytuację gospodarczą. Podobnie, Ŝadne istniejące w realnym świecie polityki rządowe nie mają wpływu na przebieg symulacji. 3. Na ogólny trend ekonomiczny nałoŝony został silny sezonowy wzorzec popytu na produkty branŝy. Powtarza się on co roku i jest taki sam dla wszystkich produktów we wszystkich obszarach rynku. Szczyt sezonu następuje w czwartym kwartale kaŝdego roku. 4. Na rynku UE wymiana handlowa prowadzona jest w euro, natomiast w obszarze NAFTA i poprzez Internet w dolarach amerykańskich. 5. Wszystkie decyzje dotyczące kwestii pienięŝnych, jakie musisz podjąć, będą określone w euro, w tym decyzje mające wpływ na obszar NAFTA i obszar sprzedaŝy Internetowej. Dlatego teŝ handel podlegać będzie wpływom zmian kursów walut W czasie trwania symulacji publikowana będzie statystyka gospodarcza oraz Raporty dla Zarządu, które pomogą ci w dokonaniu oceny trendów i ruchów gospodarczych oraz tego, jak mogą zmienić się kursy wymiany. Przybierają one formę wskaźników ekonomicznych w formie oficjalnej statystyki: dla rynku unijnego, dla obszaru NAFTA, jak i pozostałej, rozwiniętej części świata. Podawane są w formie pozbawionej cech sezonowości, tak więc leŝące u ich podstaw trendy ekonomiczne mogą być wydedukowane bezpośrednio, bez potrzeby dalszego wygładzania. Informacje Gospodarcze obejmują: Produkt krajowy brutto w Ostatnim Kw. Stopę bezrobocia w Ostatnim Kw. Bilans handlowy w Ostatnim Kw. Bazowe stopy procentowe Banku Centralnego na koniec ostatniego kw., obowiązujące w następnym kwartale. Kurs wymiany euro względem dolara na koniec ostatniego kw., obowiązujący w następnym kwartale. Dostęp do Komputerów

5 WaŜne: Kurs wymiany podawany jest w euro w stosunku do dolara (EUR/USD), tj. cena płacona w euro za l dolara. Gdy kurs spada, będziesz płacił mniejszą kwotę w euro za dolara, stąd gdy euro wzmacnia się, a dolar słabnie, moŝesz spodziewać się mniejszej sprzedaŝy produktów w obszarze eksportowym (przy załoŝeniu, Ŝe wszystkie inne elementy nie ulegną zmianie); jeśli zaś kurs wzrasta, ma to przeciwny wpływ na sprzedaŝ eksportową. Podawany kurs wymiany to kurs mający zastosowanie na koniec kwartału. Będzie stosowany w transakcjach wymiany walut przez cały następny kwartał. Kurs zastosowany w ostatnim kwartale (tzn. w ostatnim Raporcie, jakim dysponujesz) został podany w Raporcie za przedostatni kwartał. 8. Informacje ze świata : Dodatkowo zespoły będą otrzymywały krótkie fragmenty komentarzy prasowych dotyczących zagadnień politycznych, gospodarczych lub handlowych. Pomogą one w sporządzeniu prognozy prawdopodobnego kierunku rozwoju gospodarek i rynków. 9. Komentarze prasowe nie muszą być wiarygodne - tak jak we wszystkich raportach pojawiających się w prasie, istnieje tendencja drukowania tego, co czytelnicy chcą czytać. Nie oznacza to jednak, Ŝe naleŝy je ignorować. WYDARZENIA ŚWIATOWE 10. WaŜne wydarzenia światowe mogą wywierać wpływ na przedsiębiorstwa graczy. Wydarzenia te mogą być wynikiem przewrotów politycznych, zmian w gospodarce ekonomicznej lub środowiskowej, wojen, klęsk Ŝywiołowych, jak erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie itp. Mogą one w znaczący sposób powodować zmiany nie tylko w funkcjonowaniu twojej firmy, ale równieŝ rynku, na którym działa. Na przykład, wybuch epidemii na skalę globalną moŝe wpłynąć nie tylko na popyt na twoje produkty, ale równieŝ znacząco osłabić zdolność twojej firmy do wytwarzania produktów, poniewaŝ twoi pracownicy nie będą w stanie wykonywać swoich zadań. 11. Na poziomie zewnętrznym, wstrząsy tego rodzaju dotykają wszystkie firmy jednakowo, jednak wewnętrzne zakłócenia w określonej firmie, będące skutkiem takiego wydarzenia, są uzaleŝnione od tego, na ile dana firma jest w stanie sobie z nim poradzić. Na przykład, jeśli firma posiada odpowiedni poziom rezerw surowców i wyrobów gotowych, moŝe w dalszym ciągu prowadzić działalność handlową, podczas gdy inna firma z niŝszym poziomem zapasów będzie borykała się z trudnościami. 12. Tego rodzaju wydarzenia mogą pojawić się nagle, nie dając kierownictwu zbyt wiele czasu na działanie. JednakŜe jest bardziej prawdopodobne, Ŝe przynajmniej niektóre informacje ze świata pojawiające się w Raporcie, mogą je zasygnalizować. Efekt wydarzeń światowych na działalność firmy będzie oznaczony znakiem! w Raportach dla Zarządu z wyjątkiem sytuacji, gdy wchodzą w grę rynki i gospodarka. WaŜne jest dokładne czytanie informacji ze świata, poniewaŝ mogą one zawierać istotne wiadomości, mające następnie wpływ na obliczenia w Raportach dla Zarządu. Jako zarząd powinniście pamiętać, Ŝe jakiekolwiek wstrząsy natury fizycznej nie muszą wpłynąć bezpośrednio na rynek konsumencki, mogą jednak mieć wpływ na zaufanie konsumentów, co spowoduje spadek zamówień. NaleŜy teŝ zwrócić uwagę na fakt, Ŝe jakkolwiek istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju wydarzeń, nie oznacza to, Ŝe NA PEWNO one wystąpią. MARKETING Departament marketingu twojej firmy odpowiada za tworzenie popytu na produkty firmy i ich sprzedaŝ. Aby móc pomyślnie realizować swe zadania, musi analizować rynek i konkurencję, przygotowywać strategiczne plany marketingowe i podejmować decyzje dotyczące wprowadzania ich w Ŝycie, zarówno w długim, jak i w krótkim okresie. Jednocześnie powinien współpracować z innymi działami w celu zapewnienia rentownej sprzedaŝy i wydajnego działania firmy. 13. W obszarze Unii Europejskiej oraz NAFTA sprzedajesz produkty do detalistów poprzez własnych pośredników. Ci z kolei sprzedają towar konsumentom. MoŜesz równieŝ bezpośrednio sprzedawać produkty na skalę światową poprzez Internet tym osobom, które posiadają odpowiedni dostęp do komputera. SprzedaŜ Internetowa będzie prowadzona równieŝ wśród osób z obszaru Unii i NAFTA, tak więc będziesz konkurował z własnymi pośrednikami handlowymi na tych terenach. 14. KaŜdy produkt posiada wizerunek marketingowy, który naleŝy promować, aby zwiększyć sprzedaŝ. Na wizerunek ten wpływa kilka czynników, które mają róŝny wpływ na sprzedaŝ w porównaniu do podobnych czynników dotyczących produktów konkurencyjnych. Niektóre z nich znajdują się bezpośrednio pod twoją kontrolą i decydujesz o nich w ramach planu marketingowego. Inne, takie jak zmiany w gospodarce i działania konkurencji, musisz wziąć pod uwagę, przygotowując plan. MoŜna tego dokonać jedynie poprzez próbę prognozowania i uwzględniając owe prognozy w planach. 5

6 15. Aby pomóc ci sporządzić prognozę, udostępnione zostają ci za darmo pewne informacje gospodarcze oraz dane dotyczące działań konkurencji. Składają się na nie informacje, które zazwyczaj byłyby dostępne w postaci "nieoficjalnych" wiadomości gospodarczych. 16. Na Bezpłatne informacje w Raporcie po kaŝdym cyklu składają się: a) Ceny sprzedaŝy produktów - podawane według firm, produktów, obszarów sprzedaŝy (rynek UE, NAFTA oraz Internet). b) Całkowita liczba pracowników - obejmująca robotników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych (czyli monterów). c) Podstawowa stawka płacy dla pracowników wykwalifikowanych, określona przez kaŝdą firmę. d) Liczba agentów i dystrybutorów - całkowita liczba agentów (UE) i dystrybutorów (NAFTA) w ostatnim kwartale. 17. Oprócz otrzymywania wspomnianych darmowych informacji, moŝesz podjąć decyzję (Arkusz Decyzyjny, pole 'S') o zapisaniu się do organizacji, która monitoruje sprzedaŝ kaŝdego produktu i dostarcza informacji dotyczących podziału rynku między firmami konkurentów, a twoją ( Zakup informacji o udziałach rynkowych ). Za otrzymane informacje będziesz płacił stałą stawkę (podaną w Tabeli 2) za kaŝdym razem, gdy o nie poprosisz. Uzyskane dane dotyczą udziału rynkowego sprzedaŝy dla kaŝdej z konkurujących firm: na rynku Unii Europejskiej w obszarze NAFTA w Internecie 18. WaŜne: Udziały rynkowe: oparte są na wielkości sprzedaŝy w ostatnim kwartale, a nie na otrzymanych zamówieniach, które to liczby mogą się od siebie znacznie róŝnić. Wartości pokazują procentowy udział firm w danym rynku. Wielkość rynku obejmuje wysokość sprzedaŝy twoich bezpośrednich konkurentów, ale teŝ i innych firm nie włączonych bezpośrednio do symulacji. Dlatego teŝ podane udziały procentowe nie będą sumować się do MoŜesz równieŝ zlecić (Arkusz Decyzyjny, S) Zakup informacji o firmach, tj. badanie dotyczące działalności i produktów konkurencji. Za otrzymane informacje będziesz płacił stałą stawkę (podaną w Tabeli 2) za kaŝdym razem, gdy o nie poprosisz. Płatne informacje - Informacje o firmach obejmują: a) Całkowitą kwotę wydaną na reklamę sumę wydatków poniesionych na reklamę krótko i długookresową. Nie ma podziału ze względu na produkt/rynek. b) Całkowitą kwotę wydatków poniesioną na Badania i Rozwój nie ma podziału ze względu na produkt. c) Ocenę konsumentów dotyczącą jakości wzoru twoich własnych produktów i produktów twoich konkurentów. Ocena przybiera formę przyznawanych 'gwiazdek', od pięciu za doskonale zaprojektowany, zaawansowany technicznie i dobrze wykonany produkt do jednej gwiazdki za produkt przestarzały i niedbale wykonany. Informacje te gromadzone są z paneli konsumentów i odzwierciedlają opinie społeczeństwa. Ocena konsumentów powinna być rozwaŝana w sposób ostroŝny, poniewaŝ opracowywana jest na podstawie analizy subiektywnej dyskusji prowadzonej przez małe grupy konsumentów. d) Ocenę (opartą równieŝ na systemie 5-gwiazdkowym) atrakcyjności, efektywności oraz łatwości uŝycia twojej strony www (jeśli prowadzisz sprzedaŝ internetową) oraz stron www konkurencyjnych firm. 20. Stosując kombinację dostępnych informacji dotyczących gospodarki i działalności firm, dołączając wszelkie wnioski, wyciągnięte z analizy Historii Firmy i własne doświadczenia z prowadzenia przedsiębiorstwa, powinieneś być w stanie przygotować szczegółowy plan marketingowy dla kaŝdego produktu. Powinny się w nim znaleźć wartości decyzyjne dla parametrów marketingowych znajdujących się pod twoją kontrolą: Polityka cenowa Polityka dotycząca wzornictwa i niezawodności produktów Plan reklamowy Polityka dotycząca pośredników i dystrybutorów Polityka dotycząca sprzedaŝy internetowej Strategia dostępności produktów Z przygotowania planu musi wynikać, Ŝe przewidujesz ilość zamówień na kaŝdy produkt. Twoje oczekiwania są prognozą, którą powinieneś wykorzystać w trakcie omawiania swoich planów z innymi działami funkcjonalnymi firmy. POLITYKA CENOWA 21. W kaŝdym kwartale musisz podjąć decyzję co do ceny, po której będziesz sprzedawał produkty (Arkusz Decyzyjny, C). 22. Cena, którą ustalisz za kaŝdy produkt, to wartość którą obciąŝysz swoich agentów w Europie i dystrybutorów w NAFTA za kaŝdą dostarczoną im sztukę. Będzie to stanowić równieŝ wyznacznik ceny detalicznej w sklepach. Twoi pośrednicy w UE i NAFTA czerpią zyski głównie z wypłacanej przez ciebie prowizji (patrz: Paragraf 57 i 59). W Internecie cena ustalona przez ciebie będzie ceną, którą zapłaci klient ostateczny. Klienci Internetowi pokrywają jednak opłatę za dostawę. Produkty są dość wraŝliwe cenowo, choć w nierówny sposób, przy czym stosunkowo wysokie ceny prowadzą do spadku zamówień, a ceny niskie zwiększają ich liczbę. 23. Wszystkie ceny produktów są ustalane w euro, bez względu na to, gdzie mają być sprzedawane. PoniewaŜ ceny w obszarze NAFTA oraz w Internecie są ustalane w euro i podawane nabywcom finalnym w dolarach. Będą miały na nie wpływ wahania kursu wymiany euro/dolar. Wpłynie to na twoją zdolność konkurowania na tym rynku - warto więc wziąć to pod uwagę przy ustalaniu ceny. 24. WaŜne: Redukcja cen działa jako metoda zwiększenia liczby zamówień tylko do pewnego momentu - ludzie stają się podejrzliwi wobec bardzo niskich cen. 25. Jeśli zdecydujesz się nie oferować któregoś z produktów na sprzedaŝ, wpisz zero na Arkuszu Decyzyjnym. Nie otrzymasz Ŝadnych zamówień na ten produkt w danym obszarze w następnym kwartale. 6

7 JAKOŚĆ PRODUKTÓW 26. Jakość produktów, jakie oferujesz na rynku, moŝe być kontrolowana decyzjami (Arkusz Decyzyjny, E) podejmowanymi w czasie produkcji. Generalnie, im dłuŝej pozwolisz wykwalifikowanym pracownikom montować kaŝdy produkt, tym lepiej będzie on wykończony i tym bardziej niezawodny. 27. MoŜe się zdarzyć, Ŝe wypuścisz na rynek produkty posiadające istotne wady. Oprócz kosztów ich naprawy, powaŝnych strat dozna równieŝ twój wizerunek marketingowy, co prowadzić będzie do utraty zaufania konsumentów, a co za tym idzie, do utraty zamówień. 28. Im więcej uwagi przykładasz do jakości, tym lepszy będzie wizerunek produktu i tym więcej produktów będziesz mógł sprzedać. Dokładniejszy opis procesu kontroli jakości znajduje się w paragrafach 93 i Produkty, które zostaną uznane za wadliwe przez konsumentów mogą zostać odesłane do naprawy lub wymiany na mocy jednorocznej gwarancji udzielanej przez firmę. Im wyŝsza jakość produktów, tym mniej ich zostanie zwróconych. Naprawy wykonywane są przez podwykonawców, którzy przedstawiają twojej firmie faktury za wykonane prace po ustalonym koszcie (patrz Tabela 9). SprzedaŜ internetowa równieŝ podlega gwarancji. Konsumenci mogą zwracać produkty do agenta dystrybucji i naprawione dla ciebie przez lokalnego podwykonawcę. BADANIA I ROZWÓJ 30. Podstawowym sposobem, w jaki produkty twojej firmy utrzymują swój udział w rynku, jest dotrzymywanie kroku lub wyprzedzanie konkurencji pod względem rozwoju technologii i wzornictwa. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest regularne inwestowanie w badania i rozwój (R & D) kaŝdego produktu. 31. Zazwyczaj rezultaty takich działań są niepewne, tak więc niezaleŝnie od tego jak duŝe sumy zdecydujesz się wydać (Arkusz Decyzyjny, G), nigdy nie będziesz miał absolutnej pewności, Ŝe twoje zespoły zajmujące się badaniami będą mogły wnieść coś nowego, co wpłynie na poprawę wizerunku produktu w krótkim okresie. Jednak nie ma wątpliwości, Ŝe im więcej wydasz, tym większą będziesz miał szansę na osiągnięcie postępu w długim okresie. Warto teŝ pamiętać, Ŝe regularne wydatki są bardziej efektywne niŝ te dokonywane sporadycznie. Efekt R & D jest akumulowany, tak więc jeśli przeznaczasz pieniądze na badania i rozwój, prędzej czy później twoje wydatki się zwrócą. 32. Prowadzenie badań przez twoją firmę przynosi "Mało" lub "DuŜo" korzystne zmiany kaŝdego produktu. 33. O małych zmianach informuje cię twój zespół badawczy i poprawki wprowadzane są do produktu niezwłocznie, automatycznie, bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek decyzji potwierdzającej ich wprowadzenie. Ich wpływ na twoją sprzedaŝ jest niewielki, acz natychmiastowy. przestarzałe. MoŜesz zechcieć poczekać z nowym produktem do wyczerpania zapasów istniejącego produktu lub przeprowadzić kampanię marketingową, tak aby móc skutecznie wprowadzić nowy produkt na rynek. Masz więc moŝliwość podjęcia decyzji (Arkusz Decyzyjny, F) kiedy wprowadzisz zmianę od razu czy w jednym z kolejnych kwartałów. 35. Twój dział R & D mógł nie odnieść Ŝadnych sukcesów w ostatnim kwartale. W takim wypadku otrzymasz informację 'BRAK'. Nie jest to wcale zły znak, poniewaŝ badania i rozwój to proces kumulacyjny, a po jednym pomyślnym wdroŝeniu zespół zaczyna nowy projekt badawczy, który moŝe potrwać dwa lub więcej kwartałów, zanim zaowocuje. Im więcej zainwestujesz, tym krótszy moŝe być ów okres oczekiwania na rezultaty inwestycji. 36. Efektem wdroŝenia zmian w produktach jest poprawa ich wizerunku marketingowego w oczach konsumentów, tak więc ocena konsumenta (liczba gwiazdek przyznanych w wyniku rozmów z komisjami konsumenckimi) najprawdopodobniej wzrośnie. Jeśli twoje wysiłki w zakresie badań są niewielkie lub nie przynoszą spodziewanych rezultatów, twoje produkty będą ulegały starzeniu się, a w rezultacie nastąpi pogorszenie ich wizerunku marketingowego i spadek liczby przyznawanych gwiazdek. Jeśli ten lub inny spośród twoich produktów został uznany za wadliwy, towarzysząca temu zdarzeniu zła reklama najprawdopodobniej spowoduje utratę gwiazdek. 34. DuŜe zmiany, o których zostałeś poinformowany, wymagają dalszego rozwaŝenia, zanim podejmiesz decyzję o wprowadzeniu ich do produktu. WdroŜenie duŝych zmian w produkcie jest tak istotne, Ŝe w jego wyniku istniejące modele produktu stają się 37. Mała zmiana w produkcie nie wymaga podjęcia Ŝadnych dodatkowych decyzji. Jeśli zostałeś poinformowany o takiej zmianie, oznacza to, Ŝe została juŝ wprowadzona do produktu i wpłynęła na poprawę jego wizerunku. WaŜne Informacje 38. Co kwartał informacja o stopniu sukcesów odnoszonych przez dział R & D jest przekazywana w dolnej części rozdziału 'Produkty' Sprawozdania dla Zarządu, gdzie wpisane zostaną słowa 'DUśA', 'MAŁA' lub 'BRAK'. 39. Musisz otrzymać informację o Zasadniczej zmianie, zanim podejmiesz decyzję o jej wdroŝeniu. Jeśli rozpoczniesz proces wdraŝania zmiany, zanim otrzymasz o niej informację, postępuje on dalej mimo to i istniejące zapasy zostają wyprzedane, jednak nie towarzyszy temu odpowiednia przewaga marketingowa. 40. Informacja o DuŜej zmianie w produkcie jest przekazywana tylko raz. Jeśli nie podejmiesz wdraŝania natychmiast w następnym kwartale, twój dział badań i rozwoju rozpocznie nowy projekt i będzie informował cię w ramach Raportu dla Zarządu o jego postępach. Pamiętaj o tym, Ŝe masz do dyspozycji opracowane wcześniej zmiany. 41. DuŜe zmiany, które nie zostały wdroŝone natychmiast nie tracą waŝności. Pozostają do dyspozycji do czasu, gdy podejmiesz decyzję o ich wdroŝeniu. Jednak jeśli nie wykorzystasz ich w miarę szybko, moŝesz stwierdzić, Ŝe konkurenci wprowadzili podobne zmiany na rynek przed tobą i zyskali przewagę. 42. MoŜliwe jest pozostawienie wdroŝenia duŝej zmiany przez tak długi okres, Ŝe nadejdzie informacja o drugiej takiej zmianie. W tym przypadku, jeśli wdroŝysz jedną ze zmian, automatycznie wdroŝona zostaje druga, dzięki czemu uzyskany efekt marketingowy jest większy. 43. Wprowadzenie duŝej zmiany nie ma wpływu na jakiekolwiek zaległości w realizacji zamówień. 44. Małe zmiany są produktem ubocznym badań w drodze do opracowania duŝej zmiany i nie wpływają na postępy owych badań. 45. Po przekazaniu informacji o duŝej zmianie, dział badań i rozwoju rozpoczyna pracę nad nowym projektem, poczynając od następnego kwartału, w zaleŝności od poziomu poczynionych przez ciebie inwestycji. 46. Poziom twojego zarządzania (związany z wydatkami zarządu) będzie wpływać na szanse osiągnięcia sukcesu przez dział badań i rozwoju. 7

8 47. Proces wdraŝania DuŜej zmiany w produkcie przebiega następująco: a) W kaŝdym kwartale podejmujesz decyzję (Arkusz Decyzyjny, G) dotyczącą zainwestowania pewnej kwoty w badania i rozwój jednego lub większej liczby twoich produktów. b) Po kilku kwartałach inwestycja ta zwraca się, a dział R & D przekazuje informację o opracowaniu DuŜej zmiany w jednym z produktów. c) W następnym kwartale lub kilka kwartałów później podejmujesz decyzję (Arkusz Decyzyjny, F) o wdroŝeniu owej zmiany. Niezmiernie waŝne jest porównanie korzyści marketingowych wynikających z wprowadzenia ulepszonego produktu oraz potencjalnych strat przychodów ze sprzedaŝy zapasów przestarzałych produktów po obniŝonej cenie. To natomiast zaleŝeć będzie od ilości zapasów jakie posiadasz w danym momencie. d) Po podjęciu decyzji, na początku następnego kwartału, wszelkie zapasy danego produktu zostają wyprzedane po uzgodnionej cenie na normalnym rynku (patrz Tabela 21). e) Twój wydział produkcyjny zaczyna wytwarzać nowy produkt, a dział marketingu zaczyna go sprzedawać. f) Komisje ocen konsumentów badają nowy produkt i mogą wprowadzić zmianę w ilości przyznanych gwiazdek. REKLAMA 48. Dla kaŝdego produktu w kaŝdym obszarze musisz zdecydować (Arkusz Decyzyjny, D), ile pieniędzy wydasz na jego reklamę: a). na wsparcie sprzedaŝy detalistów w krótkim okresie poprzez reklamy w telewizji, materiały do reklamy prasowej itp. Ten typ reklamy ma ograniczony wpływ na e-commerce. b). na promowanie wizerunku twojej firmy w kaŝdym obszarze, bez względu na produkt, aby stworzyć długotrwałe zaufanie i zwiększyć wartość firmy. Reklama dotycząca wizerunku firmy ma charakter kumulatywny i potrzebuje stałego wydatkowania przez dłuŝszy czas, aby moŝna ją było uznać za efektywną. Nie tylko otwiera rynek na produkty twojej firmy, ale równieŝ, w połączeniu z wszelką reklamą, przyczynia się do ogólnego wzrostu rynku. Zbudowany dobry wizerunek firmy ma wpływ na większą liczbę wizyt na twojej stronie www, a więc jest istotnym czynnikiem przy sprzedaŝy internetowej. 51. Oprócz bezpośredniego marketingu, waŝne jest dla uŝytkowników Internetu w jaki sposób twoja strona www odzwierciedla wizerunek marketingowy firmy. Dlatego moŝesz podjąć decyzję (Arkusz Decyzyjny, L2) o wielkości wydatków kwartalnych na poprawienie efektywności i atrakcyjności twojej strony. 52. Nie istnieją dokładne informacje dotyczące skutków reklamy, oprócz tego, Ŝe odmiennie wpływa na sprzedaŝ produktów w róŝnych obszarach. Reklama w obszarze NAFTA oraz w Internecie będzie równieŝ zaleŝeć od stosunkowych zmian we wskaźnikach cen oraz kursu wymiany euro/dolar. SPRZEDAś 53. Masz przed sobą dwie moŝliwości sprzedaŝy produktów: a) do detalistów w Unii Europejskiej i w obszarze NAFTA, którzy w tradycyjny sposób prowadzą sprzedaŝ produktów finalnym odbiorcom. b) bezpośrednio do ostatecznych klientów na całym świecie (w tym w UE i NAFTA) za pomocą Internetu. Rynek UE - Agenci 54. Na rynku UE wyznaczasz pośredników - agentów, którzy będą działali w twoim imieniu, sprzedając i rozprowadzając twoje produkty. W kaŝdym kwartale musisz podjąć trzy decyzje (Arkusz Decyzyjny, J): 55. Ilu agentów ma reprezentować cię na rynku Unii (w sumie) od początku kwartału po kwartale następnym. 56. Jaką kwotę jesteś przygotowany wydać na kaŝdego agenta co kwartał. Dotyczy to podstawowych płatności za pomoce sprzedaŝowe, nadzór i rachunkowość, badania rynku itp. Istnieje jednak minimalna płatność kwartalna na kaŝdego agenta, słuŝąca pokryciu pewnych wydatków administracyjnych. Wszelkie decyzje dotyczące wydania większej kwoty niŝ wyznaczone minimum pozwoli kaŝdemu agentowi na objęcie sprzedaŝą większego obszaru geograficznego i polepszenie jego wyników sprzedaŝy. (patrz Tabela 3). 57. Jaką stawkę prowizji zapłacisz agentom od wartości zamówień otrzymanych w kaŝdym kwartale. Prowizja to podstawowe źródło dochodu dla pośredników. WyŜsza prowizja motywuje ich do zwiększenia wysiłków w ramach sprzedaŝy prowadzonej na twoją rzecz i rekompensuje fakt, Ŝe ceny produktów sprzedawanych przez Internet są zazwyczaj niŝsze niŝ normalne ceny detaliczne. 58. PoniewaŜ rynek europejski jest duŝy, moŝesz potrzebować kilku agentów, aby objąć działaniami cały obszar. Ich skuteczność będzie zaleŝeć od ilości wsparcia, jakiego im udzielisz. Niski poziom wsparcia oznacza, Ŝe będą działać w ograniczonym promieniu. Większe wsparcie rozszerza obszar sprzedaŝy. Im wyŝszą płacisz im prowizję, tym większą będą mieć motywację do prowadzenia sprzedaŝy w swoim obszarze, zwłaszcza jeśli mają wsparcie w postaci odpowiedniego poziomu reklamy. NAFTA - Dystrybutorzy 59. Obszar NAFTA jest trudniej spenetrować i wymaga to większych nakładów z uwagi na ograniczenia dystrybucji. Aby móc wejść na ów rynek, wyznaczasz dystrybutorów, z których kaŝdy ma funkcjonującą juŝ sieć detalistów. Decyzje jakie naleŝy podjąć w przypadku dystrybutorów to: (a) Ilu chcesz ich zatrudnić (w sumie). (b) Poziom wsparcia finansowego, jakiego zdecydujesz się udzielić, na kaŝdego dystrybutora, z zastrzeŝeniem minimalnej wypłaty w celu pokrycia jego podstawowych kosztów ogólnych (patrz Tabela 3). Wsparcie finansowe ma pokrywać podstawowe koszty obsługi produktu. Skuteczność działań prowadzonych w twoim imieniu wzrośnie wraz ze wzrostem przeznaczanych na ten cel funduszy, jednak będą na nią mieć wpływ równieŝ zmiany w stosunkowych wskaźnikach cen i kursie wymiany walut. c) Procent, jaki zapłacisz dystrybutorom w postaci prowizji od wartości zrealizowanej sprzedaŝy. 60. Ogólnie rzecz biorąc, te same czynniki, które motywują agentów na rynku UE, dotyczą dystrybutorów w obszarze NAFTA. Jednak dystrybutorzy nie są aktywnymi sprzedawcami twoich produktów. Reagują na popyt stworzony w efekcie prowadzonej przez ciebie reklamy. Prowizja nie stymuluje popytu na twoje produkty, lecz zwiększa zysk dystrybutora oraz inne koszty zmienne. 8

9 Internet 61. Internet umoŝliwia bezpośrednie dotarcie do konsumentów na całym świecie. Liczba otrzymywanych zamówień zaleŝy nie tylko od zwykłych czynników marketingowych, takich jak cena (wraz z kosztem dostawy), reklama, jakość i dostępność towaru, ale takŝe od tego, na ile atrakcyjna, łatwa w korzystaniu i skuteczna w sprzedaŝy jest dana strona internetowa, wspierana przez silny wizerunek firmy. Funkcją reklamy krótkookresowej jest przypominanie ludziom o tym, co moŝna zobaczyć na stronie www. 62. Jednym z problemów związanych z e-commerce jest fakt, iŝ dostęp konsumentów do Internetu zaleŝy od ogólnej dostępności komputerów, która z pewnością nie jest wszędzie jednakowa. Kolejny problem polega na tym, Ŝe sprzedający przez Internet konkuruje z własnymi produktami dostępnymi w konwencjonalnej sieci detalicznej. Zaletą sprzedaŝy internetowej jest niezaleŝność od pośredników, oraz to, Ŝe klienci płacą kartami kredytowymi co oznacza, Ŝe zapłatę otrzymujesz z chwilą realizacji dostawy. 63. Przetwarzaniem zamówień oraz obsługą transakcji dokonywanych z uŝyciem kart kredytowych zajmuje się oprogramowanie słuŝące do prowadzenia handlu elektronicznego. Zamówienia przekazywane są następnie do pojedynczego agenta dystrybucyjnego, który zajmuje się ich przygotowaniem, zapakowaniem i dostawą. Sprawne i staranne wykonywanie tych czynności ma wpływ na wizerunek marketingowy twojej firmy - co oznacza, Ŝe niska jakość usług świadczonych przez placówkę dystrybucyjną niekorzystnie odbije się na twojej firmie i jej produktach. I odwrotnie - szybka i sprawna obsługa wydatnie poprawi wizerunek. 64. Agent dystrybucyjny otrzymuje co kwartał pewną podstawową sumę, odpowiadającą wsparciu finansowemu udzielanemu agentom detalicznym. Dodatkowe płatności stanowią odsetek wartości produktów rozprowadzanych przez tę placówkę, co pokrywa koszty pakowania, dostawy, koszty stałe i zysk. O wartości tych parametrów decydujesz co kwartał (Arkusz Decyzyjny, J), zaś wypłacana kwota będzie miała wpływ na sprawność i staranność działania agenta. WaŜne informacje 65. Jeśli nie posiadasz agentów czy dystrybutorów pracujących dla ciebie, nie moŝesz liczyć na zamówienia z rynku europejskiego ani strefy NAFTA. JeŜeli nie posiadasz takich agentów czy dystrybutorów, ale chciałbyś ich powołać, musisz z wyprzedzeniem jednego kwartału ustalić liczbę agentów i dystrybutorów, których zechcesz wypróbować i pozyskać, a takŝe jakie wsparcie i prowizję im zaproponujesz. W ten sposób potencjalni agenci i dystrybutorzy będą mogli poznać warunki współpracy przed przystąpieniem do twojej sieci. Wsparcie i prowizja są płatne przy rozpoczęciu działalności. 66. Podobnie, zmniejszenie liczby agentów równieŝ musi być dokonane z kwartalnym wyprzedzeniem. 67. Za pozyskanie oraz za rezygnację z usług agenta czy dystrybutora obowiązują opłaty (patrz Tabela 3) 68. To samo powinno dotyczyć operacji internetowych, jednakŝe w tym przypadku będziesz potrzebować tylko jednego agenta dystrybucyjnego. Agent powoływany jest automatycznie z chwilą rozpoczęcia przez ciebie działalności w Internecie, zaś w przypadku zakończenia działalności w tym segmencie, agent zostaje odwołany. 69. JeŜeli zechcesz po raz pierwszy rozpocząć działalność w Internecie, musisz ustalić, ile Portów Internetowych będzie obsługiwał twój system. Podjęcie tej decyzji będzie równoznaczne z rozpoczęciem działalności. Dystrybutor zostanie powołany automatycznie, twoja firma zostanie połączona z dostawcą usług internetowych. Zamówienia powinny zacząć spływać w kolejnym kwartale ( czyli w kw. Po następnym). 70. Rozpoczęcie działalności internetowej wiąŝe się z poniesieniem znacznych kosztów, które obejmują przynajmniej minimalną kwotę wsparcia finansowego dla dystrybutora (patrz Tabela 4). 71. Zakończenie działalności internetowej wymaga zgłoszenia z kwartalnym wyprzedzeniem i sygnalizuje go redukcja liczby portów do zera. 72. Podstawą prowizji wypłacanej agentom na rynku europejskim jest wartość otrzymanych zamówień. W przypadku dystrybutorów w strefie NAFTA, podstawę tę stanowi wartość zrealizowanej sprzedaŝy. Internetowy agent dystrybucyjny otrzymuje odsetek wartości sprzedaŝy. Pośrednicy UE i NAFTA są wraŝliwi pod względem otrzymywanego wynagrodzenia porównywanego z twoją działalnością Internetową. Jeśli poczują, Ŝe sprzedaŝ Internetowa jest dla nich zbyt konkurencyjna i wpływa negatywnie na osiągane przez nich zyski, staną się niezadowoleni i mogą opuścić twoją organizację. Tę sytuację moŝesz kontrolować poprzez wysokość wypłacanych im prowizji. 73. Sprawą o krytycznym znaczeniu dla wizerunku marketingowego twojej firmy jest wydajność twojej strony internetowej pod względem obsługi potencjalnych klientów w godzinach szczytu. Ludzie, którzy nie mogą dostać się na twoją stronę z powodu jej małej przepustowości zniechęcają się i odwiedzają inne. MoŜliwe jest uzyskanie statystyk w celu monitorowania sytuacji i podjęcia odpowiednich działań, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowe porty dodane do systemu będą miały w pierwszym kwartale ich otwarcia tylko częściowy wpływ na liczbę złoŝonych zamówień. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW 74. Dostępność produktów ma wpływ na liczbę otrzymanych zamówień, a zdolność działu produkcji do realizowania owych zamówień jest bardzo waŝna. Wyroby gotowe są wysyłane do magazynów agentów na rynku UE, do dystrybutorów w obszarze NAFTA oraz internetowych. Wszystkie zamówienia mają zostać zrealizowane tak szybko jak to moŝliwe w tym samym kwartale, w którym je otrzymano. W efekcie, powinieneś starać się utrzymać odpowiedni zapas produktów dostępnych we wszystkich obszarach, tak aby dostawy mogły być realizowane niezwłocznie. Zamówienia zamieniają się w sprzedaŝ dopiero po dostarczeniu towaru. Niezrealizowanie otrzymanych zamówień w wyniku niedoboru wyrobów gotowych spowoduje powstanie kolejki zamówień oczekujących na realizację, co z kolei prowadzić będzie do niezadowolenia klientów i utraty sprzedaŝy, które wpłyną niekorzystnie na wizerunek marketingowy. Im większa liczba zaległych zamówień, tym większy ich negatywny wpływ na wizerunek firmy. 75. Dostępność produktów wpływa równieŝ na twój handel prowadzony za pomocą Internetu. Towary na sprzedaŝ przez Internet wysyłane są z fabryki do magazynu agenta dystrybucyjnego. Jeśli popyt przekracza wielkość dostępnych produktów, przyszłe zamówienia nie będą mogły być zrealizowane a potencjalni klienci zostaną straceni. Z tego powodu pogorszy się wizerunek marketingowy firmy jako sprawnej jednostki handlowej w Internecie. 76. Niezmiernie waŝne jest, aby dział marketingu współpracował ściśle z działem produkcji, opracowując jak najlepsze prognozy popytu, dzięki czemu odpowiednie wielkości dostaw mogą zostać wysłane do poszczególnych obszarów. Problemy z produkcją, które wpływają na dostępność produktów, stają się równieŝ problemami marketingowymi i naleŝy je rozwiązywać przy wzajemnym porozumieniu wspomnianych działów. 9

10 WaŜne informacje 77. Pod koniec kaŝdego kwartału przynajmniej potowa wszystkich niezrealizowanych zamówień z UE i strefy NAFTA zostanie anulowana przez potencjalnych klientów, a te zamówienia, które pozostaną do zrealizowania w następnym kwartale zostaną przeniesione jako zaległości do uregulowania tak szybko, jak tylko dostępne będą produkty. Jeśli zdecydujesz się (Arkusz Decyzyjny, C) na podniesienie w międzyczasie ceny lub jakiekolwiek obniŝenie jakości produktów, jeszcze więcej zaległych zamówień zostanie anulowane na początku następnego kwartału, a liczba odwołanych zamówień przekroczy wówczas połowę wszystkich złoŝonych. Gdybyś podjął decyzję o przerwaniu produkcji produktu, wszelkie zaległe zamówienia, które będziesz miał w chwili podjęcia takiej decyzji, będą musiały zostać zrealizowane po cenie z ostatniego kwartału. Anulowane zamówienia nie przejdą bezpośrednio do twoich konkurentów, jednak zrobią to stopniowo w przyszłych kwartałach z uwagi na twój słaby wizerunek jako dostawcy. 78. W sprzedaŝy internetowej jeśli posiadasz niedobór produktów na składzie, nie moŝesz zrealizować dodatkowych zamówień. Co prawda nie posiadasz zaległych zapasów, ale niezaspokojenie popytu wywiera negatywny wpływ na wizerunek marketingowy firmy. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 79. Całość twoich działań marketingowych zaleŝy od dobrego zarządzania. Kwota jaką zdecydujesz się (Arkusz Decyzyjny, R1) przydzielić na budŝet zarządu będzie mieć, więc istotny wpływ na jakość zarządzania sprzedaŝą, a tym samym na sukces wysiłków marketingowych jako całości. 80. Wysiłki sprzedaŝowe firmy wiąŝą się z bezpośrednim kosztem pokrycia wydatków związanych z prowadzeniem biura sprzedaŝy i nadzorowania wysiłku marketingowego. Jest on obliczony jako jeden procent wartości zamówień zebranych w kaŝdym kwartale. 81. Większość z czynników marketingowych (np. reklama, prowizja sprzedaŝowa itp.) podlega prawu zmniejszającego się zysku, tak więc zwiększone wysiłki niekoniecznie muszą przynosić proporcjonalnie większe rezultaty. PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA Dział produkcji twojej firmy jest odpowiedzialny za wytwarzanie i dystrybucję produktów tak skutecznie i tanio, jak to tylko moŝliwe w ramach standardów jakości określonych przez dział marketingu. Oznacza to współpracę z działem marketingu by mieć pewność, Ŝe ich prognozy dotyczące prawdopodobnego poziomu popytu będą mogły zostać zrealizowane dzięki wystarczającemu napływowi produktów, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Oznacza to równieŝ współpracę z działem kadr w celu zapewnienia odpowiedniej siły roboczej, która wykona pracę po moŝliwym do przyjęcia koszcie. WiąŜe się to równieŝ z planowaniem na przyszłość w celu zagwarantowania odpowiedniego parku maszynowego i pojazdów, a takŝe odpowiedniego poziomu zakupu surowców. 82. Trzy typy produktów, które sprzedaje twoja firma są produkowane w twojej własnej fabryce z jednego podstawowego typu surowca. Produkty są wytwarzane w dwóch następujących po sobie procesach: 83. Obróbki, w którym to procesie wytwarzane są komponenty przy zastosowaniu obrabiarek obsługiwanych przez czterech niewykwalifikowanych operatorów. W zakładzie obrabiarek moŝliwa jest praca zmianowa. 84. MontaŜu, w czasie którego obrobione elementy składane są w wyroby gotowe, a następnie pakowane przez wykwalifikowanych monterów, pracujących tylko na jedną zmianę. 85. Minimalny czas potrzebny na przetworzenie jednej jednostki kaŝdego produktu na wszystkich wymienionych etapach oraz ilość surowca potrzebna dla kaŝdego produktu podane zostały w Tabeli Nie istnieje produkcja w toku, tak więc liczba produktów, jakie mogą zostać wytworzone w twojej fabryce będzie zaleŝała albo od zdolności zakładu obrabiarek do wyprodukowania odpowiedniej liczby komponentów albo od liczby ukończonych jednostek produktu, które mogą zostać złoŝone w zakładzie montaŝu, w zaleŝności od tego, która z tych wartości jest mniejsza. Twoje zdolności produkcyjne nigdy nie będą ograniczone brakiem surowca, poniewaŝ zawsze moŝna go kupić na Rynku Transakcji z Dostawą Natychmiastową, choć po zawyŝonej cenie. OBRÓBKA MASZYNOWA 87. Całkowita wydajność zakładu obrabiarek pod względem godzin produkcyjnych zaleŝy od liczby obrabiarek, które zdecydujesz się (Arkusz Decyzyjny, K1) zainstalować w swojej fabryce, poziomu pracy zmianowej, który wprowadzisz (Arkusz Decyzyjny, N2), minus liczba godzin utraconych z powodu awarii i wolniejszej pracy obrabiarek w wyniku ich starzenia się. Czas przeznaczony na pracę obrabiarek moŝe być równieŝ drastycznie obniŝony w wyniku powaŝnej awarii obrabiarek prowadzącej do utraty czasu produkcji przekraczającego kilka dni, w czasie którego obrabiarka jest naprawiana. Jeśli ów utracony czas spowoduje spadek sprzedaŝy i zaległości w realizacji zamówień, wartość utraconej sprzedaŝy moŝe zostać wyrównana przez firmę ubezpieczeniową. W ten sposób moŝna równieŝ odzyskać koszt napraw. 88. Tabela 7 wyznacza maksymalną liczbę godzin w kaŝdym kwartale, w ciągu których moŝe być prowadzona produkcja na kaŝdej z obrabiarek oraz liczbę godzin pracy podczas kaŝdej ze zmian w kwartale. MoŜesz wprowadzić zmianowy system pracy (Arkusz Decyzyjny, N2). WaŜne Informacje 89. Czasy pracy obrabiarek podane w Tabeli 5 dotyczą produkcji zestawu części gotowych do zmontowania w wyrób finalny. Są to czasy, jakie moŝna uzyskać w przypadku, gdy obrabiarki są nowe i sprawne w 100%. W miarę jak obrabiarki się starzeją lub są uŝywane w większym stopniu, stają się mniej wydajne i dłuŝej trwa wykonanie komponentów do kaŝdego produktu. Proces ten moŝe zostać spowolniony lub nawet odwrócony przez wprowadzenie programu konserwacji zapobiegawczej, jednak w końcu kaŝda obrabiarka osiągnie poziom niesprawności, przy którym lepiej jest ją sprzedać i zastąpić nową. Dalszą konsekwencją starzenia się są częstsze awarie obrabiarek i będziesz tracił godziny produkcyjne aŝ do chwili, gdy zostanie ona naprawiona. Oszacowanie utraconej sprzedaŝy (z powodu zatrzymania produkcji), której dokonuje ubezpieczyciel najpierw dotyczy Produktu 3, w UE, a następnie NAFTA i Internetu; dalej Produktu 2, a na koniec Produktu 1, aŝ do chwili gdy cała utracona sprzedaŝ wynikająca z utraty wydajności obrabiarek zostanie wykazana. 10

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ocena uzupełniająca SPO WKP

Ocena uzupełniająca SPO WKP Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw Ocena uzupełniająca SPO WKP Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE briefing GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Wprowadzenie do symulacji Wprowadzenie do konkursu Stoją Państwo przed wyjątkowym wyzwaniem! Państwa zespół został zrekrutowany do roli zarządu spółki, która operuje

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Organizowanie zaopatrzenia 522[01].Z1.01

Organizowanie zaopatrzenia 522[01].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Grzybowski Organizowanie zaopatrzenia 522[01].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU ROZDZIAŁ IX W skaźniki oceny długookresow ej projektów inw estycyjnych, społecznych i prorozw ojow ych, kw alifikow alności w ydatków i w skaźniki interw encji 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA. Rozdział I Podsumowanie i Czynniki Ryzyka. 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA. Rozdział I Podsumowanie i Czynniki Ryzyka. 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Eurocash prowadzi sieć dyskontowych hurtowni cash

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa Przewodnik techniczny do opracowania Poradnika do Biznes Planu 0. Prezentacja 1. Informacje ogólne 2. Zawartość 3. Struktura Biznes Planu 4. Informacja 5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych Warszawa, 2010 r. Rekomendacja A Strona 1 z 27

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, październik 2010 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł).

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł). Data: 16 kwietnia 2007 IPO Wycena: 16,6 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 529-67-97, Fax.: (48-22) 529-67-98 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Zbigniew Bętlewski, makler p.w.

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC Spis Treści Wstęp... 5 Opis sytuacji, w której się znajdujesz... 6 KROK PIERWSZY zakładanie spółki.... 7 Wybór nazwy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Projekt ppp od A do Z

Projekt ppp od A do Z Projekt ppp od A do Z Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego sierpień 2012 r. Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo