1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, zwane dalej OWU, majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zak ad Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, zwany dalej PZU S.A., z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie b dàcymi osobami prawnymi Do umowy ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szczególnoêci klauzule stanowiàce za- àcznik nr 1 do OWU, lub odbiegajàce od uregulowaƒ niniejszych OWU PZU S.A. zobowiàzany jest przedstawiç ubezpieczajàcemu ró nic mi dzy treêcià umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedope nienia tego obowiàzku PZU S.A. nie mo e powo ywaç si na ró nic niekorzystnà dla ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odbiegajàcych, OWU majà zastosowanie w zakresie nie uregulowanym tymi postanowieniami W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU, do umów ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. DEFINICJE 3. Przez u yte w niniejszych OWU poj cia nale y rozumieç: 1) UBEZPIECZAJÑCY osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b dàca osobà prawnà, która zawar a umow ubezpieczenia; 2) UBEZPIECZONY osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b dàca osobà prawnà, której odpowiedzialnoêç cywilna obj ta jest ochronà ubezpieczeniowà (ubezpieczajàcy, który zawar umow ubezpieczenia na w asny rachunek albo podmiot, na którego rachunek ubezpieczajàcy zawar umow ubezpieczenia); 3) OSOBA BLISKA ma onek, konkubent, wst pny, zst pny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb, teêç, teêciowa, zi ç, synowa, przysposobiony, przysposabiajàcy, pozostajàcy pod opiekà lub przyj ty na wychowanie w ramach rodziny zast pczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego; 4) SZKODA szkoda rzeczowa lub szkoda na osobie; 5) SZKODA NA OSOBIE szkoda powsta a wskutek Êmierci, uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia, w tym tak e utracone korzyêci poszkodowanego, które móg by osiàgnàç, gdyby nie dozna uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia; 6) SZKODA RZECZOWA szkoda powsta a wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym tak e utracone korzyêci poszkodowanego, które móg by osiàgnàç, gdyby nie nastàpi a utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; 7) TERRORYZM wszelkiego rodzaju dzia anie skierowane przeciwko ludno- Êci lub mieniu, majàce na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnoêci lub dezorganizacj ycia publicznego dla osiàgni cia okreêlonych skutków ekonomicznych, politycznych lub spo- ecznych; 8) SUMA GWARANCYJNA okreêlona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci PZU S.A.; 9) UDZIA W ASNY okreêlona procentowo lub kwotowo cz Êç odszkodowania, o którà PZU S.A. zmniejsza przys ugujàce odszkodowanie. 10) ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE dzia anie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrzàdzona szkoda. PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 4.1. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w zwiàzku z okreêlonà we wniosku i w umowie ubezpieczenia dzia alnoêcià,

2 polegajàcà na udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych lub posiadanym mieniem, zaistniejà zdarzenia, w nast pstwie których ubezpieczony zobowiàzany jest do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrzàdzonej osobie trzeciej Ochronà ubezpieczeniowà mo e zostaç obj ta: 1) odpowiedzialnoêç cywilna z tytu u wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, innego zawodu medycznego; 2) odpowiedzialnoêç cywilna zak adu opieki zdrowotnej za szkody powsta e w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià lub posiadanym mieniem Niniejsze OWU nie majà zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej z tytu u wykonywania zawodu farmaceuty, technika farmaceutycznego oraz dzia alnoêci apteki. Ochrona taka jest mo liwa na podstawie odr bnych warunków OWU odpowiedzialnoêci cywilnej farmaceutów i aptek PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialnoêci ustawowej z tytu u czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoêç deliktowa) lub z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowiàzania (odpowiedzialnoêç kontraktowa) Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody wyrzàdzone tak e w nast pstwie ra àcego niedbalstwa Ubezpieczeniem obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna ubezpieczonego za szkody b dàce nast pstwem zdarzenia ubezpieczeniowego które mia o miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzony na podstawie postanowieƒ dodatkowych PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialnoêci ubezpieczonego, okreêlonej przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma zastosowanie tak e w przypadku rozszerzenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. o szkody powsta e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej OdpowiedzialnoÊcià PZU S.A. obj te sà roszczenia dotyczàce szkód powsta ych ze zdarzeƒ ubezpieczeniowych zaistnia ych w okresie trwania ubezpieczenia, choçby poszkodowani (uprawnieni) zg osili je po tym okresie, jednak e przed up ywem terminu przedawnienia. WY ÑCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 6.1. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody: 1) je eli w czasie wykonywania czynnoêci zawodowych ubezpieczony nie posiada uprawnieƒ zawodowych, mia zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu, 2) wyrzàdzone w nast pstwie wykonywania Êwiadczeƒ zdrowotnych przez osoby nie posiadajàce do tego wymaganej specjalizacji, przeszkolenia (dotyczy równie obs ugi aparatury medycznej np. rentgen, laser, itp.) Ponadto PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) wyrzàdzone umyêlnie, 2) wyrzàdzone osobom bliskim, w przypadku zakresu ubezpieczenia okreêlonego w 4 ust. 2 pkt 1 niniejszych OWU, 3) powsta e w nast pstwie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoêç, znajdujàce si w stanie nietrzeêwoêci albo w stanie po u yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia aniu narkomanii, 4) powsta e wskutek nie zabezpieczenia lub nienale ytego zabezpieczenia preparatów i substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiàzujàcymi w tym zakresie normami, 5) powsta e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 6) wynikajàce z kar pieni nych, kar umownych, grzywien sàdowych i administracyjnych na o onych na ubezpieczonego lub jego pracowników, 7) obj te systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych, 8) powsta e wskutek zagini cia lub kradzie y gotówki, bi uterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, papierów wartoêciowych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, 9) powsta e w czasie udzielania przez ubezpieczonego Êwiadczeƒ zdrowotnych w okresie trwania dzia aƒ wojennych, stanu wojennego lub wyjàtkowego, niepokojów spo ecznych, oraz powsta e w nast pstwie aktów sabota u lub terroryzmu, 10) powsta e w wyniku niedotrzymania terminów zaplanowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych, 11) wyrzàdzone w Êrodowisku naturalnym w nast pstwie niew aêciwego sk adowania Êmieci, odpadów i odprowadzania Êcieków, 12) powsta e w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, przechowywania, leasingu, itp Je eli nie umówiono si inaczej, PZU S.A. nie odpowiada tak e za szkody: 1) wyrzàdzone wskutek przeniesienia choroby zakaênej, 2) wyrzàdzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, 3) b dàce wynikiem chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów stosowanych w celach kosmetycznych, 4) wyrzàdzone pracownikom ubezpieczonego w zwiàzku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezale nie od podstawy zatrudnienia, 5) powsta e w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w zwiàzku z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych. SUMA GWARANCYJNA 7.1. Suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci PZU S.A. za szkody powsta e ze wszystkich zdarzeƒ w okresie ubezpieczenia W ramach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, mogà byç wyodr bnione limity kwotowe, okreêlajàce odpowiedzialnoêç PZU S.A. za szkody: 2

3 1) z tytu u jednego zdarzenia, 2) z tytu u okreêlonych ryzyk (klauzule nr 1 7), 3) okreêlonego rodzaju Ka dorazowa wyp ata odszkodowania lub kosztów, wymienionych w ust. 7, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wyp aconà kwot Za zgodà PZU S.A. ubezpieczajàcy mo e uzupe niç sum gwarancyjnà op acajàc dodatkowà sk adk Udzia w asny w ka dej szkodzie rzeczowej wynosi 10% przys ugujàcego odszkodowania chyba, e umówiono si inaczej PZU S.A. nie odpowiada za szkody, których àczna wartoêç z jednego zdarzenia nie przekracza 200 z otych W ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. jest obowiàzany do: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powo anego przez ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego lub poszkodowanego pod warunkiem uznania przez PZU S.A., e powo anie tego rzeczoznawcy by o uzasadnione, 2) zwrotu kosztów podj tych Êrodków w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów je eli by y celowe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) pokrycia niezb dnych kosztów sàdowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU S.A., 4) pokrycia kosztów post powaƒ sàdowych, w tym mediacji lub post powania pojednawczego prowadzonymi w zwiàzku ze zg oszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu z PZU S.A. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA 8.1. Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku ubezpieczajàcego zawierajàcego informacje niezb dne do sporzàdzenia dokumentu ubezpieczenia i okreêlenia nale nej sk adki Wniosek powinien zawieraç w szczególnoêci: 1) imi, nazwisko lub firm ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, numer REGON, numer PESEL, 2) adres i siedzib ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, 3) okreêlenie specjalizacji w ramach danego zawodu oraz podanie wszystkich jednostek i ich form organizacyjnych, gdzie udzielane sà Êwiadczenia zdrowotne, 4) wskazanie zakresu ubezpieczenia stosownie do postanowieƒ 4 ust. 2 z okreêleniem sumy gwarancyjnej, 5) czas trwania umowy ubezpieczenia, 6) okreêlenie ryzyk dodatkowych w àczonych do ochrony Ubezpieczajàcy mo e zawrzeç umow ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Obowiàzek zap aty sk adki ubezpieczeniowej cià y na ubezpieczajàcym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczajàcy Zarzut majàcy wp yw na odpowiedzialnoêç PZU S.A. mo e on podnieêç równie przeciwko ubezpieczonemu Ubezpieczony mo e àdaç by PZU S.A. udzieli mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków ubezpieczonego Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomo- Êci PZU S.A. wszystkie znane sobie okolicznoêci, o które PZU S.A. zapytywa w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je eli ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. W razie zawarcia przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy obowiàzany jest zg aszaç zmiany okolicznoêci wymienionych w ust pie poprzedzajàcym. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zawiadamiaç o tych zmianach PZU S.A. niezw ocznie, najpóêniej w ciàgu 14 dni od otrzymaniu o nich wiadomoêci W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzki okreêlone w ust pach poprzedzajàcych spoczywajà zarówno na ubezpieczajàcym, jak i na ubezpieczonym, chyba e ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem ust pów poprzedzajàcych nie zosta y podane do jego wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust pów poprzedzajàcych dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozpoczyna si od dnia nast pujàcego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni od dnia nast pnego po zap aceniu sk adki lub jej pierwszej raty, chyba e umówiono si inaczej Umow ubezpieczenia zawiera si na okres jednego roku, chyba e strony postanowià inaczej Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza dokumentem ubezpieczenia. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA Sk adk ubezpieczeniowà ustala si na podstawie taryfy sk adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Sk adk oblicza si za czas trwania odpowiedzialnoêci PZU S.A Sk adka za ubezpieczenie uzale niona jest od: 1) wysokoêci sumy gwarancyjnej, 2) okresu ubezpieczenia, 3) w przypadku osób wykonujàcych zawód medyczny od grupy zaszeregowania danego zawodu (specjalizacji), 4) w odniesieniu do zak adów opieki zdrowotnej od rodzaju lecznictwa (zamkni te, otwarte), 5) zakresu ubezpieczenia (przedmiotowego, terytorialnego), 6) indywidualnej oceny ryzyka. 3

4 10.3. Dodatkowo do ustalenia sk adki stosuje si system zni ek za: 1) specjalizacj (stopieƒ specjalizacji), 2) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, 3) ubezpieczenie grupowe W przypadku szkodowego przebiegu ubezpieczenia stosuje si zwy k sk adki uzale nionà od liczby szkód powsta ych w ciàgu ostatnich 12 miesi cy Przy dokonywaniu oceny przebiegu ubezpieczenia w celu okreêlenia obni ki lub zwy ki sk adki bierze si pod uwag dat wyp aty odszkodowania Sk adk ubezpieczeniowà op aca si jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba e w dokumencie ubezpieczenia okreêlono inny tryb i terminy. Zap ata sk adki nast puje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej Na wniosek ubezpieczajàcego sk adka za roczny okres ubezpieczenia, za zgodà PZU S.A., mo e byç op acona w ratach. Terminy op at i wysokoêç kolejnych rat sk adki okreêla si w dokumencie ubezpieczenia W przypadku dokonywania zap aty sk adki w formie bezgotówkowej, za dzieƒ zap aty sk adki uwa a si dzieƒ uznania rachunku bankowego PZU S.A Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony poda do wiadomoêci PZU S.A. nieprawdziwe dane majàce wp yw na wysokoêç sk adki, ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do dop aty sk adki wynikajàcej z ró nicy pomi dzy sk adkà, jaka nale a aby si PZU S.A. gdyby podano dane prawdziwe a sk adkà przyj tà w umowie ubezpieczenia. W razie zajêcia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU S.A. o dop at ró nicy sk adki staje si natychmiast wymagalne i p atne najpóêniej w dniu wyp aty odszkodowania Sk adka nie podlega indeksacji. 13. W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa wypadku, ka da ze stron mo e àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci sk adki, poczynajàc od chwili, w której zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg oszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. ROZWIÑZANIE UMOWY I USTANIE ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU S.A. ZWROT SK ADKI 14. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w dokumencie ubezpieczenia, 2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej, 3) z dniem odstàpienia od umowy, 4) z up ywem okresu wypowiedzenia umowy w przypadkach, o których mowa w 16, 5) z dniem dor czenia ubezpieczajàcemu oêwiadczenia PZU S.A. o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoêç jeszcze przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, a sk adka lub jej pierwsza rata nie zosta a zap acona w terminie, 6) z up ywem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczajàcego wezwania do zap aty kolejnej raty sk adki wys anego po up ywie terminu jej p atno- Êci z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci, 7) z dniem dor czenia drugiej stronie oêwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 13, 8) z chwilà zbycia przez ubezpieczonego mienia, w zwiàzku z posiadaniem którego zawarto umow, 9) z dniem zaprzestania lub zawieszenia wykonywania dzia alnoêci przez ubezpieczonego, 10) z dniem otrzymania przez ubezpieczonego decyzji o zakazie lub zawieszeniu prawa do wykonywania dzia alnoêci Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia, je eli umowa zawarta jest na okres d u szy ni 6 miesi cy Odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajàcego mo e byç dokonane najpóêniej w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia W przypadku Êmierci ubezpieczonego, umowa ubezpieczenia mo e byç rozwiàzana z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego Okres wypowiedzenia rozpoczyna si od dnia dor czenia drugiej stronie oêwiadczenia o wypowiedzeniu na piêmie W przypadku wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej przed up ywem okresu na jaki zosta a zawarta umowa, ubezpieczajàcemu przys uguje zwrot sk adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot sk adki nie przys uguje, gdy wygaêni cie ochrony ubezpieczeniowej jest nast pstwem jej wykorzystania w zwiàzku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wyp aty odszkodowania lub odszkodowaƒ Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest poczàwszy od nast pnego dnia po wygaêni ciu tej ochrony Sk adk podlegajàcà zwrotowi ustala si proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy gwarancyjnej PZU S.A. dokonuje zwrotu sk adki po uzyskaniu informacji o okolicznoêciach stanowiàcych podstaw wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej. ZAWIADOMIENIA I OÂWIADCZENIA Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub PZU S.A. w zwiàzku z umowà ubezpieczenia powinny byç sk adane na piêmie Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest do zawiadomienia PZU S.A., o zmianie adresu za- 4

5 mieszkania lub siedziby. W przeciwnym wypadku oêwiadczenia wys ane przez PZU S.A. na ostatni znany adres ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego uwa a si za skutecznie dor czone. POST POWANIE W RAZIE POWSTANIA SZKODY I ZG OSZENIA ROSZCZE W razie zajêcia wypadku ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest u yç dost pnych mu Êrodków w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa Êrodków okreêlonych w ust. 1 PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zawiadomienia PZU S.A. o zaistnia ym wypadku w terminie 7 dni od jego zajêcia W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obcià a tak e ubezpieczonego, chyba e ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek W razie naruszenia z winy umyêlnej lub z ra àcego niedbalstwa obowiàzku, o którym mowa w ust pach poprzedzajàcych, PZU S.A. mo e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie, je eli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o PZU S.A. ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku Skutki braku zawiadomienia PZU S.A. o wypadku nie nastàpià, je eli PZU S.A. w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzyma wiadomoêç o okoliczno- Êciach, które nale a o podaç do jego wiadomoêci W razie wystàpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany bezzw ocznie najpóêniej jednak w terminie 7 dni powiadomiç o tym PZU S.A W przypadku wystàpienia z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, na drog sàdowà, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest bezzw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomiç o tym PZU S.A. Na àdanie PZU S.A. ubezpieczony zobowiàzany jest udzieliç pe nomocnictwa procesowego wskazanej przez PZU S.A. osobie Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany dostarczyç PZU S.A. orzeczenie sàdu w terminie umo liwiajàcym zaj cie stanowiska co do wniesienia Êrodka odwo awczego. USTALENIE I WYP ATA ODSZKODOWANIA ORAZ OBOWIÑZKI INFORMACYJNE PZU S.A PZU S.A. wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdowego PZU S.A. wyp aca odszkodowanie w terminie 30 dni liczàc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku Gdyby w terminie okreêlonym w ust. 2 wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. albo wysokoêci odszkodowania okaza o si niemo liwe, odszkodowanie wyp aca si w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania PZU S.A. wyp aca w terminie okreêlonym w ust Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o którym mowa w 21 ust. 1, nie wywo- uje skutków prawnych wzgl dem PZU S.A. je eli PZU S.A. nie wyrazi na to uprzedniej zgody Je eli tytu em odszkodowania przys ugujà poszkodowanemu zarówno Êwiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU S.A. zaspokaja je z obowiàzujàcej sumy gwarancyjnej w nast pujàcej kolejnoêci: 1) Êwiadczenia jednorazowe, 2) renty czasowe, 3) renty do ywotnie PZU S.A. jest zobowiàzany: 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczajàcego i ubezpieczonego, je eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem, oraz podj cia post powania dotyczàcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania, a tak e do poinformowania osoby wyst pujàcej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi a zgod, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci Êwiadczenia, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania, 2) je eli w terminach okreêlonych w ust. 2 i 3 nie wyp aci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zg aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub cz Êci, a tak e do wyp acenia bezspornej cz Êci odszkodowania, 3) je eli odszkodowanie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlona w zg oszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wyst pujàcej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej, 4) do udost pniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci odszkodowania; osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez PZU S.A. udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z orygina em przez PZU S.A., 5) na àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub poszkodowanego do udost pniania posiadanych przez siebie informacji zwiàzanych z wypad- 5

6 kiem lub zdarzeniem b dàcym podstawà ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. oraz ustalenia okolicznoêci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak równie wysokoêci odszkodowania. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub za alenia, dotyczàcych realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Z zastrze eniem ust. 2, adresatem skargi lub za alenia, w aêciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorujàca jednostk, której skarga lub za alenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU S.A. Skarg lub za alenie sk ada si na piêmie za poêrednictwem jednostki, której skarga lub za alenie dotyczy W przypadku skargi lub za alenia dotyczàcych likwidacji szkód, jednostkà w aêciwà do ich rozpatrzenia jest Centrum Likwidacji Szkód PZU S.A. w aêciwe ze wzgl du na miejsce likwidacji szkody PZU S.A. udziela odpowiedzi na skarg lub za alenie na piêmie, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi lub za alenia Niezale nie od uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 24. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 25. Niniejsze OWU majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku. PREZES ZARZÑDU PZU S.A. CZ ONEK ZARZÑDU PZU S.A. Jaromir Netzel Miros aw Panek 6

7 Za àcznik Nr 1 Klauzula Nr 1 Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody wyrzàdzone na obszarze ca ego Êwiata z wy àczeniem USA i Kanady. ubezpieczenia o szkody wyrzàdzone na terenie ca ego Êwiata z wy àczeniem USA i Kanady. Klauzula Nr 2 Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody wyrzàdzone na obszarze USA i Kanady. ubezpieczenia o szkody wyrzàdzone na obszarze USA i Kanady. Klauzula Nr 3 Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody wyrzàdzone na obszarze ca ego Êwiata. ubezpieczenia o szkody wyrzàdzone na obszarze ca ego Êwiata. Klauzula Nr 4 Rozszerzenie zakresu o szkody wyrzàdzone wskutek przeniesienia choroby zakaênej. ubezpieczenia o szkody wyrzàdzone wskutek przeniesienie choroby zakaênej. Klauzula Nr 5 Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody b dàce wynikiem chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów stosowanych w celach kosmetycznych. klauzulà, postanowieƒ umowy ubezpieczenia, okreêlonych w OWU, strony postanowi y rozszerzyç zakres ubezpieczenia o szkody b dàce wynikiem chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów stosowanych w celach kosmetycznych, je eli zastosowane metody pozostajà w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej. 2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody, za które ubezpieczajàcy jest odpowiedzialny wskutek umownego rozszerzenia odpowiedzialnoêci cywilnej w stosunku do zakresu wynikajàcego z powszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa, w szczególnoêci wprowadzajàcych zobowiàzanie do osiàgni cia rezultatu w miejsce zobowiàzania do starannego dzia ania. 3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre- Klauzula Nr 6 Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrzàdzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji. ubezpieczenia o szkody wyrzàdzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, je eli zastosowane metody pozostajà w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej. Klauzula Nr 7 Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w zwiàzku z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych. ubezpieczenia o szkody powsta e w rzeczach oddanych na przechowanie w zwiàzku z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych. 2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie si rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjentów przyjmowanych w zwiàzku z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych. 3. Rzeczy oddane na przechowanie muszà byç przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach do których dost p ma wy àcznie osoba odpowiedzialna przyjmujàca rzeczy na przechowanie. 4. Rzeczy oddane na przechowanie muszà byç przyj te na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostanà wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od osoby przyj tej w zwiàzku z udzieleniem Êwiadczeƒ zdrowotnych. 7

8 5. W umowie ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej ustala si limit odpowiedzialnoêci na szkody, o których mowa w ust. 1, z tym jednak ograniczeniem, e jego wysokoêç nie mo e przekraczaç 50% sumy gwarancyjnej. 6. Ubezpieczony ponosi 10% udzia u w asnego w ka dej szkodzie. 7. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta- ych w nast pstwie dzia ania si y wy szej. 8. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre- Klauzula Nr 8 Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wyrzàdzone pracownikom, powsta e w nast pstwie wypadków przy pracy. 1. Z zachowaniem pozosta ych nie zmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ OWU, strony postanowi y rozszerzyç zakres ubezpieczenia o szkody obcià ajàce ubezpieczonego, gdy w okresie trwania umowy ubezpieczenia w zwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci oraz posiadaniem mienia u ywanego w tej dzia alnoêci, okreêlonymi w umowie ubezpieczenia, zaistniejà wypadki przy pracy, w nast pstwie których ubezpieczony zobowiàzany jest do naprawienia szkód rzeczowych lub na osobie poniesionych przez jego pracowników. 2. PZU S.A. wyp aca Êwiadczenie w wysokoêci ró nicy mi dzy odszkodowaniem przys ugujàcym pracownikowi na podstawie przepisów prawa cywilnego a kwotà Êwiadczenia nale nego z ubezpieczenia spo ecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powsta ych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, 2) b dàcych nast pstwem choroby zawodowej. 4. W umowie ubezpieczenia ustala si odr bnà sum gwarancyjnà dla ryzyka okreêlonego w niniejszej klauzuli. 5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre PZU S.A.-6340/V Zam. D

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DOZORU GÓRNICZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DOZORU GÓRNICZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DOZORU GÓRNICZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r.

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. Art. 1. Ustawa okreêla zadania, zakres dzia alnoêci oraz organizacj Banku Gospodarstwa Krajowego. 594 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 1) organizacj wewn trznà i szczegó owy

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych ustalone uchwałą nr UZ/243/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Gwarancja Serwisowa Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 1 2012-02-15 11:50 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30876-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokółka 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ubezpieczeniu majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 17 paêdziernika 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 17 paêdziernika 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 194 13573 Poz. 1404 1404 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposa enia stanowiska pracy osoby niepe nosprawnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo