Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ"

Transkrypt

1 Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane za lata udostępnił Urząd Statystyczny w Krakowie oraz wykorzystano dane z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego ( 2. Dane statystyczne o zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, aptekach i żłobkach pobrano z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego ( oraz wykorzystano dane za 2009 r. udostępnione przez Urząd Statystyczny w Krakowie. 3. Dane statystyczne i definicje dotyczące krwiodawstwa udostępniło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. 4. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. 5. Publikacje: - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, Warszawa 2008 (Rok LXVIII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, Warszawa 2009 (Rok LXIX), - Główny Urząd Statystyczny: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 r., Warszawa 2006, - Główny Urząd Statystyczny: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 r., Warszawa 2007, - Główny Urząd Statystyczny: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., Warszawa Uwagi ogólne 1. Dane statystyczne pochodzące ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej prowadzonych przez Ministra Zdrowia opatrzono dopiskiem resort zdrowia. 2. Medyczne czynności ratunkowe są to świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). 3. Miejsce zdarzenia miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i obszar, na który rozciągają się jego skutki (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). 4. Szpitalny oddział ratunkowy oznacza komórkę organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiącą jednostkę systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie (art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). 5. Izba przyjęć zespół pomieszczeń, w których dokonuje się rejestracji i badania lekarskiego pacjentów przybyłych/przywiezionych ze skierowaniem na leczenie szpitalne lub w wyniku nagłego zdarzenia. W następstwie badania lekarz może skierować pacjenta do oddziału szpitalnego lub orzec, że stan chorego nie wymaga hospitalizacji i skierować go do leczenia ambulatoryjnego. Może ona również udzielić doraźnej jednorazowej pomocy (objaśnienia do formularza ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego ). 6. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zakład opieki zdrowotnej działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujący warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,

4 uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.). 7. Szpital uzdrowiskowy zakład lecznictwa uzdrowiskowego, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na leczenie uzdrowiskowe w warunkach szpitala uzdrowiskowego: - udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, - całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, - realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych i leczenia farmakologicznego, - korzystania z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, - edukacji zdrowotnej; (art. 6 i 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.). 8. Sanatorium uzdrowiskowe zakład lecznictwa uzdrowiskowego, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium uzdrowiskowym: - udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, - opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej, - realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, - świadczeń profilaktycznych, - edukacji zdrowotnej; (art. 6 i 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.). 9. Apteka ogólnodostępna placówka ochrony zdrowia przeznaczona do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły (art. 86 ust. 1 i 2, art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne; Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Dane nie obejmują aptek szpitalnych w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, które działają na potrzeby tych zakładów ( Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009, s. 376). 10. Punkt apteczny placówka prowadząca obrót detaliczny produktami leczniczymi, której kierownikiem może być farmaceuta z rocznym stażem lub technik farmaceutyczny posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych; punkt apteczny tworzony po dniu wejścia w życie ustawy (dalej wymienionej), może być usytuowany jedynie na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna (art. 70 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne; Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). 11. Żłobek zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych, które obejmują działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat (art. 32b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). 12. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys. ludności) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca.

5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne W 2009 r. w ramach medycznych działań ratowniczych w miejscu zdarzenia udzielono świadczeń zdrowotnych osobom, w tym 8,0% tych osób stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat a 27,2% osoby w wieku 65 lat i więcej. Częściej udzielano pomocy medycznej mężczyznom (54,4%) niż kobietom (45,6%). W 2009 r. w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,5% liczba wyjazdów na miejsce zdarzenia i wynosiła wyjazdy. Najczęstszym miejscem działania ratowniczego był w 2009 r. dom wyjazdów (66,4% ogólnej liczby wyjazdów). W ciągu 2009 r. w izbach przyjęć/szpitalnych oddziałach ratunkowych udzielono porad w trybie ambulatoryjnym. Z ogólnej liczby porad ambulatoryjnych 19,2% porad udzielono dzieciom i młodzieży do 18 lat a 19,6% osobom w wieku 65 lat i więcej. Krwiodawstwo resort zdrowia W 2009 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskie funkcjonowało 1 regionalne centrum krwiodawstwa oraz 5 oddziałów terenowych. 100% wszystkich dawców to dawcy honorowi. Liczba pobranych donacji krwi pełnej w 2009 r. wyniosła i była o 9,3% większa niż w 2008 r. oraz o 11,8% większa niż w 2007 r. Natomiast liczba pobranych donacji osocza w 2009 r. w stosunku do 2008 r. spadła o 5,2% i wyniosła Lecznictwo uzdrowiskowe W 31 zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w 2009 r. leczono (stacjonarnie i ambulatoryjnie) osób, z tego 95,4% leczono stacjonarnie. W opiece stacjonarnej 67,2% kuracjuszy leczono w powiecie aleksandrowskim, 27,2% w powiecie inowrocławskim i 5,5% w powiecie włocławskim. W 2009 r. w porównaniu do roku 2008 wzrosła liczba osobodni leczenia o 14,7%. Na koniec 2009 r. szpitale i sanatoria uzdrowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim (29 placówek) dysponowały łóżkami. W placówkach tych leczono stacjonarnie osób. Prawie 62% kuracjuszy stanowiły kobiety a ponad 2% dzieci w wieku do 18 lat. W 2009 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła liczba leczonych w opiece stacjonarnej o 1,4% (1 422 osoby). Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne W 2009 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 505 aptek ogólnodostępnych o 3,2% mniej niż w 2008 r. i 78 punktów aptecznych o 5,4% więcej niż w 2008 r. 15,6% aptek ogólnodostępnych stanowiły apteki zlokalizowane na wsiach, w 2008 r. 16,3. W 2009 r. o 6 aptek zmalała liczba aptek ogólnodostępnych działających na wsi w porównaniu z rokiem poprzednim. Na 1 aptekę w 2009 r. przypadało mieszkańców województwa (w 2008 r , w 2007 r , w 2006 r ). W 2009 r. w porównaniu do 2008 r. wzrosła o 8,1% liczba ludności przypadająca na 1 aptekę na wsi i wyniosła (w 2008 r ). Najwięcej ludności na 1 aptekę lub punkt apteczny przypadało w Grudziądzu 4 718, w powiecie bydgoskim i chełmińskim a najmniej w powiecie lipnowskim 2 757, radziejowskim 2 985, aleksandrowskim W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w 2009 r. pracowało 962 magistrów farmacji. Liczba mieszkańców województwa przypadająca na 1 magistra farmacji w 2009 r. wyniosła i wzrosła w porównaniu do 2008 r. o 1,9%. Najwięcej ludności na 1 pracującego mgr farmacji w aptece lub punkcie aptecznym przypadało w powiecie toruńskim i bydgoskim a najmniej w Bydgoszczy i Toruniu

6 Żłobki W 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim działało 19 żłobków (w 2008 r. 18) i 4 oddziały żłobkowe (w 2008 r. również 4). Żłobki i oddziały żłobkowe na koniec 2009 r. dysponowały miejscami o 10% więcej niż w 2008 r. Przeciętny wskaźnik miejsc na 1 tys. dzieci do lat 3 w miastach w 2009 r. wyniósł 31,1, w 2008 r. - 29,4. Na koniec 2009 r. w żłobkach i oddziałach żłobkowych było dzieci, o 5,8% więcej niż w 2008 r. i o 13,9% więcej niż w 2007 r. Natomiast w ciągu 2009 r. we wszystkich placówkach przebywało dzieci o 1,9% mniej niż w 2008 r.

7 Tabl Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w województwie kujawsko-pomorskim w latach Liczby bezwględne O g ó ł e m ruch uliczno-drogowy praca szkoła dom inne Wskaźniki na 10 tys. ludności z tego: Miejsce zdarzenia O g ó ł e m 902,8 890,5 901,5 820,3 831,7 ruch uliczno-drogowy 59,7 55,6 69,3 76,7 65,2 praca 9,7 11,4 11,9 9,5 14,8 szkoła 8,2 8,9 9,4 10,0 12,7 dom 679,9 675,3 652,1 571,5 551,9 inne 145,3 139,4 158,9 152,6 187,0 z tego: Źródło: lata dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, lata dane Urzędu Statystycznego w Krakowie ,3 11,5 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach ,6 139,5 30,0 28,8 Ruch uliczno -drogowy Praca ,3 134,7 32,8 Szkoła ,9 118,1 31, ,5 114,2 38,7 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 Liczba wyjazdów w tys. Dom Inne Tabl Medyczne działania ratownicze w miejscu zdarzenia w województwie kujawskopomorskim w latach Liczba osób, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia ogółem w tym: kobiety dzieci i młodzież w wieku: 0-18 lat - do 2007 r do 18 lat - od 2008 r. osoby w wieku 65 lat i więcej x x x liczba osób ogółem ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych x x x Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r.); dane dot. kobiet za lata Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

8 Tabl Medyczne działania ratownicze w miejscu zdarzenia według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Województwo Liczba wyjazdów na miejsce zdarzenia ogółem aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrz inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Krakowie. ruch ulicznodrogowy z tego : praca szkoła dom inne Liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych ogółem kobiety dzieci i młodzież w wieku do lat 18 w tym: osoby w wieku 65 lat i więcej liczba osób ogółem ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych

9 Tabl Świadczenia zdrowotne udzielone w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym (nie zakończone hospitalizacją) w województwie kujawsko-pomorskim w latach Liczba osób ogółem, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w trybie ambulatoryjnym w tym: kobiety dzieci i młodzież w wieku: 0-18 lat - do 2007 r.; do 18 lat - od 2008 r. osoby w wieku 65 lat i więcej x x x Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r.); dane dot. kobiet za lata Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Tabl Świadczenia zdrowotne według specjalności medycznych udzielone w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym (nie zakończone hospitalizacją) w województwie kujawsko-pomorskim w latach Świadczenia udzielone w zakresie: Liczby bezwględne Liczba osób ogółem, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w tym liczba dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat - do 2007 r.; do 18 lat - od 2008 r Chorób wewnętrznych 1/ Kardiologii Chirurgii 2/ Chirurgii urazow-ortoped Neurochirurgii Ginekologii i położnictwa Pediatrii Neurologii Okulistyki x x x x x x Stomatologii x x x x x x Wskaźniki na 10 tys. ludności Świadczenia udzielone w zakresie: Chorób wewnętrznych 1/ 298,3 345,8 341,3 351,6 315,2 24,6 30,2 18,1 59,4 18,7 Kardiologii 39,0 29,3 46,4 36,4 42,0 0,2 0,7 2,2 2,5 1,1 Chirurgii 2/ 479,1 619,3 623,3 282,9 346,6 668,6 768,4 810,3 264,7 248,0 Chirurgii urazow-ortoped. 294,0 337,1 324,6 360,1 288,0 423,0 437,1 469,8 524,4 370,6 Neurochirurgii 11,0 33,1 14,4 8,6 16,9 2,8 91,8 4,8 1,9 4,0 Ginekologii i położnictwa 62,4 26,3 25,4 40,2 50,7 3,6 3,3 1,0 10,4 2,3 Pediatrii 126,7 152,8 162,8 164,6 147,2 504,4 674,8 735,6 811,9 728,8 Neurologii 56,5 61,9 81,3 61,3 96,5 1,7 5,5 5,1 3,9 3,6 Okulistyki x x x 91,7 104,0 x x x 36,0 38,0 Stomatologii x x x 20,2 28,0 x x x 8,3 58,8 1/ W latach dane dotyczące świadczeń udzielonych z zakresu chorób wewnętrznych obejmowały świadczenia udzielone w zakresie kardiologii. Od 2008 r. - ze względu na zmianę zakresu przedmiotowego sprawozdania ZD-4 - świadczenia udzielane w zakresie chorób wewnętrznych nie obejmują świadczeń z zakresu kardiologii. 2/ W latach dane dotyczące świadczeń udzielonych z zakresu chirurgii obejmowały świadczenia udzielone w zakresie chirurgii urazowej i neurochirurgii. Od 2008 r. - ze względu na zmianę zakresu przedmiotowego sprawozdania ZD-4 - świadczenia udzielane w zakresie chirurgii nie obejmują świadczeń z zakresu chirurgii urazowej i neurochirurgii. Źródło: lata dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, lata dane Urzędu Statystycznego w Krakowie.

10 Tabl Świadczenia zdrowotne w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym (nie zakończone hospitalizacją) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach w tym: z liczby ogółem - liczba osób, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w zakresie: Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Liczba osób ogółem kobiety dzieci i młodzież w wieku do 18 lat osoby w wieku 65 lat i więcej chorób wewnętrznych kardiologii chirurgii chirurgii urazowoortopedycznej pediatrii neurologii okulistyki Województwo brodnicki chełmiński golubsko-dobrz inowrocławski lipnowski nakielski radziejowski rypiński świecki toruński tucholski wąbrzeski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Krakowie

11 Tabl Krwiodawstwo w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Dawcy liczba % 99,91% 99,95% 99,94% 99,95% 100,00% liczba % 0,09% 0,05% 0,06% 0,05% - liczba % 100% 100% 100% 100% 100% Liczba oddziałów terenowych Liczba donacji Wyprodukowano - liczba jednostek honorowi płatni razem krew pełna osocze trombafereza leukafereza inne koncentrat krwinek czerwonych osocze świeżo mrożone z krwi pełnej osocze świeżo mrożone z aferezy osocze mrożone osocze razem koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej zlewany koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej - liczba preparatów koncentrat krwinek płytkowych z aferezy koncentrat granulocytarny krioprecypitat Donacja autologiczna - oznacza krew lub jej składniki pobrane od konkretnej osoby i przeznaczone tylko i wyłącznie do transfuzji autologicznej (tylko dla tej osoby) lub do innego zastosowania dla tej samej osoby. Donacja allogeniczna - oznacza krew lub jej składniki pobrane od jednej osoby i przeznaczone do transfuzji dla innej osoby lub wykorzystania w aparaturze medycznej albo jako surowiec do wytwarzania produktów leczniczych. Krew pełna - oznacza pojedynczą donację krwi. Źródło: dane Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy (sprawozdanie MZ-42; definicje). Zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. Nr 79, poz. 691, z późn. zm.) - jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg można pobrać 450 +/- 45 ml krwi (1 jednostka). Jedna jednostka krwi pełnej równa się 450 ml, jeden litr krwi pełnej w przybliżeniu równa się 2,22 jednostki. Jedna jednostka świeżo mrożonego osocza równa się 200 ml, jeden litr osocza równa się 5 jednostkom. Źródło: Główny Urząd Statystyczny: "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008", Warszawa 2008 (Rok LXVIII), s. 381.

12 Tabl Działalność sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w województwie kujawskopomorskim w latach Liczba placówek Liczba łóżek - stan w dniu Średnia liczba łóżek 1/ Kuracjusze lecznictwa stacjonarnego Osobodni leczenia / W latach średnia liczba łóżek czynnych. Źródło: Główny Urząd Statystyczny: "Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 r.", Warszawa 2006; "Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 r.", Warszawa 2007; "Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r.", Warszawa 2008; lata dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r.). Tabl Działalność zakładów lecznictwa uzdrowiskowego według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r. Liczba placówek Liczba łóżek ogółem - stan w dniu w tym: dla dzieci i młodzieży do lat 18 Średnia liczba łóżek ogółem w tym: dla dzieci i młodzieży do lat 18 Leczeni ogółem w opiece stacjonarnej i ambulatorium kobiety w tym: dzieci i młodzież do lat 18 leczeni ogółem w opiece stacjonarnej kobiety w tym: dzieci i młodzież do lat 18 Osobodni leczenia ogółem w tym: dzieci i młodzieży do lat 18 Żródło: dane Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ogółem województwo Powiaty aleksandrowski inowrocławski włocławski Struktura procentowa leczonych stacjonarnie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych wg powiatów woj. kujawsko-pomorskiego w 2009 r. 67,2% 27,2% 5,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powiat aleksandrowski Powiat inowrocławski Powiat włocławski

13 Tabl Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w województwie kujawskopomorskim w latach stan w dniu Liczby bezwględne Apteki ogólnodostępne w tym: na wsi Punkty apteczne w tym: na wsi Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną Apteki ogólnodostępne w tym: na wsi Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r.). Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu Liczba ludności na 1 aptekę Apteki ogólnodostępne w tym: na wsi Tabl Magistrowie farmacji pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu Liczba magistrów farmacji z tego pracujący: w aptekach ogólnodostępnych w punktach aptecznych w mieście na wsi Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r.).

14 Tabl Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu Liczba aptek ogólnodostępnych Liczba punktów aptecznych Liczba pracujących magistrów farmacji w aptekach i punktach aptecznych z tego: w aptekach ogólnodostępnych w punktach aptecznych Lata Ogółem województwo brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r., r.; r.). rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

15 Tabl Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną/punkt apteczny/pracującego mgra farmacji według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną /punkt apteczny Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną Liczba ludności przypadająca na 1mgra farmacji pracującego w aptece/punkcie Lata Ogółem województwo brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną/punkt apteczny według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Liczba ludności na 1 aptekę/punkt apt

16 Tabl Żłobki i oddziały żłobkowe w województwie kujawsko-pomorskim w latach Liczby bezwględne Liczba placówek - stan w dniu z tego: żłobki oddziały żłobkowe Miejsca - stan w dniu Dzieci przebywające - stan w dniu Dzieci przebywające w ciągu roku Wskaźniki na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 Placówki - ogółem 1/ z tego: 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 żłobki 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 oddziały żłobkowe 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Miejsca 1/ 32,0 30,7 30,6 29,4 31,1 Dzieci 2/ 14,1 16,1 18,2 18,8 19,3 Dzieci przebywające w ciągu roku 3/ 34,3 37,1 38,4 36,9 34,5 1/ Ze względu na usytuowanie placówek w miastach wskaźniki obliczono na 1 tys. dzieci w wieku do 3 lat w miastach według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu / Na 1 tys dzieci w wieku do 3 lat według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu / Na 1 tys dzieci w wieku do 3 lat według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r.). 45 Żłobki i oddziały żłobkowe w województwie kujawsko-pomorskim w latach wskaźniki na 1 tys. dzieci w wieku do lat ,1 38,4 36,9 Na 1 tys. dzieci w wieku do lat ,0 30,7 30,6 29,4 31,1 14,1 16,1 18,2 18,8 19,3 34,3 34, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Żłobki stan w dniu ,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Oddziały żłobkowe stan w dniu Miejsca stan w dniu Dzieci przebywające stan w dniu Dzieci przebywające w ciągu roku

17 Tabl Żłobki i oddziały żłobkowe według powiatów województwa kujawsko pomorskiego w latach Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu Żłobki i oddziały żłobkowe stan w dniu Miejsca stan w dniu Dzieci przebywające stan w dniu Dzieci przebywające w ciągu roku Województwo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r., r., r.).

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 311 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2016 roku

1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2016 roku ...... pieczątka podmiotu leczniczego.. miejscowość, data 1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2016 roku Lp. Oddziały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Liczba łóżek do autotransfuzji w tym: FFP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2015 roku

1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2015 roku ...... pieczątka podmiotu leczniczego.. miejscowość, data 1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2015 roku Lp. Oddziały Liczba łóżek do autotransfuzji w tym: po inaktywacji jednn. FFP w tym:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002,

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2018 roku

1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2018 roku ...... pieczątka podmiotu leczniczego.. miejscowość, data 1. Zużycie składników krwi w podmiocie leczniczym w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FFP w tym: w tym: KKP (opak.) KKP (opak.) Lp. Oddziały

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Toruń, r.

Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Toruń, r. Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi Toruń, 10.05.2018r. Usługi zdrowotne muszą być świadczone na poziomie lokalnych społeczności, czyli umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r.

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r. FUNDUSZ EKSPORTOWY Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, 15 marca 2019 r. Partnerzy Nazwa Punkt kontaktowy dla firm z: Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski,

Bardziej szczegółowo

RPOWKP 121/V/5.2.2/2014. OŚ PRIORYTETOWA: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. DZIAŁANIE: 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

RPOWKP 121/V/5.2.2/2014. OŚ PRIORYTETOWA: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. DZIAŁANIE: 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 007-013 TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Errata do Regionalnej analizy potrzeb w obszarze ochrony zdrowia. Szpitale powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim III wersja

Errata do Regionalnej analizy potrzeb w obszarze ochrony zdrowia. Szpitale powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim III wersja Załącznik do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.10.2018 r. Errata do Regionalnej analizy potrzeb w obszarze ochrony zdrowia. Szpitale powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie Wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA Program pobrany ze strony internetowej GUS (www.stat.gov.pl) i zaktualizowany o zmiany wynikające z rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Wykaz Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim

Wykaz Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim Wykaz Warsztatów Terapii w województwie kujawsko-pomorskim L.p. Powiat Nazwa i adres siedziby Telefon/fax Adres e-mail Liczba uczestników 1 w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wojska Polskiego 21, 87-700 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 12.07.2012 r. Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

efektywności energetycznej oraz OZE

efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo