Dziennik Ustaw Nr Poz. 850 i 851

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 850 i Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Kwater Naczelnikowi Drugiego Urz du Skarbowego w Szczecinie. 2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien okreêlaç: 1) kwot podatku, o której zwrot ubiega si Korpus oraz personel zagraniczny Kwatery i cz onkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty podatku zwiàzanego z nabyciem towarów lub us ug na cele Kwatery oraz cele prywatne personelu zagranicznego i cz onków jego rodzin; 2) numer rachunku bankowego, na który ma zostaç dokonany zwrot podatku. 3. Do wniosku do àcza si nast pujàce dokumenty: 1) wykaz towarów i us ug nabytych przez Kwater, z wyszczególnieniem towarów lub us ug przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery; 2) list personelu zagranicznego Kwatery i cz onków jego rodzin, którym przys uguje zwrot podatku z tytu u nabycia towarów lub us ug na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub us ug oraz kwot podatku przypadajàcych do zwrotu; 3) orygina y faktur, z których wynikajà wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrze eniem pkt 4; 4) uwierzytelnione kserokopie faktur, je eli orygina y tych faktur zosta y do àczone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 4. Wnioski sk adane sà za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiàca nast pujàcego po kwartale, za który sk adany jest wniosek Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urzàd Skarbowy w Szczecinie w z otych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w 11, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 2. W razie powstania uzasadnionych wàtpliwoêci dotyczàcych sporzàdzonego wniosku, wniosek wraz z za àczonymi kwestionowanymi dokumentami przekazywany jest Ministrowi Obrony Narodowej do zaopiniowania. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku mo e nastàpiç w terminie póêniejszym ni okreêlony w ust. 1 wed ug kwot faktycznie uznanych, nie póêniej jednak ni w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie póêniejszym nie przys ugujà odsetki za zw ok W przypadku gdy towar zostaje zwrócony, a nabywca àda zwrotu zap aconej ceny, sprzedawca zwraca nale noêç pod warunkiem otrzymania od nabywcy kopii faktury; o dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Drugiego Urz du Skarbowego w Szczecinie, przekazujàc równoczeênie otrzymanà od nabywcy kopi faktury. 2. Je eli zwrot nale noêci, o której mowa w ust. 1, nastàpi po dokonaniu, zgodnie z 12, zwrotu podatku wynikajàcego z tej faktury, kwot zwrotu podatku za nast pny okres pomniejsza si o t kwot. Rozdzia 4 Przepis koƒcowy 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha 851 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i us ug niektórym podmiotom Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarzàdza si, co nast puje: 1) Minister Finansów kieruje dzia em administracji rzàdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). 1. Rozporzàdzenie okreêla przypadki, warunki i tryb dokonywania zwrotu podatku od towarów i us ug, naliczonego przy nabyciu towarów i us ug, podmiotom nieposiadajàcym siedziby, miejsca zamieszkania albo sta ego miejsca prowadzenia dzia alnoêci na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i us ug na terytorium kraju Zwrot podatku od towarów i us ug, naliczonego przy nabyciu towarów i us ug, zwany dalej

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 zwrotem podatku, przys uguje osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niemajàcej osobowoêci prawnej, która nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania albo sta ego miejsca prowadzenia dzia alnoêci na terytorium kraju, zwanej dalej podmiotem uprawnionym, który: 1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartoêci dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug, zwanej dalej ustawà, lub podatnikiem podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo sta ego miejsca prowadzenia dzia alnoêci; 2) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us ug na terytorium kraju; 3) nie wykonuje na terytorium kraju sprzeda y, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjàtkiem: a) us ug transportowych i us ug pomocniczych zwiàzanych bezpoêrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartoêç tych us ug zosta a w àczona do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 15 ustawy, b) us ug w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, Êwiadczonych na rzecz przewoêników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujàcych rejsy w transporcie mi dzynarodowym, c) us ug zwiàzanych z obs ugà startu, làdowania, parkowania, obs ugà pasa erów i adunków oraz innych us ug Êwiadczonych na rzecz przewoêników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujàcych rejsy w transporcie mi dzynarodowym, d) us ug Êwiadczonych na obszarze polskich portów morskich, zwiàzanych z transportem mi dzynarodowym, polegajàcych na obs udze làdowych i morskich Êrodków transportu, e) us ug ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeƒstwem eglugi morskiej i Êródlàdowej oraz us ug zwiàzanych z ochronà Êrodowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejêciowych, f) us ug zwiàzanych z obs ugà statków, wymienionych w klasie PKWiU ex nale àcych do armatorów morskich, z wy àczeniem us ug Êwiadczonych na cele osobiste za ogi, g) us ug polegajàcych na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex oraz ich cz Êci sk adowych, h) us ug polegajàcych na remoncie, przebudowie lub konserwacji Êrodków transportu lotniczego oraz ich wyposa enia i sprz tu zainstalowanego na nich, u ywanych do transportu mi dzynarodowego, i) us ug, w stosunku do których podatnikami rozliczajàcymi podatek od towarów i us ug sà podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, j) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikiem jest ich nabywca. 2. Zwrot podatku przys uguje równie podmiotom zagranicznym Êwiadczàcym na terytorium kraju osobom niepodlegajàcym opodatkowaniu us ugi elektroniczne, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z o y y w paƒstwie cz onkowskim zg oszenie informujàce o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów i us ug lub podatku od wartoêci dodanej wobec tych us ug. 3. Zwrot podatku podmiotom zagranicznym, o których mowa w ust. 2, stosuje si do nabywanych towarów i us ug, które sà zwiàzane wy àcznie ze Êwiadczeniem us ug elektronicznych przez te podmioty Zwrot podatku przys uguje podmiotom uprawnionym, gdy zgodnie z przepisami ustawy oraz aktami wykonawczymi do ustawy zwrot lub prawo do pomniejszenia podatku nale nego przys uguje podatnikom, o których mowa w art. 15 ustawy. 2. Zwrot podatku w odniesieniu do podmiotów z terytorium paƒstw trzecich przys uguje na zasadzie wzajemnoêci. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do podatników, o których mowa w 2 ust Podmiot uprawniony mo e wystàpiç o zwrot podatku w odniesieniu do nabycia towarów i us ug lub do importu towarów, dokonanych przez okres nie krótszy ni 3 miesiàce i nie d u szy ni rok podatkowy. 2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie mo- e byç ni sza ni kwota stanowiàca równowartoêç w z otych: 1) 200 euro w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego ni rok podatkowy, ale nie krótszego ni 3 miesiàce; 2) 25 euro w przypadku gdy wniosek dotyczy ca ego roku podatkowego lub okresu krótszego ni ostatnie 3 miesiàce tego roku. 3. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wyra onych w euro dokonuje si wed ug Êredniego kursu euro og aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcy w ostatnim dniu okresu, za jaki sk adany jest wniosek Zwrot podatku nast puje na wniosek podmiotu uprawnionego, zwany dalej wnioskiem. 2. Wniosek sk ada si do naczelnika Drugiego Urz du Skarbowego Warszawa-ÂródmieÊcie, zwanego dalej naczelnikiem urz du skarbowego, nie póêniej ni do dnia 30 czerwca roku nast pujàcego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. 3. Wzór wniosku stanowi za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Do wniosku do àcza si : 1) orygina y faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikajà wnioskowane kwoty zwrotu podatku; 2) orygina zaêwiadczenia, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, wskazujàcego, e podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od wartoêci dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo sta ego miejsca prowadzenia dzia alnoêci; 3) dokument potwierdzajàcy identyfikacj na potrzeby podatku od wartoêci dodanej na terytorium paƒstwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, je eli zwrot podatku dotyczy przypadku, o którym mowa w 2 ust. 3, i podmiot zagraniczny jest zidentyfikowany dla Êwiadczenia us ug elektronicznych poza terytorium kraju. 5. Je eli zwrot podatku dotyczy wy àcznie przypadku, o którym mowa w 2 ust. 3, przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje si. 6. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wydaje organ podatkowy w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo sta ego miejsca prowadzenia dzia- alnoêci podmiotu uprawnionego. 7. Je eli podmiot uprawniony sk ada wniosek cz - Êciej ni jeden raz w roku podatkowym, zaêwiadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie do àcza si do ka dego wniosku, pod warunkiem e nie up ynà rok od dnia jego wystawienia oraz nie nastàpi y adne zmiany w zakresie obj tym zaêwiadczeniem Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku, ka da faktura lub dokument celny, z których wynikajà kwoty do zwrotu podatku, podlegajà ostemplowaniu piecz cià Drugiego Urz du Skarbowego Warszawa- -ÂródmieÊcie, zwanego dalej urz dem skarbowym, oraz przedziurkowaniu, w celu unikni cia ponownego ich u ycia. 2. Naczelnik urz du skarbowego wydaje decyzj o wysokoêci uznanej kwoty zwrotu podatku i urzàd skarbowy dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 6 miesi cy od dnia z o enia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w 5 ust JeÊli zasadnoêç zwrotu podatku wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urz du skarbowego mo e przed u yç termin, o którym mowa w ust. 2, do czasu zakoƒczenia post powania wyjaêniajàcego. 4. Po dokonaniu zwrotu podatku urzàd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty celne podmiotowi uprawnionemu. 7. Zwrot podatku jest dokonywany w z otych polskich na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego w kraju lub w kraju jego siedziby albo miejsca zamieszkania lub sta ego miejsca prowadzenia dzia- alnoêci. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek, w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo sta ego miejsca prowadzenia dzia- alnoêci podmiotu uprawnionego, urzàd skarbowy nie ponosi kosztów zwiàzanych z dokonaniem tego zwrotu Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienale nie przez podmiot uprawniony podlegajà zwrotowi do urz du skarbowego wraz z nale nymi odsetkami. 2. W przypadku niedokonania zwrotu podatku uzyskanego nienale nie wraz z nale nymi odsetkami, podmiotowi uprawnionemu nie przys uguje kolejny zwrot. 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU VAT Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 851) Za àcznik nr 1

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Za àcznik nr 2 WZÓR ZAÂWIADCZENIA O REJESTRACJI PODATNIKA PODATKU OD WARTOÂCI DODANEJ LUB PODATKU O PODOBNYM CHARAKTERZE W KRAJU SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB STA EGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIA ALNOÂCI

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1396 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. 1599 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ obronnych paƒstwa przez organy administracji rzàdowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. 1998 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie post powania z kierowcami naruszajàcymi przepisy ruchu drogowego. Na podstawie art. 130 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 2. Wyroby ceramiczne niespe niajàce wymagaƒ niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo