OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà podstawà do zawierania umów ubezpieczenia przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, zwane dalej Generali, z osobami fizycznymi, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Ubezpieczonym, postanowienia niniejszych OWU stosuje si odpowiednio wzgl dem tej osoby. W takim przypadku postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych OWU. 2. Postanowienia uzgodnione przez strony w trybie okreêlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do Umowy, pod rygorem ich niewa noêci. 4 Dla potrzeb niniejszych OWU wymienione poni ej poj cia rozumie si w sposób nast pujàcy: 1) Umowa -umowa ubezpieczenia zawarta pomi dzy Generali a Ubezpieczajàcym, 2) Osoby bliskie - sà to na sta e zamieszkali z Ubezpieczonym i wymienieni w Umowie wspó ma onek lub konkubent oraz niezam ne dzieci do lat 18 (równie dzieci przysposobione); je eli w trakcie trwania Umowy dziecko ukoƒczy 18 lat, to pozostaje ono obj te ochronà ubezpieczeniowà do koƒca bie àcego okresu ubezpieczenia; 1

2 3) Zdarzenie szkodowe - jest to zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody osobowej lub rzeczowej w okresie trwania odpowiedzialnoêci Generali, przy czym wszystkie szkody b dàce nast pstwem tego samego zdarzenia, albo wynikajàce z tej samej przyczyny, niezale nie od liczby osób poszkodowanych, uwa a si za jedno zdarzenie i przyjmuje si, e mia y miejsce w chwili wystàpienia pierwszej szkody; zdarzenie szkodowe musi wystàpiç w okresie ubezpieczenia, a w jego nast pstwie musi zostaç wysuni te roszczenie w stosunku do Ubezpieczajàcego z tytu u jego ustawowej odpowiedzialnoêci cywilnej. 4) Szkoda: a) osobowa - jest to uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia lub Êmierç, oraz ich skutki; b) rzeczowa - jest to zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomoêci; z zastrze eniem postanowieƒ zawartych w 7 i 8, 5) Osoba trzecia - ka da osoba, pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczenia, 6) Suma gwarancyjna - okreêlona w umowie kwota, stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci Generali w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeƒ szkodowych, które wystàpià w okresie ubezpieczenia. 7) polisa dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy. II. Zakres ubezpieczenia 5 1. Generali udziela ochrony Ubezpieczajàcemu oraz osobom bliskim obj tym Umowà, z tytu u ich ustawowej odpowiedzialnoêci cywilnej, w zakresie roszczeƒ osób trzecich, za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez te osoby czynem niedozwolonym, w zwiàzku z: 1) wykonywaniem czynnoêci ycia prywatnego, 2) ustawowà opiekà nad dzieçmi oraz osobami upoêledzonymi umys owo, 3) u ywaniem urzàdzeƒ gospodarstwa domowego, 4) u ywaniem roweru, wózka inwalidzkiego lub innego pojazdu nie wymagajàcego rejestracji, 5) posiadaniem lub u ytkowaniem, na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego, okreêlonego w Umowie (jako adres zamieszkania) mieszkania, domu oraz dzia ki wokó domu, 2

3 6) zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki do dzieci, wymienionej imiennie w Umowie, 7) posiadaniem zwierzàt domowych, 8) amatorskim uprawianiem sportu, 9) u ywaniem pojazdów wodnych bez nap du silnikowego, 10) spowodowaniem wypadku drogowego w charakterze przechodnia, 11) posiadaniem pieców olejowych, butli gazowych lub innych zbiorników z gazem. 2. Wszystkie szkody b dàce nast pstwem zdarzenia szkodowego albo kilka zdarzeƒ szkodowych wynikajàcych z tej samej przyczyny, niezale nie od liczby osób poszkodowanych, traktuje si jako jedno zdarzenie szkodowe i przyjmuje si, e mia y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 6 Ochronà ubezpieczeniowà obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna z tytu u szkód powsta ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po op aceniu dodatkowej sk adki ochronà ubezpieczeniowà mo na objàç odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e na terenie Europy oraz pozaeuropejskich paƒstw basenu Morza Âródziemnego. III. Ograniczenia odpowiedzialnoêci 7 Je eli w Umowie i aneksach do niej nie postanowiono inaczej, Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody osobowe i rzeczowe, powsta e w zwiàzku z: 1) posiadaniem psów, 2) posiadaniem koni, 3) posiadaniem, u ytkowaniem oraz wynajmem nieruchomoêci innych ni okreêlona w Umowie jako miejsce zamieszkania ubezpieczonych osób, 4) posiadaniem broni siecznej, k ujàcej i palnej, jak równie u ywaniem jej w celach sportowych lub w celu samoobrony Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje nast pujàcych roszczeƒ z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej: 1) które nie przekraczajà w dniu ustalenia odszkodowania 100 z otych, 3

4 2) wysuwanych wzajemnie przez osoby obj te Umowà, jak równie przez krewnych w stosunku do osób obj tych Umowà. 2. Ponadto Umowà nie sà obj te roszczenia z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej w zwiàzku ze szkodami: 1) spowodowanymi umyêlnie przez Ubezpieczajàcego lub osoby, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 2) wskutek ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci, 3) spowodowanymi pod wp ywem alkoholu, narkotyków, Êrodków psychotropowych oraz innych Êrodków powodujàcych zaburzenia ÊwiadomoÊci, 4) za które przys uguje odszkodowanie z tytu u ubezpieczeƒ obowiàzkowych, 5) za które osoba obj ta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przej cia odpowiedzialnoêci cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu w asnej odpowiedzialnoêci cywilnej wynikajàcej z ustawy, 6) powsta ymi wskutek normalnej eksploatacji przedmiotu lub wskutek jego technicznego zu ycia, 7) majàtkowymi, b dàcymi nast pstwem szkód rzeczowych, 8) rzeczowymi w mieniu, które Ubezpieczajàcy mia w posiadaniu na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu, u ywania, przechowania lub innego tytu u umownego, oraz które osoby obj te ubezpieczeniem przyj y w celu wykonania us ugi, 9) powsta ymi wskutek czynnoêci zwiàzanych z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej przez ubezpieczone osoby, 10) osobowymi b dàcymi wynikiem wypadków przy pracy lub w drodze do pracy, jak równie w zwiàzku z chorobami zawodowymi oraz zwiàzanych z tym roszczeƒ regresowych, 11) z tytu u posiadania, kierowania, u ywania, uruchamiania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i wodnych, podlegajàcych obowiàzkowi rejestracji, z wy àczeniem postanowieƒ 5 ust. 1 pkt 4, oraz z tytu u u ywania pojazdów wodnych bez nap du silnikowego, je eli u ytkownik nie posiada wymaganych zezwoleƒ do ich u ywania, 4

5 12) powsta ymi wskutek uczestnictwa w zawodach sportowych, przygotowaƒ do nich (treningu) lub wyczynowego uprawiania sportu, jak równie uprawiania sportów walki, myêlistwa i paralotniarstwa, itp., 13) powsta ymi w zwiàzku z hodowlà zwierzàt, jak równie w zwiàzku z posiadaniem zwierzàt dzikich lub egzotycznych, 14) powsta ymi z przeniesienia choroby, 15) zwiàzanymi z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, 16) rzeczowymi w wartoêciach pieni nych, dokumentach planach zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dzie ach sztuki, 17) w Êrodowisku, w szczególnoêci bezpoêrednio lub poêrednio wynik ymi z emisji, wycieku lub innej formy przedostania si do powietrza, wody i gruntu szkodliwych substancji, 18) powsta ymi wskutek powolnego dzia ania ha asu, wstrzàsów, wibracji, temperatury, wody, gazów, oparów lub wilgoci, opadów (dymy, sadza, py, kurz, itp.), pleêni i grzyba, 19) powsta ymi wskutek osiadania gruntu, osuni cia lub zapadni cia si ziemi, tak e wskutek obni ania si zwierciad a wód gruntowych, zalania przez wody p ynàce i stojàce, a tak e wskutek cofni cia si cieczy w systemach kanalizacyjnych powsta ego na skutek powodzi lub wysokiego stanu wód, 20) zwiàzanymi bezpoêrednio lub poêrednio z oddzia ywaniem azbestu, energii jàdrowej, ska eniem radioaktywnym, promieniowaniem laserowym lub maserowym, oraz polem magnetycznym i elektromagnetycznym, 21) zwiàzane z dzia aniami wojennymi, stanem wyjàtkowym, wojnà domowà, zamieszkami spo ecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami spo ecznymi oraz aktami terroryzmu i sabota u. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeƒ z tytu u na o enia grzywien, kar administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar o charakterze pieni nym. 5

6 IV. Suma gwarancyjna 9 1. Suma gwarancyjna stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Generali w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeƒ szkodowych. 2. Suma gwarancyjna jest ka dorazowo pomniejszana o wysokoêç wyp aconego odszkodowania. V. Umowa ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia nast puje na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego z o onego na formularzu Generali lub w innej uzgodnionej z Generali formie pisemnej. 2. Generali mo e zwróciç si do Ubezpieczajàcego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka. 3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego na piêmie. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, powy szy obowiàzek cià y tak e na przedstawicielu i obejmuje tak e okolicznoêci jemu znane. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego, obowiàzek ten spoczywa zarówno na ubezpieczajàcym jak i ubezpieczonym, chyba e ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rzecz. Je eli Generali zawar o umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 4. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zg aszaç zmiany okolicznoêci wymienionych w ust. 3 i zawiadamiaç o tych zmianach Generali niezw ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoêci. 5. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem postanowieƒ ust. 4, nie zosta y podane do jego wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust 4 dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym. 6. Je eli wniosek zosta sporzàdzony wadliwie albo je eli dane podane przez Ubezpieczajàcego oka à si niewystarczajàce do dokonania przez Generali oceny ryzyka, Generali w terminie 14 dni od dnia 6

7 otrzymania wniosku poinformuje Ubezpieczajàcego o niemo noêci zawarcia umowy ubezpieczenia lub koniecznoêci z o enia przez Ubezpieczajàcego nowego wniosku. 7. Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà z chwilà dor czenia Ubezpieczajàcemu polisy, chyba e w polisie okreêlono inny dzieƒ jako dat zawarcia umowy ubezpieczenia. Je eli umowa ubezpieczenia zosta a zawarta na rzecz osoby trzeciej polis dor cza si Ubezpieczajàcemu. 8. Je eli postanowienia umowy ubezpieczenia odbiegajà na niekorzyêç Ubezpieczajàcego od treêci oferty, Generali informuje Ubezpieczajàcego o treêci odst pstw i Ubezpieczajàcemu przys uguje prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od otrzymania informacji. W przypadku braku sprzeciwu umow uwa a si za zawartà zgodnie z treêcià owu Umow zawiera si na okres 1 roku. 2. Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej od nast pnego dnia po zap aceniu sk adki w wysokoêci okreêlonej w polisie Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d u szy ni 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni a w przypadku gdy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 2. Je eli odpowiedzialnoêç Generali rozpoczyna si jeszcze przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, a sk adka lub jej pierwsza rata nie zosta a zap acona w terminie, Generali mo e wypowiedzieç umow ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Generali mo e àdaç zap aty sk adki za okres udzielanej ochrony. 3. W przypadku nieop acenia kolejnej raty sk adki w terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego do jej zap aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz wska e skutki braku zap aty. OdpowiedzialnoÊç Generali ustaje w przypadku bezskutecznego up ywu terminu oznaczonego w wezwaniu. 4. Je eli umowa zawarta jest na czas okreêlony, z zastrze eniem ust. 2 powy ej, Generali mo e jà wypowiedzieç, z zachowaniem 7 dniowego 7

8 terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a tak e z wa nych powodów, tj.: 1) je eli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzyma o informacj o naruszeniu przez Ubezpieczajàcego lub osob, dzia ajàcà w imieniu Ubezpieczajàcego i na jego rzecz obowiàzków, o których mowa w 10 pkt 4. oraz w 14,15 ust ) je eli ujawniona zostanie okolicznoêç, która zwi ksza prawdopodobieƒstwo zajêcia szkody w takim stopniu, e Generali nie zawar oby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia o, 3) je eli Ubezpieczajàcy zatai lub przekaza nieprawdziwà informacj o dotychczasowej szkodowoêci albo zatai lub poda nieprawdziwe informacje dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które by pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia Sk adki sà ustalane przez Generali na podstawie obowiàzujàcej taryfy stawek i sà op acane z góry. WysokoÊç sk adki taryfowej uzale niona jest od m.in. od wysokoêci sumy gwarancyjnej i wybranych opcji dodatkowych. 2. Dopuszcza si mo liwoêç zap aty sk adki w ratach pó rocznych lub kwartalnych, pod warunkiem, e wysokoêç raty nie jest ni sza ni okreêlona przez Generali. 3. WysokoÊç sk adki oraz terminy jej p atnoêci sà okreêlone w polisie. 4. Generali nie ma obowiàzku wysy ania Ubezpieczajàcemu wezwaƒ do op acenia sk adki. Wys anie takich wezwaƒ nie oznacza, i Generali przyj o na siebie taki obowiàzek. 5. Za dat zap aty sk adki przyjmuje si dat dokonania przez Ubezpieczajàcego przelewu lub wp aty na rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, e na rachunku Ubezpieczajàcego by y zgromadzone wystarczajàce Êrodki. W przypadku niedoboru Êrodków na rachunku Ubezpieczajàcego, za dat op acenia sk adki uznaje si dzieƒ zaksi gowania jej na rachunku bankowym Generali. 6. WygaÊni cie lub odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w którym Generali udziela o ochrony ubezpieczeniowej. 8

9 7. Zwrot sk adki przys uguje Ubezpieczajàcemu w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia uleg a rozwiàzaniu przed up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w polisie a w okresie, w którym Generali udziela o ochrony nie wystàpi a szkoda. WysokoÊç nale nej do zwrotu cz Êci sk adki ustala si proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. 8. W razie wypowiedzenia lub odstàpienia od umowy ubezpieczenia sk adka za okres niewykorzystanej ochrony podlega zwrotowi niezale nie od tego, czy w danym okresie ubezpieczenia zaistnia a szkoda obj ta ochronà ubezpieczeniowà, za którà Generali wyp aci o lub wyp aci odszkodowanie. 9. Je eli nie umówiono si inaczej, sk adka powinna byç zap acona jednoczeênie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a je eli umowa dosz a do skutku przed dor czeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciàgu 14 dni od jego dor czenia. VI. Prawa i obowiàzki stron. 14 Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do usuni cia, w terminie okreêlonym przez Generali, okolicznoêci gro àcych szczególnym niebezpieczeƒstwem, których usuni cia Generali si domaga o. W razie wàtpliwoêci, za okolicznoêç gro àcà szczególnym niebezpieczeƒstwem, uznaje si t, która ju wczeêniej doprowadzi a do powstania szkody O ka dym zdarzeniu szkodowym Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest powiadomiç Generali niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 7 dni od daty powzi cia o nim wiadomoêci. 2. Je eli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeƒ wobec Ubezpieczajàcego, jest on zobowiàzany poinformowaç o tym Generali w terminie 7 dni od momentu zg oszenia roszczenia. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy powzià informacj o wszcz ciu wobec niego post powania przygotowawczego bàdê wystàpieniu na drog sàdowà, obowiàzany jest o tym fakcie poinformowaç Generali niezw ocznie, nawet w przypadku, gdy ju wczeêniej zg osi zaistnienie zdarzenia szkodowego. 4. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest u yç dost pnych mu Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej zwi kszenia, 9

10 zobowiàzany jest on równie umo liwiç Generali dokonanie czynnoêci niezb dnych w celu ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia. 5. Ubezpieczajàcy, który spowodowa wypadek w charakterze przechodnia jest zobowiàzany do niezw ocznego zg oszenia tego faktu w jednostce policji. 6. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest udzieliç na àdanie Generali pe nomocnictw niezb dnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pe nomocnictwa procesowego, je eli przeciwko Ubezpieczajàcemu poszkodowany wystàpi na drog sàdowà. Powy sze nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zg aszania we w aêciwym terminie sprzeciwu lub podj cia niezb dnych Êrodków zaskar enia. 7. W razie zg oszenia roszczenia Ubezpieczajàcy nie jest uprawniony do podejmowania dzia aƒ zmierzajàcych do uznania i zaspokojenia roszczeƒ ani te zawarcia ugody z osobà poszkodowanà, chyba e Generali wyrazi na to zgod. W przypadku naruszenia powy szego postanowienia Generali jest zwolnione z obowiàzku Êwiadczenia, chyba e z uwagi na okolicznoêci sprawy Ubezpieczajàcy nie móg postàpiç inaczej. 8. Z tytu u zawarcia Umowy Generali otrzymuje pe ne pe nomocnictwa do sk adania w imieniu Ubezpieczajàcego wszelkich oêwiadczeƒ, jakie uzna za zasadne w sprawach zwiàzanych z realizacjà roszczenia. 9. Obowiàzki zwiàzane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na rzecz innej osoby cià à na Ubezpieczajàcym. Je eli Ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rzecz, obowiàzki te cià à na nim od chwili, w której dowiedzia si o tym fakcie. Obowiàzek zap aty sk adki lub rat sk adki cià y wy àcznie na Ubezpieczajàcym. 16 W razie naruszenia z winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa obowiàzków okreêlonych w 15 ust. 4 Generali mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie, jeêli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o Generali ustalenie okolicznoêci i skutków zdarzenia obj tego umowà. 10

11 VII. Wyp ata odszkodowania Generali wyp aci odszkodowanie, które Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest zap aciç osobie poszkodowanej z tytu u szkód obj tych Umowà w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba e wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci lub wysokoêci odszkodowania w terminie 30 dni okaza o si niemo liwe. Wówczas odszkodowanie zostanie wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe z tym, e Generali wyp aci bezspornà w Êwietle przed o onych dokumentów cz Êç odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 2. Generali wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego wyroku sàdu. 3. W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu u dwóch lub wi cej umów ubezpieczenia z tego samego zdarzenia na sumy gwarancyjne àcznie przewy szajàce wysokoêç szkody, Generali wyp aci odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyj ta przez Generali suma gwarancyjna pozostaje do sum gwarancyjnych wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia z wyjàtkiem szkód osobowych. Je eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, uzgodniono e suma gwarancyjna wyp acona przez ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia mo e byç wy sza od poniesionej szkody, zap aty Êwiadczenia w cz Êci przenoszàcej wysokoêç szkody ubezpieczajàcy mo e àdaç tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla okreêlenia odpowiedzialnoêci mi dzy Generali a innymi ubezpieczycielami nale y przyjàç, e w umowie ubezpieczenia dopuszczajàcej wy szà sum gwarancyjnà ni wartoêç szkody, suma gwarancyjna równa jest wartoêci szkody Generali pokrywa tak e: 1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo anych w uzgodnieniu z Generali lub na jego polecenie w celu ustalenia okolicznoêci lub rozmiaru szkody; 11

12 2) niezb dne koszty obrony sàdowej w sporze prowadzonym na polecenie Generali lub za jego zgodà, je eli w wyniku zdarzenia szkodowego powodujàcego odpowiedzialnoêç Ubezpieczajàcego obj tà ochronà ubezpieczeniowà zostanie przeciwko sprawcy szkody wszcz te post powanie karne, Generali pokrywa koszty obrony je eli za àda powo ania obroƒcy lub wyrazi zgod na pokrycie tych kosztów; 3) niezb dne koszty dzia aƒ podj tych przez Ubezpieczajàcego po wystàpieniu wypadku w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je eli Êrodki te by y w aêciwe, choçby okaza y si bezskuteczne. 2. Za koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Generali odpowiada ponad sum gwarancyjnà. W przypadku, gdy àczna wysokoêç roszczeƒ wynikajàcych ze zdarzenia szkodowego jest wy sza ni suma gwarancyjna, Generali pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokoêci roszczeƒ, niezale nie od liczby wdro onych post powaƒ sàdowych, wyp ata przez Generali sumy gwarancyjnej oraz obliczonej zgodnie z powy szà zasadà cz Êci kosztów zwalnia go z obowiàzku dokonywania dalszych wyp at. 3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 pokrywane sà w ramach sumy gwarancyjnej. 4. Generali nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikajàce z braku zgody Ubezpieczajàcego na zawarcie przez Generali ugody z poszkodowanym lub zaspokojenie jego roszczeƒ Je eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wnosi inne skargi lub za alenia mo e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty wp ywu do Generali. Ponadto, je eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo e wnieêç skarg lub za alenie do Rzecznika Ubezpieczonych, dzia ajàcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 12

13 VIII. Roszczenia regresowe Z dniem wyp aty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania (roszczenie regresowe). Nie przechodzà na Generali roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 2. PrzejÊcie roszczeƒ nie nast puje, jeêli sprawcà szkody jest osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç z mocy prawa. 3. Je eli Ubezpieczajàcy, bez zgody Generali, zrezygnuje z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod lub z prawa s u àcego zabezpieczeniu roszczenia, Generali ma prawo odmówiç wyp aty odszkodowania do wysokoêci nale nego roszczenia. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç Generali wszelkie informacje i dokumenty oraz umo liwiç prowadzenie czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. IX. Postanowienia koƒcowe Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia sk adane przez strony w zwiàzku z Umowà, powinny byç dokonywane na piêmie i sk adane za pokwitowaniem przyj cia lub wys ane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 2. Je eli Ubezpieczajàcy w okresie ubezpieczenia zmieni adres zamieszkania i nie zawiadomi o tym Generali przyjmuje si, e skierowanie korespondencji na ostatni znany adres Ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, w której by aby ona dor czona, gdyby Ubezpieczajàcy nie zmieni adresu, choçby nie dotar a do adresata W prawach nie uregulowanych niniejszymi OWU, stosuje si przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne. 13

14 2. Spory z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU b dà rozpatrywane przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszczania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Poszkodowanego. 3. Niniejsze warunki zosta y przyj te Uchwa à Zarzàdu Generali Nr GNL/ob./17/8/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. i wchodzà w ycie z dniem 10 sierpnia 2007 r. Erich Fischer Micha Gomowski Prezes Zarzàdu Generali T.U. S.A Cz onek Zarzàdu Generali T.U. S.A 14

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarzàdu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DOZORU GÓRNICZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DOZORU GÓRNICZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI DOZORU GÓRNICZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Gwarancja Serwisowa Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo