ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: :05:01 +01'00' Poz ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegó owego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezb dnych do ustalania polityki pieni nej i okresowych ocen sytuacji pieni nej paƒstwa Na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.2)) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy ogólne 5) depozycie bankowym rozumie si przez to wk ad pieni ny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.5)); 6) instrumentach rynku pieni nego rozumie si przez to instrumenty, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy o funduszach; 7) krótkiej sprzeda y rozumie si przez to technik inwestycyjnà, o której mowa w art. 107 ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach;.rc l.g 1. Rozporzàdzenie okreêla sposób, szczegó owy zakres i terminy przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarzàdzajà, do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej NBP, danych niezb dnych do ustalania polityki pieni nej i okresowych ocen sytuacji pieni nej paƒstwa. 4) instrumentach finansowych rozumie si przez to instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie; 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 8) terminie pierwotnym rozumie si przez to: a) czas obowiàzywania umów, z których wynikajà instrumenty finansowe, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym up ywa termin jej rozliczenia, 1) podmiocie sprawozdawczym rozumie si przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póên. zm.3)), zwanej dalej ustawà o funduszach ; b) okres od daty emisji do daty wykupu lub umorzenia w przypadku d u nych papierów wartoêciowych, 2) towarzystwie rozumie si przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach; ww w 3) funduszu funduszy rozumie si przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnym lokujàce co najmniej 50 % swoich aktywów w tytu y uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.4)), zwanej dalej ustawà o obrocie ; c) okres sp aty okreêlony w umowie w przypadku nale noêci i zobowiàzaƒ, d) termin sp aty ostatniej raty w przypadku nale noêci lub zobowiàzaƒ roz o onych na raty; 9) pozosta ym okresie zapadalnoêci rozumie si przez to okres pozosta y do terminu zapadalnoêci danego instrumentu d u nego; 10) okresie sprawozdawczym rozumie si przez to okres, za który sporzàdza si raport sprawozdawczy; 1) 2) 3) 4) Minister Finansów kieruje dzia em administracji rzàdowej instytucje finansowe, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz i Nr 201, poz Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz i Nr 201, poz ) kodzie ISIN rozumie si przez to kod instrumentu finansowego, który jest okreêlony w standardzie ISO ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz i Nr 231, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz i Nr 201, poz

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Dane przekazywane do NBP sporzàdza si na podstawie zapisów w ksi gach rachunkowych podmiotów sprawozdawczych, a tak e innych dokumentów êród owych obrazujàcych stan faktyczny. Rozdzia 2 Raporty sprawozdawcze Raport sprawozdawczy stanowi zestaw formularzy sprawozdawczych wype nianych przez towarzystwo w imieniu podmiotu sprawozdawczego, którym zarzàdza. 2. Raport sprawozdawczy zawiera dane wed ug ostatniej dost pnej w okresie sprawozdawczym wyceny, dokonanej zgodnie z zapisami w statucie i okreêlonej przez przepisy rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) lub zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci, Mi dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej oraz zwiàzanymi z nimi interpretacjami og oszonymi w formie rozporzàdzeƒ Komisji Europejskiej Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, którym zarzàdza, sporzàdza raport sprawozdawczy na formularzach, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik do rozporzàdzenia. 2. Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, sporzàdza raport sprawozdawczy odr bnie dla tego funduszu oraz dla ka dego z subfunduszy, z uwzgl dnieniem ust Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 2, sporzàdza raport sprawozdawczy dla tego funduszu wy àcznie na formularzu FIN.01, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik do rozporzàdzenia. 4. Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego otwartego, sporzàdza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02 FIN.11, FIN.14 FIN.16 oraz FIN.21 FIN.25, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik do rozporzàdzenia. 5. Towarzystwo, w imieniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, sporzàdza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02 FIN.12, FIN.14 FIN.16 oraz FIN.21 FIN.25, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik do rozporzàdzenia. 6. Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego zamkni tego, nieb dàcego funduszem sekurytyzacyjnym, sporzàdza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02 FIN.12, FIN.14 oraz FIN.17 FIN.25, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik do rozporzàdzenia. 7. Towarzystwo, w imieniu funduszu sekurytyzacyjnego, sporzàdza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02 FIN.07, FIN.09 FIN.11, FIN.13 FIN.14 oraz FIN.17 FIN.25, wed ug wzoru stanowiàcego za- àcznik do rozporzàdzenia. 8. Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, sporzàdza raport sprawozdawczy na formularzu FIN.01, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik do rozporzàdzenia: 1) przed przekazaniem pierwszego raportu sprawozdawczego do NBP; 2) po dokonaniu zmiany danych obj tych formularzem FIN.01 identyfikujàcych podmiot sprawozdawczy lub danych osób reprezentujàcych podmiot sprawozdawczy. 6. Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, którym zarzàdza, sporzàdza: 1) miesi czne raporty sprawozdawcze tych podmiotów sprawozdawczych, które dokonujà wyceny swoich aktywów zgodnie z postanowieniami statutu raz w miesiàcu lub cz Êciej, 2) kwartalne raporty sprawozdawcze tych podmiotów sprawozdawczych, które dokonujà wyceny swoich aktywów zgodnie z postanowieniami statutu rzadziej ni raz w miesiàcu z zastrze eniem 5 ust. 8, poczàwszy od danych za okres, w którym dokonano pierwszej wyceny aktywów podmiotu sprawozdawczego. 7. Ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, na który sporzàdza si miesi czny lub kwartalny raport sprawozdawczy, jest ostatni dzieƒ odpowiedniego miesiàca lub kwarta u roku kalendarzowego Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, w celu dokonania korekty przekazanych danych, sporzàdza nowy raport sprawozdawczy zawierajàcy dane prawid owe za okres, którego dotyczy korekta. Nowy raport sprawozdawczy zawiera wy àcznie te formularze, na których wprowadzono korekty danych. 2. Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, po dokonaniu przeglàdu pó rocznego sprawozdania finansowego oraz po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez bieg ego rewidenta sporzàdza raporty sprawozdawcze odpowiednio: wed ug stanu na koniec pierwszego pó rocza roku obrotowego oraz wed ug stanu na koniec roku obrotowego. Raport sprawozdawczy stanowi zestaw wy àcznie tych formularzy, które zawierajà dane skorygowane w wyniku odpowiednio: przeglàdu lub badania. Rozdzia 3 Grupy podmiotów sprawozdawczych Towarzystwo przekazuje do NBP raport sprawozdawczy, w którym klasyfikuje fundusz inwestycyjny lub subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnym, którymi zarzàdza, wed ug kryterium polityki inwestycyjnej, do jednej z nast pujàcych grup: 1) fundusze hedgingowe; 2) subfundusze hedgingowe;

3 Dziennik Ustaw Nr Poz ) fundusze nieruchomoêci; 4) subfundusze nieruchomoêci; 5) fundusze akcyjne; 6) subfundusze akcyjne; 7) fundusze d u nych papierów wartoêciowych; 8) subfundusze d u nych papierów wartoêciowych; 9) fundusze zrównowa one; 10) subfundusze zrównowa one; 11) fundusze stabilnego wzrostu; 12) subfundusze stabilnego wzrostu; 13) fundusze pozosta e; 14) subfundusze pozosta e. 2. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz hedgingowy, je eli zgodnie ze statutem lub prowadzonà politykà inwestycyjnà spe nia àcznie nast pujàce warunki: 1) prowadzi polityk inwestycyjnà uwzgl dniajàcà co najmniej dwa spoêród poni szych kryteriów: a) stosuje zaawansowane techniki inwestycyjne, majàce na celu osiàganie dodatniego wyniku inwestycyjnego, niezale nie od tendencji rynkowych, b) systematycznie korzysta z mechanizmów pozwalajàcych na generowanie du ych zysków przy relatywnie ma ych zainwestowanych Êrodkach w asnych, poprzez zaciàganie kredytów lub po yczek o znacznym udziale w aktywach funduszu lub poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych, lub poprzez zastosowanie innych technik inwestycyjnych, przy czym àczna ekspozycja funduszu przy uwzgl dnieniu stosowania tych mechanizmów istotnie przewy sza wartoêç aktywów funduszu, c) wykorzystuje w du ym stopniu krótkà sprzeda instrumentów finansowych; 2) towarzystwo zarzàdzajàce funduszem pobiera wynagrodzenie za zarzàdzanie, uzale nione od wyników inwestycyjnych funduszu. 3. Do grupy funduszy lub subfunduszy hedgingowych zalicza si w szczególnoêci fundusze funduszy hedgingowych. 4. Je eli fundusz inwestycyjny lub subfundusz nie spe nia warunków okreêlonych w ust. 2 lub 3, zaliczenie podmiotu sprawozdawczego do grupy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 14, nast puje na podstawie: 1) kryterium podstawowego, które stanowi zapis w statucie funduszu inwestycyjnego, wskazujàcy rodzaj funduszu lub subfunduszu lub takie okreêlenie zasad polityki inwestycyjnej, które umo liwia jednoznaczne zdefiniowanie rodzaju funduszu lub subfunduszu; 2) kryterium pomocniczego, które stanowià zadeklarowane w statucie funduszu inwestycyjnego limity inwestycyjne, z zastrze eniem ust Kryterium pomocnicze stosuje si w przypadku, je eli nie jest mo liwe zastosowanie kryterium podstawowego. W przypadku niezgodnoêci klasyfikacji dokonanej na podstawie kryterium podstawowego i pomocniczego stosuje si kryterium podstawowe. 6. Za minimalny limit inwestycyjny przyjmuje si deklarowany przez fundusz inwestycyjny w statucie minimalny udzia aktywów, które podmiot sprawozdawczy inwestuje w jeden typ lokat. 7. Za maksymalny limit inwestycyjny przyjmuje si deklarowany przez fundusz inwestycyjny w statucie maksymalny udzia aktywów, które podmiot sprawozdawczy inwestuje w jeden typ lokat. 8. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz nieruchomoêci, je eli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalny limit inwestycji bezpoêrednich lub poêrednich w nieruchomoêci na poziomie co najmniej 50 % aktywów. Przez inwestycje poêrednie w nieruchomoêci rozumie si nabycie akcji lub udzia ów spó ek, których przedmiotem dzia alnoêci jest kupno lub sprzeda nieruchomoêci na w asny rachunek, przy czym nabyte akcje lub udzia y stanowià co najmniej 50 % kapita u zak adowego spó ki i nie sà przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 9. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz akcyjny, je eli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalny limit inwestycyjny dla akcji lub udzia ów, z wyjàtkiem okreêlonych w ust. 8, na poziomie wy szym ni 50 % aktywów. 10. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz d u nych papierów wartoêciowych, je eli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalny limit inwestycyjny dla d u nych papierów wartoêciowych i instrumentów rynku pieni nego na poziomie wy szym ni 50 % aktywów. 11. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz zrównowa ony, je eli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalne limity inwestycyjne funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udzia owe instrumenty finansowe lub udzia y, z wyjàtkiem okreêlonych w ust. 8, w przedziale od powy ej 20 % do 50 % aktywów w àcznie, a maksymalny limit inwestycyjny funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udzia owe instrumenty finansowe lub udzia y, z wyjàtkiem okreêlonych w ust. 8, w przedziale od powy ej 40 % do 70 % aktywów w àcznie. Minimalne limity inwestycyjne dla pozosta ych typów lokat nie przekraczajà 50 % aktywów. 12. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz stabilnego wzrostu, je eli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalne limity inwestycyjne funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udzia owe instrumenty

4 Dziennik Ustaw Nr Poz finansowe lub udzia y, z wyjàtkiem okreêlonych w ust. 8, w przedziale od powy ej 20 % do 40 % aktywów w àcznie, a maksymalny limit inwestycyjny funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udzia owe instrumenty finansowe lub udzia y, z wyjàtkiem okreêlonych w ust. 8, nie przekracza 40 % aktywów. Minimalne limity inwestycyjne dla pozosta ych typów lokat nie przekraczajà 50 % aktywów. 13. Je eli w statucie funduszu inwestycyjnego nie zosta y zadeklarowane limity inwestycyjne, o których mowa w ust. 8 12, a zapisy statutu jednoznacznie wskazujà, e spe niony jest jeden z warunków okreêlonych w ust. 8 12, fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio, zgodnie z ust Fundusze inwestycyjne lub subfundusze, które nie spe niajà warunków okreêlonych w ust. 2 i 3 albo w ust. 8 13, klasyfikuje si jako fundusze lub subfundusze pozosta e. 15. Fundusz funduszy klasyfikuje si na podstawie kryterium podstawowego lub pomocniczego, o których mowa w ust. 4. W przypadku zastosowania kryterium pomocniczego, fundusz funduszy klasyfikuje si do tej grupy funduszy, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub inne tytu y uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania stanowià wi cej ni 50 % aktywów. W przypadku gdy nie jest mo liwe wskazanie takiego funduszu lub ich grupy, fundusz funduszy klasyfikuje si do grupy funduszy pozosta ych Towarzystwo przekazuje do NBP raport sprawozdawczy, w którym klasyfikuje fundusz inwestycyjny lub subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnym, którymi zarzàdza, do jednej z nast pujàcych grup, wed ug kryterium geograficznego alokacji aktywów: 1) fundusze aktywów krajowych; 2) subfundusze aktywów krajowych; 3) fundusze aktywów zagranicznych; 4) subfundusze aktywów zagranicznych. 2. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz aktywów krajowych albo fundusz lub subfundusz aktywów zagranicznych, na podstawie zapisu w statucie funduszu inwestycyjnego. Je eli zapisy okreêlajà, e udzia lokat okreêlonych w art. 147 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach lub instrumentów finansowych, których emitentami lub dysponentami sà instytucje krajowe, w wartoêci aktywów funduszu lub subfunduszu jest wi kszy lub równy 50 %, fundusz lub subfundusz klasyfikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz aktywów krajowych. W pozosta ych przypadkach fundusz lub subfundusz kwalifikuje si odpowiednio jako fundusz lub subfundusz aktywów zagranicznych. Rozdzia 4 Przekazywanie raportów sprawozdawczych do NBP Towarzystwo, w imieniu podmiotów sprawozdawczych, przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze okreêlone w 5 ust. 3 8 oraz w Towarzystwo przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze w terminie do dwudziestego drugiego dnia miesiàca nast pujàcego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy, z zastrze eniem 12 i 13. Je eli dwudziesty drugi dzieƒ miesiàca jest dniem wolnym od pracy, raporty sprawozdawcze przekazuje si w terminie do pierwszego dnia roboczego po dwudziestym drugim dniu miesiàca. 12. Towarzystwo przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze, które zawierajà dane skorygowane w wyniku przeglàdu lub badania odpowiednio: nie póêniej ni w terminie 2 miesi cy i 15 dni kalendarzowych od daty zakoƒczenia pierwszego pó rocza roku obrotowego i nie póêniej ni w terminie 5 miesi cy od daty zakoƒczenia roku obrotowego. 13. Dane wykazywane w formularzu FIN.01 sà przekazywane: 1) nie póêniej ni na jeden dzieƒ roboczy przed przekazaniem pierwszego raportu sprawozdawczego do NBP; 2) niezw ocznie po dokonaniu zmiany danych obj tych formularzem FIN.01 identyfikujàcych podmiot sprawozdawczy lub danych osób reprezentujàcych podmiot sprawozdawczy. 14. Towarzystwo przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze opatrzone identyfikatorem podmiotu sprawozdawczego nadanym przez NBP Raporty sprawozdawcze sà przekazywane w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl. 2. Dost p do portalu sprawozdawczego odbywa si przy u yciu certyfikatu wydanego nieodp atnie przez NBP. Rozdzia 5 Podstawowe wymogi sprawozdawcze Dane, uj te w ksi gach rachunkowych w walucie obcej, w raporcie sprawozdawczym wykazuje si w walucie polskiej. 2. Dane dotyczàce stanów, uj te w ksi gach rachunkowych w walucie obcej, na koniec okresu sprawozdawczego w raporcie sprawozdawczym wykazuje si wed ug ostatniego dost pnego Êredniego kursu obowiàzujàcego w danym okresie sprawozdawczym, og aszanego dla danej waluty przez NBP. 3. Dane dotyczàce transakcji, uj te w ksi gach rachunkowych w walucie obcej, w raporcie sprawozdawczym wykazuje si wed ug Êredniego kursu og oszonego dla danej waluty przez NBP, obowiàzujàcego w dniu uj cia transakcji w ksi gach rachunkowych funduszu inwestycyjnego. 4. Je eli wartoêci stanów lub transakcji dotyczàce podmiotu sprawozdawczego sà wyra one w walutach, dla których NBP nie wylicza kursu, zastosowanie majà przepisy okreêlone w 17 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci funduszy inwestycyjnych.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Liczb udzia owych papierów wartoêciowych, udzia ów, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa i innych tytu ów uczestnictwa w raporcie sprawozdawczym wykazuje si w wartoêciach rzeczywistych, z dok adnoêcià do trzech cyfr po przecinku. 6. Dane dotyczàce wartoêci zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub wydania i wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w raporcie sprawozdawczym wykazuje si jako sum wartoêci transakcji ustalonych zgodnie z zasadami wyceny aktywów oraz ustalania zobowiàzaƒ okreêlonymi w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci funduszy inwestycyjnych. 17. Dane dotyczàce stanów na poczàtek okresu sprawozdawczego, wykazywane w formularzach sprawozdawczych okreêlonych w za àczniku do rozporzàdzenia, w raporcie sprawozdawczym wprowadza si w wysokoêci stanów wykazywanych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. 18. Towarzystwo jest obowiàzane do przekazywania do NBP wyjaênieƒ zaistnia ych zmian metodyki sporzàdzania raportów sprawozdawczych w formie elektronicznej wskazanej przez NBP. 19. Towarzystwo przekazuje do NBP w formie elektronicznej wskazanej przez NBP: 1) informacje umo liwiajàce okreêlenie pe nej charakterystyki papierów wartoêciowych z kodem ISIN, w przypadku braku mo liwoêci jej ustalenia przez NBP; 2) dodatkowe informacje umo liwiajàce uzupe nienie charakterystyki papierów wartoêciowych oraz innych instrumentów finansowych bez kodu ISIN, w przypadku braku mo liwoêci jej ustalenia przez NBP. Rozdzia 6 Przepisy przejêciowe i koƒcowe 20. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia majà po raz pierwszy zastosowanie do raportu sprawozdawczego za czerwiec 2010 r., a w przypadku, o którym mowa w 6 pkt 2 za II kwarta 2010 r. 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2010 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

6 Dziennik Ustaw Nr Poz FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE I OBJAÂNIENIA DO FORMULARZY Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (poz. 1740)

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

24 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

25 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

27 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

28 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

29 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

30 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

31 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

32 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

33 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

34 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

35 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

36 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

37 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

38 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

39 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

40 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

41 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

42 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

43 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

44 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

45 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

46 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

47 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

48 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

49 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

50 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

51 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

52 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

53 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1740

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 27 października 2016 r.

Warszawa, dnia 31 października 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2016 r. Poz. 1786 Rozporządzenie MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 249 17835 Poz. 1857, 1858 i 1859 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 249 17835 Poz. 1857, 1858 i 1859 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 grudnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 249 17835 Poz. 1857, 1858 i 1859 3) po pkt 22 dodaje si pkt 22a w brzmieniu: 22a. London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 lutego 2011 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 14 października 2010 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 14 października 2010 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 14 października 2010 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 8 1007 Poz. 43 43 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesi cznego dofinansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe nosprawnych Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 3 z³ 30 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. Nr 24 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 54- nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

GPW: Program Wspierania Płynności

GPW: Program Wspierania Płynności 2012-06-12 19:43 GPW: Program Wspierania Płynności Program Wspierania Płynności Uchwała Nr 550/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 55 / V /08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 148 10340 Poz. 1565 i 1566 7. 1. Nadawca nie mo e przenieêç na innà osob prawa do podejmowania decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzeda y w sposób prawnie wià àcy dla nadawcy. 2. Nadawca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyràb drzewostanu. Na podstawie art. 12 ust. 5a

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Nr 9/XL/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23.12.2014r Uchwała Nr 13/IX/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 30.12.2014r Polityka zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o 1)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką lub Invista DM SA) dotyczących

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo