Nr sprawy: BDG-II PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r."

Transkrypt

1 Nr sprawy: BDG-II PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) przedstawia w powyŝszej sprawie treść zapytań i udzielonych odpowiedzi: Pytanie 1: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 3 do umowy, Szczegółowy zakres i rodzaj czynności (SZiRC), punkt 5 e) jest zapis wsparcie przy migracji danych z ewidencji gminnych do systemu CEIDG. Czy migracja z ewidencji gminnych do systemu CEIDG ma być wykonywana przez pracowników/ konsultantów firmy doradczej czy przez Integratora? Jeśli przez Doradcę to jaki zakres wsparcia (a co za tym idzie umiejętności) jest oczekiwany? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przypisuje określonym organom (gminom, organom koncesyjnym, sądom, kuratorom) odpowiedzialność za przekazanie danych do CEIDG we właściwym dla nich zakresie. Z uwagi na fakt, Ŝe w związku z transferem danych do CEIDG mogą wystąpić trudności o charakterze organizacyjno-technicznym, doradcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu mogą być zlecane zadania polegające na udzielaniu zainteresowanym podmiotom informacji dotyczących wymagań organizacyjnotechnicznych związanych z transferem danych do systemu CEIDG. Doradca będzie równieŝ odpowiedzialny za monitorowanie transferu danych, ocenę jakości przekazywanych danych, opracowanie pisemnych raportów w ww. zakresie Pytanie 2: W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale VIII punkt 1.2, Zamawiający wymienia dwa rodzaje zamówień: 1. zamówienia polegające na świadczeniu usług doradczych, o wartości nie niŝszej niŝ PLN, 2. zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Natomiast w załączniku 4 do SIWZ, Wykaz usług przewidziano miejsce na dwa zamówienia wykonane z naleŝytą starannością. Na który z wyŝej wymienionych rodzajów zamówień Zamawiający oczekuje otrzymać wykaz zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŝyte wykonanie usług? Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ pkt 1.2, jeŝeli Wykonawca wykaŝe na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał minimum 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług doradczych, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie niŝszej niŝ ,00 zł brutto kaŝde w projekcie, którego produktem był system informatyczny.

2 Pytanie 3: W dokumentacji przetargowej w Załączniku nr 3 do umowy, Szczegółowy zakres i rodzaj czynności (SZiRC), punkty 3, 4 i 5 podano listę czynności. Czy istnieje oszacowanie ilości zadań poszczególnych typów do realizacji? (określające np. ilość projektów SIWZ do opracowania lub ilość projektów wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które mają być przygotowane). Jeśli tak, to ile wynosi to szacowanie dla wszystkich zadań poszczególnych typów? Informacje tego typu są niezbędne dla optymalnego oszacowania średniej stawki dla roboczogodziny. W zakresie wsparcia przy obsłudze postępowań przetargowych, obejmującego m.in. przygotowanie SIWZ, Zamawiający przewiduje zlecanie Wykonawcy zadań dotyczących następujących postępowań prowadzonych w ramach projektu CEIDG: - (1) przetarg na analizę wymagań i przygotowanie SIWZ na wykonanie systemu; - (2) przetarg na wykonanie systemu; - (3) przetarg na przygotowanie projektu serwerowni; - (4) przetarg na wykonanie serwerowni; - (5) przetarg na zakup wyposaŝenia, oprogramowania, szkoleń, materiałów pomocniczych; - (6) przetarg na świadczenie usług lub najem/dzierŝawę ośrodka zapasowego CEIDG; - (7) przetarg na przeprowadzenie kampanii promocyjnej CEIDG. W odniesieniu do ilości wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zamawiający przewiduje ich składanie raz na kwartał. Ilość ta moŝe ulec nieznacznemu zwiększeniu po rozpoczęciu kluczowych etapów projektu. Pytanie 4: W dokumentacji przetargowej w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, 4, punkt 5 ustalono limit roboczogodzin ( dla całej umowy) z drugiej strony w Załączniku nr 3 do umowy, Szczegółowy zakres i rodzaj czynności (SZiRC), punkty 4 i 5 wymieniono listy zadań kluczowych i bieŝących. Jak Zamawiający planuje rozstrzygnąć sytuację, o ile do takowej dojdzie, w której wykorzystany będzie limit roboczogodzin, a z drugiej strony nie zrealizowano jeszcze wszystkich zadań kluczowych lub bieŝących? Zgodnie z zapisami w załączniku 3 do umowy Szczegółowy zakres i rodzaj czynności (SZiRC), Wykonawca nie moŝe przystąpić do wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 4 i 5 SZiRC bez pisemnego zlecenia ze strony Zamawiającego. W załączonym do SIWZ projekcie umowy w 4 ust. 5 przedstawiono orientacyjny podział wykorzystania limitu roboczogodzin. NaleŜy podkreślić, Ŝe Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego Ŝadne roszczenia w przypadku wykonania czynności w liczbie roboczogodzin mniejszej niŝ górna granica limitu. Wykorzystanie limitu roboczogodzin spowoduje wstrzymanie przez Zamawiającego wydawania kolejnych zleceń Wykonawcy, niezaleŝnie od stopnia realizacji zadań wskazanych w ramach zadań kluczowych i bieŝących. Pytanie 5: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 3 do umowy, Szczegółowy zakres i rodzaj czynności (SZiRC), punkt 3 lit. e) podano zakres prac dotyczących przygotowania dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Czy naleŝy przyjąć, iŝ dofinansowania projektu CEIDG zostało juŝ przyznane, a wspomniany zakres prac dotyczy bieŝącego raportowania oraz przygotowania dokumentacji słuŝącej do wypłaty środków. Czy teŝ zakres tych prac obejmuje równieŝ przygotowania dokumentacji związanej z wnioskowaniem o przyznanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?

3 Zakres czynności wynikających z punktu 3 lit. e) załącznika 3 do umowy Szczegółowy rodzaj i zakres czynności (SRiZC) nie obejmuje przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu CEIDG. W ramach przedmiotowego zakresu Zamawiający przewiduje zlecanie Wykonawcy czynności związanych z przygotowywaniem projektów wniosków o płatność, sporządzanie raportów i sprawozdań na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu. Pytanie 6: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 3 do umowy, Szczegółowy zakres i rodzaj czynności (SZiRC) podano, iŝ zlecenie wykonania czynności określać będzie między innymi miejsce wykonywania czynności. Czy Zamawiający przewiduje inne niŝ Warszawa lokalizacje wykonywania czynności, a jeśli tak, to prosimy o podanie listy tych miejsc wraz z oczekiwanym przez Zamawiającego poziomem dostępności ekspertów Wykonawcy, w tych lokalizacjach. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia przez Wykonawcę czynności związanych z realizacją umowy poza Warszawą. Pytanie 7: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, 3, punkt 2 podano iŝ dla zadań kluczowych (dzieł) Zamawiający będzie określał termin ich realizacji w zamówieniu. Czy jest przewidywana procedura (mechanizm) uzgadniania tego terminu z Wykonawcą- a jeŝeli tak to jak taka procedura będzie przebiegać? Czy zawiera ona krok umoŝliwiający Wykonawcy potwierdzenie lub odrzucenie moŝliwości wykonania zlecenia w wymaganym terminie? Zamawiający nie przewiduje formalnej procedury uzgadniania z Wykonawcą terminów realizacji zadań zlecanych w ramach realizacji umowy. Zamawiający wyznaczając termin realizacji zadania będzie brał pod uwagę sugestie Wykonawcy dotyczące terminu realizacji zadania. Pytanie 8: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, 3, punkt 2 podano iŝ dla zadań kluczowych (dzieł) Zamawiający będzie określał termin ich realizacji w zamówieniu. Nawiązując do poprzedniego pytania (#7), jeśli nie jest przewidywane uzgadnianie z Wykonawcą terminu realizacji zamówienia, to czy Wykonawca moŝe odmówić wykonania zamówienia, ze względu np. na obiektywny brak moŝliwości wykonania zamówienia w zadanym terminie, bez ryzyka, iŝ zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w 5? Zamawiający nie przewiduje moŝliwości złoŝenia przez Wykonawcę odmowy realizacji zadania zleconego przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy. Zamawiający wyznaczając termin realizacji zadania będzie brał pod uwagę sugestie Wykonawcy dotyczące terminu realizacji zadania.

4 Pytanie 9: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy, 3, punkt 2 podano iŝ dla zadań kluczowych (dzieł) Zamawiający będzie określał termin ich realizacji w zamówieniu. Nawiązując do dwóch poprzednich pytań (#7, #8) jeśli nie jest przewidywane uzgadnianie z Wykonawcą terminu realizacji zamówienia, a dodatkowo Wykonawca nie moŝe odmówić wykonania Zlecenia nie naraŝając się na naliczenie kar umownych opisanych w 5 to czy będzie istniał jakiś inny mechanizm zabezpieczający Wykonawcę przed zlecaniem przez Zamawiającego realizacji dzieł z terminami realizacji, które są niewykonalne? Jeśli tak to jaki to będzie mechanizm? Zamawiający wyznaczając termin realizacji zadania będzie brał pod uwagę sugestie Wykonawcy dotyczące terminu realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje stosowania innego mechanizmu zabezpieczającego Wykonawcę przed zlecaniem przez Zamawiającego realizacji dzieł z terminami realizacji, które, zdaniem Wykonawcy, są niewykonalne. Pytanie 10: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy 5, punkt 2.1) podano, iŝ zgłoszenie uwagi przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie, Instytucję Pośredniczącą lub Zarządzającą do dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę będzie stanowiło podstawę do uznania, iŝ umowa jest nienaleŝycie wykonywana, a co za tym idzie do naliczenia kar umownych. Czy moŝna przyjąć, Ŝe zgłoszone uwagi, które nie prowadzą do odrzucenia dokumentów oraz, których poprawienie jest moŝliwe nie będą podstawą do uznania, iŝ umowa jest nienaleŝycie wykonana? Czy teŝ naleŝy załoŝyć, iŝ kaŝda zgłoszona uwaga jest podstawą do uznania, iŝ umowa jest nienaleŝycie wykonana. W odpowiedzi na przedmiotowe pytanie Zamawiający wprowadził stosowne zmiany we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ w niniejszym postępowaniu (patrz zmiana treści SIWZ) Pytanie 11: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy 5, punkt 2.3) podano, iŝ brak dostępności ekspertów świadczących usługi w imieniu Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego będzie stanowił podstawę do uznania, iŝ umowa jest nienaleŝycie wykonywana, a co za tym idzie do naliczenia kar umownych. Czy Zamawiający moŝe podać kalendarz wymaganej dostępności ekspertów świadczących usługi w podziale na profile ekspertów dla okresu obowiązywania umowy? Będzie to bardzo pomocne w precyzyjnej kalkulacji uśrednionej stawki, która ma być zaoferowana. Zamawiający nie dysponuje kalendarzem wymaganej dostępności ekspertów świadczących usługi, w podziale na profile ekspertów dla okresu obowiązywania umowy. W związku z powyŝszym nie ma moŝliwości przekazania ww. kalendarza Wykonawcy. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, Ŝe jednym z załączników do SZiRC jest harmonogram projektu CEIDG opisujący etapy realizacji projektu. Przedmiotowy harmonogram stanowić moŝe podstawę do szacunkowego określenia zapotrzebowania Zamawiającego na usługi Wykonawcy, świadczone przez ekspertów o profilach odpowiednich do zadań określonych w harmonogramie. NaleŜy podkreślić, Ŝe harmonogram w toku realizacji projektu moŝe ulegać zmianom

5 Pytanie 12: W dokumentacji przetargowej, w Załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór Umowy 5, punkt 2.3) podano, iŝ brak dostępności ekspertów świadczących usługi w imieniu Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego będzie stanowił podstawę do uznania, iŝ umowa jest nienaleŝycie wykonywana, a co za tym idzie do naliczenia kar umownych. Nawiązując do poprzedniego pytania (#11), jeśli Zamawiający nie jest w stanie podać kalendarza wymaganej dostępności wszystkich ekspertów świadczących usługi w podziale na profile to czy jest moŝliwe podanie szacowanej liczby roboczogodzin dla eksperta/ekspertów świadczących usługi z zakresu wsparcia prawnego? Czy teŝ dla kalkulacji oferty naleŝy załoŝyć, iŝ w skrajnej sytuacji cała pula roboczogodzin moŝe być wykorzystana na wsparcie prawne? Zamawiający przewiduje dysponowanie pulą roboczogodzin adekwatnie do zakresu zadań przedstawionych w harmonogramie projektu CEIDG, stanowiącym załącznik do SZiRC. W związku z powyŝszym jest mało prawdopodobne, aby cała pula roboczogodzin została przez Zamawiającego przeznaczona na wsparcie prawne. Zapotrzebowanie ze strony Zamawiającego na wsparcie prawne w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia uzaleŝnione jest w znacznej mierze od zainteresowania wykonawców przetargami wynikającymi z harmonogramu projektu CEIDG oraz ich determinacji w pozyskaniu określonego zamówienia. Pytanie 13: Jakie czynności ma obejmować zadanie określone jako: wsparcie przy migracji danych z ewidencji gminnych do systemu CEIDG? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przypisuje określonym organom (gminom, organom koncesyjnym, sądom, kuratorom) odpowiedzialność za przekazanie danych do CEIDG we właściwym dla nich zakresie. Z uwagi na fakt, Ŝe w związku z transferem danych do CEIDG mogą wystąpić trudności o charakterze organizacyjno-technicznym, doradcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu mogą być zlecane zadania polegające na udzielaniu zainteresowanym podmiotom informacji dotyczących wymagań organizacyjnotechnicznych związanych z transferem danych do systemu CEIDG. Doradca będzie równieŝ odpowiedzialny za monitorowanie transferu danych, ocenę jakości przekazywanych danych, opracowanie pisemnych raportów w ww. zakresie

6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 13 września 2010 r. UZP/DKD/KND/16/10 Informacja o wyniku kontroli doraźnej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, październik 2010 r. Wstęp Przedmiotowy dokument został

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 października 2012 r.

WYROK. z dnia 22 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2202/12 WYROK z dnia 22 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Agnieszka Bartczak-śuraw Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Sygn. akt: KIO 2217/12 WYROK z dnia 29 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I C E N T R U M E U R O P E J S K I C H S T U D I Ó W R E G I O N A L N Y C H I L O K A L N Y C H ( E U R O R E G ) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/22/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie dokumentacji dla

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 193 000 euro. Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo