Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, o opiece profilaktycznej nad kobietami, o leczonych w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach leczenia uzależnień, pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, koordynowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - MZ-12 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, - MZ-14 Sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, - MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 2. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w województwie kujawskopomorskim udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, w Polsce wykorzystano dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (www.pzh.gov.pl). 3. Dane statystyczne o leczonych w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach leczenia uzależnień w Polsce w latach udostępnił Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 4. Dane o zgonach i liczbie ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). 5. Dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory pochodzą z raportów sporządzonych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Chorób Nowotworowych przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (http:// /krn/). 6. Publikacje i opracowania: - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007", Warszawa 2007 (Rok LXVII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008", Warszawa 2008 (Rok LXVIII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009", Warszawa 2009 (Rok LXIX), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010", Warszawa 2010 (Rok LXX), - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny: biuletyny za lata Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce po uaktualnieniu (www.pzh.gov.pl), - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc: biuletyny za lata Gruźlica w Polsce (www.igichp.edu.pl), - Instytut Psychiatrii i Neurologii: roczniki za lata Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Rocznik Statystyczny - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Szczepienia ochronne w Polsce za lata , dane za 2010 r. przed uaktualnieniem (www.pzh.gov.pl).

4 Uwagi ogólne 1. Większość danych statystycznych prezentowanych w dziale nie obejmuje danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). Dane, które nie obejmują ww. resortów opatrzono dopiskiem resort zdrowia. 2. Zestawienia danych dokonano w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych bez względu na źródło finansowania tych świadczeń oraz w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 3. Dane statystyczne zawarte w tablicach mogą być niekompletne. Pomimo obowiązku statystycznego niektóre praktyki zawodów medycznych nie przekazały sprawozdań. 4. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób, u których stwierdzono schorzenia zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych. 5. Leczeni po raz pierwszy w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym. 6. Rozpoznanie zasadnicze jest to rozpoznanie choroby stanowiącej główny problem zdrowotny pacjenta powodujący zgłoszenie się po poradę lekarską. 7. Chorobowość jest to liczba chorych w stosunku do liczby ludności z tym, że do chorych zalicza się zarówno tych, którzy chorowali w roku sprawozdawczym jak i tych, którzy chorowali od dłuższego czasu (leczeni ogółem). 8. Zachorowalność (zapadalność) jest to liczba nowych zachorowań w okresie sprawozdawczym (nowych przypadków chorobowych) w stosunku do liczby ludności. 9. Jednostki chorobowe (rozpoznanie) podano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), obowiązującej od r. 10. Krajowy Rejestr Chorób Nowotworowych gromadzi dane na podstawie sprawozdania MZ/N-1a Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego, która służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych (C00-C97 według ICD-10) i raka in situ (D00-D09) przez podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie. Kartę należy wypełniać przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z leczeniem lub postępem choroby oraz na podstawie karty zgonu jeżeli przyczyną był nowotwór złośliwy. 11. Liczba leczonych w poszczególnych rodzajach poradni zestawionych według powiatów odnosi się do osób leczonych w poradniach funkcjonujących na terenie danego powiatu. Mogą to być pacjenci zamieszkujący w tym powiecie jak również z innych powiatów. 12. W celu zminimalizowania błędów obliczanych wskaźników wynikających z prawa wyboru lekarza czy z braku poradni na terenie danego powiatu oraz dla odniesienia liczb bezwzględnych do liczby ludności na danym terenie, niektóre dane statystyczne zgrupowano dla 3 rejonów obejmujących powiaty leżące na obszarach dawnych województw: - rejon bydgoski powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński i miasto na prawach powiatu Bydgoszcz, - rejon toruński powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski i miasta na prawach powiatu: Toruń i Grudziądz, - rejon włocławski powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski i miasto na prawach powiatu Włocławek. 13. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys. ludności) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca. Współczynniki zgonów oraz współczynniki zachorowalności na nowotwory do 2009 r. przeliczono na podstawie liczby ludności zameldowanej na pobyt stały. Z uwagi na przyjętą przez GUS zmianę metodologii liczenia współczynników demograficznych dane od 2010 r. odniesiono do ludności faktycznej zbilansowanej w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku.

5 Wskaźniki wyliczone w oparciu o dane demograficzne za 2010 r. zostały skorygowane na podstawie przeliczonej liczby ludności (na bazie wyników NSP 2011) 15. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem.

6 SYTUACJA ZDROWOTNA Analiza stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ma charakter wyłącznie statystyczny i odnosi się do faktów zarejestrowanych w placówkach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. Analizie poddano negatywne mierniki zdrowia, tj. zachorowalność i chorobowość na choroby ujęte w obligatoryjnej publicznej sprawozdawczości statystycznej oraz umieralność. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia Na koniec 2011 r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat, u których stwierdzono schorzenia, o osoby (1,9%) mniej niż w 2010 r. Wskaźnik na 10 tys. ludności tej grupy wiekowej w 2011 r. wyniósł (w 2010 r ). W 2011 r. najczęstszymi problemami zdrowotnymi były zniekształcenia kręgosłupa, na które chorowało dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat (w 2010 r ). U osób tej grupy wiekowej stwierdzono alergie (w 2010 r. u osób) a u zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (w 2010 r. u osób). Z powodu otyłości leczono osoby, o 239 osób więcej niż rok wcześniej. Spośród wszystkich leczonych w wieku 0 18 lat w 2011 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po raz pierwszy schorzenia stwierdzili u osób wzrost o 5,3% w stosunku do 2010 r. Głównym powodem leczenia wśród tych pacjentów były alergie (4 014 osób), zniekształcenia kręgosłupa (3 241 osób) oraz zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (2 327 osób). Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia Na koniec 2011 r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było osób w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, o osób (10,6%) więcej niż w 2010 r. i o osób (18,9%) więcej niż w 2009 r. Oznacza to, że na 10 tys. ludności tej grupy wiekowej przypadało średnio osób z różnymi schorzeniami (w 2010 r , w 2009 r osób). Podobnie jak w latach poprzednich, w 2011 r. najczęstszymi problemami zdrowotnymi były choroby układu krążenia, na które chorowało osób w wieku 19 lat i więcej (w 2010 r osoby, w 2009 r osób). U osób tej grupy wiekowej stwierdzono choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (w 2010 r. u , w 2009 r. u ) a u cukrzycę (w 2010 r. u , w 2009 r. u ). W porównaniu do 2010 r., w 2011 r. największy wzrost (o 31,4%) odnotowano w przypadku osób ze stwierdzonymi chorobami układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej, przewlekłymi chorobami układu trawiennego (wzrost o 23,3%) oraz nowotworami (wzrost o 22,5%). Spadek o 8,4% nastąpił w przypadku osób, u których stwierdzono przewlekłą chorobę reumatyczną. Spośród wszystkich leczonych w wieku 19 lat i więcej w 2011 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po raz pierwszy stwierdzili schorzenia u osób, wzrost o 21,8% w stosunku do 2010 r. Głównymi powodami leczenia wśród tych pacjentów były: choroby układu krążenia (32,6%), choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (16,8%), przewlekłe choroby układu trawiennego (12,4%) oraz choroby obwodowego układu nerwowego (10,9%). Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia Według danych statystycznych udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy w 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano najwięcej zachorowań z powodu następujących chorób zakaźnych: grypy i podejrzeń zachorowań na grypę , ospy wietrznej , wirusowych zakażeń jelitowych (3 024), biegunek

7 i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 1 230, płonicy (szkarlatyny) oraz salmonelozy zatrucia pokarmowego 534. W 2011 r. zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę zarejestrowano , czyli o (53,7%) przypadków więcej niż w 2010 r. Wskaźnik zapadalności na 10 tys. ludności to 114,7 (w 2010 r. 74,6) i był niższy niż wskaźnik dla Polski 300,1 (w 2010 r. 143,1). Zachorowania dzieci w wieku 0 14 lat stanowiły 36,2% (w 2010 r. 38,1%, w 2009 r. 41,3%). Drugą jednostką chorobową pod względem liczby zachorowań była ospa wietrzna. W 2011 r. odnotowano o 19,9% zachorowań mniej niż w rok wcześniej ale nadal to jedna z najwyższych zapadalności wśród chorób zakaźnych. Zapadalność na ospę wietrzną na 10 tys. ludności województwa wyniosła 49,4 i była wyższa niż w Polsce 44,9. Najwyższa zapadalność wystąpiła w powiecie golubsko-dobrzyńskim 126,0 zachorowań na 10 tys. ludności powiatu, mogileńskim 70,8, żnińskim 66,9 i Włocławku 66,2. W 2011 r. zarejestrowano przypadki zachorowań na wirusowe zakażenie jelitowe, w tym (47,1%) zachorowań dotyczyło dzieci do lat 2. Zapadalność na 10 tys. ludności wyniosła 14,4. Najwyższe wskaźniki zachorowalności na 10 tys. ludności zarejestrowano w powiecie chełmińskim 25,2, Włocławku 23,7 i powiecie sępoleńskim 23,3. W 2011 r. zachorowań na płonicę (szkarlatynę) było o 25,6% więcej niż w 2010 r. Zapadalność na 10 tys. ludności wynosiła 5,5 i była wyższa niż dla Polski 4,7. Najwięcej zachorowań na 10 tys. ludności miasta lub powiatu zanotowano: w powiecie radziejowskim 11,8, sępoleńskim 8,9, Bydgoszczy 8,7 i w powiecie nakielskim 8,5. Inne problemy epidemiologiczne to ponad 3-krotny wzrost zachorowań na ksztusiec liczba zachorowań w 2011 r. wyniosła 145 a w 2010 r. 43; wzrost zachorowań na inne bakteryjne zatrucia pokarmowe liczba zachorowań 48, w 2010 r. 22 oraz różę 352 zachorowania, w 2010 r. 268 i różyczkę 257 zachorowań, w 2010 r W 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. odnotowano więcej zachorowań m.in. na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2 - wskaźnik na 10 tys. ludności wzrósł z 64,1 w 2010 r. do 96,8 w 2011 r. W 2011 r. zarejestrowano 46 nowo wykrytych zakażeń HIV, o 15 przypadków więcej niż w 2010 r. Zgłoszono również 6 przypadków AIDS (tyle samo co rok wcześniej). W porównaniu do 2010 r. w 2011 r. spadła m.in. liczba zachorowań na czerwonkę bakteryjną - w 2011 r. nie było żadnego przypadku a w 2010 r. 11 zachorowań, lambliozę z 529 przypadków do 173 (spadek o 67,3%), wirusowe zapalenie wątroby typu B ze 113 do 89 (o ponad 21%), ospę wietrzną z do (o ok. 20%),salmonellozy - zatrucia pokarmowe - z 613 do 534 (o ok. 13%), boreliozę z Lyme z 356 do 327 (o ponad 8%), świnkę ze 174 do 162 (o prawie 7%). Zachorowania na gruźlicę Według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 377 przypadków zachorowań na gruźlicę, o 9 mniej niż w roku poprzednim. 70,3% zachorowań dotyczyło mężczyzn (w 2010 r. 68,1%). Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wyniosła w 2011 r. 1,80 na 10 tys. ludności i była niższa niż w Polsce 2,20. Nowych zachorowań na gruźlicę wszystkich postaci było 331 (współczynnik 1,58). Stanowiły one 87,8% ogółu zachorowań w 2011 r. Ponowne zachorowania było ich 46 (współczynnik 0,22) to 12,2% zarejestrowanych przypadków. Zachorowania na gruźlicę płuc stanowiły 92,8% wszystkich zachorowań. Wśród chorych zarejestrowanych w 2011 r. potwierdzenie bakteriologiczne diagnozy uzyskano u 330 osób (87,5%). Gruźlica płuc została potwierdzona bakteriologicznie u 315 osób, co stanowiło 90,0% zachorowań na gruźlicę płuc; gruźlica pozapłucna została potwierdzona bakteriologicznie u 15 osób, stanowiło to 55,6% zachorowań na gruźlicę pozapłucną. Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową resort zdrowia Liczba zachorowań na kiłę zarejestrowana w 2011 r. przez poradnie skórno-wenerologiczne województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 32, w tym 1 przypadek kiły wrodzonej (w 2010 r. 53 zachorowania na kiłę, w 2009 r. 48). Wskaźnik zachorowań na 10 tys. ludności województwa: w 2011 r. 0,15, w 2010 r. 0,25, w 2009 r. 0,23. W 2011 r. kiłę rozpoznano u 25 mężczyzn i 7 kobiet.

8 W 2011 r. zarejestrowano 30 zachorowań na rzeżączkę (w 2010 r. również 30, w 2009 r. 50). Wskaźnik zachorowań na 10 tys. ludności: w 2011 r. 0,14, w 2010 r. również 0,14, w 2009 r. 0,24. Na rzeżączkę w 2011 r. chorowało 25 mężczyzn i 5 kobiet. W 2011 r. u 48 pacjentów rozpoznano nierzeżączkowe nieżyty. Liczba tych osób wzrosła o 9% w porównaniu do 2010 r. U 61 osób stwierdzono kłykciny kończyste (w 2010 r. u 72 osób) a u 70 opryszczkę narządów płciowych (w 2010 r. u 10, w 2009 r. u 25). Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach terapii uzależnień resort zdrowia W 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim pod opieką poradni zdrowia psychicznego było osób, o 3,6 % więcej niż w 2010 r. i o 1 % więcej niż w 2009 r. Z powodu zaburzeń psychicznych (łącznie z uzależnieniami) leczono osoby, w tym leczeni po raz pierwszy osób stanowili 23,8% leczonych ogółem. Obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne dotyczyły 852 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2011 r. najwięcej leczonych było z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych 26,5% ogółu leczonych z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień, organiczne zaburzenia psychotyczne stanowiły problemy zdrowotne u 13,4% pacjentów, z powodu epizodów afektywnych leczyło się 11,2% osób, schizofrenia dotyczyła 10,3% leczonych, a z powodu depresji nawracających i zaburzeń dwubiegunowych 9,6% osób. Przeciętnie na 10 tys. mieszkańców województwa w 2011 r. z pomocy poradni zdrowia psychicznego skorzystały 393 osoby, w tym 381 osób z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień), (4,1/10 tys. to obserwacje stanu psychicznego i jw.). W poradniach terapii uzależnień od alkoholu w 2011 r. leczyło się osób, o 8,3% mniej niż rok wcześniej i o 0,9% mniej niż w 2009 r.; z tego osób to pacjenci z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, 261 osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a 586 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień). Obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne dotyczyły 941 osób. Spośród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z używaniem alkoholu leczonych po raz pierwszy było (43,3%). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 38,0 i 16,4 na 10 tys. mieszkańców regionu (w 2010 r. 41,5 i 16,3). Głównym powodem leczenia się w tej poradni był zespół uzależnienia od alkoholu osób (o 10% mniej niż w 2010 r.), z których po raz pierwszy do poradni zgłosiło się osób (o 1% mniej niż w 2010 r.). W poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2011 r. leczyły się osoby, o 7,9% mniej niż rok wcześniej. Leczonych po raz pierwszy było 686 osób (59,5%). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 5,5 i 3,3 na 10 tys. mieszkańców regionu (w 2010 r. 6,0 i 3,8). Spośród rozpoznań większość stanowił zespół uzależnienia od środków psychoaktywnych 83%. Zgony według płci, wieku i przyczyn Ogólna liczba zgonów w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. wyniosła , co oznacza spadek o 3,9% (790 przypadków) w stosunku do roku ubiegłego. W 2010 r. w grupie 20- i 30-latków głównym powodem zgonów były przyczyny zewnętrzne, tj. wypadki, samookaleczenia, przestępstwa, itp. (odpowiednio 67,3% i 39,3%), w tym ok. 90,0% to zgony mężczyzn. Głównymi przyczynami zgonów 40-latków były nowotwory i choroby układu krążenia (25,7% i 26,4%). Podobnie w grupie 50-latków: nowotwory stanowiły przyczynę zgonów 38,3,5% osób, a choroby układu krążenia 30,0%; 79,2% 40-latków i 74,2% 50-latków zmarłych z powodu chorób układu krążenia to mężczyźni. Zarówno w 2011 r., jak i w 2010 r. wśród zgonów przedwczesnych (do 60 roku życia) ponad 70% stanowiły zgony mężczyzn. W 2011 r. zmarło 126 niemowląt (o 5 mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło nieco ponad 0,6% zgonów ogółem. Największy odsetek stanowiła wczesna umieralność niemowląt (od 0 do 27 dnia życia) 74,6% (94 przypadki) wszystkich zgonów niemowląt (w 2010 r. 85, tj. 64,9%).

9 Ogólny współczynnik zgonów niemowląt w województwie wzrósł z 58,0 w 2010 r. do 60,1 na 10 tys. urodzeń żywych w 2011 r. i jest znacznie wyższy od współczynnika zgonów niemowląt obliczonego dla Polski (47,3). Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ W 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano zachorowań na nowotwory złośliwe i in situ, (wzrost o 2% w porównaniu do 2009 r.). Od 2006 r. obserwuje się stały wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. Współczynnik zachorowalności na nowotwory dla województwa w 2010 r. (38,7 na 10 tys. ludności) był wyższy niż dla Polski (36,5). Współczynnik zachorowalności w województwie był minimalnie wyższy dla mężczyzn (38,8) niż dla kobiet (38,6). Najczęstsze zachorowania na nowotwory u mężczyzn: oskrzela i płuca (8,7 zachorowań na 10 tys. mężczyzn), gruczoł krokowy (5,1), pęcherz moczowy (3,2), jelito grube (2,7). U kobiet najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory piersi (8,0 zachorowań na 10 tys. kobiet), oskrzela i płuca (3,8), trzon macicy (3,2), jajnik (2,3) i jelito grube (2,3). Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w powiatach mieściły się w 2010 r. w zakresie od 23,6 do 55,0 zarejestrowanych zachorowań na 10 tys. ludności powiatu. Najwyższe występowały (tak jak w poprzednim roku) w Bydgoszczy 55,0, Włocławku 44,9, powiecie inowrocławskim 42,2 i radziejowskim 41,8 i były wyższe niż średnia dla całego województwa 38,7 zachorowań na 10 tys. ludności. Najniższe natomiast w powiatach: toruńskim 23,6, grudziądzkim 26,5 i lipnowskim 26,0. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawskopomorskim w 2010 r. wynosiła (wzrost o 2,2% w porównaniu do 2009 r). Współczynnik zgonów na nowotwory dla województwa w 2010 r. (27,3 na 10 tys. ludności) był wyższy niż dla Polski (24,0). Współczynnik zgonów w województwie był wyższy dla mężczyzn (30,9) niż dla kobiet (24,0). Główne przyczyny zgonów z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w 2010 r.: oskrzela i płuca (10,3 zgony na 10 tys. mężczyzn), jelito grube (2,3), gruczoł krokowy (2,2), żołądek (2,1). Wśród kobiet główne przyczyny zgonów z powodu nowotworów złośliwych to: oskrzela i płuca (4,1 zgony na 10 tys. kobiet), sutek (2,8), jelito grube (2,1). Współczynniki zgonów z powodu nowotworów złośliwych i in situ w powiatach mieściły się w 2010 r. w zakresie od 21,4 do 32,7 zgonów na 10 tys. ludności powiatu. Najwyższe (tak jak w poprzednich latach) występowały w powiecie radziejowskim 32,7, w Grudziądzu 31,5, w Bydgoszczy 30,9, i powiecie aleksandrowskim 30,7. Najniższe natomiast w powiecie sępoleńskim 20,4, bydgoskim 21,0, i żnińskim 21,8. W 2010 r. wskaźnik zachorowań w województwie kujawsko-pomorskim z powodu nowotworów trzonu macicy i jajnika na 10 tys. kobiet był najwyższy w kraju. (trzon macicy: województwo 3,2, Polska 2,6; jajnik: województwo 2,3, Polska 1,8). Drugie miejsce w rankingu województw miało kujawsko-pomorskie z powodu zachorowalności na nowotwory szyjki macicy (województwo 2,1, Polska 1,5). Na tle Polaki w 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie miało najwyższy wskaźnik pod względem umieralności ogólnej na nowotwory złośliwe wśród kobiet (województwo 24,0 zgony na 10 tys. kobiet; Polska 20,5) oraz 2 miejsce wśród mężczyzn (województwo 30,9; Polska 27,8). Pod względem umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca kujawskopomorskie zajmuje 1 miejsce zarówno wśród mężczyzn (województwo - 10,3; Polska 8,7) jak i kobiet. (województwo - 4,1; Polska 3,1) Najwyższy w kraju w 2010 r. wskaźnik zgonów z powodu nowotworów jelita grubego wśród kobiet był w województwie kujawsko-pomorskim (2,1, Polska 1,7). Drugie miejsce w rankingu województw miało kujawsko-pomorskie wśród mężczyzn z powodu umieralności na nowotwory jelita grubego (województwo 2,3, Polska 2,0).

10 Tabl Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi zdrowymi w wieku do lat 3 według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. - resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Województwo po raz pierwszy (pierwsza porada w życiu dziecka) razem w 1 roku do 1 życia miesiąca Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym z tego w wieku z tego w wieku do 14 dnia od 2 do 4 tygodnia 1-11 miesięcy po raz następny razem do 3 lat w tym w wieku do 1 roku Procentowy udział udzielonych porad po raz pierwszy dzieciom do 1 miesiąca w liczbie dzieci do 1 roku życia 1/ liczby liczby liczby liczby liczby liczby liczby % ,3 79,7 43,8 35,9 5, ,4 84,6 44,3 40,3 5, ,7 81,5 44,9 36,5 5, ,9 78,5 43,6 35,0 5, ,7 81,0 45,5 35,6 5,3 1 aleksandrowski ,0 90,4 84,6 5,8 5,1 2 brodnicki ,0 84,2 50,0 34,2 5,1 3 Bydgoszcz ,3 4 bydgoski ,7 85,5 36,7 48,8 4,9 5 chełmiński ,8 76,7 41,6 35,1 6,2 6 golubsko-dobrz ,6 84,0 49,9 34,1 4,6 7 Grudziądz ,1 8 grudziądzki ,9 70,6 40,1 30,5 4,9 9 inowrocławski ,4 77,3 31,5 45,8 5,2 10 lipnowski ,6 70,4 63,6 6,9 4,6 11 mogileński ,1 48,7 20,2 28,5 3,6 12 nakielski ,9 66,7 46,7 20,0 4,7 13 radziejowski ,0 91,4 71,7 19,7 5,2 14 rypiński ,5 115,6 84,6 31,1 5,5 15 sępoleński ,5 72,4 33,5 38,9 4,9 16 świecki ,0 78,5 42,4 36,2 5,1 17 Toruń ,9 18 toruński ,2 81,6 43,1 38,5 6,9 19 tucholski ,9 86,0 22,3 63,7 4,6 20 wąbrzeski ,3 109,8 42,5 67,3 6,1 21 Włocławek ,6 22 włocławski ,7 86,7 68,3 18,4 5,3 23 żniński ,2 70,1 42,8 27,3 5,1 1/ Liczba dzieci do 1 roku życia według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu / do 1 miesiąca z tego w wieku do 14 dnia od 2 do 4 tygodnia Średnia liczba porad przypadająca na 1 dziecko do 1 roku życia 2/ Iloraz sumy liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy i po raz następny dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku i liczby urodzeń żywych w danym powiecie. Źródło: sprawozdanie MZ-11. Tabl Wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi w wieku do 1 roku w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Lata Wskaźnik wczesnego objęcia opieką lekarską dzieci zdrowych w wieku do 1 miesiąca (w %) 1/ Wskaźnik objęcia opieką lekarską dzieci zdrowych w 1 roku życia (w %) 2/ ,5 80,6 91,0 92, ,0 81,3 95,1 95, ,0 97,2 1/ Iloraz liczby porad udzielonych po raz pierwszy przez lekarzy dzieciom zdrowym w wieku do 1 miesiąca x 100 i liczby urodzeń żywych. 2/ Iloraz liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku x 100 i liczby urodzeń żywych.

11 Tabl Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. - resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Liczba dzieci i młodzieży podlegających badaniu Liczba dzieci i młodzieży zbadanych w wieku lat 1/ w wieku lat 1/ / / Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Wiek / klasa: 2 lata, 4 lata, 6 lat / klasa "0", 10 lat / klasa III, 13 lat / I klasa gimnazjum, 16 lat / I klasa szkoły ponadgimnazjalnej, lat / ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

12 Tabl Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. - resort zdrowia (dok.) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Województwo Z liczby dzieci i młodzieży zbadanych - uczniowie zbadani na terenie szkoły Procentowy udział liczby dzieci i młodzieży zbadanych w liczbie dzieci i młodzieży podlegających badaniu w wieku lat 1/ w wieku lat 1/ / / ,1 75,6 88,6 88,8 86,6 73,8 61, ,1 75,8 88,9 87,9 85,0 73,5 62, ,9 76,5 89,2 87,0 84,7 73,7 61, ,1 74,5 84,5 84,5 83,7 72,1 58, ,4 74,9 88,9 86,8 84,3 74,3 61,3 1 aleksandrowski ,7 98,9 100,0 98,9 95,7 91,7 84,8 2 brodnicki ,5 86,4 98,2 97,0 95,8 91,3 89,3 3 bydgoski ,7 56,1 91,8 91,4 82,0 66,2 60,6 4 chełmiński ,2 76,0 94,9 91,7 86,2 82,4 86,5 5 golubsko-dobrz ,0 81,9 92,9 84,5 78,7 87,2 81,6 6 grudziądzki ,4 94,7 96,4 91,5 95,9 94,0 65,1 7 inowrocławski ,8 79,9 86,3 89,1 87,5 68,9 64,6 8 lipnowski ,0 94,7 91,5 90,8 92,0 89,6 74,9 9 mogileński ,5 76,7 96,4 93,5 92,6 65,1 71,5 10 nakielski ,5 75,1 93,5 91,7 78,5 68,1 46,5 11 radziejowski ,9 90,1 90,3 91,4 96,3 56,3 46,3 12 rypiński ,2 95,1 94,3 90,5 84,8 86,3 61,1 13 sępoleński ,8 80,6 71,1 85,1 79,5 80,4 70,4 14 świecki ,5 80,9 94,3 93,4 94,7 85,7 76,7 15 toruński ,4 79,8 91,2 90,3 86,2 72,0 53,5 16 tucholski ,8 55,2 97,2 94,8 89,7 62,2 55,4 17 wąbrzeski ,8 93,4 94,8 93,8 89,3 74,3 65,5 18 włocławski ,2 80,6 87,7 89,0 84,2 83,5 58,1 19 żniński ,3 78,5 95,7 95,3 96,8 78,8 79,3 20 Bydgoszcz ,9 54,7 76,3 73,6 76,1 63,7 42,5 21 Grudziądz ,3 79,1 93,8 93,1 85,4 84,9 80,2 22 Toruń ,1 82,6 88,9 73,4 66,0 59,3 53,9 23 Włocławek ,6 49,9 79,6 78,3 81,3 82,5 44,8 100% 80% 60% Struktura procentowa dzieci i młodzieży zbadanych i niezbadanych w ramach profilaktycznych badań lekarskich w woj. kujawsko-pomorskim w 2011 r. - resort zdrowia 16,6% 25,1% 11,1% 13,2% 15,7% 25,7% 38,7% Niezbadani Zbadani 40% 20% 83,4% 74,9% 88,9% 86,8% 84,3% 74,3% 61,3% 0% 2 lata 4 lata 6 lat 10 lat 13 lat 16 lat 18/19 lat

13 Tabl Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Liczby bezwzględne O g ó ł e m 1/ Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) dychawica oskrzelowa (J45) Alergie pokarmowe (K52.2) skórne (L27.2) Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) układu nerwowego (Q00-Q07) układu krążenia (Q20-Q28) Wady narządów płciowych (Q50-Q56) rozwojowe aberracje chromosomowe (Q90-Q99) inne Zaburzenia rozwoju (R62) fizycznego (R62.8) w tym : psychomotorycznego (R62.0) Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 2/ Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 1/ roku / Liczba osób ze schorzeniami, każda osoba wykazana jeden raz bez względu na liczbę schorzeń. Osoby, u których stwierdzono wiecej niż jedno schorzenie wykazano przy odpowiednich rozpoznaniach. 2/ Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem z tego w wieku lat Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym Struktura procentowa schorzeń u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy poz w woj. kujawsko-pomorskim w dniu r. - resort zdrowia Pacjenci z innymi schorzeniami; 28,2% Zniekształcenia kręgosłupa; 18,0% Alergie pokarmowe; 4,1% Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka; 16,6% Alergie skórne; 4,8% Wady rozwojowe; 5,7% Zaburzenia rozwoju; 5,8% Otyłość; 7,8% Dychawica oskrzelowa; 9,0%

14 Tabl Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Wskaźniki na 10 tys. ludności danej grupy wiekowej O g ó ł e m Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Alergie Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem z tego w wieku lat Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku , , , , , ,2 360, , , , , , ,4 354, , , , , , ,5 323, , , , , , ,1 365, , , , , , ,9 391,4 14,1 9,2 13,3 13,6 14,0 18,4 3,6 79,6 180,0 128,4 56,4 43,3 52,9 24,1 46,4 12,5 25,0 30,9 55,5 83,9 11,4 20,1 2,1 5,6 14,5 30,4 33,3 4,9 0,4 0,4 0,2-1,1 0,1 0,1 215,5 36,8 142,3 204,9 315,1 271,1 36,9 2,1 1,8 1,1 0,6 2,5 3,7 0,6 65,2 11,7 42,8 47,8 92,4 98,5 6,9 48,5 8,2 33,2 43,9 67,2 66,4 7,1 29,3 12,3 31,0 27,2 35,1 35,6 2,6 456,8 29,1 190,4 402,1 707,8 646,1 54,5 39,5 2,8 7,5 14,5 44,9 96,5 8,8 dychawica oskrzelowa (J45) 247,7 97,1 265,1 349,4 291,2 193,1 46,9 pokarmowe (K52.2) 112,5 288,4 221,0 81,9 57,4 36,7 21,7 skórne (L27.2) 132,2 252,4 222,5 113,6 93,1 72,2 25,3 495,8 7,4 81,9 461,7 844,0 669,4 75,8 60,0 48,8 77,9 60,9 62,4 56,1 10,4 układu nerwowego (Q00-Q07) 20,5 10,5 31,9 22,6 21,9 18,2 2,5 układu krążenia (Q20-Q28) 84,2 124,6 127,7 75,7 70,9 60,5 13,5 narządów płciowych (Q50-Q56) 22,9 27,9 59,9 31,2 13,7 4,4 4,0 aberracje chromosomowe (Q90-Q99) 11,8 8,9 16,3 14,5 11,4 9,3 1,3 inne 18,7 24,8 28,5 19,4 17,3 11,3 3,3 158,8 93,3 151,9 165,7 204,1 150,4 22,8 fizycznego (R62.8) 129,1 42,0 93,9 140,4 181,4 136,0 16,2 psychomotorycznego (R62.0) 21,4 35,1 54,3 17,2 14,2 9,2 3,7 Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Wady rozwojowe Zaburzenia rozwoju (R62) w tym : Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 1/ Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 1/ Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. 20,0 7,0 13,9 18,5 24,2 28,3 1,3 352,7 156,3 230,2 444,0 455,5 339,3 53, ,8 Schorzenia u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat u których stwierdzono schorzenia w poz w woj. kujawsko-pomorskim w dniu r. - resort zdrowia - wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat 456,8 ogółem po raz pierwszy w danym roku ,8 247,7 215,5 158,8 158,0 132,2 112,5 54,5 46,9 36,9 22,8 24,7 25,3 21,7 0 Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Dychawica oskrzelowa Otyłość Zaburzenia rozwoju Wady rozwojowe Alergie skórne Alergie pokarmowe

15 Tabl Procentowy udział dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w liczbie ludności danej grupy wiekowej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem roku ,0 12,5 20,9 23,4 31,0 24,0 3, ,1 12,5 22,6 24,0 30,8 24,3 3,5 O g ó ł e m ,3 11,3 19,6 24,0 30,2 24,2 3, ,7 10,8 17,6 22,9 30,1 24,7 3, ,6 12,7 18,6 22,8 30,4 26,3 3,9 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) 0,14 0,09 0,13 0,14 0,14 0,18 0,04 Niedokrwistości (D50-D59) 0,80 1,80 1,28 0,56 0,43 0,53 0,24 Choroby tarczycy (E00-E07) 0,46 0,12 0,25 0,31 0,56 0,84 0,11 Cukrzyca (E10-E14) 0,20 0,02 0,06 0,15 0,30 0,33 0,05 Niedożywienie (E40-E46) 0,00 0,00 0,00-0,01 0,00 0,00 Otyłość (E65-E68) 2,16 0,37 1,42 2,05 3,15 2,71 0,37 Zaburzenia odżywiania (F50) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 0,65 0,12 0,43 0,48 0,92 0,99 0,07 Padaczka (G40) 0,48 0,08 0,33 0,44 0,67 0,66 0,07 Dziecięce porażenie mózgowe (G80) 0,29 0,12 0,31 0,27 0,35 0,36 0,03 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) 4,57 0,29 1,90 4,02 7,08 6,46 0,54 Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) 0,40 0,03 0,07 0,15 0,45 0,97 0,09 dychawica oskrzelowa (J45) 2,48 0,97 2,65 3,49 2,91 1,93 0,47 Alergie pokarmowe (K52.2) 1,13 2,88 2,21 0,82 0,57 0,37 0,22 skórne (L27.2) 1,32 2,52 2,22 1,14 0,93 0,72 0,25 Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Wady rozwojowe 4,96 0,07 0,82 4,62 8,44 6,69 0,76 0,60 0,49 0,78 0,61 0,62 0,56 0,10 układu nerwowego (Q00-Q07) 0,20 0,11 0,32 0,23 0,22 0,18 0,02 układu krążenia (Q20-Q28) 0,84 1,25 1,28 0,76 0,71 0,61 0,14 narządów płciowych (Q50-Q56) 0,23 0,28 0,60 0,31 0,14 0,04 0,04 aberracje chromosomowe (Q90-Q99) 0,12 0,09 0,16 0,15 0,11 0,09 0,01 inne 0,19 0,25 0,28 0,19 0,17 0,11 0,03 Zaburzenia rozwoju (R62) 1,59 0,93 1,52 1,66 2,04 1,50 0,23 w tym : fizycznego (R62.8) 1,29 0,42 0,94 1,40 1,81 1,36 0,16 psychomotorycznego (R62.0) 0,21 0,35 0,54 0,17 0,14 0,09 0,04 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 1/ 0,20 0,07 0,14 0,19 0,24 0,28 0,01 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 3,53 1,56 2,30 4,44 4,55 3,39 0,53 1/ Wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. z tego w wieku lat Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym Tabl Liczba ludności w wieku 0-18 lat według faktycznego miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. Razem w wieku 0-18 lat Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. z tego w wieku lat

16 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Lata Ogółem województwo brodnicki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski O g ó ł e m 1/ Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) / Liczba osób ze schorzeniami, każda osoba wykazana jeden raz bez względu na liczbę schorzeń. Osoby, u których stwierdzono wiecej niż jedno schorzenie wykazano przy odpowiednich rozpoznaniach. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

17 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (cd.) Liczby bezwzględne P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Lata rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek O g ó ł e m 1/ Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Niedokrwistości (D50-D59) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) Niedożywienie (E40-E46) Otyłość (E65-E68) Zaburzenia odżywiania (F50) Upośledzenie umysłowe (F70-F79) / Liczba osób ze schorzeniami, każda osoba wykazana jeden raz bez względu na liczbę schorzeń. Osoby, u których stwierdzono wiecej niż jedno schorzenie wykazano przy odpowiednich rozpoznaniach. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

18 Tabl Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (cd.) Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kody wg ICD-10) Lata Ogółem województwo brodnicki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski Padaczka (G40) Dziecięce porażenie mózgowe (G80) Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (H52) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Alergie dychawica oskrzelowa (J45) pokarmowe (K52.2) skórne (L27.2) Zniekształcenia kręgosłupa (M40-M41) Choroby układu moczowego (N00-N23) Źródło: sprawozdanie MZ-11.

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 I MIERNIKI STANU ZDROWIA POPULACJI... 4 WSTĘP... 4 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ RUCH NATURALNY... 4 2. STRUKTURA LUDNOŚCI... 8 3. OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ śycia...13 4. UMIERALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona Góra SPIS TREŚCI I. Stan zdrowia mieszkańców Zielonej Góry 1. Ludność według płci oraz ruch naturalny... 2 2. Struktura ludności... 4 3. Oczekiwana długość życia... 9 4. Umieralność niemowląt... 10 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego za rok 2013 1 I. Choroby zakaźne, zakażenia oraz zatrucia... 3 II. Szczepienia ochronne w województwie śląskim... 34 III. Higiena lecznictwa... 48 IV. Badania

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki Dzieci w Polsce Dane, liczby, statystyki Redakcja Ewa Falkowska Agnieszka Telusiewicz-Pacak Fotografie na okładce: UNICEF Źródła danych statystycznych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 1 ZP-2.967.4.2015 Zatwierdzam: wz. Wojewody Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko WICEWOJEWODA Szczecin, dnia 29 maja 2015 r. Plan przygotowany

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH 1977-1995 SIERPIEŃ 1997 URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE Wersja polska przygotowana pod redakcją: Dr Bogdana Wojtyniaka i Dr Pawła Goryńskiego (Państwowy Zakład Higieny) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 1

Spis treści. Wstęp... 1 Spis treści Wstęp... 1 I. Charakterystyka potencjalnych zagroŝeń dla Ŝycia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo