Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku."

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Kraków, r. 1

2 Informacje wstępne. Dane za 2012 r. zostały zgromadzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej w oparciu o następujące druki sprawozdawcze: MZ-06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach, MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, MZ-12 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotne, MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego, MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, MZ-29A - sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej, MZ-30 - sprawozdania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej, MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, Dane liczbowe z zakresu zatrudnienia personelu medycznego z wyższym i średnim wykształceniem, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, zostały opracowane w oparciu o sprawozdanie MZ-88. Sprawozdanie to zawiera informacje dotyczące zatrudnienia personelu ogółem, w osobach, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie, której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) oraz podstawowego miejsca zatrudnienia, czyli tej jednostki sprawozdawczej, która jest głównym miejscem pracy wg oświadczenia pracującego. W sprawozdaniu wykazuje się osoby zgodnie z wyuczonym zawodem, na podstawie dokumentu poświadczającego dany 2

3 zawód. Zebrane dane dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zatrudnienie specjalistów ustalono na podstawie druku MZ-89. W druku tym pracujący specjaliści wykazani zostali bez względu na formę zatrudnienia tylko raz według podstawowego miejsca pracy wg oświadczenia pracującego (włącznie z prowadzącymi praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położnych a także właścicieli podmiotów leczniczych). Lekarzy posiadających kilka specjalizacji wykazano raz, w specjalizacji, która wiąże się z aktualnym zatrudnieniem specjalisty np. lekarz posiadający specjalizacje: choroby wewnętrzne, pediatria i medycyna rodzina a pracuje, jako lekarz rodzinny, wykazany został, jako specjalista medycyny rodzinnej. Analiza działalności stacjonarnej opieki zdrowotnej w Małopolsce w 2012 r., została wykonana w oparciu o sprawozdawczość składaną przez: zakłady ogólne (nie psychiatryczne) stacjonarnej opieki zdrowotnej sprawozdanie MZ-29, zakłady długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej sprawozdanie MZ-29A, zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej sprawozdanie MZ-30. Przedstawione w rozdziale zbiorcze dane statystyczne nie obejmują informacji z zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim są resorty: spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości. Podstawa prawna opracowania art.10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz z późn. zm). Znaki umowne stosowane w tabelach: kreska (-) kropka ( ) znak (x) - zjawisko nie występuje, - zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych, - wypełnianie pozycji ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe, w tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej, z tego - oznacza, że poszczególne składniki powinny dać sumę ogólną. 3

4 SPIS TREŚCI Informacje wstępne Wybrane zagadnienia demograficzne Liczba ludności (stan na dzień danego roku) oraz procentowy udział ludności miejskiej i wiejskiej województwa małopolskiego w latach Ludność w liczbach bezwzględnych faktycznie zamieszkała w województwie małopolskim według powiatów (stan na dzień 31.12) 1.3. Ruch naturalny ludności w liczbach bezwzględnych w województwie małopolskim według powiatów Ludność według miejsca zamieszkania w województwie małopolskim według powiatów (stan na dzień 31.12) Migracje ludności w województwie małopolskim Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w województwie małopolskim według powiatów (stan na dzień 31.12) 1.7. Struktura ludności według płci i grup wiekowych w województwie małopolskim (stan na dzień 31.12) 1.8. Struktura ludności według grup wiekowych w powiatach województwa małopolskiego wg stanu na dzień r Stan zdrowotny mieszkańców Małopolski Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakładach publicznych, niepublicznych oraz praktykach lekarskich na terenie województwa małopolskiego Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w powiatach województwa małopolskiego Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób układu krążenia w województwie małopolskim Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób układu krążenia w powiatach województwa małopolskiego Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu cukrzycy w powiatach województwa małopolskiego Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w województwie małopolskim Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach województwa małopolskiego wg wybranych rozpoznań i płci w 2012 r Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim wg powiatów w 2012 r Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w powiatach województwa małopolskiego wg wybranych rozpoznań w 2012 r Osoby leczone w zespołach (oddziałach) leczenia środowiskowego w województwie małopolskim

5 3. Kadry medyczne Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w powiatach województwa małopolskiego (stan na dzień 31.12) 3.2. Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie małopolskim wg powiatów (stan na dzień 31.12) 3.3. Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w głównym miejscem pracy w województwie małopolskim według powiatów w latach (stan na dzień 31.12) 3.4. Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w głównym miejscu pracy w województwie małopolskim wg powiatów w latach (stan na dzień 31.12) Lekarze specjaliści*/ zatrudnieni w głównym miejscu pracy (stan na dzień r.) Lekarze dentyści, mgr pielęgniarstwa i diagności laboratoryjni - specjaliści zatrudnieni w głównym miejscu pracy (stan na dzień r.) 3.7. Farmaceuci i inni specjaliści zatrudnieni w głównym miejscu pracy (stan na dzień r.) Ambulatoryjna opieka zdrowotna Liczba osób zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie małopolskim wg powiatów Porady udzielone w poradniach specjalistycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Działalność poradni specjalistycznych dla ogółu ludności w zakładach publicznych, niepublicznych i praktykach lekarskich w 2011 i 2012 roku Porady udzielone w poradniach stomatologicznych dla ogółu ludności w zakładach publicznych, niepublicznych i praktykach lekarskich Działalność pracowni cytodiagnostycznych dla ogółu ludności w zakładach publicznych, niepublicznych i praktykach lekarskich Stacjonarna opieka zdrowotna Stan podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie opieki stacjonarnej na terenie województwa małopolskiego (stan na dzień r.) 5.2 Publiczne podmioty lecznicze prowadzące opiekę stacjonarną ogólną i psychiatryczną w województwie małopolskim (stan dzień r.). 5.3 Niepubliczne podmioty lecznicze prowadzące opiekę stacjonarną ogólną i psychiatryczną w województwie małopolskim (stan dzień r.) Publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja w województwie małopolskim (stan dzień r.) Łóżka szpitalne i leczeni w zakładach publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej w województwie małopolskim w liczbach bezwzględnych i wskaźnikach (łącznie z oddziałami noworodków i wcześniaków) Działalność publicznych i niepublicznych szpitali ogólnych województwa małopolskiego (łącznie z oddziałami noworodków i wcześniaków) Wskaźniki działalności publicznych i niepublicznych szpitali ogólnych województwa małopolskiego wg powiatów (łącznie z oddziałami noworodków i wcześniaków) Działalność oddziałów w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych województwa małopolskiego (łącznie z oddziałami noworodków i wcześniaków - kod resortowy 4421) Oddziały i łóżka w publicznych i niepublicznych szpitalach psychiatrycznych województwa małopolskiego

6 5.10. Działalność oddziałów w publicznych i niepublicznych szpitalach psychiatrycznych województwa małopolskiego Zabiegi operacyjne w zakładach publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej województwa małopolskiego (w trybie stacjonarnym i dziennym) Aparaty diagnostyczne i wykonane badania w zakładach publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej województwa małopolskiego Sprzęt medyczny */ w zakładach ogólnych publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej województwa małopolskiego (stan na dzień ) Działalność komórek organizacyjnych publicznej i niepublicznej opieki długoterminowej na terenie województwa małopolskiego (kod resortowy 4060, 4180, 5160, 5170, 5171, 5172, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze opiekuńczo-lecznicze, hospicja oraz oddziały geriatryczne i medycyny paliatywnej w szpitalach ogólnych) Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem Liczba miejsc dla noworodków i wcześniaków oraz noworodki urodzone w oddziałach ginekologiczno-położniczych w zakładach publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej województwa małopolskiego Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych i położniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki stacjonarnej województwa małopolskiego Działalność oddziałów dla dzieci*/ w publicznych i niepublicznych szpitalach województwa małopolskiego Działalność poradni ginekologiczno-położniczych w zakładach publicznych, niepublicznych oraz praktykach lekarskich na terenie województwa małopolskiego Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3 w zakładach publicznej i niepublicznej podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i położnych z zakładów publicznych, niepublicznych oraz praktyk prywatnych u dzieci zdrowych do lat 3 na terenie województwa małopolskiego Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego Zakres opieki stomatologicznej realizowany w szkołach - liczba szkół i uczniów objętych profilaktyką fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów na terenie województwa małopolskiego Testy przesiewowe wykonane wyłącznie w szkołach na terenie województwa małopolskiego

7 1. Wybrane zagadnienia demograficzne 7

8 Tabela 1.1. Liczba ludności (stan na dzień danego roku) oraz procentowy udział ludności miejskiej i wiejskiej województwa małopolskiego w latach Lata Liczba ludności (stan na dzień 31.12) ogółem Procentowy udział ludności miasta wieś miejskiej 49,5 49,4 49,2 49,3 49,2 49,06 48,9 wiejskiej 50,5 50,6 50,8 50,7 50,8 50,94 51,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 8

9 Tabela 1.2. Ludność w liczbach bezwzględnych faktycznie zamieszkała w województwie małopolskim według powiatów (stan na dzień 31.12). Ludność faktycznie zamieszkała ogółem mężczyźni kobiety Ogółem 2010 r r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 9

10 Tabela 1.3. Ruch naturalny ludności w liczbach bezwzględnych w województwie małopolskim według powiatów. Urodzenia żywe ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost naturalny Ogółem 2010 r r r w tym: w miastach na wsi Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 10

11 Tabela 1.4. Ludność według miejsca zamieszkania w województwie małopolskim według powiatów (stan na dzień 31.12). Ogółem Miasto Wieś Ogółem 2010 r r r Powiaty: m. Kraków x m. Nowy Sącz x m. Tarnów x bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki x - zjawisko nie występuje. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 11

12 Tabela 1.5. Migracje ludności w województwie małopolskim. Saldo migracji ogółem wewnętrznych zagranicznych Ogółem 2010 r r r miasta wieś Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 12

13 Tabela 1.6. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w województwie małopolskim według powiatów (stan na dzień 31.12). Ludność w wieku: Procentowy udział ludności w wieku: Ludność ogółem przedprodukcyj produkcyjnym** poprodukcyjnym*** przedprodukcyj produkcyjnym** poprodukcyjnym*** nym* nym* Ogółem 2009 r ,7 63,7 16, r ,6 63,5 16, r ,4 63,3 17,3 w tym: miasto ,7 63,9 19,4 wieś ,9 62,9 15,2 Powiaty: m. Kraków ,4 64,1 20,5 m. Nowy Sącz ,2 63,5 17,3 m. Tarnów ,3 63,6 20,1 bocheński ,4 63,2 15,4 brzeski ,2 63,1 15,7 chrzanowski ,6 64,3 19,1 dąbrowski ,5 64,2 16,3 gorlicki ,6 62,8 16,6 krakowski ,0 63,8 16,2 limanowski ,8 61,2 14,0 miechowski ,7 61,4 20,9 myślenicki ,3 63,6 14,1 nowosądecki ,4 62,0 13,6 nowotarski ,0 62,8 15,2 olkuski ,2 64,1 18,7 oświęcimski ,9 63,5 18,6 proszowicki ,8 62,9 18,3 suski ,5 62,1 16,4 tarnowski ,4 63,0 15,6 tatrzański ,0 62,6 17,4 wadowicki ,5 63,4 16,1 wielicki ,0 64,0 15,0 * wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat; ** wiek produkcyjny: lata mężczyźni, lat kobiety; *** wiek poprodukcyjny: 65 lat i więcej mężczyźni, 60 lat i więcej kobiety; Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 13

14 Tabela 1.7. Struktura ludności według płci i grup wiekowych w województwie małopolskim (stan na dzień 31.12). Ogółem Grupy wiekowe lat i więcej Ogółem 2010 r r r mężczyźni kobiety Miasto mężczyźni kobiety Wieś mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 14

15 Tabela 1.8. Struktura ludności według grup wiekowych w powiatach województwa małopolskiego wg stanu na r. Ogółem Grupy wiekowe lat i więcej Ogółem Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie. 15

16 2. Stan zdrowotny mieszkańców Małopolski 16

17 Tabela 2.1. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakładach publicznych, niepublicznych oraz praktykach lekarskich na terenie województwa małopolskiego. Osoby, schorzenia z powodu u których stwierdzono nowotworu niedokrwisto choroby upośledzenia cukrzycy niedożywienia otyłości schorzenia C00-C97, ści tarczycy umysłowego E10-E14 E40-E46 E65-E68 ogółem D00-D48 D50-D59 E00-E07 F70-F Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ-11. padaczki G40 17

18 Tabela 2.1. cd. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakładach publicznych, niepublicznych oraz praktykach lekarskich. dziecięcego porażenia mózgowego G80 zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 dychawicy oskrzelowej J45 alergii skórnych L27.2 Schorzenia z powodu : 18 zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 choroby układu moczowego N00-N23 wady rozwojowej układu krążenia Q20-Q28 zaburzenia rozwoju R62 trwałego uszkodzenia narządu ruchu*/ Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki */ wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę powodującą niepełnosprawność. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ-11.

19 Tabela 2.2. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w powiatach województwa małopolskiego. Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem gruźlica A15-A19 nowotwory C00-C97, D00-D48 choroby tarczycy E00-E07 cukrzyca E10- E14 Rodzaj schorzenia: choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59 choroby układu krążenia I00-I99 nieżyt i dychawica oskrzelowa J40-J47 choroby układu trawiennego K25-K93 choroby układu mięśniowokostnego i tkanki łącznej M00-M Ogółem 2010 r r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

20 Tabela 2.3. Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób układu krążenia w województwie małopolskim. Liczba leczonych w tym w wieku Ogółem lata lata lata 65 lat i więcej Ogółem 2010 r r w tym: 2012 r Przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) Choroba nadciśnieniowa (I10-I15) Choroby naczyń mózgowych (I60-I69) Choroba niedokrwienna serca (I20-I25) w tym: przebyty zawał serca (I25.2) Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

21 Tabela 2.4. Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób układu krążenia w powiatach województwa małopolskiego. w tym: Ogółem przewlekła choroba reumatyczna choroba nadciśnieniowa choroby naczyń mózgowych choroba niedokrwienna serca ogółem z tego przebyty zawał serca Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

22 Tabela 2.5. Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu cukrzycy w powiatach województwa małopolskiego. Ogółem w tym leczeni insuliną lata w tym leczeni insuliną lata w tym grupy wieku w tym leczeni insuliną lata w tym leczeni insuliną 65 lat i więcej w tym leczeni insuliną Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

23 Tabela 2.6. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w województwie małopolskim. Leczeni Leczeni po raz pierwszy ogółem w wieku 0-18 lat ogółem w wieku 0-18 lat Ogółem z zaburzeniami psychicznymi 2011 r r w tym: mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna */ Według rozpoznania zasadniczego - organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09) organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) (F21-F29) epizody afektywne (F30, F32) depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31, F33) inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjolog. i czynnikami fizycznymi (F51-F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) w tym patologiczny hazard (F63.0) upośledzenie umysłowe (F70-F79) całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne */ opieka czynna dotyczy pacjentów, którym wyznaczane i egzekwowane są terminy następnych wizyt w ciągu roku. Uwaga: Liczba leczonych z zaburzeniami psychicznymi ogółem nie stanowi sumy liczby leczonych według rozpoznania zasadniczego. Różnica między sumą rozpoznań a liczbą leczonych wynika z tego, że jeżeli w poradni nie ma zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), to wykazywana jest tylko ogólna liczba pacjentów (bez rozpoznań). Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

24 Tabela 2.7. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach województwa małopolskiego wg wybranych rozpoznań i płci w 2012 r. Ogółem Zaburzenia organiczne (F00-F09) ogółem w tym mężczyźni Schizofrenia (F20) ogółem w tym mężczyźni Zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29) ogółem w tym mężczyźni Zaburzenia afektywne (F30-F39) ogółem w tym mężczyźni Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) w tym ogółem mężczyźni Ogółem 2012 r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

25 Tabela 2.8. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim ogółem Leczeni do 18 lat w tym w wieku lat ogółem Leczeni po raz pierwszy do 18 lat w tym w wieku Ogółem 2011 r r lat z liczby ogółem - mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych - opiaty (F11) kanabinole (F12) leki uspokajające i nasenne (F13) kokaina (F14) inne substancje pobudzające, w tym kofeina (F15) substancje halucynogenne (F16) lotne rozpuszczalniki (F18) kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) Używanie tytoniu (F17) Współuzależnienia Uwaga: Liczba leczonych z zaburzeniami psychicznymi ogółem nie stanowi sumy liczby leczonych według rozpoznania zasadniczego. Różnica między sumą rozpoznań a liczbą leczonych wynika z tego, że jeżeli w poradni nie ma zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), to wykazywana jest tylko ogólna liczba pacjentów (bez rozpoznań). Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

26 Tabela 2.9. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim ogółem Leczeni w wieku 0-18 lat Leczeni po raz pierwszy ogółem w wieku 0-18 lat Ogółem 2011 r r w tym: mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna */ Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu: ostre zatrucie (F10.0) używanie szkodliwe (F10.1) zespół uzależnienia (F10.2) zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) zespół amnestyczny (F10.6) inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19) Współuzależnienia */ opieka czynna dotyczy pacjentów, którym wyznaczane i egzekwowane są terminy następnych wizyt w ciągu roku. Uwaga: Liczba leczonych z zaburzeniami psychicznymi ogółem nie stanowi sumy liczby leczonych według rozpoznania zasadniczego. Różnica między sumą rozpoznań a liczbą leczonych wynika z tego, że jeżeli w poradni nie ma zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), to wykazywana jest tylko ogólna liczba pacjentów (bez rozpoznań). Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

27 Tabela Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie małopolskim wg powiatów w 2012 r. Leczeni ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (F10) ogółem mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi opieka czynna */ Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19) Współuzależnienia Ogółem Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

28 Tabela 2.11 Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w powiatach województwa małopolskiego wg wybranych rozpoznań w 2012 r. Ogółem w tym mężczyźni opiaty (F11) kanabinole (F12) leki uspokajające i nasenne (F13) Rozpoznanie kokaina (F14) inne substancja pobudzające w tym kofeina (F15) kilka lub inne substancje psychoaktywne (F19) Ogółem Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

29 Tabela Osoby leczone w zespołach (oddziałach) leczenia środowiskowego w województwie małopolskim. Leczeni Leczeni po raz pierwszy ogółem w tym w wieku lat i więcej ogółem w tym w wieku lat i więcej Ogółem 2011 r r Zaburzenia psychiczne: - organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi (F00-F09) zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) ( F21-F29) zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) inne Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

30 3. Kadry medyczne 30

31 Tabela 3.1. Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w powiatach województwa małopolskiego (stan na dzień 31.12) Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Diagności laboratoryjni Powiat Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

32 Tabela 3.1. cd. Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w powiatach województwa małopolskiego (stan na dzień 31.12) Powiat Pracujący ogółem Pielęgniarki Położne Fizjoterapeuci Psycholodzy Ratownicy medyczni Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

33 Tabela 3.2. Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie małopolskim wg powiatów (stan na dzień 31.12) Pielęgniarki Położne Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy analityki medycznej Powiat Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

34 Tabela 3.2. cd. Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie małopolskim wg powiatów. (stan na dzień 31.12) Technicy elektroradiologii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Dietetycy Ratownicy medyczni Pracujący, dla których Pracujący, dla których Pracujący, dla których Pracujący, dla których Pracujący, dla których Powiat Pracujący ogółem jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Pracujący ogółem jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Ogółem 2011 r r Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

35 Tabela 3.3. Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w głównym miejscem pracy w województwie małopolskim według powiatów w latach (stan na dzień 31.12) Powiat Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Diagności laboratoryjni 2011 rok 2012 rok 2011 rok 2012 rok 2011 rok 2012 rok 2011 rok 2012 rok Ogółem Powiaty: m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.11.2013 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.71.2011 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału (-)

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2009 Kraków, 10.02.2011 r. Zatwierdzam: Dyrektor Wydziału (-) mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2016 Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, listopad 2016 roku Obowiązki ustawowe

Bardziej szczegółowo

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Małopolsce Zamierzenia MOW NFZ na rok 2009 Maria Janusz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Kraków 28. lipca 2008 r. Projekt planu finansowego na 2009

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004-2014 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-08 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2012 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-06 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2009 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2013 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2013 r. odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce

Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce Sylwia Grzesiak-Ambroży Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków, 25 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-07 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2011 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ. 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ. 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2013 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA UWAGI WSTĘPNE Dane przedstawone w rozdzale w układze terytoralnym opracowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2010 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo