Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona"

Transkrypt

1 Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

2 Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e na terytorium paƒstw b dàcych cz onkami Systemu Zielonej Karty w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (zwane dalej o.w.u. OC w ruchu zagranicznym) stosuje si w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TU Allianz Polska S.A., zwane dalej Allianz Polska, z posiadaczami pojazdów mechanicznych. 2. Pojazdami mechanicznymi w rozumieniu niniejszych o.w.u. OC w ruchu zagranicznym sà pojazdy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Ochronà ubezpieczeniowà jest obj ta odpowiedzialnoêç cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrzàdzone osobom trzecim, powsta e w zwiàzku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium paƒstw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia Mi dzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego. 1

3 2. Posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego odpowiadajà za szkody wyrzàdzone osobom trzecim w zwiàzku z ruchem tego pojazdu, na mocy prawa paƒstwa, na terytorium którego nastàpi o zdarzenie obj te ochronà ubezpieczeniowà. 3. Z zastrze eniem art. 3 ust. 4. i art. 3 ust. 5 odszkodowanie ustala si i wyp aca w granicach odpowiedzialnoêci cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego, okreêlonych przez prawo miejsca zdarzenia, najwy ej jednak do limitów i w zakresie warunków przewidzianych w regulacjach prawnych paƒstwa, na terytorium którego mia o miejsce zdarzenie, lub do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków okreêlonych w umowie ubezpieczenia. Je eli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca zdarzenia, jest ni sza od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia majà w szy zakres ni warunki ustalone w umowie ubezpieczenia, Allianz Polska pokrywa zobowiàzanie, najwy ej jednak do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków okreêlonych w dokumencie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia nie mo e byç ni sza ni równowartoêç w z otych ustalana przy zastosowaniu kursu Êredniego walut obcych og aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu wyrzàdzenia szkody: a) w przypadku szkód na osobie euro na ka dego poszkodowanego, b) w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sà obj te ubezpieczeniem, bez wzgl du na liczb poszkodowanych 4. Je eli poszkodowany i posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego sà obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i majà w niej miejsce zamieszkania, w aêciwe jest prawo polskie, o ile prawo miejsca zdarzenia przewiduje takà 2 w aêciwoêç lub je eli roszczenie zosta o zg oszone w Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Na podstawie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przys uguje odszkodowanie, je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem mechanicznym sà obowiàzani do odszkodowania za wyrzàdzonà w zwiàzku z ruchem tego pojazdu szkod, której nast pstwem sà Êmierç, uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia, bàdê te utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 6. Je eli prawo w miejscu zdarzenia nie stanowi inaczej, za szkod powsta à w zwiàzku z ruchem pojazdu mechanicznego uwa a si równie szkod powsta à: 1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego; 2) bezpoêrednio przy za adowaniu i roz adowaniu pojazdu mechanicznego; 3) podczas zatrzymania, postoju lub gara owania. 7. Je eli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, to jeêli szkoda zostaje wyrzàdzona ruchem zespo u pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciàgnàcego jest obj ta szkoda spowodowana przyczepà, która: 1) jest z àczona z pojazdem silnikowym albo 2) od àczy a si od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i jeszcze si toczy a. 8. Je eli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy sà obj te szkody spowodowane przez przyczep, która: 1) nie jest z àczona z pojazdem silnikowym ciàgnàcym albo 2) od àczy a si od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i przesta a si ju toczyç. 3

4 19. Je eli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, przepisy art. 2 ust. 7 i 8 stosuje si równie w razie z àczenia pojazdów mechanicznych w celu holowania. 10. Je eli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, Allianz Polska nie odpowiada za szkody: 1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrzàdzone przez kierujàcego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to równie sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda zosta a wyrzàdzona, jest posiadaczem lub wspó posiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda zosta a wyrzàdzona; 2) wynik e w przewo onych za op atà adunkach, przesy kach lub baga u, chyba e odpowiedzialnoêç za powsta à szkod ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego ni pojazd przewo àcy te przedmioty; 3) polegajàce na utracie gotówki, bi uterii, papierów wartoêciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych; 4) polegajàce na zanieczyszczeniu lub ska eniu Êrodowiska. Artykuł 3 Zawarcie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia 1. Umow ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym zawiera si na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego lub osoby zawierajàcej umow na jego rzecz, z o ony w Allianz Polska. 2. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres wskazany przez posiadacza pojazdu, z tym e okres ubezpieczenia nie mo e byç krótszy ni 15 dni i d u szy ni 12 miesi cy. 3. Allianz Polska potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisà lub innym dokumentem ubezpieczenia oraz Mi dzynarodowà Kartà Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà z chwilà dor czenia przez Allianz Polska posiadaczowi pojazdu lub osobie przez niego upowa nionej dokumentów ubezpieczenia. 5. W razie utraty lub zniszczenia dokumentów ubezpieczenia wymienionych w art. 3 ust. 3, Allianz Polska wystawia nowe dokumenty ubezpieczenia na pisemny wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upowa nionej, uzasadniajàcy wydanie nowych dokumentów ubezpieczenia: 1) na czas nie przekraczajàcy okresu ubezpieczenia, który wynika z uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia, 2) jedynie w przypadku, gdy do koƒca ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z zawartej umowy ubezpieczenia pozosta o wi cej ni 15 dni. 6. Za wystawienie nowych dokumentów ubezpieczenia, Allianz Polska mo e pobraç op at administracyjnà. 7. Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si : 1) z up ywem terminu okreêlonego w umowie ubezpieczenia, 2) z dniem odstàpienia od umowy ubezpieczenia, 3) z dniem przeniesienia prawa w asnoêci pojazdu. 8. Posiadacz pojazdu mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia, je eli umowa zosta a zawarta na okres d u szy ni szeêç miesi cy. 9. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia mo e nastàpiç w okresie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku przedsi biorców 7 dni od daty zawarcia umowy. 10. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia posiadacza pojazdu z obowiàzku op acenia sk adki za okres, w którym Allianz Polska udziela o ochrony ubezpieczeniowej. 5

5 11. Posiadacz pojazdu mo e odstàpiç od zawartej umowy ubezpieczenia niezale nie od okresu, na jaki zosta a zawarta, jeêli odstàpienie mia oby miejsce przed terminem okresu ubezpieczenia okreêlonym w dokumencie ubezpieczenia. 12. Je eli umowa ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym uleg a rozwiàzaniu przed up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w dokumencie ubezpieczenia, Allianz Polska na wniosek posiadacza pojazdu dokonuje zwrotu sk adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem: 1) udokumentowania podstaw rozwiàzania umowy, o których mowa w art. 3 ust. 7 pkt 3, 2) z o enia pisemnego oêwiadczenia, e w okresie udzielanej ochrony nie zaistnia a szkoda anga ujàca odpowiedzialnoêç Allianz Polska, 3) zwrotu Allianz Polska kompletnego oryginalnego certyfikatu Mi dzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) oraz polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. 13. Okres, za który przys uguje zwrot sk adki, jest liczony od daty otrzymania przez Allianz Polska wniosku o zwrot sk adki. 14. Rozpocz ty miesiàc, w którym Allianz Polska ponosi o odpowiedzialnoêç, uwa a si za pe ny. 15. Ze sk adki podlegajàcej zwrotowi potràca si koszty manipulacyjne w wysokoêci 10%, chyba e sk adka podlegajàca zwrotowi zostaje zaliczona na poczet nowego ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym. 16. Zwrot sk adki nie przys uguje, je eli w okresie ubezpieczenia powsta o zdarzenie, w zwiàzku z którym Allianz Polska wyp aci o lub jest obowiàzane do wyp aty odszkodowania. Zwrot sk adki nie przys uguje równie, gdy nie wykorzystany okres ubezpieczenia jest krótszy ni 15 dni. 6 Artykuł 4 Składka ubezpieczeniowa 1. Sk adka ubezpieczeniowa jest p atna jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 2. Inny sposób i termin op acenia sk adki mo e byç okreêlony tylko za zgodà Dyrekcji Generalnej. 3. WysokoÊç sk adki ubezpieczeniowej oraz termin jej zap aty jest okreêlony w dokumencie ubezpieczenia. Artykuł 5 Początek i koniec odpowiedzialności 1. Je eli nie umówiono si inaczej, odpowiedzialnoêç Allianz Polska rozpoczyna si z chwilà zawarcia umowy i zap acenia sk adki, jednak nie wczeêniej ni z chwilà przekroczenia granicy paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. OdpowiedzialnoÊç Allianz Polska z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia koƒczy si w przypadkach rozwiàzania umowy ubezpieczenia, o których mowa w art. 3 ust. 7 o.w.u. OC w ruchu zagranicznym. Artykuł 6 Obowiązki posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego 1. Kierujàcy pojazdem w ruchu zagranicznym jest obowiàzany posiadaç dokumenty ubezpieczenia wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszych o.w.u. OC w ruchu zagranicznym i okazywaç je na ka de àdanie organów kontrolnych. 2. Allianz Polska nie odpowiada za skutki nieokazania dokumentów ubezpieczenia Mi dzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu posiadacza lub kierowcy z terytorium paƒstw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 7

6 3. W razie wypadku kierujàcy pojazdem mechanicznym powinien: 1) przedsi wziàç odpowiednie Êrodki w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu w miejscu wypadku, staraç si o z agodzenie skutków wypadku oraz w miar mo liwoêci zapewniç udzielenie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym, jak równie zabezpieczyç mienie osób poszkodowanych; 2) zapobiec w miar mo liwoêci zwi kszeniu si szkody oraz staraç si o zebranie dowodów pozwalajàcych na ustalenie okolicznoêci wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody; 3) udzieliç osobom poszkodowanym niezb dnych informacji, koniecznych do identyfikacji Allianz Polska, àcznie z podaniem danych dotyczàcych zawartej umowy ubezpieczenia; 4) w razie zderzenia z innym pojazdem mechanicznym ustaliç w miar mo liwoêci nazw zak adu ubezpieczeƒ, z którym posiadacz pojazdu zawar umow ubezpieczenia OC; 5) powiadomiç policj o wypadku z ofiarami w ludziach, oraz o wypadku powsta ym w okolicznoêciach nasuwajàcych przypuszczenie, e pope niono przest pstwo. 4. Posiadacz lub kierujàcy pojazdem mechanicznym powinni przedstawiç na àdanie Allianz Polska posiadane dowody dotyczàce wypadku i rozmiaru szkód. 5. W razie zg oszenia roszczenia o odszkodowanie do posiadacza lub kierujàcego pojazdem mechanicznym, sà oni obowiàzani niezw ocznie, najdalej w terminie 7 dni, powiadomiç o tym Allianz Polska, dostarczajàc dokumenty dotyczàce okolicznoêci wypadku i rozmiaru szkody. 6. Posiadacz lub kierujàcy pojazdem nie mo e bez zgody Allianz Polska podejmowaç adnych zobowiàzaƒ w stosunku do osób zg aszajàcych roszczenia ani te 8 sk adaç adnych oêwiadczeƒ o przyj ciu odpowiedzialnoêci za wypadek. 7. Je eli poszkodowany wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog sàdowà przeciwko posiadaczowi lub kierujàcemu pojazdem mechanicznym, sà oni obowiàzani niezw ocznie zawiadomiç o tym Allianz Polska. Na àdanie Allianz Polska sà oni równie obowiàzani udzieliç pe nomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez Allianz Polska. 8. Je eli prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej, Allianz Polska nie pokrywa kosztów zast pstwa procesowego posiadacza lub kierowcy pojazdu, ustanowionego w post powaniu cywilnym bez jego zgody. 9. Je eli przeciwko posiadaczowi lub kierowcy zosta o wszcz te post powanie karne, karno-administracyjne lub podobne, posiadacz lub kierowca jest obowiàzany niezw ocznie powiadomiç o tym Allianz Polska. Allianz Polska nie pokrywa kosztów ustanowienia obroƒcy w post powaniu karnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi lub kierowcy pojazdu, a tak e jakichkolwiek kar pieni nych i grzywien lub innych podobnych p atnoêci na o onych na posiadacza lub kierowc pojazdu. 10. Posiadacz pojazdu jest obowiàzany niezw ocznie powiadomiç Allianz Polska o zbyciu pojazdu, podajàc dane osobowe nabywcy pojazdu, przedstawiajàc dokument zbycia pojazdu, oraz dokonaç zwrotu orygina u dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w art. 3 ust Je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem mechanicznym z winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa nie dope nili któregokolwiek z obowiàzków wymienionych w art. 6 ust. 1 7 i 9 10, i mia o to wp yw na ustalenie zakresu odpowiedzialnoêci zarówno gwarancyjnej, jak i cywilnej za zaistnienie zdarzenia obj tego ubezpieczeniem i/lub na zwi kszenie rozmiarów szkody, Allianz Polska mo e 9

7 dochodziç od tych osób zwrotu ca oêci lub cz Êci wyp aconego odszkodowania, którego wyp ata nie nastàpi aby, gdyby zosta y dope nione cià àce na nich obowiàzki. Artykuł 7 Zawiadomienia i oświadczenia 1. Zawiadomienia i oêwiadczenia, które w zwiàzku z umowà ubezpieczenia sà sk adane przez strony umowy, powinny byç dokonywane na piêmie i dor czane za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego zmieni siedzib lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomi o tym Allianz Polska, zawiadomienia lub oêwiadczenia skierowane przez Allianz Polska listem poleconym pod adresem ostatniego znanego miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza lub kierujàcego pojazdem wywierajà skutki prawne od chwili, w której by yby dor czone posiadaczowi lub kierowcy pojazdu, gdyby nie zmienili miejsca zamieszkania lub siedziby. Artykuł 8 Roszczenie zwrotne 1. Allianz Polska Przys uguje prawo dochodzenia od kierujàcego pojazdem mechanicznym zwrotu wyp aconego odszkodowania, je eli kierujàcy: 1) wyrzàdzi szkod umyêlnie lub w stanie nietrzeêwoêci, lub te w chwili wypadku znajdowa si pod wp ywem Êrodków odurzajàcych; 2) wszed w posiadanie pojazdu wskutek pope nienia przest pstwa; 3) nie posiada wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem z wyjàtkiem przypadków, gdy chodzi o o ratowanie ycia ludzkiego lub mienia, albo Êcigania przest pcy, 2. Uprawnienie Allianz Polska do dochodzenia zwrotu wyp aconego odszkodowania przys uguje wówczas, gdy posiadaczowi lub kierujàcemu pojazdem udowodniono sfa szowanie dokumentu ubezpieczenia. 3. Stan nietrzeêwoêci kierujàcego pojazdem, fakt znajdowania si pod wp ywem Êrodków odurzajàcych oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia si wed ug prawa paƒstwa, w aêciwego dla miejsca zdarzenia. Artykuł 9 Postanowienia końcowe 1. W porozumieniu z posiadaczem lub osobà przez niego upowa nionà do umowy ubezpieczenia, zawieranej na podstawie niniejszych o.w.u. OC w ruchu zagranicznym, mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi o.w.u. OC w ruchu zagranicznym majà zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa. 3. Skargi lub za alenia zwiàzane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy b dàcy osobà fizycznà lub Uprawniony na podstawie umowy ubezpieczenia mo e zg aszaç do Dyrekcji Generalnej TU Allianz Polska S.A. za poêrednictwem jednostki organizacyjnej Allianz Polska, w której kompetencjach le y rozpatrzenie sprawy, której skarga lub za alenie dotyczy

8 4. Niniejsze o.w.u. OC w ruchu zagranicznym zosta y przyj te uchwa à Zarzàdu T.U. Allianz Polska S.A. nr 68/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych od dnia 1 stycznia 2004 roku. Paweł Dangel Prezes Zarządu Olga Doan Wiceprezes Zarządu 12

9 Grupa Allianz To najwi ksza instytucja finansowa w Europie, zarzàdzajàca aktywami wartymi blisko 1 bilion euro. Firma dzia a w 77 paƒstwach na wszystkich kontynentach, zatrudnia pracowników i ubezpiecza ponad 60 milionów Klientów indywidualnych oraz blisko po ow firm z 500 najwi kszych przedsi biorstw naszego globu. Jest notowana na najwa niejszych gie dach Êwiata, w tym na Wall Street. Przychody ze sk adek w roku 2002 wynios y 83 miliardy euro. Infolinia: KZK-O01 01/04

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Polisa autocasco uprawnia do zniżek w innych ubezpieczeniach nawet do 20 %. Pytaj agentów lub zadzwoń 0 801 10 20 30. Autocasco Komunikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Gwarancja Serwisowa Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZK) STYCZEŃ 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 SIGNAL IDUNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW. przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 SIGNAL IDUNA SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo