OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela 6 Składka ubezpieczeniowa 7 Indeksacja składki 8. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 9 Wypłata świadczeń na wypadek śmierci 10 Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 11 Wypłata wartości wykupu 12 Wypłata z tytułu dożycia wieku emerytalnego 13 Fundusze inwestycyjne 14. Alokacja składki 15. Wycena wartości funduszy inwestycyjnych 16. Wycena jednostek uczestnictwa 17 Opłaty 18 Postanowienia końcowe OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 Poprzez zawarcie Indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. zobowiązuje się wypłacić świadczenie na zasadach określonych w niniejszych warunkach. a Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składki regularnej określonej w polisie. Niniejsza umowa oznaczona jest w polisie i innych dokumentach Ubezpieczyciela kodem: PULO, DEFINICJE Art. 1 W ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie oraz wszelkich innych dokumentach składających się w sumie na treść zawartej umowy ubezpieczenia, a wystawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale-Nederlanden Polska SA., poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia; "Ubezpieczyciel" - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale-Nederlanden Polska SA "Ubezpieczający"- osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem i która zobowiązuje się do opłacania składki regularnej "Ubezpieczony" - osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem tej umowy "Uposażony" - osoba wskazana przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadkach określonych w niniejszych warunkach "Uposażony Zastępczy" - osoba wskazana przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadkach określonych w niniejszych warunkach "Polisa" - wydany przez Ubezpieczyciela dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia "Rocznica polisy" - każda rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia. "Miesiąc polisowy" - miesiąc rozpoczynający się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a następnie w odpowiednim dniu następnego miesiąca "Rok polisowy" - okres pomiędzy kolejnymi rocznicami polisy "Składka regularna" - składka opłacana w terminach określonych w polisie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. "Składka dodatkowa" - składka opłacana w dowolnych terminach w trakcie trwania umowy ubezpieczenia "Fundusz inwestycyjny" - wydzielona część aktywów Ubezpieczyciela "Jednostka uczestnictwa" - część funduszu inwestycyjnego będąca proporcjonalnym udziałem w jego aktywach "Indywidualne konto jednostek uczestnictwa" - odrębne konto utworzone przez Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia "Cena zakupu jednostki uczestnictwa" - cena, po której Ubezpieczyciel przekazuje jednostki uczestnictwa na indywidualne konto jednostek uczestnictwa

2 "Cena sprzedaży jednostki uczestnictwa" - cena, po której Ubezpieczyciel odlicza jednostki uczestnictwa z indywidualnego konta jednostek uczestnictwa "Premia" - kwota doliczana do indywidualnego konta jednostek uczestnictwa, na zasadach określonych w niniejszych warunkach. "Wartość wykupu" - kwota będąca równowartością jednostek uczestnictwa znajdujących się na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa, wypłacana w wysokości i na zasadach określonych w niniejszych warunkach "Wiek emerytalny" - wiek Ubezpieczonego, w którym nabywa On prawo do naliczenia premii "Wskaźnik indeksacji" - procent ustalany przez Ubezpieczyciela w oparciu o publikowany przez GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art Ubezpieczenie obejmuje śmierć Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia lub też dożycie przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego 2 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem określonym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po wpłaceniu pierwszej składki regularnej ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA Art. 3 1 Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego złożonego na formularzu Ubezpieczyciela, w obecności osoby reprezentującej Ubezpieczyciela 2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest zaakceptowanie przez Ubezpieczyciela wniosku, o którym mowa w ust 1 i opłacenie składki regularnej przez Ubezpieczającego Art. 4 Umowa ubezpieczenia może być zawarta jeżeli Ubezpieczony ukończył 13 lat i nie ukończył 51 lat Art. 5 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony Art. 6 1 Ubezpieczony ma prawo wyznaczyć Uposażonych oraz ich procentowy udział w wypłacie świadczenia 2 Ubezpieczony ma prawo wyznaczyć Uposażonych Zastępczych oraz ich procentowy udział w wypłacie świadczenia 3 W dowolnym terminie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo, na drodze pisemnego oświadczenia złożonego na formularzu Ubezpieczyciela, wskazać innego Uposażonego lub Uposażonego Zastępczego. Osoba wskazana uważana jest za Uposażonego lub Uposażonego Zastępczego z dniem pisemnego potwierdzenia wskazania przez Ubezpieczyciela. Prawo powyższe ulega zawieszeniu w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia osobom trzecim OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO Art. 7 Ubezpieczający obowiązany jest do opłacania składki regularnej w wysokości i terminach określonych w polisie OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA Art. 8 1 W przypadku zajścia zdarzenia określonego w niniejszych warunkach Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia na zasadach określonych w art. l W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest obowiązany do lokowania każdej składki regularnej oraz każdej składki dodatkowej w funduszu inwestycyjnym zgodnie z zasadami określonymi w art Ubezpieczyciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych dotyczących osób wymienionych w polisie, jakie uzyskał w związku z umową ubezpieczenia

3 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Art. 9 1 Minimalną wysokość składki regularnej właściwą dla wieku Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ustala Ubezpieczyciel 2 Składki regularne powinny być wpłacane z góry, najpóźniej pierwszego dnia okresu, za który są należne. Za datę wpłaty składki regularnej traktuje się dzień następny po dniu wpłaty, potwierdzonej przez podmiot uprawniony do przyjmowania wpłat W przypadku przekroczenia terminu płatności składki regularnej określonego w polisie Ubezpieczyciel zaliczy wpłaconą składkę na poczet najwcześniejszej zaległości 3 Częstotliwość opłacania składki regularnej ustala Ubezpieczający w momencie wypełniania wniosku ubezpieczeniowego 4 Składka regularna może być opłacana a) miesięcznie, b) kwartalnie, c)półrocznie, d) rocznie 5 Ubezpieczający może w czasie trwania ubezpieczenia zmienić częstotliwość opłacania składki regularnej. Termin dokonania zmiany częstotliwości opłacania składki regularnej zależy od aktualnie obowiązującej oraz nowo wybranej częstotliwości opłacania tej składki 6 Ubezpieczający ma prawo do zmiany wysokości składki regularnej w dowolnej chwili trwania umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust 1. 7 Ubezpieczający może obniżyć wysokość składki regularnej najwcześniej po upływie dwóch lat od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności, pod warunkiem opłacenia wszystkich składek regularnych należnych za dwa lata polisowe, jedynie do minimalnej wysokości składki regularnej właściwej dla wieku Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i tylko raz w trakcie roku polisowego. 8 Zarówno podwyższenie, jak i obniżenie wysokości składki regularnej następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Ubezpieczającego na formularzu określonym przez Ubezpieczyciela i dostarczonego Ubezpieczycielowi najpóźniej na 30 dni przez terminem płatności kolejnej składki regularnej i obowiązuje od tego dnia. Złożenie wniosku po upływie podane go terminu spowoduje, iż zmiana wysokości składki będzie obowiązywała od daty wpłaty kolejnej składki regularnej każda zmiana wysokości składki regularnej wymaga zgody Ubezpieczyciela 9 Warunkiem rozpatrzenia wniosku o obniżenie lub podwyższenie składki regularnej jest opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych Art Ubezpieczający, poczynając od drugiej rocznicy polisy i po opłaceniu składek regularnych należnych za dwa lata polisowe, ma prawo do zawieszenia opłacania składek regularnych, maksymalnie na 12 miesięcy 2 Zawieszenie opłacania składek regularnych następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Ubezpieczającego i dostarczonego Ubezpieczycielowi najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności kolejnej składki regularnej i obowiązuje od tego dnia Złożenie wniosku po upływie podanego terminu spowoduje. iż zawieszenie opłacania składek regularnych będzie obowiązywało od terminu płatności kolejnej składki regularnej 3 Okres zawieszenia opłacania składek regularnych musi rozpoczynać się i kończyć w dniu płatności składki regularne} Jeżeli Ubezpieczający, we wniosku o zawieszenie opłacania składek regularnych nie oznaczył okresu zawieszenia. będzie to jednoznaczne z zawieszeniem opłacania składek regularnych na okres 12 miesięcy 4. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawieszenie opłacania składek regularnych jest opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych 5. Opłacanie składek regularnych ulega automatycznemu zawieszeniu na okres 12 miesięcy, po 90 dniach licząc od końca ostatniego opłaconego okresu pierwszym dniem okresu zawieszenia jest dzień następujący po zakończeniu ostatniego opłaconego okresu. Automatyczne zawieszenie składek jest możliwe poczynając od drugiej rocznicy polisy i po opłaceniu składek regularnych należnych za dwa lata polisowe. 6. Opłacenie składki regularnej w okresie zawieszenia nie powoduje zakończenia okresu zawieszenia. Składki wpłacone w okresie zawieszenia będą alokowane po zakończeniu tego okresu, po cenie zakupu jednostki uczestnictwa odpowiedniego funduszu inwestycyjnego ustalonej podczas najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa następującej po zakończeniu okresu zawieszenia opłacania składek regularnych

4 7 Kolejne zawieszenie opłacania składek regularnych możliwe jest po upływie pięciu lat kalendarzowych od początku poprzedniego zawieszenia. 8 Skrócenie okresu zawieszenia opłacania składek regularnych następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego, dostarczony Ubezpieczycielowi najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności kolejnej składki regularnej i obowiązuje od tego dnia. Złożenie wniosku po upływie podanego terminu spowoduje, iż skrócenie okresu zawieszeni. opłacania składek regularnych będzie obowiązywało od terminu płatności kolejnej składki regularne} Art. 11 l. W dowolnym terminie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo do wpłacania składki dodatkowej w celu nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa, które zostaną przekazane na wybrany przez Ubezpieczającego fundusz inwestycyjny z zachowaniem postanowień ust 4 2 Minimalną wysokość składki dodatkowej ustala Ubezpieczyciel 3 Składki dodatkowe nie mają wpływu na zobowiązanie Ubezpieczającego do wpłacania składek regularnych 4 Po zaksięgowaniu składki dodatkowej i otrzymaniu wypełnionego przez Ubezpieczającego wniosku dotyczącego alokacji składki dodatkowej, Ubezpieczyciel przekaże na wybrany przez Ubezpieczającego fundusz inwestycyjny odpowiednią ilość jednostek uczestnictwa, wyliczoną zgodnie z postanowieniami art. 25. Alokacja będzie dokonana po cenie zakupu jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu, w którym zostaną spełnione następujące dwa warunki a) na koncie Ubezpieczyciela wpłynęła i została zaksięgowana składka regularna, b) Ubezpieczyciel otrzymał wniosek dotyczący alokacji składki dodatkowej INDEKSACJA SKŁADKI Art. 12 l. W każdą rocznicę polisy Ubezpieczający ma prawo do podniesienia wysokości składki regularnej zgodnie ze wskaźnikiem indeksacji 2 Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu propozycje indeksowania wysokości składki regularnej najpóźniej w terminie 30 dni przed każdą rocznicą polisy. 3 O rezygnacji z prawa, o którym mowa w ust l, Ubezpieczający ma obowiązek poinformować na piśmie Ubezpieczyciela najpóźniej na 15 dni przed rocznicą polisy. Brak takiego pisemnego zawiadomienia traktowany jest jak wyrażenie zgody na propozycję indeksacji składki regularnej ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Art Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 90 dni licząc od dnia otrzymania polisy. W takim przypadku Ubezpieczyciel, w terminie 30 dni n d otrzymania pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy, wypłaci Ubezpieczającemu nominalną wartość wpłaconych przez Niego składek. 2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Umowa ulega rozwiązaniu z końcem trzeciego miesiąca polisowego następującego po miesiącu polisowym, w którym Ubezpieczyciel otrzymał oświadczenie Ubezpieczającego o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, o ile wcześniej nie nastąpi jej rozwiązanie w trybie określonym w ust 4. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty wartości wykupu zgodnie z postanowieniami art l8. 3 Złożenie przez Ubezpieczającego wniosku o wypłatę wartości wykupu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia 4. Umowa ubezpieczenia ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli składka regularna nie została opłacona w terminie 90 dni, licząc od ostatniego dnia opłaconego okresu Przepis ten znajdzie zastosowanie, o ile z przyczyn określonych wart. 10 nie jest możliwe zawieszenie opłacania składek regularnych 5. Umowa ubezpieczenia ulega automatycznemu rozwiązaniu jeżeli Ubezpieczający nie podejmie opłacania składek regularnych w ciągu 30 dni po upływie okresu zawieszenia opłacania składek regularnych, o którym mowa wart. 10.

5 6 Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą wypłaty przez Ubezpieczającego wszystkich środków zgromadzonych na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa. 7. W przypadkach określonych w ust 4-5 Ubezpieczyciel wypłaca wartość wykupu na zasadach określonych w art.18. WYPLATA ŚWIADCZEŃ NA WYPADEK ŚMIERCI Art. 14 l. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty, osobom wyszczególnionym w polisie jako Uposażony, świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości stanowiącej równowartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa, liczonej według ceny sprzedaży jednostki uczestnictwa ustalonej podczas najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa następującej po dniu otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia. Jeżeli kwota określona powyżej będzie niższa od nominalnej wartości wszystkich wpłaconych składek regularnych i dodatkowych to Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonym wyższą z wymienionych kwot 2 W przypadku śmierci jednego z Uposażonych przed zajściem zdarzenia określonego w ust 1 jego prawo do otrzymania świadczenia przejmują pozostali Uposażeni w proporcji wynikającej z zapisu w polisie 3. W przypadku śmierci wszystkich Uposażonych przed zajściem zdarzenia będącego przedmiotem umowy ubezpieczenia ich prawa do wypłaty świadczenia przejmują Uposażeni Zastępczy z zachowaniem zasady podanej w ust 2 4. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie wskazano Uposażonych lub wszyscy Uposażeni zmarli przed zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia i nie został wskazany Uposażony Zastępczy, członkowie rodziny Ubezpieczonego otrzymują świadczenie w kolejności, według następujących kategorii. a) małżonek, b) dzieci, c) wnuki, d) rodzice, e) rodzeństwo, f) dzieci rodzeństwa. 5. Otrzymanie świadczenia przez osoby zaliczone do wyższej kategorii wyklucza otrzymanie Świadczenia przez osoby zaliczone do niższej kategorii. Osoby zaliczone do tej samej kategorii otrzymują świadczenie w równych częściach. 6. W przypadku braku osób, wymienionych w ust 5, uprawnionych do otrzymania wypłaty świadczenia, świadczenie to podlega dziedziczeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego. Art Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu dodatkową kwotę w wysokości określonej w ust 2, pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła nie później niż przed upływem 180 dni licząc od daty zajścia tego wypadku. Zasady określone wart. 14 ust 2-6 stosuje się odpowiednio. 2. Wysokość dodatkowej kwoty jest równowartością 200% rocznej sumy składek, wyliczonej w oparciu o wysokość składki regularnej obowiązującej w dniu śmierci Ubezpieczonego Kwota ta nie może być przy tym wyższa od kwoty ustalanej okresowo przez Ubezpieczyciela, podanej we wniosku o ubezpieczenie. 3. Za nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczyciel uznaje nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubezpieczonego 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzenia określonego w ust 1 jeżeli nieszczęśliwy wypadek miał miejsce po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 roku życia. Art Ubezpieczyciel musi zostać pisemnie powiadomiony o zajściu zdarzenia objętego umową ubezpieczenia 2 Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia określonego w art. 14 lub 15 jest przedstawienie Ubezpieczycielowi następujących dokumentów. l) oryginału polisy ubezpieczeniowej, 2) dowodu wpłaty ostatniej składki, 3) urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Uposażonego, 4) dokumentu potwierdzającego zajście zdarzenia.

6 a) oryginału odpisu aktu zgonu oraz zaświadczenia stwierdzającego przyczynę śmierci. wystawionych przez lekarza lub odnośne władze, b) innych dokumentów niezbędnych do określenia tytułu wypłaty. 3. Wypłata świadczenia z tytułu zdarzenia objętego umową ubezpieczenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela wszystkich niezbędnych dokumentów Gdyby w powyższym terminie, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Art Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Ubezpieczony poniósł śmierć został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie; a) działań wojennych, stanu wojennego, b) czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy. terroryzmu. rozruchach, zamieszkach, c) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, d) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności, e) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego jeżeli Ubezpieczony ten pozostawał świadomie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony. 2. W sytuacjach określonych powyżej Ubezpieczyciel wypłaca jedynie sumę określoną w art Ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia Uposażonemu w przypadku gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła na skutek umyślnego czynu tego Uposażonego W tym przypadku prawo do wypłaty świadczenia w/w Uposażonego przejmują pozostali Uposażeni w proporcji wynikającej z zapisu w polisie z zachowaniem postanowień art.14 ust WYPLATA WARTOŚCI WYKUPU Art. 18 l. W przypadku gdy w niniejszych warunkach mowa jest o wypłacie wartości wykupu, prawo do takiej wypłaty ma Ubezpieczający lub jego prawni spadkobiercy 2. Wartość wykupu jest to równowartość liczby jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa pomniejszonych o odpowiednią ich liczbę, zgodnie z poniższą tabelą. Rok polisowy, w którym następuje wyplata -- Procent jednostek Uczestnictwa o jaki zmniejszone zostaną wartości wykupu jednostek uczestnictwa 1 50% 2 20% 3 10% 4 5%. 5 1% 6 i nast 0% 3. Wysokość wartości wykupu ustalana jest według ceny sprzedaży jednostki uczestnictwa ustalonej podczas najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa następującej po dniu zaakceptowania przez Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę wartości wykupu. 4 Warunkiem otrzymania wartości wykupu jest dostarczenie Ubezpieczycielowi następujących dokumentów. a) oryginału polisy ubezpieczeniowej,

7 b) wniosku o wypłatę, c) urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpieczającego, d) urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość spadkobierców i nabycie przez nich spadku po Ubezpieczającym (dotyczy wypłaty na rzecz spadkobierców) 5. Wypłata wartości wykupu następuje najpóźniej 30 dnia, licząc od dnia zaakceptowania wniosku o wypłatę i dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów określonych w ust. 4 WYPLATA Z TYTUŁU DOŻYCIA WIEKU EMERYTALNEGO Art Wiek emerytalny w rozumieniu niniejszej urnowy jest to: a) 60 rok życia Ubezpieczonego, b) wiek Ubezpieczonego, w którym wcześniej nabywa on uprawnienia emerytalne lub uprawnienia do świadczeń rentowych z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego. 2. Z chwilą dożycia wieku emerytalnego Ubezpieczony nabywa prawo do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego, w kwocie będącej równowartością jednostek uczestnictwa znajdujących się na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa powiększonej o premię doliczaną w wysokości i na zasadach określonych w ust Doliczenie premii odbywa się a) automatycznie - w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po dożyciu przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego określonego w ust. 1 a, b) na pisemny wniosek o wypłatę świadczenia złożony przez Ubezpieczonego po dożyciu przez Niego wieku określonego w ust. 1b. Wysokość premii zostanie w tym przypadku wyliczona w oparciu o wiek Ubezpieczonego z dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela powyższego wniosku. 4. Premia jest wyliczana jako suma poszczególnych składek regularnych pomnożonych przez procent równy liczbie pełnych lat polisowych jakie upłynęły od dnia wpłacenia danej składki do dnia naliczenia premii. W chwili naliczenia premii do indywidualnego konta jednostek uczestnictwa zostanie dopisana odpowiednia liczba jednostek uczestnictwa, wynikająca z podzielenia premii przez cenę sprzedaży jednostki uczestnictwa obowiązującej w dniu naliczenia premii. Jednostki uczestnictwa zostaną dopisane do poszczególnych funduszy inwestycyjnych zgodnie z aktualnym procentem alokacji składki. 5. Po naliczeniu premii, o którym mowa w ust. 3a Ubezpieczający może kontynuować opłacanie składek. 6 Jeżeli przed naliczeniem premii nastąpi śmierć Ubezpieczonego wówczas Ubezpieczyciel wypłaci świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w art Art Na wniosek Ubezpieczonego świadczenie, o którym mowa w art. 19 może być wypłacone jednorazowo lub w ratach. 2. Otrzymanie świadczenia ubezpieczeniowego określonego w art. 19 przed dożyciem przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego, jak również wcześniejsza wypłata części jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa jest niemożliwa, Art. 21 l. Wysokość świadczenia wypłacanego jednorazowo jest to wartość jednostek uczestnictwa znajdujących się na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa, obliczona według ceny sprzedaży jednostek uczestnictwa ustalonej podczas najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa, następującej po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia. 2. Warunkiem otrzymania świadczenia jednorazowego jest przedstawienie Ubezpieczycielowi następujących dokumentów a) wniosku o wypłatę świadczenia, b) oryginału polisy ubezpieczeniowej, c) urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, d) urzędowego dokumentu potwierdzającego nabycie przez Ubezpieczonego uprawnień określonych wart. 19 ust. lb (dotyczy wypłaty świadczenia przed osiągnięciem przez Ubezpieczonego 60 roku życia). 3. Wypłata świadczenia jednorazowego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela wszystkich niezbędnych dokumentów. Gdyby w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Art. 22

8 l. W przypadku wypłaty w ratach Ubezpieczony, we wniosku o wypłatę, określa częstotliwość wypłat, która może być miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna oraz wysokość raty 2. Należne kwoty będą wypłacane przez Ubezpieczyciela najpóźniej do 10 dnia, licząc od początku okresu za jaki dana rata jest należna i przekazywane na konto bankowe wskazane przez Ubezpieczonego 3. Wypłata każdej z rat spowoduje odliczenie z indywidualnego konta jednostek uczestnictwa odpowiedniej liczby jednostek po cenie sprzedaży jednostki obowiązującej w pierwszym dniu okresu za jaki dana rata jest należna. 4. Ubezpieczyciel będzie wypłacał raty aż do całkowitego wyczerpania jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa 5. W okresie dokonywania wypłat ratalnych Ubezpieczający zachowuje uprawnienia określone w art. 24 ust Warunkiem rozpoczęcia wypłat ratalnych jest dostarczenie Ubezpieczycielowi dokumentów, o których mowa w art. 21 ust Jeżeli po rozpoczęciu wypłat ratalnych nastąpi śmierć Ubezpieczonego, wartość jednostek uczestnictwa, jakie pozostały na indywidualnym koncie jednostek uczestnictwa, zostanie wypłacona zgodnie zasadami określonymi w art FUNDUSZE INWESTYCYJNE Art. 23 l. Każdy fundusz inwestycyjny jest podzielony na jednostki uczestnictwa reprezentujące proporcjonalny udział w aktywach funduszu. 2. Celem funduszu inwestycyjnego jest długoterminowe powiększanie wartości jego aktywów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji są dopisywane do funduszu inwestycyjnego powiększając jego wartość. 3. Ubezpieczyciel ma prawo do podzielenia lub połączenia jednostek uczestnictwa powodując powiększenie lub zmniejszenie ich liczby oraz odpowiednio ich wartości, przy czym operacja ta nie wpływa na całkowitą wartość funduszu inwestycyjnego Art Ubezpieczający ma do dyspozycji kilka funduszy inwestycyjnych różniących się rodzajem lokat, a tym samym zyskownością oraz ryzykiem inwestycyjnym. 2. Ubezpieczający ustala procent alokacji składki na każdym z funduszy inwestycyjnych. 3. Ubezpieczający ma prawo przenieść jednostki uczestnictwa z danego funduszu inwestycyjnego na inne fundusze inwestycyjne Przeniesienie jednostek uczestnictwa odbywa się po cenie sprzedaży, tzn. jednostki są odliczane z jednego funduszu inwestycyjnego według ceny sprzedaży i następnie lokowane na pozostałe fundusze inwestycyjne również po cenie sprzedaży. Cena sprzedaży, o której mowa powyżej, jest ustalana podczas najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa następującej po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela pisemnego wniosku w sprawie przeniesienia między funduszami jednostek uczestnictwa. 4 W każdym roku polisowym Ubezpieczający ma prawo w dowolnym terminie dokonać jednego przeniesienia jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami inwestycyjnymi bez konieczności dokonania opłaty. Każde następne przeniesienie jednostek uczestnictwa w danym roku polisowym podlega opłacie ustalanej przez Ubezpieczyciela. ALOKACJA SKŁADKI Art Po zaksięgowaniu przez Ubezpieczyciela wpłaty każdej składki regularnej lub składki dodatkowej Ubezpieczyciel będzie dopisywał do indywidualnego konta jednostek uczestnictwa liczbę jednostek uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia odpowiedniego procentu składki: a) w przypadku składki regularnej - określonego w polisie, b) w przypadku składki dodatkowej - zgodnie z wnioskiem dotyczącym alokacji składki dodatkowej, przez cenę zakupu jednostki uczestnictwa odpowiedniego funduszu inwestycyjnego, z dnia najbliższej wyceny jednostek uczestnictwa, następującej po dniu zaksięgowania odpowiedniej składki. 2. Ubezpieczający w dowolnym terminie ma prawo zmiany alokacji każdej następnej składki regularnej na poszczególnych funduszach inwestycyjnych.

9 3. Zmiana alokacji składki regularnej następuje po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela wniosku dotyczącego zmiany alokacji składki. 4. Warunkiem dokonania zmiany alokacji składki regularnej lub przeniesienia jednostek uczestnictwa między funduszami jest wpłata przez Ubezpieczającego wszystkich zaległych składek regularnych. 5. Liczba jednostek uczestnictwa dopisywanych do indywidualnego konta jednostek uczestnictwa jest zaokrąglana do 5 miejsc po przecinku. WYCENA WARTOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Art Ubezpieczyciel dokonuje wyceny wartości funduszy inwestycyjnych w celu określenia ceny zakupu i ceny sprzedaży jednostek uczestnictwa, nie rzadziej niż raz w ciągu miesiąca kalendarzowego. 2 Wartość funduszy inwestycyjnych jest równowartości wszystkich ich aktywów pomniejszonych o wartość ich zobowiązań w dniu wyceny. 3. Ubezpieczyciel ma prawo odjąć od wartości funduszy inwestycyjnych wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem, sprzedażą aktywów oraz obsługą funduszy inwestycyjnych. 4. Z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi Ubezpieczyciel ustala roczną opłatę, pobieraną w każdym momencie wyceny wartości aktywów danego funduszu inwestycyjnego, proporcjonalnie do części roku, jaką stanowi okres po między poprzednią wyceną wartości aktywów a wyceną na moment, w którym pobiera się tę opłatę. Opłata ta jest określona jako procent od wartości aktywów funduszów inwestycyjnych i ustalana jest przez Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczyciel ma prawo pomniejszać wartość funduszy inwestycyjnych z tytułu podatków obciążających przychody zrealizowane na ich aktywach. WYCENA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Art Cenę sprzedaży jednostek uczestnictwa ustala się poprzez podzielenie wartości aktywów danego funduszu inwestycyjnego przez liczbę jednostek uczestnictwa, na które został on podzielony, Wynik zaokrąglany jest w górę lub w dół, nie więcej niż o 1%. 2. Różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży jednostki uczestnictwa wynosi nie mniej niż 5%. OPŁATY Art. 28 Na początku każdego miesiąca polisowego, odpowiednia liczba jednostek zostanie odliczona z indywidualnego konta jednostek uczestnictwa na pokrycie opłaty administracyjnej za dany miesiąc polisowy. Jednostki uczestnictwa zostaną, odliczone po cenie sprzedaży z dnia ostatniej wyceny jednostek uczestnictwa. Art. 29 Jeżeli składka jest lokowana na różnych funduszach inwestycyjnych, to liczba jednostek uczestnictwa odpisywanych na pokrycie opłat wymienionych wart. 28 jest kalkulowana proporcjonalnie do bieżącej wartości jednostek uczestnictwa w każdym funduszu inwestycyjnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art. 30 Ubezpieczenie działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę Art. 31 Wszelkie informacje, oświadczenia i wnioski adresowane do Ubezpieczyciela, powinny być przekazywane w formie pisemnej za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego naszego Towarzystwa, który podpisem potwierdza datę odbioru powyższych dokumentów lub przesyłane listem poleconym. Art Jeżeli polisa została zgubiona lub zniszczona, Ubezpieczający obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 0 tym zdarzeniu Ubezpieczyciela. 2. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego, stosowni. do przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel wydaje duplikat polisy. Z chwilą wydania duplikatu, oryginał polisy staje się nieważny Art. 33

10 1. Wszystkie podatki i opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych, jeżeli są wymagane, obciążają Ubezpieczającego. 2. Jakiekolwiek podatki i opłaty związane ze świadczeniem ubezpieczeniowym, jeżeli są wymagane, nie obciążają Ubezpieczyciela. Art. 34 W przypadku zmiany systemu monetamego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z umowy ubezpieczenia, będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Art. 35 W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Art. 36 Określone w niniejszych warunkach postanowienia mogą ulec zmianie, w przypadku zmiany stosownych przepisów prawa polskiego. Art. 37 Sprawy sporne, wynikające z postanowień niniejszych warunków, będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Ubezpieczyciela. Art. 38 Niniejsze warunki ubezpieczenia, zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa uchwałą z dnia 5 kwietnia 2001 roku, wchodzą w życie z dniem 11 maja 2001 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują wzajemne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016)

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ nr OWU/REN2/1/2011

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ nr OWU/REN2/1/2011 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ nr OWU/REN2/1/2011 Komentarze w ramkach czemu służą i jaki mają charakter? Tekst warunków ubezpieczenia jest dokumentem o charakterze prawnym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia OWU FPP3_04.2013 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Obowiązuje od 3 listopada 2014 roku generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZAOPATRZENIA DZIECI START Z PLUSEM Art. 1 Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci Start z Plusem,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Bliskich PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie

Wsparcie dla Bliskich PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Wsparcie dla Bliskich PLUS Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ubezpieczenie na życie Wsparcie dla Bliskich PLUS w skrócie Jakie są główne korzyści Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie? Jak długo działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie db Elita Funduszy X_1 Kod: GSDB02/07/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Część I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN, zwany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A.

KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie dla osób, które zawarły umowę o pożyczkę gotówkową z Aasa Polska S. A. Karta Produktu zawiera podstawowe informacje dotyczące Umowy indywidualnego ubezpieczenia dla osób, które

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Opcja Życie PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie

Opcja Życie PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Opcja Życie PLUS Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Opcja Życie PLUS Umowa ubezpieczenia, oznaczona przez ING Życie S.A. kodem: GUK2, jest zawierana na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy KOD: ALI/UFK/OWU-02/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE (INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA kod: ALR/UFK/WU-01/2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na wypadek śmierci, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

MetLife Global Inwestor 2.0

MetLife Global Inwestor 2.0 Twoja finansowa niezależność Twoja finansowa niezależność Rozwijamy się dla Ciebie od ponad 145 lat. Ubezpieczenie na każdy etap życia jesteś rodzicem myślisz o zabezpieczeniu finansowej przyszłości dziecka,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE KOMFORT ŻYCIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE KOMFORT ŻYCIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE KOMFORT ŻYCIA Spis treści Tabela informacyjna do postanowień umowy 2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 3 1. Postanowienia wstępne 3 2. Definicje 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU UMOWA W dniu.. 2014r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-737, przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo