Zajęcia e-kompetencje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajęcia e-kompetencje"

Transkrypt

1 Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc cz.2 Projekt pt:. i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc część 2: 1. Modyfikacje arkusza 2. Formuły, 3. Funkcje, 4. Wykresy, 5. Operacje na danych 2

2 Modyfikacja arkusza: scalanie komórek Scalanie komórek to tworzenie jednej komórki z kilku innych. Często scala się komórki w nagłówkach zestawień. Przykłady komórek scalonych: Najpierw należy zaznaczyć komórki, które mają się połączyć. Do scalania można zastosować przycisk lub polecenie z menu: o Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Wyrównanie >> przycisk Scal i wyśrodkuj o Excel 2003: pasek Formatowanie >> przycisk Scal i wyśrodkuj lub menu Format >> Komórki >> zakładka Wyrównanie >> pole wyboru Scalaj, 3 Modyfikacja arkusza: scalanie komórek o Calc: pasek Formatowanie >> przycisk Scal komórki lub menu Format >> Scal komórki, Analogicznym poleceniem z jednej scalonej komórki "odzyskuje" się jej składowe (za wyjątkiem programu Excel 2003, gdzie trzeba zrobić to przez menu Format, a nie przez przycisk). Scalone komórki czasem utrudniają zaznaczanie i wykonanie niektórych operacji (np. w programie Calc usuwanie i wstawianie kolumn czy wierszy) 4

3 Modyfikacja arkusza: zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza Domyślnie wszystkie kolumny arkusza mają tę samą szerokość. Często już na etapie wprowadzania danych warto dostosować szerokość kolumny do jej planowanej zawartości. Najprostszym sposobem na zmianę szerokości kolumn jest przeciągnięcie brzegu kolumny koło jej nazwy (litery) u góry arkusza. Przeciąganie na granicy kolumn powoduje zmianę szerokości kolumny: 5 Modyfikacja arkusza: zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza Inne sposoby na zmianę szerokości kolumn to: o dwukrotne kliknięcie na granicy dwóch kolumn powoduje ustawienie takiej szerokości, by zmieścił się aktualnie najszerszy element. o wybranie polecenia: Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Komórki >> przycisk Format >> polecenie Szerokość kolumny Excel 2003: menu Format >> Kolumny >> Szerokość, Calc: menu Format >> Kolumny >> Szerokość, W programie Calc szerokość kolumny podawana jest w cm. W programie Excel jest to średnia liczba cyfr 0-9 w standardowej czcionce, mieszcząca się w komórce, domyślnie 8,43. Polecenie można stosować do jednej kolumny tej, w której znajduje się kursor lub do kilku zaznaczonych kolumn powstaną kolumny jednakowej szerokości. Analogicznie np. korzystając z przeciągania myszką w górę lub w dół pomiędzy numerami wierszy można zmienić wysokość wiersza. 6

4 Modyfikacja arkusza: wstawianie kolumn i wierszy Często przy pracy z arkuszem zachodzi konieczność wstawienia kolumny lub wiersza. 7 Modyfikacja arkusza: wstawianie kolumn i wierszy Najlepiej przed wywołaniem polecenia zaznaczyć kolumnę, przed którą program ma wstawić kolumnę. Aby wstawić kolumnę, można wywołać menu podręczne (pod prawym przyciskiem myszki na zaznaczonej kolumnie) lub polecenie: o Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Komórki >> przycisk Wstaw >> polecenie Wstaw komórki. o Excel 2003: menu Wstaw >> Kolumny, o Calc: menu Wstaw >> Kolumny, Gdy użytkownik zaznaczy więcej kolumn zostanie wstawionych tyle kolumn, ile zaznaczył. Analogicznie przebiega wstawianie wiersza. 8

5 Modyfikacja arkusza: wstawianie komórek W arkuszu możliwe jest wstawianie dowolnych zakresów komórek pomiędzy komórki już istniejące (i najczęściej wypełnione treścią). 9 Modyfikacja arkusza: wstawianie komórek Najpierw należy zaznaczyć obszar, w którym pojawią się nowe komórki. Po wybraniu np. z menu podręcznego polecenia Wstaw komórki pojawi się okno dialogowe pozwalające na ustawienie, w którym kierunku należy przesunąć dotychczasowe komórki. Wstawienie komórek zmienia organizację arkusza. W znacznej większości przypadków dane, formaty i formuły zachowują swą funkcjonalność, np. zakresy w sumowaniu rozszerzają się, gdy wstawia się komórki wewnątrz zakresu sumowania, adresy bezwzględne odnoszą się do właściwych komórek. Aby wstawić komórki, można wywołać polecenie z menu podręcznego lub polecenie: o Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Komórki >> przycisk Wstaw >> polecenie Wstaw komórki. o Excel 2003: menu Wstaw >> Komórki, o Calc: menu Wstaw >> Komórki, 10

6 Modyfikacja arkusza: usuwanie komórek Analogicznie przebiega usuwanie komórek. W oknie dialogowym, takim jak powyżej, użytkownik ustala, które komórki (z dołu czy z prawej) mają zająć miejsce komórek usuwanych. Nie należy mylić usuwania komórek z usuwaniem zawartości. Usuwanie zawartości (np. poprzez naciśnięcie klawisza Delete) nie zmienia położenia komórek sąsiadujących z komórkami zaznaczonymi. 11 Modyfikacja arkusza: przenoszenie i kopiowanie komórek W arkuszach kalkulacyjnych można przenosić i kopiować zawartość oraz format komórek. Kopiowanie powoduje przepisanie zawartości i formatu do komórek docelowych przy zachowaniu ich w komórkach źródłowych. Przeniesienie usuwa dane z komórek źródłowych. 12

7 Modyfikacja arkusza: przenoszenie i kopiowanie komórek Uwaga! W programie Excel po wycięciu (przeniesieniu) pozostaje pusta komórka (bez formatu). Zawartość i format komórek można przenosić i kopiować w ramach jednego arkusza, pomiędzy arkuszami, pomiędzy skoroszytami i pomiędzy programami. Do kopiowania i przenoszenia wykorzystuje się mechanizm Schowka i polecenia Kopiuj, Wytnij, Wklej. Należy zwrócić uwagę na zachowanie się adresów w formułach podczas przenoszenia i kopiowania. Operacja przenoszenia nie zmienia formuł adresy w formułach pozostają takie, jak były. Operacja kopiowania zmienia adresy w formułach wszystkie adresy względne zmieniają swoją wartość (adresowanie omówione jest w dalszej części zajęć). 13 Modyfikacja arkusza: przenoszenie i kopiowanie komórek Można kopiować i przenosić pojedynczą komórkę lub zakres komórek. Przy wklejaniu zakresu wystarczy zaznaczyć jedną komórkę, w której program umieści lewy górny róg kopiowanego zakresu. Należy ostrożnie stosować polecenie Wklej nowa zawartość nadpisuje poprzednią. Czasem korzystniej jest użyć polecenia Wstaw skopiowane komórki. Można kopiować tylko pewne elementy związane z komórką np. tylko format. Wygodnym narzędziem do kopiowania formatu jest malarz formatów (lub polecenie Wklej specjalnie). Polecenia kopiowania, wycinania i wklejania można wywołać poprzez: menu podręczne (pod prawym przyciskiem myszki), skróty Ctrl + C (kopiuj), Ctrl + X (wytnij) i Ctrl + V (wklej) 14

8 Modyfikacja arkusza: przenoszenie i kopiowanie komórek o oraz dodatkowo: Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Schowek Excel 2003: przyciski na pasku Standardowy oraz menu Edycja, Calc: przyciski na pasku Standardowy oraz menu Edycja, Uwagi dotyczące przeciągania zawartości komórek myszką: o Excel: należy najechać wskaźnikiem myszki na brzeg zakresu, przeciąganie należy rozpocząć, gdy wskaźnik myszki ma postać czterech czarnych strzałek skierowanych w cztery strony świata. o Calc: zakres komórek przeciąga się bez problemu, po najechaniu na niego myszką (wskaźnik myszki wygląda jak biała strzałka skierowana w lewo). Aby przeciągnąć pojedynczą komórkę, trzeba najpierw ją zaznaczyć, rozszerzyć zaznaczenie na komórkę obok i z powrotem zawęzić zaznaczenie do pojedynczej komórki. Dopiero po dokonaniu takiego manewru można rozpocząć przeciąganie. 15 Modyfikacja arkusza: operacje na arkuszach Skoroszyt może zawierać wiele arkuszy. Arkusze można m.in.: o wstawiać, o usuwać, o kopiować, o przenosić, o zmieniać im nazwy. Można kopiować i przenosić arkusze w ramach jednego i wielu skoroszytów. Prosty sposób na wywołanie poleceń dotyczących arkuszy to kliknięcie prawym przyciskiem myszki na zakładce danego arkusza i wybranie odpowiedniego polecenia w menu podręcznym. Polecenia związane z arkuszami znajdują się także w: Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Format >> opcje obszaru Organizuj arkusze Excel 2003: menu Format >> Arkusz, menu Wstaw >> Arkusz, Calc: menu Format >> Arkusz, menu Wstaw >> Arkusz, 16

9 Formuły: adresowanie komórek Zasadniczą częścią formuł są adresy komórek, w których pobierane są dane do przeliczania. Adresy te mogą (ale nie muszą) się zmieniać, gdy zawartość komórki jest kopiowana do innych komórek. Konstruując formułę, użytkownik ma możliwość zaprojektowania sposobu zachowania się adresu po przekopiowaniu formuły do innej komórki poprzez zastosowanie różnych rodzajów (trybów) adresowania. 17 Formuły: adresowanie komórek Wyróżnia się 3 sposoby (tryby) adresowania: o adresowanie względne, o adresowanie bezwzględne, o adresowanie mieszane. Adresowanie względne powoduje zmianę adresu "dostosowanie się" zakresu, z którego pobierane są dane do położenia komórki, w której umieszczono kopię formuły. Adres względny ma przykładowo postać A1, B5. Ten rodzaj adresowania wystąpił w przykładzie "Wyniki czytelnictwa" np. w formule = D6+E6. Przeciągnięcie formuły o wiersz niżej spowodowało utworzenie formuły =D7+E7. Adres względny zmienia się o tyle wierszy i kolumn, o ile komórka pierwotna jest oddalona od komórki docelowej. 18

10 Formuły: adresowanie komórek Adresowanie bezwzględne zapobiega zmianie adresu w formule po przekopiowaniu do innej komórki. Adres bezwzględny (zwany zamrożonym, zablokowanym) zawiera znak $ (dolara) przed literą kolumny i numerem wiersza np.$a$1. W formule przekopiowanej do innej komórki pozostaje ten sam zablokowany adres. Adresowanie mieszane polega na zablokowaniu albo wiersza, albo kolumny np. $A1, A$1. Po przekopiowaniu zmienia się tylko niezablokowany wymiar. W jednej formule mogą wystąpić zarówno adresy względne, jak i bezwzględne. Zmiana adresowania następuje podczas kopiowania i przeciągania za pomocą uchwytu wypełnienia, natomiast nie dotyczy przenoszenia zawartości komórek (czy to mechanizmem Wytnij, czy poprzez przeciąganie). 19 Formuły: adresowanie komórek Domyślnie do formuły wpisywany jest adres względny. Szybkim sposobem na zamianę trybu adresowania jest naciśnięcie klawisza Shift + F4 (Calc) lub F4 (Excel), gdy kursor znajduje się za danym adresem w formule lub wewnątrz adresu. Naciskanie tego klawisza zmienia rotacyjnie adres. Oczywiście można z klawiatury wpisywać znak $ (dolara). 20

11 Formuły: błędy w formułach Jeżeli program nie może wyliczyć wyniku formuły w komórce, wyświetlany jest komunikat o błędzie (lub pokazywana nieprawidłowa wartość). Przykłady komunikatów o błędzie: o Calc: Błąd :503 #NAZWA np. gdy użyto niewłaściwej nazwy funkcji np. SREDNIA zamiast ŚREDNIA. o Excel: #ARG np. gdy działanie jest wykonywane na niewłaściwych argumentach np. mnożenie tekstu (Excel wyświetliłby błąd w komórce C4 w przykładzie, zamiast 0). #NAZWA np. gdy użyto niewłaściwej nazwy funkcji np. SREDNIA zamiast ŚREDNIA. Gdy wynik formuły nie mieści się w komórce, wyświetla się ciąg znaków ### (hash). 21 Funkcje: Funkcje to zaprojektowane algorytmy obliczające lub wyszukujące określone wartości (np. średnia, maksimum). Funkcja pobiera wartości z określonych komórek i podaje wynik. Komórki, z których funkcja pobiera wartości, nazywają się argumentami funkcji. Składnia funkcji obejmuje: o nazwę (wyświetlaną wielkimi literami) np. SUMA, ŚREDNIA, o nawiasy okrągłe nawias otwierający zaczyna się bezpośrednio po nazwie funkcji, nawias zamykający następuje po argumentach, o argumenty adresy komórek, zakresy; jeżeli funkcja ma kilka argumentów rozdzielone są one średnikiem. Przykładowe formuły zawierające funkcje: =SUMA(A5:A10), =ŚREDNIA(A3;B12;C12), =SINUS(G5), =LICZ.JEŻELI($B$5:$B$10;A5) 22

12 Arkusze kalkulacyjne posiadają kilkaset funkcji. Funkcje zebrane są w kategorie. Wstawianie funkcji do formuły ułatwia kreator Wstawiania funkcji. W formułach nazwy funkcji wyświetlane są WIELKIMI LITERAMI. Informacji o funkcji i jej argumentach należy szukać podczas wstawiania funkcji w kreatorze funkcji oraz w systemie pomocy programu. Funkcje: Formułę zawierającą funkcję można poprawiać, zmieniając bezpośrednio jej składnię w komórce lub na pasku formuły. Można też co jest wygodniejsze wywołać ponownie kreator funkcji w danej komórce. 23 Wykresy: Wykres (diagram) to graficzna prezentacja danych, w której liczbom zapisanym w arkuszu odpowiadają słupki, linie czy wycinki koła. Zmiana danych w arkuszu powoduje automatycznie odpowiednią zmianę na wykresie. Wykresy znakomicie ułatwiają interpretację i analizę danych. Wykresy tworzy się prosto i intuicyjnie. Należy: o wpisać do arkusza dane, o zaznaczyć dane (niekonieczne, ale zalecane), o wybrać odpowiednie polecenie do tworzenia (wstawiania) wykresów i narysować prostokątny obszar, w którym pojawi się wykres. 24

13 Wykresy: W programach Calc i Excel 2003 pojawia się kreator wykresów. W czterech kolejnych oknach kreatora dokonuje się ustawień dotyczących wykresu. W programie Excel 2010 użytkownik może kliknąć na przycisku z wybranym typem wykresu, a wykres pojawi się w arkuszu. (Jest też możliwość wywołania kreatora). Po wstawieniu wykresu możliwa (i wskazana) jest jego modyfikacja: o wykres można przesunąć w inne miejsce, zmienić jego rozmiar, o można zmienić niemal wszystkie elementy, o można ustawić elementy, do których nie było dostępu w kreatorze. 25 Wykresy: Do dyspozycji jest wiele typów i podtypów wykresów. Najpopularniejsze to: o kolumnowe, o słupkowe, o liniowe, o Kołowe, o Pierścieniowe, o radarowe. Poniżej zamieszczono przykłady wykresów różnego typu. Uwaga! Wykresy pochodzą z programu Calc. W programie Excel mogą się nieznacznie różnić wyglądem. 26

14 Wykresy: kolumnowy o Zawiera wszystkie dane. o Typ kolumnowy grupowany. o Legenda na dole. o Oś Y ma tytuł i zmienioną skalę. o Nad serią danych Szkoły podstawowe wyświetlają się etykiety. 27 Wykresy: słupkowy o Bez szkół zawodowych. o Słupkowy, serie w wierszach. o Oś X ma tytuł, oś Y nie. o Legenda po prawej. o Zmienione kolory serii zielony, pomarańczowy, niebieski. 28

15 Wykresy: liniowy o Tylko szkoły podstawowe i gimnazja. o Liniowy. o Pogrubione linie. o Pokazywane etykiety. o Zmieniona skala na osi Y od 1000 do 3000 co Wykresy: kołowy o Tylko rok 2005/06. o Pokazywane etykiety. o Zmienione kolory 30

16 Wykresy: dane do wykresu Przed przystąpieniem do tworzenia wykresu należy wpisać do arkusza dane. Zwykle dane stanowią prostokątny obszar, w którym zarówno wiersze jak i kolumny liczb posiadają tekstowe nagłówki. Gdy kolumn (i wierszy) z danymi jest kilka, użytkownik wskazuje, czy dane mają być czytane kolumnami, czy wierszami, czyli gdzie znajdują się serie danych. 31 Wykresy: dane do wykresu W przykładzie przy czytaniu danych kolumnami na osi X znajdą się poszczególne wydatki, a dla każdego z wydatków powstanie po 12 słupków po jednym na miesiąc: 32

17 Wykresy: dane do wykresu przy czytaniu danych wierszami na osi X znajdą się miesiące, a dla każdego miesiąca 6 słupków z wydatkami. Gdy w pierwszej kolumnie lub w pierwszym wierszu znajdują się liczby (np. rok), kreator domyślnie traktuje je jako dane do wyświetlenia na wykresie w przypadku, gdy liczby te mają stanowić opis osi, należy zmienić ustawienie. 33 Wykresy wstawia się za pomocą: Wykresy: wstawianie wykresu Excel 2010: karta Wstawianie >> grupa Wykresy. Excel 2003: pasek Standardowy >> przycisk Kreator wykresów lub menu Wstaw >> Wykres, 34

18 Wykresy wstawia się za pomocą: Wykresy: wstawianie wykresu Calc: pasek Standardowy >> przycisk Wstaw wykres lub menu Wstaw >> Wykres, Dobrze jest przed rozpoczęciem wstawiania zaznaczyć dane, które mają znaleźć się w arkuszu. 35 Operacje na danych: Często dane w arkuszu mają postać tabeli. W tabelach (zwanych też listami) można wykonywać szereg operacji ułatwiających reorganizację i analizę zawartości. Do operacji na danych należą: o sortowanie zmiana kolejności występowania wierszy tabeli, poukładanie według określonego kryterium (np. nazwiska, daty urodzenia, wyniku sportowego), o filtrowanie wyświetlenie danych spełniających warunek, a chwilowe "ukrycie" pozostałych danych np. pokazanie osób z jednej miejscowości, dat z określonego miesiąca, o sprawdzanie poprawności wpisywanych danych (np. ustalenie, że w danym zakresie można wprowadzać tylko liczby dodatnie), o sumy częściowe (podsumowanie danych w grupach wartości), o tabela przestawna (pilot danych) (słynna ang. Pivot table) trójwymiarowe podsumowanie danych. Arkusze kalkulacyjne dają użytkownikowi wygodne narzędzia do reorganizacji danych. 36

19 Operacje na danych: sortowanie Przykład zamieszczony poniżej pokazuje zastosowanie filtrowania i sortowania. Dane wpisane do arkusza powinny mieć określony układ: o w pierwszym wierszu tabeli są nagłówki kolumn (zazwyczaj wyróżnione jakimś sformatowaniem np. pogrubione lub z tłem), o w kolejnych wierszach tabeli są dane, nie ma wolnych wierszy pomiędzy danymi, o dane w kolumnach są jednego rodzaju np. w kolumnie B tylko nazwiska, w kolumnie C imiona, o zazwyczaj kolumny nie są podsumowane. 37 Sortowanie to zmiana kolejności wierszy w tabeli. Możliwe jest sortowanie: o rosnące lub malejące, o według jednej kolumny lub według kilku kolumn. Operacje na danych: sortowanie 38

20 Operacje na danych: sortowanie W przykładzie dzięki sortowaniu można zmienić kolejność wierszy np. tak, by u góry tabeli byli uczniowie, którzy uzyskali najlepszy czas w biegu (sortowanie rosnące) lub skoku wzwyż (sortowanie malejące). Typowym przykładem na sortowanie według dwóch kolumn jest konieczność posortowania listy według nazwisk i imion (gdy w przypadku tego samego nazwiska decyduje imię). W przykładzie sortowania według dwóch kolumn wskazane byłoby np. "poukładanie" wyników według płci, a w ramach płci według uzyskanego czasu biegu. Przywrócenie pierwotnej kolejności w tabeli jest możliwe tylko poprzez przycisk Cofnij (jeżeli sortowanie odbyło się przed chwilą) lub poprzez sortowanie według innej kolumny (jeżeli pierwotna kolejność nie była przypadkowa). 39 Operacje na danych: sortowanie Do sortowania według jednej kolumny służą: Calc, Excel 2003: dwa przyciski na pasku narzędzi Standardowy przycisk Sortuj rosnąco i przycisk Sortuj malejąco, Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Edycja >> przycisk Sortuj i filtruj (lub karta Dane >> grupa Sortowanie i filtrowanie >> przycisk Sortuj rosnąco i przycisk Sortuj malejąco). Uwaga! Przyciski Sortuj rosnąco i Sortuj malejąco działają różnie w omawianych programach. Excel: wystarczy umieścić kursor w wybranej kolumnie i kliknąć na przycisku, aby nastąpiło sortowanie według kolumny, w której znajduje się kursor. Calc: należy zaznaczyć zakres sortowania (bez nagłówka tabeli, wszystkie kolumny z danymi). Kliknięcie przycisku sortuje według pierwszej (od lewej) kolumny w zaznaczonym zakresie. Nie da się więc poprzez kliknięcie przycisku posortować według kolumny znajdującej się w środku zakresu. Jest to mało wydajny mechanizm, lepiej od razu zastosować menu Dane >> Sortuj. 40

21 Operacje na danych: filtrowanie Filtrowanie to wyświetlenie danych spełniających warunek, a chwilowe "ukrycie" pozostałych danych. Bardzo przydatnym mechanizmem jest Autofiltr. Autofiltr zamienia nagłówki kolumn w listy rozwijane, w których można wybierać żądane wartości. 41 Operacje na danych: filtrowanie Aby włączyć autofiltr, należy: 1. umieścić kursor w dowolnej komórce tabeli z danymi, 2. wywołać polecenie włączenia autofiltru. Polecenie włączenia autofiltru to: Calc, Excel 2003: menu Dane >> Autofiltr, Excel 2010: karta Narzędzia główne >> grupa Edycja >> przycisk Sortuj i filtruj >> polecenie Filtruj (lub karta Dane >> grupa Sortowanie i filtrowanie >> przycisk Filtruj). 42

22 Zajęcia e-kompetencje Do zobaczenia na następnych zajęciach i Dziękuję za uwagę 43

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli:

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: Formuły W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: pojęcie formuły budowanie i edycja formuł podstawowe działania takie jak: dodawanie, odejmowanie,

Bardziej szczegółowo

Wykresy. Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel dla WINDOWS. Excel. cz.4. Wykresy. Wykresy. Wykresy. Wykresy

Wykresy. Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel dla WINDOWS. Excel. cz.4. Wykresy. Wykresy. Wykresy. Wykresy Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im.józefa Piłsudskiego w śywcu Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel dla WINDOWS cz.4 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych.

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych. Excel - ćwiczenia 1 Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybiera się

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości Rozdział VI Tabele i ich możliwości 3.6. Tabele i ich możliwości W wielu dokumentach zachodzi konieczność przedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego też program OO Writer jest wyposażony w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne.

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Calc, Excel 2007 arkusze kalkulacyjne pozwalające zarówno na dokonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz statystycznych jak również na ich prezentacje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:. - 1 - Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2003 Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.xlt Wykorzystywane polecenia Formatowanie komórek Format/Komórki/Liczby (CTRL+1) określanie formatu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn 17. Praca z arkuszami Dodanie nowego arkusza wybierz polecenie Narzędzia główne Komórki Wstaw Wstaw arkusz lub kliknij przycisk Wstaw arkusz znajdujący się na pasku kart arkuszy w dolnej części okna Usuwanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia

Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia Ćwiczenie 1 Do danych przedstawionych w tabeli zastosuj tzw. wykres kombinowany. Przyjmijmy, że klasa I a zostanie przedstawiona w postaci

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Excel wykresy niestandardowe

Excel wykresy niestandardowe Excel wykresy niestandardowe Uwaga Przy robieniu zadań zadbaj by każde zadanie było na kolejnym arkuszu, zadanie na jednym, wykres na drugim, kolejne zadanie na trzecim itd.: Tworzenie wykresów Gantta

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE Adresowanie w Excelu A B C D 1 A1 $B1 C$1 $D$1 2 3 A B C D 1 15 =A1 2 =$A1 3 =A$1 4 =$A$1 Przesunąć w dół, w bok i w dół i bok Przekopiować w dół, w bok i w dół i bok

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo