Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch w specjalistycznych poradniach lekarskich i stomatologicznych, w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, koordynowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko- Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-11 Sprawozdanie o działalności i ch w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - MZ-12 Sprawozdanie o działalności i ch w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, - MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 2. Dane statystyczne o poradach udzielonych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej pobrano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego ( 3. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie ludności, której obliczono wskaźniki udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Uwagi ogólne 1. Prezentowane w dziale dane statystyczne dotyczą resortu zdrowia, tj. nie obejmują danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). 2. Zestawienia danych dokonano w oparciu o dane publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich ch zdrowotnych środków publicznych. 3. Podstawowa opieka zdrowotna świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (art. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 4. Świadczenie specjalistyczne świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (art. 5 pkt 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 5. Porada to świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza lub lekarza dentystę. 6. W jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych obejmuje również świadczenia innych pracowników medycznych (psychologów, innych terapeutów). 7. Dane o ch obejmują lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy i lekarzy dentystów ch w poradniach specjalistycznych, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskich bez względu na formę a i wymiar czasu. 8. Podziału na powiaty dokonano według lokalizacji świadczeniodawców. 9. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca. 10. Przedstawione dane są niekompletne. Z obowiązku sprawozdawczego nie wywiązało się 0,6% podmiotów.

4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Działalność podstawowej opieki zdrowotnej W 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim podstawowej opieki zdrowotnej ogółem udzielono porady, tj. o porad (o 0,5%) mniej niż w 2009 r. i o porad (o 1,4%) więcej niż w 2008 r. W 2010 r., podobnie jak w latach , na 1 mieszkańca województwa kujawskopomorskiego przypadały średnio ponad 4 porady lekarza poz. Najwięcej porad na 1 mieszkańca przypadło w powiatach: nakielskim i radziejowskim (5,7), najmniej w Grudziądzu wraz z powiatem grudziądzkim (3,5) i w powiecie mogileńskim (3,7). Pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej resort zdrowia Na koniec 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w podstawowej opiece zdrowotnej udzielało ogółem lekarzy, tj. o 4,2% więcej niż w 2009 r. Spośród lekarzy ch w podstawowej opiece zdrowotnej 432 posiadało specjalizację w zakresie pediatrii (wzrost o 2,4% w do 2009 r.), a 471 specjalizację z medycyny rodzinnej (wzrost o 2,8% w porównaniu do 2009 r.). W poradniach podstawowej opieki zdrowotnej 61,3% lekarzy pracowało. W porównaniu do 2009 r. wzrosła liczba pielęgniarek ch w podstawowej opiece zdrowotnej z pielęgniarek w 2009 r. do w 2009 r.; 20,0% pielęgniarek w 2010 r. pracowało. Liczba ch położnych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na koniec 2010 r. wyniosła 401 (w 2009 r. 387). Wśród położnych ch w podstawowej opiece zdrowotnej w 2010 r. 34,4% pracowało. Działalność ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (bez poradni zdrowia psychicznego i uzależnień) resort zdrowia W dniu 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) funkcjonowały specjalistyczne poradnie lekarskie, indywidualne specjalistyczne lub grupowe praktyki lekarskie oraz poradnie stomatologiczne, indywidualne, indywidualne specjalistyczne lub grupowe praktyki lekarzy dentystów. W do roku poprzedniego było to o 96 poradni więcej (wzrost o 4,5%). Pomimo obowiązku sprawozdawczego, niektóre praktyki lekarskie nie złożyły sprawozdań o działalności w 2010r. Wśród poradni i praktyk lekarskich w do 2009 r. nastąpił nieznaczny wzrost liczby poradni w publicznych zakładach opieki zdrowotnej o 1,2% - z 593 w 2009 r. do 600 w 2010 r. O 9,2% wzrosła także ni w placówkach niepublicznych - z 887 do 969. Zmniejszyła się natomiast liczba indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich z 61 w 2009 r. do 56 w 2010 r.. Liczba poradni i praktyk lekarzy dentystów wzrosła z 602 w 2009 r. do 614 w 2010 r. (różnica o 2,0%), 88 poradni działało w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 217 w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a 309 to praktyki lekarzy dentystów. w 2010 r. specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielono porad lekarskich, o porady (o 0,7%) więcej niż w 2009 r. W placówkach publicznych zakładów opieki zdrowotnej lekarze udzielili porad co stanowi 50,0% ogólnej liczby specjalistycznych porad lekarskich, w placówkach niepublicznych porady, tj. 44,5%, natomiast w specjalistycznych praktykach lekarskich porad, co stanowi 5,6%. Lekarze dentyści udzielili w 2010 r porad, w placówkach publicznych (14,7%), w poradniach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (41,8%), a praktyk porad (43,4%). Na 100 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przypadało średnio niespełna 227 specjalistycznych porad lekarskich i nieco ponad 70 porad stomatologicznych.

5 Najwięcej porad w 2010 r. udzielono w poradniach położniczo-ginekologicznych porad, okulistycznych porad i chirurgii ogólnej Pracujący w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej (bez poradni zdrowia psychicznego i uzależnień) resort zdrowia Na koniec 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w specjalistycznych poradniach lekarskich oraz w poradniach stomatologicznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarskich a także w indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarzy dentystów udzielało ogółem lekarzy i lekarzy dentystów. Spośród nich pracowało w poradniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a 376 udzielało praktyk lekarskich. Liczba lekarzy ch w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej wzrosła z lekarzy w 2009 r. do lekarzy w 2010 r. Najwięcej, tj lekarzy pracowało w poradniach zabiegowych, z tego 574 lekarzy w placówkach publicznych, 610 w poradniach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i 26 praktyk lekarskich. Na koniec 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielało ogółem 821 lekarzy dentystów, z tego 16,6% (136) dentystów pracowało w poradniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 45,4% (373) w placówkach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 38,0% (312) w praktykach lekarzy dentystów. Z uwagi na funkcjonowanie placówek o zasięgu regionalnym największe e lekarzy specjalistów i dentystów występuje w miastach na prawach powiatu. Działalność jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych resort zdrowia W dniu 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 85 jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 31 w zakładach publicznych, 52 w zakładach niepublicznych oraz 2 praktyki lekarskie. W wymienionych jednostkach w 2010 r. lekarze, psycholodzy i inni terapeuci udzielili łącznie porad, o 4,1% mniej niż w 2009 r.; 52,8% porad zostało udzielonych w zakładach publicznych. Na koniec 2010 r. prowadziło działalność 31 jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych: 11 to publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 20 to zakłady niepubliczne i praktyki lekarskie. W ciągu 2010 r. we wszystkich placówkach leczenia uzależnień lekarze, psycholodzy i inni terapeuci udzielili łącznie porad. W zakładach publicznych udzielono 48,8% wszystkich porad. Pracujący w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych resort zdrowia Na koniec 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego we wszystkich jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz praktykach lekarskich realizujących świadczenia zdrowotne środków publicznych, w bezpośrednim kontakcie z pacjentem pracowało 204 lekarzy (w tym 38 psychiatrów ze specjalizacją I stopnia i 143 ze specjalizacją II stopnia lub nową specjalizacją w systemie jednostopniowym), 127 psychologów, 96 pielęgniarek, 79 specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. W ramach umów cywilnoprawnych pracowało 155 lekarzy (76%), 74 psychologów (58,3%), 33 pielęgniarki (34,4%), 33 specjalistów i instruktorów terapii uzależnień (41,8%).

6 Tabl Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Lp. Liczba porad Powiaty i miasta ogółem na 1 mieszkańca województwa na prawach powiatu ,3 4,4 4,4 1 aleksandrowski ,2 5,3 4,6 2 brodnicki ,0 4,4 4,6 3 Bydgoszcz bydgoski ,0 4,1 4,1 5 chełmiński ,9 4,0 3,9 6 golubsko-dobrzyński ,5 4,8 4,6 7 Grudziądz grudziądzki ,5 3,5 3,5 9 inowrocławski ,5 5,3 5,1 10 lipnowski ,1 4,3 4,3 11 mogileński ,3 3,2 3,7 12 nakielski ,1 4,3 5,7 13 radziejowski ,9 6,0 5,7 14 rypiński ,7 5,0 4,9 15 sępoleński ,4 4,5 4,2 16 świecki ,2 4,9 4,8 17 Toruń toruński ,0 4,1 4,0 19 tucholski ,7 4,8 5,0 20 wąbrzeski ,3 4,6 5,1 21 Włocławek włocławski ,7 4,7 4,6 23 żniński ,6 4,5 4,6 Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych, www. stat.gov.pl ( r.). Tabl Pracujący w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia Wyszczególnienie Lekarze razem lekarze rodzinni pediatrzy inni specjaliści w poz Pielegniarki razem środowiskowe rodzinne Położne razem środowiskowe Źródło: sprawozdanie MZ-11. 1/ Indywidualne i grupowe praktyki lekarskie/pielęgniarskie/położnych udzielające zdrowotnych środków publicznych. Udzielający ogółem w osobach placówki publiczne placówki niepubliczne praktyki zawodów medycznych 1/

7 Tabl Lekarze (w osobach) 1/ w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Wyszczególnienie aleksandrowski brodnicki Bydgoszcz bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. Grudziądz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń toruński tucholski wąbrzeski Włocławek włocławski żniński Wskaźniki na 10 tys.ludn. Wskaźniki na 10 tys.ludn. rodzinni pediatrzy inni specj. prac. na pdst. 2/ prac. na pdst. 2/ cyw.-praw. prac. na pdst. 2/ o pracę rodzinni pediatrzy inni specj. o pracę cyw.-praw. rodzinni pediatrzy inni specj. o pracę cyw.-praw. Wskaźniki na 10 tys.ludn l % 30,6 11,4 12,9 55,3 27,8 8,1 21,4 5,5 10,3 26,9 14,0 43,3 25,9 10,7 8,6 17,9 40,0 34,0 22,4 10,0 22,2 45,9 10,5 42,0 l % 56,5 62,9 66,1 40,3 59,7 89,2 53,6 93,2 69,0 37,2 56,0 46,7 59,3 53,6 62,9 75,0 53,8 61,2 67,2 56,7 63,0 45,0 70,9 42,0 7,7 6,3 8,2 8,4 7,2 6,2 7,4 4,7 7,6 6,4 6,3 6,7 7,9 6,8 6,7 8,9 6,3 7,8 9,6 7, l % 28,7 10,0 7,8 50,7 29,5 7,5 24,0 6,3 22,2 23,3 18,5 23,1 25,9-2,9 28,6 38,0 29,9 20,0 8,3 10,7 38,0 14,7 33,9 l % 61,3 63,3 71,9 46,0 61,4 92,5 56,0 93,8 77,8 48,8 55,6 56,4 67,2 71,0 67,6 67,9 57,7 68,2 67,3 69,4 85,7 52,1 69,3 53,2 8,2 5,4 8,5 9,9 7,8 5,5 7,3 5,2 8,2 8,3 6,8 7,4 7,7 6,8 7,3 8,9 7,6 8,1 9,7 8, l % 26,7 15,2 6,7 44,3 29,4 10,0 11,1 5,2 11,5 18,2 18,9 23,8 18,6-3,2 19,2 30,3 28,3 18,2 10,3 10,3 43,0 12,2 40,8 l % 61,3 63,6 73,3 51,1 61,2 90,0 51,9 94,8 88,5 51,1 58,5 69,0 74,3 60,0 64,5 73,1 60,5 62,8 58,2 72,4 86,2 47,7 64,6 40,8 8,6 6,0 7,9 11,3 7,8 6,0 7,5 5,4 8,0 9,0 8,2 7,2 7,1 6,3 7,8 9,3 6,1 8,3 9,3 7,0 1/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem są praktyki lekarskie realizujące świadczenia zdrowotne środków publicznych 2/ Bez właścicieli zakładów i praktyk. Źródło: sprawozdanie MZ

8 Tabl Pielęgniarki (w osobach) pracujące 1/ w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Wyszczególnienie aleksandrowski brodnicki Bydgoszcz bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. Grudziądz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń toruński tucholski wąbrzeski Włocławek włocławski żniński środowisk. rodzinne środowiska naucz. i wychow. pr.na pdst. 2/ o pracę cyw.-pr. Wskaźniki na 10 tys. ludn. środowisk. rodzinne środowiska naucz. i wychow. pr.na pdst. 2/ o pracę cyw.-pr. Wskaźniki na 10 tys. ludn. l % 82,3 72,7 57,1 89,0 83,0 76,7 83,7 56,9 87,9 90,6 80,4 88,6 75,9 93,2 46,8 81,3 87,0 89,2 87,8 78,4 71,4 95,9 71,6 70,0 l % 14,7 22,7 30,2 9,6 14,8 23,3 4,7 43,1 12,1 4,0 15,7 11,4 24,1 2,3 53,2 8,3 11,7 3,8 12,2 15,7 28,6 4,1 27,3 30,0 9,2 7,9 8,4 9,8 8,4 9,5 7,6 9,1 7,7 9,4 9,7 10,5 10,7 11,7 7,9 7,8 10,7 8,1 11,4 8, l % 79,4 69,0 58,1 84,5 81,0 75,0 79,5 61,2 75,0 90,1 82,7 79,5 69,8 91,1 43,5 76,9 85,2 79,5 85,7 74,5 71,9 94,7 73,1 70,9 l % 16,9 26,2 30,6 11,1 15,5 25,0 18,2 38,8 25,0 3,7 11,5 18,2 30,2 4,4 56,5 9,6 12,3 16,2 14,3 20,0 28,1 4,6 20,5 27,8 9,6 7,6 8,2 10,2 8,6 9,7 7,8 9,8 7,9 9,4 10,1 10,8 10,5 12,7 8,3 8,6 11,5 9,2 11,3 11, środowisk. rodzinne środowiska naucz. i wychow. pr.na pdst. 2/ o pracę cyw.-pr. Wskaźniki na 10 tys. ludn. 1/ l % 75,6 76,9 59,0 72,9 79,1 75,0 83,7 50,0 90,3 88,0 77,4 76,6 70,1 81,0 41,7 76,5 76,9 75,8 81,5 79,6 61,3 94,2 75,6 71,1 l % 20,0 15,4 32,8 21,1 16,3 22,7 14,0 50,0 9,7 5,4 15,1 21,3 28,7 4,8 58,3 11,8 19,8 19,9 16,7 14,3 38,7 4,5 22,2 27,6 10,0 7,0 8,0 11,2 8,5 9,5 8,1 10,2 8,0 10,0 10,2 10,1 10,9 12,4 9,3 8,8 10,3 8,9 12,1 10,8 Pracujące w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem są praktyki pielęgniarskie realizujące świadczenia zdrowotne środków publicznych 2/ Bez właścicieli zakładów i praktyk. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

9 Tabl Położne pracujące 1/ w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Wyszczególnienie środowisk. aleksandrowski brodnicki Bydgoszcz bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. Grudziądz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń toruński tucholski wąbrzeski Włocławek włocławski żniński prac. na pdst. 2/ o pracę cyw.-praw. l % 67,7 60,0 40,0 72,6 68,2 62,5 85,7 75,0 85,7 81,5 56,3 80,0 66,7 77,8 20,0 25,0 68,8 84,2 37,5 50,0 55,6 90,9 65,4 80,0 l % 28,2 26,7 55,0 25,8 22,7 37,5 14,3 25,0 14,3 18,5 31,3 20,0 33,3 22,2 70,0 50,0 31,3 15,8 56,3 12,5 44,4 9,1 34,6 10,0 Wskaźniki na 10 tys. ludn. środowisk. 1,9 2,7 2,7 1,8 1,6 1,5 1,4 1,6 2,4 2,1 1,4 2,1 2,3 1,9 1,6 1,8 1,7 2,6 2,4 1, prac. na pdst. 2/ o pracę cyw.-praw. l % 63,0 69,2 27,8 68,8 66,7 62,5 75,0 81,8 87,5 80,8 62,5 80,0 61,5 70,0 10,0 33,3 64,7 68,4 35,3 33,3 44,4 80,0 63,6 70,0 l % 30,7 23,1 66,7 25,0 23,8 37,5 25,0 18,2 12,5 19,2 18,8 20,0 38,5 30,0 80,0 44,4 35,3 31,6 58,8 33,3 44,4 5,0 31,8 20,0 Wskaźniki na 10 tys. ludn. środowisk. 1,9 2,3 2,4 1,8 1,6 1,8 1,4 1,6 2,4 2,1 1,5 2,4 2,3 2,2 1,7 1,8 1,9 2,6 2,1 1, prac. na pdst. 2/ o pracę cyw.-praw. l % 61,1 75,0 22,2 59,2 66,7 62,5 75,0 57,1 100,0 74,1 60,0 71,4 72,7 70,0 10,0 42,9 55,0 64,3 41,2 37,5 37,5 94,7 66,7 70,0 l % 34,4 16,7 72,2 39,4 23,8 37,5 25,0 42,9-22,2 20,0 28,6 27,3 20,0 80,0 28,6 45,0 35,7 58,8 25,0 62,5 5,3 29,2 20,0 Wskaźniki na 10 tys. ludn. 1,9 2,2 2,4 2,0 1,6 1,8 1,5 1,6 2,3 3,0 1,3 2,4 2,3 1,7 2,0 2,0 1,7 2,3 2,1 1,4 1/ Pracujące w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem są praktyki położnych realizujące świadczenia zdrowotne środków publicznych. 2/ Bez właścicieli zakładów i praktyk. Źródło: sprawozdanie MZ-11.

10 Tab Działalność specjalistycznych poradni lekarskich i stomatologicznych ogółem (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Resort. kody identyfikacyjne Nazwa poradni Lekarskie Chorób wewnętrznych alergologiczna diabetologiczna nefrologiczna kardiologiczna Innych specjalności zachowawcz dermatologicz neurologiczna onkologiczna rehabilitacyjna chorób zakaźn Opieki nad matką i dzieckiem pediatryczna neonatologicz ginekolog.-poł Zabiegowe chirurgii ogóln chirurgii onkol urazowo-ortop okulistyczna otolaryngolog urologiczna Stomatologiczne ortodontyczna protetyki stom chirurgii stom Liczba poradni Liczba porad Lekarze (w osobach)

11 Tab Działalność publicznych specjalistycznych poradni lekarskich i stomatologicznych (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Resort. kody identyfikacyjne Nazwa poradni Liczba poradni Lekarskie Chorób wewnętrznych alergologiczna diabetologiczna nefrologiczna kardiologiczna Innych specjalności zachowawcz dermatologicz neurologiczna onkologiczna rehabilitacyjna chorób zakaźn Opieki nad matką i dzieckiem pediatryczna neonatologicz ginekolog.-poł Zabiegowe chirurgii ogóln chirurgii onkol urazowo-ortop okulistyczna otolaryngolog urologiczna Stomatologiczne ortodontyczna protetyki stom chirurgii stom Liczba porad Lekarze (w osobach)

12 Tab Działalność niepublicznych specjalistycznych poradni lekarskich i stomatologicznych (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Resort. kody identyfikacyjne Nazwa poradni Liczba poradni Lekarskie Chorób wewnętrznych alergologiczna diabetologiczna nefrologiczna kardiologiczna Innych specjalności zachowawcz dermatologicz neurologiczna onkologiczna rehabilitacyjna chorób zakaźn Opieki nad matką i dzieckiem pediatryczna neonatologicz ginekolog.-poł Zabiegowe chirurgii ogóln chirurgii onkol urazowo-ortop okulistyczna otolaryngolog urologiczna Stomatologiczne ortodontyczna protetyki stom chirurgii stom Liczba porad Lekarze (w osobach)

13 Tab Działalność specjalistycznych praktyk lekarskich i stomatologicznych 1/ (bez gabinetów zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Resort. kody identyfikacyjne Nazwa poradni Liczba poradni Liczba porad Lekarze (w osobach) Lekarskie Chorób wewnętrznych alergologiczna diabetologiczna nefrologiczna kardiologiczna Innych specjalności zachowawczych dermatologiczna neurologiczna onkologiczna rehabilitacyjna chorób zakaźnych Opieki nad matką i dzieckiem pediatryczna neonatologiczna ginekolog.-położnicza Zabiegowe chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej urazowo-ortopedyczny okulistyczna otolaryngologiczna urologiczna Stomatologiczne ortodontyczna protetyki stomatologicz chirurgii stomatologicz / Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych.

14 Tabl Działalność specjalistycznych poradni lekarskich (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ni publiczne i niepubliczne zoz ni liczba poradni praktyki lekarskie 1/ aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Indywidualne i grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych.

15 Tabl Lekarze w specjalistycznych poradniach lekarskich (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu w osobach 1/ aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych. 1/ Łącznie z właścicielami zakładów i praktyk. w osobach 1/ publiczne i niepubliczne zoz praktyki lekarskie 2/ w osobach

16 Tabl Działalność poradni związanych ze specjalnością choroby wewnętrzne (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ni publiczne i niepubliczne zoz ni ni praktyki lekarskie 1/ aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych.

17 Tabl Lekarze w poradniach związanych ze specjalnością choroby wewnętrzne (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu w osobach 1/ w osobach 1/ publiczne i niepubliczne zoz praktyki lekarskie 2/ w osobach aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Łącznie z właścicielami zakładów i praktyk. 2/ Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych.

18 Tabl Działalność poradni innych specjalności zachowawczych (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ni publiczne i niepubliczne zoz ni ni praktyki lekarskie 1/ aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych.

19 Tabl Lekarze w poradniach innych specjalności zachowawczych (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu w osobach 1/ w osobach 1/ publiczne i niepubliczne zoz aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Łącznie z właścicielami zakładów i praktyk. 2/ Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych. praktyki lekarskie 2/ w osobach

20 Tabl Działalność poradni związanych z opieką nad matką i dzieckiem (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ni publiczne i niepubliczne zoz ni ni praktyki lekarskie 1/ aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych.

21 Tabl Lekarze w poradniach związanych z opieką nad matką i dzieckiem (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Dotyczy poradni specjalistycznych oznaczonych kodami resortowymi ) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu w osobach 1/ w osobach 1/ publiczne i niepubliczne zoz aleksandr brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dob grudziądz inowrocł lipnowski mogileński nakielski radziejow rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek / Łącznie z właścicielami zakładów i praktyk. 2/ Indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie udzielające zdrowotnych środków publicznych. praktyki lekarskie 2/ w osobach

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w zakładach, nie oraz indywidualnych i grupowych

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Raport sumacyjny Ilość spraozdań: 848 Kryteria: WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 0400000 - - Wykonanie raportu dla szystkich organó założycielskich Wykonanie raportu dla szystkich typó jednostek Wykonanie raportu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Toruń, r.

Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Toruń, r. Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi Toruń, 10.05.2018r. Usługi zdrowotne muszą być świadczone na poziomie lokalnych społeczności, czyli umożliwiać

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia

Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR V/29/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR V/29/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 2189 UCHWAŁA NR V/29/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r.

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r. FUNDUSZ EKSPORTOWY Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, 15 marca 2019 r. Partnerzy Nazwa Punkt kontaktowy dla firm z: Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski,

Bardziej szczegółowo

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III)

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29A Adresat: Numer identyfikacyjny REGON (część I resortowego kodu identyfikacyjnego) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo