166 Wstȩp do statystyki matematycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "166 Wstȩp do statystyki matematycznej"

Transkrypt

1 166 Wstȩp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwi azać nasz zasadniczy problem zwi azany z identyfikacj a cechy populacji generalnej w jȩzyku teorii prawdopodobieństwa. Powinniśmy wiedzieć, jakiego typu jest to rozk lad i dysponować oszacowaniem jego parametrów. Statystyka dysponuje jednak jeszcze jednym narzȩdziem, którego rola polega miȩdzy innymi na weryfikacji wiedzy, jak a pozyskaliśmy stosuj ac zaprezentowane wyżej metody 2 i 3. Narzȩdziem tym jest teoria testów statystycznych. Niech dane bȩdzie populacja generalna bȩd aca przedmiotem obserwacji z punktu widzenia cechy X. Przez hipotezȩ statystyczn a bȩdziemy rozumieli każde przypuszczenie odnosz ace siȩ do rozk ladu tej cechy formu lowane w kategoriach b adź jakościowych dotycz acych postaci tego rozk ladu, b adź ilościowych zwi azanych z jego parametrami. Bȩdziemy wtedy mówili, że mamy do czynienia odpowiednio z hipotez a nieparametryczn a albo hipotez a parametryczn a. Podstaw a do formu lowania przypuszczeń na temat cechy populacji generalnej jest próba prosta. Proces weryfikacji sformu lowanej hipotezy nazywamy testem statystycznym. St ad też procedura testowania hipotez dzieli siȩ na:testy parametryczne i nieparametryczne. U podstawkażdego testu znajduje siȩza lożenie, że obok hipotezy weryfikowanej, zwanej też hipotez a zerow a i oznaczan a przez H o,formu luje siȩ hipotezȩ bȩd ac a w swojej treści wynikiem zaprzeczenia hipotezy H o,któr a nazywamy z tego powodu hipotez a alternatywn a i oznaczamy przez H 1. Wtedy, w przypadku odrzucenia hipotezy H o w wyniku przeprowadzonego testu, za prawdziw a uznajesiȩ hipotezȩ H 1. Jak zaznaczyliśmy wyżej, podstaw a do przeprowadzenia weryfikacji hipotezy H o przeciwko hipotezie H 1 jest próba prosta. Z teoretycznego punktu widzenia istnieje wiȩc możliwość pope lnienia b lȩdu. Mog a zdarzyćsiȩconajmniejdwie sytuacje: H o jest prawdziwa albo H o jest fa lszywa. Jeśli w sytuacji pierwszej odrzucimy H o (a wiȩc przyjmiemy H 1 ), to mówimy wtedy o pope lnionym b lȩdzie I rodzaju, a jego miar a jest wtedy pewna liczba α. W sytuacji drugiej, jeśli H o przyjmujemy (a wiȩc odrzucamy H 1 ), to mówimy o b lȩdzie II rodzaju ijegomiarȩ oznaczamy przez β. Abyzrozumieć znaczenie obu zdefiniowanych b lȩdów musimy dok ladniej opisać przebieg procesu testowania hipotez. Niech (x 1,...,x n )=(X 1,...,X n )(ω o ) dla pewnego zdarzenia elementarnego ω o oznacza próbȩ prost a naszej populacji generalnej. Wtedy (x 1,...,x n ) W =(X 1,...,X n )(Ω) R n, co oznacza, że próba prosta jest jedn a z wielu realizacji procesu obserwacji populacji generalnej, któr a opisuje tutaj mnogość W. Zadaniem testu statystycznego jest skonstruowanie takiego podzbioru Q W,że jeśli (x 1,...,x n ) Q, tohipotezȩ H o odrzucimy na korzyść hipotezy H 1 oraz w przypadku gdy (x 1,...,x n )

2 6.4 Podstawowe metody statystyczne 167 W \ Q, toh o przyjmujemy. Z tego wzglȩdu zbiór Q nazywamy obszarem krytycznym (mówimy też o obszarze odrzucenia), w przeciwieństwie do zbioru W \ Q zwanego obszarem przyjȩcia hipotezy H o. Wtedy znaczenie ilościowe zdefiniowanych wyżej b lȩdów α i β jest nastȩpuj ace: α = P ((x 1,...,x n ) Q H o ),β= P ((x 1,...,x n ) W \ Q H 1 ). Z metodologicznego punktu widzenia pierwsz a zpowyższych równości traktuje siȩ jako równanie z niewiadom a Q, przyjmuj ac, że α jest ma l a liczb a równ a zazwyczaj 0, 1 albo 0, 05. Nazywamy j a wtedy poziomem istotności (wtedy 1 α nazywa siȩ poziomem ufności). Testy statystyczne, które kontroluj a tylko b l ad I rodzaju nazywamy testami istotności. Można zapytać, co dzieje siȩ z b lȩdem II rodzaju, jeśli b l ad I rodzaju zosta l zminimalizowany. Czy on również przyjmuje minimaln a wartość? Okazuje siȩ, że tak nie jest. Jest akurat na odwrót, czyli wartości β rosn a, jeśli wartości α malej a (patrz np. [19]). Wobec tego testy istotności jako metoda ignoruj aca z za lożenia kontrolȩ b lȩdu II-rodzaju z jednej strony kontroluj a na poziomie α odrzucenie hipotezy H o (gdy (x 1,x 2,...,x n ) Q), ale nie wypowiadaj a siȩna temat jej przyjȩcia. Dlatego wnioskowanie w przypadku przeprowadzenia takiego testu sprowadza siȩ do nastȩpuj acej konkluzji: 1. odrzucenia hipotezy H o iprzyjȩcia H 1 albo 2. braku podstaw do odrzucenia hipotezy H o. Zaczniemy od omówienia podstaw zwi azanych z tzw. testami parametrycznymi (patrz też [4], [19]). Przypuśćmy, że na podstawie próby prostej (x 1...x n )=(X 1...X n )(ω o ) oraz metod opartych na pojȩciu dystrybuanty empirycznej (histogramu) i teorii estymacji otrzymaliśmy nastȩpuj ace wyniki: 1. poznaliśmy typ rozk ladu cechy X, czyli jej dystrybuantȩ F, ewentualnie dysponujemy wiedz a na temat istnienia momentów tego rozk ladu i parametrów, od których rozk lad ten zależy, 2. zak ladaj ac, celem uproszczenia sytuacji, że rozk lad F zależy od jednego parametru, powiedzmy τ, określiliśmy metod a estymacji przedzia lowej jego przedzia l na zadanym poziomie ufności 1 α. Pojawia siȩ problem wyboru wartości tego parametru. Faza wstȩpna testu parametrycznego polega na zdefiniowaniu dwóch hipotez: hipotezy zerowej H o przeciwko hipotezie alternatywnej H 1,

3 168 Wstȩp do statystyki matematycznej gdzie gdzie τrτ o H o : τ = τ o, H 1 : τrτ o, na ogó l oznacza jedn a z trzech relacji: τ τ o, τ < τ o, τ > τ o. Rola testu statystycznego, jak pisaliśmy wyżej, polega na tym, aby zweryfikować hipotezȩ zerow a przeciwko hipotezie alternatywnej. Pozytywna weryfikacja kończy siȩ na ogó l stwierdzeniem, że nie ma powodów do jej odrzucenia, co nie musi oznaczać, że hipotezȩ zerow a przyjmuje siȩ. Zazwyczaj w tej sytuacji ca ly proces analizy statystycznej zaczyna siȩ od pocz atku, a wiȩc od pobrania nowej próby prostej. W przypadku negatywnej weryfikacji hipotezy zerowej albo przy aktualnych wynikach zmienia siȩ jej treść i powtarza weryfikacjȩ albo przyjmuje siȩ hipotezȩ alternatywn a. Podstaw a procesu weryfikacji jest, jak pisaliśmy wyżej, obszar krytyczny Q, który w praktyce definiuje siȩjakopodzbiór prostej rzeczywistej, a nie przestrzeni R n. Aby go wyznaczyć potrzebna jest odpowiednia statystyka Z, czyli gdzie Z = f(x 1...X n ), (x 1...x n )=(X 1...X n )(ω o ) jest prób a prost a cechy X populacji generalnej. Wtedy obszar Q wyznaczony jest przez warunek (patrz definicja b lȩdu I rodzaju) P ({ω Ω : Z(ω) Q}) =α, przy za lożeniu, że zasz la hipoteza H o. Jeśli teraz z obs = Z(ω o ) Q, gdzie z obs jest wartości a zaobserwowan a statystyki Z, to hipotezȩ H o należy odrzucić nakorzyść hipotezy H 1. W przeciwnym razie mówimy, że nie ma podstaw do jej odrzucenia. Dalej w kolejnych przyk ladach pokażemy sposoby konstruowania statystyki Z i odpowiadaj acych jej obszarów krytycznych (patrz też [10]).

4 6.4 Podstawowe metody statystyczne 169 Przyk lad Cecha X populacji generalnej ma rozk lad typu N (m, σ 2 ), gdzie parametr σ jest znany. Wtedy dla zweryfikowania hipotezy zerowej H o : m = m o pos lugujemy siȩ styatystyk a Natomiast hipoteza alternatywna H 1 1. Z = X n m n. σ i obszar krytyczny maj a wtedypostać: H 1 : m m o, Q =(, n α ) (n α, + ), gdzie n α,przyza lożeniu hipotezy H o określone jest równaniem P ({ω Ω : Z o (ω) n α })=2(1 Φ(n α )) = α, 2. bowiem statystyka Z o = X n m o n σ ma przy za lożeniu hipotezy zerowej rozk lad standardowy normalny. H 1 : m>m o, Q =(n + α, + ) gdzie n + α,przyza lożeniu hipotezy H o określone jest równaniem P ({ω Ω: Z o (ω) >n + α }) =1 Φ(n + α )=α, 3. gdzie statystyka Z o jest identyczna, jak w sytuacji poprzedniej. H 1 : m<m o, Q =(, n + α ) gdzie n + α i statystyka Z o s a jakwyżej. Przeprowadźmy teraz symulacjȩ liczbow a. W tym celu odwo lamy siȩ dowyników z przyk ladu Dostaliśmy tam Postawmy hipotezȩ zerow a m (1,838, 2,328), x 4 =2,083, σ =0,25, α =0,05. H o : m =2przeciwko H 1 : m 2.

5 170 Wstȩp do statystyki matematycznej Wtedy, przy za lożeniu hipotezy zerowej n α =1,96, i przedzia l krytyczny ma postać Q =(, 1,96) (1,96, + ). Tymczasem z obs = 2, ,25 =0,684 / Q, co oznacza, że nie ma powodu do odrzucenia hipotezy zerowej. Z drugiej strony bior ac dostalibyśmy H o : m =1,9 przeciwko H 1 : m<1,9 Φ(n + α )=1 α =0,95, sk ad Q =(, 1,65). Ponieważ terazz obs = 1,46, zatem również nie ma podstaw, aby nie przyj ać m =1,9. Okazuje siȩ, że dopiero H o : m =2,3 przeciwko H 1 : m<2,3 daje z obs = 1,736 Q = (, 1,65), co oznacza, że hipotezȩ tȩnależy odrzucić. Jeśli pobrana próba by la reprezentatywna, to oznacza to, że najprawdopodobnie wartość średnia cechy X jest mniejsza od 2,3. Przyk lad Cecha X populacji generalnej ma rozk lad typu N (m, σ 2 ), gdzie oba parametry s a nieznane. Wtedy dla zweryfikowania hipotezy zerowej H o : m = m o wykorzystamy styatystykȩ t = X n m n 1. S Natomiast hipoteza alternatywna H 1 i obszar krytyczny maj a wtedypostać: 1. H 1 : m m o, Q =(, t α ) (t α, + ), gdzie t α,przyza lożeniu hipotezy H o określone jest równaniem P ({ω Ω : t o (ω) t α })=α, bowiem statystyka t o = X n m o n 1 S ma przy za lożeniu hipotezy zerowej rozk lad t Studenta o n 1 stopniach swobody.

6 6.4 Podstawowe metody statystyczne H 1 : m>m o, Q =(t + α, + ) gdzie t + α,przyza lożeniu hipotezy H o określone jest równaniem P ({ω Ω : t o (ω) t + α }) =α, gdzie statystyka t o jest identyczna, jak w sytuacji poprzedniej. Dla przeprowadzenia symulacji odwo lamy siȩ dowyników z przyk ladu Przypomnijmy, że wtedy m (1,899, 2,267), x 4 =2,083, s =0,1. Ponieważ z tabeli rozk ladu t Studenta dla trzech stopni swobody t α =3,182, wiȩc bior ac H 1 : m =2przeciwko H 1 : m 2 obszar krytyczny bȩdzie mia l postać Q =(, 3,182) (3,182, + ). Tymczasem t obs = 2, ,73 = 1,4359 / Q, 0,1 co oznacza, że nie ma powodu, aby odrzucić hipotezȩzerow a. Sprawdźmy, czy dla tej próby prostej można przyj ać, że m =1,9. Wtymceluweźmy H o : m =1,9 przeciwko H 1 : m>1,9. Ponieważ terazt + α =2,4, to Q =(2,4, + ). Ale t obs = 2,083 1,9 0,1 1,73 = 3,1659 Q, co oznacza, że hipotezȩ zerow anależy odrzucić. Zauważmy, że wartość 1,9teżnależy do przedzia lu wartości średniej wyznaczonego metod a estymacji. Na koniec pokażemy przyk ladowy test dla wariancji. Przyk lad Cecha X populacji generalnej ma rozk lad typu N (m, σ 2 ), gdzie oba parametry s a nieznane. Wtedy dla zweryfikowania hipotezy zerowej H o : σ = σ o

7 172 Wstȩp do statystyki matematycznej wykorzystamy styatystykȩ Natomiast hipoteza alternatywna H 1 χ 2 = ns2 σ 2. i obszar krytyczny maj a wtedypostać: H 1 : σ>σ o, (ponieważ σ>0), Q =(χ 2 α, + ), gdzie przy za lożeniu hipotezy zerowej statystyka χ 2 o = ns2 σ 2 o ma rozk lad chi kwadrat o n 1 stopniach swobody, a χ 2 α równania P ({ω Ω : χ 2 o (ω) >χ2 α })=α. jest rozwi azaniem Stosown a symulacjȩ przeprowadzimy, wykorzystuj ac wyniki z Przyk ladu Dostaliśmy tam wówczas σ 2 (0,0002, 0,267), s 2 =0,1, α =0,1. Przeprowadźmy test dla środka tego przedzia lu, tzn. niech H o : σ =0,366 przeciwko H 1 : σ>0,366. Ponieważ χ 2 α =1,0636, wiȩc Q =(1,0636, + ). Ale χ 2 obs = 50,0377 =0,515 / Q, 0,366 co pokazuje, że nie ma powodów odrzucać takiegowyboru. Bardzo czȩsto spotykamy siȩ z problemem potrzeby porównania ze sob a dwóch różnych populacji generalnych. Możemy na przyk lad mieć do czynienia z populacj a ludzi chorych i zdrowych, ludzi czynnych zawodowo i emerytów itd. Chcielibyśmy takie populacje ze sob a porównaćpodk atem wyróżnionej cechy, na przyk lad w drugiej sytuacji może ni a być preferencja wyborcza, któr a oznaczymy przez X. Zbudujemy model statystyczny dla takiej sytuacji. W modelu tym zak lada siȩ, że na przestrzeni probabilistycznej (Ω, Σ,P) mamy dwie zmienne losowe X i Y,których rozk lady opisuj a cechȩ X dla populacji pierwszej i drugiej. Pobieramy materia l statystyczny z obu populacji w ten sposób, że otrzymane próby proste s a stochastycznie niezależne i maj a postać: (x 1,x 2,...,x n )=(X 1,X 2,...,X n )(ω o )

8 6.4 Podstawowe metody statystyczne 173 dla pierwszej populacji i dla populacji drugiej, gdzie (y 1,y 2,...,y m )=(Y 1,Y 2,...,Y m )(ω o ) d(x j )=d(x), d(y i )=d(y ) dla wszystkich i oraz j. Dla uproszczenia za lóżmy, że obie populacje maj a rozk lad normalny, czyli X, Y N(m k,σk 2 ), k = 1, 2. Interesuje nas kwestia czy ich średnie s a sobierówne, czyli czy m 1 = m 2? Stawiamy wiȩc hipotezȩ zerow a H o : m 1 = m 2 przeciwko hipotezie alternatywnej H 1 : m 1 m 2. Aby wyznaczyć obszar krytyczny Q ustalamy poziom istotności α i bierzemy statystykȩ testow a określon a wzorem Z = X Y, σ1 2 n + σ2 2 m o ile obie wariancje s a znane. Można pokazać, że przy za lożeniu hipotezy zerowej statystyka Z ma standardowy rozk lad normalny (patrz np. [4]). Wtedy obszar krytyczny jest obszarem dwustronnym opisanym równaniem P ({ω Ω: Z(ω) Q}) =α. W sytuacji kiedy wariancje nie s a znane i różne, oraz d lugości obu prób s a duże (co najmnie równe 30), to statystyka testowa ma postać Z = X Y, S1 2 n + S2 2 m gdzie S1 2 i S2 2 s a wariancjami teoretycznymi z próby prostej dla obu populacji generalnych. Wtedy przy za lożeniu hipotezy zerowej statystyka Z ma standardowy rozk lad normalny i na tej podstawie możemy wyznaczyć obszar krytyczny. W przypadku kiedy 2 n, m < 30 i wariancje nie s a znane oraz s a różne, to korzystamy ze statystyki bȩd acej modyfikacj a statystyki zdefiniowanej powyżej i wygl adaj acej nastȩpuj aco X Y Z =, S 2 1 n 1 + S2 2 m 1 która przy za lożeniu hipotezy zerowej ma rozk lad t Studenta o s stopniach swobody, gdzie s = ( ( ) S S2 2 n 1 m 1 ) 2 ( ) 2 S 1 2 S 2 2 n 1 m 1 + n 1 m 1.

9 174 Wstȩp do statystyki matematycznej Wreszcie możemy mieć do czynienia z sytuacj a kiedy wariancje s a jednakowe i nie s a znane. Jeśli obie próby proste s a duże (co najmnie licz a po30elementów), to dla wyznaczenia obszaru krytycznego używamy statystyki Z = X Y ns ms 2 2 nm, która przy za lożeniu hipotezy zerowej też ma standardowy rozk lad normalny albo w przypadku kiedy próby s a krótkie ( 30) bierzemy Z = X Y ns 2 1 +ms2 2 n+m 2 ( 1 n + 1 m ), która przyza lożeniu hipotezy zerowej ma rozk lad t Studenta o n+m 2 stopniach swobody. Przyk lad Wdwóch losowo wybranych firmach zbadano efektywny czas pracy jej pracowników, a wiȩc ten czas, który poświȩcaj a na wykonywanie tylko swoich czynności przewidzianych zakresem uprawnień. W obu z badanych firm rozk lad efektywnie wykorzystywanego czasu jest normalny z odchyleniem standardowym równym 1, 1 godzinȩ. Z badań wynika,że średni efektywny czas pracy w 25 elementowej próbie pracowników zatrudnionych w pierwszej firmie wyniós l 6, 5 godzin, a w 20 elementowej próbie wśród zatrudnionych w drugiej 5, 9 godzin. Na poziomie istotności α =0, 05 należy zweryfikować hipotezȩ, że średnie efektywne czasy pracy w obu firmach s a jednakowe. Zza lożenia rozk lady X i Y dla obu populacji generalnych s a normalne,o wartoścach oczekiwanych równych odpowiednio m 1 i m 2 oraz o jednakowych dyspersjach σ 1 = σ 2 =1, 1. Ponadto mamy dwie niezależne próby proste o liczebności n =25i m =20mniejsze od 30. Wykorzystamy statystykȩ testow apostaci Z = X Y ns 2 1 +ms2 2 n+m 2 ( 1 n + 1 m ), która przy za lożeniu hipotezy zerowej ma rozk lad t Studenta o n + m 2=43 stopniach swobody. Z tabeli rozk ladu t Studenta wynika, że dla przyjȩtego stopnia poziomu istotności α =0, 05 P ({ω Ω: t(ω) t α,m+n 2 })=α daje wartość krytyczn a t α,m+n 2 =2, 042 i Q =(, 2, 042) (2, 042, + ). Z drugiej strony wartość zaobserwowana przyjȩtej statystyki t obs przy za lożeniu

10 6.4 Podstawowe metody statystyczne 175 hipotezy zerowej H o : m 1 = m 2 wynosi t obs = 6, 5 5, 9 = 1, (1,1) (1,1) 2 (0, , 05) 43 Ponieważ H 1 : m 1 m 2 oraz t obs / Q, hipoteza zweryfikowana zosta la negatywnie, co oznacza, że nie mamy powodów do jej odrzucenia. Parametryczne testy istotności, jak pewnie zauważyliśmy na ogó l odnosz a siȩ do populacji normalnych. W sytuacji kiedy rozk lad cechy X populacji generalnej jest dwumianowy, to bȩdziemy mówili o testach dla frekwencji. W tym przypadku bȩdziemy weryfikowali hipotezȩ zerow a H o : p = p o przeciwko hipotezie alternatywnej H 1,która może mieć jedn a z trzech postaci: p p o, p>p o, p<p o. Oczywiście parametr p oznacza tutaj prawdopodobieństwo teoretyczne pojawienia siȩ sukcesu, zwane też frekwencj a. Ponieważ w metodzie stosuje siȩ CTG, bȩdziemy też zak ladali, że pobrana próba prosta jest dostatecznie duża, czyli że n 100. W tym przypadku statystyka testowa ma postać Z = X n p S n. Przy za lożeniu hipotezy zerowej, z CTG jest rozk lad jest asyptotycznie standardowym rozk ladem normalnym. Wtedy wartość zaobserwowan a dlapróby prostej obliczymy ze wzoru gdzie z obs = Z(ω o )= m poqo n p n o, p o + q o =1,moznacza liczbȩ sukcesów. W takim razie narzȩdzie to pozwala nam analizować zagadnienia zasygnalizowane w przyk ladzie Prześledzimy to na nastȩpuj acym przyk ladzie Przyk lad Na jednej z uczelni zrobiono badania na temat stopnia przygotowania studentów do sesji egzaminacyjnej. W tym celu wylosowano próbȩ prost a z lożon a ze 150 studentów i stwierdzono, że 45 spośród nich zda lo wszystkie egzaminy w pierwszym terminie. Na poziomie istotności 0, 05 należy zweryfikować hipotezȩ, że mniej aniżeli trzecia czȩść studentów zdaje na tej uczelni wszystkie egzaminy w pierwszym terminie. Niech X oznacza cechȩ naszej populacji generalnej określaj ac a liczbȩzdaj acych wszystkie egzaminy. Z za lożenia X B(m, p), gdzien = 150 i p jest nieznane. Z

11 176 Wstȩp do statystyki matematycznej trści wynika, że H o : p = 1 przeciwko hipotezie H 3 1: p< 1. Aby zweryfikować tȩ 3 hipotezȩ zastsujemy test dla frekwencji. Wtedy z obs = = 0, 346. Tymczasem lewostronny obszar krytyczny Q = (, n α ), gdzie n α jest rozwi azaniem równania P ({ω Ω: X (ω n α )}) =α równoważnego równaniu 2(1 Φ(n α )) = α dla α =0, 05 ma postać Q =(, 2, 23). Ponieważ z obs / Q, wiȩc wnosimy, że nie ma powodów do odrzucenia hipotesy zerowej. Należy wiȩ przyj ać, że co najmniej trzecia czȩść studentów badanej uczelni zdaje wszystkie egzaminy w pierwszym terminie. Zaprezentujemy teraz podstawowe metody nieparametrycznych testów istotności. Na ogó l testy te dotycz a trzech kwestii: 1. rozstrzygniȩcia hipotezy czy rozk lad cechy X populacji generalnej jest określonego typu F.Mówimy wtedy o tzw. teście zgodności, 2. zbadania, czy pobrany materia l statystyczny spe lnia wymogi określone przez definicjȩ próby prostej. Takie testy nazywamy testami losowości, 3. zbadanie wspó lzależności dwóch i wiȩcej cech tej samej populacji. Mówimy wtedy o testach niezależności. Test zgodności chi kwadrat (χ 2 ) Pearsona. Niech (x 1,...,x n )=(X 1,...,X n )(ω o )bȩdzie prób a prost a cechy X populacji generalnej. Stawiamy hipotezȩ na temat nieznanego rozk ladu F cechy X w postaci H o : F = F o,dlapewnegorozk ladu F o o k parametrach. Wtedy hipoteza alternatywna H 1 oznacza, że dystrybuanta F jest inna aniżeli F o, czyli H 1 : F F o. Dla celów weryfikacji hipotezy H o ustalamy poziom istotności α (na ogó l α =0, 05) oraz za statystykȩ testow a bierzemy statystykȩ χ 2 Pearsona, o której wiȩcej powiemy za chwilȩ. Najpierw musimy zwrócić uwagȩ na kilka faktów zwi azanych ze struktur a próby prostej. Przede wszystkim należy podkreślić, że test zgodności χ 2 pearsona ma zastosowanie zarówno dla rozk ladów ci ag lych jak i dyskretnych. Poniżej

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok Adam Kiersztyn Katedra Teorii Prawdopodobieństwa Wydzia Matematyczno - Przyrodniczy Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami Jan Rusinek 50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami UWAGA! Ten tekst jest w trakcie przygotowania i sprawdzania. Może zawierać błędy. Jest sukcesywnie poprawiany

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Edukacja Humanistyczna nr 2 (25), 2011 Szczecin 2011 Agnieszka Koźlarek Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej Szczecin Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk Zbiór zadań z podstaw statystyki Spis treści Przedmowa 3 1 Analiza danych 4 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15 3 Rozkład dwumianowy

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne Autor: Andrzej Obecny ISBN: 83-7197-711-5 Format:

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bożena KACZMARSKA, Artur MACIĄG Streszczenie: W pracy przedstawiono narzędzia statystyki matematycznej możliwe

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Testy zgodności 9 113

Testy zgodności 9 113 Testy zgodności 9 3 9. TESTY ZGODNOŚCI 9. Różne sytuace praktyczne W praktyce badań statystycznych, ak uż poprzednio stwierdzono, cały proces analizy statystyczne dzielimy na dwa etapy: formułowanie hipotezy

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy.

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Materiały pomocnicze do e-learningu Prognozowanie i symulacje Janusz Górczyński Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2012

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji W lodzimierz Ogryczak Uniwersytet Warszawski Instytut Informatyki Warszawa 1997 4 Pusta strona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

Metody symulacji komputerowej

Metody symulacji komputerowej Wydział Odlewnictwa AGH Wirtualizacja technologii odlewniczych Metody symulacji Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu Co to jest symulacja Zalety i wady symulacji Przebieg symulacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH...

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... 6 4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU KLAS UKRYTYCH.

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowe pojęcia STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów)

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie strukturalne z programem AMOS

Modelowanie strukturalne z programem AMOS ZIMOWE WARSZTATY ANALITYCZNE SWPS SPSS POLSKA WARSZAWA, 1-2 LUTEGO 2012 Modelowanie strukturalne z programem AMOS wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii dr Karol Karasiewicz,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA A.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA A. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA A. Semestr letni 2014. Poniedziałki 12:15-15:00, sala HS. Wykładowca: Ryszard Szekli, pok. 514, konsultacje: poniedziałki 10-12, terminy egzaminów: I termin 18.06.2014, (ŚRODA)

Bardziej szczegółowo