OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ALFA

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA EFE-OWU-1210 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - AEGON Indywidualny Plan Finansowy Alfa, o oznaczeniu EFE-OWU-1210, okreêlonych dalej jako OWU, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - AEGON Indywidualny Plan Finansowy Alfa. 2. OWU wraz z załàcznikami oraz Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Alfa, zwany dalej Regulaminem UFK Alfa, stanowià integralnà cz Êç umów ubezpieczenia wskazanych w ust Umowy ubezpieczenia mogà regulowaç prawa i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od OWU. DEFINICJE 2 Terminy u yte w OWU oznaczajà: 1) Całkowita Wypłata - dokonywana na podstawie zlecenia Ubezpieczajàcego wypłata w złotych całoêci Êrodków zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczenia; 2) Cz Êciowa Wypłata - dokonywana na podstawie zlecenia Ubezpieczajàcego wypłata w złotych cz Êci albo całoêci Êrodków zgromadzonych na Subkoncie Składek Dodatkowych; 3) Data Miesi cznicy - powtarzajàcy si co miesiàc dzieƒ, którego numer porzàdkowy w miesiàcu odpowiada dniowi rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej. Je eli takiego dnia w miesiàcu nie ma lub dzieƒ taki nie przypada na Dzieƒ Wyceny UFK Alfa, za Dat Miesi cznicy uznaje si, odpowiednio, ostatni dzieƒ miesiàca albo najbli szy Dzieƒ Wyceny UFK Alfa nast pujàcy po dniu, który datà odpowiada dacie rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji, gdy Data Miesi cznicy przypada na ostatni dzieƒ miesiàca, który nie jest Dniem Wyceny UFK Alfa, za Dat Miesi cznicy uznaje si pierwszy Dzieƒ Wyceny UFK Alfa nast pnego miesiàca; 4) Data Nabycia - data, w której Towarzystwo zamienia Êrodki pieni ne na Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa; 5) Data Umorzenia - data, w której Towarzystwo zamienia Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa na Êrodki pieni ne; 6) Dzieƒ Wyceny UFK Alfa - dzieƒ, w którym jest ustalana WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa; Dniem Wyceny jest ka dy dzieƒ roboczy, w którym odbywajà si sesje Giełdy Papierów WartoÊciowych w Warszawie; 7) Fundusz Inwestycyjny - fundusz inwestycyjny działajàcy na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub fundusz zbiorowego inwestowania majàcy siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajàcy jednostki uczestnictwa, których wartoêç jest wyra ona we frankach szwajcarskich, dolarach amerykaƒskich albo euro; 8) Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa - cz Êci aktywów UFK Alfa o jednakowej wartoêci, reprezentujàce prawo Ubezpieczajàcego do udziału w UFK Alfa jako masie majàtkowej; 9) Kwota Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko - ró nica pomi dzy Sumà Ubezpieczenia a WartoÊcià Subkonta Składek Regularnych, je eli Suma Ubezpieczenia jest wy sza ni WartoÊç Subkonta Składek Regularnych; 10) Maksymalna Składka Regularna - ustalana przez Towarzystwo, maksymalna kwota Składki Regularnej, wskazana w złotych w załàczniku do OWU; 11) Minimalna Składka Dodatkowa - ustalana przez Towarzystwo, minimalna kwota Składki Dodatkowej, wskazana w złotych w załàczniku do OWU; 12) Minimalna Składka Regularna - ustalana przez Towarzystwo, minimalna kwota Składki Regularnej, wskazana w złotych w załàczniku do OWU; 1

3 13) Nadpłata - kwota stanowiàca krotnoêç Składki Regularnej opłacanej z cz stotliwoêcià miesi cznà, niewymagalna w dacie dokonywania zapłaty; 14) Okres Inwestycji - wskazany przez Ubezpieczajàcego we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia okres inwestowania Êrodków pochodzàcych ze Składek, od którego długoêci jest uzale niona Strategia Inwestycyjna w danej Umowie Ubezpieczenia. Okres Inwestycji jest potwierdzany w Polisie; 15) Okres Prolongaty - okres 60 dni, w którym zapłacenie kwoty w wysokoêci zapewniajàcej wypełnienie wymogów wskazanych w 14 ust. 1 umo liwia utrzymanie Umowy Ubezpieczenia w mocy, rozpoczynajàcy si od dnia nast pnego po dniu, w którym bezskutecznie upłynàł termin zapłacenia Składki Regularnej - do czasu zapisania na Rachunku Ubezpieczenia Składek Regularnych nale nych za okres 10 Lat Polisowych; 16) Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy Ubezpieczenia mi dzy Towarzystwem a Ubezpieczajàcym; 17) Rachunek Ubezpieczenia - wyodr bniony dla Umowy Ubezpieczenia rachunek obejmujàcy Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa oraz Êrodki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa w zwiàzku z przeniesieniem Êrodków pomi dzy UFK Alfa; 18) Rocznica Polisy - wskazany w Polisie dzieƒ odpowiadajàcy w ka dym roku kalendarzowym dniowi rozpocz cia udzielania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za rocznic dnia 29 lutego, je eli dnia tego nie ma w danym roku, uwa a si dzieƒ 28 lutego; 19) Rok Polisowy - okres roczny rozpoczynajàcy si od daty ka dej Rocznicy Polisy; pierwszy Rok Polisowy rozpoczyna si w dniu rozpocz cia udzielania ochrony ubezpieczeniowej; 20) Składka - Składka Regularna lub Składka Dodatkowa; 21) Składka Dodatkowa - kwota w złotych opłacana dodatkowo i dobrowolnie, niezale nie od Składki Regularnej, w tym oznaczona przez wpłacajàcego jako Składka Dodatkowa, zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych; 22) Składka Regularna - kwota w złotych, wpłacana przez Ubezpieczajàcego w wykonaniu Umowy Ubezpieczenia, w terminach i wysokoêci wskazanych w harmonogramie zawartym w Polisie albo aneksie do Polisy, zapisywana na Subkoncie Składek Regularnych; 23) Strategia Inwestycyjna - schemat lokowania Składek w poszczególne UFK Alfa i przenoszenia Êrodków pochodzàcych ze Składek pomi dzy UFK Alfa, zale ny od Okresu Inwestycji oraz cz stotliwoêci opłacania Składek Regularnych. Strategia Inwestycyjna jest wskazana w załàczniku do Regulaminu UFK Alfa; 24) Subkonto - Subkonto Składek Regularnych lub Subkonto Składek Dodatkowych; 25) Subkonto Składek Dodatkowych - cz Êç Rachunku Ubezpieczenia, na której sà zapisywane Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa pochodzàce ze Êrodków pochodzàcych ze Składek Dodatkowych; 26) Subkonto Składek Regularnych - cz Êç Rachunku Ubezpieczenia, na której sà zapisywane Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa pochodzàce ze Êrodków pochodzàcych ze Składek Regularnych; 27) Suma Ubezpieczenia - kwota w złotych stanowiàca podstaw do ustalenia wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego wypłacanego w razie Êmierci Ubezpieczonego, który w dacie Êmierci nie ukoƒczył 66. roku ycia, b dàca sumà zapłaconych Składek Regularnych, nieuwzgl dniajàca składek zapłaconych w wykonaniu umów ubezpieczenia dodatkowego; 28) Âwiadczenie Ubezpieczeniowe - kwota w złotych spełniana przez Towarzystwo w razie uznania roszczenia z tytułu zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego okreêlonego w OWU; 29) Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem Umow Ubezpieczenia na podstawie OWU; 30) Ubezpieczony - osoba fizyczna, której ycie jest przedmiotem ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenia; 31) UFK Alfa - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy nominowany w złotych, którego aktywa sà inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych wybranych przez Zarzàdzajàcego. Ilekroç w OWU jest mowa o UFK Alfa, rozumie si przez to, odpowiednio, jeden albo wi cej UFK Alfa; 2

4 32) Umowa Ubezpieczenia - umowa zawierana mi dzy Towarzystwem a Ubezpieczajàcym na podstawie OWU; 33) Uposa ony - podmiot wskazany przez Ubezpieczajàcego jako uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego wskazanego w 11 ust. 1-2 oraz w 10 ust. 7; 34) Uposa ony Zast pczy - podmiot wskazany przez Ubezpieczajàcego jako uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego wskazanego w 11 ust. 1-2 oraz w 10 ust. 7, je eli ka dy z Uposa onych: a) zmarł bàdê - jeêli nie był osobà fizycznà - przestał istnieç przed Êmiercià Ubezpieczonego albo b) zgodnie z 12 ust. 8 nie jest uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego; 35) Waloryzacja - podwy szenie wysokoêci Składki Regularnej w ka dà Rocznic Polisy o 3%, z uwzgl dnieniem jednak e zaokràglenia w gór do pełnych złotych, w celu utrzymania realnej wartoêci Rachunku Ubezpieczenia; 36) WartoÊç UFK Alfa - wartoêç aktywów danego UFK Alfa, na którà składa si wartoêç zgromadzonych w tym UFK Alfa jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz wartoêç Êrodków pochodzàcych z umorzenia lub nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych przypisanych do tego UFK Alfa; 37) WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa - WartoÊç UFK Alfa podzielona przez liczb wszystkich Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa; 38) WartoÊç Rachunku Ubezpieczenia - wyra ona w złotych suma WartoÊci Subkonta Składek Regularnych oraz WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych; 39) WartoÊç Subkonta Składek Dodatkowych - wyra ony w złotych iloczyn liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa zgromadzonych na Subkoncie Składek Dodatkowych i ich wartoêci na dzieƒ ustalania WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych. Przy ustalaniu WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych uwzgl dnia si równie Êrodki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa w zwiàzku z przenoszeniem Êrodków pomi dzy UFK Alfa; 40) WartoÊç Subkonta Składek Regularnych - wyra ony w złotych iloczyn liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa zgromadzonych na Subkoncie Składek Regularnych i ich wartoêci na dzieƒ ustalania WartoÊci Subkonta Składek Regularnych. Przy ustalaniu WartoÊci Subkonta Składek Regularnych uwzgl dnia si równie Êrodki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa w zwiàzku z przenoszeniem Êrodków pomi dzy UFK Alfa; 41) Zarzàdzajàcy - podmiot zarzàdzajàcy, w rozumieniu art. 156 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoêci ubezpieczeniowej, UFK Alfa na zlecenie Towarzystwa. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem Umowy Ubezpieczenia jest ubezpieczenie ycia Ubezpieczonego oraz długoterminowe gromadzenie Êrodków finansowych w formie Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje nast pujàce zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) Êmierç Ubezpieczonego; 2) do ycie przez Ubezpieczonego stu lat. UBEZPIECZAJÑCY I UBEZPIECZONY 5 1. Ubezpieczajàcy jest Ubezpieczonym. 2. Ubezpieczonym mo e byç osoba, która w dacie podpisania wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia ukoƒczyła 18. rok ycia i nie ukoƒczyła 66. roku ycia. 3

5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 6 1. Podstawà zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest wypełniony i podpisany przez Ubezpieczajàcego wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. We wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczajàcy wskazuje wybrany przez siebie Okres Inwestycji. 2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany podaç do wiadomoêci Towarzystwa wszystkie znane sobie okolicznoêci, o które Towarzystwo zapytywało przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia w formularzach albo innych pismach. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera Umow Ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. Je eli Towarzystwo zawarło Umow Ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 3. Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo dor cza Ubezpieczajàcemu tekst OWU. 4. Warunkiem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest zaakceptowanie przez Towarzystwo wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na okres do ukoƒczenia przez Ubezpieczonego stu lat. 2. Z zastrze eniem spełnienia warunków wskazanych w 6, Umowa Ubezpieczenia jest zawarta w dniu zapisania na Rachunku Ubezpieczenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa, zgodnie z 4 ust. 3 Regulaminu UFK Alfa. 3. Je eli Ubezpieczajàcy, pomimo otrzymania od Towarzystwa stosownego wezwania, nie przedstawi w terminie miesiàca od daty wysłania wezwania informacji niezb dnych do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo mo e odmówiç zawarcia Umowy Ubezpieczenia, wówczas ka da kwota zapłacona na poczet Składki jest zwracana wpłacajàcemu Je eli Polisa zawiera postanowienia, które odbiegajà na niekorzyêç Ubezpieczajàcego od treêci wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo, przy dor czaniu Polisy, pisemnie powiadamia o tym Ubezpieczajàcego, wyznaczajàc mu siedmiodniowy termin na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu, liczony od daty dor czenia powiadomienia. Je eli Towarzystwo nie wypełni wy ej wskazanego obowiàzku, Umowa Ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treêcià wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 2. W braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, Umowa Ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treêcià Polisy nast pnego dnia po upływie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. 3. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, Umow Ubezpieczenia uznaje si za niezawartà i stosuje si odpowiednio postanowienia 22 ust Je eli treêç Umowy Ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegajà od treêci OWU, Towarzystwo, przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, pisemnie powiadamia o tym Ubezpieczajàcego. Je eli Towarzystwo nie wypełni wy ej wskazanego obowiàzku, wówczas nie mo e powoływaç si na ró nic niekorzystnà dla Ubezpieczajàcego. 5. Postanowieƒ ust. 4 nie stosuje si do Umów Ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. CESJA PRAW I OBOWIÑZKÓW 9 Ubezpieczajàcy, za zgodà Towarzystwa, po uiszczeniu opłaty za cesj, ma prawo dokonaç cesji całoêci albo cz Êci praw lub obowiàzków z tytułu Umowy Ubezpieczenia na inny podmiot. JeÊli cesja dotyczy całoêci praw i obowiàzków z tytułu Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo potwierdza jej dokonanie stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Towarzystwo wymaga wypełnienia stosownego wniosku na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo oraz przedstawienia wa nego dokumentu to samoêci identyfikujàcego dotychczasowego oraz nowego Ubezpieczajàcego, a tak e mo e àdaç przedstawienia innych dokumentów koniecznych do rzetelnego rozpatrzenia sprawy. Zmiany wchodzà w ycie w dniu wskazanym w stosownym dokumencie. 4

6 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 2. Warunkiem rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej jest zapłacenie przez Ubezpieczajàcego Składki Regularnej na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub innym dokumencie dor czonym przez Towarzystwo. 3. W razie niezapłacenia przez Ubezpieczajàcego Składki Regularnej w terminie miesiàca od dnia wpłyni cia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia do siedziby Towarzystwa, Towarzystwo mo e odmówiç udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji ka da kwota zapłacona na poczet Składki jest zwracana wpłacajàcemu. 4. Przed udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu Towarzystwo mo e àdaç, w szczególnoêci w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, dodatkowych dokumentów, informacji lub poddania si przez Ubezpieczonego badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłàczeniem badaƒ genetycznych. Badania wykonywane sà w zakresie i w placówkach wskazanych przez Towarzystwo oraz na koszt Towarzystwa. 5. Towarzystwo, na wniosek Ubezpieczonego, udost pnia mu wyniki badaƒ, którym si poddał w zwiàzku z zawarciem Umowy Ubezpieczenia. 6. Towarzystwo ma prawo: 1) nie zaakceptowaç ryzyka ubezpieczeniowego i odmówiç udzielenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu albo 2) zaproponowaç udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu na warunkach odmiennych od okreêlonych we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub w OWU. 7. Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona w ten sposób, e Towarzystwo spełnia na rzecz uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci WartoÊci Rachunku Ubezpieczenia, po pobraniu właêciwej opłaty likwidacyjnej, opłaty od wykupu, opłaty za zarzàdzanie oraz stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych, je eli: 1) Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła w zwiàzku z: a) działaniami militarnymi, w tym prowadzonymi w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanem wojennym, czynnym i dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach; b) uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia spowodowanym samookaleczeniem; 2) Ubezpieczony popełnił samobójstwo w okresie pierwszych dwóch Lat Polisowych; 3) Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel podał nieprawdziwe informacje we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, kwestionariuszu medycznym lub innych dokumentach, w szczególnoêci zataił chorob. 8. Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 7 pkt 3), ma zastosowanie, je eli nieprawdziwe bàdê zatajone informacje dotyczyły okolicznoêci, które były przyczynà Êmierci Ubezpieczonego, a Êmierç nastàpiła w pierwszych trzech Latach Polisowych. 9. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dacie wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia. ÂWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE W razie Êmierci Ubezpieczonego, gdy Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczony w dacie Êmierci nie ukoƒczył 66. roku ycia, Towarzystwo spełnia na rzecz uprawnionego Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w złotych w wysokoêci wy szej na dzieƒ Êmierci Ubezpieczonego z nast pujàcych kwot, z zastrze eniem postanowieƒ 10 ust. 7 i 8: 1) 100% Sumy Ubezpieczenia zwi kszonej o WartoÊç Subkonta Składek Dodatkowych, z którego Towarzystwo pobierze stosowne opłaty je eli sà nale ne, oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, albo 2) WartoÊci Rachunku Ubezpieczenia, po pobraniu stosownych opłat je eli sà nale ne, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. 5

7 2. W razie Êmierci Ubezpieczonego, gdy Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczony w dacie Êmierci ma ukoƒczony 66. rok ycia, Towarzystwo spełnia na rzecz uprawnionego Âwiadczenie Ubezpieczeniowe, z zastrze eniem postanowieƒ 10 ust. 7 i 8, w wysokoêci 101% WartoÊci Subkonta Składek Regularnych oraz 100% WartoÊci Subkonta Składek Dodatkowych, po pobraniu stosownych opłat je eli sà nale ne, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. 3. W razie do ycia przez Ubezpieczonego stu lat w okresie wykonywania Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo spełnia na rzecz Ubezpieczonego Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w wysokoêci wskazanej w ust. 1 pkt 2). 4. Je eli w okresie mi dzy zło eniem przez Ubezpieczajàcego wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia a dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia zaszło zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w 4 pkt 1), Towarzystwo zwraca uprawnionemu kwot albo sum kwot zapłaconych na poczet Składki, na podstawie dokumentów stwierdzajàcych prawo dysponowania tymi Êrodkami. 5. Opodatkowanie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego regulujà, odpowiednio (w zale noêci od statusu prawnego Uposa onego lub Uposa onego Zast pczego), przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. UPOSA ENI ORAZ UPOSA ENI ZAST PCZY Ubezpieczajàcy mo e wskazaç Uposa onego. 2. Ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie zmieniç lub odwołaç wskazanie Uposa onego. OÊwiadczenie o zmianie lub odwołaniu wskazania Uposa onego, zawierajàce dane niezb dne do identyfikacji Uposa onego oraz podpis Ubezpieczajàcego, wywołuje skutki prawne od dor czenia do siedziby Towarzystwa. 3. Ubezpieczajàcy, wskazujàc Uposa onych, jest zobowiàzany do okreêlenia procentowego udziału ka dego z Uposa onych w kwocie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, z dokładnoêcià do 1%. Je eli Ubezpieczajàcy wskazał kilku Uposa onych i nie okreêlił wysokoêci przypadajàcych im udziałów w kwocie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego lub udziały wszystkich Uposa onych nie sumujà si do 100%, uznaje si, e wszystkie udziały sà równe. 4. Wskazanie Uposa onego jest bezskuteczne, je eli Uposa ony zmarł bàdê - jeêli nie był osobà fizycznà - przestał istnieç przed Êmiercià Ubezpieczonego albo równoczeênie z nim bàdê zgodnie z ust. 8 Uposa ony nie jest uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji jego udział zwi ksza udziały pozostałych Uposa onych proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów w Âwiadczeniu Ubezpieczeniowym. 5. Ubezpieczajàcy mo e wskazaç Uposa onego Zast pczego. Gdy brak jest Uposa onych albo zgodnie z postanowieniem ust. 8 aden z Uposa onych nie jest uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, uprawnionymi do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego sà Uposa eni Zast pczy. Postanowienia ust pów powy szych stosuje si odpowiednio do Uposa onego Zast pczego. 6. W razie Êmierci Ubezpieczonego, je eli nie ma Uposa onego i Uposa onego Zast pczego, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe spełniane jest na rzecz członków rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: 1) mał onek; 2) dzieci - w cz Êciach równych; 3) rodzice - w cz Êciach równych; 4) rodzeƒstwo - w cz Êciach równych; 5) pozostałe osoby b dàce spadkobiercami Ubezpieczonego, z wyłàczeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego oraz Skarbu Paƒstwa w cz Êciach równych. 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Âwiadczenie Ubezpieczeniowe mo e byç spełnione na rzecz osoby wskazanej w kolejnym punkcie wyłàcznie wtedy, gdy adna z osób wskazanych 6

8 w punktach poprzedzajàcych nie do yła Êmierci Ubezpieczonego albo, zgodnie z postanowieniem ust. 8, nie jest uprawniona do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Uwa a si, e osoba nie do yła Êmierci Ubezpieczonego tak e gdy zmarła jednoczeênie z Ubezpieczonym. 8. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje osobie, która umyêlnie przyczyniła si do Êmierci Ubezpieczonego. OKRES INWESTYCJI Okres Inwestycji wynosi 10, 15, 20, 25 albo 30 Lat Polisowych. 2. Ubezpieczajàcy wskazuje Okres Inwestycji we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 3. Ubezpieczajàcy mo e w ka dà Rocznic Polisy przerwaç bie àcy Okres Inwestycji i zastàpiç go nowym Okresem Inwestycji trwajàcym 10, 15, 20, 25 albo 30 Lat Polisowych. Zmiana Okresu Inwestycji jest mo liwa pod warunkiem, e suma Lat Polisowych od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia do dnia zmiany Okresu Inwestycji i nowego Okresu Inwestycji nie jest ni sza ni dotychczasowy Okres Inwestycji. Pisemny wniosek o dokonanie powy szej zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma obowiàzywaç. 4. Zmiana Okresu Inwestycji: 1) wywołuje skutki od najbli szej Rocznicy Polisy i jest potwierdzana przez Towarzystwo aneksem do Polisy; 2) skutkuje zmianà Strategii Inwestycyjnej na właêciwà dla nowego Okresu Inwestycji. Pierwszy rok nowej Strategii Inwestycyjnej rozpoczyna si w Rocznic Polisy, od której obowiàzuje zmiana Okresu Inwestycji; 3) nie powoduje, e okres, w którym obowiàzuje opłata likwidacyjna, biegnie na nowo. 5. Po upływie Okresu Inwestycji, Êrodki zgromadzone przez Ubezpieczajàcego sà inwestowane: 1) w UFK Alfa, w których były ulokowane w dacie zakoƒczenia Okresu Inwestycji; 2) zgodnie ze Strategià Inwestycyjnà odpowiednià dla kolejnego Okresu Inwestycji, je eli Ubezpieczajàcy go wskazał. SKŁADKA Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do zapłaty Składki Regularnej z góry, w wysokoêci i na rachunek bankowy, które zostały wskazane we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub innym dokumencie dor czonym mu przez Towarzystwo. 2. Składka Regularna w ka dym Roku Polisowym podlega Waloryzacji. 3. Towarzystwo okreêla w Polisie harmonogram opłacania Składek Regularnych w Okresie Inwestycji, uwzgl dniajàcy Waloryzacj. W razie zmiany Okresu Inwestycji, Towarzystwo przedstawia Ubezpieczajàcemu nowy harmonogram opłacania Składek Regularnych. 4. Obowiàzek opłacania Składek Regularnych wygasa po zapłaceniu przez Ubezpieczajàcego Składek Regularnych za okres pierwszych 10 Lat Polisowych. 5. WysokoÊç Składki Regularnej po zakoƒczeniu Okresu Inwestycji jest równa wysokoêci Składki Regularnej obowiàzujàcej dla ostatniego Roku Polisowego Okresu Inwestycji i jest wskazana w Polisie. 6. Nadpłata jest zapisywana jako krotnoêç Składki Regularnej na Subkoncie Składek Regularnych. Nadpłata nie mo e przewy szyç sumy Składek Regularnych pozostałych do zapłaty za dany Rok Polisowy w dacie wniesienia Nadpłaty. 7. Nadpłacone kwoty, których wysokoêç jest ni sza ni Składka Regularna albo przekraczajàce sum Składek Regularnych nale nych za dany Rok Polisowy, sà zapisywane na Subkoncie Składek Dodatkowych, z wyłàczeniem postanowieƒ dotyczàcych Minimalnej Składki Dodatkowej 7

9 8. W razie braku oznaczenia rodzaju wpłaconej Składki, postanowienia ust. 6 i 7 stosuje si odpowiednio. 9. Dniem zapłacenia Składki jest dzieƒ wpłyni cia Składki na rachunek bankowy Towarzystwa. 10. Ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie płaciç Składki Dodatkowe, pod warunkiem, e zapłacił równowartoêç Składek Regularnych za okres pierwszego Roku Polisowego lub zapłacił jednà rocznà Składk Regularnà. Składki Dodatkowe sà zapisywane na Subkoncie Składek Dodatkowych. WysokoÊç Minimalnej Składki Dodatkowej jest wskazana w załàczniku do OWU. 11. Ubezpieczajàcy ma prawo obni yç wysokoêç Składki Regularnej poczàwszy od drugiej Rocznicy Polisy, pod warunkiem zapłacenia Składek Regularnych nale nych do Rocznicy Polisy, od której ma obowiàzywaç zmiana. Obni enie Składki Regularnej jest mo liwe, je eli Składka Regularna kiedykolwiek została na wniosek Ubezpieczajàcego podwy szona. Składka Regularna mo e zostaç obni ona do kwoty nie ni szej ni Składka Regularna wskazana w ustalonym na dzieƒ zawarcia Umowy Ubezpieczenia harmonogramie opłacania Składek Regularnych dla Roku Polisowego, od którego ma obowiàzywaç zmiana. Pisemny wniosek o dokonanie powy szej zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma obowiàzywaç. Obni enie wysokoêci Składki Regularnej jest obcià one opłatà za obni enie Składki Regularnej. Obni enie wysokoêci Składki Regularnej wywołuje skutki od najbli szej Rocznicy Polisy i jest potwierdzane przez Towarzystwo aneksem do Polisy. 12. Po zapłaceniu Składek Regularnych nale nych za 10 pierwszych Lat Polisowych Ubezpieczajàcy ma prawo obni yç wysokoêç Składki Regularnej, do kwoty nie ni szej ni Minimalna Składka Regularna obowiàzujàca w dacie zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Pisemny wniosek o dokonanie zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma obowiàzywaç. Obni enie wysokoêci Składki Regularnej jest potwierdzane przez Towarzystwo aneksem do Polisy. 13. Ubezpieczajàcy ma prawo podwy szyç wysokoêç Składki Regularnej, pod warunkiem zapłacenia Składek Regularnych nale nych do Rocznicy Polisy, od której ma obowiàzywaç zmiana. Pisemny wniosek o dokonanie zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma obowiàzywaç. Podwy szenie wysokoêci Składki Regularnej wywołuje skutki od najbli szej Rocznicy Polisy i jest potwierdzane przez Towarzystwo aneksem do Polisy. 14. Składki Regularne sà opłacane, według wyboru Ubezpieczajàcego wyra onego we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, z cz stotliwoêcià miesi cznà albo rocznà. Ubezpieczajàcy, w ka dà Rocznic Polisy, mo e zmieniç cz stotliwoêç opłacania Składki Regularnej, pod warunkiem zapłacenia Składek Regularnych nale nych do Rocznicy Polisy, od której ma obowiàzywaç zmiana. Pisemny wniosek o dokonanie powy szej zmiany powinien byç zło ony w siedzibie Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed Rocznicà Polisy, od której zmiana ma obowiàzywaç. Zmiana cz stotliwoêci opłacania Składki Regularnej skutkuje zmianà Strategii Inwestycyjnej i jest potwierdzana przez Towarzystwo aneksem do Polisy. 15. Je eli Ubezpieczajàcy nie zapłacił Składki Regularnej w Okresie Prolongaty, Towarzystwo, nast pnego dnia po upływie Okresu Prolongaty, bez dodatkowych czynnoêci Ubezpieczajàcego, zapisuje na Subkoncie Składek Regularnych Êrodki pochodzàce z Subkonta Składek Dodatkowych w kwocie odpowiadajàcej nale nym i niezapłaconym Składkom Regularnym, według stanu na dzieƒ realizacji wy ej opisanej operacji. Zapisanie Êrodków na Subkoncie Składek Regularnych odbywa si pod warunkiem, e Êrodki zgromadzone na Subkoncie Składek Dodatkowych sà wystarczajàce do dokonania tej operacji. 16. Ubezpieczajàcy mo e w dowolnym momencie trwania Umowy Ubezpieczenia zło yç dyspozycj przeniesienia Êrodków z Subkonta Składek Dodatkowych na Subkonto Składek Regularnych, przy czym dyspozycja ta mo e dotyczyç opłacenia dowolnej liczby Składek Regularnych nale nych za dany Rok Polisowy. 8

10 INWESTOWANIE SKŁADEK Składki sà zapisywane na Rachunku Ubezpieczenia, odpowiednio, na Subkoncie Składek Regularnych albo Subkoncie Składek Dodatkowych, w postaci odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa, pod warunkiem, e: 1) dane dotyczàce wpłaty Składki obejmujà wskazanie rodzaju Składki - Składka Regularna albo Składka Dodatkowa - oraz numer wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia albo Polisy; 2) wysokoêç kwoty zapłaconej na poczet Składki Regularnej nie jest ni sza od kwoty ustalonej w harmonogramie zawartym w Polisie albo w aneksie do Polisy dla danego Roku Polisowego; 3) w odniesieniu do pierwszej Składki Regularnej Towarzystwo uznaje zgromadzone dokumenty, w szczególnoêci wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, za wystarczajàce do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu. Je eli którykolwiek z warunków wskazanych w pkt 1)-3) nie jest spełniony, zapisanie Jednostek Uczestnictwa na Rachunku Ubezpieczenia odbywa si po wyjaênieniu przez Towarzystwo stwierdzonych nieprawidłowoêci, przy czym w razie braku oznaczenia rodzaju wpłacanej Składki ma zastosowanie 14 ust. 6 i Sposób i termin ustalania liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa zapisywanych na Rachunku Ubezpieczenia w nast pstwie zapłacenia Składki sà wskazane w Regulaminie UFK Alfa. 3. WartoÊç UFK Alfa i WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa jest ustalana na ka dy Dzieƒ Wyceny UFK Alfa. 4. Je eli na Rachunku Ubezpieczenia znajduje si cz Êç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa o wartoêci ni szej ni setna cz Êç podstawowej jednostki monetarnej waluty, w której sà nominowane Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa, zostanie ona umorzona i pobrana w całoêci w razie najbli szego pobrania opłaty za zarzàdzanie lub opłaty za ryzyko. 5. Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa majà wyłàcznie charakter poj ciowy, słu à ustaleniu wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, Cz Êciowej Wypłaty i Całkowitej Wypłaty oraz nie stanowià dla Ubezpieczajàcego tytułu własnoêci w odniesieniu do aktywów Towarzystwa. 6. Ubezpieczajàcy jest informowany corocznie o wysokoêci Êwiadczeƒ przysługujàcych z tytułu Umowy Ubezpieczenia, w szczególnoêci o liczbie i wartoêci Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa na Rachunku Ubezpieczenia oraz obowiàzujàcej wysokoêci opłaty likwidacyjnej. Towarzystwo udziela informacji o WartoÊci Rachunku Ubezpieczenia równie na wniosek Ubezpieczajàcego, przy czym informacja ta podlega opłacie transakcyjnej. ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH Od drugiej Rocznicy Polisy Ubezpieczajàcy mo e zawiesiç opłacanie Składek Regularnych na okres do 12 miesi cy. 2. OÊwiadczenie o zawieszeniu opłacania Składek Regularnych powinno zostaç zło one do siedziby Towarzystwa na co najmniej 30 dni przed Datà Miesi cznicy, od której zawieszenie opłacania Składek Regularnych ma zastosowanie. Powy sze uprawnienie nie mo e byç wykonywane w Okresie Prolongaty oraz cz Êciej ni jeden raz w okresie kolejnych pi ciu Lat Polisowych, liczàc od dnia zawieszenia. 3. W okresie zawieszenia opłacania Składek Regularnych postanowienia Umowy Ubezpieczenia pozostajà w mocy, z wyłàczeniem postanowieƒ dotyczàcych obowiàzku opłacania Składek Regularnych oraz Okresu Prolongaty. 4. W ka dym Roku Polisowym rozpoczynajàcym si po dniu zawieszenia opłacania Składek Regularnych obowiàzuje opłata wst pna, opłata likwidacyjna, opłata za zarzàdzanie oraz, z zastrze eniem 14 ust , Składka Regularna, w wysokoêci właêciwej dla poprzedzajàcego go Roku Polisowego. W razie zawieszenia opłacania Składek Regularnych, okres obowiàzkowego opłacania Składek Regularnych ulega wydłu eniu o czas zawieszenia. 9

11 5. Ka da Składka zapłacona w czasie zawieszenia opłacania Składek Regularnych b dzie traktowana jako Nadpłata, chyba e Ubezpieczajàcy, najpóêniej w dacie wpłyni cia Składki na rachunek bankowy Towarzystwa, pisemnie okreêli rodzaj zapłaconej Składki. 6. Zawieszenie opłacania Składek Regularnych nie przerywa realizacji przyj tej Strategii Inwestycyjnej. OPŁATY Towarzystwo pobiera nast pujàce opłaty: 1) opłat administracyjnà; 2) opłat likwidacyjnà; 3) opłat od wykupu; 4) opłat transakcyjnà; 5) opłat wst pnà; 6) opłat za cesj ; 7) opłat za obni enie Składki Regularnej; 8) opłat za ryzyko; 9) opłat za wznowienie Umowy Ubezpieczenia; 10) opłat za zarzàdzanie. 2. Opłata administracyjna jest ustalana kwotowo, pobierana miesi cznie z góry, w dacie rozpocz cia udzielania ochrony ubezpieczeniowej, oraz w Dacie Miesi cznicy poprzez umorzenie na Subkoncie Składek Regularnych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 3. Opłata likwidacyjna jest ustalana procentowo i pobierana z Subkonta Składek Regularnych poprzez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa, przed Całkowità Wypłatà, w razie ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w 10 ust. 7, oraz wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 21 ust. 1 pkt 3) i 5). 4. Opłata od wykupu jest ustalana procentowo i pobierana, odpowiednio, z Subkonta Składek Regularnych lub z Subkonta Składek Dodatkowych przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczenia poprzez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa przed ka dà Cz Êciowà Wypłatà oraz Całkowità Wypłatà, a tak e w razie ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w 10 ust. 7, oraz wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 21 ust. 1 pkt 3) i 5), od wartoêci Êrodków wypłacanych odpowiednio, z Subkonta Składek Regularnych lub z Subkonta Składek Dodatkowych. 5. Opłata transakcyjna jest ustalana kwotowo i pobierana z Subkonta Składek Regularnych od sporzàdzenia przez Towarzystwo, na wniosek Ubezpieczajàcego, pisemnej informacji potwierdzajàcej WartoÊç Rachunku Ubezpieczenia. Pobranie opłaty nast puje poprzez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 6. Opłata wst pna jest ustalana procentowo w stosunku do Składki, naliczana od ka dej zapłaconej Składki i pobierana, odpowiednio, z Subkonta Składek Regularnych lub z Subkonta Składek Dodatkowych najpóêniej do piàtego Dnia Wyceny UFK Alfa po zapisaniu Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. Opłata wst pna jest pobierana poprzez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 7. Opłata za cesj jest ustalana kwotowo i pobierana z Subkonta Składek Regularnych poprzez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 10

12 8. Opłata za obni enie Składki Regularnej jest ustalana kwotowo i pobierana z Subkonta Składek Regularnych poprzez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 9. Opłata za ryzyko stanowi iloczyn miesi cznej stawki za ryzyko, okreêlonej w załàczniku do OWU, i: 1) Kwoty Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko, je eli Ubezpieczony nie ma ukoƒczonego 66. roku ycia, albo 2) WartoÊci Subkonta Składek Regularnych, je eli Ubezpieczony ukoƒczył 66. rok ycia. Wiek Ubezpieczonego jest ustalany na dzieƒ Rocznicy Polisy bezpoêrednio poprzedzajàcej dzieƒ pobrania tej opłaty, z zastrze eniem, e je eli dzieƒ pobrania opłaty przypada w Rocznic Polisy, to wiek Ubezpieczonego ustalany jest na dzieƒ tej Rocznicy Polisy. Opłata za ryzyko jest pobierana miesi cznie z góry, w dacie rozpocz cia udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz w Dacie Miesi cznicy poprzez umorzenie na Subkoncie Składek Regularnych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot opłaty za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, przy czym Êmierç Ubezpieczonego skutkuje pełnym wykorzystaniem tej ochrony. 10. Opłata za wznowienie Umowy Ubezpieczenia jest ustalana kwotowo i pobierana z Subkonta Składek Regularnych poprzez umorzenie odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 11. Opłata za zarzàdzanie aktywami UFK Alfa jest ustalana procentowo w stosunku do wartoêci Êrodków zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczenia, naliczana dziennie od wartoêci Êrodków zgromadzonych w UFK Alfa. Pobranie opłaty nast puje z dołu, w Dacie Miesi cznicy. Pobranie opłaty mo e tak e nastàpiç z dołu w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa - w razie wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia oraz w razie Cz Êciowej Wypłaty, za okres, odpowiednio, do dnia wygaêni cia Umowy Ubezpieczenia albo do dnia dokonania Cz Êciowej Wypłaty. W razie Cz Êciowej Wypłaty pozostała cz Êç opłaty za zarzàdzanie jest pobierana w najbli szej Dacie Miesi cznicy. Pobranie opłaty nast puje przez umorzenie na Subkoncie Składek Regularnych oraz Subkoncie Składek Dodatkowych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub potràcenie Êrodków pochodzàcych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa WysokoÊç opłat, o których mowa w 17, jest okreêlona w załàczniku do OWU. 2. Towarzystwo corocznie zmienia wysokoêç opłaty transakcyjnej, opłaty administracyjnej, opłaty za wznowienie Umowy Ubezpieczenia, opłaty za cesj oraz opłaty za obni enie Składki Regularnej. Wzrost wysokoêci tych opłat jest równy dwunastomiesi cznemu wskaênikowi wzrostu cen towarów i usług ogłaszanemu przez GUS na koniec trzeciego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego, zwi kszonemu o pi ç punktów procentowych. Jednak e je eli zmiana wysokoêci opłat nastàpiła po okresie dłu szym ni rok, wzrost opłat jest równy zwi kszonej o pi ç punktów procentowych sumie wskaêników wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez GUS za okres od ostatniej zmiany wysokoêci danej opłaty do koƒca kwartału kalendarzowego poprzedzajàcego wspomnianà zmian. Towarzystwo informuje o zmianie opłat na co najmniej miesiàc przed wprowadzeniem zmiany, zamieszczajàc stosownà informacj na stronie internetowej Towarzystwa oraz w siedzibie Towarzystwa. CZ ÂCIOWA WYPŁATA I CAŁKOWITA WYPŁATA Wszelkie zlecenia Cz Êciowej Wypłaty albo Całkowitej Wypłaty, które zostały dostarczone przez Ubezpieczajàcego do siedziby Towarzystwa przed dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia, sà niewa ne. 2. Zlecenie Cz Êciowej Wypłaty albo Całkowitej Wypłaty jest przyjmowane do realizacji przez Towarzystwo nie wczeêniej ni po dokonaniu wszystkich wczeêniej zarejestrowanych i przyj tych do realizacji zleceƒ Cz Êciowej Wypłaty. 11

13 3. Wszystkie zlecenia Cz Êciowej Wypłaty albo Całkowitej Wypłaty dotyczàce danej Umowy Ubezpieczenia sà wykonywane w kolejnoêci ustalonej według daty przyj cia zlecenia, nie wczeêniej jednak ni po przeniesieniu Êrodków pomi dzy UFK Alfa, o którym mowa w 6 ust. 1 Regulaminu UFK Alfa. 4. W razie zło enia bł dnego zlecenia Cz Êciowej Wypłaty albo Całkowitej Wypłaty, jest ono anulowane po upływie 30 dni od daty zło enia albo przed tym terminem, w dniu zaakceptowania poprawnego zlecenia Cz Êciowej Wypłaty albo Całkowitej Wypłaty. 5. W razie Êmierci Ubezpieczajàcego po zło eniu zlecenia Całkowitej Wypłaty albo Cz Êciowej Wypłaty, Towarzystwo, z chwilà powzi cia wiadomoêci o tym zdarzeniu, odmawia realizacji ww. zlecenia, je eli jest on nieprawidłowe, a jego sprostowanie lub uzupełnienie wymaga zło enia oêwiadczenia przez Ubezpieczajàcego. 6. Cz Êciowa Wypłata mo e byç dokonana w ka dym Roku Polisowym, nie cz Êciej ni w liczbie wskazanej w załàczniku do OWU. 7. Cz Êciowej Wypłaty dokonuje si na wniosek Ubezpieczajàcego poprzez umorzenie na Subkoncie Składek Dodatkowych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 8. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa na Rachunku Ubezpieczenia nast puje według WartoÊci Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa najpóêniej z dnia wskazanego w Regulaminie UFK Alfa, po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo zlecenia Cz Êciowej Wypłaty, z zastrze eniem postanowieƒ ust Cz Êciowa Wypłata nie mo e byç ni sza od ustalanej przez Towarzystwo kwoty minimalnej Cz Êciowej Wypłaty, wskazanej w załàczniku do OWU. 10. Cz Êciowa Wypłata jest dokonywana na rzecz Ubezpieczajàcego w terminach wskazanych w Regulaminie UFK Alfa. 11. Podstawà dokonania Cz Êciowej Wypłaty jest przedstawienie Towarzystwu: 1) kopii wa nego dokumentu to samoêci Ubezpieczajàcego; 2) zlecenia Cz Êciowej Wypłaty, w formie wskazanej w 25 ust. 2, 3) innych dokumentów wymaganych przez Towarzystwo, niezb dnych do rzetelnego wykonania zlecenia. 12. Do Całkowitej Wypłaty stosuje si odpowiednio postanowienia ust pów powy szych, z wyłàczeniem ust. 6, 7 i 9. Całkowita Wypłata mo e byç dokonana na wniosek Ubezpieczajàcego w ka dym czasie. SPEŁNIENIE ÂWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo zawiadomienia o zajêciu jednego ze zdarzeƒ ubezpieczeniowych wskazanych w 4, Towarzystwo informuje o tym uprawnionego do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Nast pnie Towarzystwo przeprowadza post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia i zasadnoêci zgłoszonych roszczeƒ. JednoczeÊnie pisemnie lub drogà elektronicznà informuje uprawnionego do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia i spełnienia Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Przekazywanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym, odbywa si pod warunkiem, e Towarzystwo posiada adresy osób, do których informacje te powinny zostaç skierowane. 2. Towarzystwo ustala wysokoêç Âwiadczenia Ubezpieczeniowego zgodnie z 11 ust. 1-3 oraz 10 ust Âwiadczenie Ubezpieczeniowe jest spełniane w złotych, po uznaniu wniosku o wypłat Âwiadczenia Ubezpieczeniowego za zasadny. 4. Po otrzymaniu informacji o zajêciu jednego ze zdarzeƒ wskazanych w 4, przy czym w razie Êmierci Ubezpieczonego - nie wczeêniej ni po otrzymaniu aktu zgonu Ubezpieczonego, Towarzystwo dokonuje umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa zgromadzonych na Rachunku Ubezpieczenia na podstawie WartoÊci Jednostek UFK Alfa najpóêniej z dnia wskazanego w Regulaminie UFK Alfa. Ârodki uzyskane z tego umorzenia do dnia spełnienia 12

14 Âwiadczenia Ubezpieczeniowego nie podlegajà oprocentowaniu. Umorzenia Êrodków dokonuje si nie wczeêniej ni po realizacji zlecenia Cz Êciowej Wypłaty lub przeniesieniu Êrodków pomi dzy UFK Alfa, o którym mowa w 6 ust. 1 Regulaminu UFK Alfa, je eli miały miejsce. 5. Towarzystwo spełnia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. Gdyby w terminie okreêlonym w ust. 5 ustalenie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa albo wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego okazało si niemo liwe, Towarzystwo zawiadamia pisemnie osob zgłaszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczenia, w całoêci albo cz Êci. Âwiadczenie Ubezpieczeniowe powinno byç spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci było mo liwe. 7. Niezale nie od czynnoêci opisanych w ust. 6, Towarzystwo spełnia bezspornà cz Êç Âwiadczenia Ubezpieczeniowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego. 8. W razie Êmierci Ubezpieczonego, Towarzystwo spełnia Âwiadczenie Ubezpieczeniowe na rzecz uprawnionego, po otrzymaniu nast pujàcych dokumentów: 1) wniosku o wypłat Âwiadczenia Ubezpieczeniowego zło onego na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo; 2) kopii wa nego dokumentu to samoêci uprawnionego do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego; 3) oryginału aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poêwiadczonej notarialnie; 4) kopii karty zgonu Ubezpieczonego z rozpoznaniem przyczyny zgonu albo innego dokumentu stwierdzajàcego przyczyn zgonu, wystawionego przez lekarza lub uprawniony podmiot; 5) innych dokumentów niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa, w szczególnoêci pozyskanych od publicznych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej lub zwiàzanych z post powaniem karnym prowadzonym w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego. 9. Je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła za granicà, uprawniony do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczonego składa dokumenty dotyczàce Êmierci Ubezpieczonego, wystawione za granicà przez uprawnione podmioty, wraz z ich tłumaczeniem przysi głym na j zyk polski. 10. W razie do ycia przez Ubezpieczonego stu lat, spełnienie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego nast puje na wniosek Ubezpieczonego, po otrzymaniu przez Towarzystwo dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1), 2) oraz 5). 11. Osoba wyst pujàca z roszczeniem i nieb dàca Uposa onym ani Uposa onym Zast pczym powinna udokumentowaç zwiàzek z Ubezpieczonym wskazany w 12 ust. 6 (odpowiedni dowód stanowià w szczególnoêci: akt mał eƒstwa, akt urodzenia, postanowienie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie sàdu o dziale spadku oraz notarialne poêwiadczenie dziedziczenia). 12. W razie braku mo liwoêci uzyskania dokumentów pozwalajàcych na spełnienie Âwiadczenia Ubezpieczeniowego w terminie dwóch miesi cy od dnia otrzymania informacji o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo zawiadamia o tym pisemnie osoby wyst pujàce z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci uniemo liwiajàce ustalenie wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego wraz z informacjà, e roszczenie zostanie ponownie rozpatrzone, gdy ustalenie wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego b dzie mo liwe. 13. Je eli Âwiadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje albo przysługuje w innej wysokoêci, ni okreêlona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà całkowità albo cz Êciowà odmow spełnienia Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 14. Na wniosek uprawnionych, Towarzystwo udost pnia im informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialnoêci Towarzystwa i wysokoêci Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te majà prawo wglàdu do akt Êwiadczeniowych i sporzàdzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. 13

15 WYGAÂNI CIE UMOWY UBEZPIECZENIA Umowa Ubezpieczenia wygasa w dacie najbli szego z nast pujàcych zdarzeƒ: 1) spełnienia Âwiadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Êmierci Ubezpieczonego; 2) do ycia przez Ubezpieczonego stu lat; 3) upływu Okresu Prolongaty - je eli w Okresie Prolongaty, pomimo upływu terminu na zapłat Składki Regularnej, nie krótszego ni 14 dni i wskazanego w wezwaniu do zapłaty, Ubezpieczajàcy nie zapłacił Składki Regularnej, której termin zapłaty upłynàł, a jednoczeênie WartoÊç Subkonta Składek Dodatkowych nie wystarcza na pokrycie nale nych i niezapłaconych Składek Regularnych zgodnie z 14 ust. 15; 4) Całkowitej Wypłaty; 5) upływu okresu wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia w razie wypowiedzenia przez Ubezpieczajàcego, z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia, poprzez zło enie do siedziby Towarzystwa stosownego oêwiadczenia, wraz z kopià wa nego dokumentu to samoêci Ubezpieczajàcego. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia oraz mo e byç dokonane w ka dym czasie. 2. Je eli Towarzystwo ustala wysokoêç zobowiàzania wobec uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia na podstawie WartoÊci Rachunku Ubezpieczenia, to oblicza jà na Dzieƒ Wyceny UFK Alfa przypadajàcy nie póêniej ni w terminie wskazanym w Regulaminie UFK Alfa Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od Umowy Ubezpieczenia w terminie 60 dni od zawarcia Umowy Ubezpieczenia, składajàc do siedziby Towarzystwa stosowne oêwiadczenie. 2. W razie odstàpienia przez Ubezpieczajàcego od Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaca Ubezpieczajàcemu WartoÊç Rachunku Ubezpieczenia, ustalonà zgodnie z Regulaminem UFK Alfa, zwi kszonà o pobrane opłaty, wskazane w 17 ust. 1 pkt 1)-5) oraz 10), oraz odpowiednià cz Êç opłaty za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, i zmniejszonà o stosowny podatek dochodowy od osób fizycznych. WZNOWIENIE UMOWY UBEZPIECZENIA Towarzystwo, na wniosek Ubezpieczajàcego, zło ony w formie wskazanej w 25 ust. 2, wznawia Umow Ubezpieczenia wygasłà w zwiàzku z bezskutecznym upływem Okresu Prolongaty. 2. W razie wznowienia Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo nie realizuje zlecenia Cz Êciowej albo Całkowitej Wypłaty dostarczonego do siedziby Towarzystwa przed wygaêni ciem Umowy Ubezpieczenia i niewykonanego przed wygaêni ciem Umowy Ubezpieczenia. 3. Wznowienia Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo dokonuje na nast pujàcych warunkach: 1) okres pomi dzy terminem wymagalnoêci ostatniej Składki Regularnej a zło eniem wniosku o wznowienie nie jest dłu szy ni 150 dni kalendarzowych; 2) wznowienie wykonywane jest nie wi cej ni dwukrotnie w odniesieniu do danego Ubezpieczajàcego w danej Umowie Ubezpieczenia; 3) Ubezpieczajàcy wpłaca w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zaakceptowaniu wniosku o wznowienie na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa, pod rygorem anulowania akceptacji wniosku o wznowienie: a) równowartoêç kwoty wypłaconej przez Towarzystwo w zwiàzku z wygaêni ciem Umowy Ubezpieczenia oraz b) kwot stanowiàcà sum niezapłaconych Składek Regularnych nale nych za okres do dnia wznowienia Umowy Ubezpieczenia; Towarzystwo mo e nie informowaç o zaakceptowaniu wniosku o wznowienie, pod warunkiem, e nie narusza to interesów Ubezpieczajàcego; 14

16 4) Ubezpieczajàcy wyra a zgod na obcià enie Rachunku Ubezpieczenia opłatà za wznowienie Umowy Ubezpieczenia, wskazanà w załàczniku do OWU; 5) Towarzystwo anuluje pobranie opłaty likwidacyjnej, opłaty od wykupu oraz podatku dochodowego od osób fizycznych; 6) w wyniku wznowienia Umowy Ubezpieczenia, Towarzystwo przywraca WartoÊç Rachunku Ubezpieczenia obliczonà na Dzieƒ Wyceny UFK Alfa wskazany w 9 Regulaminu UFK Alfa. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany zawiadomiç Towarzystwo o ka dorazowej zmianie adresu i danych osobowych swoich oraz Uposa onych i Uposa onych Zast pczych. 2. Towarzystwo jest zobowiàzane poinformowaç Ubezpieczajàcego o ka dorazowej zmianie adresu swojej siedziby Wszelkie pisemne oêwiadczenia Ubezpieczajàcego, Uposa onego, Uposa onego Zast pczego oraz innych uprawnionych do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego, dla celów dowodowych, powinny byç dor czone do siedziby Towarzystwa za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. 2. Z zastrze eniem 26, wszelkie oêwiadczenia, wnioski i zlecenia, o których mowa w OWU, z wyłàczeniem oêwiadczenia o odstàpieniu od Umowy Ubezpieczenia, oêwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia, oêwiadczenia o wskazaniu, zmianie i odwołaniu wskazania Uposa onego, a tak e wniosku o zmian cz stotliwoêci opłacania Składki Regularnej, powinny byç zło one, pod rygorem niewa noêci, na formularzach przygotowanych przez Towarzystwo Za zgodà Towarzystwa, Ubezpieczajàcy mo e składaç wszelkie zlecenia i oêwiadczenia za pomocà Internetu lub telefonu, przy czym dyspozycje zło one w powy szy sposób przez osob, której to samoêç została prawidłowo zweryfikowana, sà traktowane jako dyspozycje Ubezpieczajàcego. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za dyspozycje zrealizowane z u yciem prawidłowego identyfikatora i hasła przez osoby nieuprawnione. 27 Przy lokowaniu Êrodków pochodzàcych ze Składek, Towarzystwo ma prawo skorygowaç wartoêç lokat o współczynnik aktuarialny skalkulowany w takiej wysokoêci, e w ka dej chwili wartoêç lokaty nie b dzie ni sza ni WartoÊç Rachunku Ubezpieczenia zmniejszona o opłat likwidacyjnà. 28 O ile inaczej nie wskazano w odpowiednich przepisach, Towarzystwo oblicza, pobiera i uiszcza na rachunek bankowy właêciwego urz du skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiàgni cia przez Ubezpieczajàcego dochodu z tytułu inwestowania Składek w UFK Alfa. 29 W razie zmiany systemu monetarnego w Polsce, zobowiàzania wynikajàce z Umowy Ubezpieczenia b dà odpowiednio przeliczone, zgodnie z kursem wymiany złotego, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. 30 W sprawach nieuregulowanych OWU majà zastosowanie obowiàzujàce przepisy prawa polskiego. 15

17 31 1. Odwołania, skargi i za alenia sà zgłaszane przez Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia oraz rozpoznawane przez dyrektora jednostki organizacyjnej Towarzystwa odpowiedzialnej za obsług klientów, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jednak e je eli wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do rozpoznania sprawy wymaga uzyskania informacji lub dokumentów od osób trzecich (w szczególnoêci banku lub zakładu opieki zdrowotnej), rozpoznanie odwołania, skargi lub za alenia nast puje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo wymaganych informacji lub dokumentów. 2. Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umów Ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU mo na wytoczyç albo przed sàd właêciwy miejscowo dla siedziby Towarzystwa, albo przed sàd właêciwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby, odpowiednio, Ubezpieczajàcego, Uposa onego lub uprawnionego do otrzymania Âwiadczenia Ubezpieczeniowego. 3. Odwołania, skargi i za alenia zgłaszane przez Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia do Rzecznika Ubezpieczonych sà przez niego rozpatrywane na zasadach okreêlonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 4. Przy wykonywaniu Umowy Ubezpieczenia prawem właêciwym jest prawo polskie. 32 OWU zostały zatwierdzone uchwałà Zarzàdu Towarzystwa z 20 grudnia 2010 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 17 stycznia 2011 r. Wiceprezes Zarzàdu Marek Fereniec Prezes Zarzàdu Michał Biedzki 16

18 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ALFA EFE-REG-1210 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin UFK Alfa okreêla zasady funkcjonowania i polityk inwestycyjnà UFK Alfa, w których aktywa sà lokowane Êrodki gromadzone w ramach umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - AEGON Indywidualny Plan Finansowy Alfa zawieranych przez Towarzystwo z Ubezpieczajàcym na podstawie OWU. DEFINICJE 2 Terminy zdefiniowane w OWU majà zastosowanie w niniejszym Regulaminie UFK Alfa, o ile ten nie stanowi inaczej. Ponadto, nast pujàce terminy u yte w Regulaminie UFK Alfa oznaczajà: 1) UFK Alfa Regularny - UFK Alfa, którego aktywa pochodzà ze Składek Regularnych opłacanych z cz stotliwoêcià miesi cznà; 2) UFK Alfa Kapitałowy - UFK Alfa, którego aktywa pochodzà ze Składek Regularnych opłacanych z cz stotliwoêcià rocznà, Składek Dodatkowych, Êrodków przenoszonych z innego UFK Alfa Kapitałowego oraz ze Êrodków przenoszonych z UFK Alfa Regularnego w ka dà Rocznic Polisy. Ilekroç w Regulaminie UFK Alfa jest mowa o UFK Alfa, rozumie si przez to, odpowiednio, UFK Alfa Regularny albo UFK Alfa Kapitałowy bàdê oba te fundusze jednoczeênie. CEL INWESTYCYJNY i STRUKTURA UFK ALFA 3 1. UFK Alfa jest wydzielonà rachunkowo cz Êcià aktywów Towarzystwa, podzielonà na Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa. 2. UFK Alfa powstaje w dacie ustalonej przez Towarzystwo. 3. W ramach Umowy Ubezpieczenia sà oferowane 3 UFK Alfa Regularne oraz 10 UFK Alfa Kapitałowych. Poszczególne UFK Alfa ró nià si profilem ryzyka inwestycyjnego. 4. Celem inwestycyjnym UFK Alfa jest długookresowy wzrost wartoêci Êrodków zgromadzonych w UFK Alfa, poprzez aktywne lokowanie ich aktywów w wybrane Fundusze Inwestycyjne. 5. Towarzystwo nie gwarantuje osiàgni cia celu inwestycyjnego wskazanego w ust O składzie UFK Alfa, tj. o doborze Funduszy Inwestycyjnych, w które sà lokowane aktywa UFK Alfa, oraz ich udziale w strukturze UFK Alfa, decyduje wyłàcznie Zarzàdzajàcy, uwzgl dniajàc: a) ocen aktualnej sytuacji rynkowej i jej perspektyw; b) strategi inwestycyjnà danego Funduszu Inwestycyjnego i sposób jej realizacji; c) wyniki inwestycyjne osiàgane przez Fundusze Inwestycyjne (w ró nych okresach porównawczych), wielkoêç ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do danego Funduszu Inwestycyjnego, skal zmiennoêci stóp zwrotu oraz zbie noêç wyników poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych; d) kwalifikacje i doêwiadczenia zarzàdzajàcych poszczególnymi Funduszami Inwestycyjnymi. 7. W skład UFK Alfa Regularnego mogà wchodziç jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, z uwzgl dnieniem nast pujàcych zasad: 17

19 Rodzaj Funduszy Inwestycyjnych Minimalny udział w UFK Alfa Regularnym (UFK Alfa-R) UFK Alfa-R1 UFK Alfa-R2 UFK Alfa-R3 Maksymanly udział w UFK Alfa Regularnym (UFK Alfa-R) UFK Alfa-R1 UFK Alfa-R2 UFK Alfa-R3 Fundusze akcji polskich 50% 30% 0% 100% 100% 60% Fundusze polskich instrumentów dłu nych Inne fundusze denominowane w złotych Fundusze akcji denominowane w walutach obcych Fundusze instrumentów dłu nych denominowane w walutach obcych Inne fundusze denominowane w walutach obcych 0% 0% 0% 20% 50% 100% 0% 0% 0% 40% 30% 20% 0% 0% 0% 80% 50% 20% 0% 0% 0% 40% 30% 20% 0% 0% 0% 50% 40% 20% 8. W skład UFK Alfa Kapitałowego mogà wchodziç jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, z uwzgl dnieniem nast pujàcych zasad: Rodzaj Funduszy Inwestycyjnych Minimalny udział w UFK Alfa Kapitałowym (UFK Alfa-K) Maksymalny udział w UFK Alfa Kapitałowym (UFK Alfa-K) UFK UFK UFK UFK UFK UFK UFK UFK UFK UFK Alfa-K1 Alfa-K2 Alfa-K3 Alfa-K4 Alfa-K5 Alfa-K1 Alfa-K2 Alfa-K3 Alfa-K4 Alfa-K5 Fundusze akcji polskich 20% 20% 20% 20% 10% 100% 100% 90% 90% 80% Fundusze polskich instrumentów dłu nych Inne fundusze denominowane w złotych Fundusze akcji denominowane w walutach obcych Fundusze instrumentów dłu nych denominowane w walutach obcych Inne fundusze denominowane w walutach obcych 0% 0% 0% 10% 10% 60% 65% 70% 75% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 75% 70% 65% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 55% 55% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 75% 70% 65% 60% Rodzaj Funduszy Inwestycyjnych Minimalny udział w UFK Alfa Kapitałowym (UFK Alfa-K) UFK UFK UFK UFK UFK Alfa- Alfa-K6 Alfa-K7 Alfa-K8 Alfa-K9 K10 Maksymalny udział w UFK Alfa Kapitałowym (UFK Alfa-K) UFK UFK UFK UFK UFK Alfa- Alfa-K6 Alfa-K7 Alfa-K8 Alfa-K9 K10 Fundusze akcji polskich 10% 10% 0% 0% 0% 70% 60% 50% 40% 30% Fundusze polskich instrumentów dłu nych Inne fundusze denominowane w złotych Fundusze akcji denominowane w walutach obcych Fundusze instrumentów dłu nych denominowane w walutach obcych Inne fundusze denominowane w walutach obcych 20% 25% 30% 40% 50% 85% 90% 95% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 40% 30% 25% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 55% 50% 40% 30% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 45% 45% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 55% 50% 40% 30% 20% 18

20 9. Na WartoÊç UFK Alfa składajà si ulokowane w nich Êrodki pochodzàce ze Składek oraz dochody osiàgane z lokowania tych Êrodków. 10. Aktywa UFK Alfa sà lokowane w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UFK ALFA, KOREKTA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA UFK ALFA ORAZ WARTOÂCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UFK ALFA 4 1. Towarzystwo ustala wartoêç poczàtkowà Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa. 2. WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa ulega zmianom odpowiednio do zmian wartoêci aktywów przypadajàcych na Jednostk Uczestnictwa UFK Alfa. 3. Liczba Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa zapisywanych na Rachunku Ubezpieczenia w nast pstwie zapłacenia Składki jest ustalana nie póêniej ni w trzecim Dniu Wyceny UFK Alfa po dniu zapłacenia Składki, w wyniku podzielenia Składki przez obowiàzujàcà w dniu ustalenia WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa. 4. Na Rachunku Ubezpieczenia zapisuje si równie ułamkowe cz Êci Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa, z dokładnoêcià do szeêciu miejsc po przecinku. 5. WartoÊç Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa jest publikowana niezwłocznie po jej ustaleniu, w dzienniku o zasi gu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Towarzystwa. 6. Korekta liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa jest dokonywana w razie ustalenia bł dnej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa. 7. Korekta WartoÊci Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa jest dokonywana w razie bł dnej wyceny aktywów UFK Alfa przypadajàcych na t Jednostk Uczestnictwa UFK Alfa. 8. Korekta liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub WartoÊci Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa skutkuje ponownym przeprowadzeniem na Rachunku Ubezpieczenia z u yciem skorygowanej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub WartoÊci Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa operacji dokonanych uprzednio z u yciem bł dnej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub WartoÊci Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa. W wyniku ponownego przeprowadzenia ww. operacji jest ustalana właêciwa, na dzieƒ dokonania korekty, liczba Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa. 9. Ustalenie, w wyniku korekty, właêciwej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub WartoÊci Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa dotyczy równie wygasłych Umów Ubezpieczenia. Je eli liczba Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa była zani ona, kwota ustalona w wyniku korekty zostanie wypłacona osobie uprawnionej w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania przez Towarzystwo danych niezb dnych do przekazania kwoty korekty. Je eli liczba Jednostek Uczestnictwa UFK Alfa lub WartoÊç Jednostki Uczestnictwa UFK Alfa była zawy ona, kwota ustalona w wyniku korekty zostanie uzupełniona przez Towarzystwo z jego własnych Êrodków poprzez nabycie jednostek uczestnictwa odpowiednich Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzieƒ dokonania korekty i uwzgl dnienie tych jednostek uczestnictwa w aktywach UFK Alfa. WYCENA AKTYWÓW UFK ALFA 5 1. Przy ustalaniu WartoÊci UFK Alfa uwzgl dnia si koszty przewalutowania Êrodków niezb dnych do realizacji transakcji nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nominowanych w walucie obcej, w wysokoêci ustalonej przez bank poêredniczàcy w realizacji tych transakcji. Koszt przewalutowania dotyczy ró nicy pomi dzy liczbà jednostek danej waluty pochodzàcych z umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nominowanych w tej walucie a liczbà jednostek tej samej waluty niezb dnych do nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nominowanych w tej walucie, w ramach umorzeƒ i nabyç wykonywanych w tym samym Dniu Wyceny UFK Alfa w odniesieniu do danego UFK Alfa. 2. WartoÊç Aktywów UFK Alfa jest ustalana na Dzieƒ Wyceny UFK Alfa według stanu aktywów z poprzedniego Dnia Wyceny UFK Alfa. 19

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II IFW-OWU-0808 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON EKOSTRUKTURA IFW-OWU-0208 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - PIN AEGON EURO/DOLAR REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - PIN AEGON EURO/DOLAR REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - PIN AEGON EURO/DOLAR REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie z przyszłoêcià

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Multi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA AZD-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 REGULAMINY FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Aegon Portfel Funduszy

Aegon Portfel Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Funduszy Regulaminy Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY TER-OWU-0310 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Defi nicje... 3 Artykuł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-1112 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką regularną. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką regularną. Pod skrzydłami lwa. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką

Bardziej szczegółowo

MULTI PIN AEGON FIRMA

MULTI PIN AEGON FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON FIRMA O OZNACZENIU IFR-OWU-0513 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie. z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Aegon Plan na Przyszłość. o oznaczeniu TUR-OWU-0916

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie. z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Aegon Plan na Przyszłość. o oznaczeniu TUR-OWU-0916 Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Aegon Plan na Przyszłość o oznaczeniu TUR-OWU-0916 SPIS TREŚCI UMOWA 5 1. Co oznaczają poszczególne terminy użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. ALIMENTY Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. GTG-GTC-0306 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701)

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Compact (OW-R-CMP-130701) (ZA-131223-R-CMP-130701) POSTANOWIENIA OGÓLNE Dokument, który właênie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Invest One REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Aegon Program

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość DOZ-OWU-0312 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Portfel na Przyszłość ( Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia.

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. (42) 63 44 700, fax (42) 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi-œródmieœcia w odzi KRS 0000005751 Zycie & Ochrona Terminowe

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową KOD: ADIJ 01/08 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo